32003R2307Uradni list L 342 , 30/12/2003 str. 0011 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 2307/2003

z dne 29. decembra 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2550/2001 glede območij, ki so upravičena do prejemanja premij za koze

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 z dne 19. decembra 2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso [1] in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Območja, upravičena do premije za proizvajalce kozjega mesa, so navedena v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 2550/2001 z dne 21. decembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2529/2001 o skupni ureditvi trga za ovčje in kozje meso v zvezi s programi premij, in o spremembi Uredbe (ES) št. 2419/2001 [2], kakor je bila spremenjena z Uredbo (S) št. 623/2002 [3].

(2) Nadaljnji pregled je pokazal, da bi bilo treba seznam geografskih območij posodobiti. Po analizi sistema proizvodnje koz v čezmorskih departmajih so francoske oblasti ugotovile, da ti departmaji izpolnjujejo merila, določena v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 2529/2001.

(3) Ta posodobitev ne posega v naknadne preglede v zvezi s pogoji za dodelitev pomoči, določene v členu 4 Uredbe (ES) št. 2529/2001.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ovčje in kozje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k tej uredbi nadomesti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2550/2001.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. decembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 341, 22.12.2001, str. 3.

[2] UL L 341, 22.12.2001, str. 105.

[3] UL L 95, 12.04.2002, str. 12.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

„PRILOGA I

Območja, upravičena do premij za koze

Francija : Korzika, čezmorski departmaji in vsa gorska območja v smislu člena 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 [1]ki se nahajajo izven teh regij.

Grčija : vsa država.

Italija : Lacij, Abruci, Molise, Kampanja, Apulija, Bazilikata, Kalabrija, Sicilija in Sardinija ter vsa gorska območja v smislu člena 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999, ki se nahajajo izven teh regij.

Španija : Avtonomne regije Andaluzija, Aragonija, Baleari, Kastilija-La Mancha, Kastilija-Leon, Katalonija, Ekstremandura, Galicija (razen provinc La Coruña in Lugo), Madrid, Murcia, Rioja, Valencia in Kanarski otoki ter vsa gorska območja v smislu člena 18 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999, ki se nahajajo izven teh regij.

Portugalska : vsa država, razen Azorov.

Avstrija : vsa gorska območja v smislu člena 18 Uredbe (ES) št. 1257/1999.

Nemčija : vsa gorska območja v smislu člena 18 Uredbe (ES) št. 1257/1999.“

"

[1] UL L 160, 26. 6. 1999, str. 80.

--------------------------------------------------