32003R2042Uradni list L 315 , 28/11/2003 str. 0001 - 0165


Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003

z dne 20. novembra 2003

o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu [1], v nadaljevanju "Osnovna uredba", in zlasti členov 5 in 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Osnovna uredba vzpostavlja skupne bistvene zahteve za zagotovitev visoke enotne ravni varnosti civilnega letalstva in varstva okolja; zahteva, da Komisija sprejme potrebna izvedbena pravila za zagotovitev njihove enotne uporabe, ustanavlja Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (v nadaljevanju "agencija"), ki bo Komisiji pomagala pri pripravi teh izvedbenih pravil.

(2) Obstoječe zahteve letalstva na področju vzdrževanja, kot so navedene v Prilogi II k Uredbi Sveta (EGS) št. 3922/91 [2], bodo z 28. septembrom 2003 razveljavljene.

(3) Treba je sprejeti skupne tehnične zahteve in upravne postopke za zagotovitev stalne plovnosti letalskih proizvodov, delov in naprav, za katere velja Osnovna uredba.

(4) Od organizacij in osebja, ki se ukvarja z vzdrževanjem proizvodov, delov in naprav, je treba zahtevati, da izpolnjujejo določene tehnične zahteve, da bi izkazali svojo sposobnost in sredstva za izpolnjevanje svojih obveznosti in s tem povezanih pravic; Komisija mora sprejeti ukrepe za opredelitev pogojev izdajanja, vzdrževanja, spreminjanja, začasne razveljavitve ali preklica potrdil, ki to izpolnjevanje potrjujejo.

(5) Potreba po zagotavljanju enotnosti uporabe skupnih tehničnih zahtev na področju stalne plovnosti letalskih proizvodov, delov in naprav zahteva, da pristojni organi sledijo skupnim postopkom za oceno skladnosti s temi zahtevami; agencija mora pripraviti certifikacijske specifikacije, da omogoči potrebno regulativno enotnost.

(6) Treba je zagotoviti dovolj časa, da se letalska industrija in organi držav članic prilagodijo na nov regulativni okvir; treba je priznati stalno veljavnost potrdil, izdanih pred začetkom veljavnosti te uredbe, v skladu s členom 57 Osnovne uredbe.

(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, temeljijo na mnenju agencije [3] v skladu s členoma 12(2)(b) in 14(1) Osnovne uredbe.

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu [4], ustanovljenega s členom 54(3) Osnovne uredbe -

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Cilj in področje uporabe

1. Ta uredba vzpostavlja skupne tehnične zahteve in upravne postopke za zagotavljanje stalne plovnosti zrakoplova, vključno s katero koli komponento za vgradnjo v zrakoplov, ki je:

(a) registriran v državi članici; ali

(b) registriran v tretji državi in ga uporablja operator, pregled nad delovanjem katerega zagotavlja država članica.

2. Odstavek 1 se ne uporablja za zrakoplove, za katere je bil prepisan varnostni pregled nad delovanjem preseljen v tretjo državo in ki jih ne uporablja operator Skupnosti, ali za zrakoplove iz Priloge II k Osnovni uredbi.

3. Določbe te uredbe, ki se nanašajo na komercialni letalski prevoz, se uporabljajo za letalske prevoznike z licenco, kot jih opredeljuje pravo Skupnosti.

Člen 2

Opredelitve

Na področju uporabe Osnovne uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a) "zrakoplov" je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino;

(b) "potrditveno osebje" pomeni osebje, odgovorno za sprostitev zrakoplova ali komponente po vzdrževanju;

(c) "komponenta" pomeni kateri koli motor, propeler, del ali napravo;

(d) "stalna plovnost" pomeni vse procese, ki zagotavljajo, da zrakoplov kadar koli med svojo obratovalno življenjsko dobo izpolnjuje veljavne zahteve plovnosti in je v stanju za varno obratovanje:

(e) "JAA" pomeni "Skupne letalske oblasti".

(f) "JAR" pomeni "Skupne letalske predpise".

(g) "velik zrakoplov" pomeni zrakoplov, razvrščen kot letalo z največjo vzletno maso več kot 5700 kg, ali večmotorni helikopter,

(h) "vzdrževanje" pomeni eno od naslednjega: obnovo, popravilo, pregled, nadomestitev, modifikacijo ali odpravo okvare zrakoplova ali komponente, ali njihove kombinacije, z izjemo predpoletnega pregleda;

(i) "organizacija" pomeni fizično osebo, pravno osebo ali del pravne osebe. Taka organizacija ima lahko sedež na več kot eni lokaciji na ozemlju držav članic ali ne;

(j) "predpoletni pregled" pomeni pregled, opravljen pred poletom za zagotovitev, da je zrakoplov ustrezen za nameravani let.

Člen 3

Zahteve za stalno plovnost

1. Stalna plovnost zrakoplova in komponent se zagotavlja v skladu z določbami Priloge I.

2. Organizacije in osebje, ki se ukvarjajo s stalno plovnostjo zrakoplova in komponent, vključno z vzdrževanjem, morajo izpolnjevati določbe Priloge I in ustrezno določbe členov 4 in 5.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 se mora stalna plovnost zrakoplova, kateremu je bilo izdano dovoljenje za letenje, ne glede na zakonodajo Skupnosti, zagotavljati na osnovi nacionalnih predpisov države registracije.

Člen 4

Potrditve vzdrževalne organizacije

1. Organizacije, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem velikih zrakoplovov ali zrakoplovov, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz, in komponent, namenjenih za vgradnjo v zrakoplov, se odobrijo v skladu z določbami Priloge II.

2. Velja, da so odobritve za vzdrževanje, ki jih je država članica izdala ali priznala skladno z zahtevami in postopki JAA, veljavnimi pred začetkom veljavnosti te uredbe, izdane v skladu s to uredbo. V ta namen se z odstopanjem od določb 145.B.50(2) po Prilogi II ugotovitve 2. stopnje, povezane z razlikami med JAR 145 in Prilogo II, lahko zaključijo v enem letu. Velja, da so potrdila o sprostitvi v obratovanje in dovoljenja za sprostitev v uporabo, ki jih je v tem enoletnem obdobju izdala organizacija, potrjena po zahtevah JAA, izdana po tej uredbi.

3. Osebje, usposobljeno za opravljanje in/ali nadzor stalnega plovnostnega neporušitvenega pregledovanja konstrukcij in/ali komponent zrakoplova na osnovi standardov, ki jih je država članica pred začetkom veljavnosti te uredbe priznavala kot standarde, ki zagotavljajo enakovredno raven usposobljenosti, lahko nadaljuje z izvajanjem in/ali nadzorom teh preskusov.

Člen 5

Potrditveno osebje

1. Potrditveno osebje je usposobljeno v skladu z določbami Priloge III, razen kot je predvideno v M.A.607(b) in M.A.803 Priloge I ter v 145.A.30(j) Dodatka IV k Prilogi II.

2. Velja, da je licenca za vzdrževanje zrakoplova in morebitne tehnične omejitve v zvezi s to licenco, ki jo je izdala ali priznala država članica v skladu z zahtevami in postopki JAA ter je veljala pred začetkom veljavnosti te uredbe, izdana v skladu s to uredbo.

Člen 6

Zahteve za organizacijo za usposabljanje

1. Organizacije, ki se ukvarjajo z usposabljanjem osebja iz člena 5, se odobrijo v skladu s Prilogo IV, da so upravičene:

(a) izvajati priznano osnovno usposabljanje; in/ali

(b) izvajati priznano usposabljanje za tip; in

(c) opravljati izpite; in

(d) izdajati spričevala o usposabljanju.

2. Šteje, da je odobritev organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja, ki jo je država članica izdala ali priznala skladno z zahtevami in postopki JAA ter je veljala pred začetkom veljavnosti te uredbe, izdana v skladu s to uredbo. V ta namen se lahko z odstopanjem od določb 147.B.130(b) po Prilogi IV ugotovitve 2. stopnje, povezane z razlikami med JAR 147 in Prilogo IV, zaključijo v enem letu.

Člen 7

Začetek veljavnosti

1. Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se določbe Priloge I, razen M.A.201(h)(2) in M.A.708(c), uporabljajo od 28. septembra 2005.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko države članice izberejo, da ne bodo uporabljale:

(a) določb Priloge I za zrakoplov, ki se ne ukvarja s komercialnim letalskim prevozom, do 28. septembra 2008;

(b) določb Priloge I(I) za zrakoplov, ki se ukvarja s komercialnim letalskim prevozom, do 28. septembra 2008;

(c) naslednjih določb Priloge II do 28. septembra 2006:

- 145.A.30(e), elemente človeških dejavnikov,

- 145.A.30(g) kot se uporablja za velike zrakoplove z največjo vzletno maso več kot 5700 kg,

- 145.A.30(h)(1) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso več kot 5700 kg,

- 145.A.30(j)(1), Dodatek IV,

- 145.A.30(j)(2), Dodatek IV,

(d) naslednjih določb Priloge II do 28. septembra 2008:

- 145.A.30(g) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 kg ali manj,

- 145.A.30(h)(1) kot se uporablja za zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 kg ali manj,

- 145.A.30(h)(2);

(e) določbe Priloge III kot se uporabljajo za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 5700 kg do 28. septembra 2005;

(f) določbe Priloge III kot se uporabljajo za zrakoplove z največjo vzletno maso 5700 kg ali manj do 28. septembra 2006.

4. Države članice lahko izdajajo odobritve omejenega trajanja upoštevaje Prilogo II in Prilogo IV do 28. septembra 2005.

5. Ko država članica uporabi določbe odstavkov 3 ali 4, o tem obvesti Komisijo in agencijo.

6. Agencija oceni pomen določb Priloge I k tej uredbi z namenom Komisiji predložiti mnenje, vključno z možnimi spremembami Priloge I, pred 28. marcem 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2003

Za Komisijo

Loyola de Palacio

Podpredsednica

[1] UL L 240, 7.9.2002, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

[2] UL L 373, 31.12.1991, str. 4; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2871/2000 (UL L 333, 29.12.2000, str. 47).

[3] Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu 1/2003, 1. septembra 2003.

[4] Mnenje Evropske agencije za varnost v letalstvu, 23. septembra 2003.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

(Del M)

M.1

Za namene tega Dela je pristojni organ:

1. za pregled nad stalno plovnostjo posameznega zrakoplova in izdajo potrdil o pregledu plovnosti organ, ki ga je imenovala država članica registracije.

2. za pregled nad delovanjem vzdrževalne organizacije kot je opredeljeno v M.A Poddelu F,

(i) organ, ki ga je imenovala država članica, v kateri se nahaja glavni kraj poslovanja organizacije.

(ii) agencija, če se organizacija nahaja v tretji državi.

3. za pregled nad delovanjem organizacije za vodenje stalne plovnosti kot je opredeljeno v M.A Poddelu G,

(i) organ, ki ga je imenovala država članica, v kateri se nahaja glavni kraj poslovanja te organizacije, če odobritev ni vključena v spričevalo letalskega prevoznika.

(ii) organ, ki ga je imenovala država članica operatorja, če je odobritev vključena v spričevalo letalskega prevoznika.

(iii) agencija, če se organizacija nahaja v tretji državi.

4. za odobritev programov vzdrževanja,

(i) organ, ki ga je imenovala država članica registracije.

(ii) v primeru komercialnega letalskega prevoza, kadar se država članica operatorja razlikuje od države članice registracije, organ, za katerega sta se navedeni državi dogovorili pred odobritvijo programa vzdrževanja.

ODDELEK A

TEHNIČNE ZAHTEVE

PODDEL A

SPLOŠNO

M.A.101 Področje uporabe

Ta oddelek določa ukrepe, ki jih je treba uporabiti za zagotovitev ohranjanja plovnosti, vključno z vzdrževanjem. Opredeljuje tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe ali organizacije, ki se ukvarjajo z vodenjem stalne plovnosti.

PODDEL B

ODGOVORNOST

M.A.201 Odgovornosti

(a) Lastnik je odgovoren za stalno plovnost zrakoplova in zagotovi, da se let ne opravi, če ne velja da:

1. je zrakoplov vzdrževan v stanju plovnosti, in;

2. je vsa vgrajena operativna in zasilna oprema pravilno nameščena in uporabna ali jasno označena kot neuporabna, in;

3. je spričevalo o plovnosti veljavno, ter;

4. se vzdrževanje zrakoplova izvaja v skladu s potrjenim programom vzdrževanja kot je opredeljeno v M.A.302.

(b) Kadar je zrakoplov v najemu, so odgovornosti lastnika prenesene na najemnika, če:

1. je najemnik naveden v dokumentu registracije, ali;

2. podrobno opredeljen v najemni pogodbi.

Kadar se v tem delu sklicuje na "lastnika", izraz lastnik ustrezno zajema lastnika ali najemnika.

(c) Vsaka oseba ali organizacija, ki opravlja vzdrževanje, je odgovorna za opravljene naloge.

(d) Vodja zrakoplova ali operator v primeru komercialnega letalskega prevoza je odgovoren za zadovoljivo izvedbo predpoletnega pregleda. Ta pregled mora opraviti pilot ali neka druga usposobljena oseba, ni pa treba, da ga opravi potrjena vzdrževalna organizacija ali potrditveno osebje po Delu 66.

(e) Lastnik zrakoplova lahko za izpolnjevanje odgovornosti odstavka (a) sklene pogodbo za izvajanje nalog, povezanih s stalno plovnostjo, s potrjeno organizacijo za vodenje stalne plovnosti, kot je opredeljeno v M.A Poddelu G (potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti v nadaljevanju) v skladu z Dodatkom I. V tem primeru organizacija za vodenje stalne plovnosti prevzame odgovornost za pravilno izvedbo teh nalog.

(f) V primeru velikega zrakoplova lastnik zrakoplova za izpolnjevanje odgovornosti iz odstavka (a) zagotovi, da naloge, povezane stalno plovnostjo, opravlja potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti. Pismena pogodba se izdela v skladu z Dodatkom I. V tem primeru organizacija za vodenje stalne plovnosti prevzame odgovornost za pravilno izvedbo teh nalog.

g) Vzdrževanje velikega zrakoplova, zrakoplova, ki se uporablja za komercialni letalski prevoz, in njegovih komponent opravlja potrjena vzdrževalna organizacija po Delu 145.

(h) V primeru komercialnega letalskega prevoza je operator odgovoren za stalno plovnost zrakoplova, ki ga upravlja in:

1. je potrjen kot del spričevala letalskega prevoznika, ki ga je izdal pristojni organ v skladu z M.A Poddel G za zrakoplov, ki ga upravlja; in

2. je potrjen v skladu z Delom 145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo; in

3. zagotavlja, da je izpolnjen odstavek (a).

(i) Kadar država članica zahteva, da ima operator potrdilo za svoje dejavnosti, razen za komercialni letalski prevoz, potem:

1. je ustrezno potrjen v skladu z M.A Poddel G, za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, s katerim upravlja, ali za sklenitev pogodbe s tako organizacijo; in

2. je ustrezno potrjen v skladu z M.A, Poddel F ali Del 145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo; in

3. zagotavlja, da je izpolnjen odstavek (a).

(j) Lastnik/operater je odgovoren, da pristojnemu organu odobri dostop do organizacije/zrakoplova za določitev stalne skladnosti s tem Delom.

M.A.202 Javljanje dogodkov

(a) Vsaka oseba ali organizacija, odgovorna po M.A.201, poroča državi registracije, organizaciji, odgovorni za projekt tipa ali dodatni projekt tipa in ustrezno državi članici operatorja, o kakršnem koli ugotovljenem stanju zrakoplova ali komponente, ki resno ogroža varnost poleta.

(b) Poročila se izdelajo na način, ki ga določi agencija, in vsebujejo vse ustrezne informacije o stanju, ki so osebi ali organizaciji poznane.

(c) Kadar z osebo ali organizacijo, ki vzdržuje zrakoplov, lastnik ali operator sklene pogodbo za izvajanje vzdrževanja, oseba ali organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, tudi poroča lastniku, operatorju ali organizaciji za vodenje stalne plovnosti o vsakem takem stanju, ki vpliva na lastnikov ali operaterjev zrakoplov ali komponento.

(d) Poročila se izdelajo kakor hitro je izvedljivo, vendar v vsakem primeru v 72 urah, odkar je oseba ali organizacija ugotovila stanje, na katero se poročilo nanaša.

PODDEL C

STALNA PLOVNOST

M.A.301 Naloge stalne plovnosti

Stalna plovnost zrakoplova in uporabnost operativne in zasilne opreme se zagotavlja z:

1. izvedbo predpoletnih pregledov;

2. odpravo katere koli okvare ali poškodbe, ki vpliva na varno delovanje, na uradno priznani standard, za vse velike zrakoplove ali zrakoplove, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz, ob upoštevanju seznama minimalne opreme in seznama odstopanja od konfiguracije, če velja za tip zrakoplova;

3. izvedbo vsega vzdrževanja v skladu s potrjenim programom vzdrževanja zrakoplova po M.A.302;

4. za vse velike zrakoplove ali zrakoplove, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz, z analizo učinkovitosti potrjenega programa vzdrževanja po M.A.302;

5. izvedbo ustreznih:

(i) plovnostno tehničnih zahtev,

(ii) operativnih navodil za delovanje z vplivom na stalno plovnost,

(iii) zahtev po stalni plovnosti, ki jo določi agencija,

(iv) ukrepov, ki jih je določil pristojni organ ob neposrednem odzivu na varnostni problem;

6. izvedbo modifikacij in popravil v skladu z M.A.304;

7. vzpostavitvijo izvedbene politike za neobvezne modifikacije in/ali preglede za vse velike zrakoplove ali zrakoplove, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz;

8. testnih letov zaradi vzdrževanja po potrebi.

M.A.302 Program vzdrževanja

(a) Vsak zrakoplov se vzdržuje v skladu s programom vzdrževanja, ki ga pristojni organ odobri in periodično pregleduje ter ustrezno spreminja.

(b) Program vzdrževanja in vse nadaljnje spremembe odobri pristojni organ.

(c) Program vzdrževanja mora vzpostaviti skladnost z:

1. navodili za stalno plovnost, ki so jih izdali nosilci certifikata tipa in dodatnega certifikata tipa ter katera koli organizacija, ki take podatke objavlja v skladu z Delom 21, ali

2. navodili, ki jih je izdal pristojni organ, če se razlikujejo od pododstavka 1 ali če posebnih priporočil ni, ali

3. navodili, ki jih je opredelil lastnik ali operator in odobril pristojni organ, če se razlikujejo od pododstavkov 1 in 2.

(d) Program vzdrževanja vsebuje podrobnosti, vključno s pogostostjo vsega vzdrževanja, ki ga je treba opraviti, vključno s specifičnimi nalogami, povezanimi s specifičnim delovanjem. Program mora vključevati tudi program zanesljivosti, kadar program vzdrževanja temelji:

1. na logiki Skupine za upravljanje vzdrževanja, ali;

2. v glavnem na spremljanju stanja.

e) Kadar stalno plovnost zrakoplova upravlja organizacija po M.A Poddelu G, se lahko program vzdrževanja in njegove spremembe odobrijo s postopkom programa vzdrževanja, ki ga je taka organizacija uveljavila (v nadaljevanju neposredna odobritev).

M.A.303 Plovnostno tehnične zahteve

Katero koli veljavno plovnostno tehnično zahtevo je treba izvesti v obsegu zahtev te plovnostno tehnične zahteve, razen če je agencija drugače opredelila.

M.A.304 Podatki za modifikacije in popravila

Poškodba se oceni, opravijo se modifikacije in popravila z uporabo podatkov, ki jih je odobrila agencija ali potrjena projektivna organizacija po Delu 21, kot ustreza.

M.A.305 Sistem evidentiranja stalne plovnosti zrakoplova

(a) Ob zaključku katerega koli vzdrževanja se v evidenco stalne plovnosti zrakoplova vnese s tem povezano M.A.801 potrdilo o sprostitvi v obratovanje. Vsak vnos se opravi kakor hitro je izvedljivo, vendar v nobenem primeru ne več kot 30 dni po vzdrževalnem opravilu.

(b) Evidenco o stalni plovnost zrakoplova ustrezno sestavljajo knjiga zrakoplova, knjiga(-e) motorja ali kontrolne kartice modula motorja, knjiga(-e) propelerja in kontrolne kartice za vsako komponento z omejeno obratovalno življenjsko dobo ter operaterjev tehnični dnevnik.

(c) Tip in registrska oznaka zrakoplova, datum, skupaj s skupnim časom letenja in/ali ciklov letenja in/ali številom pristankov se ustrezno vnesejo v knjige zrakoplovov.

(d) Evidenca o stalni plovnosti zrakoplova vsebuje trenutni:

1. status plovnostno tehničnih zahtev in ukrepov, ki jih je določil pristojni organ ob neposrednem odzivu na varnostni problem;

2. status modifikacij in popravil;

3. status izpolnjevanja programa vzdrževanja;

4. status komponent z omejeno življenjsko dobo;

5. poročilo o masi in ravnotežju;

6. spisek odloženih vzdrževalnih del.

(e) Poleg dokumenta o sprostitvi v obratovanje, EASA obrazec 1 ali enakovreden, se v zvezi z vsako vgrajeno komponento vnesejo v ustrezno knjigo motorja ali propelerja, kontrolno kartico modula motorja ali komponente z omejeno življenjsko dobo naslednje informacije:

1. identifikacija komponente in;

2. tip, serijska številka in registracija zrakoplova, na katerega je bila določena komponenta nameščena, skupaj s sklicem na vgradnjo in odstranitev komponente, ter

3. za določeno komponento: skupno zbran čas letenja in/ali ciklov letenja in/ali število pristajankov in/ali koledarski čas, kot ustreza, ter;

4. informacije pod (d) iz tega odstavka, ki se nanašajo na komponento.

(f) Oseba, odgovorna za vodenje nalog stalne plovnosti po M.A Poddelu B, nadzoruje evidenco, kot je podrobno razloženo v tem odstavku, in jo na zahtevo predloži pristojnemu organu.

(g) Vsi vpisi v evidenco o stalni plovnost zrakoplova so jasni in natančni. Kadar je treba nek vpis popraviti, se popravke izvede na način, ki razločno kaže prvotni vpis.

(h) Lastnik ali operator zagotovi, da je vzpostavljen sistem hranjenja naslednje evidence za navedena obdobja:

1. vsa podrobna evidenca o vzdrževanju v zvezi z zrakoplovom in vsako komponento z omejeno življenjsko dobo, nameščeno na zrakoplov, vsaj 24 mesecev potem, ko je bil zrakoplov ali komponenta trajno umaknjena iz uporabe, in;

2. skupen čas in cikli letenja, kot ustreza, zrakoplova in vseh komponent z omejeno življenjsko dobo, vsaj 12 mesecev potem, ko je bil zrakoplov ali komponenta trajno umaknjena iz uporabe, in;

3. ustrezen čas in cikli letenja zrakoplova od zadnjega načrtovanega vzdrževanja komponente, ki je omejena glede življenjske dobe, vsaj dokler načrtovanega vzdrževanja komponente ne nadomesti drugo načrtovano vzdrževanje enakovrednega obsega dela in podrobnosti, in;

4. trenutni status izpolnjevanja programa vzdrževanja, tako da je mogoče ugotoviti skladnost s potrjenim programom vzdrževanja zrakoplova, vsaj dokler načrtovanega vzdrževanja zrakoplova ali komponente ne nadomesti drugo načrtovano vzdrževanje enakovrednega obsega dela in podrobnosti, in

5. trenutni status plovnostno tehničnih zahtev, ki veljajo za zrakoplov in komponente, vsaj 12 mesecev potem, ko je bil zrakoplov ali komponenta trajno umaknjena iz uporabe, in;

6. podrobnosti o trenutnih modifikacijah in popravilih zrakoplova, motorja(-ev), propelerja(-jev) in katere koli druge komponente, življenjsko pomembne za varnost leta, vsaj 12 mesecev potem, ko so bili trajno umaknjeni iz uporabe.

M.A.306 Operatorjev sistem tehničnega dnevnika

(a) V primeru komercialnega letalskega prevoza operator poleg zahtev M.A.305 uporabi sistem tehničnega dnevnika zrakoplova, ki za vsak zrakoplov vsebuje naslednje informacije:

1. informacije o vsakem letu, potrebne za zagotovitev stalne varnosti letenja, in;

2. tekoče potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje, in;

3. tekoča izjava o vzdrževanju, ki navaja status vzdrževanja zrakoplova glede tega, katero načrtovano in izredno vzdrževanje je naslednjič predvideno, razen če se pristojni organ strinja, da se izjava o vzdrževanju hrani nekje drugje, in;

4. vse neizvedene odložene odprave okvar, ki vplivajo na delovanje zrakoplova, in;

5. vsa potrebna navodila glede izvedbe podpore vzdrževanju.

(b) Sistem tehničnega dnevnika zrakoplova in nadaljnje spremembe odobri pristojni organ.

