32004D0141Úradný vestník L 046 , 17/02/2004 S. 0035 - 0037


Rozhodnutie Komisie

z 12. februára 2004

o nezaradení amitrazu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 332]

(Text s významom pre EHP)

(2004/141/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/119/ES [2], najmä na tretí a štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania prvého stupňa pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 [4], najmä na jeho článok 7 ods. 3A písm. b),

keďže:

(1) Článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovil, aby Komisia vykonala pracovný program zameraný na posúdenie účinných látok použitých v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli k 25. júlu 1993 na trhu. Podrobné pravidlá vykonávania tohto programu boli ustanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa určujú spravodajské členské štáty na vykonávanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 [5], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95 [6], určilo účinné látky, ktoré by sa mali posúdiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý má vystupovať ako spravodajca, pokiaľ ide o posúdenie každej látky, a identifikovalo výrobcov každej účinnej látky, ktorí v stanovenej lehote predložili oznámenie.

(3) Amitraz je jednou z 89 účinných látok určených v nariadení (ES) č. 933/94.

(4) Rakúsko, ktoré je určeným spravodajským členským štátom, v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 predložilo 6. januára 1998 Komisii správu o svojom posúdení informácií, ktoré predložili oznamovatelia v súlade s článkom 6 ods. 1 daného nariadenia.

(5) Po prevzatí správy od spravodajského členského štátu zabezpečila Komisia takým spôsobom, ako ustanovuje článok 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92, konzultácie s odborníkmi členských štátov, ako aj s hlavným oznamovateľom, spoločnosťou Bayer CropScience.

(6) Komisia zorganizovala 9. júna 2000 a 21. marca 2003 dve trojstranné rokovania s hlavným predkladateľom údajov a so spravodajským členským štátom pre túto účinnú látku.

(7) Hodnotiacu správu, ktorú vypracovalo Rakúsko, posúdili členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Toto posúdenie bolo dopracované do konečnej podoby 4. júla 2003 vo forme správy Komisie o posúdení amitrazu.

(8) Hodnotením vykonaným na základe predložených informácií sa nepreukázalo, že je možné očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce amitraz v navrhnutých podmienkach používania vo všeobecnosti plnia požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS. Najmä článok 5 ods. 2 písm. b) ustanovuje, že pri rozhodovaní o zaradení účinnej látky do prílohy I sa musí zohľadniť prijateľný denný príjem (ADI) pre človeka. Pri stanovení ADI sa museli uvážiť možné neurologické účinky amitrazu. Tieto účinky boli uvážené aj pri stanovení akútnej referenčnej dávky, t. j. odhadu množstva látky, ktoré je možné prijať v priebehu krátkeho obdobia bez znateľného zdravotného rizika pre spotrebiteľa. Pre navrhnuté spôsoby použitia nebolo preukázané, že spotrebitelia by nemohli byť vystavení množstvám amitrazu prevyšujúcim akútnu referenčnú dávku. Oznamovateľ vypracoval pravdepodobnostné hodnotenie rizík. Musí sa však vziať do úvahy, že ešte neboli stanovené dohodnuté kritériá pre výklad tohto pravdepodobnostného hodnotenia rizík a vzhľadom na možné riziká by nebolo vhodné ďalej odkladať rozhodnutie dovtedy, kým tieto kritériá nebudú dohodnuté.

(9) Z tohto dôvodu by amitraz nemal byť zaradený do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(10) Mali by sa prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce amitraz sa v predpísanej lehote odnímu a nepredĺžia sa a že sa pre tieto prípravky neudelia nové povolenia.

(11) Vzhľadom na informácie predložené Komisii sa ukazuje, že v dôsledku toho, že v určitých členských štátoch nie sú účinné alternatívy pre určité obmedzené spôsoby použitia, existuje potreba ďalšieho používania tejto účinnej látky s cieľom umožniť vývoj jej alternatív. Z tohto dôvodu je za súčasných okolností odôvodnené predpísať za prísnych podmienok zameraných na minimalizáciu rizík dlhšiu lehotu na odňatie existujúcich povolení pre obmedzené spôsoby použitia, ktoré sa považujú za veľmi dôležité, a v prípade ktorých sa ukazuje, že v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne účinné alternatívy na kontrolu škodlivých organizmov.

(12) Akákoľvek tolerančná lehota na nakladanie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich amitraz, ktorú povolili členské štáty, by mala byť obmedzená na obdobie najviac 12 mesiacov, čo umožní použiť existujúce zásoby najneskôr v nasledujúcej pestovateľskej sezóne.

(13) Týmto rozhodnutím nie je dotknutá žiadna činnosť vzhľadom na túto účinnú látku, ktorú môže Komisia vykonať neskôr v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvádzať na trh prípravky na ochranu rastlín obsahujúce určité účinné látky [7], naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 807/2003 [8].

(14) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Amitraz sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

1. povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce amitraz sa odnímu do 12. augusta 2004;

2. od 17. februára 2004 nebudú udelené alebo predĺžené žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce amitraz s výnimkou ustanovenou v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS;

3. členský štát určený v stĺpci A prílohy môže vzhľadom na spôsoby použitia uvedené v stĺpci B udržiavať do 30. júna 2007 v platnosti povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce amitraz za predpokladu, že tento členský štát:

a) zabezpečí, aby bolo zmenené označenie týchto prípravkov na ochranu rastlín zostávajúcich na trhu tak, aby spĺňalo podmienky obmedzeného spôsobu použitia;

b) vykoná všetky vhodné opatrenia na zmenšenie rizík, ktorými zmenší akékoľvek možné riziká, a zabezpečí ochranu ľudského zdravia a zdravia zvierat a životného prostredia; a

c) zabezpečí, najmä prostredníctvom akčných plánov, seriózne hľadanie alternatívnych prípravkov alebo metód pre tieto spôsoby použitia.

Príslušný členský štát najneskôr do 31. decembra 2004 informuje Komisiu o uplatňovaní tohto odseku, najmä o činnostiach vykonaných podľa písmen a) až c), a každoročne poskytne odhady množstiev amitrazu použitého na veľmi dôležité činnosti podľa tohto článku.

Článok 3

Akákoľvek tolerančná lehota, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, je čo najkratšia a:

a) v prípade spôsobov použitia, pre ktoré sa má povolenie odňať do 12. augusta 2004, uplynie najneskôr do 12. augusta 2005;

b) v prípade spôsobov použitia, pre ktoré sa má povolenie odňať do 30. júna 2007, uplynie najneskôr do 31. decembra 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 41

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27.

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8.

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

[8] Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam povolení uvedený v článku 2 ods. 3

Stĺpec A | Stĺpec B |

Členský štát | Spôsob použitia |

Grécko | Bavlna |

Holandsko | Ošetrovanie stromov, jahody (len množiteľský materiál), hruškové stromy po obraní |

Spojené kráľovstvo | Hruškové stromy po obraní |

Portugalsko | Hruškové stromy po obraní |

--------------------------------------------------