32003R2111Official Journal L 317 , 02/12/2003 P. 0005 - 0021


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2111/2003

z dne 1. decembra 2003

o določitvi podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce nekaterih agrumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce nekaterih agrumov[1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2699/2000[2], in zlasti člena 2(2), člena 3(4) in člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izkušnje zadnjih let so pokazale, da je treba spremeniti Uredbo Komisije (ES) št. 1092/2001 z dne 30. maja 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 o uvedbi programa pomoči Skupnosti za proizvajalce nekaterih agrumov[3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 350/2002[4]. Iz razlogov jasnosti in racionalnosti je treba Uredbo (ES) št. 1092/2001 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(2) Za zagotovitev enotne uporabe sheme pomoči, uvedene z Uredbo (ES) št. 2202/96, je treba za agrume, obrane v Skupnosti in navedene v členu 1 navedene uredbe, opredeliti tržna leta in enakovredna obdobja.

(3) Shema pomoči za proizvajalce nekaterih agrumov temelji na pogodbah med organizacijami proizvajalcev, ki so bile priznane ali jim je bilo izdano začasno priznanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo[5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003[6], na eni strani in predelovalci na drugi strani. Organizacije proizvajalcev lahko v nekaterih okoliščinah hkrati nastopajo kot predelovalci. Za uporabo sheme pomoči je treba natančno določiti vrste in trajanje pogodb ter podatke, ki se vanje vključijo.

(4) Ob upoštevanju različnih strukturnih in sortnih vidikov proizvodnje ter pogojev trženja svežih in predelanih agrumov, opaženih v državah članicah, kakor tudi za zagotovitev rednih dobav za predelovalna podjetja ter pravilnega nadzora sheme pomoči s strani pristojnih organov je treba določiti minimalno trajanje pogodb, ki niso večletne, na najmanj pet celih zaporednih mesecev zadevnega tržnega leta. Take kratkoročne pogodbe je glede na dolžino pogodbenega obdobja treba sklepati ob različnih datumih zadevnega tržnega leta. Za zagotovitev pravilne uporabe sheme pomoči morajo biti časovna obdobja, zajeta z dvema različnima kratkoročnima pogodbama, neprekinjena in se ne smejo prekrivati.

(5) Za vsakega od proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 2202/96 morajo biti pogodbe sklenjene pred določenim datumom, da lahko organizacije proizvajalcev uvedejo svoje načrte in predelovalcem zagotovijo redno dobavo. Za zagotovitev kar največje učinkovitosti sheme pa morajo biti pogodbene stranke v takšnih pogodbah pooblaščene za sprejetje sprememb, s katerimi se prvotno predvidene količine v pogodbi prilagodijo do določene meje.

(6) Da se proizvajalcem in predelovalcem Skupnosti omogoči, da se prilagodijo na spreminjajoče se zahteve trga in vedno večjo mednarodno konkurenco, je državam članicam ob upoštevanju člena 2 Uredbe (ES) št. 2202/96 treba dati določen manevrski prostor glede določanja datuma, do katerega morajo biti pogodbe sklenjene.

(7) Za izboljšanje načina delovanja sheme morajo pristojni organi vedeti za vse organizacije proizvajalcev, ki tržijo proizvodnjo svojih članov, za člane organizacij drugih proizvajalcev ter za posamične proizvajalce, ki želijo izpolniti pogoje v okviru sheme. Pristojni organi morajo biti seznanjeni tudi s predelovalci, ki podpisujejo pogodbe s temi organizacijami proizvajalcev, ter z njihovimi predelovalnimi zmogljivostmi. V ta namen morajo predelovalci agrumov, ki želijo biti udeleženi v shemi pomoči, pri pristojnih organih vložiti ustrezen zahtevek pred datumom, ki ga določijo ti organi.

(8) Zaradi gospodarskih in socialnih dejavnikov večina predelave agrumov, obranih v Skupnosti, poteka v tistih državah članicah, za katere je v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 predviden nacionalni prag za zadevni proizvod. Za zagotovitev pravilnega izvajanja sistema prek pogodb, sklenjenih med organizacijami proizvajalcev in predelovalci, ter tudi za zagotavljanje oskrbe potrošnikov s končnimi proizvodi po primernih cenah in v ustrezni kakovosti, morajo predelovalce agrumov, ki delujejo v teh državah, pristojni organi odobriti, preden ti predelovalci sklenejo pogodbe.

(9) Za okrepitev upravljanja sheme pomoči je treba tistim državam članicam, za katere v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 nacionalni prag za zadevni proizvod ni predviden, dati možnost, da določijo pogoje za odobritev predelovalcev, katerih predelovalni obrati so na njihovem ozemlju.

(10) Obstaja tesna povezava med surovino, dobavljeno v predelavo, in dobljenim končnim proizvodom. Surovina mora zato izpolnjevati nekatere minimalne zahteve.

(11) Za večjo fleksibilnost uporabe sheme morajo obvestila, ki se od organizacij proizvajalcev zahtevajo za nadaljnji nadzor proizvodnje, temeljiti na analizi tveganja, ki jo izdela zadevna država članica.

(12) Da bi se v primeru predelave v drugi državi članici kot tisti, v kateri je sedež organizacije proizvajalcev, ki je podpisala pogodbe, zagotovil in okrepil nadzor pristojnih organov, morajo zadevne države članice določiti potrebne dodatne skupne določbe in upravne postopke glede obvestil, ki se zahtevajo od organizacij proizvajalcev, in potrdil o dobavi.

(13) Zahtevki za pomoč za vsak proizvod morajo vsebovati vse podatke, potrebne za preverjanje utemeljenosti zahtevkov, ob upoštevanju podatkov, navedenih v pogodbah.

(14) Za zagotovitev pravilne uporabe sheme pomoči morajo organizacije proizvajalcev in predelovalci posredovati ustrezne podatke in posodabljati dokumentacijo. Še zlasti morajo za namene vseh inšpekcij in pregledov, ki se zdijo potrebni, natančno določiti površine, na katerih se pridelujejo pomaranče, mali agrumi, limone, grenivke in pomeli, na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3508/92 z dne 27. novembra 1992 o uvedbi integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere sheme pomoči Skupnosti[7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 495/2001[8], in Uredbe Komisije (ES) št. 2419/2001 z dne 11. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo integriranega administrativnega in kontrolnega sistema za nekatere programe pomoči Skupnosti, vzpostavljenega z Uredbo Sveta (EGS) št. 3508/92[9], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2550/2001.

(15) Za namene upravljanja sheme pomoči je treba določiti postopke za fizične preglede in preglede dokumentacije dobav in predelovalnih operacij, pri čemer morajo pregledi zajeti dovolj reprezentativno število zahtevkov za pomoč. Poleg tega je treba določiti kazni za organizacije proizvajalcev in predelovalce, ki kršijo predpise zlasti z napačnimi napovedmi, neizpolnjevanjem pogodbenih določil ali nepredelavo dobavljenih proizvodov. Vseeno je državam članicam treba dati določen manevrski prostor v tistih primerih, v katerih organizacije proizvajalcev ne morejo izpolniti svojih pogodbenih obveznosti zaradi krivde predelovalca.

(16) Ob upoštevanju zagotovil in kakovosti izvajanih pregledov je treba zmanjšati število predpisanih pregledov dejanskih zalog. Vendar je pri predelovalcih ali predelovalnih obratih, ki v shemi pomoči niso sodelovali v predhodnem tržnem letu, treba v prvem letu, v katerem so udeleženi v shemi, opraviti najmanj dva pregleda.

(17) Da bi Komisija lahko izvajala in nadzirala to shemo pomoči ter jo po potrebi hitro prilagajala spreminjajočim se razmeram na trgu, mora od držav članic prejemati pravočasne, zanesljive in najnovejše podatke.

(18) Da se olajša prehod iz prejšnje ureditve na ureditev, uvedeno s to uredbo, je treba sprejeti prehodne določbe.

