32004D0162Official Journal L 052 , 21/02/2004 P. 0064 - 0069


Odločba Sveta

z dne 10. februarja 2004

o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih ter o podaljšanju veljavnosti Odločbe 89/688/EGS

(2004/162/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta 1,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Na podlagi člena 299(2) Pogodbe se določbe Pogodbe uporabljajo za najbolj oddaljene regije in torej za francoske čezmorske departmaje, ob upoštevanju njihovih strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer, ki jih otežujejo dejavniki, kot so oddaljenost, izoliranost, majhnost, težavna topografija in podnebje, ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, ti zaradi svoje stalnosti in součinkovanja močno omejujejo njihov razvoj. Ta določba Pogodbe je tesno povezana z ukrepi, ki so bili predhodno sprejeti za pomoč najbolj oddaljenim regijam, zlasti francoskim čezmorskim departmajem, s Sklepom Sveta 89/687/EGS z dne 22. decembra 1989 o vzpostavitvi programa posebnih možnosti za francoske čezmorske departmaje zaradi njihove oddaljenosti in izoliranosti (Poseidom) 2.

(2) Člen 2(3) Odločbe Sveta 89/688/EGS z dne 22. decembra 1989 o pristaniških pristojbinah v francoskih čezmorskih departmajih 3 določa, da se v luči posebnih omejitev za čezmorske departmaje lahko odobrijo delne ali popolne oprostitve pristaniških pristojbin za lokalne proizvodne dejavnosti za obdobje največ 10 let od datuma uvedbe dajatve. To obdobje bi se moralo izteči 31. decembra 2002, ker je bil sistem uveden 1. januarja 1993.

(3) Na podlagi člena 3 Odločbe 89/688/EGS je morala Komisija predložiti poročilo o izvajanju ureditev, da se ugotovijo učinki sprejetih ukrepov in sprejme odločitev, ali naj se možnost oprostitev ohrani. Komisija je v poročilu, ki ga je poslala Svetu dne 24. novembra 1999, ugotovila, da so socialne in gospodarske razmere v štirih francoskih čezmorskih departmajih, ki so najbolj oddaljene regije, mnogo bolj krhke kot v ostalih delih Evropske unije. Komisija poudarja, da so pristaniške pristojbine in oprostitve za lokalno proizvodnjo pomembne za socialni in ekonomski razvoj teh regij.

(4) V skladu s poročilom Komisije z dne 14. marca 2000 o ukrepih za izvajanje člena 299(2) Pogodbe, je treba ta člen izvajati v sodelovanju z zadevnimi državami članicami na podlagi podrobnih zahtev, ki jih podajo.

(5) Francija je dne 12. marca 2002 Komisiji poslala prošnjo, da se oprostitev pristaniških pristojbin podaljša za deset let. Prošnja ni podrobno opredelila, za katero blago bi veljala oprostitev po prihodnjem sistemu, niti ni navedla razlik v stopnji za lokalno in uvoženo blago niti podlage za te oprostitve in za razlike v stopnji glede na ovire, s katerimi se soočajo francoski čezmorski departmaji. V teh okoliščinah se je zaradi izogibanja, da bi v odsotnosti popolne prošnje prišlo do pravne praznine, obdobje uporabe Odločbe 89/688/EGS na podlagi Odločbe 2002/973/ES 4 podaljšalo za eno leto.

(6) Francija je dne 14. aprila 2003 Komisiji poslala dodatno prošnjo v odgovor na zgornje zahteve. V tej prošnji so francoski organi zaprosili, da se Odločba Sveta uporablja 15 let, pod pogojem, da se vsaka tri leta opravi pregled za oceno potrebe po spremembi programa. Francija si je prizadevala za uporabo programa različnih stopenj pristaniških pristojbin, ki omogoča, da se pristojbine za blago, izven območij francoskih čezmorskih departmajev, obračunajo po višjih stopnjah kot za izdelke iz zadevnih francoskih čezmorskih departmajev. Razlika 10 odstotnih točk bi se uporabila predvsem za osnovne izdelke ter za tiste, za katere je doseženo ravnovesje med lokalno in zunanjo proizvodnjo. Razlika 20 točk bi zajemala izdelke, ki zahtevajo precejšnja vlaganja, kar je vplivalo na lastno ceno lokalno proizvedenega blaga za omejeni trg. Razlika 30 točk bi se uporabila predvsem za izdelke, ki jih proizvajajo velika podjetja ter za izdelke, ki so zelo občutljivi na uvoz iz sosednih držav francoskih čezmorskih departmajev. V Gvajani in Réunionu se razlika v višini 50 točk uporablja za alkohol, zlasti rum. Francija si je v svoji zahtevi prizadevala za dodatne ukrepe kot so dovoljenje, da se ne zahteva plačilo pristaniških pristojbin za izdelke, ki jih lokalno proizvedejo podjetja, ki imajo letni promet manjši od 550 000 EUR, dovoljenje za uporabo 15 % znižanja davčne osnove za pristaniške pristojbine za lokalno proizvedene izdelke, ter dovoljenje lokalnim organom, da lahko sprejmejo nujne ukrepe za dopolnitev seznama izdelkov, ki jih zajema razlika obdavčitve glede pristaniških pristojbin.

