32003R2286Uradni list L 343 , 31/12/2003 str. 0001 - 0123


Uredba Komisije (ES) št. 2286/2003

z dne 18. decembra 2003

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [1] in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo države članice vsem gospodarskim subjektom ter vsebujejo zaupne podatke in podatke, ki niso zaupni, se pošljejo Komisiji v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 [2] in se shranijo v osrednji podatkovni zbirki, ki jo vodi Komisija in je dostopna vsem državnim upravam. Komisija je v preteklosti javnosti že dala na voljo CD-ROM z izvlečki iz podatkovne zbirke, ki ni prikazoval zaupnih podatkov. Trenutno je izdajanje tega CD-ROM-a prekinjeno zaradi tehničnih in finančnih razlogov.

(2) Ker javnost in države kandidatke nujno potrebujejo dostop do teh podatkov, ga mora biti Komisija sposobna zagotoviti, tako da na svojih spletnih straneh objavi izvleček iz podatkovne zbirke za zavezujoče tarifne informacije, ki ne kažejo zaupnih podatkov, kakršni so podatki o imetniku ali zaupni podatki o sestavi blaga. V nasprotju s CD-ROM-om mora ta izvleček vsebovati tudi slike, če so na voljo.

(3) Gospodarske subjekte, ki zaprosijo za zavezujočo tarifno informacijo, je treba obvestiti o uporabi podatkov, shranjenih v podatkovni zbirki, zato je treba spremeniti polje "Pomembna opomba" na zadevnem obrazcu za zahtevek in na obrazcu za izdajo zavezujoče tarifne informacije.

(4) Poleg tega je zaradi večje jasnosti ustrezno spremeniti besedilo člena 8(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 2454/93. Hkrati je treba izkoristiti priložnost za poenostavitev sistema za sporočanje zavezujočih informacij o poreklu blaga. Prenos takih podatkov je zato treba omejiti na tiste elemente, ki so nujno potrebni.

(5) Od uvedbe enotne upravne listine dne 1. januarja 1988 je v carinski zakonodaji prišlo do temeljnih sprememb, zlasti zaradi uvedbe enotnega trga dne 1. januarja 1993 in Uredbe (EGS) št. 2913/92 dne 1. januarja 1994. Zaradi tehnološkega procesa in zlasti zaradi vse širše uporabe računalniško podprtih metod carinjenja je bilo treba spremeniti tudi predpise, ki določajo uporabo enotne upravne listine.

(6) Te predpise je treba tudi poenotiti in ponovno objaviti obrazce za enotno upravno listino, ki so se od uvedbe spremenili. Ta dopolnitev povzroči nadomestitev prilog 31 do 34, 37 in 38 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(7) Za zagotovitev kar najbolj usklajene in poenostavljene dokumentacije gospodarskim subjektom in carinskim upravam Skupnosti se zdi potrebno v posvetovanju s predstavniki zadevnih poslovnih krogov opraviti redni pregled zahtev, povezanih z uporabo obrazca, glede na razvoj poslovnih praks in dejavnosti mednarodnih forumov na tem področju.

(8) Za omogočenje, da se države članice dovolj pripravijo na izvajanje novih pravil glede enotne upravne listine, je treba predvideti, da se ta pravila začnejo uporabljati 1. januarja 2006. Ker nekatere države članice želijo čim prej uvesti nove ukrepe, je treba dovoliti predčasno izvajanje.

(9) Treba bo oceniti načrte držav članic za izvajanje zadevnih ukrepov in na tej osnovi zagotoviti možnost, da se datum začetka izvajanja pod nekaterimi pogoji odloži.

(10) Člena 292(5) in 500(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata pristojne organe, pri katerih je treba vložiti zahtevke za enotno dovoljenje. Razen v primeru začasnega uvoza, je treba te zahtevke vložiti pri carinskih organih, pristojnih za kraj, kjer se vodijo glavne poslovne knjige vložnika in kjer se izvaja vsaj del dejavnosti, zajetih v dovoljenju. Praktične izkušnje kažejo, da veljavna merila za določanje pristojnih organov ne pokrivajo vseh primerov, ki se v praksi lahko pojavijo. Zato je ustrezno zagotoviti, da se zahtevek vloži pri carinskih organih, pristojnih za kraj, kjer se vodijo glavne poslovne knjige vložnika zahtevka, če pristojnih organov ni mogoče določiti na podlagi veljavnih pravil.

(11) Nadzorni sistem za uvoz je bil uveden leta 1997 z Uredbo (EGS) št. 2454/93. Znatna in hitra rast izvoza nekaterih izdelkov, za katere so odobrena nadomestila, na eni strani ter stopnja preferencialnega uvoza za iste izdelke na drugi strani se pogosto zdita umetno povzročeni. Zaradi boja proti zlorabam, povezanim s takim pretokom blaga, je treba nadzor, ki je trenutno omejen na izdelke, dane v prosti promet, razširiti tudi na uvoz.

(12) Uredba (EGS) št. 2454/93 določa pravila o uporabi prevoznih sredstev v postopku začasnega uvoza. Prevoz oseb brez plačila v okviru gospodarske dejavnosti podjetja se opredeli kot "gospodarska uporaba" prevoznih sredstev. Vendar po Istanbulski konvenciji "gospodarska uporaba" pomeni izključno prevoz oseb za plačilo. Različni opredelitvi izraza "gospodarska uporaba" nista upravičeni. Opredelitev je zato treba spremeniti.

(13) Uredba (EGS) št. 2454/93 določa posebna pravila za uporabo enakovrednega blaga v sektorju mleka. Uporaba teh določb je povzročila nekatere praktične težave. Zato je zaželeno poenostaviti pogoje za uporabo enakovrednega blaga v sektorju mleka.

(14) Če carinski dolg nastane kot posledica dogovorov za aktivno oplemenitenje, v nekaterih primerih za določanje tega carinskega dolga za nadomestne izdelke veljajo ustrezne uvozne dajatve. Ti primeri so navedeni v členu 548(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 v povezavi s Prilogo 75 k tej uredbi. V skladu s splošno opombo, navedeno pred seznamom v Prilogi 75, lahko nadzorni urad dovoli uporabo člena 548(1) tudi za odpadke, ostanke, odrezke in preostanke poleg navedenih v seznamu. Državam članicam ni treba več obveščati Komisije o takih dodatnih primerih. Zato je ustrezno poenostaviti Prilogo 75.

(15) Uredbo (EGS) št. 2454/93 je zato treba ustrezno spremeniti.

(16) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1. Člen 6(3)(A)(k) se nadomesti:

"(k) privolitev, da se predložene informacije lahko shranijo v podatkovni zbirki Komisije in da se podatki glede zavezujoče tarifne informacije, vključno z vsemi fotografijami, načrti, prospekti itd., lahko javno objavijo na svetovnem spletu razen podatkov, ki jih je vložnik označil kot zaupne; uporabljajo se določbe, ki veljajo na področju varstva podatkov."

2. Člen 8 se nadomesti:

"Člen 8

1. V primeru zavezujočih tarifnih informacij carinski organi držav članic Komisiji nemudoma pošljejo:

(a) izvod zahtevka za izdajo zavezujoče tarifne informacije (Priloga 1B);

(b) izvod izdane zavezujoče tarifne informacije (izvod št. 2 v Prilogi 1);

(c) podatke, kakor so navedeni na izvodu št. 4 v Prilogi 1.

V primeru zavezujočih informacij o poreklu Komisiji nemudoma pošljejo zahtevane podatke o izdaji zavezujoče informacije o poreklu.

Prenos se opravi z elektronskimi sredstvi.

2. Komisija na zahtevo države članice le-tej nemudoma pošlje podatke, pridobljene v skladu z odstavkom 1. Prenos se opravi z elektronskimi sredstvi.

3. Elektronsko poslani podatki iz zahtevka za izdajo zavezujoče tarifne informacije in iz izdane zavezujoče tarifne informacije se skupaj s podatki, navedenimi na izvodu št. 4 iz Priloge 1, shranijo v osrednji podatkovni zbirki Komisije. Podatki o zavezujoči tarifni informaciji, vključno z vsemi fotografijami, načrti, prospekti itd., se lahko javno objavijo na svetovnem spletu, razen zaupnih podatkov iz polj 3 in 8 izdane zavezujoče tarifne informacije."

3. V členu 212 se doda odstavek 4:

"4. Države članice pošljejo Komisiji seznam podatkov, ki jih zahtevajo za vsakega med postopki iz Priloge 37. Komisija objavi seznam teh podatkov."

4. V členu 213 se doda naslednji drugi odstavek:

"Države članice pošljejo Komisiji seznam državnih šifrantov, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju polj 37 (drugo podpolje), 44 in 47 (prvo podpolje). Komisija objavi seznam teh šifrantov."

5. Člen 216 se nadomesti:

"Člen 216

Seznam polj, ki jih je treba izpolniti ob predložitvi blaga v carinski postopek pri uporabi enotne upravne listine, vsebuje Priloga 37."

6. V členu 254 se uvodno besedilo nadomesti:

"Deklaracije za sprostitev v prosti promet, ki jih carinski organi na zahtevo deklaranta lahko sprejmejo, kljub temu da ne vsebujejo določenih navedb iz Priloge 37, morajo vsebovati vsaj navedbe v poljih 1 (prvo in drugo podpolje), 14, 21 (država), 31, 37, 40 in 54 enotne upravne listine, pa tudi:".

7. Člen 269(4) se nadomesti:

"4. Postopek, naveden v drugi alinei odstavka 1, se uporablja za skladišča vrste B, vendar če ni mogoče uporabiti trgovinskega dokumenta. Če upravna listina ne vsebuje vseh navedb iz Priloge 37, naslov I(B), jih je treba navesti na spremljajočem zahtevku."

8. Člen 275(1) se nadomesti:

"1. Deklaracije za začetek carinskega postopka z ekonomskim učinkom, razen pasivnega oplemenitenja in carinskega skladiščenja, ki jih carinski urad za vnos v postopek na zahtevo deklaranta lahko sprejme, kljub temu da ne vsebujejo nekaterih navedb iz Priloge 37 ali jim niso priloženi nekateri dokumenti iz člena 220, morajo vsebovati vsaj navedbe v poljih št. 1 (prvo in drugo podpolje), 14, 21 (država), 31, 37, 40 in 54 enotne upravne listine ter v polju št. 44 navedbo dovoljenja ali navedbo zahtevka, če se uporabi člen 508(1)."

9. Člen 280(1) in (2) se nadomesti:

"1. Izvozne deklaracije, ki jih carinski urad na zahtevo deklaranta lahko sprejme, kljub temu da ne vsebujejo nekaterih navedb iz Priloge 37, morajo vsebovati vsaj navedbe v poljih št. 1 (prvo in drugo podpolje), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 in 54 enotne upravne listine, pa tudi vse druge navedbe, ki so potrebne za prepoznavanje blaga in uporabo predpisov o izvozu ter za določitev zavarovanja, z zagotovitvijo katerega se lahko pogojuje izvoz blaga.

Če je blago zavezano plačilu izvoznih dajatev ali je predmet drugih ukrepov skupne kmetijske politike, morajo deklaracije za izvoz vsebovati vse navedbe, zahtevane za pravilno uporabo teh dajatev ali ukrepov.

2. Carinski organi lahko deklarantu dovolijo, da mu ni treba izpolniti polj št. 17a in 33, pod pogojem njegove izjave, da za izvoz zadevnega blaga ne veljajo ukrepi omejevanja ali prepovedi, da carinski organi glede tega nimajo nobenih dvomov in da opis blaga omogoča takojšnjo in nedvoumno uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo."

10. V drugem pododstavku člena 292(5) se druga alinea nadomesti:

"— v drugih primerih, pri katerih se vodijo glavne poslovne knjige vložnika zaradi olajševanja revizijskih kontrol dogovorov."

11. V poglavju 3 naslova I dela II se naslov oddelka 2 nadomesti z:

"Nadzor blaga"

.

12. Člen 308d(1) in (2) se nadomesti:

"1. Če je potreben nadzor Skupnosti, države članice Komisiji najmanj enkrat na mesec pošljejo poročila o nadzoru, ki vsebujejo podrobne informacije o količini izdelkov, danih v prosti promet ali izvoženih. Za izvoz in na zahtevo Skupnosti države članice omejijo te podatke na uvoze s preferencialno tarifno obravnavo.

2. Poročila o nadzoru držav članic navajajo skupno količino blaga, danega v prosti promet ali izvoženega, kakor je dejansko stanje od prvega dne zadevnega obdobja."

13. V členu 500(2) se doda naslednji tretji odstavek:

"Če pristojnih carinskih organov ni mogoče določiti na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se zahtevek predloži carinskim organom, pristojnim za kraj, kjer se vodijo glavne poslovne knjige vložnika zaradi olajševanja revizijskih nadzorov."

14. Člen 555(1)(a) se nadomesti:

"(a) "gospodarska uporaba". pomeni uporabo prevoznih sredstev za prevoz oseb za plačilo ali industrijski ali gospodarski prevoz blaga, za plačilo ali brez njega;".

15. Priloga 1 se nadomesti z besedilom v Prilogi I k tej uredbi.

16. Priloga 1B se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej uredbi.

17. Priloge 31 do 34 se nadomestijo z besedilom v Prilogi III k tej uredbi.

18. Prilogi 37 in 38 se nadomestita z besedilom v Prilogi IV k tej uredbi.

19. Priloga 74 se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

20. Priloga 75 se nadomesti z besedilom v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 2

Komisija najpozneje do 1. januarja 2005 oceni načrte držav članic za izvajanje ukrepov, predvidenih v členih 1(3) do (9), (17) in (18). Ta ocena temelji na poročilu, sestavljenem iz prispevkov držav članic.

Člen 3

1. Uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Člen 1(11) in (12) se začne uporabljati 1. januarja 2004.

3. Člen 1(1), (2), (15) in (16) se začne uporabljati 1. februarja 2004.

4. Člen 1(3) do (9), (17) in (18) se začne uporabljati 1. januarja 2006. Države članice lahko začnejo izvajati te točke člena pred tem datumom. V takih primerih države članice obvestijo Komisijo o datumu, ko začnejo izvajati določbe te uredbe. Komisija objavi te podatke.

Na podlagi ocene iz člena 2 in v skladu s postopkom odbora Komisija lahko sklene, ali in kateri pogoji veljajo za odlog datuma, določenega v prvem pododstavku. Komisija objavi te podatke.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

[2] UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1335/2003 (UL L 187, 26.7.2003, str. 16).

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PRILOGA I

VZOREC OBVESTILA O IZDAJI ZAVEZUJOČE TARIFNE INFORMACIJE (ZTI)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

PRILOGA 1 B

VZOREC ZAHTEVKA ZA ZAVEZUJOČO TARIFNO INFORMACIJO (ZTI)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

PRILOGA 31 [1]

VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih listov)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Tehnične določbe glede obrazcev in predvsem njihove velikosti in barv so podrobno opisane v členu 215.

--------------------------------------------------

PRILOGA 32 [1]

VZOREC ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI SISTEMI CARINJENJA NA DVA ZAPOREDNA ŠTIRILISTNA SETA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Tehnične določbe glede obrazcev in predvsem njihove velikosti in barv so podrobno določene v členu 215.

--------------------------------------------------

PRILOGA 33 [1]

VZOREC DOPOLNILNIH OBRAZCEV ENOTNE UPRAVNE LISTINE

(set osmih listov)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Tehnične določbe glede obrazcev in predvsem njihove velikosti in barv so podrobno določene v členu 215.

