32003R2032

Nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2003 zo 4. novembra 2003 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000Text s významom pre EHP

Úradný vestník L 307 , 24/11/2003 S. 0001 - 0096
CS.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
ET.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
HU.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
LT.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
LV.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
MT.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
PL.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
SK.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187
SL.ES Kapitola 3 Zväzok 41 S. 92 - 187


Nariadenie Komisie (ES) č. 2032/2003

zo 4. novembra 2003

o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1896/2000

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh [1], najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1) podľa smernice 98/8/ES je potrebné realizovať pracovný program zameraný na posúdenie všetkých aktívnych látok v biologických prípravkoch, ktoré sú k 14. máju 2000 už na trhu, ďalej len "existujúce aktívne látky". Úvodná fáza programu bola ustanovená v nariadení Komisie (ES) č. 1896/2000 zo 7. septembra 2000 o prvej fáze programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady o biocídnych prípravkoch [2];

(2) podľa nariadenia (ES) č. 1896/2000 museli byť identifikované existujúce aktívne látky určené na použitie v biocídnych prípravkov a tie existujúce aktívne látky, ktoré je potrebné posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES v jednom alebo viacerých typoch prípravkoch, ktoré boli oznámené najneskôr do 28. marca 2002. Nariadením Komisie (ES) č. 1687/2002 z 25. septembra 2002 o dodatočnej lehote na oznámenie určitých aktívnych látok určených na biocídne použitie, ktoré už sú na trhu, ustanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1896/2000 [3], bola poskytnutá dodatočná lehota na predloženie oznámení o existujúcich aktívnych látkach, ktoré boli identifikované alebo oznámené, len pokiaľ ide o určité typy prípravkov. Táto lehota uplynula 31. januára 2003;

(3) je potrebné vytvoriť úplný zoznam existujúcich aktívnych látok, ktoré boli identifikované v súlade s článkom 3 ods. 1 alebo článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo pre ktoré boli v oznámení v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia predložené rovnocenné informácie;

(4) je potrebné tiež vytvoriť úplný zoznam existujúcich aktívnych látok, vzhľadom na ktoré bolo prijaté najmenej jedno oznámenie v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo o ktoré niektorý členský štát vyjadril záujem v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia. V tomto zozname by mali byť stanovené príslušné typy prípravkov;

(5) existujúce aktívne látky, ktoré boli len identifikované, nebudú posudzované v rámci programu posudzovania, nemôžu byť zaradené do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES. Rovnaký postup by sa mal uplatniť na každú kombináciu existujúca aktívna látka/typ prípravku, vzhľadom na ktorú nebolo prijaté oznámenie;

(6) je potrebné stanoviť termín, od ktorého musia členské štáty dodržiavať svoje záväzky podľa článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, pokiaľ ide o toto rozhodnutie o nezaradení;

(7) po vytvorení úplného zoznamu existujúcich látok by nemala byť poskytnutá žiadna ďalšia lehota na postupné vyraďovanie aktívnych látok, ktoré neboli identifikované v lehotách ustanovených v nariadení (ES) č. 1896/2000;

(8) pre druhú fázu programu posudzovania by sa mali stanoviť priority pre posudzovanie existujúcich aktívnych látok. Mali by sa stanoviť zoznamy látok s priradenými prioritami a termíny na predloženie úplnej dokumentácie. Úloha vykonať posúdenie by sa mala rozdeliť medzi príslušné orgány rôznych členských štátov. Aby bola novým členským štátom po ich pristúpení umožnená účasť na programe posudzovania, je vhodné určiť zatiaľ členské štáty spravodajcov, len pokiaľ ide o určité typy prípravkov. Členský štát, ktorý vyjadril záujem o vypracovanie posúdenia konkrétnej aktívnej látky, by nemal byť určený za členský štát spravodajcu pre túto látku;

