32004D0391Uradni list L 120 , 24/04/2004 str. 0050 - 0060


Sklep Komisije

z dne 23. aprila 2004

o svetovalnih skupinah za zadeve skupne kmetijske politike

(2004/391/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora pridobiti mnenja posameznih družbenogospodarskih sektorjev in potrošnikov o zadevah v zvezi z delovanjem raznih skupnih ureditev trga in z delovanjem drugih področij, ki jih zajema skupna kmetijska politika in politika razvoja podeželja.

(2) Vsi gospodarski sektorji, ki so neposredno udeleženi pri delovanju tržnih ureditev in na katere vplivajo sklepi kmetijske politike, kot tudi potrošniki bi morali imeti možnost sodelovati pri pripravi mnenj, ki jih zahteva Komisija.

(3) Ustrezna družbenogospodarska združenja in skupine potrošnikov iz držav članic so ustanovili organizacije na ravni Skupnosti, ki tako predstavljajo tiste, ki jih to zadeva v vseh državah članicah.

(4) Svetovalna struktura za kmetijska vprašanja obstaja od leta 1962. Po reformi skupne kmetijske politike leta 1999 in 2003 ter glede na širitev Evropske unije leta 2004 je treba to strukturo ponovno preučiti. Sklep Komisije 98/235/ES z dne 11. marca 1998 o svetovalnih odborih za zadeve skupne kmetijske politike [1] je treba torej razveljaviti in nadomestiti z novim sklepom.

(5) Da bi se izognili nejasnostim v zvezi z besedilom Sklepa Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil za svetovalne odbore [2], ni ustrezno uporabljati izraza "odbori" za označevanje organov, ki se ustanovijo s tem sklepom –

SKLENILA:

Člen 1

1. V okviru Komisije se ustanovijo naslednje skupine:

(a) svetovalne skupine, navedene v Prilogi I;

(b) delovne skupine, kakor določa člen 4(1).

2. Komisija se lahko posvetuje s svetovalnimi skupinami o vseh zadevah v zvezi s skupno kmetijsko politiko in politiko razvoja podeželja ter njunim izvajanjem, zlasti pa v zvezi s skupnimi ureditvami trga in ukrepi, ki jih sprejme Komisija na teh področjih.

Člen 2

1. Skupine iz člena 1 zastopajo v skladu s pogoji iz člena 3 naslednje družbenogospodarske interesne skupine:

- kmetijske proizvajalce in kmetijske zadruge,

- kmetijsko in živilsko predelovalno industrijo,

- trgovino s kmetijskimi proizvodi in živili,

- delavce na kmetijah in v prehrambni industriji, potrošnike in okoljevarstvenike.

V posebnih primerih so lahko zastopane tudi druge interesne skupine.

2. Sestava svetovalnih skupin po številu sedežev, dodeljenih vsaki družbenogospodarski interesni skupini, je opredeljena v Prilogi II.

Člen 3

1. Komisija povabi družbenogospodarske organizacije, ustanovljene na ravni Skupnosti in vpisane v register interesnih skupin Komisije (v nadaljnjem besedilu "družbenogospodarske organizacije"), da imenujejo izvedence. Družbenogospodarske organizacije morajo biti tiste, ki najbolje zastopajo interese iz člena 2(1), vključno s socialnimi partnerji, njihove dejavnosti pa morajo biti povezane s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja.

2. Pri imenovanju izvedencev si morajo družbenogospodarske organizacije prizadevati, da so zastopani različni interesi v njihovem sektorju.

3. Komisija lahko zavrne izvedenca, ki ga je imenovala družbenogospodarska organizacija, če se imenovanje ne zdi ustrezno, zlasti v navzkrižju interesov. V takšnem primeru Komisija takoj obvesti družbenogospodarsko organizacijo, ki posledično imenuje drugega izvedenca.

Člen 4

1. Na zahtevo svetovalne skupine in v soglasju s Komisijo se lahko ustanovi ena ali več delovnih skupin za obravnavanje posebnih vprašanj. Takšno skupino sestavljajo izvedenci s področja, ki ga določijo družbenogospodarske organizacije. Uporabljajo se določbe člena 3(3).

