32004D0400Uradni list L 123 , 27/04/2004 str. 0107 - 0108


Odločba Komisije

z dne 26. aprila 2004

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij, odobrenih za novo aktivno snov profoksidim

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1512)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/400/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1] in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je marca 1998 Španija od BASF AG prejela zahtevek za vključitev aktivne snovi profoksidim (prejšnja imena: clefoksidim, BAS 625H) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba 1999/43/ES [2] je potrdila, da je dokumentacija popolna in se lahko šteje, da načelno izpolnjuje zahteve glede podatkov in informacij iz Priloge II in Priloge III k Direktivi.

(2) Potrditev popolnosti dokumentacije je bila potrebna zato, da se omogoči njen podrobni pregled in da se državam članicam omogoči odobritev začasnih registracij za obdobje do treh let za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, če izpolnjujejo pogoje, določene v členu 8(1) Direktive 91/414/EGS, ter zlasti pogoj v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve, ki jih določa navedena direktiva.

(3) Za profoksidim so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za rabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je predložila osnutek ocene poročila Komisiji dne 28. marca 2001.

(4) Presoja dokumentacije je potem, ko je država članica poročevalka predložila osnutke poročila o oceni, še vedno v teku in ocene ne bo mogoče zaključiti v časovnem okviru, predvidenem z Direktivo 91/414/EGS.

(5) Ker ocena doslej ni identificirala nobenega razloga, ki bi vzbujal takojšnjo skrb, bi bilo treba državam članicam omogočiti, da začasne registracije, odobrene za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, podaljšajo za 24 mesecev, v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS, zato da se omogoči nadaljevanje presoje dokumentacije. Pričakuje se, da bo postopek ocenjevanja in odločanja glede odločitve o možni vključitvi profoksidima v Prilogo I končan v 24 mesecih.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasne registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, za največ 24 mesecev od dneva sprejetja te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/30/ES (UL L 77, 13.3.2004, str. 50).

[2] UL L 14, 19.1.1999, str. 30.

--------------------------------------------------