32004D0211Úradný vestník L 073 , 11/03/2004 S. 0001 - 0010


Rozhodnutie Komisie

zo 6. januára 2004,

ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a častí ich územia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz živých zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 93/195/EHS a 94/63/ES

[oznámené pod číslom K(2003) 5242]

(Text s významom pre EHP)

(2004/211/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o veterinárnych podmienkach zvierat čeľade koňovitých (equidae) pri ich preprave a dovoze z tretích krajín [1], najmä na jej článok 12 a článok 19 body i) a ii),

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie v spoločenstve so zvieratami, spermou, oocytmi a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddiel I k smernici 90/425/EHS [2] a na ich dovoz do spoločenstva, najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1) článok 12 smernice Rady 90/426/EHS ustanovuje, že dovoz zvierat koňovitých sa povoľuje iba z tretích krajín alebo častí tretích krajín uvedených v zozname, ktorý musí byť zahrnutý do zoznamu tretích krajín vytvoreného v súlade s ustanoveniami článku 3 smernice 72/462/EHS o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín [3];

(2) rozhodnutie Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz hovädzieho dobytka, ošípaných, zvierat koňovitých, oviec a kôz, čerstvého mäsa a mäsových výrobkov [4], bolo v podstatnej miere zmenené a doplnené najmä v tom zmysle, že zvieratá koňovité sa vyčleňujú spod jej rámca. Rozhodnutia Komisie prijaté na základe smernice 90/426/EHS a týkajúce sa veterinárnych podmienok pre dovoz zvierat koňovitých však ustanovujú zoznamy tretích krajín, ktorým sa povoľuje vývoz týchto zvierat do spoločenstva, založené na smernici 79/542/EHS;

(3) predpisy upravujúce veterinárne podmienky pre dovoz živých zvierat podľa smernice 72/462/EHS, najmä ustanovenia článku 3 vzťahujúce sa na zoznam tretích krajín, ktorým sa povoľuje vývoz živých zvierat, sa v súčasnosti preskúmavajú. Z toho dôvodu Komisia prijala návrh smernice Rady [5], ktorou sa ustanovujú veterinárne predpisy pre dovoz určitých živých zvierat do spoločenstva a menia a dopĺňajú smernice 72/462/EHS, 90/426/EHS, 92/65/EHS a 97/78/ES. V tejto súvislosti sa článok 12 smernice 90/426/EHS zmení a doplní tak, že sa doň zapracujú zásady pre vytvorenie zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vývoz zvierat koňovitých;

(4) rozhodnutie Komisie 92/260/EHS z 10. apríla 1992 o veterinárnych podmienkach a udeľovaní veterinárnych osvedčení pre dočasný vstup registrovaných koní [6]obsahuje v prílohe I zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dočasný vstup takýchto zvierat a ustanovuje sanitárne skupiny tretích krajín;

(5) rozhodnutie Komisie 93/195/EHS z 2. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a udeľovaní veterinárnych osvedčení pre opätovný vstup registrovaných koní určených na preteky, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze [7]obsahuje v prílohe I zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú opätovný vstup takýchto zvierat;

(6) rozhodnutie Komisie 93/196/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a udeľovaní veterinárnych osvedčení pre dovoz zvierat koňovitých určených na zabitie [8]obsahuje v dodatku 3 prílohy II zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz takýchto zvierat;

(7) rozhodnutie Komisie 93/197/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a udeľovaní veterinárnych osvedčení pre dovoz registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých určených na chov a produkciu [9] obsahuje v prílohe I zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz takýchto zvierat.

(8) je vhodné uviesť v jedinom rozhodnutí spoločenstva zoznam krajín, ktorým sa povoľuje dovoz zvierat koňovitých do spoločenstva;

(9) v niektorých prípadoch sa povoľujú iba presne vymedzené kategórie zvierat koňovitých alebo konkrétne typy dovozu z časti územia tretej krajiny, ako je to bližšie určené v rozhodnutí Komisie 92/160/EHS z 5. marca 1992, ktorým sa ustanovuje regionalizácia určitých tretích krajín pre dovoz zvierat koňovitých [10], a z dôvodov jednoznačnosti a prehľadnosti by tieto regionalizačné podmienky mali byť ustanovené spolu so zoznamom schválených tretích krajín a rozhodnutie 92/160/EHS by sa malo zrušiť;

