32004D0102Uradni list L 030 , 04/02/2004 str. 0022 - 0024


Odločba Komisije

z dne 26. januarja 2004

o odobritvi načrtov ukrepov ob pojavu bolezni za nadzor aviarne influence in atipične kokošje kuge

(notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 110)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/102/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2], in zlasti člena 17(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003, in zlasti člena 21(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2000/680/ES z dne 30. oktobra 2000 o odobritvi načrta ukrepov v primeru izbruha bolezni za nadzor aviarne influence in atipične kokošje kuge [4] je bila znatno spremenjena [5]. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2) Aviarna influenca in atipična kokošja kuga sta bolezni, ki prizadeneta ptičje vrste.

(3) Merila, ki jih je treba uporabljati pri sestavljanju načrta ukrepov ob pojavu bolezni za nadzor aviarne influence in atipične kokošje kuge, so določena v Prilogi VI k Direktivi 92/40/EGS in v Prilogi VII k Direktivi 92/66/EGS.

(4) Merila za načrt ukrepov ob pojavu bolezni, navedena v teh dveh prilogah, so identična.

(5) Ukrepi za nadzor bolezni, ki jih je treba uporabljati ob pojavu aviarne influence ali atipične kokošje kuge, sledijo istim načelom in zadevajo rejce perutnine, klavnice in kafilerije, veterinarje na terenu in v diagnostičnih laboratorijih. Mogoče je torej pripraviti načrt ukrepov ob pojavu bolezni, ki zajema hkrati aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

(6) Države članice so predložile v odobritev nacionalne načrte ukrepov ob pojavu bolezni z navedbo in opredelitvijo ukrepov, ki jih je treba izvajati ob pojavu aviarne influence in atipične kokošje kuge.

(7) Po pregledu ti načrti izpolnjujejo merila, ki so bila določena, in če se učinkovito izvajajo, omogočajo doseganje želenih ciljev.

(8) Države članice izvedejo študije scenarijev in simulacijske vaje, da zagotovijo učinkovito izvajanje načrtov.

(9) Države članice imajo dolžnost redno posodabljati načrte.

(10) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Potrdijo se načrti ukrepov ob pojavu bolezni za nadzor aviarne influence in atipične kokošje kuge, ki so jih predložile države članice, navedene v Prilogi I.

Člen 2

Odločba 2000/680/ES se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo veljajo kot sklicevanja na to odločbo in se berejo skladno s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. januarja 2004

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 167, 22.6.1992, str. 1.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

[4] UL L 281, 7.11.2000, str. 21.

[5] Glej Prilogo II k tej odločbi.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Belgija

Danska

Nemčija

Grčija

Španija

Francija

Irska

Italija

Luksemburg

Nizozemska

Avstrija

Portugalska

Finska

Švedska

Združeno kraljestvo

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Razveljavljena odločba s spremembo

Odločba Komisije 2000/680/ES | (UL L 281, 7.11.2000, str. 21) |

Odločba Komisije 2001/525/ES | (UL L 190, 12.7.2001, str. 24) |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Primerjalna tabela

Odločba 2000/680/ES | Ta odločba |

Člen 1 | Člen 1 |

– | Člen 2 |

Člen 2 | Člen 3 |

Priloga | Priloga I |

– | Priloga II |

– | Priloga III |

--------------------------------------------------