(c) Operator zagotovi, da se tehnični dnevnik zrakoplova hrani 36 mesecev po datumu zadnjega vpisa.

M.A.307 Prenos evidence o stalni plovnosti zrakoplova

(a) Lastnik ali operator zagotovi, da se takrat, ko se zrakoplov trajno prenese z enega lastnika ali operatorja na drugega, prenese tudi M.A.305 evidenca o stalni plovnosti in ustrezno operatorjeva tehnični dnevnik po M.A.306.

(b) Lastnik zagotovi, da se ob sklenitvi pogodbe za naloge vodenja stalne plovnosti z organizacijo za vodenje stalne plovnosti, na to organizacijo prenese M.A.305 evidenca o stalni plovnosti.

(c) Časovna obdobja, predpisana za hranjenje evidenc, še naprej veljajo za novega lastnika, operatorja ali organizacijo za vodenje stalne plovnosti.

PODDEL D

STANDARDI VZDRŽEVANJA

M.A.401 Podatki za vzdrževanje

(a) Oseba ali organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, ima pri izvajanju vzdrževanja, vključno z modifikacijami in popravili, dostop do veljavnih tekočih podatkov za vzdrževanje in uporablja samo te podatke.

(b) Za namene tega dela so veljavni podatki za vzdrževanje:

1. vsaka veljavna zahteva, postopek, standard ali informacija, ki jo je izdal pristojni organ,

2. vsaka veljavna plovnostno tehnična zahteva,

3. veljavna navodila za stalno plovnost, ki so jih izdali nosilci certifikata tipa, nosilci dodatnega certifikata tipa in katera koli organizacija, ki take podatke objavlja v skladu z Delom 21.

4. vsi veljavni podatki, izdani skladno s 145.A.45(d).

(c) Oseba ali organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, zagotovi, da so vsi veljavni podatki za vzdrževanje tekoči in takoj na voljo za uporabo, kadar se zahtevajo. Oseba ali organizacija vzpostavi sistem delovnih kartic ali delovnih pol, ki naj se uporablja, in na te delovne kartice ali pole natančno prepiše podatke za vzdrževanje ali izdela natančne sklice na določeno vzdrževalno nalogo ali naloge, vsebovane v teh podatkih za vzdrževanje.

M.A.402 Izvajanje vzdrževanja

(a) Vse vzdrževanje opravlja usposobljeno osebje po metodah, tehnikah, standardih in navodilih, opredeljenih v M.A.401 podatkih za vzdrževanje. Nadalje, po vsaki vzdrževalni nalogi, ki vpliva na varnost letenja, se izvede neodvisen pregled, razen če Del 145 drugače opredeljuje ali je tako dogovorjeno s pristojnim organom.

(b) Vse vzdrževanje se opravi z uporabo orodij, opreme in materiala, opredeljenega v M.A.401 podatkih za vzdrževanje, razen če Del 145 drugače opredeljuje. Kjer je treba, so orodje in oprema nadzorovani in umerjeni po uradno priznanem standardu.

(c) Območje, na katerem se opravlja vzdrževanje, je dobro organizirano in čisto kar zadeva umazanijo in kontaminacijo.

(d) Vse vzdrževanje se opravi ob upoštevanju kakršnih koli okoljskih omejitev, opredeljenih v M.A.401 podatkih za vzdrževanje.

(e) V primeru neprijaznih vremenskih razmer ali dolgotrajnega vzdrževanja je treba uporabiti ustrezne prostore.

(f) Po zaključku vsega vzdrževanja je treba opraviti splošno preverjanje za zagotovitev, da na zrakoplovu ali komponenti niso ostala kaka orodja, oprema in drugi tuji deli ali material, ter da so bile ponovno nameščene vse odstranjene panelne plošče za dostop.

M.A.403 Okvare zrakoplova

(a) Vsaka okvara zrakoplova, ki resno ogroža varnost poleta, se mora odpraviti pred naslednjim letom.

(b) Samo pooblaščeno potrditveno osebje v skladu z M.A.801(b)1, M.A.801(b)2 ali Delom 145 lahko ob uporabi M.A.401 podatkov za vzdrževanje odloči, ali okvara zrakoplova resno ogroža varnost letenja in zato odloči, kdaj in kateri ukrep za odpravo se opravi pred naslednjim poletom in odpravo katere napake je mogoče odložiti. To pa ne velja, kadar:

1. je za pilota uporaba potrjenega seznama minimalne opreme, kot je odločil pristojni organ obvezna; ali

2. okvare zrakoplova pristojni organ opredeljuje kot sprejemljive.

(c) Vsaka okvara zrakoplova, ki ne bi resno ogrožala varnosti letenja, se odpravi takoj, ko je to izvedljivo po datumu, ko je bila okvara zrakoplova prvič ugotovljena, in v časovnem roku, opredeljenem v podatkih za vzdrževanje.

(d) Vsaka okvara, ki ni bila odpravljena pred letom, se zapiše v evidenco za vzdrževanje zrakoplova po M.A.305 ali operatorjev sistem tehničnega dnevnika po M.A.306, kot ustreza.

PODDEL E

KOMPONENTE

M.A.501 Vgradnja

(a) Nobene komponente se ne sme namestiti, če ni v zadovoljivem stanju, če ni bila ustrezno sproščena v uporabo na EASA Obrazcu 1 ali enakovrednem ter je označena v skladu z Delom 21, Poddel Q, razen če je v Delu 145 in Poddelu F drugače opredeljeno.

(b) Pred vgradnjo komponente na zrakoplov oseba ali potrjena vzdrževalna organizacija zagotovi, da določena komponenta ustreza za namestitev, kadar lahko pride do različnih konfiguracij zaradi izvedbe modifikacije in/ali plovnostno tehnične zahteve.

(c) Standardni deli se namestijo na zrakoplov ali komponento samo, kadar podatki za vzdrževanje ta posebni standardni del opredeljujejo. Standardni deli se namestijo samo, ko jih spremljajo dokazila o skladnosti, sledljiva do veljavnega standarda.

(d) Material, ki je surovina ali potrošni material, se na zrakoplovu ali komponenti uporablja samo, če proizvajalec zrakoplova ali komponente tako navaja v ustreznih podatkih za vzdrževanje ali kot je opredeljeno v Delu 145. Tak material se uporabi samo, ko izpolnjuje zahtevano specifikacijo in ima ustrezno sledljivost. Ves material mora spremljati dokumentacija, ki se jasno nanaša na določen material in vsebuje izjavo o skladnosti s specifikacijo, pa tudi oba, proizvodni in dobaviteljev vir.

M.A.502 Vzdrževanje komponent

(a) Vzdrževanje komponent opravljajo ustrezno potrjene vzdrževalne organizacije po Poddelu F ali Delu 145.

(b) Vzdrževanje na kateri koli komponenti sme M.A.801(b)2 potrditveno osebje opravljati samo, ko so te komponente nameščene na zrakoplovu. Te komponente se lahko kljub temu začasno odstranijo za vzdrževanje, ko tako odstranitev izrecno dovoljuje priročnik vzdrževanja zrakoplova zaradi izboljšanja dostopa.

M.A.503 Komponente z omejeno življenjsko dobo

Vgrajene komponente z omejeno življenjsko dobo ne smejo presegati potrjene omejitve življenjske dobe, kot je opredeljeno v potrjenem programu vzdrževanja in plovnostno tehničnih zahtevah.

M.A.504 Nadzor neuporabnih komponent

(a) Komponenta velja za neuporabno, ko nastopi katera koli od naslednjih okoliščin:

1. potek omejitve življenjske dobe, kot je opredeljeno v programu vzdrževanja;

2. neizpolnjevanje veljavnih plovnostno tehničnih zahtev in drugih zahtev glede stalne plovnosti, ki jih je določila agencija;

3. ni potrebnih informacij za določitev statusa plovnosti ali ustreznosti za vgradnjo;

4. očitna prisotnost okvare ali slabega delovanja;

5. vključenost v nezgodo ali nesrečo, ki lahko vpliva na njegovo uporabnost.

(b) Neuporabne komponente se označijo in hranijo na varnem kraju pod nadzorom M.A.502 potrjene organizacije do sprejema sklepa o prihodnjem statusu te komponente.

(c) Komponente, ki so dosegle svojo potrjeno življenjsko dobo ali vsebujejo nepopravljivo okvaro, se razvrstijo kot nepopravljive in se jim ne dovoli ponovni vstop v sistem oskrbe s komponentami, razen če je bila podaljšana potrjena omejena življenjska doba ali pa je bila rešitev popravila potrjena v skladu z M.A.304.

(d) Vsaka oseba ali organizacija, odgovorna po Delu M, v primeru nepopravljivih komponent odstavka (c):

1. zadrži to komponento na lokaciji odstavka (b), ali;

2. uredi, da se komponenta onesposobi na način, ki zagotavlja, da je ni mogoče ekonomično rešiti ali popraviti pred razrešitvijo odgovornosti za to komponento.

(e) Ne glede na odstavek (d) lahko oseba ali organizacija, odgovorna po Delu M, prenese odgovornost za komponente, razvrščene kot nepopravljive, na organizacijo za usposabljanje ali raziskave, ne da bi jih onesposobila.

PODDEL F

VZDRŽEVALNA ORGANIZACIJA

M.A.601 Področje uporabe

Ta poddel določa zahteve, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da izpolnjuje pogoje za izdajo ali podaljšanje odobritve za vzdrževanje zrakoplovov in komponent, ki niso navedene v M.A.201(f) in (g).

M.A.602 Vloga

Vloga za izdajo ali spremembo odobritve vzdrževalne organizacije se izdela na obrazcu in na način, ki ga določi pristojni organ.

M.A.603 Obseg odobritve

(a) Pristojni organ dodelitev odobritve prikaže tako, da izda potrdilo (vključeno v Dodatku 5). Priročnik potrjene vzdrževalne organizacije po M.A.604 mora določiti obseg dela, za katerega se šteje, da je odobren.

Dodatek 4 k temu delu opredeljuje vse možne razrede in ratinge, možne po M.A Poddelu F

(b) Potrjena vzdrževalna organizacija lahko v skladu s podatki za vzdrževanje izdela omejeno število delov za uporabo v teku del v svojih lastnih objektih, kot je določeno v priročniku vzdrževalne organizacije.

M.A.604 Priročnik vzdrževalne organizacije

(a) Vzdrževalna organizacija zagotovi priročnik, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec za potrditev, da bo organizacija stalno delala v skladu z Delom M in priročnikom ob vsakem času, in;

2. obseg dela organizacije, in;

3. naziv(-e) in ime(-na) oseb(-) iz M.A.606(b), in;

4. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami iz M.A.606(b), in;

5. seznam potrditvenega osebja, in;

6. splošen opis in lokacijo objektov, in;

7. postopke, ki opredeljujejo, kako vzdrževalna organizacija zagotavlja skladnost s tem Delom, in;

8. postopek(-e) za spremembo priročnika vzdrževalne organizacije.

(b) Priročnik vzdrževalne organizacije in njegove spremembe odobri pristojni organ.

(c) Ne glede na odstavek (b) se lahko manjše spremembe priročnika odobrijo s pomočjo postopka (v nadaljevanju neposredna odobritev).

M.A.605 Objekti

Organizacija zagotovi, da

(a) so na voljo objekti za vse načrtovano delo, specializirane delavnice in oddelki pa ustrezno ločeni za zagotovitev zaščite pred kontaminacijo in okoljem.

(b) je zagotovljena pisarniška namestitev za vodenje vsega načrtovanega dela, vključno zlasti izpolnjevanje evidence o vzdrževanju.

(c) so zagotovljene varne zmogljivosti za skladiščenje komponent, opreme, orodja in materiala. Pogoji za skladiščenje zagotavljajo ločitev neuporabnih komponent in materiala od vseh drugih komponent, materiala, opreme in orodja. Pogoji skladiščenja so v skladu s proizvajalčevimi navodili in dostop je omejen na pooblaščeno osebje.

M.A.606 Zahteve za osebje

(a) Organizacija imenuje odgovornega poslovodnega delavca, ki ima pooblastilo podjetja za zagotovitev, da je mogoče vse vzdrževanje, ki ga zahteva stranka, financirati in opraviti po standardu, ki ga zahteva ta del.

(b) Imenuje se oseba ali skupina oseb z odgovornostjo za zagotavljanje, da organizacija vedno izpolnjuje ta poddel. Odgovorna(-e) je/so predvsem odgovornemu poslovodnemu delavcu.

(c) Vsem osebam odstavka (b) je omogočeno, da pokažejo ustrezno znanje, osnove in ustrezne izkušnje, povezane z vzdrževanjem zrakoplova in/ali komponent.

(d) Organizacija ima ustrezno osebje za običajno pričakovano pogodbeno delo. Dovoljena je uporaba začasnega osebja s podizvajalsko pogodbo v primeru večjega obsega pogodbenega dela, kot je običajno pričakovano, in samo za osebje, ki ne izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje.

(e) Kvalifikacije vsega osebja, ki se ukvarja z vzdrževanjem, morajo biti izkazane in dokumentirane.

(f) Osebje, ki opravlja specializirane naloge, kot so varjenje, preskušanje/neporušitveni pregled, razen barvnega kontrasta, je usposobljeno v skladu z uradno priznanim standardom.

(g) Vzdrževalna organizacija mora imeti dovolj potrditvenega osebja za izdajo M.A.612 in M.A.613 potrdil o sprostitvi zrakoplovov in komponent v obratovanje in uporabo. Morajo izpolnjevati zahteve Dela 66.

M.A.607 Potrditveno osebje

(a) Poleg M.A.606(g) lahko potrditveno osebje izvaja svoje pravice samo, če je organizacija zagotovila:

1. da potrditveno osebje lahko izkaže, da je v predhodnem dveletnem obdobju imelo šest mesecev ustreznih izkušenj z vzdrževanjem ali izpolnjevalo določbo za izdajo ustreznih pravic; in,

2. da potrditveno osebje primerno pozna ustrezen zrakoplov in/ali komponente zrakoplova, ki jih je treba vzdrževati, prav tako pa organizacijske postopke s tem v zvezi.

(b) V naslednjih nepredvidenih primerih, ko je zrakoplov ostal na zemlji na lokaciji, ki ni glavna baza in kjer ni na voljo ustreznega potrditvenega osebja, lahko vzdrževalna organizacija, s katero je sklenjena pogodba za zagotavljanje podpore vzdrževanju, izda enkratno pooblastilo za potrjevanje:

1. enemu svojih uslužbencev, ki ima kvalifikacije za tip zrakoplova podobne tehnologije, konstrukcije in sistemov; ali

2. kateri koli osebi z najmanj petletnimi izkušnjami z vzdrževanjem, ki ima veljavno ICAO licenco za vzdrževanje zrakoplova za tip zrakoplova, ki zahteva potrdilo, pod pogojem, da na lokaciji ni organizacije, ustrezno potrjene po tem Delu, ter da organizacija, s katero je bila sklenjena pogodba, pridobi in zadrži v evidenci dokazilo o izkušnjah in licenci te osebe.

O vseh teh primerih je treba poročati pristojnemu organu v sedmih dneh od izdaje takega pooblastila za potrjevanje. Potrjena vzdrževalna organizacija, ki izdaja enkratno pooblastilo za potrjevanje, zagotovi, da se vsako tako vzdrževanje, ki bi lahko vplivalo na varnost leta, ponovno preveri.

(c) Potrjena vzdrževalna organizacija dokumentira vse podrobnosti v zvezi s potrditvenim osebjem in ohranja tekoči spisek vsega potrditvenega osebja.

M.A.608 Komponente, oprema in orodje

(a) Organizacija:

1. ima opremo in orodje, opredeljeno v M.A.609 podatkih za vzdrževanje, ali preverjeno enakovredno orodje, kot je navedeno v priročniku vzdrževalne organizacije in je potrebno za vsakodnevno vzdrževanje v obsegu odobritve; in,

2. izkazuje, da ima dostop do vse druge opreme in orodja, ki se uporablja samo občasno.

(b) Orodja in oprema se nadzorujejo in umerjajo po uradno priznanem standardu. Organizacija hrani evidenco o teh umerjanjih in uporabljenih standardih.

(c) Organizacija pregleda, razvrsti in ustrezno loči vse vstopajoče komponente.

M.A.609 Podatki za vzdrževanje

Potrjena vzdrževalna organizacija pri izvajanju vzdrževanja ima in uporablja tekoče podatke za vzdrževanje, opredeljene v M.A.401, vključno z modifikacijami in popravili. V primeru podatkov za vzdrževanje, ki jih priskrbi stranka, je potrebno te podatke imeti samo takrat, ko delo poteka.

M.A.610 Delovni nalogi za vzdrževanje

Pred začetkom vzdrževanja se organizacija in stranka dogovorita o pismenem delovnem nalogu, da bi jasno določili vzdrževanje, ki ga je treba opraviti.

M.A.611 Standardi vzdrževanja

Vse vzdrževanje se opravi v skladu z zahtevami M.A Poddela D.

M.A.612 Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje

Ob zaključku vsega zahtevanega vzdrževanja zrakoplova v skladu s tem poddelom se po M.A.801 izda potrdilo o sprostitvi v obratovanje.

M.A.613 Potrdilo o sprostitvi komponente v obratovnaje

(a) Ob zaključku vsega zahtevanega vzdrževanja komponente v skladu s tem poddelom se izda dovoljenje za sprostitev v uporabo za komponento v skladu z M.A.802, izda se EASA obrazec 1, razen za tiste komponente, izdelane v skladu z M.A.603(b).

(b) Dokument dovoljenja za sprostitev komponente v uporabo, EASA obrazec 1, se lahko izdela iz računalniške podatkovne baze.

M.A.614 Evidenca o vzdrževanju

(a) Potrjena vzdrževalna organizacija evidentira vse podrobnosti o opravljenem delu. Evidenca, potrebna za dokazovanje, da so bile izpolnjene vse zahteve za izdajo potrdila o sprostitvi v obratovanje, vključno s podizvajalčevimi dokumenti o sprostitvi, se zadrži.

(b) Potrjena vzdrževalna organizacija zagotovi kopijo vsakega potrdila o sprostitvi v obratovanje lastniku zrakoplova skupaj s kopijo podatkov o kakršnem koli specifičnem potrjenem popravilu/spremembi, uporabljenih za opravljena popravila/modifikacije.

(c) Potrjena vzdrževalna organizacija obdrži kopijo vse evidence o vzdrževanju in s tem povezanih podatkov za vzdrževanje za tri leta od datuma, ko je bil zrakoplov ali komponenta, na katero se delo nanaša, iz potrjene vzdrževalne organizacije sproščena v obratovanje.

1. Evidenca se hrani na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami in krajo.

2. Vsa računalniška strojna oprema, uporabljena za zagotavljanje rezervne kopije, se hrani na drugi lokaciji in ne tam, kjer se hranijo delovni podatki, v okolju, ki zagotavlja, da ostanejo v dobrem stanju.

3. Kadar potrjena vzdrževalna organizacija zaključi svoje delovanje, se vsa zadržana evidenca o vzdrževanju, ki zajema zadnji dve leti, odpošlje zadnjemu lastniku ali stranki zadevnega zrakoplova ali komponente ali pa se shrani, kot je določil pristojni organ.

M.A.615 Privilegiji organizacije

Organizacija lahko:

1. vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na lokacijah, opredeljenih v potrdilu o odobritvi in priročniku.

2. vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na kateri koli drugi lokaciji, pod pogojem, da je tako vzdrževanje potrebno samo za odpravo napak, ki so se pojavile.

3. izda potrdila o sprostitvi v uporabo ob zaključku vzdrževanja v skladu z M.A.612 ali M.A.613.

M.A.616 Organizacijski pregled

Za zagotovitev, da potrjena vzdrževalna organizacija nadaljuje z izpolnjevanjem zahtev tega poddela, le-ta redno organizira organizacijske preglede.

M.A.617 Spremembe potrjene vzdrževalne organizacije

Da bi pristojnemu organu omogočili določitev stalne skladnosti s tem delom, ga potrjena vzdrževalna organizacija obvesti o vsakem predlogu za izvedbo katere koli od naslednjih sprememb, preden se te spremembe izvršijo:

1. ime organizacije;

2. lokacija organizacije;

3. dodatne lokacije organizacije;

4. odgovorni poslovodni delavec;

5. katera koli od oseb, navedenih v odstavku M.A.606(b);

6. objekti, oprema, orodje, material, postopek, področje dela in potrditveno osebje, ki bi lahko vplivali na odobritev.

V primeru predlaganih sprememb osebja, ki jih vodstvo ne pozna vnaprej, je treba o teh spremembah obvestiti ob prvi priložnosti.

M.A.618 Stalna veljavnost odobritve

(a) Izda se odobritev z neomejenim trajanjem. Ostaja veljavna pod pogojem, da:

1. organizacija ostaja skladna s tem delom po določbah, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev, kot so opredeljene v M.A.619, in;

2. se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije za določitev stalne skladnosti s tem delom, in;

3. odobritev ni umaknjena ali preklicana;

(b) Ob umiku ali preklicu se potrdilo o odobritvi vrne pristojnemu organu.

M.A.619 Ugotovitve

(a) Ugotovitev 1. stopnje je vsako pomembno neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki znižuje varnostni standard in resno ogroža varnost poleta.

(b) Ugotovitev 2. stopnje je vsako neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki bi lahko znižalo varnostni standard in mogoče ogrozilo varnost poleta.

(c) Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu z M.B.605 nosilec potrdila vzdrževalne organizacije opredeli načrt za korektivno ukrepanje in korektivno ukrepanje zadovoljivo izkaže pristojnemu organu v roku, dogovorjenem s tem organom.

PODDEL G

ORGANIZACIJA ZA VODENJE STALNE PLOVNOSTI

M.A.701 Področje uporabe

Ta poddel določa zahteve, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da je upravičena do izdaje ali podaljšanja odobritve za vodenje stalne plovnosti zrakoplova.

M.A.702 Zahtevek

Zahtevek za izdajo ali spremembo odobritve organizacije za vodenje stalne plovnosti se pripravi na obrazcu in na način, ki ga določi pristojni organ.

M.A.703 Obseg odobritve

(a) Dodelitev odobritve pristojni organ prikaže tako, da izda potrdilo, vključeno v Dodatku VI. M.A.704 odobreni priročnik za vodenje stalne plovnosti mora opredeliti obseg dela, za katerega se šteje, da predstavlja odobritev.

(b) Ne glede na odstavek (a) je odobritev za komercialni letalski prevoz del spričevala letalskega prevoznika za upravljani zrakoplov, ki ga je pristojni organ izdal.

M.A.704 Priročnik vodenja stalne plovnosti

(a) Organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotovi priročnik vodenja stalne plovnosti, ki vsebuje naslednje informacije:

1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec za potrditev, da bo organizacija delovala v skladu s tem Delom in priročnikom ob vsakem času, in;

2. obseg dela organizacije, in;

3. naziv(-e) in ime(-na) osebe(-) iz M.A.706(b) in M.A.706(c), ter;

4. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami iz M.A.706(b) in M.A.706(c), ter;

5. spisek M.A.707 osebja za pregled plovnosti, in;

6. splošen opis in lokacijo objektov, in;

7. postopke, ki opredeljujejo, kako organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotavlja skladnost s tem Delom, in;

8. postopke za spremembo priročnika vodenja stalne plovnosti.

(b) Priročnik vodenja stalne plovnosti in njegove spremembe odobri pristojni organ.

Ne glede na odstavek (b) se lahko manjše spremembe priročnika odobrijo s pomočjo postopka po priročniku (v nadaljevanju neposredna odobritev).

M.A.705 Objekti

Organizacija za vodenje stalne plovnosti za osebje, opredeljeno v M.A.706, zagotovi primerne pisarne na ustreznih lokacijah.

M.A.706 Zahteve za osebje

(a) Organizacija imenuje odgovornega poslovodnega delavca, ki ima podjetniško pooblastilo podjetja za zagotavljanje, da je mogoče vse dejavnosti vodenja stalne plovnosti financirati in opraviti v skladu s tem delom.

(b) Za komercialni letalski prevoz je odgovorni poslovodni delavec iz odstavka (a) oseba, ki ima tudi pooblastilo podjetja za zagotavljanje, da je mogoče vse postopke operatorja financirati in opraviti po standardu, zahtevanem za izdajo spričevala letalskega prevoznika.

(c) Imenuje se oseba ali skupina oseb z odgovornostjo za zagotavljanje, da organizacija vedno izpolnjuje ta Poddel. Odgovorna(-e) je/so predvsem odgovornemu poslovodnemu delavcu.

(d) Za komercialni letalski prevoz odgovorni poslovodni delavec imenuje nosilca položaja. Ta oseba je odgovorna za vodenje in nadzorstvo dejavnosti stalne plovnosti po odstavku (c).

(e) Imenovani nosilec položaja iz odstavka (d) ni zaposlen pri organizaciji, potrjeni po Delu 145, ki ima sklenjeno pogodbo z operatorjem, razen če se pristojni organ izrecno strinja.