(10) pretože zoznam tretích krajín je v podstate iba zoznamom, mali by sa ustanoviť odkazy na bližšie určené podmienky alebo obmedzenia na dovoz zvierat koňovitých v súlade s právnymi predpismi spoločenstva;

(11) rozhodnutie Komisie 95/461/ES [11]ustanovuje ochranné opatrenia týkajúce sa venezuelskej encefalomyelitídy koní vo Venezuele a Kolumbii zakazujúce opätovný vstup po dočasnom vývoze registrovaných koní z Venezuely a Kolumbie. Zdá sa preto vhodné, aby sa zoznam podľa toho náležite upravil;

(12) rozhodnutie Komisie 97/10/ES [12], ktorým sa mení rozhodnutie Rady 79/542/EHS a rozhodnutia Komisie 92/160/EHS, 92/260/EHS a 93/197/EHS v súvislosti s dočasným povolením vstupu a dovozu registrovaných koní z Juhoafrickej republiky do spoločenstva, ustanovuje osobitné podmienky dovozu vrátane regionalizácie;

(13) rozhodnutie Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994, ktorým sa zostavuje dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz spermy, oocytov a embryí oviec, kôz a zvierat koňovitých a oocyty a embryá ošípaných [13], sa v časti II svojej prílohy odvoláva na časti 1 a 2 prílohy k rozhodnutiu 79/542/EHS. Tento zoznam bol ustanovený podľa článku 28 smernice 92/65/EHS na prechodné obdobie troch rokov;

(14) rozhodnutie Komisie 2000/284/ES z 31. marca 2000, ktorým sa ustanovuje zoznam schválených odberových centier spermy pre dovoz spermy zvierat koňovitých z tretích krajín a menia a dopĺňajú rozhodnutia 96/539/ES a 96/540/ES [14], obsahuje zoznam krajín a prevádzkarní, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy zvierat koňovitých;

(15) rozhodnutie Komisie 96/539/ES zo 4. septembra 1996 o veterinárnych požiadavkách a udeľovaní veterinárnych osvedčení pre dovoz spermy zvierat koňovitých do spoločenstva [15]a rozhodnutie Komisie 96/540/ES zo 4. septembra 1996 o veterinárnych požiadavkách a udeľovaní osvedčení pre dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých do spoločenstva [16]ustanovujú veterinárne podmienky týkajúce sa dovozu spermy, oocytov a embryí zvierat koňovitých, a v jednotnom zozname tretích krajín by tiež mal byť uvedený odkaz na tieto ustanovenia;

(16) je vhodné zlúčiť zoznamy krajín s regionalizačnými podmienkami stanovenými v rozhodnutiach 79/542/EHS, 92/160/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS a 94/63/ES do jednotného zoznamu, ktorý by presne vymedzil sanitárne zoskupenia tretích krajín, a prípadne osobitné podmienky pre dovoz zvierat koňovitých a spermy, oocytov a embryí týchto zvierat z tretích krajín;

(17) následne by sa mali rozhodnutia 92/160/EHS a 94/461/EHS zrušiť a rozhodnutia 94/63/ES a 93/195/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť;

(18) opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah

Toto rozhodnutie ustanovuje zoznam tretích krajín alebo ich častí, kde platí regionalizácia, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz zvierat koňovitých a ich spermy, oocytov a embryí a uvádzajú podmienky uplatniteľné pre takýto dovoz.

Článok 2

Definície

Na účely tohto rozhodnutia platia tieto definície:

"kategória zvierat koňovitých": znamená zvieratá koňovité definované v článku 2 písm. c), d) a e) smernice 90/426/EHS a registrované kone;

"dovoz": znamená uvádzanie živých zvierat koňovitých na územie spoločenstva v súlade s podmienkami presne ustanovenými pre konkrétny typ dovozu, najmä dočasný vstup, opätovný vstup po dočasnom vývoze a dovoz.

Článok 3

Dovoz živých zvierat koňovitých

Členské štáty povolia do spoločenstva dovoz živých zvierat koňovitých z tretích krajín alebo častí územia týchto tretích krajín uvedených na zozname v stĺpcoch 2 a 4 prílohy v súlade s údajmi uvedenými v prílohe I takto:

- dočasný vstup registrovaných koní podľa stĺpca 6,

- opätovný vstup po dočasnom vývoze registrovaných koní na preteky, súťaže a kultúrne podujatia podľa stĺpca 7,

- dovoz registrovaných koní podľa stĺpca 8,

- dovoz zvierat koňovitých určených na zabitie podľa stĺpca 9,

- dovoz registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých určených na chov a produkciu podľa stĺpca 10.