--------------------------------------------------

PRILOGA 34 [1]

VZOREC DOPOLNILNIH OBRAZCEV ENOTNE UPRAVNE LISTINE ZA TISKANJE Z RAČUNALNIŠKIMI SISTEMI CARINJENJA NA DVA ZAPOREDNA ŠTIRILISTNA SETA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Tehnične določbe glede obrazcev in predvsem njihove velikosti in barv so podrobno določene v členu 215.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

PRILOGA 37

POJASNILA O ENOTNI UPRAVNI LISTINI [1]

NASLOV I SPLOŠNE PRIPOMBE

A. SPLOŠNI OPIS

Obrazci in dopolnilni obrazci se uporabijo:

(a) če se zakonodaja Skupnosti sklicuje na deklaracijo za dajanje blaga v carinski postopek ali ponovni izvoz;

(b) če v prehodnem obdobju, ki ga določa Akt o pristopu k Skupnosti, pri trgovanju med Skupnostjo v sestavi pred pristopom in novimi državami članicami ter pri trgovanju med slednjimi za blago, za katero carinske dajatve in dajatve z enakim učinkom še niso bile povsem odpravljene, ali za blago, ki je predmet drugih ukrepov iz Akta o pristopu;

(c) če predpisi Skupnosti izrecno določajo njihovo uporabo.

V ta namen uporabljene obrazce in dopolnilne obrazce sestavljajo posamezni listi osemlistnega kompleta, ki jih je treba izpolniti pri opravljanju formalnosti glede enega ali več carinskih postopkov:

- izvod 1 zadržijo organi države članice, v kateri se opravijo izvozne (odpremne) formalnosti ali formalnosti skupnostnega tranzita,

- izvod 2 uporablja izvozna država članica za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi tudi država članica odpreme v primerih trgovanja med deli carinskega območja Skupnosti z različnimi fiskalnimi režimi,

- izvod 3 se vrne izvozniku z žigom carinskega organa,

- izvod 4 zadrži namembni urad ob zaključku skupnostne tranzitne operacije ali kot dokazilo skupnostnega statusa blaga,

- izvod 5 je izvod za postopek skupnostnega tranzita, ki se vrne,

- izvod 6 zadržijo organi države članice, v kateri se opravijo uvozne formalnosti,

- izvod 7 uporablja uvozna država članica za statistične namene. Ta izvod lahko za statistične namene uporabi tudi uvozna država članica v primerih trgovanja med deli carinskega območja Skupnosti z različnimi fiskalnimi režimi,

- izvod 8 se vrne pošiljatelju.

Možne so različne kombinacije, na primer:

- izvoz, pasivno oplemenitenje ali ponovni izvoz: izvodi 1, 2 in 3,

- skupnostni tranzit: izvodi 1, 4 in 5,

- carinski postopki ob uvozu: izvodi 6, 7 in 8.

Poleg tega obstajajo okoliščine, ko je treba skupnostni status blaga dokazati v kraju namembnosti. V takih primerih je treba izvod 4 uporabiti kot dokument T2L.

Podjetja lahko, če želijo, uporabijo lastne tiskane podsete z ustreznimi izvodi, če ti ustrezajo uradnemu vzorcu.

Vsak podset mora biti oblikovan tako, da v polja, ki morajo vsebovati enake podatke v dveh vključenih državah članicah, te podatke izvoznik ali glavni zavezanec lahko neposredno vpiše na izvod 1 in bodo zaradi kemične obdelave papirja vidni na vseh izvodih. Če se iz kakršnega koli razloga (zlasti če se vsebina podatkov razlikuje glede na stopnjo zadevnega postopka) podatki ne smejo prenašati iz ene države članice v drugo, je treba z desenzibilizacijo samokopirnega papirja omejiti razmnoževanje na zadevne izvode.

Kadar se uporablja računalniški sistem obdelave deklaracij, se lahko uporabi podset, v katerem ima vsak izvod dvojno funkcijo: 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.

V tem primeru je treba na uporabljenih izvodih v vsakem podsetu prečrtati številko v okvirčku za izvod, ki se ne uporablja.

Vsak tako opredeljen podset mora biti izdelan tako, da se podatki, ki morajo biti vidni na vsakem izvodu, kopirajo s kemičnim premazom na papirju.

Če so po členu 205(3) te uredbe deklaracije za dajanje blaga v carinski postopek, deklaracije za ponovni izvoz ali dokazila o skupnostnem statusu blaga, ki se ne pošilja v okviru postopka notranjega skupnostnega tranzita, spisana na navadnem papirju z uradnimi ali zasebnimi sistemi obdelave podatkov, mora format navedenih deklaracij ali dokumentov izpolnjevati pogoje iz tega pravilnika ali te uredbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na hrbtno stran obrazca (za obrazce, uporabljene v skupnostnem tranzitnem postopku), razen:

- barve, uporabljene za tiskanje,

- uporabe poševnega tiska,

- tiskanja ozadja za polja skupnostnega tranzita.

Če se tranzitna deklaracija izdela z računalniškim sistemom v uradu odhoda, mora en izvod deklaracije zadržati ta urad.

B. ZAHTEVANI PODATKI

Obrazci vsebujejo mnogo polj, vendar se uporabijo le nekatera, odvisno od zadevnega carinskega postopka.

Brez vpliva na uporabo poenostavljenih postopkov so v spodnji tabeli navedena polja, ki se lahko izpolnijo za vsak postopek. Posebne določbe za vsako polje posebej, kakor so navedene v naslovu II, veljajo ne glede na status polj, kakor kaže tabela.

Upoštevati je treba, da spodaj navedeni status ne vpliva na dejstvo, da se nekateri podatki zahtevajo le, če okoliščine to upravičujejo. Dodatne postavke v polju 41 (status "A") se navedejo le, če to zahteva sistem TARIC.

Legenda

Nazivi stolpcev | Šifre za polje 37, prvo podpolje |

A: Izvoz/odprema | 10, 11, 23 |

B: Carinsko skladiščenje predfinanciranega blaga za izvoz | 76, 77 |

C: Ponovni izvoz po carinskem postopku z ekonomskim učinkom, ki ni postopek carinskega skladiščenja (aktivno oplemenitenje, začasni uvoz, postopek predelave pod carinskim nadzorom) | 31 |

D: Ponovni izvoz po carinskem skladiščenju | 31 |

E: Pasivno oplemenitenje | 21, 22 |

F: Tranzit | |

G: Skupnostni status blaga | |

H: Sprostitev v prosti promet | 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |

I: Predložitev blaga v carinski postopek z ekonomskim učinkom, ki ni pasivno oplemenitenje ali postopek carinskega skladiščenja (aktivno oplemenitenje (sistem odloga), začasni uvoz, postopek predelave pod carinskim nadzorom) | 51, 53, 54, 91, 92 |

J: Dajanje blaga v carinska skladišča tipa A, B, C, E in F | 71, 78 |

K: Dajanje blaga v carinsko skladišče tipa D | 71, 78 |

A : Obvezno: podatki, ki jih zahteva vsaka država članica.

B : Neobvezno za države članice: podatki, ki se jim država članica lahko odreče.

C : Neobvezno za gospodarske subjekte: podatki, ki jih gospodarski subjekti lahko vpišejo, vendar jih države članice od njih ne morejo zahtevati.

[1] To polje je obvezno za kmetijske izdelke z izvoznimi nadomestili.

[2] Ta navedba se lahko zahteva le za postopke, ki niso računalniško podprti.

[3] Če deklaracija zajema le eno postavko blaga, države članice lahko odločijo, da se polje pusti prazno in se v polje 5 vpiše številka "1".

[4] To polje se obvezno izpolni pri uporabi NCTS, kakor določa Priloga 37a.

[5] Ta navedba se lahko zahteva le za računalniško podprte postopke.

[6] To polje je neobvezno za države članice, če prejemnik nima sedeža v Skupnosti ali v državi članici Efte.

[7] Ne uporablja se za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih napeljavah.

[8] Ne uporablja se za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih napeljavah ali železnicah.

[9] Ta navedba se lahko zahteva le za postopke, ki niso računalniško podprti. Pri računalniško podprtih postopkih državam članicam ni treba pridobiti tega podatka, če ga lahko izpeljejo iz drugih podatkov na deklaraciji in ga v skladu s predpisi o vodenju zunanjetrgovinske statistike pošljejo Komisiji.

[10] Država članica lahko izpolnitev tretjega podpolja zahteva le, kadar carinska uprava obračuna carinsko vrednost v imenu gospodarskega subjekta.

[11] Država članica lahko ta podatek zahteva le v tistih primerih, pri katerih ne veljajo pravila o mesečnem določanju valutnih tečajev iz poglavja 6 naslova V.

[12] Polje se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na točki izstopa iz Skupnosti.

[13] Polje se ne sme izpolniti, če se izvozne formalnosti opravijo na vstopni točki v Skupnost.

[14] To polje se lahko uporabi pri uporabi NCTS, kakor določa Priloga 37a.

[15] Obvezno v primeru ponovnega izvoza po postopku skladiščenja v carinskem skladišču tipa D.

[16] - tranzitno deklaracijo izdela ista oseba in ob istem času, kakor ali potem ko je izdelala carinsko deklaracijo, ki vsebuje tarifno oznako, ali

- tranzitna deklaracija zajema blago s seznama v Prilogi 44c, ali

- tako določa zakonodaja Skupnosti.

[17] Izpolni se le, če tako zahteva zakonodaja Skupnosti.

[18] Ta podatek se ne zahteva za blago, upravičeno do oprostitve carinskih dajatev, razen če ga carinski organi štejejo za potrebnega za izvajanje določb o sprostitvi zadevnega blaga v prosti promet.

[19] Države članice lahko odstopijo od te obveznosti, če jim njihovi sistemi omogočajo avtomatično in nedvoumno izpeljavo tega podatka iz drugih navedb v deklaraciji.

[20] Ta podatek se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi drugih podatkov v deklaraciji. Drugače je ta navedba neobvezna za države članice.

[21] Ta podatek se ne vpiše, če carinske uprave obračunajo dajatve v imenu gospodarskih subjektov na podlagi drugih podatkov v deklaraciji.

[22] Če deklaracijo spremlja dokument, naveden v členu 178(1), države članice lahko odstopijo od izpolnitve tega polja.

[23] To polje se izpolni, če se deklaracija o dajanju blaga v carinski postopek uporabi za zaključek postopka carinskega skladiščenja.

Številke polj | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

1(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1(3) | | | | | | A | A | | | | |

2 | B [1] | A | B | B | B | B | A | B | B | | |

2 (Nr.) | A | A | A | A | A | B | A | B | B | | |

3 | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] |

4 | B | | B | | B | A [4] | A | B | B | | |

5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

6 | B | | B | B | B | B [4] | | B | B | | |

7 | C | C | C | C | C | A [5] | | C | C | C | C |

8 | B | B | B | B | B | A [6] | | B | B | B | B |

8 (št.) | B | B | B | B | B | B | | A | A | A | A |

12 | | | | | | | | B | B | | |

14 | B | B | B | B | B | | B | B | B | B | B |

14 (št.) | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

15 | | | | | | A [2] | | | | | |

15a | B | B | B | B | B | A [5] | | A | A | B | B |

17 | | | | | | A [2] | | | | | |

17a | A | A | A | B | A | A [5] | | B | B | B | B |

17b | | | | | | | | B | B | B | B |

18 (Registracija) | B [1][7] | | B [7] | | B [7] | A [7] | | B [7] | B [7] | | |

18 (Država) | | | | | | A [8] | | | | | |

19 | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | B [4] | | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] |

20 | B [10] | | B [10] | | B [10] | | | B [10] | B [10] | | B [10] |

21 (Registracija) | A [1] | | | | | B [8] | | | | | |

21 (Država) | A [8] | | A [8] | | A [8] | A [8] | | A [8] | A [8] | | |

22 (Valuta) | B | | B | | B | | | A | A | | B |

22 (Znesek) | B | | B | | B | | | C | C | | C |

23 | Β [H] | | B [H] | | B [H] | | | B [H] | B [H] | | |

24 | B | | B | | B | | | B | B | | |

25 | A | B | A | B | A | B | | A | A | B | B |

26 | A [12] | B 12] | A [12] | B [12] | A [12] | B [12] | | A [13] | A [13] | B [13] | B [13] |

27 | | | | | | B | | | | | |

29 | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

30 | B | B[l] | B | B | B | B [14] | | B | B | B | B |

31 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

32 | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] |

33(1) | A | A | A | A [15] | A | A[16] | A[17] | A | A | B | A |

33(2) | | | | | | | | A | A | B | A |

33(3) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33(4) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33(5) | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

34a | C [1] | A | C | C | C | | | A | A | A | A |

34b | B | | B | | B | | | | | | |

35 | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A |

36 | | | | | | | | A | A [17] | | |

37(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

37(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

38 | A | A | A | A | A | A [17] | A[17] | A [18] | A | A | A |

39 | | | | | | | | B [19] | B | | |

40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

41 | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

42 | | | | | | | | A | A | | A |

43 | | | | | | | | B | B | | B |

44 | A | A | A | A | A | A [4] | A | A | A | A | A |

45 | | | | | | | | B | B | | B |

46 | A | B | A | B | A | | | A | A | B | B |

47 (Vrsta) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | A [18][21][22] | A [18] [21][22] | | A [18] [21] [22] |

47 (Osnova) | B | B | B | | B | | | A [18][21][22] | A [18][21][22] | B | A [18] [21] [22] |

47 (Stopnja) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20][22] | BC [20] | | |

47 (Znesek) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20][22] | BC [20] | | |

47 (Skupaj) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20][22] | BC [20] | | |

47 (NP) | B | | B | | B | | | B [18][22] | B | | |

48 | B | | B | | B | | | B | B | | |

49 | B [23] | A | B [23] | A | B [23] | | | B [23] | B [23] | A | A |

50 | C | | C | | C | A | | | | | |

51 | | | | | | A [4] | | | | | |

52 | | | | | | A | | | | | |

53 | | | | | | A | | | | | |

54 | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

55 | | | | | | A | | | | | |

56 | | | | | | A | | | | | |

C. NAVODILA ZA UPORABO OBRAZCA

V vseh primerih, ko uporabljeni set vsebuje en izvod ali več, ki se lahko uporabijo v drugi državi članici kakor v tisti, v kateri je bil prvotno izpolnjen, je obrazce treba izpolniti s pisalnim strojem ali po drugem mehanografskem ali podobnem postopku. Za lažje izpolnjevanje obrazcev se obrazec vstavi v pisalni stroj tako, da se prva črka v polju 2 vpiše v malo polje v levem zgornjem kotu tega polja.

Če so vsi izvodi podseta namenjeni za uporabo v isti državi članici, so lahko izpolnjeni v čitljivem rokopisu, s črnilom in v velikih tiskanih črkah, pod pogojem, da je to dovoljeno v državi članici. Enako velja za podatke, navedene na izvodih, ki se uporabijo za postopek skupnostnega tranzitnega postopka.

Obrazec ne sme vsebovati nobenih izbrisov ali pisanja prek besedila. Morebitni popravki morajo biti izdelani tako, da se napačne navedbe prečrtajo in dodajo pravilne. Ob vsakem takem popravku je treba vpisati začetnice osebe, ki je spremembo opravila, in zaznamek pristojnih organov. Ta lahko zahteva predložitev nove deklaracije, če je potrebno.

