32004D0129



Úradný vestník L 037 , 10/02/2004 S. 0027 - 0031


Rozhodnutie Komisie

z 30. januára 2004

o nezaradení určitých účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a zrušení povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce takéto látky

[oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 152]

(Text s významom pre EHP)

(2004/129/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 2003/119/ES [2], najmä na jej štvrtý pododsek článku 8 ods. 2,

keďže:

(1) článok 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS ustanovuje, že členský štát môže v rámci obdobia 12 rokov od oznámenia uvedenej smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky nevymenované v prílohe I k uvedenej smernici, ktoré sú už na trhu dva roky po oznámení tejto smernice, pričom takéto látky sa už postupne preskúmali v rámci pracovného programu.

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2002 [3]ustanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS. Účinné látky štvrtej etapy, pre ktoré sa neoznámil záväzok na ďalšie vyhotovenie potrebných dokumentačných súborov údajov, by sa nemali zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS a členské štáty by mali zrušiť všetky povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce takéto účinné látky. Príloha I k tomuto rozhodnutiu uvádza účinné látky, ktoré patria do tejto kategórie.

(3) Nariadenia Komisie (ES) č. 451/2002 [4]a (ES) č. 1490/2002 [5]ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS. Účinné látky, pre ktoré sa predložili neúplné dokumentačné súbory údajov, alebo o ktorých oznamovatelia vyhlásili, že sa o nich nepredložia žiadne neúplné dokumentačné súbory údajov v rámci predpísanej lehoty, by nemali byť zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS a členské štáty by mali zrušiť povolenia pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné látky. Príloha I k tomuto rozhodnutiu uvádza účinné látky, ktoré patria do tejto kategórie.

(4) Pre niektoré z takýchto účinných látok sa predložili informácie a Komisia ich vyhodnotila spolu s odborníkmi z členských štátov, čo ukázalo potrebu ďalšieho používania príslušných látok. V takých prípadoch by sa mali prijať opatrenia na umožnenie vývoja alternatív.

(5) Ak existuje iba krátka lehota na oznámenie vopred o stiahnutí prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné látky, mala by sa pre takéto účinné látky poskytnúť lehota z milosti na odstránenie, skladovanie, uvedenie na trh a používanie existujúcich zásob na obdobie najviac 12 mesiacov, aby sa umožnilo použitie existujúcich zásob najviac na nasledujúce vegetačné obdobie. V prípade, ak sa poskytne dlhšia lehota na oznámenie vopred, môže sa toto obdobie skrátiť a uplynie na konci vegetačného obdobia.

(6) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účinné látky vymenované v prílohe I k tomuto rozhodnutiu sa nezaradia do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky vymenované v prílohe I k tomuto rozhodnutiu zrušili najneskôr do 31. marca 2004.

2. Odlišne od odseku 1 si členské štáty uvedené v stĺpci B prílohy II môžu ponechať povolenie na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce účinné látky uvedené v stĺpci A tejto prílohy na použitie uvedené v stĺpci C tejto prílohy najneskôr do 30. júna 2007, aby sa umožnil vývoj účinnej alternatívy pre príslušné látky.

Členské štáty využívajúce výnimku ustanovenú v prvom pododseku zabezpečia, aby sa splnili tieto podmienky:

a) ďalšie používanie sa povoľuje iba vtedy, ak nemá škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat a žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie;

b) takéto prípravky na ochranu rastlín, ktoré zostanú na trhu po 31. marci 2004, sa nanovo označia etiketami, aby zodpovedali podmienkam ich obmedzeného použitia;

c) prijmú sa všetky vhodné opatrenia na obmedzenie rizík, aby sa znížili akékoľvek možné riziká;

d) dôsledne sa hľadajú alternatívy na takéto použitie.

3. Príslušný členský štát informuje Komisiu o opatreniach prijatých pri uplatňovaní odseku 2 a najmä o opatreniach prijatých podľa písmen a) až d), a to najneskôr do 31. decembra 2004.

Článok 3

Každá lehota z milosti poskytnutá členskými štátmi v súlade s článkom 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšia.

Ak sa povolenie zruší v súlade s článkom 2 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2004, táto lehota uplynie najneskôr 31. decembra 2004.

Ak sa povolenie zruší v súlade s článkom 2 ods. 2 najneskôr do 30. júna 2007, táto lehota uplynie najneskôr 31. decembra 2007.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. januára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 325, 12.12.2003, s. 41.