(7) Komisija je to prošnjo ocenila v luči obsega ovir, ki vplivajo na dejavnosti industrijske proizvodnje v francoskih čezmorskih departmajih. Glavne ovire, ki vplivajo na francoske čezmorske departmaje, so posledica dejavnikov iz člena 299(2) Pogodbe: oddaljenost, izoliranost, majhnost, težavna topografija in podnebje, ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov. Občasno ta območja prizadenejo tudi naravni pojavi kot so cikloni, vulkanski izbruhi in potresi.

(8) Oddaljenost teh regij pomembno ovira prosti pretok ljudi, blaga in storitev. Odvisnost od zračnega in pomorskega prometa povečuje dejstvo, da te oblike transporta niso v celoti liberalizirane in imajo, ker so manj učinkovite in dražje kot cestna, železniška ali transevropska omrežja, močan vpliv na stroške proizvodnje.

(9) Visoki stroški proizvodnje niso le posledica izolacije, ampak tudi odvisnosti od surovin in energije, obveznosti ustvarjanja zalog ter težav, ki vplivajo na oskrbo s proizvodno opremo.

(10) Majhnost trga in nizka raven izvoznih dejavnosti zaradi nizke kupne moči držav v tej regiji, ter obveznost ohranjati raznolike, a skromne proizvodne linije zaradi izpolnjevanja zahtev majhnega trga, omejujejo možnosti za ekonomijo obsega. "Izvažanje" izdelkov, proizvedenih v francoskih čezmorskih departmajih, v celinsko Francijo ali druge države članice je težko, ker transportni stroški višajo cene teh izdelkov in slabšajo njihovo konkurenčnost. Šibkost lokalnega trga vodi tudi k prevelikim zalogam, kar spet vpliva na konkurenčnost podjetij.

(11) Potreba po vključitvi specializiranih skupin za vzdrževanje, ki so bile ustrezno usposobljene in so sposobne hitro intervenirati, ter dejanska neizvedljivost sklepanja podizvajalskih pogodb prav tako zvišujejo stroške podjetij in vplivajo na njihovo konkurenčnost.

(12) Kombinacija teh ovir v finančnem smislu pomeni, da je lastna cena lokalno izdelanega blaga višja, tako da brez posebnih ukrepov ne more konkurirati blagu, ki je proizvedeno drugje brez takih ovir, celo ob upoštevanju stroškov prevoza takega blaga v francoske čezmorske departmaje. Če lokalni izdelki ne bodo mogli konkurirati, bo postalo nemogoče ohranjati lokalno proizvodnjo, kar bo imelo škodljive posledice za zaposlovanje prebivalcev francoskih čezmorskih departmajev.

(13) Izdelki iz francoskih čezmorskih departmajev so soočajo z dodatno oviro evropskih lastnih cen, zaradi česar njihovi lokalni proizvodi, predvsem kmetijski proizvodi, težko konkurirajo izdelkom iz sosednjih držav, kjer so stroški dela mnogo nižji.

(14) Francoska prošnja je bila obravnavana v luči načela proporcionalnosti zaradi zagotavljanja, da razlike v obdavčevanju, ki bi jih francoski organi želeli uporabiti, ne bodo pomembno spremenile obsega ovir, s katerimi se lokalni izdelki soočajo v primerjavi z zunanjimi izdelki glede lastne cene.

(15) V luči teh razmislekov Komisija predlaga, da se odobri izvajanje dajatve za seznam izdelkov, glede katerih je za lokalne izdelke iz francoskih čezmorskih departmajev mogoče pričakovati davčne oprostitve ali znižanj. Učinek tega različnega obdavčevanja je ponovno vzpostaviti konkurenčnost lokalne proizvodnje in tako omogočiti, da se v francoskih čezmorskih departmajih ohranijo dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta. Treba je pripraviti ločen seznam izdelkov za vsak francoski čezmorski departma, ker so lokalni izdelki iz posameznih francoskih čezmorskih departmajev različni.

