32004D0264Uradni list L 081 , 19/03/2004 str. 0089 - 0091


Sklep Komisije

z dne 18. marca 2004

o opustitvi protidampinške dajatve, uvedene z Odločbo št. 2730/2000/ESPJ pri uvozu koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

(2004/264/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1](osnovna uredba), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1972/2002 [2]in zlasti člena 14(4) Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A. POSTOPEK

(1) Komisija je z Odločbo št. 2730/2000/ESPJ [3] uvedla dokončno protidampinško dajatev pri uvozu koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (LRK), ki se uvršča v oznako KN ex27040019 (zadevni izdelek). Znesek protidampinške dajatve je enak fiksnemu znesku 32,6 EUR na tono suhe neto teže.

(2) Glede na to, da se je Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo 23. julija 2002 iztekla veljavnost, je Svet z Uredbo (ES) št. 963/2002 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1310/2002 [5], odločil, da se protidampinški postopki, ki so bili začeti na podlagi Odločbe Komisije št. 2277/96/ESPJ [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo št. 435/2001/ESPJ [7], in je še vedno v veljavi, nadaljujejo, in da se vodijo po določbah osnovne uredbe, ki se uporablja od 24. julija 2002. Po določbah osnovne uredbe z dne 24. julija 2002 se prav tako urejajo tudi vsi protidampinški ukrepi, ki izhajajo iz odprtih protidampinških preiskav.

(3) Decembra 2002 je Komisija začela vmesni pregled na zahtevo Eucoke-EEIG (vlagatelj), ki je bila v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe vložena v imenu proizvajalcev, ki predstavljajo večji del proizvodnje koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm v Skupnosti.

(4) Potem, ko je vlagatelj pritožbo umaknil, je Komisija predlagala Svetu, naj se vmesni pregled zaključi.

(5) Vendar so bile med preiskavo pri vmesnem pregledu obdobja od 1. oktobra 2001 do 30. septembra 2002 (obdobje preiskave) Komisiji predložene informacije o spremembi tržnih pogojev po preiskovalnem obdobju (tj. od 1. oktobra 2002 do 30. septembra 2003), ki bi lahko upravičile začasno opustitev trenutno veljavnih ukrepov v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe. Komisija je preučila, ali je opustitev utemeljena.

B. IZHODIŠČA

(6) Člen 14(4) osnovne uredbe določa, da je v interesu Skupnosti mogoče opustiti protidampinške ukrepe z utemeljitvijo, da so se tržni pogoji začasno spremenili v tolikšni meri, da je malo verjetno, da bi se zaradi opustitve škoda ponovila, če je industriji Skupnosti dana možnost pripomb, in da se njihove pripombe upoštevajo. Člen 14(4) nadalje določa, da je zadevne protidampinške ukrepe mogoče kadarkoli ponovno uvesti, če razlog za opustitev ni več merodajen.

(7) Med preiskavo pri vmesnem pregledu je nekaj zainteresiranih strank trdilo, da so se po preiskovalnem obdobju razmere na trgu radikalno spremenile. Trditve so temeljile na pomanjkanju ponudbe zadevnega izdelka in visoki ravni cen, ki so jih trgovci zaračunavali na trgu Skupnosti.

(8) Glede na resnost teh trditev je Komisija opravila nadaljnjo preiskavo, da je ocenila nedaven razvoj glede obsega in cen zadevnega izdelka za obdobje med 1. oktobrom 2002 in 30. septembrom 2003. Vsem zadevnim strankam je bila dana možnost, da predstavijo svoja stališča. Vse zainteresirane stranke so sodelovale v novi preiskavi, čeprav uporabniki v nekaj manjši meri.

(9) Glede na informacije, ki jih je zagotovil sodelujoči uvoznik in so jih uporabniki potrdili, je bilo v obdobju preiskave sporočeno zvišanje cene zadevnega izdelka, uvoženega iz LRK, od 20 % do 50 %. To cenovno gibanje je potrdila tudi industrija Skupnosti. Tudi jeklarska industrija, ki v tem postopku ni zainteresirana stranka, je prav tako poročala o povečanju cen vseh vrst koksa za 76 %.

