32003R2152Úradný vestník L 324 , 11/12/2003 S. 0001 - 0008


Nariadenie (ES) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady

zo 17. novembra 2003

týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve (Forest Focus)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2]

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4],

keďže:

(1) lesy plnia dôležitú mnohostrannú úlohu pre spoločnosť. Okrem ich významnej úlohy v rozvoji vidieckych oblastí, lesy majú závažnú hodnotu pre ochranu prírody, plnia dôležitú úlohu pri zachovaní životného prostredia, sú kľúčovým prvkom v uhlíkovom cykle a významnými príjemcami uhlíka a predstavujú rozhodujúci regulačný faktor kolobehu vody v prírode;

(2) stav lesov môžu závažne ovplyvniť prírodné faktory, ako sú extrémne poveternostné podmienky, napadnutie parazitmi a chorobami alebo ľudské vplyvy, ako klimatické zmeny, požiare a znečistenie ovzdušia. Také ohrozenia môžu lesy vážne poškodiť, ba dokonca zničiť. Väčšina prírodných a antropogénnych faktorov pôsobiacich na lesy môže mať cezhraničné účinky;

(3) oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o lesníckej stratégii pre Európsku úniu zdôraznilo potrebu chrániť prírodné prostredie a lesné dedičstvo, obhospodarovať lesy trvalo udržateľným spôsoboma podporovať medzinárodnú a celoeurópsku spoluprácu týkajúcu sa ochrany lesov s poukázaním na monitorovanie lesov a presadzovanie lesov ako príjemcov uhlíka. Rada vo svojej rezolúcii z 15. decembra 1998 o lesníckej stratégii pre Európsku úniu [5] apelovala na Komisiu, aby sústavne vyhodnocovala a zlepšovala účinnosť európskeho systému monitorovania zdravotného stavu lesov, a aby vzala do úvahy všetky možné dopady na lesné ekosystémy. Apelovala tiež na Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť vývoju informačného systému spoločenstva pre lesné požiare, ktorý umožňuje lepšie posudzovať účinnosť ochranných protipožiarnych opatrení;

(4) rozhodnutie č. 1600/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2002 ustanovujúce šiesty environmentálny akčný program spoločenstva [6] stanovuje potrebu, aby navrhovanie, vykonávanie a hodnotenie environmentálnych politík vychádzalo z odborného prístupu, a najmä potrebu monitorovania rozmanitých úloh lesov v súlade s odporúčaniami prijatými Konferenciou ministrov o ochrane lesov v Európe a Fórom Organizácie Spojených národov o lesoch a Dohovorom o biodiverzite a inými fórami;

(5) spoločenstvo a členské štáty sa zaviazali vykonávať medzinárodne odsúhlasené aktivity súvisiace so zachovaním a ochranou lesov, najmä návrhy činností medzivládneho grémia a Fóra o lesoch, rozšírený pracovný program o biologickej diverzite Dohovoru o biologickej diverzite, ako aj Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a Kjótsky protokol;

(6) spoločenstvo už riešilo dve z príčin, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravotný stav lesných ekosystémov nariadením Rady (EHS) č. 3528/86 zo 17. novembra 1986 o ochrane lesov spoločenstva pred znečisťovaním ovzdušia [7] a nariadením rady (EHS) č. 2158/92 z 23. júla 1992 o ochrane lesov spoločenstva pred požiarmi [8];

(7) platnosť oboch nariadení skončila 31. decembra 2002 a je vo všeobecnom záujme spoločenstva pokračovať a ďalej rozvíjať monitorovacie aktivity ustanovené týmito nariadeniami ich integrovaním do nového programu pod názvom "Forest Focus";

(8) program by mal byť uvedený do súladu s existujúcimi národnými, európskymi a medzinárodnými systémami s patričným zreteľom na pôsobnosť spoločenstva ak ide o lesy, v súlade s jeho lesníckou stratégiou bez dotknutia práv a zásady subsidiarity.