(19) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve pojmov

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) "organizacije proizvajalcev" pomenijo organizacije proizvajalcev iz člena 11 Uredbe (ES) št. 2200/96 in organizacije proizvajalcev, ki jim je bilo v skladu s členom 14 navedene uredbe izdano začasno priznanje;

(b) "združenje organizacij proizvajalcev" pomeni združenje iz člena 16(3) Uredbe (ES) št. 2200/96, ustanovljeno na pobudo organizacij proizvajalcev, priznanih v skladu z navedeno uredbo, ki to združenje upravljajo;

(c) "proizvajalec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je članica organizacije proizvajalcev in ki tej organizaciji dobavlja svoje pridelke za trženje pod pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 2200/96;

(d) "posamični proizvajalec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 2202/96, ki ne pripada nobeni organizaciji proizvajalcev in ki na svojem gospodarstvu prideluje surovino, namenjeno za predelavo;

(e) "predelovalec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki za gospodarske namene in na lastno odgovornost upravlja enega ali več obratov, opremljenih z napravami za predelavo enega ali več proizvodov, navedenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 2202/1996, in ki je, kjer je primerno, odobrena v skladu s členom 5 te uredbe;

(f) "pristojni organi" pomenijo organ ali organe, ki jih določijo države članice za izvajanje te uredbe.

2. Organizacije proizvajalcev, ki imajo svoj sedež v državi članici, lahko sodelujejo v shemi pomoči Skupnosti, predvideni v členu 1 Uredbe (ES) št. 2202/96, če je za zadevno državo članico v Prilogi II k navedeni uredbi predviden nacionalni prag za zadevni proizvod.

3. V tej uredbi se sklici na organizacije proizvajalcev razlagajo kot sklic na združenja organizacij proizvajalcev.

Člen 2

Tržna leta in obdobja dobave

1. Tržna leta v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 2202/96, v nadaljnjem besedilu "tržna leta", trajajo od 1. oktobra do 30. septembra v primeru:

(a) sladkih pomaranč,

(b) mandarin, klementin in satsuma mandarin,

(c) grenivk in pomelov,

(d) limon.

2. Pomoč organizacijam proizvajalcev, ki dobavljajo mandarine in klementine, se dodeli samo za proizvode, ki so predelovalnim podjetjem dobavljeni od 1. oktobra do 30. junija.

3. Pomoč organizacijam proizvajalcev, ki dobavljajo satsuma mandarine, se dodeli samo za proizvode, ki so predelovalnim podjetjem dobavljeni od 1. oktobra do 31. marca.

4. Za določeno tržno leto traja "enakovredno obdobje" iz drugega pododstavka člena 5(2) Uredbe (ES) št. 2202/96 od 1. aprila prejšnjega tržnega leta do 31. marca tekočega tržnega leta.

Člen 3

Opredelitev parcel

V tej uredbi se kot sistem identifikacije parcel uporablja sistem identifikacije, predviden za integrirani sistem iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 3508/92. Površine je treba navesti v hektarih na dve decimalni mesti natančno. Člen 22 Uredbe (ES) št. 2419/2001 se uporablja pri ugotavljanju površine parcel med pregledi, predvidenimi v členu 27 te uredbe.

POGLAVJE II

POGODBE

Člen 4

Oblika pogodb

1. Pogodbe iz člena 2(1) Uredbe (ES) št. 2202/96 (v nadaljevanju "pogodbe") morajo biti sklenjene v pisni obliki. Sklepajo se ločeno za vsakega od osnovnih proizvodov, navedenih v členu 1 navedene uredbe, in morajo imeti identifikacijsko številko.

2. Pogodbe so lahko v eni od naslednjih oblik:

(a) pogodba med organizacijo proizvajalcev in predelovalcem;

(b) zaveza za dobavo, kadar organizacija proizvajalcev hkrati nastopa kot predelovalec.

Ob vsakem času in za vsakega od osnovnih proizvodov, navedenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 2202/96, lahko med organizacijo proizvajalcev in predelovalcem velja samo ena kratkoročna pogodba in/ali samo ena večletna pogodba iz člena 6(1).

Člen 5

Zahtevki za udeležbo v shemi pomoči in odobritve predelovalcev

1. Predelovalci sladkih pomaranč, mandarin, klementin, satsuma mandarin, limon, grenivk in pomelov, ki želijo v shemi pomoči biti udeleženi prvič, vložijo pri pristojnih organih države članice, v kateri je njihov predelovalni obrat, zahtevek pred datumom, ki ga določi ta država članica. V tem zahtevku morajo biti navedeni zlasti podatki o urnih predelovalnih zmogljivostih predelovalca in po potrebi o urnih zmogljivostih za ekstrakcijo, pasterizacijo in koncentracijo vsakega predelovalnega obrata, ki ga upravlja predelovalec.

2. Države članice, za katere je v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 predviden nacionalni prag za zadevni proizvod, določijo pogoje za odobritev predelovalcev, katerih predelovalni obrati so na njihovem ozemlju, in o njih obvestijo Komisijo. Ti pogoji zagotavljajo, da imajo predelovalci na razpolago potrebne zmogljivosti za izvedbo predelovalnih operacij.

Po preučitvi zahtevkov predelovalcev, katerih predelovalni obrati so na njihovem ozemlju, objavijo pristojni organi držav članic, za katere je predviden nacionalni prag za zadevni proizvod, vsaj en mesec pred začetkom tržnega leta za vsak proizvod seznam odobrenih predelovalcev in njihovih predelovalnih obratov.

3. Države članice, za katere nacionalni prag za zadevni proizvod v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 ni predviden, se lahko prav tako odločijo izvajati določbe iz odstavka 2.

4. Predelovalce, katerih predelovalni obrati so v državi članici, za katero je v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 predviden nacionalni prag za zadevni proizvod, morajo nacionalni pristojni organi odobriti, preden ti predelovalci sklenejo pogodbe.

Člen 6

Trajanje pogodb in pogodbene količine

1. Kratkoročne pogodbe morajo zajeti najmanj pet celih zaporednih mesecev zadevnega tržnega leta.

Večletne pogodbe v smislu člena 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 2202/96 morajo zajeti najmanj tri zaporedna tržna leta.

V primeru klementin se sklenejo ločene pogodbe za obe možni uporabi, kot sok ali kot krhlji.

2. Obdobja, zajeta z dvema kratkoročnima pogodbama, sklenjenima med istima pogodbenima strankama v istem tržnem letu, morajo biti neprekinjena in se ne smejo prekrivati.

3. Večletne pogodbe lahko zajemajo tako proizvodnjo članov organizacije proizvajalcev, podpisnice pogodbe, kot proizvodnjo članov organizacij drugih proizvajalcev, kadar se uporabljata druga in tretja alinea člena 11(1)(c)(3) Uredbe (ES) št. 2200/96.

4. Da so izpolnjeni pogoji za pomoč, določeno v preglednici 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2202/96, morajo količine, dobavljene v okviru večletnih pogodb, znašati najmanj 1000 ton po pogodbi, proizvodu in tržnem letu.

Člen 7

Vsebina pogodb

1. Pogodbe morajo navajati zlasti:

(a) ime in naslov organizacije proizvajalcev, ki sklepa pogodbo;

(b) ime in naslov predelovalca;

(c) količine surovin, ki jih je treba dobaviti v predelavo; v primeru večletnih pogodb se te količine razčlenijo po tržnih letih;

(d) pogodbeno obdobje in začasen razpored dobav predelovalcem;

(e) obvezo predelovalcev, da bodo predelali količine, dobavljene v okviru zadevne pogodbe;

(f) ceno, ki jo je treba plačati organizaciji proizvajalcev za surovine in ki lahko variira glede na sorto in/ali kakovost in/ali obdobje dobave, pri čemer se lahko plačilo izvede samo prek bančnega ali poštnega nakazila;

(g) predvideno kompenzacijo v primeru, da katera od obeh pogodbenih strank ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, zlasti glede plačila polne pogodbene cene, upoštevanja plačilnih rokov ter obveznosti dobave in prevzema pogodbenih količin.

V pogodbi mora biti navedena tudi faza dobave, za katero se uporablja cena iz točke (f), in plačilni pogoji. Noben rok plačila ne sme biti daljši od dveh mesecev od konca meseca dobave posamezne pošiljke.

2. V primeru kratkoročnih pogodb lahko pogodbeni stranki ceno iz odstavka 1(f) sporazumno prilagodita s pisnimi spremembami v skladu s členom 11(1), vendar izključno za dodatne količine, določene v teh spremembah.

V primeru večletnih pogodb se cena iz odstavka 1(f) za vsako tržno leto določi ob podpisu zadevne pogodbe. Vendar lahko ceno, ki se uporablja za določeno tržno leto, pogodbeni stranki sporazumno prilagodita s pisno spremembo k pogodbi pred 1. novembrom zadevnega tržnega leta.