Poleg zgoraj navedenih načinov se obrazci lahko izpolnijo tudi samokopirno. Tako jih je mogoče izpolniti tudi pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve glede vzorcev obrazcev, papirja, velikosti obrazcev, uporabljenega jezika, berljivosti, prepovedi brisanja ter popravljanja in sprememb.

Gospodarski subjekti izpolnjujejo le ustrezna številčna polja. Druga polja, označena z velikimi tiskanimi črkami, so namenjena upravni rabi.

Brez vpliva na določbe člena 205 morajo biti izvodi, ki jih zadrži urad odpreme/izvoza ali urad odhoda opremljeni z izvirnim podpisom zadevne osebe ali oseb.

Ko se pri carinskem uradu vloži deklaracija, ki jo podpiše deklarant ali njegov zastopnik, se šteje, da udeleženec prijavlja zadevno blago za postopek, ki ga zahteva, in je, brez poseganja v morebitno uporabo kazenskih določb, v skladu z določbami, ki veljajo v pogodbenicah, odgovoren za:

- točnost podatkov v deklaraciji,

- pristnost priloženih listin,

- izpolnjevanje vseh obveznosti, povezanih z vnosom blaga v postopek.

Podpis glavnega zavezanca ali, če je to primerno, njegovega pooblaščenega zastopnika zavezuje v zvezi z vsemi podrobnimi podatki, nanašajočimi se na skupnostno tranzitno operacijo, ki je posledica izvajanja ustreznih določb glede skupnostnega tranzita, opisanih v zakoniku ter v tej uredbi in v oddelku B zgoraj.

V zvezi s skupnostnimi tranzitnimi formalnostmi in formalnostmi v kraju namembnosti je treba navesti, da je v interesu vseh udeležencev preveriti vsebino deklaracije, preden jo podpišejo in vložijo na carinskem uradu. Vsa neskladja, ki jih udeleženec odkrije med blagom, ki ga mora prijaviti, in podatki, ki so že vneseni v obrazce, mora navedeni udeleženec nemudoma sporočiti carinskemu organu. V takih primerih je treba deklaracijo izpolniti na novih obrazcih.

Polje, ki se ne uporabi, je treba pustiti popolnoma prazno, razen če ni v naslovu III drugače določeno.

NASLOV II NAVEDBE, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA

A. FORMALNOSTI V ZVEZI Z IZVOZOM/ODPREMO, CARINSKIM SKLADIŠČENJEM PREDFINANCIRANEGA BLAGA ZA IZVOZ, PONOVNIM UVOZOM, PASIVNIM OPLEMENITENJEM, SKUPNOSTNIM TRANZITOM IN/ALI DOKAZOVANJEM SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA

Polje 1: Deklaracija

V prvo podpolje se vpiše šifra Skupnosti iz Priloge 38.

V drugo podpolje se vpiše ustrezna šifra za tip deklaracije iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

V tretje podpolje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

Vpiše se identifikacijska številka, ki jo pristojni carinski organ dodeli zadevni osebi za fiskalne, statistične ali druge namene.Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38. Če zainteresirana stranka nima take številke, ji jo lahko carinska uprava dodeli za zadevno deklaracijo.

Za namene te priloge je opredelitev izraza "izvoznik" enaka opredelitvi iz carinske zakonodaje Skupnosti. V tem smislu "pošiljatelj" pomeni podjetje, ki deluje kot izvoznik v primerih, navedenih v tretjem odstavku člena 206.

V polje se vpiše popolno ime in priimek oziroma za pravne osebe naziv in naslov zadevne osebe.

Če gre za skupinsko pošiljko več pošiljateljev, lahko države članice predpišejo, da se v to polje vpiše beseda "razno", deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 3: Obrazci

Vpiše se številka podseta glede na skupno število uporabljenih podsetov in dopolnilnih setov. Če se uporabi en obrazec EX in dva obrazca EX/c, se na obrazec EX vpiše 1/3, na prvi obrazec EX/c se vpiše 2/3 in na drugi obrazec EX/c 3/3.

Če deklaracijo sestavljata dva seta štirih namesto enega seta osmih listov, se za določitev števila obrazcev dva seta obravnavata kot eden.

Polje 4: Nakladnice

Vpiše se število priloženih nakladnic, če so priložene, ali število seznamov z opisom blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.

Polje 5: Postavke

Vpiše se število postavk, ki jih zadevna oseba prijavlja na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih obrazcih (ali na nakladnicah ali seznamih z opisom blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo.

Polje 6: Število tovorkov

Vpiše se število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.

Polje 7: Opravilna številka

Vpis navaja trgovsko referenčno številko, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki. Lahko je v obliki enotne referenčne številke pošiljke (UCR) [5].

Polje 8: Prejemnik

V polje se vpiše popolno ime in naslov zadevne osebe ali oseb, ki se ji(-m) blago pošilja. Če v carinsko skladišče pride predfinancirano blago za izvoz, je pošiljatelj odgovorna oseba za predplačilo ali oseba, odgovorna za skladiščenje, če se blago shrani.

Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38.

Če gre za skupinsko pošiljko več pošiljateljev, lahko države članice predpišejo, da se v to polje vpiše beseda "razno", deklaraciji pa se priloži seznam prejemnikov.

Polje 14: Deklarant/zastopnik

Vpiše se identifikacijska številka, ki jo pristojni carinski organi dodelijo zadevni osebi za fiskalne, statistične ali druge namene. Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38. Če zainteresirana stranka nima take številke, ji jo lahko carinska uprava dodeli za zadevno deklaracijo.

Vpiše se popolno ime in priimek oziroma za pravne osebe naziv in naslov zadevne osebe.

Če sta deklarant in izvoznik/pošiljatelj ista oseba, se v polje vpiše "izvoznik" ali "pošiljatelj".

Za določitev deklaranta ali statusa zastopnika se uporabi ustrezni šifrant Skupnosti iz Priloge 38.

Polje 15: Država odpreme/izvoza

Za namene izvoznih formalnosti je "država članica dejanskega izvoza" tista država članica, iz katere je bilo blago prvotno odpremljeno za namen izvoza, če izvoznik nima sedeža v državi članici izvoza. Država članica izvoza je enaka državi članici dejanskega izvoza, če ni vključena nobena druga država članica.

V polje 15a se vpiše ustrezna šifra Skupnosti iz Priloge 38 za državo članico izvoza/odpreme blaga. V primeru tranzita se v polje 15 vpiše država članica, v kateri je blago odpremljeno.

Polje 17: Namembna država

V polje 17a se vpiše ustrezna šifra Skupnosti iz Priloge 38 za zadevno državo, kamor se blago pošilja, kot je znano v času izvoza.

Polje 18: Registracija in država prevoznega sredstva ob odhodu

V polje se vpišejo podatki o prevoznem sredstvu, na katero je blago neposredno naloženo ob zaključku izvoznih ali tranzitnih formalnosti, ki jim sledi država prevoznega sredstva (ali vozila, ki poganja druga prevozna sredstva, če je prevoznih sredstev več) v obliki ustrezne šifre iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38. Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se registrske številke vlečnega vozila in priklopnika vpišejo skupaj s šifro države vlečnega vozila.

Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva, se lahko vpišejo naslednji podatki:

Prevozno sredstvo | Identifikacijska metoda |

Promet po morju ali celinskih vodnih poteh | Ime plovila |

Zračni promet | Številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka letala) |

Cestni promet | Registrska številka vozila |

Železniški promet | Številka vagona |

Polje 19: Zabojnik (Zbk)

V polje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38, glede na predvideno stanje ob prečkanju zunanjih meja Skupnosti in na podlagi podatkov, ki so na voljo ob zaključku izvoznih formalnosti.

Polje 20: Dobavni pogoji

V polje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38, ki navaja pogoje gospodarske pogodbe.

Polje 21: Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

V polje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 za državo aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu zunanje meje Skupnosti, znano ob zaključku formalnosti.

Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Na primer, če je to tovornjak na morski ladji, je aktivno prevozno sredstvo ladja; če je to vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.

Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva, se lahko vpišejo naslednji podatki:

Prevozno sredstvo | Identifikacijska metoda |

Promet po morju ali celinskih vodnih poteh | Ime plovila |

Zračni promet | Številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka letala) |

Cestni promet | Registrska številka vozila |

Železniški promet | Številka vagona |

Polje 22: Valuta in skupni znesek računa

V prvo podpolje se vpiše šifra valute, v kateri je sestavljen račun, iz šifranta iz Priloge 38.

V drugo podpolje se vpiše znesek računa za vse deklarirano blago v valuti iz prvega podpolja.

Polje 23: Menjalni tečaj

V polje se vpiše veljavni menjalni tečaj med valuto računa in valuto zadevne države članice.

Polje 24: Vrsta posla

Z ustreznimi šiframi in naslovi iz šifranta Skupnosti za vrste posla iz Priloge 38 se vpiše zadevna vrsta posla.

Polje 25: Vrsta prevoza na meji

Z ustreznimi šiframi iz šifranta Skupnosti za vrste prevoza iz Priloge 38 se vpiše vrsta predvidenega aktivnega prevoznega sredstva ob izstopu iz carinskega območja Skupnosti.

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše vrsta prevoza ob odhodu.

Polje 27: Kraj natovarjanja

Vpiše se kraj ali šifra kraja, če je potrebno, znan ob zaključku formalnosti, kjer se blago naloži na aktivno prevozno sredstvo, s katerim bo prepeljano čez mejo Skupnosti.

Polje 29: Urad izstopa

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše carinski urad, kjer bo blago predvidoma zapustilo carinsko območje Skupnosti.

Polje 30: Blago se nahaja v/na

Vpiše se natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta

V polje se vpišejo oznake, številke, količina in vrste tovorkov ali, če je blago v razsutem stanju, številka blaga iz te deklaracije in drugi ustrezni podatki, ki zagotavljajo prepoznavanje pošiljke. Opis blaga pomeni običajno trgovsko ime blaga. Če se izpolni tudi polje 33 (tarifna oznaka), mora biti opis blaga dovolj natančen, da zagotovi nedvoumno uvrstitev blaga. V to polje se vpišejo tudi navedbe, ki jih zahtevajo posebni predpisi. Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše šifra vrste pakiranja.

Pri uporabi zabojnikov je treba v polje vnesti tudi oznake za prepoznavanje.

Polje 32: Zaporedna številka postavke

Vpiše se zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, deklariranega na obrazcih in dopolnilnih obrazcih, kot navajajo opombe za polje 5.

Polje 33: Tarifna oznaka

Vpiše se tarifna številka, ki ustreza zadevni postavki, kot določa Priloga 38.

Polje 34: Šifra države porekla

Podjetja, ki izpolnjujejo polje 34a, morajo uporabiti ustrezno šifro Skupnosti iz Priloge 38 za navedbo države porekla, kot določa naslov II zakonika.

V polje 34b se vpiše regija odpreme ali proizvodnje zadevnega blaga.

Polje 35: Bruto masa (v kg)

Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31 te postavke, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Če tranzitna deklaracija zajema več vrst blaga, se skupna bruto masa vpiše le v prvo polje 35, ostala polja pa ostanejo prazna. Države članice lahko to pravilo razširijo na vse postopke, navedene v stolpcih A do E in G tabele iz naslova I, B.

Če bruto masa, ki presega 1 kilogram, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na naslednji način:

- od 0,001 do 0,499: zaokroži se na najbližji kilogram,

- od 0,5 do 0,999: zaokroži se na naslednji kilogram.

Bruto masa, manjša od 1 kilograma, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za paket, težak 654 gramov).

Polje 37: Postopek

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše vrsta postopka, za katerega se blago deklarira.

Polje 38: Neto masa (v kg)

Vpiše se neto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Neto masa je masa samega blaga brez embalaže.

Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše opravilna številka dokumentov, ki se nanašajo na postopek pred izvozom v tretjo državo/odpremo v državo članico.

Če deklaracija zadeva ponovno izvoženo blago po zavrnitvi postopka carinskega skladiščenja v carinskem skladišču tipa B, se vpišejo podatki o deklaraciji, po kateri se blago vnese v ta postopek.

V primeru deklaracije, po kateri se blago uvršča v skupnostni tranzitni postopek, se poda sklic na predhodne carinske destinacije ali ustrezne carinske dokumente. Če je treba v primeru tranzitnih postopkov, ki niso računalniško podprti, vnesti več kot en sklic, lahko države članice določijo, da se v to polje vpiše beseda "razno", seznam zadevnih sklicev pa se priloži tranzitni deklaraciji.

Polje 41: Posebna merska enota

V polje se vpiše količina blaga v merski enoti le v primeru, če je posebna merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi.

Polje 44: Posebni zaznamki/predložene listine/potrdila in dovoljenja

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke vseh kontrolnih izvodov T5.

Podpolje "šifra D.I." (dodatne informacije) se ne sme uporabiti.

Če se deklaracija za ponovni izvoz po zavrnitvi postopka carinskega skladiščenja vloži pri carinskem uradu, ki ni isti kot nadzorni urad, je treba navesti še ime s popolnim naslovom nadzornega urada.

Deklaracije, izdane v državah članicah, ki v prehodnem obdobju uvajanja evra podjetjem dajejo možnost odločitve za uporabo enote evra pri izdaji njihovih carinskih deklaracij, morajo v tem polju oziroma, če je mogoče, v podpolju v spodnjem desnem kotu navesti uporabljeno enoto valute, nacionalno enoto ali evro enoto.

Države članice lahko določijo, da se ta navedba vpiše v polje 44 le za prvo postavko deklariranega blaga. V tem primeru se šteje, da je informacija veljavna za vse postavke blaga, ki ga zajema deklaracija.

Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-3 (ISO 4217).

Polje 46: Statistična vrednost

V polje se vpiše statistična vrednost, izražena v enoti valute, šifra katere je lahko v polju 44, ali, če take šifre v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri izpolnjujete izvozne formalnosti, v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti.

Polje 47: Obračun dajatev

Vpiše se veljavna osnova za obračun dajatev (vrednost, masa ali drugo). Kjer je potrebno, se z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 vpišejo naslednji podatki:

- vrsta dajatve (npr. trošarine),

- osnova za obračun dajatev,

- veljavna stopnja dajatve,

- izračunani znesek dajatev,

- izbrani način plačila (NP).

Zneski v tem polju morajo biti izraženi v enoti valute, šifra katere je lahko navedena v polju 44, ali, če take šifre v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri so izpolnjene izvozne formalnosti.

Polje 48: Odloženo plačilo

Kjer je potrebno, se vpiše opravilna številka zadevnega dovoljenja; odlog plačila velja za odlog plačila carinskih dajatev ter za dobropis za že plačane davke.

Polje 49: Oznaka skladišča

Z uporabo ustrezne šifre iz šifranta skladišč Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše navedba skladišča.

Polje 50: Glavni zavezanec

Navedejo se popolno ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež glavnega zavezanca in njegova identifikacijska številka, ki so jo dodelili pristojni organi, če taka številka obstaja. Če je potrebno, se vpiše tudi popolno ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež pooblaščenega zastopnika, ki podpisuje v imenu glavnega zavezanca.

Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo podatkov, mora izvod, ki ostane na uradu odhoda, deklarant lastnoročno podpisati. Če gre za deklaranta, ki je pravna oseba, morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in priimek ter funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo podpisala.

Pri izvoznih dejavnostih lahko deklarant ali njegov zastopnik vpišeta ime in naslov osebe, ki ima sedež na območju urada izstopa, ki se mu lahko da izvod 3 deklaracije, ki jo je potrdil navedeni organ.

Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in država)

Vpiše se šifra predvidenega urada vstopa v vsako državo EFTA, ki se prečka, in organ vstopa, prek katerega blago ponovno vstopa na carinsko območje Skupnosti po prečkanju ozemlja države Efte, ali, če transport prečka ozemlje, ki ni ozemlje Skupnosti ali države Efte, urad izstopa, prek katerega transport zapušča Skupnost, in urad vstopa, prek katerega ponovno vstopa v Skupnost.

Z uporabo ustreznih šifer iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se navedejo zadevni carinski uradi.

Polje 52: Zavarovanje

Z uporabo ustreznih šifer iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše šifra vrste zavarovanja ali opustitve zavarovanja ter evidenčna številka zavarovanja iz potrdila o zavarovanju ali iz potrdila o opustitvi zavarovanja ali posameznega zavarovanja v obliki kuponov in urad zavarovanja.

Če skupno zavarovanje, opustitev zavarovanja ali posamezno zavarovanje ne velja za vse države Efte, se v polju "ne velja za" z ustrezno šifro navede država oziroma države, za katere zavarovanje ne velja, iz šifranta držav v Prilogi 38.

Polje 53: Namembni urad (in država)

Vpiše se šifra urada iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38, pri katerem se predloži blago zaradi zaključka skupnostnega tranzita.

Polje 54: Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika

V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije.

Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo podatkov, mora izvod, ki ostane pri uradu izvoza/odpreme, deklarant lastnoročno podpisati. Če gre za deklaranta, ki je pravna oseba, morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in priimek ter funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo podpisala.

B. FORMALNOSTI MED PREVOZOM

Med trenutkom, ko blago zapusti urad izvoza in/ali odhoda, in trenutkom, ko blago prispe v namembni urad, je mogoče treba na liste enotne upravne listine, ki blago spremlja, vpisati nekatere podatke. Ti podatki se nanašajo na prevozne dejavnosti in jih mora na dokument med izvajanjem dejavnosti vpisati prevoznik, odgovoren za prevozno sredstvo, na katero je blago neposredno naloženo. Podatki so lahko izpolnjeni ročno, vendar morajo biti izpisani berljivo; v tem primeru mora biti obrazec izpolnjen s črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

Te navedbe, ki se vpisujejo le na izvoda 4 in 5, se nanašajo na naslednja polja:

- Pretovor: uporabi se polje 55.

Polje 55: Pretovor

Prve tri vrstice tega polja izpolni prevoznik, pri katerem se med zadevnim prevozom blago pretovarja z enega prevoznega sredstva na drugo ali iz enega zabojnika v drugega.

Prevoznik lahko pretovori blago le ob predhodnem dovoljenju carinskih organov države članice, v kateri se pretovor opravi.

Če carinski organi menijo, da se prevoz lahko nadaljuje po normalni poti, potrdijo izvoda 4 in 5 tranzitne deklaracije, potem ko so izvedli vse potrebne ukrepe.

- Drugi dogodki: uporabi se polje 56.

Polje 56: Drugi dogodki med prevozom

Polje se izpolni v skladu z obstoječimi obveznostmi iz skupnostnega tranzitnega postopka. Če je bilo blago naloženo na polpriklopnik in se med prevozom zamenja samo vlečno vozilo (ne da bi se blago pretovorilo), se poleg tega v to polje vpiše registrska številka novega vlečnega vozila. V takih primerih uradni zaznamek pristojnih organov ni potreben.

C. FORMALNOSTI PRI SPROSTITVI BLAGA V PROSTI PROMET, AKTIVNEM OPLEMENITENJU, ZAČASNEM UVOZU, POSTOPKU PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM, CARINSKEM SKLADIŠČENJU IN VNOSU BLAGA V POSTOPEK Z EKONOMSKIM UČINKOM

Polje 1: Deklaracija

V prvo podpolje se vpiše ustrezna šifra Skupnosti iz Priloge 38.

V drugo podpolje se vpiše ustrezna šifra za tip deklaracije iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

V polje se vpiše popolno ime in naslov ali naziv in sedež zadnjega prodajalca blaga pred uvozom v Skupnost.

Če se zahteva identifikacijska številka, lahko države članice odstopijo od navedbe polnega imena in naslova zadevne osebe.

Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38.

Če gre za skupinsko pošiljko več pošiljateljev, lahko države članice predpišejo, da se v to polje vpiše beseda "razno", deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 3: Obrazci

Vpiše se številka podseta v odnosu do skupnega števila uporabljenih podsetov in dopolnilnih setov. Če se uporabi en obrazec IM in dva obrazca IM/c, se na obrazec IM vpiše "1/3", na prvi obrazec IM/c se vpiše "2/3" in na drugi obrazec IM/c "3/3".

Polje 4: Nakladnice

Vpiše se število priloženih nakladnic, če so priložene, ali število seznamov z opisom blaga, ki jih je potrdil pristojni organ.

Polje 5: Postavke

Vpiše se skupno število postavk, ki jih zadevna oseba prijavlja na vseh uporabljenih obrazcih in dopolnilnih obrazcih (ali na nakladnicah ali seznamih z opisom blaga). Število postavk mora ustrezati številu polj 31, ki se izpolnijo.

Polje 6: Število tovorkov

Vpiše se število tovorkov, ki sestavljajo zadevno pošiljko.

Polje 7: Opravilna številka

Vpis navaja trgovsko referenčno številko, ki jo zadevna oseba dodeli pošiljki. Lahko je v obliki enotne referenčne številke pošiljke (UCR) [6].

Polje 8: Prejemnik

Vpiše se identifikacijska številka, ki jo pristojni organ dodeli zadevni osebi za finančne, statistične ali druge namene. Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38. Če zainteresirana stranka nima take številke, ji jo lahko carinska uprava dodeli za zadevno deklaracijo.

Vpiše se popolno ime in priimek oziroma za pravne osebe naziv in naslov zadevne osebe.

V primeru dajanja blaga v postopek carinskega skladiščenja v zasebnem skladišču (tip C, D ali E) se vpiše popolno ime in naslov deponenta, če ni isti kakor pošiljatelj.

Če gre za skupinsko pošiljko več pošiljateljev, lahko države članice predpišejo, da se v to polje vpiše beseda "razno", deklaraciji pa se priloži seznam pošiljateljev/izvoznikov.

Polje 12: Podatki o vrednosti

V to polje se vpišejo podatki o vrednosti, npr. sklic na dovoljenje, če carinski organi odstopijo od zahteve, da se vsaki deklaraciji ali podrobnim podatkom o spremembah priloži obrazec DV1.

Polje 14: Deklarant/zastopnik

Vpiše se identifikacijska številka, ki jo pristojni carinski organi dodelijo zadevni osebi za finančne, statistične ali druge namene. Ta številka mora biti sestavljena v skladu z merili iz Priloge 38. Če zainteresirana stranka nima take številke, ji jo lahko carinska uprava dodeli za zadevno deklaracijo.

Vpiše se popolno ime in priimek oziroma za pravne osebe naziv in naslov zadevne osebe.

Če sta deklarant in prejemnik ista oseba, se v polje vpiše "prejemnik".

Za določitev deklaranta ali statusa zastopnika se uporabi ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

Polje 15: Država odpreme/izvoza

Če blago v vmesni državi ni bilo predmet zadrževanj ali pravnih poslov, ki niso povezani s prevozom, se v polje 15a vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 za državo, v kateri je bilo blago prvotno odpremljeno v državo članico uvoza. Če je bilo blago predmet takega zadrževanja ali pravnih poslov, velja za državo odpreme/izvoza zadnja vmesna država takega zadrževanja ali pravnega posla.

Polje 17: Namembna država

V polje 17a se vpiše šifra države iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 za državo, v kateri je kraj namembnosti blaga, kot je znano v času uvoza.

V polje 17b se vpiše regija namembnosti blaga.

Polje 18: Registracija in država prevoznega sredstva ob prihodu

Vpiše se registracija prevoznega sredstva, na katero se neposredno naloži blago v času predložitve na carinskem uradu, na katerem se opravijo carinske formalnosti. Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki, se vpišejo registrske številke vlečnega vozila in priklopnika.

Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva, se lahko vpišejo naslednji podatki:

Prevozno sredstvo | Identifikacijska metoda |

Promet po morju ali celinskih vodnih poteh | Ime plovila |

Zračni promet | Številka in datum leta (če številke leta ni, se vpiše registrska številka letala) |

Cestni promet | Registrska številka vozila |

Železniški promet | Številka vagona |

Polje 19: Zabojnik (Zbk)

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše stanje ob prečkanju zunanjih meja Skupnosti.

Polje 20: Dobavni pogoji

V polje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38, ki navaja pogoje gospodarske pogodbe.

Polje 21: Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

V polje se vpiše ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 za državo aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu zunanje meje Skupnosti.

Če gre za kombinirani prevoz ali če se uporabi več prevoznih sredstev, je aktivno prevozno sredstvo tisto, ki poganja celotno kombinacijo. Na primer, če je to tovornjak na morski ladji, je aktivno prevozno sredstvo ladja. Če je to vlečno vozilo in priklopnik, je aktivno prevozno sredstvo vlečno vozilo.

Polje 22: Valuta in skupni znesek računa

V prvo podpolje se vpiše ustrezna šifra valute, v kateri je sestavljen račun, iz šifranta v Prilogi 38.

V drugo podpolje se vpiše znesek računa za vse deklarirano blago v valuti iz prvega podpolja.

Polje 23: Menjalni tečaj

V polje se vpiše veljavni menjalni tečaj med valuto računa in valuto zadevne države članice.

Polje 24: Vrsta posla

Vpišejo se ustrezne šifre in naslovi za zadevno vrsto posla iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

Polje 25: Vrsta prevoza na meji

Z ustreznimi šiframi iz šifranta Skupnosti za vrste prevoza iz Priloge 38 se vpiše vrsta prevoza, ki ustreza aktivnemu prevoznemu sredstvu, na katerem je blago vstopilo na carinsko območje Skupnosti.

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše vrsta prevoza ob prihodu.

Polje 29: Urad vstopa

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše carinski urad, kjer je blago vstopilo na carinsko območje Skupnosti.

Polje 30: Blago se nahaja v/na

Vpiše se natančna lokacija, kjer se blago lahko pregleda.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta

V polje se vpišejo oznake, številke, količina in vrste tovorkov ali, če je blago v razsutem stanju, številka blaga iz te deklaracije in drugi ustrezni podatki, ki zagotavljajo prepoznavanje pošiljke. Opis blaga pomeni običajno trgovsko ime blaga. Razen v primeru neskupnostnega blaga, vnesenega v postopek carinskega skladiščenja v skladiščih tipa A, B, C, E ali F, mora ta opis biti dovolj natančen, da zagotavlja takojšnje in nedvoumno prepoznavanje in uvrstitev blaga. V to polje se vpišejo tudi navedbe, ki jih zahtevajo posebni predpisi (npr. DDV, trošarine). Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše šifra vrste pakiranja.

Pri uporabi zabojnikov je treba v polje vnesti tudi oznake za prepoznavanje.

Polje 32: Zaporedna številka postavke

Vpiše se zaporedna številka postavke od skupnega števila postavk blaga, deklariranega na obrazcih in dopolnilnih obrazcih, kot navajajo opombe za polje 5.

Polje 33: Tarifna oznaka

Vpiše se tarifna številka, ki ustreza zadevni postavki, kot določa Priloga 38. Države članice lahko predpišejo vpis posebne nomenklature za trošarine v peto podpolje.

Polje 34: Šifra države porekla

V polje 34a se vpiše ustrezna šifra Skupnosti iz Priloge 38 za državo porekla, kot je določeno v naslovu II zakonika.

Polje 35: Bruto masa (v kg)

Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31 te postavke, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.

Če deklaracija zajema več vrst blaga, države članice lahko določijo, da se za postopke iz stolpcev H do K tabele v naslovu I, B, skupna bruto masa vnese le v prvo polje 35, ostala polja 35 pa ostanejo prazna.

Če bruto masa, ki presega 1 kilogram, vsebuje del enote (kg), se lahko zaokroži na naslednji način:

- od 0,001 do 0,499: zaokroži se na najbližji kilogram,

- od 0,5 do 0,999: zaokroži se na naslednji kilogram,

- bruto masa, manjša od 1 kilograma, se vpiše kot 0,xyz (npr. 0,654 za paket, težak 654 gramov).

Polje 36: Ugodnosti

V to polje se vpišejo podatki o carinski obravnavi blaga. Če je uporaba ugodnosti določena v matrici v naslovu I, oddelek B, jo je treba uporabiti, tudi če prednostna tarifna obravnava ni zahtevana. Vendar se to polje ne sme uporabiti v okviru menjave med deli carinskega območja Skupnosti, v katerih veljajo določbe Direktive 77/388/EGS, in deli tega območja, v katerih ta določila ne veljajo, ali v okviru menjave med deli tega območja, v katerih te določbe ne veljajo. Vpiše se ustrezna šifra iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38.

Komisija v seriji C Uradnega lista Evropske unije redno objavlja seznam kombinacij šifer, ki se lahko uporabljajo, skupaj s primeri in pojasnili.

Polje 37: Postopek

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše vrsta postopka, za katerega se blago prijavi.

Polje 38: Neto masa (v kg)

Vpiše se neto masa blaga, opisanega v ustreznem polju 31, izražena v kilogramih. Neto masa je masa samega blaga brez embalaže.

Polje 39: Kvota

Vpiše se zaporedna številka ukrepa carinske obravnave blaga, za katero zaproša deklarant.

Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se vpišejo podatki carinske vknjižbe vseh skupnih deklaracij, ki jih uporablja država članica uvoza, ali vseh predlistin.

Polje 41: Posebna merska enota

V polje se vpiše količina blaga v merski enoti le, če je posebna merska enota predpisana v kombinirani nomenklaturi.

Polje 42: Vrednost postavke

Vpiše se vrednost zadevne postavke.

Polje 43: Šifra vrednotenja

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpiše šifra uporabljene metode vrednotenja.

Polje 44: Posebni zaznamki/predložene listine/potrdila in dovoljenja

Z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 se v polje vpišejo podatki, ki jih zahtevajo posebni veljavni predpisi, ter opravilne številke dokumentov, priloženih k deklaraciji, in zaporedne številke vseh kontrolnih izvodov T5.

Podpolje "šifra D.I." se ne uporabi.

Če se deklaracija za vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja vloži pri carinskem uradu, ki ni isti kakor nadzorni urad, je treba navesti še ime in popoln naslov nadzornega urada.

Deklaracije, izdane v državah članicah, ki v prehodnem obdobju uvajanja evra podjetjem dajejo možnost odločitve za uporabo enote evra pri izdaji njihovih carinskih deklaracij, morajo v tem polju oziroma, če je mogoče, v podpolju v spodnjem desnem kotu navesti uporabljeno enoto valute, nacionalno enoto ali enoto evra.

Države članice lahko določijo, da se ta navedba vpiše v polje 44 le za prvo postavko prijavljenega blaga. V tem primeru se šteje, da je informacija veljavna za vse postavke blaga, ki ga zajema deklaracija.

Oznaka bo izdelana s šifro valute iso-alfa-3 (ISO 4217).

Polje 45: Popravek

V to polje se vpišejo podatki o kakršnih koli popravkih, če deklaracije ne spremlja obrazec DV1. Zneski v tem polju so izraženi v enoti valute, šifra katere je lahko navedena v polju 44, ali, če take šifre v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri se izpolnjujejo izvozne formalnosti.

