32004D0140Úradný vestník L 046 , 17/02/2004 S. 0032 - 0034


Rozhodnutie Komisie

z 11. februára 2004

o nezaradení fentionu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto účinnú látku

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 313]

(Text s významom pre EHP)

(2004/140/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, [1] naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/119/ES, [2] najmä na tretí a štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania prvého stupňa pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, [3] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000, [4] najmä na jeho článok 7 ods. 3A písm. b),

keďže:

(1) článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS stanovil, aby Komisia vykonala pracovný program zameraný na posúdenie účinných látok použitých v prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré už boli k 25. júlu 1993 na trhu. Podrobné pravidlá vykonávania tohto programu boli ustanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92;

(2) nariadenie Komisie (ES) č. 933/94 z 27. apríla 1994, ktorým sa ustanovujú účinné látky prípravkov na ochranu rastlín a ktorým sa určujú spravodajské členské štáty na vykonávanie nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92, [5] naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2230/95, [6] určilo účinné látky, ktoré by sa mali posúdiť v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92, určilo členský štát, ktorý má vystupovať ako spravodajca, pokiaľ ide o posúdenie každej látky a identifikovalo výrobcov každej účinnej látky, ktorí v stanovenej lehote predložili oznámenie;

(3) fention je jednou z 89 účinných látok určených v nariadení (ES) č. 933/94;

(4) Grécko, ktoré je určeným spravodajským členským štátom, v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EHS) č. 3600/92 predložilo 4. apríla 1996 Komisii správu o svojom posúdení informácií, ktoré predložili oznamovatelia v súlade s článkom 6 ods. 1 daného nariadenia;

(5) po prevzatí správy od spravodajského členského štátu zabezpečila Komisia takým spôsobom, ako ustanovuje článok 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3600/92, konzultácie s odborníkmi členských štátov, ako aj s hlavným oznamovateľom, spoločnosťou Bayer CropScience;

(6) Komisia zorganizovala 18. apríla 1997 a 11. februára 2003 dve trojstranné rokovania s hlavným prekladateľom údajov a so spravodajským členským štátom pre túto účinnú látku;

(7) hodnotiacu správu, ktorú vypracovalo Grécko, posúdili členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. Toto posúdenie bolo dopracované do konečnej podoby 4. júla 2003 vo forme správy Komisie o posúdení fentionu;

(8) táto dokumentácia a informácie z posúdenia boli predložené aj Vedeckému výboru pre rastliny (SCP). SCP bol požiadaný o vyjadrenie k určeniu prijateľného denného príjmu a prijateľnej úrovne vystavenia užívateľa. SCP vo svojom prvom stanovisku z 2. októbra 1998 a na základe záverov hodnotenia rizika pre ľudí a životné prostredie prišiel k záveru, že v situácii, keď nie sú k dispozícii údaje, ktorými by sa preukázalo, že hoci len obmedzený plánovaný spôsob používania vo forme aplikácie návnady na citrusových plodoch alebo olivách je bezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie, nie je možné vykonať úplné posúdenie. SCP uviedol najmä veľmi vysoké akútne riziko pre vtáky. SCP v tomto stanovisku potvrdil, že vývoj inovačnej metódy aplikácie, a to vytvorenie návnady obsahujúcej fention plus vábiaci prostriedok iba na časti plodiny, by mohol byť sľubný na dosiahnutie obmedzeného vystavenia ľudí a životného prostredia; uviedol však, že predtým, než by bolo možné vykonať hodnotenie so závermi, museli by byť vypracované osobitné štúdie o takomto type aplikácie.