(f) Organizacija ima dovolj ustrezno kvalificiranega osebja za pričakovano delo.

(g) Vsem osebam po odstavkih (c) in (d) je omogočeno, da pokažejo ustrezno znanje, osnove in ustrezne izkušnje v zvezi s stalno plovnostjo zrakoplova.

(h) Usposobljenost osebja, ki se ukvarja z vodenjem stalne plovnosti, je dokumentirana.

M.A.707 Osebje za pregled plovnosti

(a) Da bi bila potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti potrjena za opravljanje pregledov plovnosti, ima ustrezno osebje za pregled plovnosti za izdajo potrdil ali priporočil za pregled plovnosti po M.A Poddelu I. Poleg izpolnjevanja zahtev po M.A.706 ima to osebje pridobljene:

1. vsaj petletne izkušnje s stalno plovnostjo, in;

2. ustrezno licenco po Delu 66, diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo, in;

3. formalno usposabljanje iz aeronavtičnega vzdrževanja, in;

4. položaj z ustreznimi odgovornostmi v potrjeni organizaciji.

(b) Osebju za pregled plovnosti, ki ga je imenovala potrjena organizacija za stalno plovnost, lahko potrjena organizacija za stalno plovnost izda pooblastilo, ko ga formalno sprejme pristojni organ po zadovoljivem zaključku pregleda plovnosti pod nadzorstvom.

(c) Organizacija zagotovi, da osebje za pregled plovnosti zrakoplova lahko izkaže ustrezne najnovejše izkušnje pri vodenju stalne plovnosti.

(d) Osebje za pregled plovnosti se določi z navedbo vsake osebe v priročniku vodenja stalne plovnosti skupaj s sklicem na njeno pooblastilo za pregled plovnosti.

(e) Organizacija hrani evidenco vsega osebja za pregled plovnosti, ki vključuje podrobnosti o ustreznih kvalifikacijah, hranjenih skupaj s povzetkom ustreznih izkušenj in usposabljanja iz vodenja stalne plovnosti ter kopijo pooblastila. Ta evidenca se hrani do dve leti potem, ko je osebje za pregled plovnosti zapustilo organizacijo.

M.A.708 Vodenje stalne plovnosti

(a) Vsako vodenje stalne plovnosti se opravlja v skladu s predpisi M.A Poddela C.

(b) Za vsak voden zrakoplov potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti:

1. pripravi in nadzoruje program vzdrževanja za zrakoplov, katerega vzdrževanje vodi, vključno s kakršnim koli veljavnim programom zanesljivosti,

2. predstavi program vzdrževanja zrakoplova in njegove spremembe pristojnemu organu za odobritev ter zagotovi kopijo programa lastniku zrakoplova, ki ga upravlja v nekomercialne namene.

3. vodi odobritev modifikacij in popravil,

4. zagotovi, da se vse vzdrževanje opravlja v skladu s potrjenim programom vzdrževanja in sprosti v skladu z M.A Poddelom H,

5. zagotovi, da se uporabljajo vse veljavne plovnostno tehnične zahteve in zahteve za delovanje z vplivom na stalno plovnost,

6. zagotovi, da vse okvare, odkrite med načrtovanim vzdrževanjem ali sporočene, popravi ustrezno potrjena vzdrževalna organizacija,

7. zagotovi, da se zrakoplov sprejme v ustrezno potrjeno vzdrževalno organizacijo, kadar koli je to potrebno,

8. usklajuje načrtovano vzdrževanje, uporabo plovnostno tehničnih zahtev, zamenjavo delov z omejeno življenjsko dobo in pregled komponent za zagotovitev, da je delo pravilno opravljeno,

9. vodi in arhivira vso evidenco o stalni plovnosti in/ali operatorjev tehnični dnevnik.

10. zagotovi, da poročilo o masi in ravnotežju odraža trenutno stanje zrakoplova.

(c) V primeru komercialnega letalskega prevoza, ko operator ni ustrezno potrjen po Delu 145, operator sklene pismeno pogodbo o vzdrževanju med operatorjem in organizacijo, potrjeno po Delu 145, ali drugim operatorjem s podrobno navedbo funkcij, opredeljenih po M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 in M.A.301-6, ki zagotavljajo, da vse vzdrževanje opravi predvsem potrjena vzdrževalna organizacija po Delu 145, in opredeljujejo podporo funkcijam kakovosti iz M.A.712(b). Pogodbe za vzdrževanje zrakoplova v bazi, načrtovano linijsko vzdrževanje in vzdrževanje motorjev, skupaj z vsemi spremembami, odobri pristojni organ. Vendar pa je v primeru:

1. zrakoplova, ki zahteva nenačrtovano linijsko vzdrževanje, lahko pogodba v obliki posameznih delovnih nalogov, naslovljenih na vzdrževalno organizacijo po Delu 145.

2. vzdrževanja komponent, vključno z vzdrževanjem motorja, lahko pogodba, kot je omenjena v odstavku (c), v obliki posameznih delovnih nalogov, naslovljenih na vzdrževalno organizacijo po Delu 145.

M.A.709 Dokumentacija

Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti ima in uporablja veljavne tekoče podatke za vzdrževanje po M.A.401 pri izvajanju nalog stalne plovnosti po M.A.708.

M.A.710 Pregled plovnosti

(a) Da bi izpolnili zahtevo po M.A.902 pregledu plovnosti zrakoplova, potrjena organizacija za stalno plovnost opravi polni dokumentirani pregled evidence zrakoplova, da se zadovoljivo prepriča o naslednjem:

1. je bilo pravilno evidentirano skupno števil ur in z njimi povezanih ciklov zrakoplova za strukturo letala, motor in propeler, in;

2. letalski priročnik velja za konfiguracijo zrakoplova in odraža status zadnje spremembe, in;

3. je bilo opravljeno vse potrebno vzdrževanje zrakoplova po potrjenem programu vzdrževanja, in;

4. so bile popravljene vse znane okvare ali ustrezno nadzorovano prenesene naprej, in;

5. so bile uporabljene in ustrezno evidentirane vse veljavne plovnostno tehnične zahteve, in;

6. so bile registrirane vse modifikacije in popravila, narejena na zrakoplovu, ter so potrjena v skladu z Delom 21, in;

7. vse komponente z omejeno življenjsko dobo, vgrajene v zrakoplov, so pravilno identificirane, registrirane in niso presegle potrjene omejitve življenjske dobe, in;

8. je bilo vse vzdrževanje sproščeno v skladu s tem Delom, in;

9. tekoče poročilo o masi in ravnotežju odraža konfiguracijo zrakoplova in je veljavno, ter

10. zrakoplov je skladen z zadnjo revizijo svojega projekta tipa, ki ga je odobrila agencija.

(b) Osebje za pregled plovnosti potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti opravlja fizični pregled zrakoplova. Za ta pregled osebju za pregled plovnosti, ki ni ustrezno usposobljeno po Delu 66, pomaga tako usposobljeno osebje.

(c) S fizičnim pregledom zrakoplova osebje za pregled plovnosti zagotovi, da:

1. so vse zahtevane oznake in nalepke pravilno nameščene, in;

2. je zrakoplov skladen s svojim potrjenim letalskim priročnikom, in;

3. se konfiguracija zrakoplova sklada s potrjeno dokumentacijo, in;

4. ni mogoče najti očitne okvare, ki ni bila obravnavana po M.A.404 in

5. ni mogoče najti neskladnosti med zrakoplovom in dokumentiranim pregledom evidence po odstavku (a).

(d) Z odstopanjem od M.A.902(a) je mogoče pregled plovnosti opraviti največ 90 dni pred rokom brez izgube stalnosti vzorca pregleda plovnosti, da bi se lahko fizični pregled odvijal med vzdrževalnim pregledom.

(e) M.A.902 potrdilo o pregledu plovnosti (EASA Form 15b) ali priporočilo izda ustrezno pooblaščeno M.A.707 osebje za pregled plovnosti v imenu potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, ko se zadovoljivo prepriča, da je bil pregled plovnosti pravilno opravljen.

(f) Kopija vsakega potrdila pregleda plovnosti, izdanega za zrakoplov ali podaljšanega, se v 10 dneh pošlje državi članici registracije tega zrakoplova.

(g) Nalog pregleda plovnosti se ne oddaja podizvajalcem.

(h) Če bi bil izid pregleda plovnosti neuspešen, se o tem obvesti pristojni organ.

M.A.711 Privilegiji organizacije

(a) Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti sme:

1. voditi stalno plovnost zrakoplova za nekomercialni letalski prevoz, kot je navedeno v potrdilu o odobritvi.

2. voditi stalno plovnost zrakoplova za nekomercialni letalski prevoz, kadar je naveden na spričevalu letalskega prevoznika.

3. dogovoriti se za opravljanje nalog stalne plovnosti v mejah svoje odobritve z drugo organizacijo, ki dela pod njenim sistemom kakovosti.

(b) Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti sme biti dodatno potrjena za:

1. izdajo potrdila o pregledu plovnosti, ali

2. izdelavo priporočila za pregled plovnosti državi članici registracije.

(c) Organizacija je registrirana v eni držav članic, da se ji odobri privilegij po odstavku (b).

M.A.712 Sistem kakovosti

(a) Za zagotovitev, da bo potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti še naprej izpolnjevala zahteve tega Poddela, vzpostavi sistem kakovosti in imenuje vodjo kakovosti za spremljanje skladnosti in ustreznosti postopkov, zahtevanih za zagotavljanje plovnosti zrakoplova. Spremljanje in nadzor skladnosti vključuje sistem povratnih informacij odgovornemu poslovodnemu delavcu za zagotovitev korektivnega ukrepanja po potrebi.

(b) Sistem kakovosti spremlja in nadzoruje dejavnosti po M.A Poddelu G. Vključuje vsaj naslednje funkcije:

1. spremljanje in nadzorovanje, da se vse dejavnosti po M.A Poddelu G opravljajo v skladu s potrjenimi postopki, in,

2. spremljanje in nadzorovanje, da se vse vzdrževanje po podizvajalski pogodbi opravlja v skladu s pogodbo, in

3. spremljanje in nadzorovanje stalnega izpolnjevanja zahtev tega dela.

(c) Evidenca o teh dejavnostih se hrani vsaj dve leti.

(d) Kjer je potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti potrjena v skladu z nekim drugim Delom, se lahko sistem kakovosti kombinira s tem, kar zahteva ta drugi Del.

(e) V primeru komercialnega letalskega prevoza je M.A sistem kakovosti po M.A Poddelu G sestavni del sistema kakovosti operatorja.

(f) V primeru manjše organizacije po M.A Poddelu G, ki nima privilegijev, potrjenih po M.A.711(b), je mogoče sistem kakovosti nadomestiti z opravljanjem rednih organizacijskih pregledov.

M.A.713 Spremembe potrjene organizacije za stalno plovnost.

Da bi pristojnemu organu omogočili določitev stalne skladnosti s tem delom, ga potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti obvesti o vsakem predlogu za izvedbo katere koli od naslednjih sprememb, preden se te spremembe izvršijo:

1. ime organizacije;

2. lokacija organizacije;

3. dodatne lokacije organizacije;

4. odgovorni poslovodni delavec;

5. katera koli od oseb, navedenih v odstavku M.A.706(c);

6. objekti, postopki, obseg dela in osebje, ki bi lahko vplivali na odobritev.

V primeru predlaganih sprememb oseb, ki jih vodstvo ne pozna vnaprej, ga je treba o teh spremembah obvestiti ob prvi priložnosti.

M.A.714 Hranjenje evidence

(a) Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti evidentira vse podrobnosti o opravljenem delu. Evidenca, ki jo zahteva M.A.305 in, če ustreza, M.A.306, se zadrži.

(b) Če ima organizacija za vodenje stalne plovnosti pravico iz M.A.711(b), obdrži kopijo vsakega izdanega potrdila in priporočila o pregledu plovnosti, skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti.

(c) Organizacija za vodenje stalne plovnosti obdrži kopijo vse evidence, navedene v odstavku (b), še dve leti potem, ko je bil zrakoplov stalno umaknjen iz uporabe.

(d) Evidenca se hrani na način, ki zagotavlja zaščito pred poškodbami, spremembo in krajo.

(e) Vsa računalniška strojna oprema za zagotavljanje rezervne kopije se hrani na drugi lokaciji in ne tam, kjer se hranijo delovni podatki, v okolju, ki zagotavlja, da ostanejo v dobrem stanju.

(f) Kjer se vodenje stalne plovnosti zrakoplova prenese na drugo organizacijo ali osebo, se vsa zadržana evidenca prenese na omenjeno osebo ali organizacijo. Časovna obdobja, predpisana za zadržanje evidence, še naprej veljajo za omenjeno organizacijo ali osebo.

(g) Ko organizacija za vodenje stalne plovnosti zaključi svoje delovanje, se vsa zadržana evidenca prenese na lastnika zrakoplova.

M.A.715 Stalna veljavnost odobritve

(a) Izda se odobritev z neomejenim trajanjem. Veljavna ostaja pod pogojem, da:

1. organizacija ostaja skladna s tem Delom v skladu z določbami, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev, kot so opredeljene v M.B.705, in;

2. se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije za določitev stalne skladnosti s tem Delom, in;

3. odobritev ni umaknjena ali preklicana;

(b) Ob umiku ali preklicu se potrdilo o odobritvi pristojnemu organu vrne.

M.A.716 Ugotovitve

(a) Ugotovitev 1. stopnje je vsako pomembno neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki znižuje varnostni standard in resno ogroža varnost poleta.

(b) Ugotovitev 2. stopnje je vsako neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki bi lahko znižalo varnostni standard in mogoče ogrozilo varnost leta.

(c) Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu z M.B.705 imetnik odobritve organizacije za vodenje stalne plovnosti opredeli načrt za korektivno ukrepanje in korektivno ukrepanje pristojnemu organu zadovoljivo izkaže v roku, dogovorjenem s tem organom.

PODDEL H

POTRDILO O SPROSTITVI V OBRATOVANJE - CRS

M.A.801 Potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje

(a) Razen za zrakoplov, ki ga je v obratovanje sprostila organizacija po Delu 145, se potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda skladno s tem Poddelom.

(b) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se izda pred poletom ob zaključku kakršnega koli vzdrževanja. Kadar se zadovoljivo prepriča, da je bilo vse vzdrževanje pravilno opravljeno, potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda:

1. ustrezno potrditveno osebje v imenu potrjene vzdrževalne organizacije po M.A Poddelu F; ali

2. razen za izpolnjevanje nalog zahtevnega vzdrževanja, navedenih v Dodatku 7, potrditveno osebje, ki izpolnjuje zahteve Dela 66, ali

3. lastnik-pilot po M.A.803.

(c) V primeru sprostitve v obratovanje po (b)2 lahko potrditvenemu osebju pri izvrševanju nalog vzdrževanja pomaga ena ali več oseb pod njegovim neposrednim in stalnim nadzorom.

(d) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje vsebuje osnovne podrobnosti o opravljenem vzdrževanju, datum, ko je bilo to vzdrževanje zaključeno, in

1. identiteto, vključno s sklicem na odobritev potrjene vzdrževalne organizacije po M.A Poddelu F, ki izdaja tako potrdilo; ali

2. v primeru pododstavka (b)2 potrdila o sprostitvi v obratovanje, identiteto in, če ustreza, številko licence potrditvenega osebja, ki izdaja tako potrdilo.

(e) Ne glede na odstavek (b) se v primeru nepopolnega vzdrževanja to dejstvo vpiše v potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje pred izdajo tega potrdila.

(f) Potrdila o sprostitvi v obratovanje se ne izda v primeru kakršne koli znane neskladnosti, ki resno ogroža varnost poleta.

M.A.802 Potrdilo o sprostitvi komponente v obratovanje

(a) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se izda ob zaključku kakršnega koli vzdrževanja komponente zrakoplova v času, ko ni na zrakoplovu.

(b) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje, identificiran kot EASA obrazec 1, za države članice predstavlja dovoljenje za sprostitev komponente zrakoplova v uporabo.

M.A.803 Pooblastilo pilota-lastnika

(a) Lastnik-pilot je oseba, ki poseduje ali ima v skupni lasti zrakoplov, ki se vzdržuje, ter ima veljavno pilotsko licenco z ustreznim ratingom tipa ali razreda.

(b) Za vsak zasebno upravljan zrakoplov enostavne konstrukcije in z največjo vzletno maso manj kot 2730 kg, zmaj in balon, sme lastnik-pilot izdati potrdilo o sprostitvi v obratovanje po omejenem vzdrževanju lastnika pilota, navedenem v Dodatku VIII.

(c) Omejeno vzdrževanje lastnika pilota se opredeli v M.A.302 programu vzdrževanja zrakoplova.

(d) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje je treba vpisati v tehnične knjige, vsebovati mora osnovne podrobnosti o opravljenem vzdrževanju, datum, ko je bilo to vzdrževanje zaključeno, in identiteto ter številko pilotske licence lastnika-pilota, ki izdaja tako potrdilo.

PODDEL I

POTRDILO O PREGLEDU PLOVNOSTI

M.A.901 Pregled plovnosti zrakoplova

Za zagotovitev veljavnosti potrdila o plovnosti zrakoplova je treba redno opravljati pregled plovnosti zrakoplova in njegove evidence o stalni plovnosti.

(a) Potrdilo o pregledu plovnosti je izdano v skladu z Dodatkom III (EASA obrazec 15a ali 15b) ob zaključku zadovoljivega pregleda plovnosti in velja eno leto.

(b) Zrakoplov v nadzorovanem okolju je zrakoplov, ki ga stalno vodi potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti po M.A Poddelu G, ki v preteklih 12 mesecih ni zamenjal organizacij in ga vzdržujejo potrjene vzdrževalne organizacije. To vključuje vzdrževanje po M.A.803(b), opravljeno in sproščeno v obratovanje po M.A.801(b)2 ali M.A.801(b)3.

(c) Če je zrakoplov v nadzorovanem okolju, sme organizacija za vodenje stalne plovnosti, ki vodi letalo, če je ustrezno potrjena:

1. izdati potrdilo o pregledu plovnosti v skladu z M.A.710, in

2. za potrdila o pregledu plovnosti, ki jih je izdala, ko je zrakoplov ostal v nadzorovanem okolju, dvakrat podaljšati veljavnost potrdila o pregledu plovnosti, vsakokrat za obdobje enega leta. Potrdila o pregledu plovnosti se ne podaljša, če organizacija ve ali ima razlog, zaradi katerega verjame, da zrakoplov ni ploven.

(d) Če zrakoplov ni v nadzorovanem okolju ali ga vodi potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti po M.A Poddelu G, ki nima privilegijev za opravljanje pregledov plovnosti, izda potrdilo o pregledu plovnosti pristojni organ po zadovoljivi oceni, ki temelji na priporočilu potrjene organizacije za vodenje stalne plovnosti, poslanem skupaj z zahtevkom lastnika ali operatorja. To priporočilo temelji na pregledu plovnosti, opravljenem v skladu z M.A.710.

(e) Kadar koli okoliščine kažejo na potencialno ogroženost varnosti, se lahko pristojni organ odloči, da bo sam opravil pregled plovnosti in izdal potrdilo o pregledu plovnosti. V tem primeru lastnik ali operator pristojnemu organu zagotovi:

- dokumentacijo, ki jo pristojni organ zahteva,

- primerno namestitev na ustrezni lokaciji za njegovo osebje, in

- kadar je treba, podporo osebja, ustrezno usposobljenega v skladu z Delom 66.

M.A.902 Veljavnost potrdila o pregledu plovnosti

(a) Potrdilo o pregledu plovnosti postane neveljavno, če:

1. je začasno ukinjeno ali preklicano; ali

2. je začasno ukinjeno ali preklicano spričevalo o plovnosti; ali

3. zrakoplov ni v registru zrakoplovov države članice, ali

4. je certifikat tipa, po katerem je bilo izdano spričevalo o plovnosti, začasno ukinjen ali preklican.

(b) Zrakoplov ne sme leteti, če je spričevalo o plovnosti neveljavno ali če:

1. stalna plovnost zrakoplova ali katere koli komponente, nameščene na zrakoplov, ne izpolnjuje zahtev tega Dela; ali

2. zrakoplov ne ostaja skladen s projektom tipa, ki ga je odobrila agencija; ali

3. je zrakoplov pri delovanju presegel omejitve potrjenega letalskega priročnika ali spričevala o plovnosti, ne da se ustrezno ukrepalo; ali

4. je bil zrakoplov vpleten v nesrečo ali nezgodo, ki vpliva na plovnost zrakoplova brez nadaljnjega ukrepanja za obnovitev plovnosti; ali

5. modifikacija ali popravilo ni bilo potrjeno v skladu z Delom 21.

(c) Ob umiku ali preklicu se potrdilo o pregledu plovnosti vrne pristojnemu organu.

M.A.903 Prenos registracije zrakoplova znotraj EU

(a) Pri prenosu registracije zrakoplova znotraj EU prosilec:

1. obvesti prejšnjo državo članico, v kateri državi članici bo registriran, zatem

2. zaprosi novo državo članico za izdajo novega spričevala o plovnosti v skladu z Delom 21.

(b) Ne glede na M.A.902(a)(3) prejšnje potrdilo o pregledu plovnosti ostane v veljavi do datuma poteka.

M.A.904 Pregled plovnosti zrakoplova, uvoženega v EU

(a) Pri uvozu zrakoplova v državo članico registra iz tretje države prosilec

1. zaprosi državo članico registracije za izdajo novega spričevala o plovnosti v skladu z Delom 21 in

2. naroči pregled plovnosti pri ustrezno potrjeni organizaciji za vodenje stalne plovnosti, in

3. naroči, da vse zahtevano vzdrževanje opravi organizacija za vodenje stalne plovnosti.

(b) Ko se organizacija za vodenje stalne plovnosti zadovoljivo prepriča, da zrakoplov izpolnjuje ustrezne zahteve, pošlje dokumentirano priporočilo za izdajo potrdila o pregledu plovnosti državi članici registracije.

(c) Lastnik dovoli dostop do zrakoplova, da država članica registracije opravi pregled.

(d) Država članica registracije bo izdala novo spričevalo o plovnosti, ko se zadovoljivo prepriča, da zrakoplov izpolnjuje predpise Dela 21.

(e) Država članica izda tudi potrdilo o pregledu plovnosti, ki običajno velja eno leto, razen če ima država članica varnostne razloge za omejitev veljavnosti.

M.A.905 Ugotovitve

(a) Ugotovitev 1. stopnje je vsako pomembno neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki znižuje varnostni standard in resno ogroža varnost leta.

(b) Ugotovitev 2. stopnje je vsako neizpolnjevanje zahtev Dela M, ki bi lahko znižalo varnostni standard in mogoče ogrozilo varnost leta.

(c) Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu z M.B.303 oseba ali organizacija, odgovorna po M.A.201, opredeli načrt za korektivno ukrepanje in korektivno ukrepanje pristojnemu organu zadovoljivo izkaže v roku, dogovorjenem s tem organom, vključno z ustreznim korektivnim ukrepanjem za preprečitev ponovnega pojava ugotovitve in poglavitnega vzroka zanjo.

ODDELEK B

POSTOPEK ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A

SPLOŠNO

M.B.101 Področje uporabe

Ta oddelek vzpostavlja upravne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pristojni organi, zadolženi za uporabo in uveljavljanje Oddelka A tega Dela.

M.B.102 Pristojni organ

(a) Splošno

Država članica morajo imenovati pristojni organ, ki so mu dodeljene odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic odobritev in za nadzor stalne plovnosti. Ta pristojni organ vzpostavi dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo.

(b) Viri

Število osebja mora ustrezati za opravljanje zahtev, ki so podrobno opisane v tem Delu B.

(c) Kvalifikacije in usposabljanje

Vse osebje, ki se ukvarja z dejavnostmi Dela M, mora imeti ustrezne kvalifikacije in znanje, izkušnje, začetno in nadaljevalno usposabljanje, da lahko opravlja dodeljene naloge.

(d) Postopki

Pristojni organ mora določiti postopke, ki podrobno opisujejo, kako se doseže skladnost s tem Delom.

Postopki se pregledujejo in spreminjajo za zagotavljanje stalne skladnosti.

M.B.103 Sprejemljivi načini usklajevanja

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja, ki jih lahko država članica uporablja za določitev skladnosti s tem delom. Kadar se sprejemljivi načini usklajevanja izpolnjujejo, se šteje, da so zahteve tega dela s tem v zvezi izpolnjene.

M.B.104 Vodenje evidence

(a) Pristojni organi vzpostavijo sistem vodenja evidence, ki dovoljuje ustrezno sledljivost postopka izdaje, podaljšanja, spremembe, začasne ukinitve ali preklica vsakega potrdila.