Článok 4

Dovoz spermy zvierat koňovitých

Členské štáty povolia dovoz spermy zvierat koňovitých z tretích krajín alebo častí územia tretích krajín uvedených na zozname v stĺpcoch 2 a 4 prílohy I, z ktorých sa povoľuje aj trvalý dovoz registrovaných koní, registrovaných zvierat koňovitých alebo zvierat koňovitých určených na chov a produkciu. Takýto dovoz podlieha podmienke, že sperma na vývoz do spoločenstva bola odobratá iba zo zvierat koňovitých patriacich do kategórie živých zvierat koňovitých povolených na trvalý dovoz a takýto dovoz musí spĺňať požiadavky, ktoré zodpovedajú údajom uvedeným v stĺpcoch 11, 12 a 13 prílohy I.

Článok 5

Dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých

Členské štáty povolia dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých z tretích krajín alebo častí územia tretích krajín uvedených na zozname v stĺpcoch 2 a 4 prílohy I, z ktorých sa povoľuje aj trvalý dovoz registrovaných koní, registrovaných zvierat koňovitých alebo zvierat koňovitých na chov a produkciu. Takýto dovoz musí spĺňať požiadavky, ktoré zodpovedajú údajom uvedeným v stĺpci 14 prílohy I.

Článok 6

Podmienky pre dovoz zvierat koňovitých z tretích krajín

Členské štáty povolia iba dovoz zvierat koňovitých, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) zvieratá koňovité spĺňajú veterinárne podmienky uvedené v príslušnom vzore osvedčenia ustanovenom v rozhodnutiach 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS a 93/197/EHS, pokiaľ ide o príslušnú kategóriu zvierat koňovitých, typ dovozu a sanitárnu skupinu, ako sa uvádza v stĺpci 5 prílohy I, do ktorej bola vyvážajúca tretia krajina alebo časť jej územia zaradená;

b) v prípade potreby dovoz zvierat koňovitých podlieha dodatočným zárukám alebo podmienkam uvedeným v stĺpci 15 tabuľky v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

c) zvieratá koňovité sa nesmú prepravovať v dopravných prostriedkoch prepravujúcich iné zvieratá koňovité, ktoré nie sú určené pre spoločenstvo;

d) pokiaľ sa v osobitných podmienkach zdravia zvierat pre dovoz do spoločenstva nepovoľuje inak, zvieratá koňovité sa nesmú prepravovať v dopravných prostriedkoch prepravujúcich zvieratá koňovité so zhoršeným zdravotným stavom;

e) počas prepravy do spoločenstva sa zvieratá koňovité nesmú vykladať na území tretej krajiny alebo časti územia tretej krajiny, ktorej sa nepovoľuje dovoz zvierat koňovitých do spoločenstva;

f) počas prepravy do spoločenstva sa zvieratá koňovité nesmú prepravovať po cestách, železnici alebo premiestňovať na vlastných nohách cez územie alebo časť územia tretej krajiny, ktorej sa nepovoľuje aspoň jeden typ dovozu alebo aspoň jedna kategória zvierat koňovitých;

g) zvieratá koňovité musia byť dopravené na hraničnú inšpekčnú stanicu v mieste vstupu do spoločenstva do 10 dní po dátume, kedy im bolo vo vyvážajúcej tretej krajine vystavené osvedčenie pre prepravu alebo premiestňovanie do spoločenstva. V prípade prepravy po mori sa obdobie 10 dní predĺži o čas trvania plavby po mori.

Článok 7

Podmienky pre dovoz spermy zvierat koňovitých z tretích krajín

Dovoz spermy zvierat koňovitých do spoločenstva sa povolí iba vtedy, ak sa takáto sperma odobrala v odberovom centre spermy schválenom v súlade so smernicou 92/65/EHS a uvedenom v zozname v rozhodnutí 2000/284/ES a ktoré spĺňa podmienky stanovené vo veterinárnom osvedčení ustanovenom v rozhodnutí Komisie 96/539/ES.

Článok 8

Podmienky pre dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých z tretích krajín

Dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých sa povolí iba vtedy, ak takéto oocyty a/alebo embryá spĺňajú podmienky stanovené vo veterinárnom osvedčení ustanovenom v rozhodnutí Komisie 96/540/ES.