[3] Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

[4] Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

[5] Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam účinných látok uvedených v článku 1

Časť A

Účinná látka podľa nariadenia Komisie (ES) č. 703/2001 (druhá etapa pracovného programu)

methidathion

Časť B

Látky podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1490/2002 (tretia etapa pracovného programu)

cinosulfuron

clofencet

chlorflurenol

flamprop-M

flurenol

hexaflumuron

imazethapyr

nuarimol

primisulfuron

pretilachlor

quinclorac

streptomycín

tridemorph

triadimefon

Časť C

Látky podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1112/2002 (štvrtá etapa pracovného programu)

A. Chemicky účinné látky

(4E-7Z)-4,7-tridekadién-1-yl-acetát

(4Z-9Z)-7,9-dodekadién-1-ol

(E)-10-dodecenyl acetát

(Z)-3-metyl-6-isopropenyl-3,4-dekadién-1-yl acetát

(Z)-3-metyl-6-isopropenyl-9-decén-1-yl acetát

(Z)-5-dodecén-1-yl acetát

(Z)-7-tetradekanol

(Z)-9-trikosene

(Z,Z) oktadienyl acetát

2-propanol

3,7-dimetyl-2,6-oktadienal

4-chlór-3-metylfenol

7,8-epoxi-2-metyl-oktadekán

7-metyl-3-metylén-7-oktén-1-yl-propionát

zásady akridínu

alkyldimetybenzyl amónium chlorid

alkyldimetyletylbenzyl amónium chlorid

hydroxid amónny

síran amónny

dusičnan bárnatý

bifenyl

kyselina boritá

bromethalin

kalciferol

kyanid vápenatý

oxid vápenatý

fosforečnan vápenatý

chlórhydrát poly (imino imido biguanidínu)

chlorofylline

cholekalciferol

cholín chlorid

obilninové výluhy

coumachlor

coumafuryl

coumatetralyl

krimidín

difethialone

dioktyldimetyl amónium chlorid

diphacinone

etántiol

etylester kyseliny kaprónovej

flocumafen

flóroacetamid

kyanovodík

isoval

kyselina mliečna

lauryldimetylbenzylamónium bromid

lauryldimetylbenzylamónium chlorid

zmes oxidu vápenatého a kyseliny fosforečnej

metylester kyseliny-trans-6-nonénovej

naftalén

dusík

oktyldecyldimetyl amónium chlorid

cibuľový extrakt

papaín

p-kresyl acetát

p- dichlórbenzén

pherodim

kyselina fosforečná

rastlinné oleje: kokosový olej

rastlinné oleje: kukuričný olej

rastlinné oleje: olej podzemnice olejnej

sorbát draselný

pronumone

kyselina propiónová

pyranocumarin

kvartérne amóniové zlúčeniny

scilliroside

kyselina sebakónová

serricornin

uhličitan sodný

chlorid sodný

kyanid sodný

sodná soľ kyseliny dimetylarzínovej

hydroxid sodný

o- benzyl p- chlór fenolát sodný

sodná soľ kyseliny propiónovej

p-terc-amyl fenolát sodný

tetraboritan disodný

výťažok zo sójového oleja

epoxidovaný sójový olej

strychnín

dechtové oleje

síran thálny

tiomočovina

trans-6-nonén-1-ol

trimedlure

B. Mikroorganizmy

aschersonia aleyrodis

agrotis segetum granulosis vírus

mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

tomato mosaic virus

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam povolení uvedených v článku 2 ods. 2

Stĺpec A | Stĺpec B | Stĺpec C |

Účinné látky | Členský štát | Použitie |

Alkyldimetybenzyl amónium chlorid | Belgicko | dezinfekcia miestností na pestovanie šampiňónov |

Cinosulfuron | Španielsko | ryža |

Taliansko | ryža |

Flamprop-M | Rakúsko | jarná pšenica, jarný jačmeň, ozimná pšenica, ozimný jačmeň |

Dánsko | ozimný jačmeň |

Hexaflumuron | Portugalsko | citrusy |

Španielsko | borovice |

Methidathion | Francúzsko | jablká, hrušky, slivky, citrusy |

Nemecko | semeno repky olejnej |

Taliansko | olivy |

Portugalsko | jablká, hrušky, slivky, olivy, vinná réva, citrusy, mango a papája |

Španielsko | citrusy, olivy |

Grécko | olivy, jablká, hrušky |

Pretilachlor | Francúzsko | ryža |

Taliansko | ryža |

Quinclorac | Španielsko | ryža |

Grécko | ryža |

Portugalsko | ryža |

Taliansko | ryža |

Triadimefon | Švédsko | poľné jahody |

rajčiaky a uhorky v skleníku |

--------------------------------------------------