(9) aby sa zabránilo duplicite prác, najmä aby sa zmenšil rozsah testov vykonávaných na stavovcoch, požiadavky týkajúce sa prípravy a predloženia úplnej dokumentácie by mali byť také, aby podnecovali tých, ktorých oznámenia boli prijaté, ďalej len "účastníci", aby konali spoločne, najmä formou predkladania spoločnej dokumentácie. Malo by byť možné, aby členský štát spravodajcu sprístupnil odkaz na akýkoľvek test, ktorý bol vykonaný na stavovcoch v súvislosti s oznámenou existujúcou aktívnou látkou, pokiaľ tento odkaz nie je dôverný podľa článku 19 smernice 98/8/ES. Kvôli získaniu skúseností s vhodnosťou požiadaviek na údaje a kvôli tomu, aby sa zabezpečilo, že posudzovanie aktívnych látok sa vykonáva spôsobom, ktorý je efektívny vzhľadom na náklady, by mali byť účastníci podnecovaní, aby poskytovali aj informácie o nákladoch na vypracovanie dokumentácie a o potrebe vykonať testy na stavovcoch;

(10) na to, aby sa zabránilo oneskoreniu, by mali účastníci čo najskôr začať rokovania s členskými štátmi spravodajcami s cieľom vyriešiť nejasnosti, pokiaľ ide o požiadavky na údaje. Žiadatelia, iní ako sú účastníci, ktorí chcú v súlade s článkom 11 smernice 98/8/ES požiadať o zaradenie niektorej kombinácie aktívna látka/typ prípravku, ktorá je posudzovaná v rámci programu posudzovania do prílohy I, IA alebo IB smernice, by nemali predložiť úplnú dokumentáciu k tejto kombinácii skôr ako účastníci, aby nenarušovali plynulý priebeh programu posudzovania;

(11) by mali byť určené požiadavky týkajúce sa obsahu a formátu dokumentácie a počtu súborov dokumentácie, ktoré je potrebné predložiť;

(12) by sa malo prijať ustanovenie pre prípady, v ktorých je účastník spojený s výrobcom, autorom receptúry alebo združením, a v ktorých účastník odstúpi od programu posudzovania;

(13) výrobcovia, autori receptúr alebo združenia by mali mať príležitosť prevziať v určitých lehotách úlohu účastníka pre určitú kombináciu existujúca aktívna látka/typ prípravku, vzhľadom na ktorú odstúpili všetci účastníci, alebo vzhľadom na ktorú žiadna dokumentácia nespĺňa požiadavky. V rámci tých istých lehôt by tiež malo byť za určitých okolností možné, aby členské štáty vyjadrili záujem o zaradenie tejto kombinácie do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES. Členský štát, ktorý vyjadril takýto záujem, by mal byť považovaný za štát, ktorý koná ako účastník;

(14) v úplnej dokumentácii by mali byť predložené všetky informácie potrebné pre správne posúdenie príslušnej aktívnej látky a pre rozhodnutie o nej vzhľadom na kritériá ustanovené v článkoch 10 a 11 smernice 98/8/ES. Ak sa predloží len obmedzený rozsah informácií, najmä na účely hodnotenia rizík týkajúcich sa vystavenia ľudí alebo životného prostredia účinkom aktívnej látky, mali by sa podľa potreby sprísniť podmienky pre zaradenie tejto aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES;

(15) by mali byť stanovené lehoty, v ktorých musia členské štáty spravodajcovia overiť úplnosť dokumentácie. Za výnimočných okolností by malo byť možné, aby členský štát spravodajca stanovil nový termín na predloženie častí dokumentácie, najmä v prípadoch, ak účastník preukázal, že bolo nemožné predložiť informácie vo vhodnom čase, alebo na vyriešenie nejasností týkajúcich sa požiadaviek na údaje, ktoré pretrvávajú napriek predchádzajúcim rokovaniam medzi účastníkom a členským štátom spravodajcom;

(16) členský štát spravodajca by mal pre každú existujúcu aktívnu látku preskúmať a posúdiť dokumentáciu a prezentovať výsledky Komisii a ostatným členským štátom vo forme správy príslušného orgánu a odporúčania, pokiaľ ide o rozhodnutie, ktoré je potrebné prijať vzhľadom na príslušnú aktívnu látku. Členský štát spravodajca by mal kvôli tomu, aby sa rozhodovanie zbytočne nepredlžovalo, súčasne starostlivo zvážiť potrebu vypracovania ďalších štúdií. Z toho istého dôvodu by mali byť členské štáty spravodajcovia povinné zohľadniť informácie, ktoré boli predložené po prijatí dokumentácie, len za stanovených podmienok;

