32004D0148Uradni list L 049 , 19/02/2004 str. 0047 - 0048


Odločba Komisije

z dne 18. februarja 2004

o določanju okvirne razdelitve finančnih sredstev med državami članicami za leto 2004 iz Tobačnega sklada Skupnosti za financiranje ukrepov iz členov 13 in 14 Uredbe (ES) št. 2182/2002

(notificirano pod dokumentarno številko K (2004) 493)

(2004/148/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga za surovi tobak [1] in zlasti člena 14(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) člena 13 in 14 Uredbe Komisije (ES) št. 2182/2002 z dne 6. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2075/92 glede Tobačnega sklada Skupnosti [2] predvidevata ukrepe za spodbujanje prehoda od proizvodnje tobaka. Te ukrepe naj bi financiral Tobačni sklad Skupnosti, ustanovljen s členom 13 Uredbe (EGS) št. 2075/92.

(2) Skupni znesek, ki je na voljo Tobačnemu skladu Skupnosti v letu 2004, je 28,8 milijonov evrov, od katerih je treba 50 % uporabiti za financiranje posebnih ukrepov, ki naj pridelovalcem tobaka pomagajo pri prehodu na druge poljščine ali druge gospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo zaposlitev, in za financiranje s tem povezanih študij.

(3) Treba je torej določiti okvirno razdelitev razpoložljivega zneska med zadevnimi državami članicami v skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 2182/2002.

(4) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za tobak –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirna razdelitev financiranja ukrepov iz členov 13 in 14 Uredbe (ES) št. 2182/2002 iz Tobačnega sklada Skupnosti med države članice za leto 2004 se določi v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 2004

Za Komisijo

Franc Fischler

Član Komisije

[1] UL L 215, 30.7.1992, str. 70. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2319/2003 (UL L 345, 31.12.2003, str. 17).

[2] UL L 331, 7.12.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Okvirna razdelitev financiranja ukrepov iz členov 13 in 14 Uredbe (ES) št. 2182/2002 iz Tobačnega sklada Skupnosti med države članice za leto 2004

( v evrih) |

Država članica | Okvirna razdelitev |

Osnova | 90 % količin, nepreklicno odkupljenih po kvotah | desetodstotni prag nacionalnega jamstva |

Vrednost | Vrednost |

Italija | 11362565 | 538446 |

Grčija | 748442 | 529755 |

Španija | 0 | 180009 |

Portugalska | 263284 | 25481 |

Francija | 0 | 109443 |

Nemčija | 0 | 48512 |

Belgija | 324762 | 6346 |

Avstrija | 260947 | 2008 |

Skupaj | 12960000 | 1440000 |

--------------------------------------------------