(9) opatrenia programu týkajúce sa monitorovania lesných požiarov by mali doplniť tie opatrenia, ktoré boli prijaté najmä v súlade s rozhodnutím Rady 1999/847/ES z 9. decembra 1999 ustanovujúcim Akčný program spoločenstva v oblasti civilnej ochrany [9], nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [10] a nariadením Rady (EHS) č. 1615/89 z 29. mája 1989 ustanovujúcim Európsky lesnícky informačný a komunikačný systém (EFICS) [11];

(10) program by mal podporovať výmenu informácií o stave lesov a škodlivých vplyvoch na lesy v spoločenstve a umožniť hodnotenie aktuálnych opatrení na podporu zachovania a ochrany lesov v prospech trvalo udržateľného rozvoja s osobitným dôrazom na opatrenia prijaté na obmedzenie dopadov negatívne ovplyvňujúcich lesy;

(11) ochrana lesa pred požiarmi je záležitosťou mimoriadneho významu a naliehavosti s cieľom, okrem iného, bojovať proti rozširovaniu púští a predchádzať negatívnym účinkom týchto požiarov na klimatické zmeny. Je nanajvýš dôležité predísť akémukoľvek prerušeniu opatrení zavedených členskými štátmi v súlade s neplatným nariadením (EHS) č. 2158/92. Toto nariadenie by preto malo upravovať preventívne opatrenia, ktoré nie sú podporované podľa nariadenia (ES) č. 1257/99 a nie sú zahrnuté do národných alebo regionálnych programov rozvoja vidieka;

(12) s cieľom podporiť komplexné pochopenie vzťahu medzi lesmi a životným prostredím, by mal program zahrnovať aj monitorovanie ďalších dôležitých faktorov ako sú biodiverzita, viazanie uhlíka, klimatické zmeny, pôda a ochranná funkcia lesov. Program by mal preto obsahovať opatrenia na zabezpečenie širšej škály cieľov a flexibilnej realizácie, pričom by mal stavať na výsledkoch dosiahnutých v súlade s nariadeniami (EHS) č. 3528/86 a (EHS) č. 2158/92. Je potrebné zabezpečiť vhodné, nákladovo efektívne monitorovanie lesov a environmentálnych interakcií;

(13) členské štáty by mali vykonávať program prostredníctvom národných programov, ktoré schváli Komisia po ustanovení postupu;

(14) Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, by mala zabezpečovať koordináciu, monitorovanie a vypracovanie programu a podávanie správ o ňom, a to najmä Stálemu lesníckemu výboru ustanovenému rozhodnutím Rady 89/367/EHS [12];

(15) monitorovanie lesov a environmentálnych interakcií môže poskytovať spoľahlivé a porovnateľné informácie na ochranu lesov v spoločenstve len ak sa údaje zhromažďujú na základe zosúladených metód. Takéto porovnateľné informácie na úrovni spoločenstva by mali prispieť k vytvoreniu platformy obsahujúcej priestorové údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov spoločných environmentálnych informačných systémov. Je preto vhodné vypracovať príručky ustanovujúce metódy, ktoré sa majú používať na monitorovanie stavu lesov, formát údajov a pravidlá pre spracovanie údajov;

(16) Komisia by mala využívať údaje zhromaždené na základe tohto programu v súvislosti s viazaním uhlíka, klimatickými zmenami a dopadom na biodiverzitu s cieľom podieľať sa na povinnosti podávať správy podľa príslušných dohovorov a protokolov, v súlade s ich ustanoveniami. Ak vznikne rozpor, Komisia by mala urobiť všetky možné kroky, aby sa dosiahlo pozitívne riešenie;

(17) Komisia a členské štáty by mali spolupracovať s inými medzinárodnými orgánmi v oblasti monitorovania lesov na medzinárodnej alebo celoeurópskej úrovni a predovšetkým v rámci medzinárodného programu spolupráce o posudzovaní a monitorovaní účinkov znečisťovania ovzdušia na lesy (ďalej uvádzaný ako "ICP Forests"), aby podporili zachovanie a ochranu lesov v prospech trvalo udržateľného rozvoja;

(18) toto nariadenie ustanovuje počas celého trvania programu finančný rámec, ktorý predstavuje prvotné odporúčanie, v zmysle bodu 33 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zdokonalení zostavovania rozpočtu [13], pre rozpočtový orgán počas zostavovania ročného rozpočtu;

(19) je vhodné stanoviť objem príspevku spoločenstva na činnosti financované na základe programu;.