(17) správy príslušných orgánov by mali predtým, než budú predložené Stálemu výboru pre biocídne prípravky, posúdiť ostatné členské štáty v rámci programu, ktorý koordinuje Komisia;

(18) ak napriek odporúčaniu na zaradenie určitej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES pretrvávajú obavy uvedené v článku 10 ods. 5 smernice, malo by byť možné, aby Komisia zohľadnila dokončenie posúdenia pre iné existujúce aktívne látky používané na ten istý účel, ale bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice. Malo by sa prijať ustanovenie, aby členské štáty spravodajcovia podľa potreby aktualizovali správy príslušných orgánov;

(19) (by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa prístupu k informáciám uvedeným v záverečných správach príslušných orgánov;

(20) by malo byť možné pozastaviť vykonávanie postupov ustanovených v tomto nariadení vzhľadom na uplatňovanie iných aktov spoločenstva, najmä pokiaľ ide o smernicu Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných predpisov a administratívnych ustanovení členských štátov týkajúcich sa obmedzení obchodovania s určitými nebezpečnými látkami a prípravkami a ich používania [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES [5];

(21) tým, že článok 4 ods. 3 a prvý pododsek článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 požadujú, aby oznamovatelia predložili úplnú dokumentáciu skôr Komisii ako členskému štátu spravodajcovi, sú nezlúčiteľné s článkami 8 a 11 smernice 98/8/ES. Pretože bolo tiež naliehavé, aby sa bezodkladne začalo s posudzovaním aktívnych látok vo vzťahu k typom prípravkov č. 8 a 11, boli v nariadení (ES) č. 1896/2000 určené ustanovenia týkajúce sa týchto látok. Z dôvodov jednoznačnosti a nadväznosti je však vhodné určiť ustanovenia, týkajúce sa všetkých typov prípravkov uvedených v smernici 98/8/ES, v jednom dokumente;

(22) z tohto dôvodu je potrebné nariadenie (ES) č. 1896/2000 zmeniť a doplniť;

(23) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne prípravky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania druhej fázy pracovného programu zameraného na systematické posudzovanie všetkých aktívnych látok, ktoré sú k 14. máju 2000 už na trhu ako aktívne látky biocídnych prípravkov, ďalej len "program posudzovania", uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia platia definície uvedené v článku 2 smernice 98/8/ES a v článku 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000.

Okrem toho, "účastník" je výrobca, autor receptúry alebo združenie, ktoré predložilo oznámenie, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo členský štát, ktorý vyjadril záujem v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia.

Článok 3

Identifikované a oznámené existujúce aktívne látky

1. Príloha I obsahuje úplný zoznam existujúcich aktívnych látok, ktoré boli identifikované v súlade s článkom 3 ods. 1 alebo článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000, alebo pre ktoré boli poskytnuté rovnocenné informácie v oznámení predloženom v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia.

2. Príloha II obsahuje úplný zoznam existujúcich aktívnych látok:

a) vzhľadom na ktoré Komisia prijala najmenej jedno oznámenie v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1896/2000 alebo

b) o ktoré niektorý členský štát vyjadril záujem v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1896/2000.

V tomto zozname je (sú) pre každú oznámenú existujúcu aktívnu látku, ktorá je doňho zaradená, presne určený(-é) typ(-y) prípravku(-ov), vzhľadom na ktorý(-é) bolo prijaté oznámenie alebo o ktorý(-é) vyjadril záujem niektorý členský štát.

3. Príloha III obsahuje zoznam existujúcich aktívnych látok, ktoré boli identifikované, ale na ne nebolo prijaté oznámenie, ani žiadny členský štát nevyjadril o ne záujem.

Článok 4

Nezaradenie

1. Aktívne látky uvedené v prílohe III nesmú byť v rámci programu posudzovania zaradené do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES.