Polje 46: Statistična vrednost

Vpiše se statistična vrednost, izražena v enoti valute, šifra katere je lahko v polju 44, ali, če take šifre v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri se izpolnjujejo izvozne formalnosti, v skladu z veljavnimi določbami Skupnosti.

Polje 47: Obračun dajatev

Vpiše se veljavna osnova za obračun dajatev (vrednost, masa ali drugo). Kjer je potrebno, se z ustrezno šifro iz šifranta Skupnosti iz Priloge 38 vpišejo naslednji podatki:

- vrsta dajatve (npr. uvozne dajatve, DDV),

- osnova za obračun dajatev,

- veljavna stopnja dajatve,

- izračunani znesek dajatev,

- izbrani način plačila (NP).

Zneski v tem polju so izraženi v enoti valute, šifra katere je lahko navedena v polju 44, ali, če take šifre v polju 44 ni, v valuti države članice, v kateri se izpolnjujejo izvozne formalnosti.

Polje 48: Odloženo plačilo

Kjer je potrebno, se vpiše opravilna številka zadevnega dovoljenja; odlog plačila velja za odlog plačila carinskih dajatev in za dobropis dajatev.

Polje 49: Oznaka skladišča

Z uporabo ustrezne šifre iz šifranta skladišč Skupnosti iz Priloge 38 se vpiše navedba skladišča.

Polje 54: Kraj in datum, podpis in ime deklaranta ali njegovega zastopnika

V polje se vpišeta kraj in datum vložitve deklaracije.

Ob upoštevanju posebnih določb, ki veljajo za deklaracije, oddane z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo podatkov, mora izvod, ki ostane pri uradu uvoza, deklarant lastnoročno podpisati. Če gre za deklaranta, ki je pravna oseba, morajo biti poleg lastnoročnega podpisa navedeni še ime in priimek ter funkcija osebe v podjetju, ki je deklaracijo podpisala.

NASLOV III OPOMBE V ZVEZI Z DOPOLNILNIMI OBRAZCI

A. Dopolnilni obrazci se uporabijo le, če deklaracija zajema več kakor eno postavko (glej polje 5). Predložijo se skupaj z obrazcem IM, EX, EU ali CO.

B. Navodila iz naslovov I in II veljajo tudi za dopolnilne obrazce.

Vendar:

- v prvo podpolje je treba vnesti simbole "IM/c", "EX/c" ali "EU/c" (ali "CO/c", kjer je to ustrezno), to polje se pusti prazno le v naslednjih primerih:

- če se obrazec uporabi samo za skupnostni tranzit, saj se v tem primeru, odvisno od postopka skupnostnega tranzita, ki se uporabi za zadevno blago, v tretje podpolje polja 1 vnese "T1bis", "T2bis", "T2Fbis" ali "T2SMbis",

- če se obrazec uporabi samo kot predložitev dokaza skupnostnega statusa blaga, saj se v tem primeru, odvisno od statusa zadevnega blaga, v tretje podpolje polja 1 vnese "T2Lbis", "T2LFbis" ali "T2LSMbis",

- če je polje 2/8 neobvezno za države članice in se v njem navede le ime in identifikacijska številka zadevne osebe, če ta obstaja,

- prostor "seštevek" v polju 47 se nanaša na končni seštevek vseh postavk, ki jih zajemajo uporabljeni obrazci. Zato se uporabi le na zadnjem obrazcu IM/c, EX/c, EU/c ali CO/c, ki je priložen listini IM, EX, EU ali CO, zaradi prikaza skupnega zneska za plačilo po vrstah dajatev.

C. Če se uporabijo dopolnilni obrazci:

- je treba neuporabljena polja 31 (tovorki in opis blaga) prečrtati zaradi preprečitve poznejše uporabe,

- če se v tretje podpolje polja 1 vnese simbol T, je treba prečrtati polja 32 (zaporedna številka postavke), 33 (tarifna oznaka), 35 (bruto masa (v kg)), 38 (neto masa (v kg)), 40 (skupna deklaracija/predlistina) in 44 (posebni zaznamki/predložene listine/potrdila in dovoljenja) za prvo postavko blaga na uporabljeni tranzitni deklaraciji, prvo polje 31 (tovorki in opis blaga) te listine pa se ne sme uporabiti za vnos oznak, številk in vrste tovorkov ali opis blaga. V prvo polje 31 tega dokumenta se vnese ustrezen sklic na število dopolnilnih obrazcev, označenih z ustreznim simbolom T1bis, T2bis ali T2Fbis.

[1] Izraz "EFTA" se v tej prilogi ne nanaša le na države EFTA, ampak tudi na druge neskupnostne podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini.

[5] Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR) za carinske namene (30. junij 2001).

[6] Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje za enotno referenčno številko pošiljke (UCR) za carinske namene (30. junij 2001).

--------------------------------------------------

PRILOGA 38

ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO NA OBRAZCIH [1] [2]

NASLOV I SPLOŠNE PRIPOMBE

Ta priloga zajema le posebne osnovne zahteve, ki veljajo pri uporabi papirnih obrazcev. Če se tranzitne formalnosti opravijo z izmenjavo sporočil EDI, se uporabijo navodila iz te priloge, razen če Priloga 37a ali 37c ne določa drugače.

V nekaterih primerih so podrobno določene zahteve glede vrste in dolžine vnosa. Oznake za različne vrste podatkov so:

a abecedni

n numerični

an alfanumerični

Število za oznako pomeni dovoljeno dolžino podatkovnega vnosa. Dve piki pred navedbo dolžine pomenita, da dolžina podatkovnega vnosa ni določena, vendar lahko podatkovni vnos zajema število znakov, ki ne presega navedenega števila.

NASLOV II OZNAKE

Polje 1: Deklaracija

Prvo podpolje

Spodaj so navedene veljavne šifre (a2):

EX za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev A in E tabele v Prilogi 37, naslov I, B)

za dodelitev blagu carinsko dovoljeno uporabo ali rabo iz stolpcev C in D tabele v Prilogi 37, naslov I, B)

za odpremo neskupnostnega blaga v okviru menjave med državami članicami

IM za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev H do K tabele v Prilogi 37, naslov I, B)

za vnos neskupnostnega blaga v carinski postopek v okviru menjave med državami članicami

EU za vnos blaga v carinski postopek iz stolpcev A, E in H do K tabele v Prilogi 37, naslov I, B)

za dodelitev blagu carinsko dovoljeno uporabo ali rabo iz stolpcev C in D tabele v Prilogi 37, naslov I, B)

CO za vnos predfinanciranega blaga v carinsko skladišče ali prostocarinsko cono

v zvezi s skupnostnim blagom v okviru menjave med deli carinskega območja Skupnosti, v katerih veljajo določbe Direktive 77/388/EGS, in za dele tega območja, v katerih se te določbe ne uporabljajo, ali v smislu menjave med deli tega območja, v katerih se te določbe ne uporabljajo.

Drugo podpolje

Spodaj so navedene veljavne šifre (a1):

A za običajno deklaracijo (običajni postopek na podlagi člena 62 zakonika)

B za nepopolno deklaracijo (poenostavljeni postopek po členu 76(1)(a) zakonika)

C za poenostavljeno deklaracijo (poenostavljeni postopek po členu 76(1)(b) zakonika)

D za vložitev običajne deklaracije (kakor je navedeno pod šifro A), preden deklarant lahko predloži blago

E za vložitev nepopolne deklaracije (kakor je navedeno pod šifro B), preden deklarant lahko predloži blago

F za vložitev poenostavljene deklaracije (kakor je navedeno pod šifro C), preden deklarant lahko predloži blago

X za dopolnilno deklaracijo po enostavnem postopku, ki ga pokriva šifra B

Y za dopolnilno deklaracijo po enostavnem postopku, ki ga pokriva šifra C

Z

za dopolnilno deklaracijo po poenostavljenem postopku po členu 76(1)(c) zakonika (vpis blaga v evidence)

Šifre D, E in F se lahko uporabijo le v okviru postopka na podlagi člena 201(2), če carinski organi odobrijo vložitev deklaracije, preden deklarant lahko predloži blago.

Tretje podpolje

Spodaj so navedene veljavne šifre (an..5):

T1 : za blago, ki se prevaža v zunanjem skupnostnem tranzitnem postopku

T2 : za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku skladno s členom 163 ali 165 zakonika, razen v primerih, pri katerih se uporabi člen 340c(2)

T2F : za blago, ki se prevaža v notranjem skupnostnem tranzitnem postopku skladno s členom 340c(1)

T2SM : za blago, dano v notranji skupnostni tranzitni postopek zaradi uporabe člena 2 Sklepa 4/92 Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z dne 22. decembra 1992

T : za zbirne pošiljke na podlagi člena 351 (v tem primeru se prazni prostor za črko T prečrta)

T2L : obrazec za dokazovanje skupnostnega statusa blaga

T2LF : obrazec za dokazovanje skupnostnega statusa blaga, ki se pošilja v del carinskega območja Skupnosti ali iz njega, če se ne uporabljajo določbe Direktive 77/388/EGS

T2LSM : obrazec za dokazovanje statusa blaga, ki je namenjeno v San Marino zaradi uporabe člena 2 Sklepa 4/92 Odbora za sodelovanje med EGS in Republiko San Marino z dne 22. decembra 1992

Polje 2: Pošiljatelj/izvoznik

Če se uporabijo identifikacijske številke, ima šifra naslednjo obliko:

ob uvozu: šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra izvoznika (an..13),

ob izvozu: šifra države (a2); identifikacijska šifra izvoznika (an..16).

Šifra države: Abecedna nomenklatura za države in ozemlja Skupnosti temelji na veljavni šifri ISO alpha-2 (a2), če je združljiva z zahtevami zakonodaje Skupnosti. Pravno podlago za te oznake daje Uredba Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statistiki v zvezi s trgovanjem blaga, ki ga opravljajo Skupnost in njene države članice z državami nečlanicami (UL L 118, 25.5.1995). Komisija redno objavlja pravila, ki zagotavljajo posodobitev šifranta držav.

UN/EDIFACT 3055: Glede na označevanje podjetij v tretjih državah, navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo določena na seznamu agencij, ki ga izda OZN pod naslovom UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet), zajemajočim seznam agencij, odgovornih za take sezname gospodarskih subjektov.

Primer:

"JP1511234567890" za japonskega izvoznika (šifra države: JP), katerega identifikacijska številka pri japonski carini (šifra agencije 151 iz šifranta UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890.

Polje 8: Prejemnik

Če se uporabijo identifikacijske številke, ima šifra naslednjo obliko:

ob uvozu: šifra države (a2); identifikacijska šifra prejemnika (an..16),

ob izvozu: šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra uvoznika (an..13).

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Primer:

"JP1511234567890" za japonskega izvoznika (šifra države: JP), katerega identifikacijska številka pri japonski carini (šifra agencije 151 iz šifranta UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890.

Polje 14: Deklarant/zastopnik

(a) Pred popolno ime in naslov se vpiše ena naslednjih šifer (n1) za določitev deklaranta ali statusa zastopnika:

1. Deklarant

2. Zastopnik (neposredno zastopanje v smislu prve alinee člena 5(2) zakonika)

3. Zastopnik (posredno zastopanje v smislu druge alinee člena 5(2) zakonika).

Če se ta podatkovni element natisne na papirni dokument, se natisne v kvadratne oklepaje (npr. [1], [2] ali [3]).

(b) Če se uporabijo identifikacijske številke, ima šifra naslednjo obliko: šifra države (a2); identifikacijska številka deklaranta/zastopnika (an..16).

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 15a: Šifra države odpreme/izvoza

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 17a: Šifra namembne države

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 17b: Šifra namembne regije

Oznake določijo zadevne države članice.

Polje 18: Država prevoznega sredstva ob odhodu

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 19: Zabojnik (zbk)

Ustrezne oznake (n1) so navedene spodaj:

0 blago, ki se ne prevaža v zabojnikih

1 blago, ki se prevaža v zabojnikih.

Polje 20: Dobavni pogoji

Oznake iz izjave, ki se vpišejo, če je to ustrezno, v prvi dve podpolji tega polja, so naslednje:

Prvo podpolje Pomen Drugo podpolje | Pomen | Drugo podpolje |

Šifra INCOTERM | Incoterms ICC/ECE | Natančna lokacija |

EXW | Franko tovarna | Lokacija tovarne |

FCA | Franko prevoznik | Kraj ali sprejemna točka |

FAS | Franko ob ladijski bok | Odpremno pristanišče |

FOB | Franko na ladijski krov | Odpremno pristanišče |

CFR | Stroški in prevoznina | Namembno pristanišče |

CIF | Stroški, zavarovanje in prevoznina | Namembno pristanišče |

CPT | Prevoz plačan do | Namembni kraj |

CIP | Prevoz in zavarovanje plačana do | Namembni kraj |

DAF | Dobavljeno na meji | Kraj dobave na meji |

DES | Dobavljeno na ladji | Namembno pristanišče |

DEQ | Dobavljeno na obali | Pristanišče plačila dajatev |

DDU | Dobavljeno, dajatve niso plačane | Kraj v državi uvoza |

DDP | Dobavljeno, dajatve plačane | Kraj dobave v državi uvoza |

XXX | Drugi dobavni pogoji | Opis dobavnih pogojev po pogodbi |

Države članice lahko zahtevajo, da se v tretje podpolje vpiše naslednja šifra (n1):

1 : če kraj leži na ozemlju zadevne države članice

2 : če kraj leži na ozemlju druge države članice

3 : drugo (kraj leži zunaj Skupnosti).

Polje 21: Država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 22: Valuta računa

Valuta računa se vpiše v obliki ISO alpha-3 šifre valute (oznake ISO 4217 za označevanje valut in denarnih enot).

Polje 24: Vrsta posla

Spodaj so navedene veljavne šifre.

Države članice, ki zahtevajo te podatke, morajo uporabiti enomestne šifre iz stolpca A (razen šifre 9, kjer je to ustrezno), pri čemer se ta šifra vpiše v levi del polja. Poleg tega lahko predpišejo, da se v desni del polja vpiše druga številka iz stolpca B.

Stolpec A | Stolpec B |

1.Posli z dejanskim ali nameravanim prenosom lastništva proti finančnemu ali drugačnemu nadomestilu (razen tistih, navedenih pod 2, 7 in 8 | 1.Dokončna kupoprodaja2.Dobava za prodajo na ogled ali po preskušanju, konsignacijska ali komisijska prodaja3.Barter posli (kompenzacija z blagom)4.Zasebni nakupi potnikov5.Finančni lizing |

2.Vračilo blaga, ki je bilo predhodno že evidentirano pod šifro 1; brezplačna zamenjava blaga4 | 1.Vračilo blaga2.Zamenjava za vrnjeno blago3.Zamenjava (npr. v garanciji) za blago, ki ni bilo vrnjeno |

3.Posli (ne začasni) s prenosom lastništva brez nadomestila (finančnega ali drugačnega) | 1.Blago, dobavljeno po programih, ki jih delno ali v celoti financira Evropska skupnost2.Druge dobave splošne vladne pomoči3.Druge dobave pomoči (posamezniki in nevladne organizacije)4.Drugo |

4.Posli za predelavo po pogodbi ali popravilo (razen tistih, navedenih pod 7) | 1.Predelava2.Popravilo in vzdrževanje proti plačilu3.Brezplačno popravilo in vzdrževanje |

5.Posli po predelavi po pogodbi ali popravilo (razen tistih, navedenih pod 7) | 1.Predelava2.Popravilo in vzdrževanje proti plačilu3.Brezplačno popravilo in vzdrževanje |

6.Posli brez prenosa lastništva, npr. najem, posojilo, poslovni lizing in druge začasne uporabe, razen predelave po pogodbi ali popravila (dobave ali vračila) | 1.Najem, posojilo, poslovni lizing2.Drugo blago za začasno rabo |

7.Posli v okviru skupnih obrambnih projektov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programov (npr. Airbus) | |

8.Dobava gradbenega materiala in opreme v okviru gradbenih oziroma gradbenih inženirskih poslov, ki so del splošne pogodbe | |

9.Drugi posli | |

Polje 25: Vrsta prevoza na meji

Spodaj so navedene veljavne šifre (n1):

Šifra | Opis |

1 | Prevoz po morju |

2 | Železniški prevoz |

3 | Cestni prevoz |

4 | Zračni prevoz |

5 | Poštna pošiljka |

7 | Transportne napeljave |

8 | Prevoz po notranjih vodnih poteh |

9 | Lastni pogon |

Polje 26: Vrsta prevoza v notranjosti

Uporabijo se šifre za polje 25.

