32004D0367Uradni list L 114 , 21/04/2004 str. 0036 - 0038


Odločba Komisije

z dne 19. aprila 2004

o spremembi Odločbe 95/30/ES o pogojih za uvoz školjk vrste Acanthocardia tuberculatum, pobranih in predelanih pod pogoji iz Odločbe 96/77/ES, iz Maroka

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1386)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/367/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje v promet ribiških proizvodov [1] in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 95/30/ES [2] določa posebne pogoje, ki urejajo uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Maroka.

(2) Znanstvene študije, opravljene na školjkah vrste Acanthocardia tuberculatum, nabranih na proizvodnih območjih z visoko stopnjo toksičnosti zaradi paralitičnega strupa lupinarjev (PSL), so pokazale, da lahko ustrezna toplotna obdelava zagotovi znižanje ravni PSL na nezaznavno raven, če začetna stopnja onesnaženosti ne presega 300 μg na 100 g mesa školjk.

(3) Na podlagi teh znanstvenih študij je Komisija sprejela Odločbo 96/77/ES z dne 18. januarja 1996 o uvedbi pogojev za nabiranje in predelavo nekaterih školjk, ki prihajajo z območij, na katerih raven paralitičnega strupa lupinarjev presega mejo, določeno z Direktivo Sveta 91/492/EGS [3].

(4) Odločba 96/77/ES pooblašča Španijo, da pod določenimi pogoji pobira školjke vrste Acanthocardia tuberculatum na območjih, na katerih je raven PSL v užitnih delih teh školjk višja od 80 μg na 100 g vendar nižja od 300 μg na 100 g. Te školjke so lahko namenjene za prehrano ljudi, potem ko je po predelavi testirana vsaka partija, da se potrdi, da ne vsebujejo takšne ravni PSL, ki se zaznava z metodo bioloških preizkusov.

(5) Maroko ima tudi vire školjk vrste Acanthocardia tuberculatum, pri katerih je raven PSL v užitnih delih večja od 80 μg na 100 g vendar manjša od 300 μg na 100 g.

(6) Maroko je zagotovil jamstva v zvezi z uporabo pogojev, določenih v Odločbi 96/77/ES, za školjke vrste Acanthocardia tuberculatum.

(7) Uvoz predelanih in konzerviranih školjk vrste Acanthocardia tuberculatum, pobranih in predelanih skladno s pogoji, ki izpolnjujejo zahteve glede zdravstvene ustreznosti, določene v Direktivi 91/493/EGS, ter pogoji pobiranja in predelave, določenimi v Odločbi 96/77/ES, iz Maroka bi bilo treba odobriti.

(8) Odločbo 95/30/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 95/30/ES se spremeni:

1. V členu 2 se doda naslednji odstavek 4:

"4. predelanim in konzerviranim školjkam vrste Acanthocardia tuberculatum je treba priložiti:

(a) dodatno potrdilo o zdravstveni ustreznosti skladno z vzorcem iz Priloge A; ter

(b) analitične rezultate preizkusa, ki dokazujejo, da lupinarji ne vsebujejo takšne paralitičnega strupa lupinarjev (PSL), ki se zaznava z metodo bioloških testov."

2. V Prilogi A se doda besedilo iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 24. aprila 2004.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. aprila 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 42, 24.2.1995, str. 32. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 97/581/ES (UL L 237, 28.8.1997, str. 26).

[3] UL L 15, 20.1.1996, str. 46.

--------------------------------------------------

PRILOGA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------