(20) pre zabezpečenie kontinuity monitorovacích aktivít je potrebné výnimočne umožniť, aby výdavky, ktoré vznikli členským štátom, prichádzali do úvahy pre spolufinancovanie, ak sa týkajú opatrení, ktoré boli začaté po 1. januári 2003 a pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, za predpokladu, že tieto opatrenia nebudú ukončené keď Komisia schváli príslušný národný program;

(21) členské štáty by mali určiť orgány a agentúry zodpovedné za spracovanie a zasielanie údajov a za spravovanie príspevku spoločenstva;

(22) členské štáty by tiež mali vypracovávať správy o rôznych monitorovacích aktivitách, ktoré by mali predkladať Komisii;

(23) údaje by sa mali rozširovať s prihliadnutím na Dohovor OSN/EHK z roku 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v environmentálnych záležitostiach (Aarhuský dohovor) a príslušné ustanovenia spoločenstva o prístupe k environmentálnym informáciám;

(24) opatrenia so všeobecnou pôsobnosťou potrebné pre vykonanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 ustanovujúcim postupy pre uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [14];

(25) stály lesnícky výbor by mal napomáhať Komisii pomocou regulačného postupu v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. b) predmetného rozhodnutia;

(26) je dôležité, aby sa pokračovalo v prehodnocovaní programu a aby sa posudzovala jeho účinnosť s cieľom určiť potreby, ktoré sa majú riešiť. Komisia by mala podať správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní programu, najmä s ohľadom na jeho pokračovanie po vykonávacom období stanovenom v tomto nariadení;

(27) keďže členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť ciele navrhovaných činností, obzvlášť monitorovanie lesov, ich stavu a environmentálnych interakcií, a tieto ciele je z toho dôvodu možné dosiahnuť skôr na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity tak, ako je to stanovené v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality tak, ako je stanovená v tomto článku, sa toto nariadenie neodkláňa od toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov;

(28) Európske dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a kandidátskymi krajinami strednej a východnej Európy na strane druhej stanovujú účasť týchto krajín v programoch spoločenstva, najmä v oblasti životného prostredia. Program by mal byť taktiež otvorený pre účasť iných európskych krajín;

(29) v súvislosti so skončením platnosti nariadení (EHS) č. 3528/86 a (EHS) č. 2158/92 a s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek duplicite alebo prerušeniu je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od 1. januára 2003,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

ODDIEL 1 Ciele, obsah a vymedzenie pojmov

Článok 1

1. Týmto sa ustanovuje program spoločenstva pre široké, harmonizované, komplexné a dlhodobé monitorovanie stavu lesov (ďalej uvádzaný ako "program") s cieľom:

a) pokračovať a ďalej rozvíjať:

- monitorovanie znečisťovania ovzdušia a vplyvov znečisťovania ovzdušia a iných činiteľov a faktorov, ktoré majú dopad na lesy, ako sú biotické a abiotické faktory a faktory antropogénneho pôvodu,

- monitorovanie lesných požiarov, ich príčin a vplyvov,

- prevenciu lesných požiarov;

b) posudzovať požiadavky na monitorovanie a rozvíjať monitorovanie pôd, viazania uhlíka, účinkov klimatických zmien a biodiverzity ako aj ochranných funkcií lesov;

c) sústavne vyhodnocovať efektívnosť monitorovacích aktivít pri hodnotení stavu lesov a ďalší vývoj monitorovacej činnosti.

Program poskytuje spoľahlivé a porovnateľné údaje a informácie o stave lesov a škodlivých vplyvoch na lesy na úrovni spoločenstva. Zároveň pomáha hodnotiť súčasné opatrenia na podporu zachovania a ochrany lesov v prospech trvalo udržateľného rozvoja s osobitným dôrazom na opatrenia prijaté na obmedzenie dopadov, negatívne ovplyvňujúcich lesy. Program bude zohľadňovať a v prípade potreby nadviaže na existujúce a plánované národné, európske a globálne monitorovacie mechanizmy a bude v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami.

2. Ak sa v tomto nariadení odkazuje na lesy, členské štáty môžu zahrnúť inú lesnú pôdu. Ak sa v tomto nariadení odkazuje na lesy v kontexte lesných požiarov, členské štáty môžu navyše zahrnúť inú pôdu.

3. Vo Francúzsku sa program neuplatňuje na zámorské oblasti.

Článok 2

1. Program stanovuje opatrenia určené na:

a) presadzovanie harmonizovaného zhromažďovania, spracovania a posudzovania údajov;

b) zdokonalenie vyhodnocovania údajov a presadzovanie ich integrovaného vyhodnocovania na úrovni spoločenstva;

c) zvýšenie kvality údajov a informácií zhromažďovaných na základe programu;

d) ďalší rozvoj monitorovacích činností programu;

e) zvýšenie uvedomenia si významu lesov a najmä dopadu prírodných a antropogénnych záťaží;

f) štúdium dynamiky lesných požiarov, ich príčin a vplyvov na lesy;

g) vypracovanie ukazovateľov a metodík pre posúdenie rizík týkajúcich sa rôznorodých záťaží pôsobiacich na lesy v čase a priestore.