(b) Evidenca za pregled nad potrjeno organizacijo po Delu M vključuje vsaj:

1. zahtevek za odobritev organizacije,

2. potrdilo o odobritvi organizacije vključno s kakršnimi koli spremembami,

3. kopijo revizijskega programa, ki navaja datume, kdaj so revizije predpisane in kdaj so bile opravljene,

4. evidenco pristojnega organa o stalnem pregledu nad delovanjem, vključno z vso revizijsko evidenco,

5. kopije vse ustrezne korespondence,

6. podrobnosti o kakršnih koli izjemah in ukrepanjih za uveljavljanje,

7. kakršno koli poročilo drugih pristojnih organov, ki se nanaša na pregled nad delovanjem organizacije,

8. predstavitev ali priročnik organizacije s spremembami,

9. kopijo kakršnega koli drugega dokumenta, ki ga je neposredno odobril pristojni organ,

(c) Obdobje hranjenja evidence iz odstavka (b) znaša vsaj štiri leta.

(d) Minimalna evidenca za pregled nad delovanjem vsakega zrakoplova zajema vsaj kopijo:

1. spričevala zrakoplova o plovnosti,

2. potrdil o pregledu plovnosti,

3. priporočila organizacije po Oddelku A, Poddel G,

4. poročil s pregledov plovnosti, ki jih je neposredno opravila država članica,

5. vse ustrezne korespondence, ki se nanaša na zrakoplov,

6. podrobnosti o morebitnih izjemah in ukrepanjih za uveljavljanje,

7. vsakega dokumenta, ki ga je neposredno odobril pristojni organ kot navedeno v M.B Poddelu B.

(e) Evidenca, opredeljena v odstavku (d), se zadrži še dve leti potem, ko je bil zrakoplov trajno umaknjen iz uporabe.

(f) Vsa evidenca, opredeljena v M.B.104, je na voljo na zahtevo druge države članice ali agencije.

M.A.105 Medsebojna izmenjava informacij

(a) Da bi prispevali k izboljšanju letalske varnosti, pristojni organi sodelujejo v medsebojni izmenjavi vseh potrebnih informacij po členu 11 Osnovne uredbe.

(b) Brez poseganja v pristojnosti držav članic zadevni pristojni organi v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ki vključuje več držav članic, drug drugemu pomagajo pri opravljanju potrebnega ukrepanja za pregled nad delovanjem.

PODDEL B

ODGOVORNOST

M.B.201 Pristojnosti

Pristojni organi, kot je opredeljeno v M.1, so pristojni za vodenje pregledov in preiskav za preverjanje, da so izpolnjene zahteve tega dela.

PODDEL C

STALNA PLOVNOST

M.B.301 Program vzdrževanja

(a) Pristojni organ preveri, da je program vzdrževanja skladen z M.A.302.

(b) Razen kjer je v M.A.302(e) drugače navedeno, program vzdrževanja in njegove spremembe neposredno odobrava pristojni organ.

(c) V primeru posredne odobritve postopek programa vzdrževanja odobri pristojni organ s pomočjo priročnika vodenja stalne plovnosti.

(d) Za odobritev programa vzdrževanja po odstavku (b) ima pristojni organ dostop do vseh podatkov, zahtevanih v M.A.302(c) in (d).

M.B.302 Izjeme

Vse izjeme, odobrene po členu 10(3) Osnovne uredbe, pristojni organ dokumentira in obdrži.

M.B.303 Spremljanje in nadzor stalne plovnosti zrakoplova

(a) Vsak pristojni organ pripravi program pregleda za spremljanje in nadzor statusa plovnosti flote zrakoplovov v svojem registru.

(b) Program pregleda vključuje preglede zrakoplovov po sistemu vzorčnega pregledovanja proizvodov.

(c) Program se pripravi ob upoštevanju števila zrakoplovov v registru, lokalnega znanja in preteklih dejavnosti nadzora.

(d) Pregled proizvoda se usmeri na številne ključne elemente tveganja glede plovnosti in določi morebitne ugotovitve. Nadalje, pristojni organ analizira vsako ugotovitev za določitev poglavitnega vzroka zanjo.

(e) Vse ugotovitve se pismeno potrdi osebi ali organizaciji, odgovorni po M.A.201.

(f) Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja in priporočila.

(g) Če se med pregledi zrakoplova odkrije dokazila, ki kažejo neskladnost z zahtevo Dela M, pristojni organ ukrepa v skladu z M.B.903.

(h) Če poglavitni vzrok ugotovitve pokaže na neskladnost s katerim koli Poddelom ali nekim drugim Delom, se neskladnost obravnava kot predpisuje ustrezni Del.

M.B.304 Preklic, začasna ukinitev in omejitev

Pristojni organ:

(a) začasno ukine potrdilo o pregledu plovnosti iz utemeljenih razlogov v primeru potencialne ogroženosti varnosti ali;

(b) začasno ukine, prekliče ali omeji potrdilo o pregledu plovnosti po M.B.303(g).

PODDEL D

STANDARDI VZDRŽEVANJA

(se ustrezno pripravi)

PODDEL E

KOMPONENTE

(se ustrezno pripravi)

PODDEL F

VZDRŽEVALNA ORGANIZACIJA

M.B.601 Zahtevek

Kjer se objekti za vzdrževanje nahajajo v več kot eni državi članici, se preiskava in stalen pregled nad odobritvijo opravljajo v povezavi s pristojnimi organi, ki so jih imenovale države članice, na katerih ozemlju se objekti za vzdrževanje nahajajo.

M.B.602 Začetna odobritev

(a) Pod pogojem, da se izpolnjujejo zahteve M.A.606(a) in (b), pristojni organ prosilcu pismeno formalno naznani svoje sprejemanje M.A.606(a) in (b) osebja.

(b) Pristojni organ ugotovi, da se postopki, opredeljeni v priročniku vzdrževalne organizacije, skladajo z M.A Poddelom F, in zagotovi, da odgovorni poslovodni delavec podpiše izjavo o obvezi.

(c) Pristojni organ preveri, da organizacija izpolnjuje zahteve Dela M.A, Poddel F.

(d) Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat med preiskavo za odobritev za zagotovitev, da v celoti razume pomen odobritve in razlog za podpis obveze organizacije o izpolnjevanju postopkov, opredeljenih v priročniku.

(e) Vse ugotovitve se organizaciji prosilki pismeno potrdi.

(f) Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja (potrebna ukrepanja za zaključek ugotovitve) in priporočila.

(g) Za začetno odobritev vse ugotovitve organizacija popravi, pristojni organ pa zaključi, preden se odobritev lahko izda.

M.B.603 Izdaja odobritve

(a) Pristojni organ prosilcu izda potrdilo o odobritvi, EASA obrazec 3 (Dodatek V), vključno z obsegom odobritve, kadar vzdrževalna organizacija izpolnjuje veljavne odstavke tega Dela.

(b) Pristojni organ navede pogoje, priložene k odobritvi, na potrdilu o odobritvi, EASA obrazec 3.

(c) Sklicna številka je vključena v potrdilu o odobritvi EASA, obrazec 3 na način, ki ga opredeljuje agencija.

M.B.604 Stalen pregled nad delovanjem

(a) Pristojni organ hrani in ažurira programski seznam za vsako potrjeno vzdrževalno organizacijo po M.A Poddelu F pod svojim nadzorstvom, datume, kdaj so obiski zaradi revizije predpisani in kdaj so bili taki obiski opravljeni.

(b) Vsaka organizacija se v celoti revidira v obdobjih, ki ne presegajo 24 mesecev.

(c) Vse ugotovitve se organizaciji prosilki pismeno potrdijo.

(d) Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja (potrebna ukrepanja za zaključek ugotovitve) in priporočila.

(e) Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat vsakih 24 mesecev za zagotovitev, da ostaja obveščen o vseh pomembnih zadevah, ki so se pojavile med revizijami.

M.B.605 Ugotovitve

(a) Kadar se med revizijami ali na drug način najdejo dokazila, ki kažejo neskladnost z zahtevo Dela M, pristojni organ opravi naslednja ukrepanja:

1. Za ugotovitve 1. stopnje pristojni organ takoj ukrepa, da v celoti ali deloma prekliče, omeji ali začasno ukine potrdilo vzdrževalne organizacije, odvisno od obsega ugotovitve 1. stopnje, dokler organizacija ni uspešno korektivno ukrepala.

2. Za ugotovitve 2. stopnje pristojni organ odobri obdobje za korektivno ukrepanje, ki ustreza vrsti ugotovitve in ni daljše od treh mesecev. V določenih okoliščinah ob koncu prvega obdobja in upoštevaje vrsto ugotovitve lahko pristojni organ podaljša trimesečno obdobje ob zadovoljivem načrtu korektivnega ukrepanja.

(b) Pristojni organ ukrepa za začasno ukinitev odobritve v celoti ali deloma v primeru neizpolnjevanja časovnega obsega, ki ga je odobril.

M.B.606 Spremembe

(a) V primeru, ko se spremembe priročnika vzdrževalne organizacije neposredno odobrijo, pristojni organ preveri, da so postopki, opredeljeni v priročniku, skladni z Delom M, preden potrjeno organizacijo formalno obvesti o odobritvi.

(b) V primeru, ko se spremembe priročnika vzdrževalne organizacije posredno odobrijo, pristojni organ zagotovi, da ima ustrezen nadzor nad odobritvijo vseh sprememb priročnika.

(c) Pristojni organ lahko predpiše pogoje, po katerih lahko potrjena vzdrževalna organizacija po M.A poddelu F deluje med takimi spremembami, razen če ugotovi, da je treba odobritev začasno ukiniti.

M.B.607 Preklic, začasna ukinitev in omejitev odobritve

Pristojni organ:

(a) začasno ukine odobritev iz utemeljenih razlogov v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ali;

(b) začasno ukine, prekliče ali omeji odobritev po M.B.605.

PODDEL G

ORGANIZACIJA ZA VODENJE STALNE PLOVNOSTI

M.B.701 Zahtevek

(a) Za komercialni letalski prevoz pristojni organ za odobritev z začetnim zahtevkom za spričevalo letalskega prevoznika in ustrezno za vsako zaprošeno spremembo ter za vsak tip zrakoplova, ki se namerava uporabljati, prejme:

1. priročnik vodenja stalne plovnosti,

2. operatorjeve programe za vzdrževanje zrakoplova,

3. tehnični dnevnik zrakoplova,

4. ko ustreza, tehnično specifikacijo pogodb o vzdrževanju med operatorjem in potrjeno vzdrževalno organizacijo po Delu 145.

(b) Kjer se objekti nahajajo v več kot eni državi članici, se preiskava in stalen pregled nad odobritvijo opravljajo v povezavi s pristojnimi organi, ki so jih imenovale države članice, na katerih ozemlju se ti objekti nahajajo.

M.B.702 Začetna odobritev

(a) Pod pogojem, da se izpolnjujejo zahteve M.A.706(a), (c) in (d) ter M.A.707, pristojni organ prosilcu pismeno formalno navede svoje sprejemanje osebja M.A.706(a), (c) in (d) ter M.A.707.

(b) Pristojni organ ugotovi, da se postopki, opredeljeni v priročniku vodenja stalne plovnosti, skladajo z Delom M.A, Poddel G, in zagotovi, da poslovodni delavec podpiše izjavo o obvezi.

(c) Pristojni organ preveri, da je organizacija skladna z zahtevami M.A Poddela G.

(d) Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat med preiskavo za odobritev za zagotovitev, da v celoti razume pomen odobritve in razlog za podpis obveze o priročniku organizacije za skladnost s postopki, opredeljenimi v priročniku vodenja stalne plovnosti.

(e) Vse ugotovitve se organizaciji prosilki pismeno potrdijo.

(f) Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja (potrebna ukrepanja za zaključek ugotovitve) in priporočila.

(g) Za začetno odobritev organizacija vse ugotovitve popravi, pristojni organ pa zaključi, preden se lahko izda odobritev.

M.B.703 Izdaja odobritve

(a) Pristojni organ prosilcu izda potrdilo o odobritvi, EASA obrazec 14 (Dodatek VI), ki vključuje obseg odobritve, kadar organizacija za vodenje stalne plovnosti izpolnjuje M.A Poddel G.

(b) Pristojni organ navede veljavnost odobritve na potrdilu o odobritvi, EASA obrazec 14.

(c) Sklicna številka je vključena v potrdilu o odobritvi, obrazec 14, na način, ki ga opredeljuje agencija.

(d) V primeru komercialnega letalskega prevoza se bodo informacije, vsebovane na EASA obrazcu 14, vključile v spričevalo letalskega prevoznika.

M.B.704 Stalen pregled

(a) Pristojni organ hrani in ažurira programski seznam za vsako potrjeno organizacijo za stalno plovnost po M.A Poddelu G pod svojim nadzorstvom, datume, kdaj so obiski zaradi revizije predpisani in kdaj so bili taki obiski opravljeni.

(b) Vsaka organizacija se v celoti revidira v obdobjih, ki ne presegajo 24 mesecev.

(c) Ustrezen vzorec zrakoplovov, ki ga vodi potrjena organizacija po M.B Poddelu G, se pregleduje v obdobju vsakih 24 mesecev. O velikosti vzorca bo odločal pristojni organ na osnovi rezultata predhodnih revizij in prejšnjih pregledov proizvodov.

(d) Vse ugotovitve se organizaciji prosilki pismeno potrdijo.

(e) Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja (potrebna ukrepanja za zaključek ugotovitve) in priporočila.

(f) Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat vsakih 24 mesecev za zagotovitev, da ostaja obveščen o vseh pomembnih zadevah, ki so se pojavile med revizijami.

M.B.705 Ugotovitve

(a) Kadar se med revizijami ali na drug način najdejo dokazila, ki kažejo neskladnost z zahtevo Dela M, pristojni organ opravi naslednja ukrepanja:

1. Za ugotovitve 1. stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da v celoti ali deloma prekliče, omeji ali začasno ukine odobritev organizacije za vodenje stalne plovnosti, odvisno od obsega ugotovitve 1. stopnje, dokler organizacija ni uspešno korektivno ukrepala.

2. Za ugotovitve 2. stopnje pristojni organ odobri obdobje za popravno ukrepanje, ki ustreza vrsti ugotovitve in ni daljše od treh mesecev. V določenih okoliščinah ob koncu prvega obdobja in upoštevaje vrsto ugotovitve lahko pristojni organ podaljša trimesečno obdobje ob zadovoljivem načrtu korektivnega ukrepanja.

(b) Pristojni organ ukrepa za začasno ukinitev potrdila v celoti ali deloma v primeru neizpolnjevanja časovnega obsega, ki ga je odobril.

M.B.706 Spremembe

(a) V primeru neposredne odobritve sprememb priročnika vodenja stalne plovnosti pristojni organ preveri, da so postopki, opredeljeni v priročniku, skladni z Delom M, preden formalno obvesti potrjeno organizacijo o odobritvi.

(b) V primeru posredne odobritve spremembe priročnika vodenja stalne plovnosti pristojni organ zagotovi, da ima ustrezen nadzor na odobritvijo vseh sprememb priročnika.

(c) Pristojni organ lahko predpiše pogoje po katerih lahko potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti po M.A Poddelu D med takimi spremembami deluje.

M.B.707 Preklic, začasna ukinitev in omejitev odobritve

Pristojni organ:

(a) začasno ukine odobritev iz utemeljenih razlogov v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ali;

(b) začasno ukine, prekliče ali omeji odobritev po M.B.705.

PODDEL H

POTRDILO O SPROSTITVI V OBRATOVANJE

(se ustrezno pripravi)

PODDEL I

POTRDILO O PREGLEDU PLOVNOSTI

M.B.901 Ocena priporočil

Ob prejemu zahtevka in z njim povezanega priporočila za potrdilo o pregledu plovnosti v skladu z M.A.902(d):

1. Ustrezno usposobljeno osebje pristojnega organa preveri, da izjava o skladnosti iz priporočila izkazuje, da je bil opravljen popoln pregled plovnosti po M.A.710.

2. Pristojni organ preišče in lahko zahteva nadaljnje informacije v podporo oceni priporočila.

M.B.902 Pregled plovnosti, ki ga opravi pristojni organ

(a) Ko se pristojni organ odloči, da bo opravil pregled plovnosti in izdal potrdilo o pregledu plovnosti, EASA obrazec 15a (Dodatek III), pristojni organ opravi pregled plovnosti v skladu s predpisi iz M.A.710.

(b) Za opravljanje pregledov plovnosti ima pristojni organ ustrezno osebje za pregled plovnosti. To osebje ima pridobljene:

1. vsaj petletne izkušnje s stalno plovnostjo, in;

2. ustrezno licenco po Delu 66 ali diplomo iz aeronavtike ali enakovredno spričevalo, in;

3. formalno usposabljanje iz letalskega vzdrževanja, in;

4. položaj z ustreznimi pristojnostmi.

(c) Pristojni organ hrani evidenco za vse osebje za pregled plovnosti, vključno s podrobnostmi o ustreznih kvalifikacijah, ki se hranijo skupaj s povzetkom ustreznih izkušenj in usposabljanja iz vodenja stalne plovnosti.

(d) Pristojno osebje ima pri izvajanju pregleda plovnosti dostop do veljavnih podatkov, kot je opredeljeno v M.A.305, M.A.306 in M.A.401.

M.B.903 Ugotovitve

Kadar se med pregledi zrakoplova ali na drug način najdejo dokazila, ki kažejo neskladnost z zahtevo Dela M, pristojni organ opravi naslednja ukrepanja:

1. za ugotovitve 1. stopnje pristojni organ zahteva takojšnje korektivno ukrepanje pred nadaljnjim letom, pristojni organ pa takoj ukrepa, da prekliče ali začasno ukine potrdilo o pregledu plovnosti.

2. za ugotovitve 2. stopnje je korektivno ukrepanje, ki ga zahteva pristojni organ, ustrezno vrsti ugotovitve.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

(Del 145)

145.1 Splošno

Za namene tega dela je pristojni organ:

1. za organizacije z glavnim krajem poslovanja v državi članici organ, ki ga imenuje ta država članica, ali.

2. za organizacije z glavnim krajem poslovanja v tretji državi, agencija.

ODDELEK A

145.A.10 Področje uporabe

Ta oddelek določa zahteve, ki jih mora organizacija izpolnjevati, da izpolnjuje pogoje za izdajo ali podaljšanje odobritve za vzdrževanje zrakoplovov in komponent.

145.A.15 Zahtevek

Zahtevek za izdajo ali spremembo odobritve se predloži pristojnemu organu na obrazcu in na način, ki ga določi pristojni organ.

145.A.20 Pogoji odobritve

Organizacija v svojem priročniku opredeli obseg dela, za katerega se šteje, da predstavlja odobritev (Dodatek II k temu delu vsebuje preglednico vseh razredov in ratingov).

145.A.25 Zahteve glede objektov

Organizacija zagotovi, da:

(a) so zagotovljeni objekti, ki ustrezajo za vse načrtovano delo in zagotavljajo zlasti zaščito pred vremenskimi vplivi. Specializirane delavnice in oddelki so ustrezno ločeni za zagotovitev, da ne pride do kontaminacije okolja in delovnega območja.

1. Za vzdrževanje zrakoplova v bazi so na voljo dovolj veliki letalski hangarji, da gre vanje zrakoplov ob načrtovanem vzdrževanju v bazi;

2. Za vzdrževanje komponent so delavnice za komponente dovolj velike, da gredo vanje komponente ob načrtovanem vzdrževanju.

(b) so zagotovljene pisarne za vodenje načrtovanega dela iz odstavka (a) in potrditveno osebje, da lahko opravlja svoje predvidene naloge na način, ki prispeva k standardom dobrega vzdrževanja zrakoplova.

(c) delovno okolje, vključno z letalskimi hangarji, delavnicami za komponente in pisarnami, ustreza opravljani nalogi ter zlasti upoštevanju posebnih zahtev. Razen v primeru, ko to narekuje okolje posebne naloge, mora biti delovno okolje tako, da se učinkovitost osebja ne poslabša:

1. temperature se morajo vzdrževati tako, da lahko osebje opravlja zahtevane naloge brez nepotrebnega neugodja.

2. prah in druga kontaminacija v zraku so kar najmanjši in ni dovoljeno, da na območju delovne naloge dosegajo raven, ko je očitna vidna površinska kontaminacija zrakoplova/komponente. Ko prah/druga kontaminacija v zraku povzroči vidno površinsko kontaminacijo, se vsi dovzetni sistemi zapečatijo, dokler se ponovno ne vzpostavijo sprejemljivi pogoji.

3. razsvetljava zagotavlja, da se vsak pregled in vzdrževalna naloga lahko opravi učinkovito.

4. hrup ne sme odvračati osebja od opravljanja nalog pregleda. Kjer nadzor nad virom hrupa ni izvedljiv, je osebju zagotovljena potrebna osebna oprema za preprečevanje motenj zaradi pretiranega hrupa med nalogami pregleda.

5. ko določena naloga vzdrževanja zahteva uporabo posebnih pogojev v okolju, drugačnih od zgoraj navedenih, se taki pogoji upoštevajo. Posebni pogoji so določeni v podatkih za vzdrževanje.

6. delovno okolje za linijsko vzdrževanje je tako, da se lahko določena naloga vzdrževanja ali pregleda opravi brez nepotrebnega motenja. Zato je treba, kadar se delovno okolje poslabša na nesprejemljivo raven kar zadeva temperaturo, vlago, točo, led, sneg, veter, svetlobo, prah/drugo kontaminacijo v zraku, določene naloge vzdrževanja ali pregleda prekiniti, dokler se zadovoljivi pogoji ponovno ne vzpostavijo.

(d) so zagotovljene varne zmogljivosti za skladiščenje komponent, opreme, orodja in materiala. Pogoji za skladiščenje zagotavljajo ločitev uporabnih komponent in materiala od neuporabnih komponent, materiala, opreme in orodja za zrakoplove. Pogoji skladiščenja so v skladu s proizvajalčevimi navodili za preprečitev kvarjenja in poškodovanja skladiščenih predmetov. Dostop do skladiščnih prostorov je omejen na pooblaščeno osebje.

145.A.30 Zahteve glede osebja

(a) Organizacija imenuje odgovornega poslovodnega delavca, ki ima pooblastilo podjetja za zagotovitev, da je mogoče vse vzdrževanje, ki ga zahteva stranka, financirati in opraviti po standardu, zahtevanem po tem delu. Odgovorni vodja:

1. zagotovi, da so na voljo vsa potrebna sredstva za zaključitev vzdrževanja po 145.A.65(b) v podporo odobritvi organizacije.

2. vzpostavi in pospešuje politiko varnosti in kakovosti po 145.A.65(a).

3. izkaže osnovno razumevanje tega dela.

(b) Organizacija imenuje osebo ali skupino oseb, odgovornih med drugim za zagotavljanje, da organizacija izpolnjuje ta Del. Ta(-e) oseba(-e) je/so predvsem odgovorna(-e) odgovornemu poslovodnemu delavcu.

1. Imenovana oseba ali osebe predstavljajo konstrukcijo vodenja vzdrževanja v organizaciji in so odgovorne za vse funkcije, opredeljene v tem Delu.

2. Imenovana oseba ali osebe so določene, njihove poverilnice pa se predložijo v obliki in na način, ki ga določi pristojni organ.

3. Imenovani osebi ali osebam je omogočeno, da izkazujejo ustrezno znanje, osnovo in zadovoljive izkušnje v zvezi z vzdrževanjem zrakoplova ali komponente ter izkazujejo delovno poznavanje tega dela.

4. Postopki pojasnjujejo, kdo nadomešča katero koli določeno osebo v primeru njene daljše odsotnosti.

(c) Odgovorni poslovodni delavec po odstavku (a) imenuje osebo, odgovorno za spremljanje in nadzor sistema kakovosti, vključno z njim povezanega sistema povratnih informacij kot zahteva 145.A.65(c). Imenovana oseba ima neposreden dostop do odgovornega poslovodnega delavca za zagotovitev, da je le-ta ustrezno obveščen o zadevah v zvezi s kakovostjo in izpolnjevanjem.

(d) Organizacija ima načrt živega dela za vzdrževanje, ki kaže, da ima organizacija dovolj osebja za načrtovanje, opravljanje, nadzor, pregled ter spremljanje in nadzor kakovosti organizacije skladno z odobritvijo. Poleg tega ima organizacija postopek za ponovno ovrednotenje dela, ki ga je treba opraviti, kadar je dejanska razpoložljivost osebja manjša od načrtovane ravni konstrukcije zaposlenih za katero koli določeno delovno izmeno ali obdobje.

(e) Organizacija določi in nadzoruje usposobljenost osebja, ki se ukvarja z vzdrževanjem, vodenjem in/ali revizijo kakovosti, po postopku in standardu, dogovorjenem s pristojnim organom. Poleg potrebnega strokovnega znanja, povezanega s funkcijo delovnega mesta, mora sposobnost vključevati razumevanje uporabe človeških dejavnikov in vprašanj človekove storilnosti, ki ustrezajo funkciji te osebe v organizaciji. "Človeški dejavnik" pomeni načela, ki se uporabljajo za aeronavtično projektiranje, potrjevanje, usposabljanje, postopke in vzdrževanje ter skušajo poiskati varen vmesnik med človekovimi in drugimi sistemskimi komponentami z ustreznim upoštevanjem človekove storilnosti. "Človekova storilnost" pomeni človekove sposobnosti in omejitve, ki vplivajo na varnost in učinkovitost aeronavtičnih postopkov.