2. Komisija imenuje izvedence in jih povabi, da se udeležijo sej delovnih skupin iz odstavka 1, če je primerno.

3. Komisija predseduje sejam delovnih skupin iz odstavka 1.

Člen 5

1. Vsaka svetovalna skupina po posvetovanju s Komisijo na svoji prvi seji po datumu uporabe tega sklepa in na svoji prvi seji po dvoletnem mandatu iz odstavka 3 med svojimi izvedenci izbere predsednika na naslednji način:

(a) v prvem krogu glasovanja z dvotretjinsko večino navzočih članov;

(b) v naslednjih krogih z navadno večino navzočih članov; če je izid glasovanja neodločen, Komisija določi začasnega predsednika.

2. Vsaka svetovalna skupina na svoji prvi seji izbere podpredsednika v skladu s postopkom, določenim v odstavku 1. Podpredsednika sta izbrana med predstavniki družbenogospodarskih sektorjev, ki jim predsednik ne pripada, ob upoštevanju odstopanj, ki jih predvidi Komisija.

3. Predsednik in podpredsednika imajo dvoletni mandat, ki je obnovljiv. Predsednik ne more imeti več kakor dva zaporedna mandata.

4. Pri izbiri novega predsednika mora skupina zagotoviti, da ta ne izvira iz istega družbenogospodarskega sektorja kakor njegov/njen predhodnik.

5. Predsednik je odgovoren za pripravo poročila z natančnimi zapisniki sej.

Komisija lahko spremeni predsednikov osnutek poročila po tem, ko ga odobri skupina, in pred njegovim razširjanjem.

Člen 6

1. Sej skupin, navedenih v Prilogi I, se lahko udeležijo samo izvedenci, ki jih določijo družbenogospodarske organizacije v skladu s členom 3, v mejah sedežev, ki so dodeljeni vsaki organizaciji, kakor je opredeljeno v Prilogi II. Sej se lahko udeležijo tudi predstavniki Komisije in osebe, povabljene v skladu z odstavki 3, 4 in 5 tega člena. Predsednik in podpredsednika se sej udeležujejo po uradni dolžnosti.

2. Družbenogospodarske organizacije obvestijo Komisijo o svojem imenovanju izvedencev najmanj tri delovne dni pred sejo.

3. Na zahtevo organizacije, ki ima enega ali več sedežev v odboru ali skupini, lahko predsednik skupine v soglasju s Komisijo povabi generalnega sekretarja organizacije na sejo odbora kot opazovalca.

Če se generalni sekretar organizacije seje ne more udeležiti, lahko svojo funkcijo opazovalca prenese na drugo osebo, ki jo sam določi.

4. Opazovalci sej nimajo pravice sodelovati v razpravi. K sodelovanju v razpravi pa jih lahko povabi predsednik v soglasju s Komisijo.

5. Na zahtevo organizacije, ki ima enega ali več sedežev in če so zadeve na dnevnem redu izrazito tehnične, lahko predsednik skupine v soglasju s Komisijo povabi k sodelovanju v razpravi v skupini izvedence, ki niso navedeni v odstavku 1.

Komisija lahko na svojo lastno pobudo povabi katero koli osebo, ki je usposobljena o enem ali več vprašanjih z dnevnega reda, da se udeleži razprave v skupini kot izvedenec.

Izvedenci, povabljeni na podlagi tega odstavka, lahko sodelujejo samo v razpravi o zadevi, v zvezi s katero so bili povabljeni.

6. Potne stroške, nastale zaradi udeležbe izvedencev na skupinskih sejah, povrne Komisija v skladu z veljavnimi določbami. Komisija si pridržuje pravico odstopanja od tega pravila. Izvedenci in opazovalci za svoje storitve ne dobijo plačila.

Člen 7

1. Seje skupin sklicuje Komisija in navadno potekajo na sedežu Komisije.

2. Tajniške storitve za skupine zagotavlja Komisija.

Člen 8

Predsednik v sodelovanju s Komisijo in po posvetovanju s predstavniki drugih interesov v skupini določi točke, ki naj bi se vključile na dnevni red svetovalne skupine, najmanj 25 delovnih dni, preden se skupina sestane. Komisija praviloma razpošlje dnevni red družbenogospodarskim organizacijam 20 delovnih dni pred sejo, po možnosti po elektronski poti.