2. Opatrenia ustanovené v odseku 1 sa budú vzájomne dopĺňať s výskumnými programami spoločenstva.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia sa budú uplatňovať nasledovné definície:

a) "les" sa rozumie pôda s korunovým zápojom (alebo ekvivalentnou úrovňou zakmenenia), ktorý dosahuje hodnotu viac ako 10 %, a plochou väčšou ako 0,5 ha. Stromy by mali byť schopné dosiahnuť v dospelosti minimálnu výšku 5 m in situ. Môže pozostávať buď z lesných formácií s plne zapojenými porastami, kde veľkú časť pôdy pokrývajú stromy rôznych etáží a podrast, alebo z lesných formácií s uvoľneným zápojom so súvislým vegetačným krytom, kde korunový zápoj presahuje hodnotu 10 %. Pojem "les" zahŕňa mladé porasty z prirodzenej obnovy a všetky kultúry založené na účely lesného hospodárstva, ktoré už dosiahli hustotu koruny 10 % alebo výšku stromov 5 m, ako aj plochy, ktoré bežne tvoria súčasť plochy lesa a ktoré sú dočasne odlesnené v dôsledku ľudského zásahu alebo prírodných príčin, ale o ktorých sa predpokladá, že sa opäť zmenia na les. Vymedzenie pojmu "les" zahrnuje: lesné škôlky a semenné sady, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť lesa; lesné cesty, približovacie linky a iné prieseky, izolačné protipožiarne pásy a iné malé otvorené plochy v rámci lesa; lesy v národných parkoch, prírodných rezerváciách a iných chránených oblastiach ako sú napríklad oblasti, ktoré majú osobitný environmentálny, vedecký, historický, kultúrny alebo duchovný význam; vetrolamy a ochranné lesné pásy pozostávajúce zo stromov na ploche väčšej ako 0,5 ha a so šírkou väčšou ako 20 m. Patria sem tiež kaučukovníkové plantáže a porasty korkových dubov. Vymedzenie pojmu "les" však nezahrnuje: pôdu, ktorá sa prevažne využíva na poľnohospodárske účely;

b) "iná lesná pôda" sa rozumie buď pôda s korunovým zápojom (alebo ekvivalentnou úrovňou zakmenenia), ktorý dosahuje hodnotu 5 až 10 % a pozostáva zo stromov schopných dosiahnuť v dospelosti výšku 5 m in situ, alebo s korunovým zápojom (alebo ekvivalentnou úrovňou zakmenenia) dosahujúcim hodnotu väčšiu ako 10 % a pozostávajúcim zo stromov, ktoré nie sú schopné v dospelosti dosiahnuť výšku 5 m in situ (napr. nízke alebo zakrpatené stromy) krov alebo krovín. Vymedzenie pojmu "iná lesná pôda" nezahrňuje: plochy pokryté stromami, krami alebo krovinami uvedenými vyššie ale menšie ako 0,5 ha a so šírkou 20 m, ktoré sú klasifikované ako "iná pôda"; pôdu, ktorá sa prevažne využíva na poľnohospodárske účely;

c) "iná pôda" sa rozumie pôda, ktorá nie je klasifikovaná ako les alebo iná lesná pôda tak, ako to definuje toto nariadenie, ale napriek tomu sa podľa vnútroštátneho práva zaraďuje do štatistiky lesných požiarov. Taká pôda môže zahrňovať vresoviská, úhory alebo poľnohospodársku pôdu, ktorá susedí alebo je obklopená lesnou pôdou;

d) "lesný požiar" sa rozumie požiar, ktorý vypukne v lese a na inej lesnej pôde a rozširuje sa v lese a na inej lesnej pôde alebo, ktorý vypukne na inej pôde a rozšíri sa na les a inú lesnú pôdu. Vymedzenie pojmu "lesný požiar" nezahrňuje: predpísané alebo kontrolované spaľovanie, obvykle s cieľom obmedziť, redukovať alebo eliminovať množstvo nazhromaždeného paliva/palivovej hmoty/na pôde;

e) "polohovo priradený" sa rozumie priradenie ku konkrétnej geografickej oblasti, v rámci ktorej sa zhromažďujú údaje alebo iné informácie. Priradená plocha môže byť väčšia ako plocha alebo bod, z ktorých sa zhromažďujú údaje/informácie, napríklad, aby bola zabezpečená anonymita ak ide o zdroj zhromažďovaných údajov/informácií.

