32004D0323Uradni list L 104 , 08/04/2004 str. 0112 - 0112


Sklep Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 30. marca 2004

o uporabi Solidarnostnega sklada EU v skladu s točko 3 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka

(2004/323/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 7. novembra 2002 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o financiranju Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki dopolnjuje Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka [1] in zlasti točke 3 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije [2],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije ("sklad"), da bi pokazala solidarnost s prebivalstvom regij, ki jih je prizadela nesreča.

(2) Malta je vložila zahtevek za aktiviranje sklada 10. novembra 2003 zaradi nesreče, ki je bila posledica neurja in poplav. Španija je 1. oktobra 2003 vložila zahtevek v zvezi z nesrečo, ki je nastala zaradi požara. Tudi Francija je 26. januarja 2004 vložila zahtevek zaradi nesreče, nastale zaradi poplav.

(3) Medinstitucionalni sporazum z dne 7. novembra 2002 omogoča uporabo sredstev sklada z letno zgornjo mejo 1 milijarde EUR.

(4) Primeri neurij in poplav na Malti septembra 2003, gozdni požari v Španiji poleti 2003 in poplave v južni Franciji decembra 2003 izpolnjujejo pogoje za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije se za proračunsko leto 2004 uporabi Solidarnostni sklad Evropske unije za zagotovitev zneska 21916995 EUR v obliki odobritev za prevzem obveznosti.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 30. marca 2004

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

D. Roche

[1] UL C 283, 20.11.2002, str. 1.

[2] UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

--------------------------------------------------