32004D0177Uradni list L 055 , 24/02/2004 str. 0064 - 0065


Odločba Komisije

z dne 20. februarja 2004

o začasnem vnosu registriranih konjev, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah ali paraolimpijskih igrah v Grčiji leta 2004

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 499)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/177/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav [1], in zlasti člena 19(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu z Odločbo Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev [2] in Odločbo Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo [3], je treba zagotoviti jamstva, da nekastrirani konji moškega spola, starejši od 180 dni, ne predstavljajo tveganja glede širjenja kužnega arteritisa kopitarjev.

(2) Registrirani konji, sodelujoči na olimpijskih igrah v Atenah, Grčija, v avgustu 2004, bodo pod veterinarskim nadzorom grških pristojnih organov in Fédération équestre internationale (FEI), ki dogodek organizira.

(3) Registrirani konji, ki bodo sodelovali na XII. paraolimpijskih igrah v Atenah, Grčija, v septembru 2004, bodo pod veterinarskim nadzorom pristojnih grških organov.

(4) Nekateri konji samci, ki so se uvrstili na tej konjeniški prireditvi na visoki ravni, morda ne izpolnjujejo zahtev iz Odločbe 92/260/EGS ali Odločbe 93/197/EGS, glede kužnega arteritisa kopitarjev.

(5) Treba je zagotoviti odstopanje od teh zahtev za konje, ki se začasno sprejmejo ali se uvozijo zaradi teh športnih prireditev. Navedeno odstopanje mora določiti pogoje, s katerimi se izključi vsako tveganje za širjenje kužnega arteritisa kopitarjev.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od Odločbe 92/260/EGS države članice dovolijo začasen sprejem nekastriranih registriranih konjev samcev, predvidenih za sodelovanje na konjeniških prireditvah olimpijskih in paraolimpijskih iger v Atenah, Grčija, v avgustu in septembru 2004, ne da bi za to zahtevale jamstva, predvidena v navedeni odločbi glede kužnega arteritisa kopitarjev, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

2. Veterinarsko spričevalo, uvedeno v skladu s Prilogo II k Odločbi 92/260/EGS, je v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a) uradni veterinar, ki podpiše spričevalo, v oddelku III spričeval A, B, C, D in E črta točko (e)(v) ter v oddelku III spričevala F točko (f)(v) v zvezi s kužnim arteritisom kopitarjev;

(b) spričevalom se doda:

"Registriran konj, sprejet v skladu z Odločbo Komisije 2004/177/ES [4].".

(c) izjavi, ki je priložena k spričevalom, se doda:

"Konj s tem spričevalom je namenjen za sodelovanje v konjeniških prireditvah olimpijskih iger/paraolimpijskih iger (neustrezno črtaj) in se med bivanjem v državi članici Evropske unije ne bo uporabljal za vzrejo ali za pridobivanje semena.

Dogovorjeno je, da se po končanih konjeniških prireditvah olimpijskih/paraolimpijskih iger (neustrezno črtaj) konj takoj izvozi iz Evropske unije.

Datum in kraj načrtovanega izvoza iz Evropske unije:…".

Člen 2

1. Z odstopanjem od Odločbe 93/197/EGS države članice dovolijo začasen sprejem nekastriranih registriranih konjev moškega spola iz Falklandskih otokov, Kyrgyzstana in Saint Pierra ter Miquelona, predvidenih za sodelovanje na konjeniških prireditvah olimpijskih in paraolimpijskih iger v Atenah, Grčija, v avgustu in septembru 2004, ne da bi za to zahtevale jamstva, predvidena v navedeni odločbi glede kužnega arteritisa kopitarjev, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 2.

2. Veterinarsko spričevalo, uvedeno v skladu s Prilogo II k Odločbi 93/197/EGS, je v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a) uradni veterinar, ki podpiše spričevalo, v oddelku III spričeval A, B in G črta točko(e)(v) v zvezi z kužnim arteritisom kopitarjev;

(b) spričevalom se doda:

"Registriran konj, sprejet v skladu z Odločbo Komisije 2004/177/ES [5].";

(c) izjavi, ki je priložena spričevalom, se doda:

"Konj s tem spričevalom je namenjen za sodelovanje v konjeniških prireditvah olimpijskih iger/paraolimpijskih iger (neustrezno črtaj) in se med bivanjem v državi članici Evropske unije ne bo uporabljal za vzrejo ali pridobivanje semena.

Dogovorjeno je, da se po končanih konjeniških prireditvah olimpijskih/paraolimpijskih iger (neustrezno črtaj) konj takoj izvozi iz Evropske unije.

Datum in kraj načrtovanega izvoza iz Evropske unije:…"

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

[2] UL L 130, 15.5.1992, str. 67. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/117/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 20).

[3] UL L 86, 6.4.1993, str. 16. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/117/ES.

[4] UL L 55, 24.2.2004, str. 64.

[5] UL L 55, 24.2.2004, str. 64.

--------------------------------------------------