ODDIEL 2 Monitorovanie a nástroje na zdokonalenie a rozpracovanie programu

Článok 4

1. Opierajúc sa o výsledky nariadenia (EHS) č. 3528/86 program bude:

a) pokračovať a ďalej rozvíjať systematickú sieť monitorovacích bodov s cieľom uskutočňovať pravidelné inventarizácie na účely zhromažďovania reprezentatívnych informácií o stave lesov;

b) pokračovať a ďalej rozvíjať sieť monitorovacích plôch, na ktorých sa vykonáva intenzívne a nepretržité monitorovanie lesov.

2. Podrobné pravidlá pre vykonanie odseku 1 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 5

1. Opierajúc sa o výsledky nariadenia (EHS) č. 2158/92, program bude pokračovať a ďalej rozvíjať informačný systém s cieľom zhromažďovať porovnateľné informácie o lesných požiaroch na úrovni spoločenstva.

2. Program umožní členským štátom vypracovať štúdie o určovaní príčin a dynamiky lesných požiarov ako aj o ich dopadoch na lesy. Tieto štúdie doplnia činnosti a opatrenia týkajúce sa lesných požiarov vykonávané v súlade s rozhodnutím 1999/847/ES, nariadením (ES) č. 1257/1999 a nariadením (EHS) č. 1615/89.

Okrem toho sa do 31. decembra 2005 budú samostatne financovať kampane na zvýšenie informovanosti a špeciálne školenia pre agentov, ktorí sú zapojení do zásahov/opatrení protipožiarnej ochrany v súlade s článkom 13 odsek 1, pokiaľ také opatrenia nie sú zahrnuté do programov rozvoja vidieka.

3. Opatrenia na ochranu proti lesným požiarom ktoré spĺňali podmienky podľa nariadenia (EHS) č. 2158/92, sú financované v súlade s článkami 12 odsek 2 písm. b) a 13 odsek 1, za predpokladu, že nie sú podporované podľa nariadenia (ES) č. 1257/1999 a že nie sú zahrnuté do národných/regionálnych programov rozvoja vidieka.

4. Členské štáty sa môžu, na vlastnú žiadosť, zúčastňovať opatrení a činností uvedených v odsekoch 1 a 2.

5. Podrobné pravidlá pre vykonanie odsekov 1 a 2 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 6

1. Aby bolo možné uskutočniť ciele stanovené v článku 1 odsek 1 písm. b), program bude vypracovaný pomocou štúdií, experimentov, ukážkových projektov, skúšobných testov a zavedením nových monitorovacích aktivít. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje program, najmä aby:

a) rozšíril poznatky o stave lesov a inej lesnej pôde ako aj o vzťahu medzi ich stavom a prírodnými a antropogénnymi škodlivými faktormi;

b) posúdil dopady klimatických zmien na lesy a inú lesnú pôdu, vrátane dopadov na ich biologickú diverzitu, na ich vzťah k viazaniu uhlíka a na pôdu;

c) pri zohľadnení príslušných súčasných ukazovateľov určil kľúčové štruktúrne a funkčné prvky ekosystémov, ktoré sa majú používať ako ukazovatele pre posudzovanie stavu a trendov biologickej diverzity v lesoch a ochrannej funkcie lesov.

2. Súbežne s opatreniami stanovenými v odseku 1 členské štáty môžu, na žiadosť Komisie alebo z ich vlastnej iniciatívy, uskutočňovať štúdie, experimenty, ukážkové projekty alebo skúšobnú fázu monitorovania.

3. Opatrenia stanovené v odsekoch 1 a 2 pomôžu určiť možnosti pre zavedenie nových monitorovacích aktivít v rámci programu, ktoré by podstatne prispeli k informačným a monitorovacím potrebám v oblastiach uvedených v článku 1 odsek 1 písm. b). Vykonanie týchto činností sa bude považovať za súčasť posudzovania uvedeného v článku 18. Pri vypracovaní programu Komisia bude brať do úvahy vedecké ako aj finančné potreby a obmedzenia.

4. Podrobné pravidlá pre vykonanie odsekov 1, 2 a 3 vrátane rozhodnutí o vykonávaní nových monitorovacích aktivít budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 7

1. Aby bolo možné uskutočniť ciele stanovené v článku 1 odsek 1 písmeno c), Komisia, popri opatreniach stanovených v článku 6, v úzkej spolupráci s členskými štátmi uskutoční štúdie, experimenty a ukážkové projekty, aby:

a) podporila zosúlaďované zhromažďovanie, spracovanie a posudzovanie údajov na úrovni spoločenstva;

b) zdokonalila vyhodnocovanie údajov na úrovni spoločenstva;

c) zvýšila kvalitu údajov a informácií zhromažďovaných na základe programu.