(10) Glede na to, da uporabniki iz Skupnosti, zadevnega izdelka ne kupujejo neposredno iz LRK, ampak od trgovcev, ki ne delajo natančne razlike glede na poreklo izdelka, je informacija o obsegu zadevnega izdelka temeljila na ugotovitvah specializirane revije "The Coke Market Report", ki velja za zanesljiv vir informacij o trgu koksa. Ta publikacija je poročala o zmanjšanju uvoza iz LRK s 15,5 milijonov ton za vse vrste koksa v letu 2002 na 12 milijonov ton v letu 2003, tj. o zmanjšanju za 23 %. To zmanjšanje je predvsem rezultat nedavne spremembe politike kitajskih oblasti, ki so se za zadostitev povečanemu domačemu povpraševanju odločile usmeriti kitajsko proizvodnjo na domači trg s tem, da so znižale število izvoznih dovoljenj, dodeljenih kitajskim izvoznikom. V letu 2004 je pričakovati nadaljnje zmanjšanje uvoza iz LRK za 6,5 milijonov ton, čeprav ta informacija še ni bila potrjena, saj morajo kitajske oblasti še izdajati dovoljenja. Glede na vse manjše število izvoznih dovoljenj, ki jih izdajo kitajske oblasti, se v letu 2004 pričakuje nadaljnje zvišanje cene zadevnega izdelka za 19 %. Ker je bistvena spremeba ponudbe zadevnega izdelka posledica spremenjene politike kitajskih oblasti, ni nobenih informacij, na podlagi katerih bi Komisija lahko domnevala, da gre za trajne spremembe.

(11) V zvezi z industrijo Skupnosti je treba poudariti, da se je po uvedbi ukrepov v letu 2000 njen položaj izboljšal. Prodaja in obseg proizvodnje kakor tudi poraba Skupnosti so se neznatno zmanjšali, prodajne cene pa so se znatno povečale. Naložbe so se povečale za tretjino, zaposlenost pa za 10 %. Le tržni delež je ostal stabilen (33 %), a razlog za to je pojav novih držav izvoznic, kakor sta Češka republika in Poljska, medtem ko se je tržni delež Kitajske zmanjšal za več kakor 10 odstotnih točk in je v preiskovalnem obdobju predstavljal 9 % na trgu Skupnosti. Izboljšalo se je tudi stanje glede dobička, čeprav še vedno ni dosežen ciljni dobiček 10,5 %, ki ga predvideva Odločba št. 2730/2000/ESPJ. Toda industrija Skupnosti ga je po letu 2000 izboljšala za 17 odstotnih točk in v obdobju preiskave postala donosna. Prav tako je glede na položaj po preiskovalnem obdobju (tj. od 1. oktobra 2002 do 30. septembra 2003) vredno omeniti, da uvoz iz LRK, glede na to, da proizvajalci Skupnosti proizvedejo le za tretjino povpraševanja po zadevnem izdelku na trgu Skupnosti, čeprav so proizvajalci Skupnosti poročali o povečanju proizvodnje in prodaje na trgu Skupnosti za 20 % oziroma za 40 %, še naprej ostaja nujno potreben za preskrbo trga Skupnosti.

C. ZAKLJUČEK

(12) Nenazadnje se glede na začasno spremembo tržnih pogojev in zlasti visoko raven cen zadevnega izdelka na trgu Skupnosti, ki je dosti višja od škodljive ravni, ugotovljene v prvotni preiskavi, ter glede na domnevno pomanjkanje ponudbe zadevnega izdelka ocenjuje, da je malo verjetno, da bi se škoda, povezana z uvozom zadevnega izdelka s poreklom iz LRK, zaradi začasne opustitve v interesu Skupnosti nadaljevala. Predlaga se torej, da se veljavni ukrepi opustijo za obdobje devetih mesecev v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe.

(13) V skladu s členom 14(4) osnovne uredbe je Komisija obvestila industrijo Skupnosti o svoji nameri, da začasno opusti veljavne protidampinške ukrepe. Industriji Skupnosti je bila dana možnost, da poda svoje pripombe. Industrija Skupnosti ni nasprotovala začasni opustitvi veljavnih protidampinških ukrepov.

(14) Komisija zato meni, da so izpolnjene zahteve za začasno opustitev protidampinške dajatve, uvedene za zadevni izdelek, v skladu s členom 14(4) osnovne uredbe. Protidampinško dajatev, uvedeno z Odločbo št. 2730/2000/ESPJ, bi bilo treba zato opustiti za obdobje devetih mesecev.

(15) Komisija bo še naprej spremljala razvoj uvoza in cene zadevnega izdelka. Če bi kadarkoli prišlo do ponovnega povečanja obsega zadevnega izdelka po dampinških cenah iz LRK, ki bi povzročil škodo industriji Skupnosti, bo Komisija ponovno uvedla protidampinško dajatev tako, da bo razveljavila to trenutno začasno opustitev –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dokončna protidampinška dajatev, uvedena z Odločbo št. 2730/2000/ESPJ pri uvozu koksa iz črnega premoga v kosih s premerom nad 80 mm s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se uvršča v oznako KN ex27040019 (oznaka TARIC 2704001910), se opusti za obdobje devetih mesecev.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. marca 2004

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

[2] UL L 305, 7.11.2002, str. 1.

[3] UL L 316, 15.12.2000, str. 30.

[4] UL L 149, 7.6.2002, str. 3.

[5] UL L 192, 20.7.2002, str. 9.

[6] UL L 308, 29.11.1996, str. 11.

[7] UL L 63, 3.3.2001, str. 14.

--------------------------------------------------