(f) Organizacija zagotovi, da je osebje, ki opravlja in/ali nadzoruje stalne plovnostne neporušitvene preglede na konstrukciji zrakoplova in/ali komponentah, ustrezno kvalificirano za določeno neporušitveno preskušanje v skladu z evropskim ali enakovrednim standardom, ki ga agencija priznava. Osebje, ki opravlja katere koli druge naloge, je ustrezno usposobljeno v skladu z uradno priznanimi standardi. Z odstopanjem od tega odstavka osebje, opredeljeno v odstavkih (g), (h)(1) in (h)(2), razvrščeno v kategorijo B1 po Delu 66, lahko opravlja in/ali nadzoruje preskuse prodornosti barvno kontrastnega barvila.

(g) Vsaka organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, razen kjer je drugače navedeno v odstavku (j), ima v primeru linijskega vzdrževanja zrakoplova potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo B1 in B2 po Delu 66 in 145.A.35.

Poleg tega te organizacije lahko uporabijo tudi potrditveno osebje, ustrezno usposobljeno za nalogo, razvrščeno kot kategorija A v skladu z Delom 66 in 145.A.35 za opravljaje manjšega načrtovanega linijskega vzdrževanja in odpravljanje preprostih napak. Razpoložljivost tega potrditvenega osebja iz kategorije A ne nadomesti potrebe po potrditvenem osebju kategorije B1 in B2 po Delu 66 v podporo potrditvenemu osebju kategorije A. Vendar ni treba, da je to osebje kategorije B1 in B2 po Delu 66 med manjšim načrtovanim linijskim vzdrževanjem ali odpravo preproste napake vedno prisotno na lokaciji za linijsko vzdrževanje.

(h) Vsaka organizacija, ki vzdržuje zrakoplov, razen ko je v odstavku (j) drugače navedeno:

1. ima v primeru linijskega vzdrževanja zrakoplova potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo C po Delu 66 in 145.A.35. Poleg tega ima dovolj potrditvenega osebja za ustrezen tip zrakoplova, razvrščenega kot kategorija B1 in B2 v skladu z Delom 66 in 145.A.35, v podporo potrditvenemu osebju kategorije C.

(i) B1 in B2 podporno osebje zagotavlja, da so vse ustrezne naloge in pregledi opravljeni po zahtevanem standardu, preden potrditveno osebje kategorije C izda potrdilo o sprostitvi v obratovanje.

(ii) Organizacija vzdržuje evidenco o vsem B1 in B2 podpornem osebju.

(iii) Potrditveno osebje kategorije C zagotavlja skladnost z odstavkom (i) in da je vse delo, ki ga zahteva stranka, zaključeno med kontrolo določenega vzdrževanja v bazi ali nabora del in tudi ovrednoti vpliv vsakega dela, ki ni bilo opravljeno, z namenom zahtevati njegovo zaključitev ali se dogovoriti z operatorjem, da se to delo odloži do druge določene kontrole ali časovnega roka.

2. v primeru vzdrževanja zrakoplova v bazi, razen velikega zrakoplova, ima ali:

(i) potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo B1 in B2 v skladu z Delom 66 in 145.A.35, ali

(ii) potrditveno osebje za ustrezen tip zrakoplova, razvrščeno v kategorijo C, ki mu pomaga podporno osebje B1 in B2, kot je opredeljeno v odstavku (1).

(i) Potrditveno osebje za komponente izpolnjuje Del 66.

(j) Z odstopanjem od odstavkov (g) in (h) lahko organizacija uporabi potrditveno osebje, usposobljeno v skladu z naslednjimi določbami:

1. Za objekte organizacije, ki se nahajajo zunaj ozemlja Skupnosti, je lahko potrditveno osebje usposobljeno v skladu z nacionalnimi pravili letalstva države, v kateri je objekt organizacije registriran ob upoštevanju pogojev iz Dodatka IV k temu delu.

2. Za linijsko vzdrževanje, opravljeno na lokaciji za linijsko vzdrževanje organizacije, ki se nahaja zunaj ozemlja Skupnosti, je lahko potrditveno osebje usposobljeno v skladu z nacionalnimi letalskimi pravili države, v kateri se linijska postaja nahaja, po pogojih iz Dodatka IV k temu delu.

3. Za ponavljajočo predpoletno plovnostno tehnično zahtevo, ki posebej navaja, da sme to plovnostno tehnično zahtevo izvesti letalska posadka, lahko organizacija izda omejeno pooblastilo za potrjevanje vodji zrakoplova in/ali inženirju letalcu na osnovi licence, ki jo ima letalska posadka. Organizacija pa zagotovi, da se opravi dovolj praktičnega usposabljanja za zagotovitev, da lahko ta vodja zrakoplova ali inženir letalec izpolni plovnostno tehnično zahtevo po zahtevanem standardu.

4. V primeru, ko zrakoplov deluje drugje kot na podprti lokaciji, lahko organizacija izda omejeno pooblastilo za potrjevanje vodji letala in/ali inženirju leta na osnovi dane licence letalske posadke, če se je zadovoljivo prepričala, da je bilo opravljeno zadostno praktično usposabljanje za zagotovitev, da vodja letala ali inženir leta lahko izpolni določeno nalogo po zahtevanem standardu. Določbe tega odstavka so podrobno opisane v postopku iz priročnika.

5. V naslednjih nepredvidenih primerih, ko je zrakoplov prizemljen na lokaciji, razen na glavni lokaciji za vzdrževanje v bazi, in kjer ni na voljo ustreznega potrditvenega osebja, organizacija s pogodbo za zagotavljanje podpore vzdrževanju lahko izda enkratno pooblastilo za potrjevanje:

(i) enemu svojih zaposlenih, ki ima pooblastila enakovrednega tipa za zrakoplov podobne tehnologije, konstrukcije in sistemov; ali

(ii) kateri koli osebi z najmanj petletnimi izkušnjami z vzdrževanjem in z veljavno ICAO licenco za vzdrževanje zrakoplova, veljavno za tip zrakoplova, ki ga je treba potrditi, pod pogojem da na omenjeni lokaciji ni nobene organizacije, ustrezno potrjene po tem delu, ter da organizacija, s katero je bila sklenjena pogodba, pridobi in ima kartotečno evidenco o izkušnjah in licenci te osebe.

O vseh primerih, opredeljenih v tem pododstavku, se poroča pristojnemu organu v sedmih dneh od izdaje takega pooblastila za potrjevanje. Organizacija, ki izdaja enkratno pooblastilo, zagotovi, da vsako tako vzdrževanje, ki bi lahko vplivalo na varnost poleta, ponovno kontrolira ustrezno potrjena organizacija.

145.A.35 Potrditveno osebje in podporno osebje kategorije B1 in B2

(a) Poleg ustreznih zahtev 145.A.30(g) in (h) organizacija zagotovi, da potrditveno osebje in podporno osebje kategorije B1 in B2 primerno razume ustrezen zrakoplov in/ali komponente, ki jih je treba vzdrževati, skupaj z organizacijskimi postopki, ki so s tem povezani. V primeru potrditvenega osebja je treba to doseči pred izdajo ali ponovno izdajo pooblastila za potrjevanje.

"Podporno osebje kategorije B1 in B2" pomeni tisto osebje kategorije B1 in B2 v okolju vzdrževanja v bazi, ki nima nujno pravic potrjevanja. "Ustrezen zrakoplov in/ali komponente" pomeni tiste zrakoplove ali komponente, opredeljene v določenem pooblastilu za potrjevanje. "Pooblastilo za potrjevanje" pomeni pooblastilo, ki ga potrditvenemu osebju izda organizacija in ki opredeljuje dejstvo, da lahko v imenu potrjene organizacije podpisujejo potrdila o sprostitvi v obratovanje z omejitvami, navedenimi v takem pooblastilu.

(b) Razen v primerih, navedenih v 145.A.30(j), lahko organizacija izda samo pooblastilo za potrjevanje potrditvenemu osebju v zvezi z osnovnimi kategorijami in podkategorijami in kateri koli rating za tip zrakoplova, naveden na licenci za vzdrževanje zrakoplova iz seznama v Delu 66, pod pogojem da licenca ostane veljavna ves čas veljavnosti pooblastila in potrditveno osebje ostaja v skladu z Delom 66.

(c) Organizacija zagotovi, da vse potrditveno osebje in podporno osebje kategorije B1 in B2 pridobi vsaj šestmesečne izkušnje s sodelovanjem pri dejanskem ustreznem vzdrževanju zrakoplova ali komponent v katerem koli dvoletnem obdobju. Za namene tega odstavka "sodelovanje pri dejanskem ustreznem vzdrževanju zrakoplova ali komponente" pomeni, da je oseba delala v okolju za vzdrževanje zrakoplova ali komponent in je ali uresničevala pravice pooblastila za potrjevanje in/ali je dejansko opravljala vzdrževanje na vsaj nekaterih sistemih za tip zrakoplova, opredeljenih v določenem pooblastilu za potrjevanje.

(d) Organizacija zagotovi, da je vse potrditveno osebje in podporno osebje kategorije B1 in B2 deležno dovolj stalnega usposabljanja v vsakem dvoletnem obdobju za zagotovitev, da ima to osebje ažurirano znanje o ustrezni tehnologoji, organizacijskih postopkih in vprašanjih človeškega dejavnika.

(e) Organizacija določi program za stalno usposabljanje za potrditveno osebje in podporno osebje kategorije B1 in B2, vključno s postopkom za zagotavljanje skladnosti z ustreznimi odstavki 145.A.35, kot osnovo za izdajo pooblastil za potrjevanje po tem delu potrditvenemu osebju, ter postopkom za zagotavljanje skladnosti z Delom 66.

(f) Razen ko gre za katerega od nepredvidenih primerov po 145.A.30(j)(5), organizacije ocenijo predvideno potrditveno osebje glede njegove kompetence, usposobljenosti in sposobnosti opravljati dolžnosti potrjevanja po postopkih, kot so opredeljeni v priročniku pred izdajo ali ponovno izdajo pooblastila za potrjevanje po tem delu.

(g) Ko je potrditveno osebje izpolnilo pogoje odstavkov (a), (b), (d), (f) in ustrezno odstavka (c), organizacija izda pooblastilo za potrjevanje, ki jasno določa področje uporabe in omejitve takega pooblastila. Stalna veljavnost pooblastila za potrjevanje zavisi od stalnega izpolnjevanja odstavkov (a), (b), (d) in ustrezno odstavka (c).

(h) Pooblastilo za potrjevanje mora biti v stilu, ki potrditvenemu osebju in vsaki pooblaščeni osebi, ki sme zahtevati pregled pooblastila, jasno določa področje uporabe. Kadar se za opredelitev področja uporabe uporabljajo kode, ima organizacija pripravljeno tolmačenje kod. "Pooblaščena oseba" pomeni uradnike pristojnih organov, agencije in države članice in je odgovorna za pregled nad delovanjem vzdrževanega zrakoplova ali komponente.

(i) Oseba, odgovorna za sistem kakovosti, ostane v imenu organizacije odgovorna tudi za izdajo pooblastil za potrjevanje potrditvenemu osebju. Ta oseba lahko imenuje druge osebe za dejansko izdajo ali preklic pooblastil za potrjevanje v skladu s postopkom, kot je opredeljen v priročniku.

(j) Organizacija hrani evidenco vsega potrditvenega osebja in podpornega osebja kategorije B1 in B2.

Evidenca o osebju vsebuje:

1. podrobnosti o vsaki licenci za vzdrževanje zrakoplova, posedovani po Delu 66,

2. vse ustrezno zaključeno usposabljanje,

3. področje uporabe izdanih pooblastil za potrjevanje, ko to ustreza, in

4. podrobnosti o osebju z omejenimi ali enkratnimi pooblastili za potrjevanje.

Organizacija zadrži evidenco vsaj dve leti potem, ko je potrditveno osebje ali podporno osebje kategorije B1 ali B2 prenehalo biti zaposleno v organizaciji ali kakor hitro je bilo pooblastilo umaknjeno. Poleg tega vzdrževalna organizacija na zahtevo potrditvenemu osebju ob odhodu iz organizacije dostavi kopijo njihove evidence.

Potrditveno osebje na zahtevo dobi dostop do svoje osebne evidence, kot je podrobno opisana zgoraj.

(k) Organizacija zagotovi potrditvenemu osebju kopijo njihovega pooblastila za potrjevanje v obliki dokumenta ali v elektronski obliki.

(l) Potrditveno osebje predloži svoje pooblastilo za potrjevanje kateri koli pooblaščeni osebi v 24 urah.

(m) Minimalna starost potrditvenega osebja in podpornega osebja kategorije B1 in B2 je 21 let.

145.A.40 Oprema, orodje in material

(a) Organizacija ima na voljo in uporablja potrebno opremo, orodja in material za opravljanje potrjenega obsega dela.

1. Kjer proizvajalec opredeli določeno orodje ali opremo, organizacija uporablja to orodje ali opremo, razen če se je s pristojnim organom preko postopkov, opredeljenih v priročniku, dogovorila za drugačno orodje ali opremo.

2. Orodje in oprema morajo biti stalno na voljo, razen v primeru orodja ali opreme, ki se tako redko uporablja, da njegova stalna razpoložljivost ni potrebna. Taki primeri se podrobno opišejo v postopku iz priročnika.

3. Organizacija, potrjena za vzdrževanje v bazi, ima dovolj opreme za dostop do zrakoplova in ploščadi za pregled, ki omogočajo ustrezen pregled zrakoplova.

(b) Organizacija zagotovi, da se ustrezno vse orodje, oprema in zlasti preskusna oprema nadzorujejo in umerjajo v skladu z uradno priznanim standardom tako pogosto, da se zagotovi uporabnost in natančnost. Organizacija hrani evidenco o teh umerjanjih in sledljivosti po uporabljenem standardu.

145.A.42 Sprejem komponent

(a) Vse komponente se razvrstijo in ustrezno ločijo v naslednje kategorije:

1. Komponente, ki so v zadovoljivem stanju, sproščene na EASA obrazcu 1 ali enakovrednem, in označene po Delu 21, Poddel Q.

2. Neuporabni komponente, ki se vzdržujejo v skladu s tem Oddelkom.

3. Nepopravljive komponente, ki so razvrščene v skladu s145.A.42(d).

4. Standardni deli, ki se uporabljajo na zrakoplovu, motorju, propelerju ali drugi komponenti zrakoplova, ko so navedeni v ilustriranem katalogu delov in/ali podatkih za vzdrževanje.

5. Material, ki je surovina in potrošni material hkrati, ter se uporablja med vzdrževanjem, ko se je organizacija zadovoljivo prepričala, da izpolnjuje zahtevano specifikacijo in ima ustrezno sledljivost. Ves material mora spremljati dokumentacija, ki se jasno nanaša na določen material in vsebuje izjavo o skladnosti s specifikacijo pa tudi oba vira, proizvodni in dobaviteljev.

(b) Pred vgradnjo komponente organizacija zagotovi, da se ta komponenta lahko namesti, kadar se lahko uporabi drugačna modifikacija in/ali standardi plovnostno tehničnih zahtev.

(c) Organizacija lahko proizvede omejen obseg delov za uporabo med delom v svojih lastnih objektih, pod pogojem, da so postopki določeni v priročniku.

(d) Komponente, ki so dosegle svojo potrjeno življenjsko dobo ali vsebujejo nepopravljivo okvaro, se razvrstijo kot nepopravljive in se jim ne dovoli ponovni vstopiti v sistem oskrbe s komponentami, razen če je bila potrjena omejena življenjska doba podaljšana ali pa je bila rešitev popravila potrjena v skladu z Delom 21.

145.A.45 Podatki za vzdrževanje

(a) Organizacija ima pri izvajanju vzdrževanja, vključno z modifikacijami in popravili, trenutno veljavne podatke za vzdrževanje in jih uporablja. "Veljaven" pomeni ustrezen za vsak zrakoplov, komponento ali postopek, opredeljen v seznamu ratingov razredov iz odobritve organizacije in v vsakem seznamu zmogljivosti s tem v zvezi.

V primeru podatkov za vzdrževanje, ki jih je priskrbel operator ali stranka, organizacija te podatke ima, ko delo poteka, z izjemo potrebe po skladnosti s 145.A.55(c).

(b) Za namene tega dela so veljavni podatki za vzdrževanje kateri koli naslednji:

1. katera koli veljavna zahteva, postopek, zahteva za delovanje ali informacije, ki jih je izdal organ, odgovoren za pregled nad delovanjem zrakoplova ali komponente,

2. vse veljavne plovnostno tehnične zahteve, ki jih je izdal organ, odgovoren za pregled nad delovanjem zrakoplova ali komponente;

3. navodila za stalno plovnost, ki so jih izdali nosilci certifikata tipa, nosilci dodatnega certifikata tipa in katera koli druga organizacija, ki mora take podatke objavljati v skladu z Delom 21, ter v primeru zrakoplova ali komponent iz tretjih držav, podatki o plovnosti, ki jih je določil organ, odgovoren za pregled nad delovanjem zrakoplova ali komponente.

4. vsak veljaven standard, med drugim standardne prakse vzdrževanja, ki jih agencija priznava kot dober standard vzdrževanja,

5. vsi veljavni podatki, izdani skladno z odstavkom (d).

(c) Organizacija vzpostavi postopke za zagotovitev, da se kakršen koli ugotovljen netočen, nepopoln ali dvomljiv postopek, praksa, informacije ali navodilo za vzdrževanje, vsebovano v podatkih za vzdrževanje, ki jih uporablja osebje za vzdrževanje, dokumentira in o njem obvesti avtorja podatkov za vzdrževanje.

(d) Organizacija lahko spremeni navodila za vzdrževanje samo v skladu s postopkom, opredeljenim v priročniku vzdrževalne organizacije. V zvezi s temi spremembami organizacija izkaže, da povzročijo enakovredne ali izboljšane standarde vzdrževanja, o teh spremembah pa obvesti imetnika certifikata tipa. Navodila za vzdrževanje za namene tega odstavka pomeni navodila, kako opraviti določeno nalogo vzdrževanja: izključujejo tehnično projektiranje popravil in sprememb.

(e) Organizacija zagotovi sistem delovnih kartic ali delovnih pol, ki se vseskozi uporablja v ustreznih delih organizacije. Poleg tega organizacija na delovne kartice ali pole natančno prepiše podatke za vzdrževanje, vsebovane v odstavkih (b) in (d), ali pa izdela natančne sklice na določeno vzdrževalno nalogo ali naloge, vsebovane v teh podatkih za vzdrževanje. Delovne kartice in delovne pole so lahko računalniško izdelane in se hranijo na elektronski podatkovni bazi upoštevaje ustrezne zaščite pred nepooblaščeno spremembo ter z rezervno elektronsko podatkovno bazo, ki se ažurira v 24 urah od vpisa v glavno računalniško podatkovno bazo. Naloge zahtevnega vzdrževanja se prepišejo na delovne kartice ali delovne pole in nadalje razdelijo v jasne stopnje, ki zagotavljajo evidenco o zaključku naloge vzdrževanja.

Kadar organizacija zagotavlja storitve vzdrževanja operatorju zrakoplova, ki zahteva uporabo svojega sistema delovnih kartic ali delovnih pol, se lahko uporabi ta sistem delovnih kartic ali pol. V tem primeru organizacija vzpostavi postopek za zagotavljanje pravilnega izpolnjevanja delovnih kartic ali pol operatorja zrakoplova.

(f) Organizacija zagotovi, da so vsi veljavni podatki za vzdrževanje pripravljeni za uporabo, kadar jih zahteva vzdrževalno osebje.

(g) Organizacija vzpostavi postopek za zagotavljanje, da so podatki za vzdrževanje, ki jih nadzoruje, ažurirani. V primeru podatkov za vzdrževanje, ki jih nadzoruje in zagotavlja operator/stranka, mora organizacija izkazati, ali da ima pismeno potrditev operatorja/stranke, da so vsi ti podatki za vzdrževanje ažurirani, ali da ima delovne naloge, ki opredeljujejo status spremembe podatkov za vzdrževanje, ki naj se uporabijo, ali lahko pokaže, da so na seznamu sprememb podatkov za vzdrževanje operatorja/stranke.

145.A.47 Načrtovanje proizvodnje

(a) Organizacija ima sistem, ki ustreza količini in zahtevnosti dela, za načrtovanje razpoložljivosti vsega potrebnega osebja, orodja, materiala, podatkov in objektov za vzdrževanje za zagotovitev varnega dokončanja vzdrževalnega dela.

(b) Načrtovanje nalog vzdrževanja in organiziranje izmen upošteva omejitve človekove storilnosti.

(c) Kadar je treba predati nedokončane ali nezaključene naloge vzdrževanja zaradi izmene ali zamenjave osebja, si osebje, ki prihaja in odhaja, primerno izmenja ustrezne informacije.

145.A.50 Potrjevanje vzdrževanja

(a) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje izda ustrezno pooblaščeno potrditveno osebje v imenu organizacije, ko je bilo ugotovljeno, da je organizacija vse naročeno vzdrževanje pravilno opravila v skladu s postopki iz 145.A.70 ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabe podatkov za vzdrževanje, opredeljenih v 145.A.45, in da niso znane neskladnosti, ki resno ogrožajo varnost poleta.

(b) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se izda pred poletom ob zaključku kakršnega koli vzdrževanja.

(c) Na nove okvare ali nepopolne delovne naloge za vzdrževanje, ugotovljene med navedenim vzdrževanjem, se opozori operatorja zrakoplova s posebnim namenom pridobiti soglasje za odpravo teh okvar ali dopolnitev manjkajočih elementov delovnega naloga za vzdrževanje. V primeru, ko operator zrakoplova zavrne izvedbo tega vzdrževanja po tem odstavku, se uporablja odstavek (e).

(d) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje se izda ob zaključku kakršnega koli vzdrževanja na komponenti v času, ko ni na zrakoplovu. (b) Potrdilo o sprostitvi v obratovanje ali listina o odobritvi plovnosti, identificirana kot EASA obrazec 1 v Dodatku I k temu delu, predstavlja dovoljenje za sprostitev komponente v uporabo. Ko organizacija zadrži komponento za svojo lastno uporabo, EASA obrazec 1 ni nujno potreben, odvisno od notranjih postopkov za sprostitev v organizaciji, opredeljenih v priročniku.

(e) Ko organizacija ne more izpolniti vsega naročenega vzdrževanja, lahko z odstopanjem od odstavka (a) izda potrdilo o sprostitvi v obratovanje v okviru potrjenih omejitev zrakoplova. Organizacija to dejstvo vpiše v potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje pred izdajo tega potrdila.

(f) Z odstopanjem od odstavka (a) in 145.A.42, ko je zrakoplov prizemljen na lokaciji, ki ni glavna lokacija za linijsko vzdrževanje ali glavna lokacija za vzdrževanje v bazi, ker ni na voljo komponente z ustreznim dovoljenjem o sprostitvi, je dovoljeno začasno namestiti komponento brez ustreznega dovoljenja o sprostitvi za največ 30 ur letenja ali dokler se zrakoplov prvič ne vrne na glavno lokacijo za linijsko vzdrževanje ali glavno lokacijo za vzdrževanje v bazi, kar nastopi prej, pri čemer je treba upoštevati soglasje operatorja zrakoplova, omenjena komponenta pa mora imeti ustrezno dovoljenje o sprostitvi ter sicer izpolnjevati vse veljavne zahteve za vzdrževanje in delovanje. Te komponente se odstranijo do predpisanega roka, razen če je bilo medtem pridobljeno ustrezno dovoljenje o sprostitvi po odstavku (a) in 145.A.42.

145.A.55 Evidenca o vzdrževanju

(a) Organizacija evidentira vse podrobnosti o opravljenem delu. Kot minimum organizacija obdrži evidenco, potrebno za dokazovanje, da so bile izpolnjene vse zahteve za izdajo potrdila o sprostitvi v obratovanje, vključno s podizvajalčevimi dokumenti o sprostitvi.

(b) Organizacija operatorju zrakoplova zagotovi kopijo vsakega potrdila o sprostitvi v obratovanje/uporabo skupaj s kopijo kakršnih koli podatkov o specifično potrjenem popravilu/modifikaciji, uporabljenih za opravljena popravila/modifikacije.

(c) Organizacija obdrži kopijo vse podrobne evidence o vzdrževanju in s tem povezanih podatkov za vzdrževanje za dve leti od datuma, ko je bil zrakoplov ali komponenta, na katero se delo nanaša, sproščena iz organizacije.