Aktívne látky uvedené v prílohe II nesmú byť v rámci programu posudzovania zaradené do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES vo vzťahu k žiadnemu typu prípravku, ktorý nie je určený v prílohe II v spojitosti s touto látkou.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 smernice 98/8/ES, je dňom, s účinnosťou od ktorého členské štáty v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES zrušia existujúce povolenia alebo registrácie biocídnych prípravkov obsahujúcich aktívne látky uvedené v prílohe III a zabezpečia, aby sa tieto biocídne prípravky neuvádzali na trh na ich území, 1. september 2006.

V prípade aktívnej látky uvedenej v prílohe II sa prvý pododsek uplatňuje aj na túto látku vo vzťahu ku ktorémukoľvek typu prípravku, vzhľadom na ktorý nebolo prijaté žiadne oznámenie.

3. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa akákoľvek aktívna látka, ktorá nie je uvedená v prílohe I, považuje za látku, ktorá nebola uvedená na trh s biocídnymi prípravkami do 14. mája 2000.

Článok 5

Posúdenie oznámených existujúcich aktívnych látok

1. Posúdenie aktívnej látky uvedenej v prílohe II vo vzťahu k určenému(-ým) typu(-om) prípravku(-ov) vykoná členský štát spravodajca určený na tento účel, na základe úplnej dokumentácie pre túto látku a tento typ prípravku za predpokladu, že:

a) táto dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené v prílohe IV;

b) táto úplná dokumentácia je predložená v lehote určenej v prílohe V k tomuto nariadeniu pre príslušný typ prípravku, spolu so súhrnnou dokumentáciou uvedenou v článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 98/8/ES a určenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Bez toho, aby bol dotknutý článok tohto nariadenia, sa aktívna látka uvedená v prílohe II posudzuje výhradne vo vzťahu k typu(-om) prípravku(-ov), vzhľadom na ktorý(-é) bolo prijaté oznámenie.

2. Členské štáty spravodajcovia, ktoré boli určené na posúdenie aktívnych látok uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o typy prípravkov č. 8 a 14, sú uvedené v časti A prílohy V.

Členské štáty spravodajcovia, ktoré boli určené na posúdenie aktívnych látok uvedených v prílohe II, pokiaľ ide o typy prípravkov č. 16, 18, 19 a 21, sú uvedené v časti B prílohy V.

Členský štát, ktorý vyjadril záujem o niektorú existujúcu aktívnu látku podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1896/2000, sa neurčí za členský štát spravodajcu, pokiaľ ide o túto látku.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 tohto nariadenia, žiadateľ, ktorý nie je účastníkom, a ktorý chce v súlade s článkom 11 smernice 98/8/ES požiadať o zaradenie určitej existujúcej aktívnej látky, ktorá bola oznámená, alebo o ktorú určitý členský štát vyjadril záujem, vo vzťahu k určitému typu prípravku uvedenému v prílohe V k tomuto nariadeniu, do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES, predloží v lehote určenej v prílohe V k tomuto nariadeniu úplnú dokumentáciu pre túto kombináciu látka/typ prípravku.

4. Súvisiace príslušné orgány sú uvedené v prílohe VI k 1. júlu 2003.

Článok 6

Vypracovanie úplnej dokumentácie

1. Pri vypracovaní úplnej dokumentácie sa vykonajú všetky vhodné činnosti, aby sa, okrem iného, zabránilo duplicite testov vykonávaných na stavovcoch, a aby sa podľa možnosti vytvorila úplná spoločná dokumentácia.

2. Predtým, než účastník začne spracovávať úplnú dokumentáciu:

a) informuje členský štát spravodajcu o všetkých testoch, ktoré už vykonal na stavovcoch;

b) spojí sa s členským štátom spravodajcom a prekonzultuje prijateľnosť zdôvodnení pre nevykonanie určitých štúdií;

c) informuje členský štát spravodajcu o akomkoľvek pláne na vykonanie ďalších testov na stavovcoch na účely úplnej dokumentácie;

d) po prijatí informácie od členského štátu spravodajcu o tom, že iný účastník oznámil plány na realizáciu rovnakých testov, vykoná všetky vhodné činnosti potrebné na to, aby spolupracoval s týmto účastníkom pri výkone spoločných testov.