Predsednik vsake skupine lahko na svojo lastno pobudo ali na zahtevo vsake zastopane interesne skupine predlaga, da se Komisija posvetuje z njegovo/njeno skupino o kateri koli zadevi iz njene pristojnosti.

Člen 9

Svetovalne skupine obravnavajo zadeve, o katerih jih Komisija zaprosi za mnenje. Ko Komisija zaprosi za mnenje skupine, lahko določi rok, v katerem mora skupina dati mnenje.

Na koncu razprave svetovalne skupine se ne glasuje. Če skupina doseže soglasje o zaprošenem mnenju, pripravi skupne sklepe in jih priloži zapisniku.

Komisija sporoči rezultate razprav skupine Svetu, če tako predlaga skupina.

Člen 10

Če Komisija navede, da se zahtevano mnenje ali zastavljeno vprašanje nanaša na zaupno zadevo, udeleženci sej ne smejo razkriti informacij, ki so jih zvedeli pri delu v zadevni skupini, brez poseganja v člen 287 Pogodbe.

Člen 11

Sklep 98/235/ES se razveljavi.

Člen 12

Ta sklep se uporablja od 1. maja 2004.

V Bruslju, 23. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 88, 24.3.1998, str. 59.

[2] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. SVETOVALNA SKUPINA ZA SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO

2. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŽITO, OLJNICE IN STROČNICE

3. SVETOVALNA SKUPINA ZA SUHO KRMO

4. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŠKROB

5. SVETOVALNA SKUPINA ZA SEME

6. SVETOVALNA SKUPINA ZA SLADKOR

7. SVETOVALNA SKUPINA ZA RIŽ

8. SVETOVALNA SKUPINA ZA ENERGETSKE IN NEPREHRAMBNE POLJŠČINE

9. SVETOVALNA SKUPINA ZA BOMBAŽ

10. SVETOVALNA SKUPINA ZA LAN IN KONOPLJO

11. SVETOVALNA SKUPINA ZA MLEKO

12. SVETOVALNA SKUPINA ZA GOVEJE MESO

13. SVETOVALNA SKUPINA ZA OVČJE IN KOZJE MESO

14. SVETOVALNA SKUPINA ZA PRAŠIČJE MESO

15. SVETOVALNA SKUPINA ZA PERUTNINSKO MESO IN JAJCA

16. SVETOVALNA SKUPINA ZA ČEBELARSTVO

17. SVETOVALNA SKUPINA ZA SADJE IN ZELENJAVO

18. SVETOVALNA SKUPINA ZA CVETJE IN OKRASNE RASTLINE

19. SVETOVALNA SKUPINA ZA VINOGRADNIŠTVO

20. SVETOVALNA SKUPINA ZA ALKOHOLNE PIJAČE

21. SVETOVALNA SKUPINA ZA OLJKE IN PROIZVODE IZ OLJK

22. SVETOVALNA SKUPINA ZA TOBAK

23. SVETOVALNA SKUPINA ZA HMELJ

24. SVETOVALNA SKUPINA ZA GOZDARSTVO IN PLUTO

25. SVETOVALNA SKUPINA ZA KAKOVOST KMETIJSKE PROIZVODNJE

26. SVETOVALNA SKUPINA ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO

27. SVETOVALNA SKUPINA ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH PROIZVODOV

28. SVETOVALNA SKUPINA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

29. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŽENSKE NA PODEŽELJU

30. SVETOVALNA SKUPINA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

--------------------------------------------------

PRILOGA II

1. SVETOVALNA SKUPINA ZA SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 30 |

Trgovci | 8 |

Industrija | 8 |

Delavci | 5 |

Potrošniki | 5 |

Okoljevarstveniki | 3 |

Drugi | 2 |

2. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŽITO, OLJNICE IN STROČNICE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 25 |

Trgovci | 8 |

Industrija | 8 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 2 |

3. SVETOVALNA SKUPINA ZA SUHO KRMO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 8 |

Trgovci | 2 |

Industrija | 5 |

4. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŠKROB

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 6 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 6 |