Člen 8

Dodatni nacionalni predpisi

Države članice lahko sprejmejo dodatne predpise v zvezi s pogodbami, zlasti glede kompenzacije, ki jo morajo plačati predelovalci ali organizacije proizvajalcev v primeru neizpolnitve svojih pogodbenih obveznosti.

Člen 9

Sklepanje pogodb v primeru zavez za dobavo

V primeru zavez za dobavo v smislu člena 4(2)(b) se šteje, da so pogodbe za proizvodnjo članov zadevne organizacije proizvajalcev sklenjene, kakor hitro so bili pristojnim organom sporočeni naslednji podatki:

(a) ime in naslov vsakega proizvajalca ter referenčni podatki in površine parcel, na katerih posamezni proizvajalec prideluje surovine;

(b) ocenjen skupni pridelek;

(c) količina, namenjena za predelavo, razčlenjena po vrstah pogodb;

(d) pogodbeno obdobje in začasen razpored dobav iz člena 7(1)(d);

(e) obveza organizacije proizvajalcev, da bo predelala količine, dobavljene v okviru zadevne pogodbe.

Ime in naslov posameznega proizvajalca iz točke (a) se lahko nadomestita z drugimi podatki, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katerimi se zadevni proizvajalec lahko nedvoumno določi na način, ki zadosti pristojnim organom.

Obvestilo se pristojnim organom pošlje v roku, določenem v členu 12(2).

Člen 10

Datumi za sklenitev pogodb

1. Države članice določijo datum(e), do katerega(ih) lahko organizacije proizvajalcev s sedežem na njihovem ozemlju sklenejo kratkoročne pogodbe. V vsakem primeru se kratkoročne pogodbe sklenejo:

(a) najpozneje do 1. novembra zadevnega tržnega leta v primeru kratkoročnih pogodb, ki zajemajo najmanj osem celih zaporednih mesecev; ali

(b) najpozneje do 28. februarja zadevnega tržnega leta v primeru kratkoročnih pogodb, ki zajemajo najmanj pet, vendar manj kot osem celih zaporednih mesecev.

2. Večletne pogodbe se sklenejo najpozneje do 1. novembra zadevnega tržnega leta.

Člen 11

Spremembe k pogodbam

1. Pri kratkoročnih pogodbah lahko količine, prvotno predvidene v pogodbi o predelavi iz člena 7(1)(c), spremenita:

(a) pogodbeni stranki sporazumno z eno ali dvema pisnima spremembama v primeru kratkoročnih pogodb, ki zajemajo najmanj osem celih zaporednih mesecev; ali

(b) pogodbeni stranki sporazumno z eno pisno spremembo v primeru kratkoročnih pogodb, ki zajemajo najmanj pet, vendar manj kot osem celih zaporednih mesecev.

Skupna količina, določena v spremembi(ah) iz točke (a), ne sme presegati 40 % količine, ki je bila prvotno predvidena v pogodbi. V primeru dveh sprememb se nobena od njiju ne sme nanašati na več kot 20 % omenjene prvotne količine.

Skupna količina, določena v spremembi iz točke (b), ne sme presegati 20 % količine, prvotno določene v pogodbi.

Spremembe morajo vsebovati identifikacijsko številko pogodbe, na katero se nanašajo.

Količine, ki jih dobavijo novi člani ali posamični proizvajalci iz člena 15(5), se vključijo v spremembe.

2. Pri večletnih pogodbah lahko količino, ki je bila prvotno predvidena za posamezno leto v smislu člena 7(1)(c), pogodbeni stranki sporazumno pisno spremenita enkrat v tržnem letu.

Sprememba mora vsebovati identifikacijsko številko pogodbe, na katero se nanaša. Spremembe se sprejmejo pred 28. februarjem zadevnega tržnega leta.

Količina, ki se v skladu s spremembo dobavi vsako leto, ne sme presegati:

(a) 40 % količine, ki je bila v pogodbi prvotno predvidena za določeno tržno leto, če je sprememba sprejeta pred 1. novembrom zadevnega tržnega leta; ali

(b) 30 % količine, ki je bila v pogodbi prvotno predvidena za določeno tržno leto, če je sprememba sprejeta po 1. novembru, vendar pred 28. februarjem zadevnega tržnega leta.

Člen 12

Obveščanje pristojnih organov

1. Organizacije proizvajalcev, podpisnic pogodb, posredujejo pristojnim organom države članice, v kateri imajo svoj sedež, in po potrebi pristojnim organom države članice, v kateri poteka predelava, kopijo vsake pogodbe in morebitnih sprememb k pogodbi.

Skupna količina, zajeta v vseh pogodbah, ki jih podpiše določena organizacija proizvajalcev, po posameznem proizvodu ne sme presegati količine, namenjene za predelavo, ki jo je organizacija proizvajalcev navedla pod točko (c) prvega odstavka člena 9 in členom 15(1)(c).

2. Kopije iz prvega pododstavka odstavka 1 morajo pristojni organi prejeti najpozneje v 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe ali spremembe k pogodbi in najmanj 5 delovnih dni pred začetkom dobav.

Države članice lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih dopustijo pogodbe in spremembe k pogodbam, ki jih njihovi pristojni organi prejmejo po roku, določenem v prvem pododstavku, če tak pozen prejem ne ovira nadzora sheme proizvodne pomoči.

3. V nobenem primeru se pomoč Skupnosti ne plača za količine surovin, ki so jih organizacije proizvajalcev predelovalcem dobavile, preden so pristojni organi prejeli kopije v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1.

POGLAVJE III

PODATKI, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI DRŽAVAM ČLANICAM

Člen 13

Podatki o udeležbi v shemi pomoči

Organizacije proizvajalcev in predelovalci, ki želijo biti udeleženi v shemi pomoči, predvideni v členu 3 Uredbe (ES) št. 2202/96, o tem najpozneje 20 dni pred začetkom tržnega leta obvestijo pristojne organe države članice, v kateri imajo svoj sedež. Ob tem predložijo podatke, ki jih zadevna država članica potrebuje za upravljanje in nadzor sheme pomoči. Države članice lahko odločijo, da:

(a) te podatke sporočijo samo nove organizacije proizvajalcev ali novi predelovalci, če so potrebni podatki za druge že na razpolago;

(b) se ti podatki nanašajo na eno samo tržno leto, več tržnih let ali na neomejeno obdobje.

Člen 14

Podatki o začetku dobav ali predelave

1. Za vsako tržno leto obvestijo organizacije proizvajalcev in predelovalci pristojne organe najmanj pet delovnih dni pred začetkom dobav ali predelave o tednu, v katerem se bodo dobave in predelava začele. Ta obveznost organizacij proizvajalcev in predelovalcev se šteje za izpolnjeno, če dokažejo, da so to obvestilo poslali najmanj osem delovnih dni pred navedenim dnevom.

2. Države članice lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih dopustijo obvestila organizacij proizvajalcev in predelovalcev po roku, določenem v odstavku 1. Vendar se v takih primerih organizacijam proizvajalcev in predelovalcem ne dodeli pomoč za količine, ki so že bile dobavljene ali so v fazi dobave, razen če se pregledi, potrebni za ugotavljanje upravičenosti do pomoči, lahko opravijo na način, ki zadosti pristojnim organom.

Člen 15

Podatki o pogodbah

1. Organizacija proizvajalcev, podpisnica pogodb, pošlje pristojnim organom države članice, v kateri ima svoj sedež, naslednje podatke, razčlenjene po proizvodih:

(a) ime in naslov vsakega proizvajalca, ki je vključen v pogodbo, ter referenčne podatke in površine parcel, na katerih posamezni proizvajalec prideluje surovine;

(b) ocenjen skupni pridelek;

(c) količino, namenjeno za predelavo;

(d) povprečen hektarski donos organizacije proizvajalcev in povprečen odstotek te količine, ki je bil poslan v predelavo v prejšnjih dveh tržnih letih.

Ime in naslov posameznega proizvajalca iz točke (a) se lahko nadomestita z drugimi podatki, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, s katerimi se zadevni proizvajalec lahko nedvoumno določi na način, ki zadosti pristojnim organom.