1. Evidenca po tem odstavku se hrani na varnem, upoštevaje požar, poplavo in krajo.

2. Računalniške rezervne kopije na diskih, trakovih itd. se hranijo na drugi lokaciji in ne tam, kjer se hranijo delovni diski, trakovi itd., v okolju, ki zagotavlja, da ostanejo v dobrem stanju.

3. Kadar organizacija, potrjena po tem delu, zaključi svoje delovanje, se vsa obdržana evidenca o vzdrževanju, ki zajema zadnji dve leti, odpošlje zadnjemu lastniku ali stranki zadevnega zrakoplova ali komponente ali pa se hrani, kot opredeljuje pristojni organ.

145.A.60 Javljanje dogodkov

(a) Organizacija poroča pristojnemu organu, državi registracije in organizaciji, odgovorni za projektiranje zrakoplova ali komponente, o kakršnem koli ugotovljenem stanju zrakoplova ali komponente, ki je povzročilo ali lahko povzroči nevarno stanje, ki resno ogroža varnost poleta.

(b) Organizacija vzpostavi notranji sistem poročanja o dogodkih, kot je podrobno opisan v priročniku, da omogoči zbiranje in ovrednotenje teh poročil, vključno z oceno in izvlečki teh dogodkov, o katerih je treba poročati po odstavku (a). Ta postopek ugotavlja neugodne trende, korektivne mere, ki jih je organizacija sprejela ali jih mora sprejeti za obravnavo pomanjkljivosti, in vključuje ovrednotenje vseh znanih ustreznih informacij v zvezi s temi dogodki ter metodo za razpošiljanje informacij po potrebi.

(c) Organizacija izdela poročila na obrazcu in na način, ki ga določa agencija, ter zagotovi, da vsebuje vse ustrezne informacije o stanju in rezultate ovrednotenja, ki so organizaciji poznani.

(d) Kadar komercialni operator sklene pogodbo z organizacijo za opravljanje vzdrževanja, organizacija operatorju poroča tudi o vsakem stanju, ki vpliva na operatorjev zrakoplov ali komponenta.

(e) Organizacija ta poročila izdela in predloži kakor hitro je izvedljivo, vendar v vsakem primeru v 72 urah, ko je organizacija ugotovila stanje, na katerega se poročilo nanaša.

145.A.65 Politika varnosti in kakovosti, postopki vzdrževanja in sistem kakovosti

(a) Organizacija določi politiko varnosti in kakovosti, ki jo organizacija vključi v priročnik po 145.A.70.

(b) Organizacija vzpostavi postopke, dogovorjene s pristojnim organom ob upoštevanju človeških dejavnikov in človekove storilnosti za zagotovitev dobre prakse vzdrževanja in skladnost s tem delom, kar vključuje jasen delovni nalog ali pogodbo, po kateri je mogoče zrakoplov in komponente sprostiti v obratovanje v skladu s 145.A.50.

1. Postopki vzdrževanja po tem odstavku se uporabljajo za 145.A.25 do 145.A.95.

2. Postopki vzdrževanja, ki jih je ali jih mora vzpostaviti organizacija po tem odstavku, zajemajo vse vidike opravljanja dejavnosti vzdrževanja, vključno z zagotovitvijo in nadzorom specializiranih storitev, ter določajo standarde, po katerih namerava organizacija delati.

3. V zvezi z linijskim vzdrževanjem zrakoplova in vzdrževanjem v bazi organizacija vzpostavi postopke za kar največje zmanjšanje večkratnih napak in napak pri zajemanju na kritičnih sistemih ter za zagotovitev, da se od nobene osebe ne zahteva, da v zvezi z vzdrževalno nalogo, ki zajema nek element razstavljanja/ponovnega sestavljanja več komponent istega tipa, nameščenih na več kot en sistem na istem zrakoplovu, opravlja izvedbo in pregled med določeno kontrolo vzdrževanja. Kadar pa je za opravljanje teh nalog na voljo samo ena oseba, potem delovne kartice in delovne pole organizacije vključujejo dodatno stopnjo, ko ta oseba opravi ponoven pregled dela po zaključku vseh enakih nalog.

4. Vzpostavijo se postopki vzdrževanja za zagotovitev, da se poškodbe ocenijo, opravijo modifikacije in popravila z uporabo podatkov, ki jih je odobrila agencija ali potrjena projektivna organizacija po Delu 21, kot ustreza.

(c) Organizacija vzpostavi sistem kakovosti, ki vključuje naslednje:

1. Neodvisne revizije za spremljanje in nadzor skladnosti z zahtevanimi standardi za zrakoplov/komponente zrakoplova in ustreznosti postopkov za zagotovitev, da ti postopki povzročijo dobre prakse vzdrževanja in ploven zrakoplov/komponente zrakoplova. V najmanjši organizaciji se lahko za neodvisni revizijski del sistema kakovosti sklene pogodbo z drugo organizacijo, potrjeno po tem delu, ali osebo z ustreznim tehničnim znanjem in dokazanimi zadovoljivimi revizijskimi izkušnjami, in

2. Sistem sporočanja povratnih informacij o kakovosti osebam ali skupini oseb, opredeljenih v 145.A.30(b), in predvsem odgovornemu poslovodnemu delavcu, ki zagotavlja, da se opravi pravilno in pravočasno korektivno ukrepanje kot odziv na poročila, ki so rezultat neodvisnih revizij, določenih za izpolnjevanje odstavka (1).

145.A.70 Priročnik vzdrževalne organizacije

(a) "Priročnik vzdrževalne organizacije" pomeni dokument ali dokumente, ki vsebujejo gradivo z opredelitvijo obsega dela, za katerega se šteje, da predstavlja odobritev, in kažejo, kako namerava organizacija izpolnjevati ta Del. Organizacija pristojnemu organu zagotovi priročnik vzdrževalne organizacije, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

1. izjava, ki jo je podpisal odgovorni vodja in potrjuje, da priročnik vzdrževalne organizacije in priročniki s tem v zvezi, na katere se sklicuje, opredeljujejo skladnost organizacije s tem delom in se bodo izpolnjevali ob vsakem času. Kadar odgovorni poslovodni delavec ni glavni direktor organizacije, potem glavni direktor sopodpiše izjavo;

2. politika kakovosti in varnosti organizacije kot opredeljeno v 145.A.65;

3. naziv(-i) in ime(-na) oseb, imenovanih po 145.A.30(b);

4. dolžnosti in odgovornosti oseb, imenovanih po 145.A.30(b), vključno z zadevami, na katerih lahko v imenu organizacije delajo neposredno s pristojnim organom;

5. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami, imenovanimi po 145.A.30(b);

6. seznam potrditvenega osebja ter podpornega osebja B1 in B2;

7. splošen opis virov delovne sile;

8. splošen opis zmogljivosti, ki se nahajajo na vsakem naslovu, opredeljenem v potrdilu o odobritvi organizacije;

9. specifikacija obsega dela organizacije, ki se nanaša na obseg odobritve;

10. postopke obveščanja iz 145.A.85 za organizacijske spremembe;

11. postopek za spremembo priročnika vzdrževalne organizacije;

12. postopki in sistem kakovosti, ki jih je organizacija določila po 145.A.25 do 145.A.90;

13. seznam komercialnih operatorjev, kje ustreza, ki jim organizacija zagotavlja storitve vzdrževanja zrakoplova;

14. seznam organizacij podizvajalk, ko to ustreza, kot je opredeljeno v 145.A.75(b);

15. ustrezno seznam lokacij za linijsko vzdrževanje, kot je opredeljeno v 145.A.75(d);

16. ustrezen seznam organizacij, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

(b) Priročnik se po potrebi spreminja, da ostaja ažuren opis organizacije. Priročnik in nadaljnje spremembe odobri pristojni organ.

(c) Ne glede na odstavek (b) se lahko manjše spremembe priročnika odobrijo s pomočjo postopka spremembe priročnika (v nadaljevanju neposredna odobritev).

145.A.75 Privilegiji organizacije

V skladu s priročnikom je organizacija upravičena do izvajanja naslednjih nalog:

(a) Vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na lokacijah, opredeljenih v potrdilu o odobritvi in v priročniku;

(b) Se dogovori za vzdrževanje katerega koli zrakoplova ali komponente, za katerega je potrjena, z drugo organizacijo, ki dela pod njenim sistemom kakovosti To se nanaša na delo, ki ga opravlja organizacija, ki sama ni ustrezno potrjena za opravljanje takega vzdrževanja po tem delu in je omejena na obseg del, dovoljenih po postopkih 145.A.65(b). To delo ne vključuje kontrole vzdrževanja na zrakoplovu v bazi, popolne kontrole vzdrževanja v delavnici ali obnove motorja ali motorjevega modula;

(c) Vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katero je potrjena, na kateri koli lokaciji, pod pogojem da potreba po tem vzdrževanju izhaja iz neuporabnosti zrakoplova ali iz potrebe po podpiranju občasnega linijskega vzdrževanja ob upoštevanju pogojev iz priročnika;

(d) Vzdržuje vsak zrakoplov in/ali komponento, za katere je potrjena, na lokaciji, določeni kot lokacija za linijsko vzdrževanje, ki lahko podpira manjše vzdrževanje, in samo če priročnik organizacije dovoljuje to dejavnost in navaja te lokacije;

(e) Izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje ob zaključku vzdrževanja v skladu s 145.A.50.

145.A.80 Omejitve organizacije

Organizacija vzdržuje zrakoplov ali komponento, za katere je potrjena, samo kadar so na voljo vsi potrebni objekti, oprema, orodje, material, podatki za vzdrževanje in potrditveno osebje.

145.A.85 Spremembe organizacije

Organizacija pristojni organ obvesti o vsakem predlogu za opravljanje katere koli od naslednjih sprememb, preden se te spremembe izvršijo, da bi pristojnemu organu omogočili določitev stalne skladnosti s tem delom in spremenili, če je treba, potrdilo o odobritvi, razen v primeru predlaganih sprememb oseb, ki jih vodstvo ne pozna vnaprej, ko je treba te spremembe sporočiti ob prvi priliki:

1. ime organizacije;

2. glavni kraj organizacije;

3. dodatni kraji organizacije;

4. odgovorni poslovodni delavec;

5. katere koli osebe, imenovane po 145.A.30(b);

6. objekti, oprema, orodje, material, postopki, obseg dela ali potrditveno osebje, ki bi lahko vplivali na odobritev.

145.A.90 Stalna veljavnost

(a) Odobritev se izda z neomejenim trajanjem. Ostaja veljavna pod pogojem, da:

1. organizacija ostaja skladna s tem delom v skladu z določbami, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev, kot je opredeljeno v 145.B.40, in;

2. se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije za določitev stalne skladnosti s tem delom, in;

3. potrdilo ni umaknjeno ali preklicano.

(b) Ob umiku ali preklicu se potrdilo o odobritvi pristojnemu organu vrne.

145.A.95 Ugotovitve

(a) Ugotovitev 1. stopnje je vsako pomembno neizpolnjevanje zahtev Dela 145, ki znižuje varnostni standard in resno ogroža varnost leta.

(b) Ugotovitev 2. stopnje je vsako neizpolnjevanje zahtev Dela 145, ki bi lahko znižalo varnostni standard in mogoče ogrozilo varnost leta.

(c) Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu s 145.B.50 nosilec potrdila vzdrževalne organizacije opredeli načrt za korektivno ukrepanje in korektivno ukrepanje pristojnemu organu zadovoljivo izkaže v roku, dogovorjenem s tem organom.

ODDELEK B

POSTOPEK ZA PRISTOJNE ORGANE

145.B.01 Področje uporabe

Ta oddelek določa upravne postopke, ki jim pristojni organ sledi pri izvajanju svojih nalog in odgovornosti v zvezi z izdajo, podaljšanjem, spremembo, začasnim odvzemom ali preklicem odobritev vzdrževalne organizacije po Delu 145.

145.B.10 Pristojni organ

1. Splošno:

Država članica imenuje pristojni organ, ki so mu dodeljene odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic odobritve za vzdrževanje. Ta pristojni organ vzpostavi dokumentirane postopke in organizacijsko konstrukcijo.

2. Viri

Število osebja ustreza za opravljanje zahtev, kot so podrobno opisane v tem oddelku.

3. Kvalifikacije in usposabljanje

Osebje, ki se ukvarja z odobritvami po Delu 145, mora:

(a) imeti ustrezne kvalifikacije in vse potrebno znanje, izkušnje in usposabljanje za opravljanje dodeljenih nalog.

(b) biti ustrezno deležno usposabljanja/stalnega usposabljanja po Delu 145, vključno s predvidenim pomenom in standardom.

4. Postopki

Pristojni organ določi postopke, ki podrobno opisujejo, kako se dosega skladnost s tem oddelkom B.

Postopke je treba za zagotavljanje stalne skladnosti pregledovati in spreminjati.

145.B.15 Organizacije, ki se nahajajo v več državah članicah

Kjer se objekti za vzdrževanje nahajajo v več kot eni državi članici, se preiskava in stalen pregled nad odobritvijo morata opravljati v povezavi s pristojnimi organi držav članic, na katere ozemlju se objekti za vzdrževanje nahajajo.

145.B.17 Sprejemljivi načini usklajevanja

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja, ki jih lahko države članice uporabljajo za določitev skladnosti s tem delom. Kadar se sprejemljivi načini usklajevanja izpolnjujejo, se šteje, da so zahteve tega dela s tem v zvezi izpolnjene.

145.B.20 Začetna odobritev

1. Pod pogojem, da se izpolnjujejo zahteve 145.A.30(a) in (b), pristojni organ prosilcu pismeno formalno navede svoje sprejemanje osebja, opredeljenega v 145.A.30(a) in (b).

2. Pristojni organ preveri, da se postopki, opredeljeni v priročniku vzdrževalne organizacije, skladajo z Delom 145, in preveri, da odgovorni poslovodni delavec podpiše izjavo o obvezi.

3. Pristojni organ preveri, da organizacija izpolnjuje zahteve Dela 145.

4. Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat med preiskavo za odobritev za zagotovitev, da v celoti razume pomen odobritve in razlog za podpis obveze o priročniku organizacije za skladnost s postopki, opredeljenimi v priročniku organizacije.

5. Vse ugotovitve se organizaciji pismeno potrdijo.

6. Pristojni organ evidentira vse ugotovitve, zaključna ukrepanja (potrebna ukrepanja za zaključek ugotovitve) in priporočila.

7. Za začetno odobritev se morajo vse ugotovitve popraviti, preden je odobritev mogoče izdati.

145.B.25 Izdaja odobritve

1. Pristojni organ formalno odobri priročnik organizacije ter prosilcu izda potrdilo o odobritvi na obrazcu 3, ki vključuje ratinge odobritve. Pristojni organ potrdilo izda samo, ko organizacija izpolnjuje Del 145.

2. Pristojni organ navede pogoje odobritve na potrdilu o odobritvi, obrazec 3.

3. Sklicna številka je vključena na potrdilo o odobritvi, obrazec 3, na način, ki ga opredeljuje agencija.

145.B.30 Podaljšanje odobritve

Podaljšanje odobritve se spremlja po veljavnem postopku "začetne odobritve" po 145.B.20. Poleg tega:

1. Pristojni organ hrani in ažurira programski seznam potrjenih vzdrževalnih organizacij pod svojim nadzorstvom, datume, kdaj so obiski zaradi revizije predpisani in kdaj so bili obiski opravljeni.

2. Vsaka organizacija se v celoti pregleda glede izpolnjevanja Dela 145 v obdobjih, ki ne presegajo 24 mesecev.

3. Srečanje z odgovornim poslovodnim delavcem se skliče vsaj enkrat vsakih 24 mesecev za zagotovitev, da ostaja obveščen o vseh pomembnih zadevah, ki so se pojavile med revizijami.

145.B.35 Spremembe

1. Pristojni organ od organizacije prejme obvestilo o vseh predlaganih spremembah, kot je navedeno v 145.A.85.

Pristojni organ izpolnjuje veljavne elemente odstavkov za začetni proces v zvezi s kakršno koli spremembo organizacije.

2. Pristojni organ lahko predpiše pogoje, po katerih sme organizacija delovati med takimi spremembami, razen če ugotovi, da je treba odobritev začasno ukiniti.

145.B.40 Spremembe priročnika vzdrževalne organizacije.

1. V primeru, ko se spremembe priročnika organizacije neposredno odobrijo, pristojni organ preverja, da se postopki, opredeljeni v priročniku, skladajo z Delom 145, preden potrjeno organizacijo formalno obvesti o odobritvi.

2. V primeru, ko se spremembe priročnika odobrijo posredno, pristojni organ zagotovi, da ima ustrezen nadzor nad odobritvijo vseh sprememb priročnika.

145.B.45 Preklic, začasna ukinitev in omejitev odobritve

Pristojni organ:

(a) začasno ukine odobritev iz utemeljenih razlogov v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ali;

(b) začasno ukine, prekliče ali omeji odobritev po 145.B.50.

145.B.50 Ugotovitve

(a) Kadar se med revizijami ali na drug način najdejo dokazila, ki kažejo neskladnost z zahtevami Dela M, pristojni organ opravi naslednja ukrepanja:

1. Za ugotovitve 1. stopnje pristojni organ takoj ukrepa, tako da v celoti ali deloma prekliče, omeji ali začasno ukine, odvisno od obsega ugotovitve 1. stopnje, odobritev vzdrževalne organizacije, dokler organizacija ne opravi uspešnega korektivnega ukrepanja.

2. Za ugotovitve 2. stopnje mora rok za popravno ukrepanje, ki ga določi pristojni organ, ustrezati vrsti ugotovitve, v vsakem primeru pa na začetku ne sme presegati treh mesecev. V določenih okoliščinah in upoštevaje vrsto ugotovitve lahko pristojni organ podaljša trimesečno obdobje ob zadovoljivem načrtu ukrepanja, dogovorjenem s pristojnim organom.

(b) Pristojni organ v primeru neizpolnjevanja časovnega obsega, ki ga je odobril, ukrepa za začasno ukinitev odobritve v celoti ali deloma.

145.B.55 Vodenje evidence

1. Pristojni organi vzpostavijo sistem vodenja evidence po merilih minimalnega hranjenja, ki dovoljuje ustrezno sledljivost postopka izdaje, podaljšanja, spremembe, začasne ukinitve ali preklica vsake posamezne odobritve organizacije.

2. Evidenca vsebuje vsaj:

(a) zahtevek za odobritev organizacije, vključno s podaljšanjem odobritve,

(b) program pristojnega organa za stalen pregled nad delovanjem, vključno z vso revizijsko evidenco,

(c) potrdilo o odobritvi organizacije vključno s kakršnimi koli spremembami,

(d) kopijo revizijskega programa, ki navaja datume, kdaj so revizije predpisane in kdaj so bile opravljene,

(e) kopije vsega formalnega dopisovanja, vključno z obrazcem 4 ali enakovrednim,

(f) podrobnosti o morebitnih izjemah in ukrepanju(ih) za uveljavljanje,

(g) kakršne koli druge obrazce z revizijskimi poročili pristojnega organa,

(h) priročnike vzdrževalne organizacije.

3. Minimalno obdobje hranjenja gornje evidence znaša štiri leta.

4. Pristojni organ lahko izbere uporabo papirnega ali računalniškega sistema ali pa kombinacijo obeh, pri čemer upošteva ustrezne kontrole.

145.B.60 Izjeme

Vse izjeme, odobrene po členu 10(3) Osnovne uredbe, pristojni organ dokumentira in zadrži.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

(Del 66)

66.1

Za namene tega dela je pristojni organ tisti organ, ki ga imenuje država članica in ga oseba zaprosi za izdajo licence za vzdrževanje zrakoplova.

ODDELEK A

PODDEL A

LICENCA ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVOV ZA LETALA IN HELIKOPTERJE

66.A.1 Področje uporabe

(a) Ta oddelek določa zahteve za izdajo licence za vzdrževanje zrakoplova ter pogoje njene veljavnosti in uporabe za letala in helikopterje naslednjih značilnosti:

- Kategorija A

- Kategorija B1

- Kategorija B2

- Kategorija C

(b) Kategoriji A in B1 sta nadalje razdeljeni v podkategorije ki se nanašajo na kombinacije letal, helikopterjev, turbinskih in batnih motorjev. Te podkategorije so:

—A1 in B1.1 | Letala s turbinskimi motorji |

—A2 in B1.2 | Letala z batnimi motorji |

—A3 in B1.3 | Helikopterji s turbinskimi motorji |

—A4 in B1.4 | Helikopterji z batnimi motorji |

66.A.10 Zahtevek

Zahtevek za licenco ali spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova se izdela na EASA obrazcu 19 na način, ki ga določi pristojni organ, ki se mu zahtevek predloži. Zahtevek za spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova se predloži pristojnemu organu, ki je izdal licenco za vzdrževanje zrakoplova.

66.A.15 Ustreznost

Prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova je star najmanj 18 let.

66.A.20 Pravice

(a) Ob izpolnjevanju odstavka (b) veljajo naslednje pravice:

1. Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije A imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje po manjšem načrtovanem linijskem vzdrževanju in odpravljanju manjših napak v mejah nalog, ki so na dovoljenju izrecno vpisane in potrjene. Pravice potrjevanja so omejene na delo, ki ga je imetnik licence osebno opravil v organizaciji po Delu 145.

2. Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije B1 imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje po vzdrževanju, vključno s strukturo zrakoplova, pogonskimi, mehanskimi in električnimi sistemi. V pravice je vključena tudi zamenjava elektronskih enot, zamenljivih v linijskem vzdrževanju, ki zahtevajo preproste preskuse za izkazovanje svoje uporabnosti. Kategorija B1 avtomatsko vključuje ustrezno podkategorijo A.

3. Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije B2 imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje po vzdrževanju elektronskih in električnih sistemov.

4. Licenca za vzdrževanje zrakoplova kategorije C imetniku dovoljuje, da izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje po vzdrževanju na zrakoplovu v bazi. Privilegiji se uporabljajo za zrakoplov, ki se v celoti nahaja v organizaciji po Delu 145.

(b) Imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova ne sme izvajati privilegijev potrjevanja, če:

1. ne izpolnjuje veljavnih zahtev Dela M in/ali Dela 145.

2. ni v predhodnem dveletnem obdobju imel šest mesecev ustreznih izkušenj z vzdrževanjem v skladu s privilegiji, ki jih dodeljuje licenca za vzdrževanje zrakoplova, ali če ni izpolnjeval določbe za izdajo ustreznih privilegijev.

3. ni sposoben do razumljive ravni brati, pisati in komunicirati v jeziku(ih), v katerem je zapisana tehnična dokumentacija in postopki, potrebni za spremljanje izdaje potrdila o sprostitvi v obratovanje.

66.A.25 Zahteve glede osnovnega znanja

(a) Prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova ali dodatek kategorije ali podkategorije k taki licenci za vzdrževanje zrakoplova z izpitom izkaže raven znanja iz ustreznih predmetnih modulov v skladu z Dodatkom I k temu delu.

Izpite glede osnovnega znanja vodi organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno potrjena po Delu 147, ali pristojni organ.

(b) Za zahteve glede osnovnega znanja in s tem povezan izpit se v celoti ali deloma prizna katero koli drugo tehnično kvalifikacijo, za katero pristojni organ meni, da je enakovredna standardu znanja iz tega dela. Taka priznanja se določijo v skladu z Oddelkom B, Poddel E tega dela.

66.A.30 Zahtevane izkušnje

(a) Prosilec za licenco za vzdrževanje zrakoplova ima pridobljeno:

1. za kategorijo A in podkategoriji B1.2 in B1.4:

(i) tri leta praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, če prosilec nima predhodnega ustreznega tehničnega usposabljanja; ali

(ii) dve leti praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, in zaključeno usposabljanje za kvalificiranega delavca v tehničnem poklicu, za katero pristojni organ meni, da ustreza, ali

(iii) eno leto praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, in zaključeno potrjeno osnovno usposabljanje po Delu 147.

2. za kategorijo B2 in podkategoriji B1.1 in B1.3:

(i) pet let praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, če prosilec nima predhodnega ustreznega tehničnega usposabljanja; ali

(ii) tri leta praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu, in zaključeno usposabljanje, za katerega pristojni organ meni, da ustreza, kot kvalificiran delavec v tehničnem poklicu; ali

(iii) dve leti praktičnih izkušenj z vzdrževanjem na delujočem zrakoplovu in zaključeno potrjeno osnovno usposabljanje po Delu 147.