(16) Vendar pa je treba izpolniti kombinacijo zahtev iz člena 299(2) in člena 90 Pogodbe ter tudi zagotoviti skladnost z zakonodajo Skupnosti in notranjim trgom. To pomeni, da je treba sprejeti le ukrepe, ki so resnično potrebni in sorazmerni z načrtovanimi cilji v luči ovir, ki izhajajo iz oddaljenosti francoskih čezmorskih departmajev. Obseg okvira Skupnosti torej zajema seznam občutljivih izdelkov, za katere so bili lokalni stroški proizvodnje prikazani kot znatno višji od proizvodnih stroškov podobnih izdelkov iz drugih območij. Stopnja obdavčitve mora biti določena tako, da je edini namen različnih stopenj pristaniških pristojbin izravnati ovire in ne spremeniti te dajatve v protekcionistično orožje, ki spodbija načela delovanja notranjega trga.

(17) Skladnost z zakonodajo Skupnosti obenem pomeni izključitev razlik v obdavčevanju za kmetijske proizvode, ki imajo korist od pomoči na podlagi členov 2 in 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1452/2001 z dne 28. junija 2001, ki uvaja posebne ukrepe za nekatere kmetijske proizvode za francoske čezmorske departmaje (Poseidom) [1], ter zlasti od posebnih dobavnih režimov.

(18) Izdelki, ki bi lahko bili upravičeni do davčnih oprostitev ali znižanj v korist lokalne proizvodnje, se lahko razdelijo v tri skupine glede na višino razlike v obdavčitvi, ki je predlagana v odobritev: 10, 20 ali 30 odstotnih točk.

(19) Vendar pa bi moralo biti mogoče oprostiti plačila dajatve tiste lokalne proizvajalce, ki imajo letni promet manjši od 550 000 EUR. V ta namen bi moralo biti mogoče preseči najvišje odobrene razlike, kadar za izdelke, ki jih proizvajajo, velja le znižanje obdavčitve. Vendar pa ta določba ne sme pripeljati do povečanja določenih pragov za več kot 5 odstotnih točk.

(20) Zaradi doslednosti mora biti načrtovana oprostitev pristaniških pristojbin za lokalno proizvedene izdelke, ki niso navedeni v Prilogi, za podjetja z letnim prometom manj kot 550 000 EUR, takšna, da je razlika v obdavčitvi za take izdelke odvisna od tega, ali so ti izdelki lokalno proizvedeni ali ne. Kot v prejšnjem primeru, ta davčna razlika ne bi smela preseči pet odstotnih točk.

(21) Cilji podpore socialnemu in gospodarskemu razvoju francoskih čezmorskih departmajev, že določeni v Odločbi 89/688/EGS, so potrjeni z zahtevami o namenu dajatve. Pravna obveznost je, da prihodki iz te dajatve postanejo del virov gospodarske in davčne ureditve francoskih čezmorskih departmajev in se dodelijo gospodarski in socialni strategiji, ki vključuje pomoč za pospeševanje lokalnih dejavnosti.

(22) Pomen sprotnega dopolnjevanja seznamov izdelkov v Prilogi, ki je potrebno zaradi možnega pojava novih proizvodnih dejavnosti v francoskih čezmorskih departmajih, pomen varovanja lokalne proizvodnje, če jo ogrožajo nekatere komercialne prakse in, posledično, pomen potrebe spremeniti zneske oprostitev ali znižanja veljavnih dajatev kažejo, da mora biti Svet sam sposoben sprejeti potrebne ukrepe za uporabo te Odločbe, zlasti ker imajo ti ukrepi lahko velik vpliv na proračun prejemnikov prihodka iz pristaniških pristojbin. Poleg tega potreba, da se ukrepanje v zvezi s temi ukrepi obravnava kot nujno, opravičuje, da Svet na predlog Komisije sprejme zadevne določbe po hitrem postopku, s kvalificirano večino.

(23) Francija bi morala uradno obvestiti Komisijo o vsakem sporazumu, ki ga sprejme v luči te Odločbe.

(24) Ureditve naj bi veljale 10 let. Kljub temu bo treba oceniti predlagani sistem ob koncu petletnega obdobja. Francoski organi bi zato morali Komisiji do 31. julija 2008 predložiti poročilo o uporabi odobrenih ureditev, da se oceni vpliv sprejetih ukrepov in njihov prispevek k pospeševanju ali ohranjanju lokalnih gospodarskih dejavnosti, v luči ovir, s katerimi se soočajo francoski čezmorski departmaji. Na tej osnovi se pregledajo tudi seznami izdelkov in odobrene oprostitve, če je potrebno.

(25) Zaradi zagotavljanja kontinuitete z ureditvami iz Odločb 89/688/EGS in 2002/973/ES bi se morala ta Odločba uporabljati od 1. januarja 2004. Z namenom omogočiti francoskim organom, da sprejmejo nacionalno zakonodajo za izvajanje te Odločbe, se predlaga, da naj določbe Odločbe v zvezi z izdelki, ki so upravičeni do razlik v obdavčitvi ter v zvezi s sprejetjem potrebnih ukrepov za izvajanje Odločbe začnejo veljati 1. avgusta 2004, veljavnost Odločbe 89/688/EGS pa naj se podaljša do 31. julija 2004 zaradi izogibanja kakršnikoli pravni praznini -

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Z odstopanjem od členov 23, 25 in 90 Pogodbe, se francoske organe pooblasti, da do 1. julija 2014 uporabljajo oprostitve ali znižanja glede pristaniških pristojbin za izdelke iz Priloge, ki so proizvedeni lokalno v francoskih čezmorskih departmajih Guadeloupe, Gvajana, Martinik in Réunion.

