32004D0232Uradni list L 071 , 10/03/2004 str. 0028 - 0029


Odločba Komisije

z dne 3. marca 2004

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000 glede uporabe halona 2402

(notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 639)

(2004/232/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč [1], in zlasti člena 4(4)(iv) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija je v teku pregleda, predvidenega v členu 4(4)(iv) Uredbe (ES) št. 2037/2000, in po posvetovanju z državami članicami, predstavniki vlad držav, ki bodo pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, ter zainteresiranimi udeleženci prišla do naslednjih ugotovitev v zvezi z uporabo halona 2402.

(2) Proizvodnja halona 2402 se je v razvitih državah prenehala 1. januarja 1994, ko so se pogodbenice Montrealskega protokola dogovorile, da ustavijo proizvodnjo v razvitih državah. Od takrat je potrebno vsak halon 2402 pridobiti iz specializiranih skladiščnih objektov, kjer skladiščijo halon, ki je bil zamenjan z drugimi nadomestnimi snovmi.

(3) Halon 2402 se široko uporablja v državah, ki bodo pristopile k Evropski uniji 1. maja 2004, za preprečitev požarov in eksplozij, v vojaškem in nevojaškem področju, kot je na primer uporaba v jedrskih objektih kakor tudi v kopenskem, pomorskem in zračnem prevozu.

(4) Pri nadomestitvi halonske opreme za gašenje požara z alternativnimi protipožarnimi sredstvi je treba upoštevati razpoložljivost tehnično in ekonomsko izvedljivih alternativ ali tehnologij, ki so sprejemljive z vidika okolja in zdravja. Obnovitvene dejavnosti za vgradnjo opreme, ki ne vsebuje halona za zaščito pred požarom in eksplozijo v vojaških uporabah, je potrebno načrtovati tako, da se izogne nesprejemljivemu ogrožanju obrambnih sposobnosti držav, ki bodo pristopile k Evropski uniji. Pogosto sta potrebna poseben proračunski načrt ter časovno obdobje, da se varno in učinkovito izvede prilagoditev na druga sredstva protipožarne zaščite.

(5) V skladu s členom 4(4)(v) Uredbe (ES) št. 2037/2000 je potrebno halon, vgrajen v opremi, ki v Prilogi VII ni na seznamu nujne uporabe, izločiti iz uporabe do 31. decembra 2003 in halon zajeti v skladu s členom 16. Za izpolnjevanje pogojev za izjemno nujno uporabo, kar bi omogočilo nadaljnjo uporabo halona 2402 v državah, ki bodo pristopile k Evropski uniji po tem datumu, bi bilo treba Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 2037/2000 spremeniti, da se omogoči uporabo tega protipožarnega sredstva na različnih področjih.

(6) Uredbo (ES) št. 2037/2000 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga VII k Uredbi (ES) št. 2037/2000 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. marca 2004

Za Komisijo

Margot Wallström

Članica Komisije

[1] UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2003 (UL L 265, 16.10.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

V Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 2037/2000 se doda naslednje besedilo:

"Uporaba halona 2402 samo na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, Malti, na Poljskem, Slovaškem in v Sloveniji:

- v zrakoplovih za zaščito kabin za posadko, gondol motorja, prostorov za tovor in suhih prostorov ter za inertnost tankov z gorivom,

- v vojaških kopenskih vozilih in plovnih objektih za zaščito prostorov za osebje in oddelkov za motorje,

- za zagotavljanje inertnosti v zasedenih prostorih, v katerih bi se lahko sprostila vnetljiva tekočina in/ali plin v vojaškem, naftnem, plinskem in petrokemijskem sektorju, in v obstoječih tovornih ladjah,

- za zagotavljanje inertnosti v obstoječih komunikacijskih in poveljniških centrih oboroženih ali drugih sil s posadko, ki so bistvenega pomena za nacionalno varnost,

- za zagotavljanje inertnosti prostorov, v katerih obstaja nevarnost širjenja radioaktivne snovi,

- v ročnih gasilnih aparatih in pritrjeni gasilni opremi za motorje za uporabo na krovu zrakoplova,

- v gasilnih aparatih, ki so bistvenega pomena za osebno varnost in jih gasilske brigade uporabljajo za začetno gašenje,

- v vojaških in policijskih gasilnih aparatih za uporabo na osebah."

--------------------------------------------------