Polje 29: Urad izstopa/vstopa

Uporabijo se šifre (an8) z naslednjo sestavo:

- prva dva znaka (a2) določata državo z uporabo šifre države iz polja 2,

- naslednjih šest znakov (an6) označuje zadevni urad v tej državi. Priporoča se upoštevanje naslednje sestave:

prve tri znake (a3) zajema UN/LOCODE in zadnje tri znake državna alfanumerična šifra (an3). Če se to podpolje ne uporabi, se vpišejo znaki "000".

Primer:

BEBRU000: BE = ISO 3166 za Belgijo, BRU = UN/LOCODE za mesto Bruselj, 000 za neuporabljeno podpolje.

Polje 31: Tovorki in opis blaga; oznake in številke – številke zabojnikov – število in vrsta

Vrsta pakiranja

Uporabijo se naslednje šifre.

(Priporočilo ZN/EKE št. 21/REV. 1, avgust 1994)

ŠIFRANT VRST PAKIRANJA

aerosol | AE |

ampula, nezaščitena | AM |

ampula, zaščitena | AP |

razpršilec | AT |

vrečka | BG |

vrečka, večslojna | MB |

bala, stisnjena | BL |

bala, nestisnjena | BN |

balon, nezaščiten | BF |

balon, zaščiten | BP |

palica | BR |

sodček | BA |

palice v snopu/svežnju/šopu | BZ |

koš | BK |

korito | BI |

plošča | BD |

plošče, v snopu/svežnju/šopu | BY |

tuljava | BB |

svitek | BT |

plinska jeklenka | GB |

steklenica, nezaščitena, trebušasta | BS |

steklenica, nezaščitena, valjasta | BO |

steklenica, zaščitena, trebušasta | BV |

steklenica, zaščitena, valjasta | BQ |

zaboj za steklenice/stojalo za steklenice | BC |

škatla | BX |

vedro | BJ |

neustekleničeno, plin (pri 1031 mbar in 15 °C) | VG |

neustekleničeno, utekočinjeni plin (pri nenormalni temperaturi/tlaku) | VQ |

neustekleničeno, tekoče | VL |

sipki tovor, trden, drobni delci ("prah") | VY |

sipki tovor, trden, zrnati delci ("zrna") | VR |

sipki tovor, trden, večji delci ("grude") | VO |

šop | BH |

sveženj | BE |

sod | BU |

kletka | CG |

pločevinka, okrogla | CX |

pločevinka, štirioglata | CA |

pločevinasta škatla | CI |

ponjava | CZ |

pletenka, nezaščitena | CO |

pletenka, zaščitena | CP |

karton | CT |

zaboj | CS |

zaščitno ogrodje | SK |

sod | CK |

skrinja | CH |

kangla za mleko | CC |

kovček | CF |

krsta | CJ |

navoj | CL |

zložljiva cev | TD |

pokrov | CV |

stojalo | CR |

pivsko stojalo | CB |

zabojček | FD |

košara za sadje | FC |

zaboj za mleko | MC |

plitev zaboj | SC |

košara iz šibja | CE |

čaša | CU |

valj | CY |

velika pletenka, nezaščitena | DJ |

velika pletenka, zaščitena | DP |

boben | DR |

ovojnica | EN |

škatla za film | FP |

čeber | FI |

čutara | FL |

majhen kovček | FO |

okvir | FR |

tram | GI |

tramovi v snopu/svežnju/šopu | GZ |

košara s pokrovom | HR |

pivski sod | HG |

ingot | IN |

ingoti, v snopu/svežnju/šopu | IZ |

kozarec za vlaganje | JR |

ročka, okrogla | JY |

ročka, štirioglata | JC |

vrč | JG |

vreča iz jute | JT |

sodček | KG |

hlod | LG |

hlodi, v snopu/svežnju/šopu | LZ |

vreča iz rogoza | MT |

škatla za vžigalice | MX |

zložljiva škatla | NS |

mreža | NT |

zavoj | PK |

zavojček | PA |

vedro | PL |

zavitek | PC |

cev | PI |

cevi, v snopu/svežnju/šopu | PZ |

vrček | PH |

deska | PN |

deske, v snopu/svežnju/šopu | PZ |

plošča | PG |

plošče, v snopu/svežnju/šopu | PY |

lonec | PT |

mošnja | PO |

mreža za sadje | RT |

vreteno | RL |

kolut | RG |

drog | RD |

drogovi, v snopu/svežnju/šopu | RZ |

zvitek | RO |

vrečka | SH |

vreča | SA |

večplastna papirnata vreča | MS |

ladijska skrinja | SE |

list | ST |

pločevina | SM |

listi, v snopu/svežnju/šopu | SZ |

pakiranje s skrčljivo folijo | SW |

vmesni papir | SL |

vreteno | SD |

ročni kovček | SU |

cisterna, okrogla | TY |

cisterna, štirioglata | TK |

zaboj za čaj | TC |

pločevinka | TN |

pladenj | PU |

potovalni kovček | TR |

omot | TS |

kad | TB |

cev | TU |

cevi, v snopu/svežnju/šopu | TZ |

velik sod | TO |

nepakirano | NE |

vakuumsko pakirano | VP |

kotel | VA |

steklenička za zdravila | VI |

pletenka | WB |

Polje 33: Tarifna oznaka

Prvo podpolje (8-mestna oznaka)

Polje se izpolni z uporabo tarifnih številk kombinirane nomenklature.

Če se obrazec uporabi za skupnostni tranzitni postopek, se v to podpolje vpiše tarifna oznaka blaga, sestavljena iz najmanj šestih številk, iz harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga. Vendar se v podpolje vpiše tarifna števila kombinirane nomenklature, če zakonodaja Skupnosti to zahteva.

Drugo podpolje (dvomestna oznaka)

Podpolje se izpolni v skladu z oznakami TARIC (dva znaka za uporabo posebnih ukrepov Skupnosti glede formalnosti, ki se opravijo v kraju namembnosti).

Tretje podpolje (štirimestna oznaka)

Polje se izpolni v skladu z oznakami TARIC (prva dodatna oznaka).

Četrto podpolje (štirimestna oznaka)

Polje se izpolni v skladu z oznakami TARIC (druga dodatna oznaka).

Peto podpolje (štirimestna oznaka)

Oznake določijo zadevne države članice.

Polje 34a: Šifra države porekla

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 34b: Šifra regije porekla/proizvodnje

Oznake določijo zadevne države članice.

Polje 36: Ugodnosti

To polje je namenjeno trimestnim šifram, sestavljenim iz enomestne šifre iz (1) in dvomestne šifre iz (2).

Spodaj so navedene veljavne šifre:

1. Prva številka šifre

1 Tarifni režim erga omnes

2 Generalizirani sistem carinskih preferencialov (GSP)

3 Tarifni preferenciali razen navedenih pod šifro 2

4 Nobene carinske dajatve na podlagi določb sporazumov o carinski uniji, ki jih je sklenila Skupnost

2. Naslednji dve številki

00 Nič od navedenega v nadaljevanju

10 Tarifna opustitev

15 Tarifna opustitev s podrobno navedeno posebno uporabo

18 Tarifna opustitev z dokazilom o posebni naravi izdelka

19 Začasna opustitev za izdelke, uvožene z dokazilom o plovnosti

20 Tarifna kvota [12]

23 Tarifna kvota s podrobno navedeno posebno uporabo [13]

25 Tarifna kvota z dokazilom o posebni naravi izdelka [14]

28 Tarifna kvota, ki sledi pasivnemu oplemenitenju [15]

40 Posebna končna uporaba, ki izhaja iz skupne carinske tarife

50 Dokazilo o posebni naravi izdelka

Polje 37: Postopek

A. Prvo podpolje

Šifre, ki se vpišejo v to podpolje, so štirimestne, sestavljene iz dvomestne šifre za zahtevani postopek, ki ji sledi druga dvomestna šifra za prejšnji postopek. Seznam dvomestnih šifer je naveden spodaj.

"Prejšnji postopek" pomeni postopek, v katerega je bilo dano blago, preden je bilo dano v zahtevani postopek.

Če je prejšnji postopek postopek skladiščenja ali začasni uvoz ali če je blago prišlo iz proste cone, je treba ustrezno šifro tega postopka uporabiti le v primeru, pri katerem blago ni dano v carinski postopek z ekonomskim učinkom (pasivno oplemenitenje, aktivno oplemenitenje ali predelava pod carinskim nadzorom).

Na primer: ponovni izvoz blaga, ki se uvozi v okviru postopka aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) in je pozneje dano v postopek carinskega skladiščenja = 3151 (in ne 3171) (prvi postopek = 5100; drugi postopek = 7151; ponovni izvoz = 3151).

Tudi pri ponovnem uvozu predhodno začasno izvoženega blaga se uvedba enega od zgoraj navedenih odložilnih postopkov šteje za preprost uvoz pod tem postopkom. Ta se navede le v primeru sprostitve blaga v prosti promet.

Na primer: vnos blaga za domačo porabo s hkratno sprostitvijo v prosti promet za blago, ki je bilo izvoženo po postopku pasivnega oplemenitenja in dano v postopek carinskega skladiščenja ob ponovnem uvozu = 6121 (in ne 6171) (prvi postopek: začasni izvoz za pasivno oplemenitenje = 2100; drugi postopek: shranjevanje v carinskem skladišču = 7121; tretji postopek = vnos v domačo porabo + vnos za sprostitev v prosti promet = 6121).

Šifre, ki so na spodnjem seznamu označene s črko (a), se ne morejo uporabiti za prvi dve mesti šifre postopka, temveč le za navedbo prejšnjega postopka.

Na primer: 4045 = vnos za sprostitev v prosti promet in domačo porabo blaga, ki je bilo prej dano v postopek PO (sistem odloga) v drugi državi članici.

Seznam postopkov zaradi šifriranja

Štirimestna šifra se sestavi iz dveh osnovnih elementov.

00 Ta šifra se uporabi za navedbo, da ni bilo prejšnjega postopka (a).

01 Primer:

Blago, ki prihaja iz tretje države, je sproščeno v prosti promet v Franciji in poslano na Kanalske otoke.

02 Razlaga:

Aktivno oplemenitenje (sistem povračila carine) skladno s členom 114(1)(b) zakonika.

07 Razlaga:

Ta šifra se uporabi, ko se blago sprosti v prosti promet, vendar DDV in mogoče tudi trošarine niso bile plačane.

Primeri:

Uvoženi stroji so sproščeni v prosti promet, vendar DDV ni plačan. Plačilo DDV se odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.

Uvožene cigarete so sproščene v prosti promet, vendar DDV in trošarine niso bile plačane. Plačilo DDV in trošarin se odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.

10 Primer:

Običajni izvoz skupnostnega blaga v tretjo državo, vendar tudi izvoz skupnostnega blaga v dele carinskega območja Skupnosti, v katerih ne veljajo določbe Direktive Sveta 77/388/EGS (UL L 145, 13.6.1977, str. 1).

11 Razlaga:

Predhodni izvoz (EX-IM) v skladu s členom 115(1)(b) zakonika.

Primer:

Izvoz cigaret, izdelanih iz skupnostnega tobaka pred vnosom tobačnih listov iz tretje države v postopek aktivnega oplemenitenja.

21 Razlaga:

Postopek pasivnega oplemenitenja na podlagi členov 145 do 160 zakonika. Glej tudi šifro 22.

22 Primer:

Hkratna uporaba postopka pasivnega oplemenitenja in postopka pasivnega oplemenitenja z ekonomskim učinkom za tekstilne izdelke (Uredba Sveta (ES) št. 3036/94).

23 Primer:

Začasni izvoz izdelkov, kakršni so vzorci, strokovna oprema ipd., za razstave.

31 Razlaga:

Ponovni izvoz neskupnostnega blaga, po odložilnem postopku z ekonomskim učinkom.

Primer:

Blago se uvršča v postopek carinskega skladiščenja in se pozneje deklarira za izvoz.

40 Primer:

Blago, ki prihaja iz tretje države z že plačanimi carinskimi dajatvami in DDV.

41 Primer:

Postopek aktivnega oplemenitenja s plačilom carin in nacionalnih uvoznih dajatev.

42 Primer:

Uvoz blaga, ki je oproščeno plačila DDV, po davčnem zastopniku.

43 Primer:

Sprostitev v prosti promet za kmetijske izdelke, za katere v prehodnem obdobju po pristopu novih držav članic veljajo posebni carinski postopki ali posebni ukrepi med novimi državami članicami in preostalo Skupnostjo, kakršni so se včasih uporabljali za ES in PT.

45 Razlaga:

Oprostitev plačila DDV ali trošarin v vnosom blaga v postopek finančnega skladiščenja.

Primeri:

Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prosti promet, in DDV je bil plačan. Plačilo trošarin se odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali v odobrenem območju.

Cigarete, uvožene iz tretje države, so sproščene v prosti promet in trošarine so bile plačane. Plačilo DDV se odloži za čas, ko je blago v davčnem skladišču ali na odobrenem območju.

48 Razlaga:

Sistem standardne zamenjave (IM-EX), predhodni izvoz v skladu s členom 154(4) zakonika.

49 Razlaga:

Izvoz z vnosom za domačo porabo za blago iz tistih delov Skupnosti, v katerih ne velja Šesta direktiva o DDV (77/388/EGS). Uporaba EUL je določena v členu 206.

Primeri:

Blago, ki prihaja iz Martinika in se vnese v domačo porabo v Belgiji.

Blago, ki prihaja iz Turčije in se vnese v domačo porabo v Nemčiji.

51 Razlaga:

Aktivno oplemenitenje (sistem odloga) v skladu s členom 114(1)(a) in (2)(a) zakonika.

53 Primer:

Začasni uvoz, npr. za razstavo.

54 Razlaga:

Ta šifra se uporabi za evidentiranje postopkov zaradi statistike o trgovini znotraj Skupnosti.

Primer:

Blago iz tretje države se vnese v postopek aktivnega oplemenitenja v Belgiji (5100). Po postopku aktivnega oplemenitenja je blago odpremljeno v Nemčijo za sprostitev v prosti promet (4054) ali nadaljnjo predelavo (5154).

61 Ponovni uvoz s hkratno sprostitvijo v (carinsko) prosti promet za blago brez davčno oproščene dobave.

63 Primer:

Ponovni uvoz po pasivnem oplemenitenju ali začasnem uvozu, pri čemer se davčni dolg zaračuna davčnemu predstavniku.

