32004D0056Uradni list L 012 , 17/01/2004 str. 0048 - 0048
Uradni list L 277 , 26/08/2004 str. 0027 - 0027


Odločba Komisije

z dne 23. decembra 2003

o nadaljevanju v letu 2004 primerjalnih poskusov in testov Skupnosti z razmnoževalnim in sadilnim materialom Prunus domestica, začetih v letu 2002, v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS

(2004/56/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za proizvodnjo sadja [1],

ob upoštevanju Odločbe Komisije 2001/896/ES z dne 12. decembra 2001 o postopkih za primerjalne poskuse in testiranje razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin Skupnosti v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS [2] in zlasti člena 2 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba 2001/896/ES določa ureditev primerjalnih poskusov in testov, ki se v skladu z Direktivo 92/34/EGS za Prunus domestica izvajajo v letih od 2002 do 2006.

(2) Testi in poskusi, ki so se izvajali v 2002 in 2003, se nadaljujejo v 2004 –

SKLENILA:

Edini člen

Primerjalni poskusi in testi Skupnosti, ki so se pričeli v letu 2002 z razmnoževalnim in sadilnim materialom Prunus domestica, se v skladu z Odločbo 2001/896/ES nadaljujejo v letu 2004.

V Bruslju, 23. decembra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/61/ES (UL L 165, 3.7.2003, str. 23).

[2] UL L 331, 15.12.2001, str. 95.

--------------------------------------------------