Te oprostitve ali znižanja morajo upoštevati gospodarsko in socialno strategijo razvoja francoskih čezmorskih departmajev, ob upoštevanju ustreznega okvira Skupnosti, in prispevati k pospeševanju lokalnih dejavnosti, ne da bi škodovale trgovinskim pogojem v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi.

2. V skladu s stopnjo obdavčitve, ki velja za podobne izdelke s poreklom zunaj francoskih čezmorskih departmajev, uporaba oprostitev ali znižanj iz odstavka 1 ne sme voditi k razlikam, ki bi bile večje kot:

(a) 10 odstotnih točk za izdelke, navedene v delu A Priloge;

(b) 20 odstotnih točk za izdelke, navedene v delu B Priloge;

(c) 30 odstotnih točk za izdelke, navedene v delu C Priloge;

3. Razlike iz odstavka 2 se lahko povečajo za največ pet odstotnih točk, da francoski organi lahko oprostijo izdelke, ki jih proizvede lokalni gospodarski subjekt s prometom, ki je manjši od 550 000 EUR.

3. Za izdelke, ki niso navedeni v Prilogi in jih proizvede lokalni gospodarski subjekt iz odstavka 3, lahko francoski organi za oprostitev vseeno uporabijo razliko v obdavčitvi. Vendar pa ta ne sme presegati pet odstotnih točk.

Člen 2

Francoski organi uporabljajo enake režime obdavčevanja kot veljajo za lokalne izdelke tudi za izdelke, ki so imeli koristi od posebnih dobavnih režimov na podlagi členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 1452/2001.

Člen 3

Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne ukrepe za uporabo te Odločbe v zvezi z dopolnjevanjem seznamov izdelkov v Prilogi zaradi pojava novih proizvodenj v francoskih čezmorskih departmajih ter nujne ukrepe če je lokalna proizvodnja ogrožena z določenimi komercialnimi praksami.

Člen 4

Francija nemudoma uradno obvesti Komisijo o režimu obdavčevanja iz člena 1.

Francoski organi Komisiji do 31. julija 2008 predložijo poročilo o uporabi režima obdavčevanja iz člena 1, da se preveri vpliv sprejetih ukrepov in njihov prispevek k pospeševanju ali ohranjanju lokalnih ekonomskih dejavnosti, v luči omejitev, s katerimi so prizadete najbolj oddaljene regije.

Komisija na podlagi tega poročila predloži Svetu poročilo s celotno ekonomsko in socialno analizo in, če je ustrezno, predlog za spremembe določb te odločbe.

Člen 5

Členi 1 do 4 se uporabljajo od 1. avgusta 2004.

Člen 6 se uporablja od 1. januarja 2004.

Člen 6

Obdobje veljavnosti Odločbe 89/688/EGS se podaljša do 31. julija 2004.

Člen 7

Odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 10. februarja 2004

Za Svet

Predsednik

C. McCreevy

PRILOGA

A. Seznam izdelkov iz člena 1(2)(a) v skladu z uvrstitvijo nomenklature skupne carinske tarife [2]

1. Departma Guadeloupe

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

2. Departma Gvajana

3824 50 in 6810 11.

3. Departma Martinik

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

4. Departma Réunion

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

B. Seznam izdelkov iz člena 1(2)(b) v skladu z uvrstitvijo skupne nomenklature carinske tarife [3]

1. Departma Guadeloupe

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

2. Departma Gvajana

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

3. Departma Martinik

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 68]

4. Departma Réunion

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 69]

C. Seznam izdelkov iz člena 1(2)(c) v skladu z uvrstitvijo skupne nomenklature carinske tarife [4]

1. Departma Guadeloupe

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 69] 2208 70 2 in 2208 90 2.

2. Departma Gvajana

2208 40, 4403 49 in 4407 29.

3. Departma Martinik

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 69] 2208 70 2 in 2208 90 2.

4. Departma Réunion

[INSERT NUMBERS FROM THE ORIGINAL, p. 69] 2208 70 2 in 2208 90 2.

2 Samo izdelki na osnovi ruma iz tarifne številke 2208 40.

[1] UL L 198, 21.7.2001, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

[2] Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (UL L 346, 31.12.2003, str. 38).

[3] Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (UL L 346, 31.12.2003, str. 38).

[4] Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2344/2003 (UL L 346, 31.12.2003, str. 38).