68 Primer:

Predelani alkoholni napitki so ponovno uvoženi in dani v trošarinsko skladišče.

71 Razlaga:

Vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja. Postopek na noben način ne dopušča hkratnega vnosa blaga v trošarinsko ali davčno skladišče.

76 Primer:

Shranjevanje blaga, namenjenega za izvoz s predplačilom izvoznih nadomestil (člen 5(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 z dne 4. marca 1980 o predplačilu izvoznih nadomestil v zvezi s kmetijskimi izdelki (UL L 62, 7.3.1980, str. 5)).

77 Primer:

Shranjevanje predelanih izdelkov in blaga, pridobljenih iz osnovnih izdelkov, namenjenih za izvoz s predplačilom izvoznih nadomestil (člen 4(2) Uredbe (EGS) št. 565/80).

78 Vnos blaga v prosto cono, v kateri veljajo kontrole tipa II.

91 Vnos blaga v postopek predelave pod carinskim nadzorom.

92 Razlaga:

Ta šifra se uporabi za evidentiranje postopkov za namene statistike o trgovini znotraj Skupnosti.

Primer:

Blago iz tretje države se vnese v postopek predelave pod carinskim nadzorom v Belgiji (9100). Po postopku predelave je blago odpremljeno v Nemčijo za sprostitev v prosti promet (4092) ali nadaljnjo predelavo (9192).

B. Drugo podpolje

1. Če se uporabi to polje za opredelitve postopka Skupnosti, je treba vanj vpisati šifro, sestavljeno iz črke, ki ji sledita dva alfanumerična znaka, od katerih prvi določa kategorijo ukrepov na naslednji način:

aktivno oplemenitenje | Axx |

pasivno oplemenitenje | Bxx |

oprostitev | Cxx |

začasni uvoz | Dxx |

kmetijski izdelki | Exx |

drugo | Fxx |

Aktivno oplemenitenje (AO)

(Člen 114 zakonika)

Postopek | Šifra |

Uvoz

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) po predhodnem izvozu nadomestnih izdelkov, pridobljenih iz mleka in mlečnih izdelkov | A01 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) in namenjeno vojaški rabi v tujini | A02 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas | A03 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (le DDV) | A04 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (le DDV) in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas | A05 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila carine) in namenjeno vojaški rabi v tujini | A06 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila carine) in namenjeno za ponovni izvoz v epikontinentalni pas | A07 |

Blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem povračila carine) brez odloga trošarin. | A08 |

Izvoz

Pridobljeni proizvodi iz mleka in mlečnih izdelkov | A51 |

Pridobljeni proizvodi, vneseni v postopek aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (le DDV) | A52 |

Pridobljeni proizvodi, vneseni v postopek aktivnega oplemenitenja in namenjeni za vojaško rabo v tujini | A53 |

Pasivno oplemenitenje (PO)

(Člen 145 zakonika)

Postopek | Šifra |

Uvoz

Pridobljeni proizvodi, ki se vračajo v državo članico, v kateri so bile plačane dajatve | B01 |

Pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po popravilu iz zavarovanja | B02 |

Pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po zamenjavi iz zavarovanja | B03 |

Pridobljeni proizvodi, ki se vračajo po pasivnem oplemenitenju in odlogu DDV v primeru posebne uporabe | B04 |

Pridobljeni proizvodi, ki se vračajo z delno oprostitvijo carinskih dajatev, če se stroški postopka predelave uporabijo pri obračunu (člen 591) | B05 |

Izvoz

Blago, uvoženo za AO in izvoženo za popravilo v postopku PO | B51 |

Blago, uvoženo za AO in izvoženo za zamenjavo na podlagi zavarovanja | B52 |

PO na podlagi sporazumov s tretjimi državami, če je mogoče, v kombinaciji DDV in PO | B53 |

Samo DDV PO | B54 |

Oprostitev

(Uredba (EGS) št. 918/83)

| Številka člena | Šifra |

Oprostitev plačila uvoznih dajatev

Osebno premoženje fizičnih oseb, ki svoje bivališče prenašajo v Skupnost | 2 | C01 |

Blago, uvoženo v primeru poroke (poročni in gospodinjski predmeti) | 11.1 | C02 |

Blago, uvoženo v primeru poroke (običajna poročna darila) | 11.2 | C03 |

Osebno premoženje, pridobljeno z dedovanjem | 16 | C04 |

Gospodinjski predmeti za opremljanje sekundarnih bivališč | 20 | C05 |

Šolske uniforme, šolski material in drugi šolski predmeti v gospodinjstvu | 25 | C06 |

Pošiljke blaga neznatne vrednosti | 27 | C07 |

Pošiljke, ki jih fizična oseba pošilja drugi fizični osebi | 29 | C08 |

Investicijsko blago in druga oprema, uvožena pri prenosu dejavnosti iz tretje države v Skupnost | 32 | C09 |

Investicijsko blago in druga oprema v lasti oseb, ki opravljajo svobodni poklic, ter pravnih oseb, ki opravljajo neprofitno dejavnost | 38 | C10 |

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instrumenti in naprave, navedeni v Prilogi I | 50 | C11 |

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instrumenti in naprave, navedeni v Prilogi II | 51 | C12 |

Izobraževalno, znanstveno in kulturno gradivo; znanstveni instrumenti in naprave (rezervni deli, sestavni deli, dodatki in orodja) | 53 | C13 |

Oprema, ki se uvaža za negospodarske namene s strani ali v imenu institucije ali organizacije za znanstveno raziskovanje s sedežem zunaj Skupnosti | 59a | C14 |

Laboratorijske živali ter biološke in kemične snovi, namenjene za raziskave | 60 | C15 |

Zdravilne učinkovine človeškega izvora ter reagenti za ugotavljanje krvnih skupin in tipizacijo tkiva | 61 | C16 |

Instrumenti in naprave za uporabo v medicinskih raziskavah, pri postavljanju medicinskih diagnoz ali izvajanju zdravljenja | 63a | C17 |

Referenčne snovi za kontrolo kakovosti zdravil | 63c | C18 |

Farmacevtski proizvodi za uporabo na mednarodnih športnih prireditvah | 64 | C19 |

Blago za dobrodelne ali človekoljubne organizacije | 65 | C20 |

Predmeti iz Priloge III, ki so namenjeni slepim | 70 | C21 |

Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi IV, ki jih slepe osebe same uvozijo za lastno uporabo | 71, 1. alinea | C22 |

Predmeti za slepe, navedeni v Prilogi IV, ki jih uvozijo nekatere institucije ali organizacije | 71, 2. alinea | C23 |

Predmeti, namenjeni invalidnim osebam (razen slepim), ki jih invalidne osebe uvozijo same za lastno uporabo | 72; 74 | C24 |

Predmeti, namenjeni invalidnim osebam (razen slepim), ki jih uvozijo nekatere institucije ali organizacije | 72; 74 | C25 |

Blago, ki se uvozi za pomoč žrtvam nesreč | 79 | C26 |

Častna odličja ali nagrade | 86 | C27 |

Darila, prejeta v okviru mednarodnih odnosov | 87 | C28 |

Blago, ki ga uporabljajo monarhi ali predsedniki držav | 90 | C29 |

Vzorci blaga, ki je uvoženo za pospeševanje prodaje | 91 | C30 |

Tiskovine in oglaševalsko gradivo, uvoženo za pospeševanje prodaje | 92 | C31 |

Proizvodi, uporabljeni ali porabljeni na trgovinskem sejmu ali podobni prireditvi | 95 | C32 |

Blago, uvoženo za pregledovanje, analizo ali testiranje | 100 | C33 |

Pošiljke, poslane organizacijam za zaščito avtorskih pravic ali pravic industrijske in patentne lastnine | 107 | C34 |

Turistična literatura | 108 | C35 |

Razni dokumenti in predmeti | 109 | C36 |

Pomožni material za zlaganje in zaščito blaga med prevozom | 110 | C37 |

Nastilj, krma in krmila za živali med prevozom | 111 | C38 |

Gorivo in maziva v kopenskih motornih vozilih | 112 | C39 |

Materiali za pokopališča in spominske pomnike za žrtve vojn | 117 | C40 |

Krste, pogrebne žare in okrasni pogrebni izdelki | 118 | C41 |

Oprostitev plačila izvoznih dajatev

Domače živali, izvožene med prenosom kmetijskih dejavnosti iz Skupnosti v tretjo državo | 120 | C51 |

Krma in krmila za živali med izvozom | 126 | C52 |

Začasni izvoz

(Zakonik in ta uredba)

Postopek | Člen iz te uredbe | Šifra |

Palete | 556 | D01 |

Zabojniki | 557 | D02 |

Prevozna sredstva | 558 | D03 |

Predmeti za osebno rabo in športne namene, ki jih uvažajo popotniki | 563 | D04 |

Gradivo za razvedrilo pomorščakov | 564 | D05 |

Materiali za pomoč pri nesrečah | 565 | D06 |

Medicinska, kirurška in laboratorijska oprema | 566 | D07 |

Živali | 567 | D08 |

Blago, namenjeno za dejavnosti, povezane z vzdrževanjem obmejnega pasu | 567 | D09 |

Mediji za prenos zvoka, slik ali podatkov | 568 | D10 |

Promocijsko gradivo | 568 | D11 |

Strokovna oprema | 569 | D12 |

Pedagoško gradivo in znanstvena oprema | 570 | D13 |

Embalaža, polna | 571 | D14 |

Embalaža, prazna | 571 | D15 |

Kalupi, matrice, bloki, risbe, skice, merilni instrumenti, instrumenti za preverjanje in testiranje ter drugi podobni predmeti | 572 | D16 |

Posebno orodje in instrumenti | 572 | D17 |

Blago, ki je predmet testiranj | 573(a) | D18 |

Blago, uvoženo na podlagi zadovoljivih rezultatov na vhodni kontroli, v povezavi s prodajno pogodbo | 573(b) | D19 |

Blago, ki se uporabi za izvajanje testiranja | 573(c) | D20 |

Vzorci | 574 | D21 |

Nadomestna sredstva za proizvodnjo | 575 | D22 |

Blago, ki se razstavi ali uporabi na javni prireditvi | 576(1) | D23 |

Blago na ogled (dva meseca) | 576(2) | D24 |

Umetniška dela, zbirateljski predmeti in starine | 576(3a) | D25 |

Blago, uvoženo zaradi prodaje na dražbi | 576(3b) | D26 |

Rezervni deli, dodatki in oprema | 577 | D27 |

Blago, uvoženo v posebnih situacijah brez ekonomskega učinka | 578(b) | D28 |

Blago, ki se uvozi občasno in ne za več kakor tri mesece | 578(a) | D29 |

| Člen zakonika | Šifra |

Začasni uvoz z delno oprostitvijo plačila dajatev | 142 | D51 |

Kmetijski izdelki

Postopek | Šifra |

Uvoz

Uporaba vrednosti postavk za določanje carinske vrednosti za nekatere vrste kvarljivega blaga (členi 173 do 177) | E01 |

Stalne uvozne vrednosti (na primer: Uredba (ES) št. 3223/94) | E02 |

Izvoz

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, na podlagi izvoznega potrdila (blago iz Priloge I) | E51 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo in ki ne potrebujejo izvoznega potrdila (blago iz Priloge I) | E52 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah, ki ne potrebujejo izvoznega potrdila (blago iz Priloge I) | E53 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, v skladu s potrdilom o nadomestilu (blago, ki ni navedeno v Prilogi I) | E61 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo in ki ne potrebujejo potrdila o nadomestilu (blago, ki ni navedeno v Prilogi I) | E62 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah, brez potrdila o nadomestilu (blago, ki ni navedeno v Prilogi I) | E63 |

Kmetijski proizvodi, za katere se vloži zahtevek za nadomestilo, izvoženi v majhnih količinah, ki so zanemarljive za obračun minimalnih stopenj preverjanja | E71 |

Drugo

Postopek | Šifra |

Uvoz

Oprostitev plačila uvoznih dajatev za vrnjeno blago (člen 185 zakonika) | F01 |

Oprostitev plačila uvoznih dajatev (posebne okoliščine, navedene v členu 844, 1: kmetijsko blago) | F02 |

Oprostitev plačila uvoznih dajatev (posebne okoliščine, navedene v členu 846, 2: popravilo ali obnovitev) | F03 |

Nadomestni izdelki, vrnjeni v Skupnost po predhodnem izvozu ali ponovnem izvozu (člen 187 zakonika) | F04 |

Predelava pod carinskim nadzorom, če se šteje, da so gospodarski pogoji izpolnjeni (člen 552, 1, prvi pododstavek) | F11 |

Oprostitev plačila uvoznih dajatev za proizvode morskega ribolova in druge proizvode, pridobljene v teritorialnem morju tretje države z ladjami, ki so registrirane ali vpisane v seznam v državi članici in plujejo pod zastavo take države | F21 |

Oprostitev plačila uvoznih dajatev za izdelke, pridobljene iz proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridobljenih v teritorialnem morju tretje države na krovu predelovalnih ladij, ki so registrirane ali vpisane v seznam v državi članici in plujejo pod zastavo take države | F22 |

Blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek pasivnega oplemenitenja vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin | F31 |

Blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek aktivnega oplemenitenja vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin | F32 |

Blago, ki se po izvajanju nadzora tipa II v prosti coni vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin | F33 |

Blago, ki se po predhodnem vnosu v postopek predelave pod carinskim nadzorom vnese v postopek skladiščenja brez odloga trošarin | F34 |

Sprostitev v prosti promet za blago za prireditve ali prodajo, ki je dano v postopek začasnega izvoza, pri čemer se za obračun uporabijo elementi obračuna, veljavni ob sprejetju deklaracije za vnos v prosti promet | F41 |

Sprostitev v prosti promet za nadomestne izdelke, če je treba uporabiti njihove carinske dajatve (člen 122(a) zakonika) | F42 |

Sprostitev v prosti promet za blago, dano v postopek aktivnega oplemenitenja, ali sprostitev v prosti promet za nadomestne izdelke brez kompenzacijskih obresti (člen 519, odstavek 4) | F43 |

Izvoz

Izvoz za vojaško rabo | F51 |

Oskrba | F61 |

Oskrba blaga, ki je upravičeno do nadomestila | F62 |

Vnos v oskrbovalno skladišče (členi 40–43 Uredbe (EGS) št. 800/99) | F63 |

Iznos iz oskrbovalnega skladišča za blago, namenjeno za oskrbo | F64 |

2. Šifre za izključno državno uporabo morajo biti sestavljene iz numeričnega znaka ter dveh alfanumeričnih znakov, skladno z lastno nomenklaturo države članice.

Polje 40: Skupna deklaracija/predlistina

To polje je za alfanumerične (an..26) šifre.

Vsaka šifra ima tri dele, ki so med seboj ločeni s pomišljaji (-). Prvi del (a1) je sestavljen iz treh različnih črk in se uporablja za razlikovanje med tremi zgoraj omenjenimi kategorijami. Drugi del (an..3), ki je sestavljen iz kombinacije števil in/ali črk, služi za prepoznavanje vrste dokumenta. Tretji del (an..20) predstavlja navedbo, ki je potrebna za prepoznavanje dokumenta, bodisi identifikacijsko številko ali drug prepoznaven sklic.

1. Prvi del šifre (a1):

skupna deklaracija, ki jo predstavlja "X",

prvotna deklaracija, ki jo predstavlja "y",

prejšnji dokument, ki ga predstavlja "Z".