2. Podatke iz odstavka 1 morajo zadevne organizacije proizvajalcev ali posamični proizvajalci zagotoviti organizaciji proizvajalcev, podpisnici pogodbe, ta pa jih sporoči organu, ki ga je določila država članica, kadar organizacija proizvajalcev, podpisnica pogodbe:

(a) trži količine, namenjene za predelavo, ki jih proizvedejo člani drugih organizacij proizvajalcev v skladu z drugo in tretjo alineo člena 11(1)(c)(3) Uredbe (ES) št. 2200/96, in/ali

(b) prenese korist v okviru sheme pomoči na posamične proizvajalce v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 2202/96.

3. Da so izpolnjeni pogoji za pomoč, morajo organizacije proizvajalcev in posamični proizvajalci iz odstavka 2 podpisati sporazume z organizacijo proizvajalcev, podpisnico pogodbe.

Ti sporazumi se nanašajo na celotno proizvodnjo agrumov, ki jo zadevne organizacije proizvajalcev in zadevni posamični proizvajalci dobavijo v predelavo, in navedejo najmanj naslednje podatke:

(a) število tržnih let, ki jih sporazum zajema;

(b) količine, ki jih je treba dobaviti v predelavo, razčlenjene po proizvajalcih in proizvodih, ter razpored dobav iz člena 7(1)(d);

(c) posledice neizpolnitve sporazuma.

Države članice lahko sprejmejo dodatne predpise v zvezi s sporazumi iz prvega pododstavka, zlasti glede kompenzacije, ki jo morajo plačati organizacije proizvajalcev ali posamični proizvajalci v primeru neizpolnitve svojih pogodbenih obveznosti, ali glede napačnih napovedi, ki jih dajo zadevne organizacije proizvajalcev ali posamični proizvajalci organizaciji proizvajalcev, podpisnici pogodb.

4. Države članice določijo, do katerega dne morajo biti podatki iz odstavkov 1 in 2 ter kopija sporazumov iz odstavka 3 poslani pristojnim organom iz odstavka 1, da se zagotovi izvedba potrebnih pregledov.

5. Če se proizvajalec pridruži organizaciji proizvajalcev ali če posamični proizvajalec podpiše sporazum z organizacijo proizvajalcev po roku, določenem v odstavku 4, se za novega člana ali posamičnega proizvajalca podatki iz odstavkov 1 in 2 ter po potrebi kopija sporazumov iz odstavka 3 pošljejo pristojnim organom iz odstavka 1 v 30 dneh po datumu začetka veljavnosti včlanitve ali sporazuma.

POGLAVJE IV

SUROVINE

Člen 16

Minimalne zahteve za kakovost

Proizvodi, ki jih organizacije proizvajalcev dobavijo predelovalcem v okviru pogodbe, morajo izpolnjevati minimalne zahteve za kakovost, določene v Prilogi I.

Člen 17

Obveščanje o dobavah in potrdila o dobavi

1. Organizacija proizvajalcev mora pristojne organe države članice, v kateri ima svoj sedež, in, kjer je primerno, pristojne organe države članice, v kateri poteka predelava, o vseh dobavah obvestiti najpozneje do 18.00 ure delovnega dne pred dobavo.

Obvestilo vsebuje dobavne količine, natančen opis uporabljenih prevoznih sredstev in identifikacijsko številko pogodbe, ki se nanaša na zadevno dobavo. Obvestilo se pošlje elektronsko in organi, na katere je naslovljeno, morajo pisno dokazilo tega sporočila hraniti najmanj tri leta.

Pristojni organi zadevne države članice lahko zahtevajo dodatne podatke, če je to po njihovem mnenju potrebno za fizični pregled dobav.

Če se podatki, navedeni v drugem pododstavku, spremenijo po tem, ko so bili poslani, se spremenjeni podatki sporočijo na enak način kot prvotno obvestilo pred začetkom dobave. Prvotno obvestilo se sme spremeniti samo enkrat.

Na podlagi analize tveganja, ki jo izvede zadevna država članica in ki zajema tako organizacije proizvajalcev kot predelovalce, lahko pristojni organi organizacijo proizvajalcev oprostijo obveznosti obveščanja o vsaki dobavi ali zahtevajo manj podrobne podatke, če to ne ovira nadzora sheme proizvodne pomoči.

2. V predelovalnem obratu se za vsako partijo proizvodov, dobavljeno v okviru pogodbe in prevzeto v predelavo, izda potrdilo o dobavi, ki določa:

(a) datum in čas raztovarjanja;

(b) natančen opis uporabljenih prevoznih sredstev;

(c) identifikacijsko številko pogodbe, na katero se pošiljka nanaša;

(d) bruto in neto masa;

(e) morebitno stopnjo znižanja, izračunano na podlagi minimalnih zahtev za kakovost, določenih v Prilogi I.

Potrdilo o dobavi se izda v štirih izvodih. Podpišeta ga predelovalec oziroma njegov predstavnik in organizacija proizvajalcev oziroma njen predstavnik. Vsako potrdilo mora imeti identifikacijsko številko.

3. Predelovalec in organizacija proizvajalcev obdržita vsak svoj izvod potrdila o dobavi.

Nadaljnji izvod potrdila o dobavi ali pisno obvestilo ali elektronsko sporočilo s podatki iz odstavka 2 pošlje organizacija proizvajalcev najpozneje peti delovni dan po tednu dobave pristojnim organom države članice, v kateri ima svoj sedež, in, kjer je primerno, pristojnim organom države članice, v kateri poteka predelava.

4. Najmanj en mesec pred začetkom tržnega leta države članice, za katere je v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2202/96 predviden nacionalni prag za zadevni proizvod, določijo in objavijo način, na katerega je treba natančno opisati prevozna sredstva iz drugega pododstavka odstavka 1 in iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 2, da bodo pristojni organi teh držav članic lahko izvedli ustrezne fizične preglede.

5. Da bi v primeru predelave v drugi državi članici zagotovili in okrepili ustrezne fizične preglede, ki jih izvajajo pristojni organi, določita država članica, v kateri poteka predelava, in država članica, v kateri je sedež organizacije proizvajalcev, podpisnice pogodbe, dodatne skupne določbe in upravne postopke, ki so potrebni glede obvestil in potrdil o dobavi iz odstavkov 1 in 2.

Zadevne države članice določijo skupaj predvsem natančen opis uporabljenih prevoznih sredstev, ki ga je treba navesti v obvestilih organizacij proizvajalcev in v potrdilih o dobavi. Natančen opis prevoznih sredstev objavi zadevna država članica v skladu z odstavkom 4.

6. Če je serija v celoti ali delno last proizvajalcev, navedenih v členu 15(2)(a) ali (b), pošlje organizacija proizvajalcev, podpisnica pogodbe, izvod potrdila o dobavi, predvidenega v odstavku 2, vsaki zadevni organizaciji proizvajalcev in posamičnemu proizvajalcu.

7. Organizacija proizvajalcev obvesti pristojne organe iz odstavka 1 za vsako četrtletje od začetka tržnega leta in najpozneje do 10. dne naslednjega meseca o dobavljenih količinah, razčlenjenih po serijah in proizvodih. Količine, dobavljene v okviru pogodbe, se razčlenijo še po pogodbah in na podlagi ustreznih zneskov pomoči.

8. Za namene tega člena se lahko uporabijo dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, če vsebujejo vse podatke iz odstavka 2.

Člen 18

Obvestila predelovalcev pristojnim organom

1. Predelovalci, ki sklenejo pogodbe z organizacijami proizvajalcev, pošljejo za vsako šestmesečno obdobje od začetka tržnega leta in najpozneje do 10. dne naslednjega meseca pristojnim organom države članice, v kateri je sedež organizacije proizvajalcev, in kjer je primerno, pristojnim organom države članice, v kateri poteka predelava, naslednje podatke, razčlenjene po proizvodih:

(a) količino prejetih proizvodov za vsako serijo in za vsako pogodbo ter količino proizvodov, prejeto zunaj okvira pogodb;

(b) količine proizvedenega soka, razčlenjene po Brix koncentraciji, z ločeno navedbo količin, proizvedenih iz serij, dobavljenih v okviru pogodbe;

(c) povprečen izplen soka iz surovin, izražen v masi, in Brix koncentracijo tega soka;

(d) količine pridobljenih krhljev, z ločeno navedbo količin, pridobljenih iz serij, dobavljenih v okviru pogodbe.

Količine se izrazijo v neto masi.

Obvestila podpiše predelovalec, ki s tem potrdi njihovo točnost.