Spoločnosť Bayer CropScience následne predložila dodatočné informácie, najmä v súvislosti s použitím formou aplikácie návnady a tieto informácie boli vyhodnotené. Tieto dodatočné informácie a ich vyhodnotenie boli predložené SCP. SCP vo svojom stanovisku zo 17. decembra 2002 prišiel k záveru, že riziko pre vtáky vyplývajúce z navrhnutých spôsobov použitia fentionu zostalo neurčité. V dôsledku toho obavy súvisiace s možnými rizikami pre vtáky, vyslovené v jeho predchádzajúcom stanovisku, zostali nevyriešené;

(9) hodnotením vykonaným na základe predložených informácií sa nepreukázalo, že je možné očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fention v navrhnutých podmienkach používania vo všeobecnosti plnia požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä vzhľadom na jeho možný dopad na vtáky;

(10) z tohto dôvodu by fention nemal byť zaradený do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

(11) mali by sa prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fention sa v predpísanej lehote odnímu a nepredĺžia sa a že sa pre tieto prípravky neudelia nové povolenia;

(12) vzhľadom na informácie predložené Komisii sa ukazuje, že v dôsledku toho, že v určitých členských štátoch nie sú účinné alternatívy pre určité obmedzené spôsoby použitia, existuje potreba ďalšieho používania tejto účinnej látky s cieľom umožniť vývoj jej alternatív. Z tohto dôvodu je za súčasných okolností odôvodnené predpísať za prísnych podmienok zameraných na minimalizáciu rizík dlhšiu lehotu na odňatie existujúcich povolení pre obmedzené spôsoby použitia, ktoré sa považujú za veľmi dôležité, a v prípade ktorých sa ukazuje, že v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne účinné alternatívy na kontrolu škodlivých organizmov;

(13) akákoľvek tolerančná lehota na nakladanie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich fention, ktorú povolili členské štáty, by mala byť obmedzená na obdobie najviac 12 mesiacov, čo umožní použiť existujúce zásoby najviac ďalšiu jednu pestovateľskú sezónu;

(14) týmto rozhodnutím nie je dotknutá žiadna činnosť vzhľadom na túto účinnú látku, ktorú môže Komisia vykonať neskôr v rámci smernice Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvádzať na trh prípravky na ochranu rastlín obsahujúce určité účinné látky, [7] naposledy zmenenej a doplnenej nariadením (ES) č. 807/2003; [8]

(15) opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Fention sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že:

1. povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fention sa odnímu do 11. augusta 2004;

2. od 17. februára 2004 nebudú udelené alebo predĺžené žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fention s výnimkou ustanovenou v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS;

3. členský štát určený v stĺpci A prílohy môže vzhľadom na spôsoby použitia uvedené v stĺpci B udržiavať do 30. júna 2007 v platnosti povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fention za predpokladu, že tento členský štát:

a) zabezpečí, aby bolo zmenené označenie týchto prípravkov na ochranu rastlín zostávajúcich na trhu tak, aby spĺňalo podmienky obmedzeného spôsobu použitia;

b) vykoná všetky vhodné opatrenia na zmenšenie rizík, ktorými zmenší akékoľvek možné riziká, a zabezpečí ochranu ľudského zdravia a zdravia zvierat a životného prostredia; a

c) zabezpečí, najmä prostredníctvom akčných plánov, seriózne hľadanie alternatívnych prípravkov alebo metód pre tieto spôsoby použitia.

Príslušný členský štát najneskôr do 31. decembra 2004 informuje Komisiu o uplatňovaní tohto odseku, najmä o činnostiach vykonaných podľa písmen a) až c), a každoročne poskytne odhady množstiev fentionu použitého na veľmi dôležité činnosti podľa tohto článku.

Článok 3

Akákoľvek tolerančná lehota, ktorú poskytnú členské štáty v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS, je čo najkratšia a:

a) v prípade spôsobov použitia, pre ktoré sa má povolenie odňať do 11. augusta 2004, uplynie najneskôr do 11. augusta 2005;

b) v prípade spôsobov použitia, pre ktoré sa má povolenie odňať do 30. júna 2007, uplynie najneskôr do 31. decembra 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 11. februára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1

[2] Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 41

[3] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10

[4] Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27

[5] Ú. v. ES L 107, 28.4.1994, s. 8

[6] Ú. v. ES L 225, 22.9.1995, s. 1

[7] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36

[8] Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam povolení uvedený v článku 2 ods. 3

Stĺpec A | Stĺpec B |

Členský štát | Spôsob použitia |

Španielsko | Aplikácia návnady na citrusových plodoch a broskyniach |

Grécko | Aplikácia návnady na olivách |

Taliansko | Aplikácia návnady na olivách |

Portugalsko | Aplikácia návnady na citrusových plodoch a olivách |

--------------------------------------------------