Článok 9

Zmeny

1. Prílohy I a II k rozhodnutiu 93/195/EHS sa menia dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

2. Rozhodnutie 94/63/ES sa mení a dopĺňa takto:

a) Nadpis rozhodnutia sa nahrádza týmto znením:

"Rozhodnutie Komisie z 31. januára 1994, ktorým sa zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz spermy, oocytov a embryí oviec a kôz a oocytov a embryí ošípaných"

;

b) V článku 1 sa vypúšťa druhý odsek.

c) V prílohe sa vypúšťa časť II.

Článok 10

Zrušenia

Rušia sa rozhodnutia 92/160/EHS a 95/461/ES.

Článok 11

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2004.

Článok 12

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 6. januára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Rady (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1398/2003 (Ú. v. EÚ L 198, 6. 8. 2003, s. 3).

[3] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28

[4] Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/212/ES (Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka).

[5] KOM(2003) 570.

[6] Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 67. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené Rozhodnutím 2003/541/ES (Ú. v. EÚ L 185, 24.7.2003, s. 41).

[7] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/611/ES (Ú. v. ES L 214, 8.8.2001, s. 49).

[8] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 7. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/611/ES (Ú. v. ES L 214, 8.8.2001, s. 49).

[9] Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 16. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/541/ES (Ú. v. EÚ L 185, 24.7.2003, s. 41).

[10] Ú. v. ES L 71, 18.3.1992, s. 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/635/ES (Ú. v. ES L 206, 3.8.2002, s. 20).

[11] Ú. v. ES L 265, 8.11.1995, s. 40.

[12] Ú. v. ES L 3, 7.4.1997, s. 9. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/541/ES (Ú. v. EÚ L 185, 24.7.2003, s. 41).

[13] Ú. v. ES L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2001/734/ES (Ú. v. ES L 275, 18. 10. 2001, s. 19).

[14] Ú. v. ES L 94, 14. 4. 2000, s. 35. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/574/ES (Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003, s. 27).

[15] Ú. v. ES L 230, 11. 9. 1996, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/284/ES (Ú. v. ES L 94, 14. 4. 2000, s. 35).

[16] Ú. v. ES L 230, 11.9.1996, s. 28. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/284/ES (Ú. v. ES L 94, 14.4.2000, s. 35).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Poznámka:

Rubriky | | |

X | Dovoz je spravidla povolený | |

– | Dovoz nie je povolený | |

Stĺpce | | |

Stĺpce 1–4: | Opis územia | |

Stĺpec5 (SG): | Sanitárna skupina | |

Stĺpec 6 (TA): | Dočasný vstup registrovaných koní | (rozhodnutie 92/260/EHS) |

Stĺpec 7 (Re-En): | Opätovný vstup registrovaný ch koní na preteky, súťaže a kultúrne podujatia po dočasnom vývoze | (rozhodnutie 93/195/EHS) |

Stĺpec 8: | Dovoz registrovaných koní | (rozhodnutie 93/197/EHS) |

Stĺpec 9: | Dovoz zvierat koňovitých určených na zabitie | (rozhodnutie 93/196/EHS) |

Stĺpec 10: | Dovoz registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých na chov a produkciu | (rozhodnutie 93/197/EHS) |

Stĺpec 11: | Dovoz spermy odobratej od registrovaných koní | (rozhodnutie 96/539/ES) |

Stĺpec 12: | Dovoz spermy odobratej od registrovaných zvierat koňovitých | (Odločba 96/539/ES) |

Stĺpec 13: | Dovoz spermy odobratej od zvierat koňovitých na chov a produkciu | (Odločba 96/539/ES) |

Stĺpec 14: | Dovoz oocytov a embryí zvierat koňovitých | (Odločba 96/540/ES) |

Stĺpec 15: | Odkaz na osobitné podmienky/dodatočné zįruky | |

Zviera/produkt: | Kategórie/podmienky | |

RH | Registrované kone | |

ES | Zvieratá koňovité určené na zabitie podľa definície v článku 2 písm. d) smernice 90/426/EHS | |

RE | Registrované zvieratá koňovité podľa definície v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS | |

EBP | Zvieratá koňovité na chov a produkciu podľa definície v článku 2 písm. e) smernice 90/426/EHS | |

Sperma | Sperma zvierat koňovitých odobraté v súlade so smernicou 92/65/ES | |

O/E | Oocyty a embryá zvierat koňovitých odobraté v súlade so smernicou 92/65/ES | |