2. V 45 dneh po opravljeni predelavi za tržno leto obvestijo predelovalci pristojne organe glede vsakega proizvoda iz odstavka 1 o:

(a) prejetih količinah, razčlenjenih po dobljenih končnih proizvodih;

(b) količinah, prejetih v okviru pogodbe, razčlenjenih po obdobjih dobave in vrstah pogodbe (kratkoročne ali večletne);

(c) količinah, prejetih v okviru pogodbe, razčlenjenih po dobljenih končnih proizvodih;

(d) količini končnih proizvodov, pridobljeni iz vsake od količin iz točke (a);

(e) količini končnih proizvodov, pridobljeni iz vsake od količin iz točke (c);

(f) količinah vsakega končnega proizvoda na zalogi ob koncu predelave za tisto tržno leto.

Količine se izrazijo v neto masi.

Za sok se te količine iz (d) in (e) razčlenijo na podlagi njihove Brix koncentracije.

POGLAVJE V

ZAHTEVKI ZA POMOČ IN PLAČILO POMOČI

Člen 19

Zahtevki za pomoč

1. Organizacije proizvajalcev predložijo svoje zahtevke za pomoč za vsak posamezni proizvod in tržno leto pristojnim organom države članice, v kateri imajo svoj sedež.

Takšni zahtevki za pomoč se predložijo:

(a) za količine sladkih pomaranč, mandarin, klementin, satsuma mandarin, limon, grenivk in pomelov, prevzete v predelavo v prvi polovici tržnega leta, najpozneje do 30. aprila;

(b) za količine sladkih pomaranč, limon, grenivk in pomelov, prevzete v predelavo v drugi polovici tržnega leta, najpozneje do 31. oktobra naslednjega tržnega leta;

(c) za količine mandarin in klementin, prevzete v predelavo v tretjem četrtletju tržnega leta, najpozneje do 31. julija.

2. Če se zahtevki za pomoč predložijo po rokih, določenih v odstavku 1, se pomoč zmanjša za 1 % na dan zamude, in nobena pomoč se ne dodeli, če se zahtevek predloži z več kot 15-dnevno zamudo.

3. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko države članice dopustijo zahtevke za pomoč po rokih, določenih v odstavku 1, če to ne ovira učinkovitosti nadzora sheme proizvodne pomoči. V tem primeru se odstavek 2 ne uporablja.

4. V primeru klementin se pripravita ločena zahtevka za pomoč za obe možni uporabi, kot sok ali kot krhlji.

Člen 20

Vsebina zahtevkov za pomoč

Vsak zahtevek za pomoč vsebuje naslednje podatke:

(a) ime in naslov organizacije proizvajalcev;

(b) količino, ki je zajeta v zahtevku za pomoč, razčlenjeno po pogodbah in na podlagi ustreznega zneska pomoči, pri čemer ta količina ne sme biti višja od količine, prevzete v predelavo, po potrebi zmanjšane za uporabljene stopnje znižanja;

(c) povprečno prodajno ceno za količino, dobavljeno v okviru pogodbe;

(d) količino, ki je bila v istem obdobju dobavljena kako drugače, kot v okviru pogodbe, in njeno povprečno prodajno ceno.

Člen 21

Plačilo pomoči

Pomoč izplačajo pristojni organi države članice, v kateri ima organizacija proizvajalcev, podpisnica pogodbe, svoj sedež, takoj ko ti organi za zadevni proizvod opravijo preglede, predvidene v členu 27(1)(a), ter preverijo, ali se zahtevek za pomoč ujema s potrdili o dobavi iz člena 17(2).

Kadar predelava poteka v drugi državi članici, mora ta država članica državi članici, v kateri je sedež organizacije proizvajalcev, podpisnice pogodbe, predložiti dokazilo, da je bil proizvod dejansko dobavljen in prevzet v predelavo.

Pomoč se ne dodeli, če ni predloženo dokazilo iz drugega pododstavka; prav tako se ne dodeli za količine, v zvezi s katerimi niso bili opravljeni pregledi iz prvega pododstavka.

Člen 22

Datum plačila pomoči

Pomoč se organizacijam proizvajalcev izplača:

(a) za količine sladkih pomaranč, mandarin, klementin, satsuma mandarin, limon, grenivk in pomelov, prevzete v predelavo v prvi polovici tržnega leta, najpozneje do 30. junija;

(b) za količine sladkih pomaranč, limon, grenivk in pomelov, prevzete v predelavo v drugi polovici tržnega leta, najpozneje do 31. decembra naslednjega tržnega leta;

(c) za količine mandarin in klementin, prevzete v predelavo v tretjem četrtletju tržnega leta, najpozneje do 30. septembra.

Člen 23

Plačilo pomoči članom organizacij proizvajalcev

V 15 delovnih dneh po prejemu pomoči organizacija proizvajalcev prek bančnega ali poštnega nakazila v celoti izplača prejete zneske svojim članom in, kjer je primerno, proizvajalcem iz člena 15(2)(a) in (b). V primerih, zajetih v členu 4(2)(b), se plačilo lahko opravi z odprtjem kreditne linije.

Kadar je organizacija proizvajalcev v celoti ali delno sestavljena iz članov, ki so sami pravne osebe, sestavljene iz proizvajalcev, pošljejo te pravne osebe proizvajalcem plačila, predvidena v prvem pododstavku, v 15 delovnih dneh.

POGLAVJE VI

PREGLEDI IN KAZNI

ODDELEK 1

Pregledi

Člen 24

Nacionalni ukrepi

1. Brez poseganja v naslov VI Uredbe (ES) št. 2200/96 sprejmejo države članice potrebne ukrepe:

(a) za zagotovitev ravnanja v skladu s to uredbo;

(b) za preprečitev in odpravljanje nepravilnosti ter za uporabo kazni, predvidenih v tej uredbi;

(c) za izterjavo zneskov, izgubljenih zaradi nepravilnosti ali malomarnosti;

(d) za preverjanje evidenc, predvidenih v členih 25 in 26, da se zagotovi njihova skladnost s knjigovodstvom, ki se od organizacij proizvajalcev in predelovalcev zahteva v skladu z nacionalno zakonodajo;

(e) za izvajanje nenajavljenih pregledov iz člena 27 med ustreznimi obdobji.

2. Države članice izdelajo programe svojih pregledov iz člena 27 na podlagi analize tveganja, ki upošteva med drugim naslednje dejavnike:

(a) ugotovitve pregledov iz preteklih letih;

(b) razvoj od preteklega leta;

(c) donos surovin po homogenih proizvodnih conah;

(d) razmerje med dobavljenimi količinami in ocenjenim skupnim pridelkom;

(e) izkoristek surovin glede na končni proizvod.

Merila za analizo tveganj se redno posodabljajo.

3. Kadar se ugotovijo nepravilnosti ali neskladnosti, države članice povečajo pogostnost in odstotek pregledov iz člena 27 ob upoštevanju resnosti ugotovitev.

Člen 25

Evidence organizacij proizvajalcev

1. Organizacije proizvajalcev, ki dobavijo proizvode v predelavo, vodijo evidenco o vsakem dobavljenem proizvodu. Te evidence vsebujejo naslednje podatke:

(a) za količine, dobavljene v okviru večletnih pogodb:

(i) serije, dobavljene vsak posamezni dan, in identifikacijsko številko pogodbe, na katero se nanašajo;

(ii) neto maso vsake serije, ki je bila dobavljena in prevzeta v predelavo, zmanjšano za kakršno koli stopnjo znižanja, ter identifikacijsko številko zadevnega potrdila o dobavi;

(b) za količine, dobavljene v okviru kratkoročnih pogodb:

(i) serije, dobavljene vsak posamezni dan, in identifikacijsko številko pogodbe, na katero se nanašajo;

(ii) neto maso vsake serije, ki je bila dobavljena in prevzeta v predelavo, zmanjšano za kakršno koli stopnjo znižanja, ter identifikacijsko številko zadevnega potrdila o dobavi;

(iii) skupno količino, dobavljeno vsak posamezni dan, razčlenjeno na podlagi pripadajoče pomoči;

(c) v primeru količin, dobavljenih drugače kakor v okviru pogodbe:

(i) serije, dobavljene vsak posamezni dan, ter ime in naslov predelovalca;

(ii) neto maso vsake serije, ki je bila dobavljena in prevzeta v predelavo.