Porady, ktoré poskytne členský štát spravodajca v súlade s bodom b) prvého pododseku, nesmú predurčiť výsledok kontroly úplnosti podľa článku 9 ods. 1.

3. Členský štát spravodajca môže poskytnúť odkaz na akýkoľvek test vykonaný na stavovcoch, pokiaľ ide o niektorú aktívnu látku uvedenú v prílohe II k tomuto nariadeniu, okrem prípadov, ak sa s týmto odkazom zaobchádza ako s dôverným v súlade s článkom 19 smernice 98/8/ES. Tento odkaz môže obsahovať názov príslušnej aktívnej látky, konečné výsledky testov a kontaktnú adresu vlastníka údajov.

4. Ak členský štát spravodajca vie o tom, že na posúdení konkrétnej aktívnej látky pracuje viac ako jeden účastník, primerane informuje týchto účastníkov.

5. Účastníci, ktorí pracujú na posúdení tej istej aktívnej látky pre ten (tie) istý(-é) typ(-y) prípravku(-ov), vykonajú všetky vhodné činnosti, aby predložili úplnú spoločnú dokumentáciu, pričom plne zachovávajú pravidlá spoločenstva pre súťaž.

Ak sa za týchto okolností nepredloží spoločná dokumentácia, v každej jednotlivej dokumentácii sú uvedené podrobnosti o činnostiach, ktoré boli vykonané preto, aby bola zabezpečená spolupráca a dôvody, pre ktoré k spolupráci neprišlo.

6. V úplnej dokumentácii a v súhrnnej dokumentácii sú uvedené podrobnosti o činnostiach, ktoré boli vykonané kvôli tomu, aby sa zabránilo duplicite testov na stavovcoch.

7. Kvôli poskytnutiu informácií o nákladoch, ktoré vznikli v súvislosti s predložením žiadosti o posúdenie a o potrebe vykonať testy na zvieratách na účely vypracovania úplnej dokumentácie, môžu účastníci predložiť členskému štátu spravodajcovi spolu s úplnou dokumentáciou aj rozpis nákladov na príslušné vykonané činnosti a štúdie.

Členský štát spravodajca oznámi tieto informácie Komisii pri predkladaní správy príslušného orgánu v súlade s článkom 10 ods. 5.

8. Komisia zaradí do správy uvedenej v článku 18 ods. 5 smernice 98/8/ES informácie o nákladoch, ktoré vznikli pri spracovávaní úplnej dokumentácie a o testoch na zvieratách, ktoré boli vykonané na tento účel, spolu s akýmikoľvek vhodnými odporúčaniami týkajúcimi sa zmien v požiadavkách na údaje zameraných na zníženie potreby vykonávať testy na stavovcoch na minimum a na zabezpečenie efektívnosti vynaložených nákladov a proporcionality.

Článok 7

Predloženie úplnej dokumentácie

Účastník predloží členskému štátu spravodajcovi najmenej jednu papierovú kópiu úplnej dokumentácie a jednu kópiu v elektronickej forme. Členský štát spravodajca môže požiadať o ďalšie papierové kópie alebo kópie v elektronickej forme.

Účastník predloží v súlade s článkom 9 ods. 3 jednu papierovú kópiu súhrnnej dokumentácie a jednu kópiu v elektronickej forme aj Komisii a každému z ostatných členských štátov.

Článok 8

Zapojenie, nahradenie alebo odstúpenie účastníkov

1. Ak výrobca, autor receptúry alebo združenie na základe vzájomnej dohody zapojí účastníka do procesu predloženia úplnej dokumentácie alebo ho v tomto procese nahradí, všetky strany tejto dohody spoločne a primerane informujú Komisiu a členský štát spravodajcu, pričom pripoja akýkoľvek príslušný dokument o prístupe.

Komisia primerane informuje každého iného účastníka, ktorý pracuje na posúdení tej istej aktívnej látky vo vzťahu k tomu (tým) istému(-ým) typu(-om) prípravku(-ov).

2. Ak chce niektorý účastník skončiť s účasťou na programe posudzovania, bezodkladne a primerane písomne informuje príslušný členský štát spravodajcu a Komisiu s uvedením dôvodov.

