32004D0164Uradni list L 052 , 21/02/2004 str. 0077 - 0077


Odločba Komisije

z dne 19. februarja 2004

o spremembi Odločbe 2004/130/ES o začasnem trženju določenega semena vrste Vicia faba L., ki ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 66/401/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 492)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/164/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena krmnih rastlin [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES [2], in zlasti odstavka 1 člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi Odločbe Komisije 2004/130/ES [3] se v Skupnosti dovoli trženje semena jarega krmnega boba, ki ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede kalivosti, določenih v Direktivi 66/401/EGS, za obdobje, ki se izteče 15. februarja 2004, v skladu z opredeljenimi roki in ob upoštevanju nekaterih pogojev.

(2) Obdobje, ki je še na voljo za trženje semena pod manj strogimi zahtevami glede kalivosti do 15. februarja 2004, ne bo zadostno.

(3) Zato je treba dovoljenje podaljšati in Odločbo 2004/130/ES ustrezno spremeniti.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 1 Odločbe 2004/130/ES se datum "15. februarja 2004" nadomesti z datumom "31. marca 2004."

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

[2] UL L 165, 3.7.2003, str. 23.

[3] UL L 37, 10.2.2004, str. 32.

--------------------------------------------------