2. Aby bolo možné uskutočniť ciele stanovené v článku 1 odsek 1 písmeno c), členské štáty, popri opatreniach stanovených v článku 6, môžu integrovať do svojich národných programov štúdie, experimenty a ukážkové projekty v oblastiach opísaných v odseku 1.

3. Podrobné pravidlá pre vykonanie odseku 1 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

ODDIEL 3 Národné programy, koordinácia a spolupráca

Článok 8

1. Činnosti stanovené v článkoch 4, 5, 6 odseky 2 a 3 a v článku 7 odsek 2 sa budú vykonávať na základe národných programov vypracovaných členskými štátmi na obdobie dvoch rokov.

2. Národné programy sa musia predložiť Komisii do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom do 1. novembra v roku, ktorý predchádza dátumu začatia každého trojročného obdobia.

3. Členské štáty upravia svoje národné programy so súhlasom Komisie, najmä s cieľom umožniť rozšírenie monitorovacích činností vyvíjaných v súlade s článkom 6, keď boli zavedené.

4. Keď sa národné programy predkladajú Komisii, musia byť doložené ex ante hodnotením. Členské štáty tiež uskutočňujú strednodobé hodnotenia na konci tretieho roku obdobia uvedeného v článku 12 a ex post hodnotenia na konci tohto obdobia.

5. Komisia na základe predložených národných programov alebo na základe akýchkoľvek schválených úprav týchto národných programov rozhodne o finančných príspevkoch na pokrytie oprávnených nákladov.

6. Podrobné pravidlá pre vykonanie odsekov 1 až 5 budú stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2, berúc pritom do úvahy národné, európske a medzinárodné monitorovacie mechanizmy s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek dodatočnej záťaže správy.

Článok 9

1. Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, koordinuje, monitoruje a vypracováva program a podáva o ňom správy, a to predovšetkým Stálemu lesníckemu výboru.

2. Komisia, v spolupráci s členskými štátmi, posudzuje údaje na úrovni spoločenstva a zabezpečuje vyhodnocovanie zhromaždených údajov a informácií na úrovni spoločenstva v súlade s článkom 15.

3. Komisia ustanoví vedeckú poradnú skupinu, ktorá bude napomáhať Stálemu lesníckemu výboru pri príprave jeho práce, najmä pri vypracovaní programu tak, ako je uvedené v článku 6.

4. Aby bolo možné splniť úlohy ustanovené v odsekoch 1 a 2, Komisia ustanoví vedecký koordinačný orgán v rámci Spoločného výskumného centra a môže konzultovať a uzatvárať zmluvy s výskumnými inštitúciami a odborníkmi, berúc do úvahy výraznú rôznorodosť lesných ekosystémov v spoločenstve.

5. Aby Komisia splnila svoje úlohy týkajúce sa podávania správ ustanovené v odseku 1, bude jej napomáhať Európska agentúra pre životné prostredie.

6. Podrobné pravidlá pre vykonanie odseku 3 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 10

1. Na zosúladenie činností uvedených v článkoch 4, 5 a 6 odsek 3 a zabezpečenie porovnateľnosti údajov budú v príručkách špecifikované povinné a nepovinné ukazovatele a ustanovené metódy monitorovania ako aj formáty údajov, ktoré sa majú používať na prenos údajov. Ak to bude možné a opodstatnené, príručky by sa mali opierať o doterajšie systémy.

2. Podrobné pravidlá pre vykonanie odseku 1 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 11

1. V kontexte cieľov ustanovených v článku 1 budú Komisia a členské štáty spolupracovať a podporovať súčinnosť s inými orgánmi na medzinárodnej alebo celoeurópskej úrovni s cieľom presadzovať zachovanie a ochranu lesov v prospech trvalo udržateľného rozvoja.

2. V kontexte článku 4 bude Komisia spolupracovať s programom ICP Forests, aby splnila záväzky stanovené v rámci Dohovoru o znečisťovaní ovzdušia na veľké vzdialenosti presahujúcom štátne hranice.

3. Na účely spolupráce uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže spoločenstvo podporovať tieto činnosti:

a) vytváranie vhodných väzieb s vedeckým koordinačným orgánom;

b) štúdie a vyhodnocovanie údajov.

