32004D0071Uradni list L 016 , 23/01/2004 str. 0054 - 0055


Odločba Komisije

z dne 4. septembra 2003

o bistvenih zahtevah glede pomorskih naprav za radijske zveze, namenjenih uporabi na plovilih, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS, in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS)

(Notificirana pod dokumentarno številko K(2003) 2912)

(Besedilo velja za EGP)

(2004/71/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o napravah za radijske zveze in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme [1] in zlasti člena 3(3)(e) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Številne države članice so uveljavile ali nameravajo uveljaviti skupna varnostna načela in pravila o napravah za radijske zveze na plovilih, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS (Konvencija o varstvu človeškega življenja na morju).

(2) Uskladitev storitev radijskih zvez prispeva k varnejši plovbi plovil, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS, zlasti v primeru stiske in slabih vremenskih razmer.

(3) Odbor za pomorsko varnost (MSC) v svoji Okrožnici 803 o sodelovanju ladij, ki niso zajete s Konvencijo SOLAS, v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS) ter v Resoluciji MSC.77(69) v okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO) poziva vlade, naj uporabljajo smernice za sodelovanje ladij, ki niso zajete s Konvencijo SOLAS, v sistemu GMDSS, in močno spodbuja vlade, naj takoj zahtevajo uvedbo nekaterih lastnosti sistema GMDSS pri napravah za radijske zveze na vseh plovilih.

(4) Pravilnik o radijskih zvezah Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) določa frekvence, ki so dodeljene univerzalnemu pomorskemu sistemu za varnost in stisko na morju. Vse naprave za radijske zveze, ki delujejo na teh frekvencah in so namenjene uporabi v stiski, morajo biti v skladu s predvideno uporabo teh frekvenc in morajo zagotavljati primerno jamstvo, da bodo v primeru stiske dobro delovale.

(5) Področje uporabe Odločbe Komisije 2000/638/ES z dne 22. septembra 2000 o uporabi člena 3(3)(e) Direktive 1999/5/ES za pomorske radiokomunikacijske naprave, namenjene za vgradnjo v morska plovila, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS, in predvidene za vključitev v univerzalni pomorski sistem za varnost in stisko na morju (GMDSS) ter niso zajete z Direktivo Sveta 96/98/ES o pomorski opremi [2], je omejeno na opremo, ki je namenjena vgradnji v morska plovila. Področje uporabe navedene odločbe je treba razširiti, da bi zajelo naprave univerzalnega sistema za varnost in stisko na morju (GMDSS), namenjene vsem plovilom, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS. Visoka stopnja varnosti, ki je dosežena z navedeno odločbo, je pomembna za vsa plovila, zato je treba področje uporabe navedene odločbe spremeniti tako, da enake zahteve veljajo za uporabo naprav GMDSS na plovilih, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS in z Direktivo o pomorski opremi ne glede na to, ali so to pomorska plovila ali ne. Odločbo 2000/638/ES je zato treba nadomestiti.

(6) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ocenjevanje skladnosti in nadzor trga -

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za naprave za radijske zveze, namenjene uporabi na plovilih, ki niso zajeta s Konvencijo SOLAS, in sodelovanju v univerzalnem pomorskem sistemu za varnost in stisko na morju (GMDSS), določenem v poglavju IV Konvencije SOLAS, ki delujejo v okviru:

(a) pomorske mobilne storitve, kakor je opredeljena v členu 1.28 Pravilnika o radijskih zvezah ITU, ali

(b) pomorske mobilne satelitske storitve, kakor je opredeljena v členu 1.29 Pravilnika o radijskih zvezah ITU.

Člen 2

Naprave za radijske zveze, ki sodijo na področje uporabe člena 1 te odločbe, so zasnovane tako, da jamčijo dobro delovanje v morskem okolju, izpolnjujejo vse operativne zahteve sistema GMDSS v pogojih stiske ter zagotavljajo jasne in stabilne zveze z veliko mero zanesljivosti analogne ali digitalne komunikacijske povezave.

Člen 3

Odločba 2000/638/ES se razveljavi.

Člen 4

Ta odločba se začne uporabljati 4. septembra 2004.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. septembra 2003

Za Komisijo

Erkki Liikanen

Član Komisije

[1] UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

[2] UL L 269, 21.10.2000, str. 52.

--------------------------------------------------