2. Organizacije proizvajalcev in posamični proizvajalci iz člena 15(2) omogočijo vse inšpekcije in preglede, ki so po mnenju pristojnih organov potrebni, ter imajo na razpolago vse dodatne evidence in podatke, ki jih ti organi zahtevajo za preverjanje skladnosti s to uredbo.

Pri vsakem osnovnem proizvodu morajo te dodatne evidence in podatki omogočati, da se za vsakega proizvajalca lahko ugotovi, ali se površine, skupni pridelek, skupne količine, ki so bile dobavljene organizaciji proizvajalcev, in količine, ki so bile dobavljene v predelavo, ujemajo s plačili pomoči in plačili, prejetimi od predelovalca. V ta namen te dodatne evidence in podatki vsebujejo tudi podatke o količinah, prodanih za trg svežih proizvodov, količinah, ki so bile umaknjene s trga, in preostalih količinah.

3. Države članice lahko predpišejo, v kakšni obliki morajo biti evidence, predvidene v odstavkih 1 in 2.

4. Za namene tega člena se lahko uporabijo evidence ali knjigovodski dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, če vsebujejo vse podatke iz odstavka 1.

Države članice lahko odločijo, da morajo biti evidence, predvidene v odstavkih 1 in 2, potrjene na enak način kot tiste evidence ali knjigovodski dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, če to ne ovira nadzora sheme proizvodne pomoči.

Člen 26

Evidence predelovalcev

1. Predelovalci vodijo evidenco o vsakem kupljenem proizvodu. Te evidence vsebujejo naslednje podatke:

(a) v primeru količin, kupljenih od organizacij proizvajalcev v okviru pogodbe:

(i) serije, prejete vsak posamezni dan, in identifikacijsko številko pogodbe, na katero se nanašajo;

(ii) neto maso vsake serije, ki je bila prejeta in prevzeta v predelavo, identifikacijsko številko zadevnega potrdila o dobavi ter natančen opis uporabljenih prevoznih sredstev;

(b) v primeru drugih kupljenih količin:

(i) serije, prejete vsak posamezni dan, ter ime in naslov prodajalca;

(ii) neto maso vsake prejete serije;

(c) količine soka, pridobljene vsak posamezni dan, razčlenjene po Brix koncentraciji, z ločeno navedbo količin, pridobljenih iz serij, dobavljenih v okviru pogodbe;

(d) količine krhljev, pridobljene vsak posamezni dan, z ločeno navedbo količin, pridobljenih iz serij, dobavljenih v okviru pogodbe;

(e) količine in cene končnih proizvodov, ki jih je predelovalec kupil vsak posamezni dan, ter ime in naslov prodajalca;

(f) količine in cene končnih proizvodov, ki so zapustili prostore predelovalca vsak posamezni dan, ter ime in naslova prejemnika blaga; ti podatki se lahko zabeležijo s sklicem na dodatno dokumentacijo, ki je shranjena drugje, če vsebuje zahtevane podatke;

(g) količine vsakega končnega proizvoda na zalogi ob koncu tržnega leta.

Količine se izrazijo v neto masi.

V primeru soka se količine iz (e), (f) in (g) razčlenijo na podlagi njihove Brix koncentracije.

Predelovalci za vsak obrat dnevno posodabljajo svoje evidence o soku in/ali krhljih.

2. Predelovalci morajo dokazila o plačilu za vse surovine, kupljene v okviru pogodbe ali pisne spremembe k tej pogodbi, hraniti še pet let od konca leta, v katerem je bil zadevni proizvod predelan. Predelovalci morajo pet let hraniti tudi dokazila o vseh nakupih ali prodajah predelanega soka.

3. Predelovalci omogočijo vse inšpekcije in preglede, ki so po mnenju pristojnih organov potrebni, ter imajo na razpolago vse dodatne evidence in podatke, ki jih ti organi zahtevajo za namene pregledov, ki jih štejejo za potrebne.

4. Države članice lahko predpišejo, v kakšni obliki morajo biti evidence, predvidene v odstavkih 1 in 3.

5. Za namene tega člena se lahko uporabijo evidence ali knjigovodski dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, če vsebujejo vse podatke iz odstavka 1.

Države članice lahko odločijo, da morajo biti evidence, predvidene v odstavkih 1 in 3, potrjene na enak način kot tiste evidence ali knjigovodski dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo, če to ne ovira nadzora sheme proizvodne pomoči.

Člen 27

Pregledi

1. Pri vsaki organizaciji proizvajalcev, ki dobavlja v predelavo sladke pomaranče, mandarine, klementine, satsuma mandarine, limone, grenivke in pomela, se za vsak proizvod in tržno leto opravijo naslednji pregledi:

(a) fizični pregledi na najmanj:

(i) 5 % površin iz točke (a) prvega odstavka člena 9 in iz člena 15(1)(a),

(ii) 20 % količin, dobavljenih v predelavo, da se preveri, ali se ujemajo s potrdili o dobavi iz člena 17(2) in izpolnjujejo minimalne zahteve za kakovost iz Priloge I;

(b) administrativni in knjigovodski pregledi na najmanj:

(i) 5 % proizvajalcev, zajetih v pogodbah, da bi se za vsakega proizvajalca še zlasti preverilo, ali se površine, skupni pridelek, količina, ki je bila dobavljena organizaciji proizvajalcev, in količina, ki je bila dobavljena v predelavo, ujemajo s plačili pomoči, predvidenimi v členu 23, in s prejetimi plačili;

(ii) 10 % sporazumov iz člena 15(3);

(c) administrativni in knjigovodski pregledi, da se preveri, ali se količine proizvodov, ki so jih proizvajalci iz člena 15(1) in (2) skupno dobavili organizaciji proizvajalcev, količine, skupno dobavljene v predelavo, potrdila o dobavi iz člena 17(2) in količine, skupno navedene v zahtevkih za pomoč, ujemajo s plačili pomoči po členu 23 in plačili, prejetimi od predelovalca;

(d) pregledi vseh zahtevkov za pomoč in dodatne dokumentacije, ter navzkrižno preverjanje vseh prijavljenih parcel.

2. Pri predelovalcih sladkih pomaranč, mandarin, klementin, satsuma mandarin, limon, grenivk in pomelov se za vsak obrat, proizvod in tržno leto opravijo naslednji pregledi:

(a) administrativni in knjigovodski pregledi na najmanj:

(i) 5 % serij, prejetih v okviru vsake vrste pogodbe (kratkoročne ali večletne), da se preveri, ali so zadevne količine dejansko zajete v pogodbi in potrdilih o dobavi iz člena 17(2), ter da se preverita natančen opis uporabljenih prevoznih sredstev in skladnost z minimalnimi zahtevami iz Priloge I,

(ii) 10 % nakazil plačane cene iz člena 7(1)(f);

(b) fizični in knjigovodski pregledi pri najmanj 10 % pridobljenih končnih proizvodov, da se preveri izkoristek predelanih surovin glede na končne proizvode, pridobljene v okviru pogodb in zunaj okvira pogodb;

(c) administrativni in knjigovodski pregledi, da se na podlagi izdanih in prejetih računov ter na podlagi knjigovodskih podatkov preveri, ali se količine končnih proizvodov, pridobljenih iz prejetih surovin, in količine kupljenih končnih proizvodov, ujemajo s količinami prodanih končnih proizvodov;

(d) fizični in knjigovodski pregledi vseh zalog končnih proizvodov najmanj enkrat letno, da se preveri njihovo ujemanje s proizvedenimi, kupljenimi in prodanimi končnimi proizvodi.

Pri predelovalcih ali predelovalnih obratih, ki v shemi pomoči niso sodelovali v predhodnem tržnem letu, se v prvem letu, v katerem sodelujejo v shemi, pregledi iz točke (d) opravijo najmanj dvakrat.

ODDELEK 2

Kazni

Člen 28

Znižanje pomoči v primeru odstopanja med zaprošeno pomočjo in pripadajočim zneskom

1. Če se ugotovi, da pomoč, zaprošena za določen proizvod in določeno tržno leto, presega pripadajoči znesek, se ta znesek zniža, razen če je razlika posledica očitne napake. To znižanje je enako razliki. Če je bila pomoč že izplačana, mora upravičenec povrniti dvojno razliko, skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 36(2).

2. Če je razlika iz odstavka 1 večja od 20 %, upravičenec izgubi vso pravico do te pomoči in mora, če je bila pomoč že izplačana, povrniti celotno pomoč, skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 36(2).