5. SVETOVALNA SKUPINA ZA SEME

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 11 |

Trgovci | 4 |

Industrija | 4 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

6. SVETOVALNA SKUPINA ZA SLADKOR

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 20 |

Trgovci | 5 |

Industrija | 8 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 2 |

Okoljevarstveniki | 1 |

7. SVETOVALNA SKUPINA ZA RIŽ

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 8 |

Trgovci | 5 |

Industrija | 4 |

Okoljevarstveniki | 1 |

8. SVETOVALNA SKUPINA ZA ENERGETSKE IN NEPREHRAMBNE POLJŠČINE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 17 |

Trgovci | 5 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 2 |

9. SVETOVALNA SKUPINA ZA BOMBAŽ

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 8 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 4 |

10. SVETOVALNA SKUPINA ZA LAN IN KONOPLJO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 8 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 4 |

11. SVETOVALNA SKUPINA ZA MLEKO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 22 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 8 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 1 |

12. SVETOVALNA SKUPINA ZA GOVEJE MESO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 23 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 1 |

13. SVETOVALNA SKUPINA ZA OVČJE IN KOZJE MESO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 22 |

Trgovci | 5 |

Industrija | 4 |

Delavci | 1 |

Okoljevarstveniki | 1 |

14. SVETOVALNA SKUPINA ZA PRAŠIČJE MESO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 23 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 8 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 1 |

15. SVETOVALNA SKUPINA ZA PERUTNINSKO MESO IN JAJCA

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 25 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

16. SVETOVALNA SKUPINA ZA ČEBELARSTVO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 8 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 2 |

17. SVETOVALNA SKUPINA ZA SADJE IN ZELENJAVO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 27 |

Trgovci | 8 |

Industrija | 6 |

Delavci | 2 |

Potrošniki | 2 |

Okoljevarstveniki | 2 |

Drugi | 1 |

18. SVETOVALNA SKUPINA ZA CVETJE IN OKRASNE RASTLINE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 14 |

Trgovci | 9 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Drugi | 1 |

19. SVETOVALNA SKUPINA ZA VINOGRADNIŠTVO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 20 |

Trgovci | 7 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Drugi | 1 |

20. SVETOVALNA SKUPINA ZA ALKOHOLNE PIJAČE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 6 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 8 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

21. SVETOVALNA SKUPINA ZA OLJKE IN PROIZVODE IZ OLJK

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 16 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 1 |

22. SVETOVALNA SKUPINA ZA TOBAK

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 14 |

Trgovci | 6 |

Industrija | 6 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 1 |

23. SVETOVALNA SKUPINA ZA HMELJ

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 12 |

Trgovci | 7 |

Industrija | 5 |

Delavci | 1 |

24. SVETOVALNA SKUPINA ZA GOZDARSTVO IN PLUTO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Proizvajalci | 28 |

Trgovci | 2 |

Industrija | 11 |

Delavci | 3 |

Potrošniki | 1 |

Okoljevarstveniki | 4 |

25. SVETOVALNA SKUPINA ZA KAKOVOST KMETIJSKE PROIZVODNJE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 14 |

Trgovci | 4 |

Industrija | 4 |

Delavci | 2 |

Potrošniki | 4 |

Okoljevarstveniki | 1 |

Drugi | 4 |

26. SVETOVALNA SKUPINA ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 9 |

Trgovci | 3 |

Industrija | 3 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 3 |

Okoljevarstveniki | 1 |

Drugi | 7 |

27. SVETOVALNA SKUPINA ZA PROMOCIJO KMETIJSKIH PROIZVODOV

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 15 |

Trgovci | 7 |

Industrija | 5 |

Potrošniki | 2 |

Drugi | 1 |

28. SVETOVALNA SKUPINA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 27 |

Trgovci | 5 |

Industrija | 5 |

Delavci | 4 |

Potrošniki | 3 |

Okoljevarstveniki | 6 |

Drugi | 10 |

29. SVETOVALNA SKUPINA ZA ŽENSKE NA PODEŽELJU

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 7 |

Trgovci | 1 |

Industrija | 1 |

Delavci | 1 |

Potrošniki | 2 |

Drugi | 2 |

30. SVETOVALNA SKUPINA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

ZASTOPANI INTERESI (člen 2(1)) | Sedeži (člen 2(2)) |

Kmetje in kmetijske zadruge | 21 |

Trgovci | 4 |

Industrija | 4 |

Delavci | 2 |

Potrošniki | 2 |

Okoljevarstveniki | 8 |

--------------------------------------------------