Kód ISO | Krajina | Kódúz. | Opis územia | SG | TA | Re-En | Dovoz | Dovoz | Osobitné podm. |

RH | RH | RH | ES | RE+EBP | Sperma | O/E |

RH | SE | EBP |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

AE | Spojené arabské emiráty | AE-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – |

AR | Argentína | AR-0 | celá krajina | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

AU | Austrália | AU-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BB | Barbados | BB-0 | celá krajina | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BG | Bulharsko | BG-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BH | Bahrain | BH-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BM | Bermudy | BM-0 | celá krajina | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BO | Bolívia | BO-0 | celá krajina | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

BR | Brazília | BR-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

BR–1 | štáty Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rodónia, Mato Grosso | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

BY | Bielorusko | BY-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CA | Kanada | CA-0 | celá krajina | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CH | Švajčiarsko | CH-0 | celá krajina | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CL | Čile | CL-0 | celá krajina | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

CR | Kostarika | CR-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

CR-1 | metropolitná oblasť San José | D | – | X | – | – | – | – | – | – | – | |

CU | Kuba | CU-0 | celá krajina | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

DZ | Alžírsko | DZ-0 | celá krajina | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

EG | Egypt | EG-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

EG-1 | gouvernementy Alexandria, Beheira, Krafr el Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, Severný Sinaj, Južný Sinaj, Káhira (ako väčšia Káhira vrátane mesta Gizy), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza a Beni Suef | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

FK | Falklandské ostrovy | FK-0 | celá krajina | A | – | – | X | – | X | X | X | X | X | |

GL | Grónsko | GL-0 | celá krajina | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

HK | Hong Kong | HK-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

HR | Chorvátsko | HR-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

IL | Izrael | IL-0 | celá krajina | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

IS | Island | IS-0 | celá krajina | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

JM | Jamajka | JM-0 | celá krajina | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

JO | Jordánsko | JO-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

JP | Japonsko | JP-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

KG | Kirgizsko | KG-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

KG-1 | región Issyk-Kul | B | – | – | X | – | – | X | – | – | – | |

KR | Kórejská republika | KR-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

KW | Kuvajt | KW-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

LB | Libanon | LB-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

LY | Líbya | LY-0 | celá krajina | E | X | X | – | – | – | – | – | – | – | |

MA | Maroko | MA-0 | celá krajina | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MK | FYROM | MK-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MO | Makao | MO-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

MY | Malajzia | MY-0 | polostrov | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

MU | Maurícius | MU-0 | celá krajina | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

MX | Mexiko | MX–0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

MX-1 | celá krajina s výnimkou štátov Chiapas a Oaxaca | D | X | X | X | – | X | X | X | X | X | |

NZ | Nový Zéland | NZ-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

OM | Omán | OM-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

PE | Peru | PE-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

PE-1 | región Lima | D | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

PM | St Pierre a Miquelon | PM-0 | celá krajina | G | – | – | X | – | X | X | X | X | X | |

PY | Paraguaj | PY-0 | celá krajina | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

QA | Katar | QA-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

RO | Rumunsko | RO-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU | Rusko | RU-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

RU-1 | provincie Kaliningrad, Archangeľsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riazaň, Smolensk, Tula, Jaroslavľ, Nižnyj Novgorod, Kirov, Belgorod, Voronež, Kursk, Lipeck, Tambov, Astrachan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm a Kurgan | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU-2 | regióny Stavropoľ a Krasnodar | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

RU-3 | republiky Karélia, Marij-El, Mordovia, Čuvačia, Kalmykia, Tatarstan, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Severné Osetsko, Ingušsko a Karačevo-Čerkessko | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

SA | Saudská Arábia | SA-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

SA-1 | celá krajina s výnimkou ochanných a kontrolných pásiem (ohľadne podrobností pozri RUBRIKU 1) | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

SCG | Srbsko a Čierna Hora | YU-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

SG | Singapúr | SG-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

SY | Sýria | SY-0 | celá krajina | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

TH | Thajsko | TH-0 | celá krajina | C | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

TN | Tunisko | TN-0 | celá krajina | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

TR | Turecko | TR-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

TR-1 | provincie Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli a Tekirdag | E | X | X | X | – | – | X | – | – | – | |

UA | Ukrajina | UA-0 | celá krajina | B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

US | Spojené štáty americké | US-0 | celá krajina | C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

UY | Uruguaj | UY-0 | celá krajina | D | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