3. za kategorijo C v zvezi z velikimi zrakoplovi:

(i) tri leta izkušenj pri izvajanju privilegijev kategorije B1.1, B1.3 ali B2 na velikem zrakoplovu ali kot podporno osebje B1.1, B1.3 ali B2 po Delu 145 ali kombinacija obojega; ali

(ii) pet let izkušenj pri izvajanju privilegijev kategorije B1.2 ali B1.4 na velikem zrakoplovu ali kot podporno osebje B1.2 ali B1.4 po Delu 145 ali kombinacija obojega; ali

4. za kategorijo C v zvezi z manjšimi zrakoplovi:

tri leta izkušenj pri izvajanju privilegijev kategorije B1 ali B2 na manjšem zrakoplovu ali kot podporno osebje B1 ali B2 po Delu 145 ali kombinacija obojega; ali

5. za kategorijo C, pridobljeno po akademski poti:

prosilec je diplomant iz tehničnih disciplin na univerzi ali drugi visokošolski izobraževalni ustanovi, ki jo priznava pristojni organ, s triletnimi izkušnjami pri delu v okolju za vzdrževanje civilnega zrakoplova z reprezentativnim izborom nalog, neposredno povezanih z vzdrževanjem zrakoplova, vključno s šestimi meseci opazovanja vzdrževalnih nalog v bazi.

(b) Prosilec za podaljšanje licence za vzdrževanje zrakoplova izpolnjuje zahteve za minimalne izkušnje za vzdrževanje civilnega zrakoplova, ki ustrezajo dodatni kategoriji ali podkategoriji licence, za katero je zaprosil, kot je opredeljeno v Dodatku IV k temu delu.

(c) Za kategorijo A, B1 in B2 morajo biti izkušnje praktične, kar pomeni ukvarjati se z reprezentativnim izborom vzdrževalnih nalog na zrakoplovu.

(d) Za vse prosilce: vsaj eno leto od zahtevanih izkušenj morajo predstavljati nedavne izkušnje z vzdrževanjem na zrakoplovu kategorije/podkategorije, za katero želijo pridobiti začetno licenco za vzdrževanje zrakoplova. Za nadaljnje dodajanje kategorije/podkategorije k obstoječi licenci za vzdrževanje zrakoplova smejo biti zahtevane nedavne izkušnje z vzdrževanjem manj kot eno leto, vendar morajo znašati vsaj tri mesece. Zahtevane izkušnje morajo temeljiti na razliki med kategorijo/podkategorijo licence, ki jo prosilec ima, in kategorijo/podkategorijo, za katero prosi. Te dodatne izkušnje morajo biti tipične za novo kategorijo/podkategorijo licence, ki jo želi pridobiti.

(e) Ne glede na odstavek (a) se izkušnje z vzdrževanjem zrakoplova, pridobljene zunaj okolja vzdrževanja civilnega zrakoplova, sprejmejo, kadar je to vzdrževanje enakovredno tistemu, ki ga zahteva ta del, kar ugotovi pristojni organ. Za zagotovitev razumevanja okolja za vzdrževanje civilnega zrakoplova pa se zahtevajo dodatne izkušnje z vzdrževanjem civilnega zrakoplova.

66.A.40 Stalna veljavnost licence za vzdrževanje zrakoplova

(a) Licenca za vzdrževanje zrakoplova postane neveljavna pet let po zadnji izdaji ali spremembi, razen če imetnik svojo licenco za vzdrževanje zrakoplova predloži pristojnemu organu, ki jo je izdal, da bi preveril, če so informacije v licenci enake kot informacije, vsebovane v evidenci pristojnega organa, skladno s 66.B.120.

(b) Vse privilegije potrjevanja na osnovi licence za vzdrževanje zrakoplova postanejo neveljavne, takoj ko licenca za vzdrževanje zrakoplova ne velja.

(c) Licenca za vzdrževanje zrakoplova je veljavna samo, ko jo izda in/ali spremeni pristojni organ in ko je imetnik podpisal dokument.

66.A.45 Usposabljanje in kategorije za tip/nalogo

(a) Imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova kategorije A lahko izvaja privilegije potrjevanja na določenem tipu zrakoplova samo potem, ko je uspešno zaključil ustrezno usposabljanje za naloge na zrakoplovu kategorije A, ki ga je izvedla ustrezno potrjena organizacija po Delu 145 ali Delu 147. Usposabljanje vključuje praktično usposabljanje na zrakoplovu in teoretično usposabljanje, kot ustreza za vsako pooblaščeno nalogo. Uspešno dokončanje usposabljanja se izkaže z izpitom in/ali oceno na delovnem mestu, ki ga izvede ustrezno potrjena organizacija po Delu 145 ali Delu 147.

(b) Razen če je v odstavku (g) drugače opredeljeno, imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova kategorije B1, B2 ali C izvaja privilegije potrjevanja samo na določenem tipu zrakoplova, ko je licenca za vzdrževanje zrakoplova potrjena za ustrezen rating tipa zrakoplova.

(c) Razen če je v odstavku (h) drugače opredeljeno, se ratingi odobrijo po uspešnem zaključku ustreznega usposabljanja za tip zrakoplova kategorije B1, B2 ali C, ki ga je odobril pristojni organ ali vodila ustrezno potrjena organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja po Delu 147.

(d) Potrjeno usposabljanje za tip zrakoplova kategorije B1 in B2 vključuje teoretične in praktične elemente, sestavlja pa ga ustrezno usposabljanje v zvezi s privilegiji po 66.A.20(a). Teoretično in praktično usposabljanje izpolnjuje Dodatek III k temu Delu.

(e) Potrjeno usposabljanje za tip zrakoplova kategorije C izpolnjuje Dodatek III k temu Delu. V primeru osebe kategorije C, zaradi visokošolske diplome razvrščene kot je opredeljeno v 66.A.30(a), (5), je prvo ustrezno teoretično usposabljanje za tip zrakoplova na ravni kategorije B1 ali B2. Praktično usposabljanje se ne zahteva.

(f) Zaključek potrjenega usposabljanja za tip zrakoplova, kot zahtevajo odstavki (b) do (e), se izkaže z izpitom. Izpit se sklada z Dodatkom III k temu Delu. Izpite glede ratingov za tipe zrakoplovov kategorije B1, B2 ali C vodi organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno potrjena po Delu 147, pristojni organ ali organizacija za usposabljanje, ki vodi potrjeno usposabljanje za tip zrakoplova.

(g) Ne glede na odstavek (b) za zrakoplove, razen za velike zrakoplove, lahko imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova kategorije B1 ali B2 izvaja tudi privilegije potrjevanja, kadar je licenca za vzdrževanje zrakoplova potrjena za ustrezne skupinske ratinge ali proizvajalčeve skupinske ratinge, razen če je agencija določila, da kompleksnost zadevnega zrakoplova zahteva rating tipa.

1. Proizvajalčeve skupinske ratinge se sme odobriti po izpolnitvi zahtev za rating tipa dveh reprezentativnih tipov zrakoplovov, ki predstavljata skupino istega proizvajalca.

2. Polne skupinske ratinge se sme odobriti po izpolnitvi zahtev za ratinge tipa treh tipov zrakoplovov, ki predstavljajo skupino različnih proizvajalcev. Polnega skupinskega ratinga pa se ne sme odobriti za B1 večmotorna letala s turbinskimi motorji, kjer velja samo proizvajalčev skupinski rating.

3. Skupine sestavlja naslednje:

(i) za kategorijo B1 ali C:

- helikopter z batnim motorjem

- helikopter s turbinskim motorjem

- letalo z enim batnim motorjem - kovinska konstrukcija

- letalo z večimi batnimi motorji - kovinska konstrukcija

- letalo z enim batnim motorjem - lesena konstrukcija

- letalo z večimi batnimi motorji - lesena konstrukcija

- letalo z enim batnim motorjem - kompozitna konstrukcija

- letalo z večimi batnimi motorji - kompozitna konstrukcija

- letala s turbinskim motorjem - enomotorna

- letala s turbinskimi motorji - večmotorna

(ii) za kategorijo B2 ali C:

- letalo

- helikopter

(h) Ne glede na odstavek (c) je mogoče odobriti ratinge za zrakoplove, razen za velike zrakoplove, tudi ob zadovoljivem zaključku ustreznega izpita iz tipa zrakoplova kategorije B1, B2 ali C in izkazovanju praktičnih izkušenj na tipu zrakoplova, razen če je agencija določila, da je zrakoplov zahteven, ko se zahteva potrjeno usposabljanje za tip zrakoplova po odstavku 3.

V primeru kategorije C za zrakoplov, razen velik zrakoplov, je za osebo, ki je zaradi visokošolske diplome razvrščena, kot je opredeljeno v 66.A.30(a), (5), prvi ustrezni izpit iz tipa zrakoplova na ravni kategorije B1 ali B2.

1. Potrjene izpite za tip zrakoplova kategorije B1, B2 in C morajo sestavljati izpit iz mehanike za kategorijo B1 in izpit iz letalske elektronike za kategorijo B2 ter oba, izpit iz mehanike in letalske elektronike za kategorijo C.

2. Izpit se sklada z Dodatkom III k temu Delu. Izpite vodi organizacija za usposabljanje, ki je ustrezno potrjena po Delu 147, ali pristojni organ.

3. Praktične izkušnje s tipom zrakoplova vključujejo reprezentativni izbor dejavnosti vzdrževanja, ki ustreza tej kategoriji.

66.A.70 Določbe o konverziji

(a) Imetniku kvalifikacije za potrditveno osebje, veljavne v državi članici pred datumom začetka veljavnosti tega dela, se izda licenco za vzdrževanje zrakoplova brez nadaljnjega izpita ob upoštevanju pogojev iz 66.B.300.

(b) Oseba, ki pridobiva kvalifikacije v procesu usposabljanja, veljavnem v državi članici pred začetkom veljavnosti tega dela, lahko nadaljuje z usposabljanjem. Imetniku kvalifikacije, pridobljene po tem procesu pridobivanja kvalifikacije, se izda licenca za vzdrževanje zrakoplova brez nadaljnjega izpita ob upoštevanju pogojev iz 66.B.300.

(c) Kjer je treba, licenca za vzdrževanje zrakoplova vsebuje tehnične omejitve v zvezi z obsegom prejšnje kvalifikacije.

PODDEL B

ZRAKOPLOVI, RAZEN LETAL IN HELIKOPTERJEV

66.A.100 Splošno

Dokler ta del ne opredeljuje zahteve za potrditveno osebje zrakoplovov, razen letal in helikopterjev, se uporablja ustrezen predpis države članice.

PODDEL C

KOMPONENTE

66.A.200 Splošno

Dokler ta del ne opredeljuje zahteve za potrjevanje komponent, se uporablja ustrezen predpis države članice.

ODDELEK B

POSTOPEK ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A

SPLOŠNO

66.B.05 Področje uporabe

Ta oddelek določa upravne zahteve, ki jim morajo slediti pristojni organi, zadolženi za uporabo in uveljavljanje Oddelka A tega Dela.

66.B.10 Pristojni organ

(a) Splošno

Država članica imenuje pristojni organ, ki so mu dodeljene odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic licenc. Ta pristojni organ vzpostavi dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo.

(b) Viri

Pristojni organ ima dovolj ustreznega osebja za izvajanje zahtev tega dela.

(c) Postopki

Pristojni organ določi postopke, ki podrobno opisujejo, kako se dosega skladnost s tem Delom.

Postopki se pregledujejo in spreminjajo za zagotavljanje stalne skladnosti.

66.B.15 Sprejemljiva sredstva skladnosti

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja, ki jih lahko države članice uporabljajo za določitev skladnosti s tem delom. Kadar se sprejemljivi načini usklajevanja izpolnjujejo, se šteje, da so zahteve tega dela s tem v zvezi izpolnjene.

66.B.20 Vodenje evidence

(a) Pristojni organi vzpostavijo sistem vodenja evidence, ki dovoljuje ustrezno sledljivost postopka izdaje, ponovne potrditve, spremembe, začasne ukinitve ali preklica vsake licence za vzdrževanje zrakoplova.

(b) Evidenca za pregled nad tem delom vključuje:

1. zahtevek za licenco ali spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo;

2. kopijo licence za vzdrževanje zrakoplova, vključno z morebitnimi spremembami;

3. kopije vse ustrezne korespondence;

4. podrobnosti o kakršnih koli izjemah in ukrepanjih za uveljavljanje;

5. kakršno koli poročilo drugih pristojnih organov v zvezi z imetnikom licence za vzdrževanje zrakoplova;

6. evidenco o izpitih, ki jih je vodil pristojni organ;

7. poročila o konverziji licence za vzdrževanje zrakoplova;

8. poročila o priznanjih izpitov.

(c) Evidenca iz odstavka (b), 1. do 5. se hrani vsaj pet let po koncu veljavnosti licence.

(d) Evidenca iz odstavka (b), 6. se hrani vsaj pet let.

(e) Evidenca iz odstavka (b), 7. in 8. se hrani za neomejeno obdobje.

66.B.25 Medsebojna izmenjava informacij

(a) Da bi prispevali k izboljšanju letalske varnosti pristojni organi sodelujejo v medsebojni izmenjavi vseh potrebnih informacij po členu 11 Osnovne uredbe.

(b) Brez poseganja v pristojnosti držav članic zadevni pristojni organi v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ki vključuje več držav članic, drug drugemu pomagajo pri opravljanju potrebnega ukrepanja za pregled nad delovanjem.

66.B.30 Izjeme

Vse izjeme, odobrene po členu 10, 3. Osnovne uredbe, pristojni organ dokumentira in zadrži.

PODDEL B

IZDAJA LICENCE ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVA

Ta poddel zagotavlja postopke, ki jim mora slediti pristojni organ za izdajo, spremembo ali odobritev podaljšanja licence za vzdrževanje zrakoplova.

66.B.100 Postopek, po katerem pristojni organ izdaja licenco za vzdrževanje zrakoplova

(a) Ob prejemu EASA obrazca 19 in spremljajoče dokumentacije pristojni organ preveri popolnost EASA obrazca 19 in preveri, da navedene izkušnje izpolnjujejo zahteve tega dela.

(b) Pristojni organ preveri status prosilčevega izpita in/ali potrdi veljavnost morebitnih priznanj izpita za zagotovitev, da so izpolnjeni vsi zahtevani moduli Dodatka 1, kot zahteva ta del.

(c) Ko se pristojni organ zadovoljivo prepriča, da prosilec izpolnjuje standarde znanja in izkušenj, ki jih zahteva ta del, mu izda ustrezno licenco za vzdrževanje zrakoplova Enake informacije pristojni organ hrani v svoji datoteki.

66.B.105 Postopek za izdajo licence za vzdrževanje zrakoplova preko potrjene vzdrževalne organizacije po Delu 145

(a) Vzdrževalna organizacija po Delu 145, ki jo je pristojni organ pooblastil za opravljanje te dejavnosti, lahko pripravi licenco za vzdrževanje zrakoplova v imenu pristojnega organa ali izdela priporočila pristojnemu organu v zvezi z zahtevkom posameznika za licenco za vzdrževanje zrakoplova, tako da lahko pristojni organ tako licenco pripravi in izda.

(b) Vzdrževalna organizacija po Delu 145 zagotovi izpolnjevanje 66.B.100(a) in (b). V vseh primerih licenco za vzdrževanje zrakoplova prosilcu izda pristojni organ.

66.B.110 Postopek za spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova za vključitev dodatne osnovne kategorije ali podkategorije.

(a) Poleg dokumentov, ki se zahtevajo ustrezno po 66.B.100 ali 66.B.105, prosilec za dodatne osnovne kategorije ali podkategorije k licenci za vzdrževanje zrakoplova pristojnemu organu predloži svojo trenutno prvotno licenco za vzdrževanje skupaj z EASA obrazcem 19.

(b) Ob zaključku postopka, kot je opredeljen v 66.B.100 ali 66.B.105, pristojni organ vpiše in potrdi dodatno osnovno kategorijo ali podkategorijo na licenci za vzdrževanje zrakoplova z žigom in podpisom ali ponovno izdajo licence. Evidenca pristojnega organa se ustrezno spremeni.

(c) Ko prosilec za spremembo osnovnih kategorij izpolnjuje pogoje za tako spremembo po 66.B.100 v državi članici, ki ni država, v kateri je najprej izpolnjeval pogoje, se zahtevek pošlje državi članici, v kateri je najprej izpolnjeval pogoje.

(d) Ko prosilec za spremembo osnovne kategorije izpolnjuje pogoje za tako spremembo po 66.B.105 v državi članici, ki ni država, v kateri je najprej izpolnjeval pogoje, vzdrževalna organizacija po Delu 145 pošlje licenco za vzdrževanje zrakoplova skupaj z EASA obrazcem 19 državi članici, v kateri je najprej izpolnjeval pogoje, za žig in podpis te države članice na spremenjeni ali ponovno izdani licenci.

66.B.115 Postopek za spremembo licence za vzdrževanje zrakoplova za vključitev tipa ali skupine zrakoplovov

Ob prejemu zadovoljivega EASA obrazca 19 in morebitne spremljajoče dokumentacije, ki izkazuje izpolnjevanje veljavnih zahtev za rating tipa in/ali skupinski rating in spremljajoče licence za vzdrževanje zrakoplova, pristojni organ ali v prosilčevi licenci za vzdrževanje zrakoplova vpiše in potrdi tip ali skupino zrakoplovov ali ponovno izda omenjeno licenco, da vključuje tip ali skupino zrakoplova. Evidenca pristojnega organa se ustrezno spremeni.

66.B.120 Postopek za obnovitev veljavnosti licence za vzdrževanje zrakoplova

(a) Imetnik licence za vzdrževanje zrakoplova izpolni ustrezne dele EASA obrazca 19 in ga skupaj s kopijo svoje licence predloži pristojnemu organu, ki je izdal prvotno licenco za vzdrževanje zrakoplova, razen če ima potrjena vzdrževalna organizacija po Delu 145 v svojem priročniku postopek, po katerem lahko taka organizacija predloži potrebno dokumentacijo v imenu imetnika licence za vzdrževanje zrakoplova.

(b) Pristojni organ primerja imetnikovo licenco za vzdrževanje zrakoplova z evidenco pristojnega organa in preveri morebitno tekoče ukrepanje glede preklica, začasne ukinitve ali spremembe po 66.B.500. Če so dokumenti identični in ni tekočega ukrepanja po 66.B.500, se imetnikova kopija obnovi za pet let, evidenca pa ustrezno potrdi.

(c) Če se datoteka pristojnega organa razlikuje od licence za vzdrževanje zrakoplova, ki jo ima imetnik licence:

1. pristojni organ razišče razloge za te razlike in se lahko odloči, da ne bo obnovil licence za vzdrževanje zrakoplova;

2. pristojni organ obvesti oba, imetnika licence in morebitno poznano potrjeno vzdrževalno organizacijo po Delu 145 ali Delu M, na katero to dejstvo vpliva, da po potrebi ukrepata po odstavku 66.B.155 za preklic, začasno ukinitev ali spremembo zadevne licence.

PODDEL C

IZPITI

Ta poddel določa postopek za izpite, ki jih vodi pristojni organ.

66.B.200 Izpit, ki ga vodi pristojni organ

(a) Vsa izpitna vprašanja se pred izpitom hranijo na zavarovan način za zagotovitev, da kandidati ne bodo vedeli, katera vprašanja bodo osnova izpita. Pristojni organ imenuje osebe za nadzor nad vprašanji, ki se uporabljajo za vsak izpit.

(b) Pristojni organ imenuje izpraševalce, ki so prisotni na vseh izpitih, za zagotovitev integritete izpita.

(c) Osnovni izpiti sledijo standardu, opredeljenem v Dodatku I in II k temu delu.

(d) Izpiti za tipe morajo slediti standardu, opredeljenem v Dodatku III k temu delu.

(e) Nova opisna vprašanja se pripravijo vsaj vsakih šest mesecev, uporabljena vprašanja pa se umaknejo ali mirujejo. Zapis uporabljenih vprašanj se zadrži v evidenci zaradi sklicevanja.

(f) Vse izpitne pole se na začetku izpita izročijo kandidatu, ob koncu odmerjenega izpitnega časa pa se vrnejo izpraševalcu. Med odmerjenim izpitnim časom se izpitne pole ne smejo odnašati iz izpitnega prostora.

(g) Poleg specifične dokumentacije, potrebne za izpite za tip, sme biti kandidatu med izpitom na voljo samo izpitna pola.

(h) Kandidati za izpit so ločeni drug od drugega, tako da ne morejo brati izpitnih pol drug drugega. Ne smejo govoriti z nikomer, razen z izpraševalcem.

(i) Kandidatom, za katere je bilo dokazano, da so goljufali, je prepovedano opravljati nadaljnji izpit v 12 mesecih od datuma izpita, pri katerem je bilo ugotovljeno, da goljufajo.

PODDEL D

KONVERZIJA NACIONALNIH KVALIFIKACIJ

Ta poddel zagotavlja zahteve za konverzijo nacionalnih kvalifikacij v licence za vzdrževanje zrakoplova.

66.B.300 Splošno

(a) Pristojni organ lahko opravi samo konverzijo, opredeljeno v 66.A.70, v skladu s poročilom o konverziji, pripravljenim po ustreznem odstavku 66.B.305 ali 66.B.310.

(b) Poročilo o konverziji pripravi ali odobri pristojni organ.

66.B.305 Poročilo o konverziji za nacionalne kvalifikacije

Poročilo opisuje področje uporabe za vsak tip kvalifikacij in prikazuje, v katero licenco za vzdrževanje zrakoplova bo konvertirana, katera omejitev bo dodana, ter module/predmete po Delu 66, za katere je potreben izpit za zagotovitev konverzije v licenco za vzdrževanje zrakoplova brez omejitve ali za vključitev dodatne (pod-)kategorije. Poročilo vključuje kopijo obstoječega predpisa, ki opredeljuje kategorije in obseg licence.

66.B.310 Poročilo o konverziji za pooblastila potrjenih vzdrževalnih organizacij

Za vsako zadevno potrjeno vzdrževalno organizacijo poročilo opisuje področje uporabe vsakega tipa pooblastila in prikazuje, v katero licenco za vzdrževanje zrakoplova bo konvertirano, katera omejitev bo dodana, ter module/predmete, za katere je potreben izpit za zagotovitev konverzije v licenco ali za vključitev dodatne (pod-)kategorije. Poročilo vključuje kopijo ustreznih postopkov potrjene vzdrževalne organizacije za kvalifikacijo potrditvenega osebja, na katerih temelji postopek konverzije.

PODDEL E

PRIZNANJE IZPITOV

Ta poddel zagotavlja zahteve za odobritev priznanja izpitov po 66.A.25(b).

66.B.400 Splošno

(a) Pristojni organ lahko odobri priznanje izpita samo na osnovi poročila o priznanju izpita, pripravljenega v skladu z 66.B.405.

(b) Poročilo o priznanju izpita pripravi ali odobri pristojni organ.

66.B.405 Poročilo o priznanju izpita

(a) Za vsako zadevno tehnično kvalifikacijo poročilo določi vsebino in ravni znanja, vsebovane v Dodatku I k temu Delu ter nanašajoče se na določeno kategorijo, s katero se primerjajo.

(b) Poročilo vključuje izjavo o izpolnjevanju za vsak predmet in navaja, kje v tehnični kvalifikaciji se lahko najde enakovreden standard. Če za določen predmet enakovrednega standarda ni, poročilo ta dejstva navaja.

(c) Na osnovi primerjave iz odstavka (b) poročilo za vsako zadevno tehnično kvalifikacijo navaja vsebine iz Dodatka I, ki so predmet priznanj izpitov.

(d) Ko se nacionalni standard kvalifikacij spremeni, je treba poročilo ustrezno spremeniti.

PODDEL F

PREKLIC, ZAČASNA UKINITEV ALI OMEJITEV LICENCE ZA VZDRŽEVANJE ZRAKOPLOVA

66.B.500 Preklic, začasna ukinitev ali omejitev licence za vzdrževanje zrakoplova

Pristojni organ začasno ukine, omeji ali prekliče licenco za vzdrževanje zrakoplova, kadar ugotovi, da gre za varnostni problem ali če ima očiten dokaz, da je oseba opravila ali bila vključena v eno ali več naslednjih dejavnosti:

1. pridobitev licence za vzdrževanje zrakoplova in/ali privilegijev potrjevanja s ponareditvijo predložene dokumentarne evidence;

2. opustitev izvedbe zahtevanega vzdrževanja kombinirana z opustitvijo poročanja tega dejstva organizaciji ali osebi, ki je zahtevala vzdrževanje;

3. opustitev izvedbe zahtevanega vzdrževanja, ki izhaja iz lastnega pregleda, kombinirana z opustitvijo poročanja tega dejstva organizaciji ali osebi, za katero se je vzdrževanje nameravalo opraviti;

4. malomarno vzdrževanje;

5. ponarejanje evidence za vzdrževanje;

6. izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje vedoč, da vzdrževanje, navedeno na potrdilu o sprostitvi, ni bilo opravljeno, ali brez preverjanja, da je bilo tako vzdrževanje opravljeno;

7. izvedba vzdrževanja ali izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje pod škodljivim vplivom alkohola ali drog;

8. izdaja potrdila o sprostitvi v obratovanje ob neskladnosti s tem delom.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

(DEL 147)

147.1

Za namene tega dela je pristojni organ:

1. za organizacije z glavnim krajem poslovanja na ozemlju države članice organ, ki ga imenuje ta država članica,

2. za organizacije z glavnim krajem poslovanja v tretji državi agencija.