2. Drugi del šifre (an..3):

S seznama okrajšav za dokumente se izbere okrajšava za dokument.

Seznam zajema šifro "CLE", ki pomeni "datum in sklic vpisa blaga v evidence" (člen 76(1)(c) zakonika). Datum se zapiše na naslednji način: llllmmdd.

3. Tretji del šifre (an..20):

Vpiše se identifikacijska številka ali drug prepoznaven sklic na dokument.

Primeri:

- Prejšnji dokument je tranzitni dokument T1, ki mu je namembni urad dodelil številko "238544". Šifra je torej "Z-821-238544" ("Z" za prejšnji dokument, "821" za tranzitni postopek in "238544" za registracijsko številko dokumenta (ali MRN za postopke NCTS)).

- Blagovni manifest s številko "2222" se uporabi kot skupna deklaracija. Šifra je "X-785-2222" ("X" za skupno deklaracijo, "785" za blagovni manifest in "2222" za identifikacijsko številko manifesta).

- Blago je bilo vpisano v evidence 14. februarja 2002. Šifra bo torej "Y-CLE-20020214-5" ("Y" kaže, da je obstajala prvotna deklaracija, "CLE" za vpis v evidence, "20020214" za datum vpisa, pri čemer "2002" označuje leto, "02" mesec, "14" dan v mesecu in "5" je sklic na vpis v evidence).

Seznam okrajšav za dokumente

Seznam zabojnikov | 235 |

Nakladnica (dobavnica) | 270 |

Dobavnica | 271 |

Proforma račun | 325 |

Trgovinski račun | 380 |

Interni tovorni list | 703 |

Glavni konosament | 704 |

Ladijski tovorni list | 705 |

Tovorni list CIM (železnica) | 720 |

Cestni spremni list SMGS | 722 |

Cestni tovorni list | 730 |

Letalski tovorni list | 740 |

Glavni letalski tovorni list | 741 |

Odpremnica (poštne pošiljke) | 750 |

Multimodalni/kombinirani transportni dokument | 760 |

Blagovni manifest | 785 |

Specifikacija k fakturi | 787 |

Skupnostna tranzitna deklaracija – zbirne pošiljke (T) | 820 |

Deklaracija za zunanji skupnostni tranzit (T1) | 821 |

Deklaracija za notranji skupnostni tranzit (T2) | 822 |

Kontrolni izvod T5 | 823 |

Zvezek TIR | 952 |

Zvezek ATA | 955 |

Datum in sklic vpisa blaga v evidence | CLE |

Informativni list INF3 | IF3 |

Informativni list INF8 | IF8 |

Blagovni manifest za poenostavljeni postopek | MNS |

Deklaracija za notranji skupnostni tranzit – člen 340 c, 1) | T2F |

T2M | T2M |

Drugo | ZZZ |

Če se zgoraj navedeni dokument sestavi z uporabo EUL, bo okrajšava zajemala šifre, določene za vpis v prvo podpolje polja 1 (IM, EX, CO in EU).

Polje 43: Metoda vrednotenja

Določbe, ki se uporabljajo pri določanju vrednosti uvoženega blaga, upoštevajo naslednje šifre:

Šifra | Uporabljeni člen zakonika | Metoda |

1 | 29(1) | Transakcijska vrednost uvoženega blaga |

2 | 30(2)(a) | Transakcijska vrednost enakega blaga |

3 | 30(2)(b) | Transakcijska vrednost podobnega blaga |

4 | 30(2)(c) | Deduktivna metoda vrednotenja |

5 | 30(2)(d) | Metoda izračunane vrednosti |

6 | 31 | Vrednotenje na osnovi razpoložljivih podatkov (metoda) |

Polje 44: Posebni zaznamki/predložene listine/potrdila in dovoljenja

1. Posebni zaznamki

Posebni zaznamki carinske narave se vpišejo s petmestno šifro. Tej šifri sledijo posebni zaznamki, razen če zakonodaja Skupnosti ne določa, da se namesto besedila uporabi šifra.

Primer:

V poenostavljenem izvoznem postopku mora izvod 3 zajemati zaznamek "poenostavljeni izvozni postopek" (člen 280(3)). V polje 44 se torej vpiše "Poenostavljeni izvoz – 30100".

Zakonodaja Skupnosti določa vpis zaznamkov tudi za druga polja poleg polja 44. Vendar je treba te zaznamke zapisati v šifrirani obliki ob upoštevanju istih pravil, kakršna veljajo za posebne zaznamke, ki se vpišejo v polje 44. Poleg tega se v polje 44 vpišejo zaznamki, za katere zakonodaja Skupnosti ne določa natančno polja, v katero se vpišejo.

Vse vrste zaznamkov so navedene na koncu te priloge.

Države članice lahko zagotovijo uporabo nacionalnih posebnih zaznamkov, če se njihove šifre po sestavi razlikujejo od šifer za posebne zaznamke Skupnosti.

2. Predložene listine, potrdila in dovoljenja

(a) Listine, potrdila ter skupnostna in mednarodna dovoljenja, ki se predložijo skupaj z deklaracijo, je treba vpisati v obliki šifre, sestavljene iz 4 alfanumeričnih znakov, ki jim sledi identifikacijska številka ali drug prepoznaven sklic. Seznam listin, potrdil in dovoljenj ter njihove šifre je mogoče najti v podatkovni zbirki TARIC.

(b) Državne listine, potrdila in dovoljenja, ki se predložijo skupaj z deklaracijo, je treba vpisati v obliki šifre, sestavljene iz numeričnega znaka in 3 alfanumeričnih znakov (npr. 2123, 34d5), ki ji lahko sledi identifikacijska številka ali drug prepoznaven sklic. Štirje znaki predstavljajo šifre, ki temeljijo na lastni nomenklaturi držav članic.

Polje 47: Obračun dajatev

Prvi stolpec: Vrsta dajatve

(a) Spodaj so navedene veljavne šifre:

Carinske dajatve za industrijske izdelke | A00 |

Carinske dajatve za kmetijske proizvode | A10 |

Dodatne dajatve | A20 |

Dokončne protidampinške dajatve | A30 |

Začasne protidampinške dajatve | A35 |

Dokončne izravnalne dajatve | A40 |

Začasne izravnalne dajatve | A45 |

DDV | B00 |

Kompenzacijske obresti (DDV) | B10 |

Zamudne obresti (DDV) | B20 |

Izvozne dajatve | C00 |

Izvozne dajatve za kmetijske proizvode | C10 |

Zamudne obresti | D00 |

Kompenzacijske obresti (t. j. aktivno oplemenitenje) | D10 |

Dajatve, pobrane v imenu drugih držav | E00 |

(b) Šifre za izključno državno uporabo morajo biti sestavljene iz numeričnega znaka ter dveh alfanumeričnih znakov, skladno z lastno nomenklaturo države članice.

Zadnji stolpec: Način plačila

Države članice lahko uporabljajo naslednje šifre:

A : Gotovinsko plačilo

B : Plačilo s kreditno kartico

C : Plačilo s čekom

D : Drugo (npr. neposredna bremenitev gotovinskega računa agenta)

E : Odloženo ali preloženo plačilo

F : Odloženo plačilo – carinski sistem

G : Preloženo plačilo – sistem DDV (člen 23 Šeste direktive o DDV)

H : Elektronsko nakazilo

J : Plačilo prek poštne uprave (poštni paket), ali druge službe javnega sektorja, ali vladne službe

K : Dobropis dajatev ali povračilo

M : Jamstvo, tudi gotovinski polog

P : Iz osebnega računa agenta

R : Zavarovanje

S : Lastni jamstveni račun

T : Iz jamstvenega računa agenta

U : Iz jamstva agenta – stalno pooblastilo

V : Iz jamstva agenta – posamično pooblastilo

O : Jamstvo pri intervencijski agenciji

Polje 49: Oznaka skladišča

Vpiše se šifra z naslednjo tridelno sestavo:

- črka, ki določa tip skladišča v skladu z opisi iz člena 525 (a1). Za skladišča, ki niso zajeta v členu 525, se uporabijo naslednje šifre:

Y za necarinsko skladišče,

Z za prosto cono ali prosto skladišče,

- identifikacijska številka, ki jo dodeli država članica pri izdaji dovoljenja (an..14),

- šifra države za državo članico, ki dovoljenje izda, kakor je določeno v polju 2 (a2).

Polje 51: Predvideni uradi tranzita (in država)

Uporabijo se šifre iz polja 29.

Polje 52: Zavarovanje

Šifre zavarovanja

Spodaj so navedene veljavne šifre (n1):

Situacija | Šifra | Drugi vnosi |

Za opustitev zavarovanja (člena 94(4) zakonika in 380(3)) | 0 | —številka potrdila o opustitvi zavarovanja |

Za skupno zavarovanje | 1 | —številka potrdila o skupnem zavarovanju—urad zavarovanja |

Za posamezno zavarovanje | 2 | —sklic na zavarovalca—urad zavarovanja |

Za posamezno zavarovanje v gotovini | 3 | |

Za posamezno zavarovanje s kuponi | 4 | —številka kupona posameznega zavarovanja |

Za opustitev zavarovanja (člen 95 zakonika) | 6 | |

Za opustitev zavarovanja za nekatere javne organe | 8 | |

Za posamezno zavarovanje vrste, opisane pod točko 3 v Prilogi 47a | 9 | —sklic na zavarovalca—urad zavarovanja |

Vpis držav pod naslov "ne velja za":

Uporabijo se šifre držav iz polja 2.

Polje 53: Namembni urad (in država)

Uporabijo se šifre iz polja 29.

Posebni zaznamki – šifra XXXXX

Splošna kategorija – šifra 0xxxx

Pravna podlaga | Tema | Posebni zaznamki | Polje | Šifra |

Člen 497 § 3 | Zahtevek za dovoljenje za deklaracijo blaga za carinski postopek z ekonomskim učinkom | "Poenostavljeno dovoljenje" | 44 | 00100 |

Priloga 37 | Nekateri izvozniki, prejemniki ali predlistine | "Drugo" | 2, 8 in 40 | 00200 |

Priloga 37 | Istovetnost deklaranta in pošiljatelja | "Pošiljatelj" | 14 | 00300 |

Priloga 37 | Istovetnost deklaranta in izvoznika | "Izvoznik" | 14 | 00400 |

Priloga 37 | Istovetnost deklaranta in prejemnika | "Prejemnik" | 14 | 00500 |

Ob izvozu: šifra 1xxxx

Člen | Področje | Posebni zaznamki | Polje | Šifra |

odstavek 1 člena 2 Uredbe (ES) št. 1147/2002 | Začasni odlog avtonomnih dajatev | "Uvoz z dokazilom o plovnosti" | 44 | 10100 |

odstavek 1 člena 549 | Zavrnitev aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) | blago IP/S (AO/O) | 44 | 10200 |

odstavek 2 člena 549 | Zavrnitev aktivnega oplemenitenja (sistem odloga) (posebni ukrepi trgovinske politike) | blago IP/S (AO/O), trgovinska politika | 44 | 10300 |

550 | Zavrnitev aktivnega oplemenitenja (povračilo carine) | blago IP/D (AO/P) | 44 | 10400 |

583 | Začasni uvoz | "blago TA (ZU)" | 44 | 10500 |

Ob izvozu: šifra 3xxxx

Člen | Področje | Posebni zaznamki | Polje | Šifra |

280(3) | Nepopolna izvozna deklaracija | "Poenostavljeni izvoz" | 44 | 30100 |

286(4) | Postopek hišnega carinjenja | "Poenostavljeni izvoz" skupaj s številko dovoljenja in imenom carinskega urada | Polje 44 izvod 3 | 30200 |

298 | Izvoz kmetijskega blaga, za katero velja posebna uporaba | Člen 298 Uredbe (EGS) št. 2454/93 Končna uporaba: Blago, namenjeno za izvoz, kmetijska nadomestila niso mogoča | 44 | 30300 |

793(3) | Želim, da se mi izvod 3 vrne | "RET-EXP" | 44 | 30400 |

[1] Uporaba izrazov izvoz, ponovni izvoz, uvažanje in ponovni uvoz v tej prilogi zajema tudi odpremo, ponovno odpremo, vnos in ponovni vnos.

[2] Izraz "EFTA" se v tej prilogi ne nanaša le na države Efte, ampak tudi na druge neskupnostne podpisnice konvencij o skupnem tranzitnem postopku in o poenostavitvi formalnosti v blagovni menjavi.

[12] Ko je zahtevana tarifna kvota izpolnjena, države članice lahko odobrijo zahtevo za katero koli drugo veljavno ugodnost.

[13] Ko je zahtevana tarifna kvota izpolnjena, države članice lahko odobrijo zahtevo za katero koli drugo veljavno ugodnost.

[14] Ko je zahtevana tarifna kvota izpolnjena, države članice lahko odobrijo zahtevo za katero koli drugo veljavno ugodnost.

[15] Ko je zahtevana tarifna kvota izpolnjena, države članice lahko odobrijo zahtevo za katero koli drugo veljavno ugodnost.

--------------------------------------------------

PRILOGA V

V Prilogi 74 se točka 7 nadomesti:

"7. Mleko in mlečni izdelki

Dostop do uporabe enakovrednosti se dovoli pod naslednjimi pogoji:

Teža suhe snovi mleka, mlečnih maščob ali mlečnih beljakovin v uvoženem blagu ne presega teže vsake teh komponent v ustreznem blagu.

Vendar se v primerih, ko se ekonomska vrednost uvoženega blaga določi le z eno ali dvema zgoraj navedenima komponentama, teža lahko izračuna na podlagi te komponente ali komponent. Dovoljenje določa podrobnosti, predvsem referenčno obdobje, za katero je treba izračunati skupno maso. Referenčno obdobje ne sme biti daljše od 4 mesecev.

Teža vsake ustrezne komponente ali komponent uvoženega blaga ter ustreznega blaga se vpiše na carinske deklaracije ter na vsak informativni list INF9 ali INF5, da se carinskim organom omogoči kontrola enakovrednosti na podlagi teh elementov.

Fizični pregledi se opravijo na najmanj 5 % deklaracij za vnos uvoženega blaga v uporabo režimov in izvozno deklaracijo (IM/EX) ter zajemajo uvoženo blago ter ustrezno enakovredno blago. Fizični pregledi se opravijo na najmanj 5 % deklaracij za predhodni izvoz in deklaracij za vnos v uporabo režimov (EX/IM). Ti pregledi zajemajo enakovredno blago, ki se pregleda pred začetkom postopkov predelave, in zadevno uvoženo blago ob vnosu v carinske postopke.

Fizični pregledi pomenijo preverjanje deklaracije in tej priloženih listin, pristojni laboratorij pa vzame reprezentativne vzorce za analizo sestavin.

Če država članica uporablja sistem analize tveganja, se lahko dovoli nižji odstotek fizičnih pregledov.

Za vsak fizični pregled uradna oseba, ki je pregled opravila, pripravi podrobno poročilo. Ta poročila zbira carinski organ, ki ga določi država članica."

--------------------------------------------------

PRILOGA VI

PRILOGA 75

Seznam pridobljenih proizvodov, za katere veljajo ustrezne uvozne dajatve

(Člen 548(1))

Opis sekundarnih pridobljenih proizvodov | Postopki oplemenitenja, po katerih je proizvod nastal |

(1) | (2) |

Odpadki, ostanki, odrezki in preostanki | Vsaka obdelava ali predelava |

--------------------------------------------------