ZA | Juhoafrická republika | ZA-0 | celá krajina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |

ZA-1 | metropolitná oblasť Kapské Mesto (ohľadne podrobností pozri rubriku 2) | F | X | – | X | – | – | X | – | – | – | rozhod- nutie97/10/ES |

Rubrika 1: |

SA | Saudská Arábia | SA-1 | Delimitácia ochranných a kontrolných pásiem (RUBRIKA 1): 1.Provincia Jizanochranné pásmo: celá provincia s výnimkou časti severne od stanovišťa cestnej kontroly v Ash-Shuqaiq pri ceste č. 5 severne od cesty č. 10;kontrolné pásmo: časť provincie severne od stanovišťa cestnej kontroly v Ash-Shuqaiq pri ceste č. 5, kontrolované stanovišťom cestnej kontroly v Al Qahmah a severne od cesty č. 10.2.Provincia Asirochranné pásmo: časť provincie vytýčená cestou č. 10, medzi Ad Darbom, Abhou a Kamis-Mushaytom smerom na sever s výnimkou jazdeckých klubov na ich leteckých a vojenských základniach a časť provincie vytýčená smerom na sever cestou č. 15 smerujúcou z Kamis-Mushaytu cez Jarash, Al Uftah a Dhahram Al Janoub k hranici s provinciou Najran a časť provincie vytýčená smerom na sever cestou smerujúcou z Al Uftahu cez Al Fayd do Badr Al Janoubu (provincia Najran);kontrolné pásmo: jazdecké kluby na ich leteckých a vojenských základniach, časť provincie medzi hranicou ochranného pásma a cestou č. 209 z Ash-Shuqaiqu k stanovišťu cestnej kontroly Muhayil na ceste č. 211, časť provincie medzi stanovišťom cestnej kontroly na ceste č. 10 južne od Abhy, mestom Abha a stanovišťom cestnej kontroly Ballasmer vzdialenom 65 km od Abhy na ceste č. 15 smerujúcej na sever, časť provincie medzi Khamis-Mushaytom a stanovišťom cestnej kontroly vzdialenom 90 km od Abhy na ceste č. 225 po Samakh a stanovišťom cestnej kontroly v Yarahu vzdialenom 90 km od Abhy na ceste č. 10 a Khasm-Ghurabom na ceste č. 177 až po hranicu provincie Najran.3.Provincia Najranochranné pásmo: časť provincie vytýčená cestou vedúcou z Al Uftahu (provincia Asir) do Badr. Al Janoubu a do As Sebtu a z As Sebtu pozdĺž Wadi Habunahu k spojnici s cestou č. 15 z Najranu do Sharorahu a časť provincie južne od cesty č. 15 medzi Najranom a Sharourahom a hranicou s Jemenom;Kontrolné pásmo: časť provincie južne od čiary spájajúcej stanovište cestnej kontroly v Yarahu na ceste č. 10 a Khashm-Ghura na ceste č. 117, od hranice provincie Najran až po stanovište cestnej kontroly vzdialené 80 km od Najranu a smerom na západ od cesty 175 smerujúcej do Sharourahu. |

Rubrika 2 |

ZA | Juhoafrická republika | ZA-1 | Delimitácia metropolitnej oblasti Kapské Mesto (ZA-1): Severná hranicaBlaauwberg Road (M14);Východná hranicaKoeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), diaľnica N7, diaľnica N1 a diaľnica M5;Južná hranicaOttery Road, Prince Georges Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive až po lesnícku stanicu Newslands a krížom cez Echo Gorge Tabuľovej hory po Camps Bay;Západná hranicapobrežie od Camps Bay po Vlaauwberg Road. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Rozhodnutie Komisie 93/195/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. Zoznam tretích krajín v skupine D v prílohe I sa nahrádza takto:"Argentína (AR), Barbados (BB), Bermudy (BM), Bolívia (BO), Brazília(1) (BR), Čile (CL), Kostarika(1) (CR), Kuba (CU), Jamajka (JM), Mexiko(1) (MX), Peru(1) (PE), Paraguaj (PY), Uruguaj (UY)."

2. Zoznam tretích krajín v skupine D v záhlaví zdravotného osvedčenia v prílohe II sa nahrádza takto:"Argentína, Barbados, Bermudy, Bolívia, Brazília(1), Čile, Kostarika(1), Kuba, Jamajka, Mexiko(1), Peru(1), Paraguaj, Uruguaj."

--------------------------------------------------