ODDIEL 4 Doba realizácie a finančné aspekty

Článok 12

1. Program bude trvať po dobu štyroch rokov od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006.

2. Na účely programu bude maximálna finančná pomoc, ktorou spoločenstvo prispeje na pokrytie oprávnených nákladov národných programov, takáto:

a) činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 4: 50 %;

b) činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 5: 50 %;

c) činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 6 odsek 2: 75 %;

d) činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 6 odsek 3: 50 %;

e) činnosti, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 7 odsek 2: 50 %.

3. Komisia vyplatí členským štátom príspevok spoločenstva na pokrytie oprávnených nákladov.

4. Výdavky, ktoré vzniknú členským štátom pri uskutočňovaní národných programov schválených Komisiou môžu výnimočne spĺňať podmienky spolufinancovania, ak tieto opatrenia začali po 1. januári 2003 a pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, za predpokladu, že tieto opatrenia nebudú ukončené v čase, keď Komisia rozhoduje o národných programoch.

5. Komisia financuje činnosti, ktoré sa vykonávajú podľa článkov 6 odsek 1, 7 odsek 1 a 9 odseky 1, 2 a 4 v súlade s platnými pravidlami pre verejné obstarávanie.

6. Spoločenstvo môže poskytnúť príspevok Európskej agentúre pre životné prostredie za splnenie úloh stanovených v článkoch 9 odsek 5 a 18.

7. Komisia môže financovať aktivity vedeckej poradnej skupiny uvedenej v článku 9 odsek 3 za splnenie úloh stanovených v podrobných pravidlách.

8. Spoločenstvo môže poskytnúť príspevok na program ICP Forests s cieľom splnenia záväzkov spoločenstva ustanovených v článku 11 odsek 2.

Článok 13

1. Finančný rámec pre vykonávanie programu na obdobie 2003 až 2006 bude predstavovať 61 miliónov eur, z čoho 9 miliónov eur sa môže použiť na protipožiarne opatrenia.

2. Finančné zdroje stanovené v odseku 1 sa zvýšia v prípade pristúpenia nových členských štátov k Európskej únii.

3. Výšku finančných prostriedkov na príslušný rok schvaľuje rozpočtový orgán v rámci procesu prípravy ročného rozpočtu a s ohľadom na finančnú perspektívu.

ODDIEL 5 Realizácia, predkladanie správ členskými štátmi, Stály lesnícky výbor

Článok 14

1. Členské štáty určia orgány kompetentné riadiť činnosti zahrnuté do schválených národných programov na základe finančnej a prevádzkovej kapacity týchto orgánov. Tieto orgány môžu byť buď orgány štátnej správy alebo iné subjekty podliehajúce schváleniu zo strany Komisie, ktoré ako súkromné subjekty s verejnoprospešným poslaním poskytujú primerané finančné záruky a spĺňajú podmienky stanovené v podrobných pravidlách pre vykonanie tohto odseku.

2. Bez toho, aby boli dotknuté súčasné kompetentné orgány, členské štáty určia orgány a agentúry oprávnené uskutočňovať opatrenia prijaté v súlade s týmto nariadením.

3. Členské štáty sú zodpovedné za spoľahlivé a efektívne spravovanie príspevku spoločenstva. Na tento účel prijmú ustanovenia potrebné na:

a) zabezpečenie toho, aby sa činnosti financované spoločenstvom skutočne vykonávali a aby sa vykonávali náležitým spôsobom a aby bola zabezpečená možnosť sledovania príspevku spoločenstva;

b) predchádzanie akýmkoľvek nezrovnalostiam;

c) vymáhanie platieb neoprávnene vynaložených v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivosti;

d) zabezpečenie toho, aby orgány uvedené v odseku 1 mali zodpovedajúce vnútorné riadiace a kontrolné systémy;

e) zabezpečenie toho, aby sa za orgány uvedené v odseku 1, v prípade, že nie sú verejnoprávnymi inštitúciami, zaručili členské štáty.

4. Členské štáty poskytnú Komisii všetky potrebné informácie a dohodnú sa na všetkom, čo môže uľahčiť kontroly, vrátane kontrol na mieste zo strany Komisie alebo Európskeho dvora audítorov, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely riadenia financovania v rámci spoločenstva. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých dohodách, uskutočnených za týmto účelom.

5. Podrobné pravidlá pre vykonanie odsekov 1 a 4 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 15

1. Členské štáty každoročne, prostredníctvom určených orgánov a agentúr poskytnú Komisii údaje zhromaždené na základe programu spolu so správou o týchto údajoch.

