32004D0140Uradni list L 046 , 17/02/2004 str. 0032 - 0034


Odločba Komisije

z dne 11. februarja 2004

o nevključitvi fentiona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 313)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/140/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/119/ES [2], ter zlasti tretjega in četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 [4], in zlasti člena 7(3A)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 8(2) Direktive 91/414/EGS Komisija izvede delovni program za preverjanje aktivnih snovi, uporabljenih v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so bila 25. julija 1993 že na trgu. Podrobna pravila za izvedbo tega programa so bila določena v Uredbi (EGS) št. 3600/92.

(2) Z Uredbo Komisije (ES) št. 933/94 z dne 27. aprila 1994 o določitvi aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovanju držav članic poročevalk za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 [6], so bile določene aktivne snovi, ki jih je treba oceniti v okviru Uredbe (EGS) št. 3600/92, imenovane države članice, ki so poročevalke glede ocene posamezne snovi, in identificirani proizvajalci posamezne aktivne snovi, ki so pravočasno predložili zahtevek.

(3) Fention je ena od 89 aktivnih snovi iz Uredbe (ES) št. 933/94.

(4) V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92 je Grčija kot imenovana država članica poročevalka 4. aprila 1996 predložila Komisiji poročilo o svoji oceni podatkov, ki so jih predložili vložniki v skladu s členom 6(1) navedene uredbe.

(5) Ko je Komisija prejela poročilo države članice poročevalke, se je posvetovala z izvedenci držav članic in z glavnim vložnikom Bayer Crop Science, kakor je predvideno v členu 7(3) Uredbe (EGS) št. 3600/92.

(6) Komisija je dne 18. aprila 1997 in 11. februarja 2003 sklicala dva sestanka s tremi strankami z glavnim predlagateljem podatkov in državo članico poročevalko za to aktivno snov.

(7) Poročilo o oceni, ki ga je pripravila Grčija, so pregledale države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Ta pregled je bil zaključen 4. julija 2003 s poročilom o pregledu Komisije za fention.

(8) Dosje in podatki iz ocene so bili predloženi tudi Znanstvenemu odboru za rastline (SCP). SCP je bil zaprošen, da izrazi svoje mnenje glede določitve sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI - Acceptable Daily Intake) in sprejemljive ravni izpostavljenosti izvajalca (AOEL - Acceptable Operator Exposure Level). V prvem mnenju z dne 2. oktobra 1998 in na podlagi ugotovitev ocene tveganja za okolje in ljudi je SCP zastopal stališče, da ni bilo mogoče opraviti popolne ocene, ker ni bilo podatkov, ki bi dokazali, da je bila tudi omejena uporaba v obliki vab na citrusih in olivah varna za zdravje ljudi in okolje. SCP je zlasti opozoril na zelo visoko akutno tveganje za ptice. V tem stališču je SCP potrdil, da bi bil lahko razvoj inovativne tehnike uporabe, namreč formulacija vabe, ki vsebuje fention in vabilno snov na samo enem delu kulture, obetaven glede na samo omejeno izpostavljanje ljudi in okolja. Ugotovil je, da bi morale biti na voljo posebne študije o takšni vrsti uporabe, preden bi lahko napravili zaključno oceno.

Dodatne informacije, zlasti v zvezi z uporabo vabe, je predložila Bayer Crop Science in bile so ocenjene. Dodatne informacije in njihova ocena so bile predložene SCP. V stališču z dne 17. decembra 2002 je SCP prišel do zaključka, da je tveganje predlagane uporabe fentiona za ptice še naprej negotovo. Zato ostajajo pomisleki v zvezi z možnimi tveganji za ptice, navedenimi v prejšnjem stališču, nerešeni.

(9) Kakor izhaja iz ocen, izdelanih na podlagi predloženih podatkov, ni mogoče pričakovati, da bi fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fention, pod predvidenimi pogoji uporabe lahko izpolnjevala splošne zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS, zlasti kar zadeva možni vpliv na ptice.

(10) Fention zato ne bi smel biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(11) Sprejeti bi bilo treba ukrepe za zagotovitev, da se obstoječa dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fention, odvzamejo v predpisanem roku ter da se ne podaljšajo in ne izdajo nova dovoljenja za taka sredstva.

(12) Po informacijah, ki so bile predložene Komisiji, je treba glede na to, da v nekaterih državah članicah ni učinkovitih alternativ za določeno omejeno rabo, nadaljevati uporabo aktivne snovi, tako da se omogoči razvoj drugačnih rešitev. V sedanjih okoliščinah je zato upravičeno, da se pod strogimi pogoji, katerih cilj je zmanjšati tveganje na minimum, predpiše daljši rok za odvzem dovoljenj za omejeno rabo, ki velja za nujno in za katero pri nadzoru škodljivih organizmov danes ni na voljo učinkovitih alternativ.

(13) Morebitno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev, vsebujočih fention, ki ga dovolijo države članice, mora biti omejeno na dobo največ 12 mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog najpozneje v naslednji rastni dobi.

(14) Ta odločba ne posega v noben ukrep, ki bi ga Komisija lahko pozneje sprejela za to aktivno snov v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 [8].

(15) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Fention kot aktivna snov se ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

1. se dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fention, odvzamejo najkasneje do 11. avgusta 2004;

2. se po 17. februarju 2004 za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fention, ne izda ali obnovi nobeno dovoljenje na podlagi odstopanja, predvidenega v členu 8(2) Direktive 91/414/EGS;

3. v zvezi z rabami, navedenimi v stolpcu B v Prilogi, država članica iz stolpca A lahko ohrani veljavnost dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo fention, do 30. junija 2007 pod pogojem, da;

(a) zagotovi, da so taka fitofarmacevtska sredstva, ki ostanejo na trgu, na novo označena, tako da ustrezajo pogojem za omejeno rabo,

(b) sprejme vse primerne ukrepe za zmanjšanje morebitnih tveganj, da zagotovijo varovanje zdravja živali in ljudi ter okolja in

(c) zagotovi z akcijskimi načrti, da se resno iščejo nadomestna sredstva ali metode za take rabe.

Zadevna država članica najpozneje 31. decembra 2004 obvesti Komisijo o uporabi tega odstavka in zlasti o ukrepih, sprejetih na podlagi točk (a) do (c), ter vsako leto predloži oceno količin fentiona, uporabljenega za nujno rabo na podlagi tega člena.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu s členom 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in:

(a) za uporabe, za katere je treba odvzeti dovoljenje 11. avgusta 2004, poteče najpozneje 11. avgusta 2005;

(b) za uporabe, za katere je treba odvzeti dovoljenje do 30. junija 2007, poteče najpozneje 31. decembra 2007.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. februarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

[2] UL L 325, 12.12.2003, str. 41.

[3] UL L 366, 15.12.1992, str. 10.

[4] UL L 259, 13.10.2000, str. 27.

[5] UL L 107, 28.4.1994, str. 8.

[6] UL L 225, 22.9.1995, str. 1.

[7] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

[8] UL L 122, 16.5.2003, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam dovoljenj iz člena 2(3)

Stolpec A | Stolpec B |

Država članica | Uporaba |

Španija | Uporaba vabe v citrusih in breskvah |

Grija | Uporaba vabe v oljkah |

Italija | Uporaba vabe v oljkah |

Portugalska | Uporaba vabe v citrusih in oljkah |

--------------------------------------------------