Če je razlika večja od 30 %, se organizacijo proizvajalcev poleg tega za nadaljnja tri tržna leta izključi iz sheme pomoči za zadevni proizvod.

Člen 29

Znižanje pomoči v primeru odstopanja med dobavljeno količino in minimalno količino v okviru večletnih pogodb

Če se - razen v primeru višje sile - ugotovi, da je v tržnem letu količina proizvoda, dobavljena v okviru večletne pogodbe, manjša od minimalne količine, določene v členu 6(4), se ustrezna pomoč za zadevno tržno leto zniža za 50 %. Če je bila pomoč že izplačana, mora upravičenec povrniti razliko med plačano pomočjo in pripadajočo pomočjo, skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 36(2).

Če za določen proizvod v tržnem letu organizacija proizvajalcev ne dobavi minimalnih količin v okviru treh ali več večletnih pogodb hkrati, se zadevni organizaciji proizvajalcev nemudoma prepove podpisovati nadaljnje večletne pogodbe za zadevni proizvod. Prepoved traja vsaj dve tržni leti, njeno trajanje pa določijo države članice na podlagi resnosti kršitve.

Člen 30

Znižanje pomoči v primeru odstopanja med količino, prevzeto v predelavo, in pogodbeno količino

1. Če se - razen v primeru višje sile - ugotovi, da so količine, ki so bile med tržnim letom prevzete v predelavo v okviru posamezne pogodbe iz člena 6(1)(a) in (b), manjše od pogodbenih količin za tisto tržno leto, vključno z morebitnimi spremembami glede teh količin, se ustrezna pomoč zniža za:

(a) 25 %, če znaša razlika med količinami, prevzetimi v predelavo, in pogodbenimi količinami 25 % ali več, vendar manj kot 40 % pogodbenih količin;

(b) 40 %, če znaša razlika med količinami, prevzetimi v predelavo, in pogodbenimi količinami 40 % ali več, vendar manj kot 50 % pogodbenih količin.

Nobena pomoč se ne dodeli, če znaša razlika med količinami, prevzetimi v predelavo, in pogodbenimi količinami 50 % ali več pogodbenih količin.

Če je bila pomoč že izplačana, mora organizacija proizvajalcev povrniti razliko med plačano pomočjo in pripadajočo pomočjo, skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 36(2).

2. Pri večletnih pogodbah se v primeru, v katerem je mogoče hkrati uporabiti člen 29 in odstavek 1 tega člena, naloži višja od obeh kazni.

Člen 31

Znižanje pomoči v primeru odpovedi pogodbe

Če se ugotovi, da sta pogodbeni stranki pogodbo o predelavi sporazumno v celoti ali delno odpovedali pred njenim iztekom, mora organizacija proizvajalcev, ki je pogodbo podpisala, povrniti 40 % pomoči, prejete v okviru te pogodbe, skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu s členom 36(2).

Če se v primeru večletnih pogodb poleg tega ugotovi, da je organizacija proizvajalcev v istem tržnem letu v celoti ali delno odpovedala dve pogodbi ali več, zadevna organizacija proizvajalcev še tri tržna leta od dneva, ko je pristojni organ v zadevni državi članici izvedel za odpoved, ne sme skleniti nobene nove večletne pogodbe v skladu z Uredbo (ES) št. 2202/96. Razen v primeru stečaja predelovalca se nedobava proizvoda v enem od tržnih let, na katera se nanaša večletna pogodba, šteje za odpoved zadevne pogodbe.

Člen 32

Odpoved pogodbe zaradi krivde predelovalca

Če organizacija proizvajalcev ne more izpolniti svojih pogodbenih obveznosti zaradi krivde predelovalca, lahko pristojni organi zadevne države članice v skladu z nacionalno zakonodajo organizacije proizvajalcev, ki so s tem predelovalcem podpisale kratkoročne ali večletne pogodbe, pooblastijo, da odpovejo take pogodbe ali jih nespremenjene prenesejo na drugega predelovalca. Za organizacije proizvajalcev, ki so od pristojnih nacionalnih organov dobile pooblastilo za odpoved ali prenos svojih pogodb, se kazni ali znižanja pomoči, predvidena v členu 31, ne uporabljajo.

Člen 33

Znižanje pomoči v okviru pregledov površin

1. Če pregledi površin iz člena 27(1)(a) in (d) na ravni pregledane skupne površine odkrijejo, da je prijavljena površina večja od dejansko ugotovljene površine, se pomoč, ki pripada organizaciji proizvajalcev, razen če je ta razlika posledica očitne napake, zniža za:

(a) odstotek ugotovljenega odstopanja, če je odstopanje večje od 5 %, vendar manjše od 20 % ugotovljene površine;

(b) 30 %, če je odstopanje večje od 20 % ugotovljene površine.

Kjer je prijavljena površina manjša od dejansko ugotovljene in je odstopanje večje od 10 % ugotovljene površine, se pomoč, ki pripada organizaciji proizvajalcev, zniža za polovico odstotka ugotovljenega odstopanja.

2. Znižanja, predvidena v odstavku 1, se ne uporabljajo, kadar je organizacija proizvajalcev predložila dejansko pravilne podatke ali lahko kako drugače dokaže, da to ni njena napaka.

Znižanja, predvidena v odstavku 1, se ne uporabljajo, kadar organizacija proizvajalcev ali njeni člani pristojni organ pisno obvestijo, da so podatki nepravilni ali so postali nepravilni, potem ko so bili poslani v skladu s členom 15(1), kadar organizacija proizvajalcev ali njeni člani niso bili obveščeni o nameri pristojnega organa, da izvede pregled na kraju samem, ali kadar pristojni organ organizacije proizvajalcev ni obvestil o ugotovljenih nepravilnostih.

Člen 34

Nacionalne kazni

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da se zagotovi upoštevanje določb o plačilih pomoči v skladu s členom 23. Še zlasti predvidijo kazni za odgovorne osebe iz organizacije proizvajalcev, ki so odvisne od resnosti kršitve.

V primeru ponovne kršitve organizacije proizvajalcev država članica prekliče priznanje te organizacije oziroma začasno priznanje v primeru skupine proizvajalcev, ki ji je bilo izdano začasno priznanje.

Člen 35

Kazni za predelovalce

1. Če se - razen v primeru višje sile - ugotovi, da celotna količina proizvoda, prevzeta v predelavo v okviru pogodb, ni bila predelana v enega od proizvodov, navedenih v členu 1 Uredbe (ES) št. 2202/96, mora predelovalec pristojnim organom plačati kazen, ki je enaka dvakratnemu znesku pomoči na enoto, pomnoženemu s količino zadevne nepredelane surovine, in obrestim, izračunanim v skladu s členom 36(2).

Poleg tega se odobritev proizvajalca, predvidena v členu 5 te uredbe, razen v primerih, ustrezno utemeljenih za zadostitev državi članici, začasno ukine:

(a) za tržno leto po ugotovitvi, če znaša ugotovljena razlika med količino, prevzeto v predelavo, in dejansko predelano količino, 10 % ali več, vendar manj kot 20 % količine, prevzete v predelavo;

(b) za dve tržni leti po ugotovitvi, če znaša razlika 20 % ali več.

2. Države članice izključijo predelovalca iz sheme pomoči, predvidene v Uredbi (ES) št. 2202/96, če:

(a) daje organizacija proizvajalcev v sodelovanju s predelovalcem napačne napovedi;

(b) predelovalec večkrat ne plača cene iz člena 7(1)(f) te uredbe;

(c) predelovalec večkrat ne upošteva plačilnega roka iz zadnjega pododstavka člena 7(1) te uredbe;

(d) predelovalec ne plača kazni, predvidenih v odstavku 1 tega člena;

(e) predelovalec ne izpolnjuje obveznosti iz odstavkov 1, 2 ali 3 člena 26 te uredbe;

(f) se večkrat uporabi člen 31 te uredbe.

Izključitev predelovalca iz sheme pomoči traja najmanj eno tržno leto, njeno trajanje pa določijo države članice na podlagi resnosti kršitve.

Člen 36

Plačilo izterjanega zneska

1. Izterjani zneski in pripadajoče obresti v skladu z določbami tega oddelka se plačajo pristojni plačilni agenciji in odštejejo od izdatkov, ki jih financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad.

2. Veljavna obrestna mera se izračuna v skladu z določbami nacionalne zakonodaje, vendar ne sme biti nižja od obrestne mere, ki velja za izterjavo zneskov po nacionalnih predpisih.