Údaje musia byť polohovo priradené a odoslané Komisii prostredníctvom počítačovej telekomunikačnej a/alebo elektronickej techniky. Komisia, v úzkej spolupráci s členskými štátmi, stanoví formát a náležitosti potrebné pre takýto prenos.

2. Členské štáty budú aktívne rozširovať nazhromaždené údaje, na základe spoločných formátov a noriem a prostredníctvom elektronických polohovo priradených databáz, ktoré budú spravované v súlade so zásadami Aarhuského dohovoru a príslušnými ustanoveniami spoločenstva o prístupe k environmentálnym informáciám.

3. S cieľom podpory vyhodnocovania údajov a získania najvyššej pridanej hodnoty z využívania údajov sa právo Komisie využívať a rozširovať údaje v súlade so zásadami Aarhuského dohovoru a príslušnými ustanoveniami o prístupe k environmentálnym informáciám nesmie obmedzovať. Pri každom takom rozširovaní údajov zhromaždených z členských štátov musia byť členské štáty akreditované ako zdroj.

4. Podrobné pravidlá pre vykonanie odseku 1 budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 16

1. Každý členský štát vypracuje, najmä na základe činností ustanovených v článku 4 odsek 1, správu o vnútroštátnej situácii týkajúcej sa stavu lesov.

Správa musí byť odoslaná Komisii najneskôr do 31. decembra 2005.

2. Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách ustanovených v článku 5, vypracuje správu o vnútroštátnej situácii týkajúcej sa dopadov požiarov na lesy.

Správa sa zasiela Komisii každý rok najneskôr do 31. decembra, počnúc rokom 2003.

3. Každý členský štát vypracuje správu o vnútroštátnej situácii týkajúcej sa záležitostí zahrnutých do monitorovacích aktivít uvedených v článku 6 odsek 3, ak boli zavedené.

Usmernenia pre podávanie správ a spravodajské obdobie budú ustanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 17 odsek 2.

Článok 17

1. Komisii bude napomáhať Stály lesnícky výbor.

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, budú sa uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie ustanovené v článku 5 odsek 6 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na dva mesiace.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

ODDIEL 6 Predkladanie správ Komisiou, posudzovanie, kandidátske krajiny

Článok 18

Šesť mesiacov od termínu stanoveného pre zaslanie správ uvedených v článku 16 odsek 1 a s prihliadnutím na všetky správy zaslané podľa článku 16, Komisia s pomocou Európskej agentúry pre životné prostredie predloží správu o vykonávaní programu Európskemu parlamentu a Rade, pričom posúdi účinnosť programu s cieľom poskytnúť podklady pre akékoľvek rozhodnutia o pokračovaní týchto činností po roku 2006. Na tento účel sa Komisia vyzýva k predloženiu návrhu.

Článok 19

Pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 12 odsek 1 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní programu s prihliadnutím na posúdenie uvedené v článku 18.

Článok 20

Tento program je prístupný pre účasť:

a) kandidátskych krajín strednej a východnej Európy v súlade s podmienkami ustanovenými v európskych dohodách, ich dodatkových protokoloch a v rozhodnutiach príslušných asociačných rád;

b) Cyprusu, Malty a Turecka na základe bilaterálnych dohôd, ktoré sa majú uzavrieť s týmito krajinami;

c) iných európskych krajín, dobrovoľne, na ich vlastné náklady.

Článok 21

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES. C 20, E, 28.1.2003, s. 67.

[2] Ú. v. ES C 85, 8.4.2003, s. 83.

[3] Ú. v. ES C 128, 29.5.2003, s. 41.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. februára 2003 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku), spoločné stanovisko Rady z 13. júna 2003 (Ú. v. ES C 233 E, 30.9.2003, s. 1), stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2003 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. novembra 2003.

[5] Ú. v. ES C 56, 26.2.1999, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 242, 10.9.2001, s. 1.

[7] Ú. v. ES C 56, 26.2.1999, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 242, 10.9.2001, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 804/2002 (Ú. v. ES L 132, 17.5.2002, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 217, 31.7.1992, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 805/2002 (Ú. v. ES L 132, 17.5.2002, s. 3).

[11] Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 53.

[12] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[13] Ú. v. ES L 165, 15.6.1989, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1100/98 (Ú. v. ES L 157, 30.5.1998, s. 10).

[14] 6) Ú. v. ES L 165, 15.6.1989, s. 14.

--------------------------------------------------