ODDELEK A

PODDEL A

SPLOŠNO

147.A.05 Področje uporabe

Ta del določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo pridobiti odobritev za vodenje usposabljanja in izpitov, kot je opredeljeno v Delu 66.

147.A.10 Splošno

Organizacija za usposabljanje je organizacija ali del organizacije, registrirana kot pravna oseba.

147.A.15 Zahtevek

Zahtevek za odobritev ali spremembo obstoječe odobritve se izdela na obrazcu in na način, ki ga določi pristojni organ.

PODDEL B

ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE

147.A.100 Zahteve glede objektov

(a) Velikost in struktura objektov zagotavljata zaščito pred prevladujočimi vremenskimi razmerami in pravilno delovanje vsega načrtovanega usposabljanja in izpitov na katerikoli določen dan.

(b) Povsem zaprta ustrezna namestitev, ločena od drugih objektov, se zagotovi za učenje teorije in vodenje izpitov za preverjanje znanja.

1. Največje število študentov, ki opravljajo usposabljanje za pridobitev znanja, med katerim koli usposabljanjem ne sme preseči 28.

2. Velikost namestitve med izpiti je taka, da noben študent med izpiti s svojega položaja ne more brati pole ali računalniškega zaslona nekega drugega študenta.

(c) Okolje namestitve iz odstavka (b) se ohranja v takem stanju, da se študentje lahko usmerijo ustrezno na svoj študij ali izpit brez nepotrebnega odvračanja ali neugodja.

(d) V primeru osnovnega usposabljanja se zagotovijo delavnice osnovnega usposabljanja in/ali objekti za vzdrževanje, ločeni od razredov za usposabljanje, za praktično poučevanje, ki ustreza načrtovanemu usposabljanju. Če pa organizacija ne more zagotoviti teh objektov, se lahko dogovori z drugo organizacijo, da zagotovi te delavnice in/ali objekte za vzdrževanje, v tem primeru se s to organizacijo sklene pismeni sporazum, ki opredeljuje pogoje dostopnosti in uporabe objektov. Pristojni organ zahteva dostop do katere koli take organizacije, s katero je bila sklenjena pogodba, pismeni sporazum pa ta dostop navaja.

(e) V primeru usposabljanja za tip zrakoplova/nalogo se zagotovi dostop do ustreznih objektov, ki vsebujejo primere tipa zrakoplova, kot je opredeljeno v 147.A.115(d).

(f) Največje število študentov, ki opravljajo praktično usposabljanje, med katerim koli usposabljanjem ne sme preseči 15 na nadzornika ali ocenjevalca.

(g) Zagotovijo se pisarne za inštruktorje, izpraševalce in praktične ocenjevalce po standardu, ki zagotavlja, da se za svoje naloge lahko pripravijo brez nepotrebnega odvračanja ali neugodja.

(h) Za izpitne pole in evidenco o usposabljanju se zagotovijo varni objekti za hranjenje. Okolje za hranjenje je tako, da dokumenti ostanejo v dobrem stanju v obdobju hranjenja, kot je opredeljeno v 147.A.125. Zmogljivosti za hranjenje in pisarne se lahko kombinirajo ob upoštevanju primerne varnosti.

(i) Zagotovi se knjižnica, ki vsebuje ves tehnični material, ustrezen obsegu in ravni opravljenega usposabljanja.

147.A.105 Zahteve za osebje

(a) Organizacija imenuje odgovornega poslovodnega delavca, ki ima pooblastilo podjetja za zagotovitev, da je mogoče vse obveznosti usposabljanja financirati in opraviti po standardu, ki ga zahteva ta del.

(b) Imenuje se oseba ali skupina oseb, katerih odgovornosti vključujejo zagotavljanje, da organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja izpolnjuje zahteve tega Dela. Ta(-e) oseba(-e) mora(-jo) biti odgovorne(-e) odgovornemu poslovodnemu delavcu. Po položaju višja oseba ali ena oseba iz skupine oseb je lahko tudi odgovorni poslovodni delavec, pod pogojem da izpolnjuje zahteve za odgovornega poslovodnega delavca, kot so opredeljene v odstavku (a).

(c) Organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja sklene pogodbo z dovolj osebja za načrtovanje/opravljanje usposabljanja za pridobitev znanj in praktičnega usposabljanja, vodenje izpitov za preverjanje znanja in praktičnega ocenjevanja v skladu z odobritvijo.

(d) Z odstopanjem od odstavka (c), ko se za zagotovitev praktičnega usposabljanja in ocenjevanja uporabi druga organizacija, se lahko osebje te druge organizacije imenuje za izvajanje praktičnega usposabljanja in ocenjevanja.

(e) Posamezna oseba lahko opravlja kakršno koli kombinacijo vlog inštruktorja, izpraševalca in ocenjevalca, pod pogojem da izpolnjuje odstavek (f).

(f) Izkušnje in kvalifikacije inštruktorjev, izpraševalcev in ocenjevalcev prakse se določijo kot uradno priznan standard.

(g) V priročniku organizacije se za sprejem tega osebja opredili izpraševalce in ocenjevalce prakse.

(h) Inštruktorji in izpraševalci vsaj vsakih 24 mesecev opravljajo dopolnilno usposabljanje v zvezi s trenutno tehnologijo, praktičnimi spretnostmi, človeškimi dejavniki in najnovejšimi metodami usposabljanja, ki ustrezajo znanju, za katerega usposabljajo ali ga preverjajo.

147.A.110 Evidenca inštruktorjev, izpraševalcev in ocenjevalcev

(a) Organizacija vzdržuje evidenco za vse inštruktorje, izpraševalce in cenjevalce prakse. Ta evidenca odraža izkušnje in kvalifikacije, podatke o preteklem usposabljanju in vsa nadaljnja opravljena usposabljanja.

(b) Formalni pogoji se sestavijo za vse inštruktorje, izpraševalce in ocenjevalce prakse.

147.A.115 Učna oprema

(a) Vsak razred ima ustrezno predstavitveno opremo po standardu, ki zagotavlja, da študentje zlahka berejo predstavitveno besedilo/risbe/diagrame in številke iz katerega koli položaja v razredu.

Predstavitvena oprema vključuje predstavitvene sintetične priprave za usposabljanje v pomoč študentom pri razumevanju določene snovi, ko take priprave veljajo za koristne v te namene.

(b) Delavnice za osnovno usposabljanje in/ali objekti za vzdrževanje, kot so opredeljeni v 147.A.100(d), morajo imeti vso opremo in orodja, potrebna za izvajanje potrjenega obsega usposabljanja.

(c) Delavnice za osnovno usposabljanje in/ali zmogljivosti za vzdrževanje, kot so opredeljene v 147.A.100(d), morajo imeti ustrezno izbiro zrakoplovov, motorjev, delov zrakoplovov in letalske elektronike.

(d) Organizacija za usposabljanje za tip zrakoplova, kot je opredeljeno v 147.A.100(e), mora imeti dostop do ustreznega tipa zrakoplova. Sintetične priprave za usposabljanje se lahko uporabljajo, kadar zagotavljajo ustrezne standarde usposabljanja.

147.A.120 Material za usposabljanje iz vzdrževanja

(a) Gradivo za usposabljanje iz vzdrževanja se študentu zagotovi in zajema kot velja:

1. osnovne vsebine predmetov, opredeljene v Delu 66 za ustrezno kategorijo ali podkategorijo licence za vzdrževanje zrakoplova, in

2. vsebino usposabljanja za tip zrakoplova, ki ga zahteva Del 66 za ustrezno kategorijo ali podkategorijo licence za tip zrakoplova in vzdrževanje zrakoplova.

(b) Študentje imajo dostop do primerov dokumentacije za vzdrževanje in tehničnih informacij v knjižnici, kot je opredeljeno v 147.A.100(i).

147.A.125 Evidenca

Organizacija hrani vso študentsko evidenco o usposabljanju, izpitih in ocenjevanju vsaj pet let po zaključku usposabljanja določenega študenta.

147.A.130 Postopki usposabljanja in sistem kakovosti

(a) Organizacija določi postopke, sprejemljive za pristojni organ, za zagotavljanje pravilnih standardov usposabljanja in izpolnjevanje vseh ustreznih zahtev tega dela.

(b) Organizacija vzpostavi sistem kakovosti, ki vključuje:

1. funkcijo neodvisne revizije za spremljanje in nadzor standardov usposabljanja, integriteto izpitov za preverjanje znanja in praktičnih ocenjevanj, izpolnjevanje postopkov in njihovo primernost ter

2. sistem povratnih informacij glede ugotovitev revizij osebi(-am) in predvsem odgovornemu poslovodnemu delavcu iz 147.A.105(a) za zagotovitev potrebnega korektivnega ukrepanja.

147.A.135 Izpiti

(a) Izpitno osebje zagotavlja varnost vseh vprašanj.

(b) Vsak študent, za katerega se ugotovi, da med izpiti za preverjanje znanja goljufa ali ima pri sebi gradivo, ki sodi k predmetu izpita, razen izpitnih pol in pripadajoče dovoljene dokumentacije, je diskvalificiran glede opravljanja izpita in ne sme opravljati kakršnega koli izpita vsaj 12 mesecev po datumu dogodka. O vsakem takem dogodku se v enem koledarskem mesecu obvesti pristojni organ, skupaj s podrobnostmi o morebitni preiskavi.

(c) Izpraševalca, za katerega se ugotovi, da med izpitom za preverjanje znanja zagotavlja odgovore na vprašanja kateremu koli študentu, katerega znanje se preverja, se diskvalificira v vlogi izpraševalca, izpit pa se razglasi za neveljaven. Pristojni organ je treba o vsakem takem dogodku obvestiti v enem koledarskem mesecu.

147.A.140 Priročnik organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja

(a) Organizacija zagotovi priročnik, ki ga uporablja organizacija ter opisuje organizacijo in njene postopke, vsebuje pa naslednje informacije:

1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec in potrjuje, da priročnik organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja in z njo povezani priročniki opredeljujejo skladnost organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja s tem delom ter se bodo izpolnjevali ob vsakem času.

2. naziv(-e) in ime(-na) osebe(-), imenovanih v skladu s 147.A.105(b),

3. naloge in odgovornosti osebe(-), opredeljene(-ih) v pododstavku 2, vključno z zadevami, na katerih lahko delajo neposredno s pristojnim organom v imenu organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

4. diagram organizacije za usposabljanje, ki kaže ustrezne verige odgovornosti osebe(-), opredeljene(-ih) v odstavku (a)(2).

5. seznam inštruktorjev usposabljanja, izpraševalcev in ocenjevalcev prakse.

6. splošen opis objektov za usposabljanje in izpite, ki se nahajajo na vsakem naslovu, opredeljenem v potrdilu o odobritvi organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja, ter ustrezno vsakega drugega objekta, kot se zahteva v 147.A.145(b).

7. seznam usposabljanj iz vzdrževanja, zajetih v odobritvi.

8. postopek za spremembo priročnika organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

9. postopke organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja, kot zahteva 147.A.130(a).

10. postopek nadzora v organizaciji za usposabljanje iz vzdrževanja kot zahteva 147.A.145(c), ko je pooblaščena za vodenje usposabljanja, izpitov in ocenjevanje na objektih, ki niso opredeljeni v 147.A.145(b).

11. seznam objektov po 147.A.145(b).

12. ustrezno seznam organizacij, kot je opredeljeno v 147.A.145(d).

(b) Priročnik in nadaljnje spremembe organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja odobri pristojni organ.

(c) Ne glede na odstavek (b) se lahko manjše spremembe priročnika odobrijo s pomočjo postopka spremembe priročnika (v nadaljevanju neposredna odobritev).

147.A.145 Pivilegiji organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja

(a) Organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja lahko opravlja naslednje kot dovoljuje in v skladu s priročnikom organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja:

1. osnovna usposabljanja po programu po Delu 66 ali delu programa.

2. usposabljanje za tip zrakoplova/nalogo v skladu z Delom 66.

3. izpiti v imenu pristojnega organa vključno z izpitom za študente, ki niso obiskovali osnovnega usposabljanja ali usposabljanja za tip zrakoplova pri organizaciji za usposabljanje iz vzdrževanja.

4. izdaja potrdil v skladu z Dodatkom III po uspešnem zaključku potrjenega osnovnega usposabljanja ali usposabljanja za tip zrakoplova in izpitov, opredeljenih v pododstavkih (a)(1), (a)(2) in (a)(3), kot ustreza.

(b) Usposabljanje, izpiti za preverjanje znanja in praktična ocenjevanja se lahko opravljajo samo na lokacijah, določenih v potrdilu o odobritvi in/ali katerikoli lokaciji, opredeljeni v priročniku organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

(c) z odstopanjem od odstavka (b) sme organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja voditi usposabljanje, izpite za preverjanje znanja in praktično ocenjevanje na lokacijah, ki se razlikujejo od lokacij iz odstavka (b), samo v skladu s postopkom nadzora, opredeljenim v priročniku organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja. Ni treba, da so te lokacije navedene v priročniku organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

(d) 1. Organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja lahko sklene podizvajalsko pogodbo za vodenje osnovnega teoretičnega usposabljanja, usposabljanja za tip zrakoplova in izpitov s tem v zvezi z organizacijo, ki ne usposablja iz vzdrževanja, samo ko le-ta je pod nadzorom sistema kakovosti organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

2. Sklepanje pogodb s podizvajalci za osnovno teoretično usposabljanje in izpite je omejeno na module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 in 10 po Delu 66, Dodatek I.

3. Sklepanje pogodb s podizvajalci za usposabljanje za tip zrakoplova in izpite je omejeno na pogonske in letalske elektronske sisteme.

(e) Organizacije ne sme biti potrjena samo za vodenje izpitov, če ni potrjena za vodenje usposabljanja.

147.A.150 Spremembe organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja

(a) Organizacija za vodenje usposabljanja iz vzdrževanja obvesti pristojni organ o vseh predlaganih spremembah organizacije, ki vplivajo na odobritev, preden se te spremembe izvršijo, da bi pristojnemu organu omogočili določitev stalne skladnosti s tem delom in spremembo, če je treba, potrdila o odobritvi organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

(b) Pristojni organ lahko predpiše pogoje, po katerih organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja lahko deluje med takimi spremembami, razen če pristojni organ ugotovi, da je treba začasno ukiniti odobritev organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

(c) Če se pristojni organ ne obvesti o teh spremembah, lahko to povzroči začasno ukinitev ali preklic potrdila o odobritvi vzdrževalne organizacije, datirano za nazaj na dejanski datum sprememb.

147.A.155 Stalna veljavnost

(a) Izda se odobritev z neomejenim trajanjem. Veljavna ostaja pod pogojem, da:

1. organizacija ostaja skladna s tem Delom v skladu z določbami, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev, kot je opredeljeno v 147.B.130, in;

2. se pristojnemu organu odobri dostop do organizacije za določitev stalne skladnosti s tem Delom, in;

3. potrdilo ni umaknjeno ali preklicano;

(b) Ob umiku ali preklicu se odobritev pristojnemu organu vrne.

147.A.160 Ugotovitve

(a) Ugotovitev 1. stopnje je ena ali več naslednjih ugotovitev:

1. vsako pomembno neizpolnjevanje izpitnega procesa, ki bi razveljavilo izpit(-e),

2. pristojnemu organu se ne omogoči dostopa do objektov organizacije med običajnimi delovnimi urami po dveh pismenih zahtevkih,

3. ni odgovornega poslovodnega delavca,

4. pomembna neskladnost s procesom usposabljanja.

(b) Ugotovitev 2. stopnje je vsaka neskladnost s procesom usposabljanja, razen ugotovitev 1. stopnje.

(c) Po prejemu obvestila o ugotovitvah v skladu z 147.B.130 imetnik odobritve organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja opredeli načrt za korektivno ukrepanje in korektivno ukrepanje pristojnemu organu zadovoljivo izkaže v roku, dogovorjenem s tem organom.

PODDEL C

POTRJENO OSNOVNO USPOSABLJANJE

147.A.200 Potrjeno osnovno usposabljanje

(a) Potrjeno osnovno usposabljanje sestavljajo usposabljanje za pridobitev znanja, izpit za preverjanje znanja, praktično usposabljanje in praktično ocenjevanje.

(b) Usposabljanje za pridobitev znanja zajema snov za licenco za vzdrževanje zrakoplova za kategorijo ali podkategorijo A, B1 ali B2, kot opredeljeno v Delu 66.

(c) Preverjanje znanja zajema reprezentativen izbor snovi iz elementa usposabljanja po odstavku (b).

(d) Praktično usposabljanje zajema praktično uporabo običajnega orodja/opreme, razstavljanje/sestavljanje reprezentativnega izbora delov zrakoplova ter sodelovanje v reprezentativnih dejavnostih vzdrževanja, ki se izvajajo glede na določen celoten modul po Delu 66.

(e) Praktični del usposabljanja zajema praktično usposabljanje in ugotavlja, ali je študent dovolj usposobljen za uporabo orodja in opreme ter za delo v skladu s priročniki za vzdrževanje.

(f) Trajanje osnovnega usposabljanja je v skladu z Dodatkom I.

(g) Trajanje tečajev za konverzijo med (pod)kategorijami se določi z oceno vsebin predmetov osnovnega usposabljanja in z njim povezanih potreb po praktičnem usposabljanju.

147.A.205 Izpiti za preverjanje osnovnega znanja

Izpiti za preverjanje osnovnega znanja:

(a) so v skladu s standardom, opredeljenim v Delu 66,

(b) se vodijo brez uporabe zapiskov z usposabljanja,

(c) zajemajo reprezentativni izbor predmetov iz določenega modula usposabljanja, zaključenega v skladu z Delom 66.

147.A.210 Osnovno ocenjevanje prakse

(a) Osnovno ocenjevanje prakse med osnovnim usposabljanjem iz vzdrževanja opravijo imenovani ocenjevalci prakse ob zaključku vsakega obdobja obiskovanja vadbenih delavnic/objekta za vzdrževanje.

(b) Študent doseže zadovoljivo oceno glede na 147.A.200(e).

PODDEL D

USPOSABLJANJE ZA TIP ZRAKOPLOVA/NALOGO

147.A.300 Usposabljanje za tip zrakoplova/nalogo

Organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja se odobri za opravljanje usposabljanja za tip zrakoplova in/ali nalogo po Delu 66 ob izpolnjevanju standarda, opredeljenega v 66.A.45.

147.A.305 Izpiti za tip zrakoplova in ocenjevanje nalog

Organizacija za usposabljanje iz vzdrževanja, potrjena po 147.A.300 za vodenje usposabljanja za tip zrakoplova, vodi izpite za tip zrakoplova ali ocenjevanje nalog na zrakoplovu, kot je opredeljeno v Delu 66, ob izpolnjevanju standarda za tip zrakoplova in/ali nalogo, opredeljenega v Delu 66.A.45.

ODDELEK B

POSTOPEK ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A

SPLOŠNO

147.B.05 Področje uporabe

Ta oddelek določa upravne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pristojni organi, zadolženi za uporabo in uveljavljanje Oddelka A tega dela.

147.B.10 Pristojni organ

(a) Splošno

Država članica imenuje pristojni organ, ki so mu dodeljene odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic potrdil po Delu 147. Ta pristojni organ vzpostavi dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo.

(b) Viri

Pristojni organ ima dovolj ustreznega osebja za izvajanje zahtev tega dela.

(c) Postopki

Pristojni organ določi postopke, ki podrobno opisujejo, kako se dosega skladnost s tem delom.

Postopki se pregledujejo in spreminjajo za zagotavljanje stalne skladnosti.

147.B.15 Sprejemljivi načini usklajevanja

Agencija pripravi sprejemljive načine usklajevanja, da jih lahko pristojni organ uporablja za določitev skladnosti s tem delom. Kadar se sprejemljivi načini usklajevanja izpolnjujejo, se šteje, da so zahteve tega dela s tem v zvezi izpolnjene.

147.B.20 Vodenje evidence

(a) Pristojni organ vzpostavi sistem vodenja evidence, ki dovoljuje ustrezno sledljivost postopka izdaje, obnovitve, podaljšanja, spremembe, začasne ukinitve ali preklica vsake odobritve.

(b) Evidenca za pregled nad delovanjem organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja vključuje najmanj:

1. zahtevek za odobritev organizacije,

2. potrdilo o odobritvi organizacije vključno z morebitnimi spremembami,

3. kopijo revizijskega programa, ki navaja datume, kdaj so revizije predpisane in kdaj so bile opravljene,

4. evidenca o stalnem pregledu nad delovanjem vključno z vso revizijsko evidenco,

5. kopije vse ustrezne korespondence,

6. podrobnosti o kakršnih koli izjemah in ukrepanjih za uveljavljanje,

7. kakršno koli poročilo drugih pristojnih organov, ki se nanaša na pregled nad delovanjem organizacije,

8. priročnik organizacije in spremembe.

(c) Obdobje hranjenja evidence iz odstavka (b) znaša vsaj štiri leta.

147.B.25 Izjeme

(a) Pristojni organ lahko šolo, ki sodi pod okrilje Državnega ministrstva za šolstvo, oprosti:

1. da je organizacija, kot je opredeljeno v 147.A.10.

2. da ima odgovornega poslovodnega delavca, ob upoštevanju omejitve, da oddelek imenuje po položaju višjo osebo za upravljanje organizacije za usposabljanje in ima ta oseba dovolj proračunskih sredstev za upravljanje organizacije po standardu iz Dela 147.

3. uporabe neodvisnega revizijskega dela sistema kakovosti, pod pogojem da ministrstvo vodi neodvisni šolski inšpektorat, ki revidira organizacijo za usposabljanje iz vzdrževanja tako pogosto, kot zahteva ta Del.

(b) Vse izjeme, odobrene po členu 10(3) Osnovne uredbe, pristojni organ evidentira in hrani.

PODDEL B

IZDAJA ODOBRITVE

Ta poddel zagotavlja zahteve za izdajo ali spremembo odobritve organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

147.B.100 Splošno

(a) Zahtevek za začetno odobritev ali spremembo odobritve vzdrževalne organizacije se izdela na obrazcu in na način, ki ga določi pristojni organ.

(b) Odobritev organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja organizaciji odobri pristojni organ.

(c) Ne glede na gornje organizacija, ki ni registrirana kot pravna oseba EU, izdela zahtevek za začetno odobritev ali spremembo odobritve organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja na obrazcu in na način, ki ga določi agencija.

147.B.105 Zahtevek za odobritev ali spremembo odobritve

Zahtevek za odobritev ali spremembo odobritve vključuje naslednje informacije:

1. registrirano ime in naslov prosilca,

2. naslov, ki zahteva odobritev ali spremembo

3. predvideni obseg odobritve ali spremembe,

4. ime in podpis odgovornega poslovodnega delavca,

5. datum zahtevka.

147.B.110 Postopek odobritve

(a) Pristojni organ:

1. pregleda priročnik organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja, in

2. preveri skladnost organizacije z zahtevo po Delu 147.

(b) Vse ugotovitve med revizijskim obiskom se dokumentirajo in pismeno potrdijo prosilcu.

(c) Vse ugotovitve se pred izdajo odobritve zaključijo v skladu S 147.B.130.

(d) Sklicna številka je vključena na potrdilo o odobritvi na način, ki ga opredeljuje agencija.

147.B.115 Postopek za spremembo

Postopek za spremembo je 147.B.110, omejen na obseg spremembe.

147.B.120 Postopek stalne veljavnosti

(a) Vsaka organizacija se mora v celoti revidirati glede izpolnjevanja tega dela v obdobjih, ki ne presegajo 24 mesecev.

(b) Ugotovitve se obdelajo po 147.B.130.

147.B.125 Potrdilo o odobritvi organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja

Oblika formata potrdila o odobritvi organizacije za usposabljanja iz vzdrževanja je taka, kot je podrobno opisano v Dodatku II.

147.B.130 Ugotovitve

(a) Če se odprave ugotovitve 1. stopnje ne zaključi v treh dneh od pismenega obvestila, to povzroči, da pristojni organ v celoti ali deloma prekliče, začasno ukine ali omeji odobritev organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja.

(b) Pristojni organ ukrepa, tako da v primeru neizpolnitve v časovnem obsegu, ki ga je odobril v primeru ugotovitve 2. stopnje poslovodnega delavca, v celoti ali deloma prekliče, začasno ukine ali omeji odobritev skladnosti.

PODDEL C

PREKLIC, ZAČASNA UKINITEV IN OMEJITEV ODOBRITVE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE IZ VZDRŽEVANJA

147.B.200 Preklic, začasna ukinitev in omejitev odobritve organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja

Pristojni organ:

(a) začasno ukine odobritev iz utemeljenih razlogov v primeru potencialne ogroženosti varnosti, ali

(b) začasno ukine, prekliče ali omeji odobritev po 147.B.130.

--------------------------------------------------