Člen 37

Upoštevanje predelovalnih pragov

Upoštevanje nacionalnih pragov in pragov Skupnosti se v vsaki zadevni državi članici preverja na podlagi količin, ki so bile predelane z dodelitvijo pomoči v okviru Uredbe (ES) št. 2202/96.

Člen 38

Upravno sodelovanje med državami članicami

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev medsebojnega upravnega sodelovanja in s tem pravilne uporabe te uredbe.

POGLAVJE VII

OBVESTILA KOMISIJI

Člen 39

Obvestila

1. Vsaka država članica pošlje Komisiji naslednja obvestila:

(a) pred začetkom vsakega tržnega leta obvestilo, ali se je uporabil člen 5(3) Uredbe (ES) št. 2202/96 ter o količinah vsakega od zadevnih podpragov;

(b) najpozneje do 31. marca za vsak proizvod podatke o pogodbenih količinah za tekoče tržno leto, razčlenjenih po vrstah pogodb;

(c) najpozneje do 1. avgusta tekočega tržnega leta za vsak proizvod podatke o količinah, dobavljenih v predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 2202/96 v obdobjih iz člena 2(4) te uredbe.

V primeru klementin se količina iz (c) razčleni na proizvode, dobavljene za predelavo v krhlje, in na proizvode, dobavljene za predelavo v sok.

2. Najpozneje do 1. marca naslednjega tržnega leta vsaka zadevna država članica obvesti Komisijo o:

(a) količinah vsakega proizvoda, ki so jih prejeli odobreni predelovalci, ki delujejo na njihovem nacionalnem ozemlju, razčlenjenih po dobljenih končnih proizvodih in, kjer je primerno, o količinah vsakega proizvoda, prejetih v predelavo iz druge države članice;

(b) količinah vsakega proizvoda, ki so jih predelovalci prejeli v okviru pogodbe, razčlenjenih po vrstah pogodbe (kratkoročna ali večletna);

(c) količinah vsakega proizvoda, ki so jih predelovalci prejeli v okviru pogodbe, razčlenjenih po dobljenih končnih proizvodih;

(d) količini končnih proizvodov, pridobljeni iz vsake od količin iz (a);

(e) količini končnih proizvodov, pridobljeni iz vsake od količin iz (c);

(f) količinah vsakega končnega proizvoda na zalogi ob koncu predelovalnih operacij za tisto tržno leto;

(g) pogodbenih in dobavljenih količinah vsakega proizvoda, razčlenjenih po vrstah pogodbe (kratkoročna ali večletna);

(h) količinah vsakega dobavljenega proizvoda, razčlenjenih na podlagi ustreznega zneska pomoči;

(i) izdatkih, izraženih v nacionalni valuti, za izplačano pomoč organizacijam proizvajalcem za vsak proizvod.

Količine se izrazijo v neto masi.

V primeru soka se količine iz (d) in (e) razčlenijo na podlagi njihove Brix koncentracije.

3. Za vsako tržno leto vsaka zadevna država članica najpozneje do 1. marca naslednjega leta pripravi poročilo o opravljenih pregledih, v katerem navede število pregledov in rezultate, razčlenjene po vrstah ugotovitev. Ta poročila se predložijo Komisiji najpozneje do 15. marca naslednjega leta.

4. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so vsi podatki iz obvestil in poročil Komisiji, navedeni v odstavkih 1, 2 in 3, pravilni, popolni in dokončni ter da so jih pristojni organi ustrezno preverili, preden so bili sporočeni Komisiji.

POGLAVJE VIII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 40

Sklepanje pogodb za tržno leto 2003/04

Z odstopanjem od člena 10 se za tržno leto 2003/04 pogodbe sklenejo najpozneje 1. novembra 2003.

Člen 41

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1092/2001 se za vsakega od zadevnih proizvodov razveljavi z dnem začetka veljavnosti te uredbe.

Vendar pa se členi 3, 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1092/2001 še naprej uporabljajo za pogodbe, ki so že bile sklenjene pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Sklici na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s tabelo ujemanja iz Priloge II.

Člen 42

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od tržnega leta 2003/04 za vsakega od zadevnih proizvodov.

Vendar se člen 5 ter člen 17(4) in (5) uporabljata od 1. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2003

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije

PRILOGA I

MINIMALNE ZAHTEVE ZA KAKOVOST IZ ČLENA 16

Proizvodi, dobavljeni v predelavo, morajo:

1. biti celi, dobre in pristne tržne kakovosti ter primerni za predelavo. Izključeni so proizvodi, ki jih je napadla gniloba;

2. izpolnjevati naslednje minimalne vrednosti:

(a) Proizvodi za predelavo v sok

Izkoristek v soku Stopnje Brix (1)

Pomaranče 30 % 10°

Mandarine 23 % 9°

Klementine 25 % 10°

Grenivke in pomeli 22 % 8°

Limone 20 % 7°

(1) Refraktometrična metoda

(b) Proizvodi za predelavo v krhlje

Izkoristek v soku Stopnje Brix (1)

Klementine 33 % 10°

Satsuma mandarine 33 % 10°

(1) Refraktometrična metoda

Za predelavo v krhlje morajo biti klementine in satsuma mandarine velike vsaj 45 mm.

PRILOGA II

TABELA UJEMANJA

Uredba (ES) št. 1092/2001 Ta uredba

Člen 1 Člen 1(1)

Člen 2(1) Člen 2(1)

Člen 2(2) Člen 2(2) in (3)

Člen 2(3) Člen 2(4)

Člen 3(1) Člen 4

Člen 3(2) Člen 6(1)

Člen 3(3) Člen 7(1)

Člen 3(4) Prvi pododstavek člena 7(2)

Člen 3(5) Člen 6(3)

Člen 3(6) Člen 6(4)

Člen 3(7) Drugi pododstavek člena 7(2)

Člen 3(8) Člen 8

Člen 4 Člen 9

Člen 5(1) Člen 10

Člen 5(2) Člen 11(1)

Člen 5(3) Člen 11(2)

Člen 6(1) Prvi pododstavek člena 12(1) in (2)

Člen 6(2) Drugi pododstavek člena 12(2)

Člen 7(1) Člen 13

Člen 7(2) Člen 14(1)

Člen 7(3) Člen 14(2)

Člen 8(1) do (5) Člen 15(1) do (5)

Prvi pododstavek člena 8(6) Člen 3

Drugi pododstavek člena 8(6) Drugi pododstavek člena 15(1)

Člen 9 Člen 16

Člen 10(1) Člen 17(1)

Člen 10(2) Člen 17(2) in 17(3)

Člen 10(3) Člen 17(6)

Člen 10(4) Člen 17(7)

Člen 10(5) Člen 17(8)

Člen 11 Člen 18

Člen 12(1) Člen 19(1)

Člen 12(2) Člen 19(3)

Člen 12(3) Člen 19(2)

Člen 12(4) Člen 19(4)

Člen 13(1) Člen 20

Člen 13(2) Člen 21

Člen 14 Člen 22

Člen 15 Člen 23

Člen 16 Člen 24

Člen 17 Člen 25

Člen 18 Člen 26

Člen 19 Člen 27

Prvi pododstavek člena 20(1) Člen 28(1)

Drugi pododstavek člena 20(1) Člen 36(2)

Člen 20(2) Člen 28(2)

Člen 20(3) Člen 36(1)

Člen 20(4) Prvi pododstavek člena 34

Člen 20(5) Člen 29

Člen 20(6) Člen 30

Člen 20(7) Člen 31

Člen 20(8) Člen 33

Člen 20(9) Drugi pododstavek člena 34

Člen 21(1) Člen 35(1)

Člen 21(2) Člen 35(2)

Člen 21(3) Člen 36(1)

Člen 22(1) Člen 37

Člen 22(2) Člen 38

Člen 23 Člen 39

Člen 25 Člen 41

Člen 26 Člen 42

Priloga Priloga I

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 49.

[2] UL L 311, 12.12.2000, str. 9.

[3] UL L 150, 6.6.2001, str. 6.

[4] UL L 55, 26.2.2002, str. 20.

[5] UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

[6] UL L 7, 11.1.2003, str. 64.

[7] UL L 355, 5.12.1992, str. 1

[8] UL L 72, 14.3.2001, str. 6.

[9] UL L 327, 12.12.2001, str. 11.