Komisia primerane informuje ostatné členské štáty a každého iného účastníka, ktorý pracuje na posúdení tej istej aktívnej látky vo vzťahu k tomu (tým) istému(-ým) typu(-om) prípravku(-ov).

3. Ak vznikne situácia, v ktorej, pokiaľ ide o konkrétnu kombináciu existujúca aktívna látka/typ prípravku, odstúpili všetci účastníci, Komisia informuje členské štáty. Tieto informácie sa uverejnia aj pomocou elektronických prostriedkov.

4. Výrobca, autor receptúry, združenie alebo iná osoba, ktorá chce prevziať úlohu účastníka, pokiaľ ide o kombináciu existujúca aktívna látka/typ prípravku, do troch mesiacov od uverejnenia informácií uvedených v odseku 3 primerane informuje Komisiu.

Členský štát môže v lehote uvedenej v prvom pododseku Komisii vyjadriť záujem aj o zaradenie kombinácie existujúca aktívna látka/typ prípravku do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES, ak existujú spôsoby používania, ktoré tento členský štát považuje za podstatné, najmä na ochranu ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia. Po vyjadrení takéhoto záujmu sa tento členský štát považuje za členský štát, ktorý prevzal úlohu účastníka.

V prípadoch predpokladaných v prvom a druhom pododseku je možné predĺžiť podľa potreby príslušnú lehotu určenú v prílohe V a určiť iný členský štát spravodajcu.

5. Ak Komisia nedostane žiadnu odpoveď podľa odseku 4, prijme rozhodnutie o nezaradení danej existujúcej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES v rámci programu posudzovania pre príslušný(-é) typ(-y) produktu(-ov).

Článok 9

Kontrola úplnosti dokumentácie

1. Členský štát do troch mesiacov od prijatia dokumentácie pre kombináciu existujúca aktívna látka/typ prípravku a najneskôr do troch mesiacov od skončenia lehoty určenej v prílohe V k tomuto nariadeniu overí, či sa má daná dokumentácia prijať ako úplná v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) smernice 98/8/ES.

Ak členský štát spravodajca začal konzultovať s inými členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o prijateľnosť dokumentácie, túto lehotu je možné predĺžiť dovtedy, kým sa neukončia porady, až do maximálne šiestich mesiacov od prijatia tejto dokumentácie.

2. Členský štát spravodajca môže ako podmienku posúdenia úplnosti dokumentácie požiadať o predbežné zaplatenie plnej výšky alebo časti poplatkov splatných podľa článku 25 smernice 98/8/ES a o to, aby bol v dokumentácii poskytnutý dôkaz o ich zaplatení.

3. Ak sa dokumentácia považuje za úplnú, členský štát spravodajca potvrdí účastníkovi príjem tejto dokumentácie a povolí účastníkovi, aby do jedného mesiaca od prevzatia potvrdenia odoslal súhrnnú dokumentáciu Komisii a ostatným členským štátom.

4. Za výnimočných okolností môže členský štát spravodajca určiť nový termín pre predloženie informácií, ktoré účastník z riadne doložených dôvodov nemohol predložiť v stanovenom čase.

Účastník do troch mesiacov od prevzatia informácie o tomto novom termíne poskytne členskému štátu spravodajcovi dôkaz o tom, že začal s prácami na poskytnutí chýbajúcich informácií.

Ak členský štát spravodajca príde k záveru, že dostal dostatočný dôkaz, vykoná posúdenie v súlade s článkom 10, akoby bola dokumentácia úplná. V opačnom prípade s posudzovaním nezačne dovtedy, kým mu nebudú predložené chýbajúce informácie.

5. Ak členský štát spravodajca nedostane úplnú dokumentáciu v lehote určenej v prílohe V alebo, podľa situácie, do nového termínu určeného v súlade s odsekom 4, informuje Komisiu a uvedie dôvody, ktoré formou zdôvodnenia predložil účastník.

Členský štát spravodajca informuje Komisiu aj v prípadoch, ak účastník neposkytol potrebný dôkaz v súlade s druhým pododsekom odseku 4.

V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku, a ak sa žiadna iná dokumentácia netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ prípravku, postup uvedený v článku 8 ods. 3, 4 a 5 sa uplatňuje mutatis mutandis.

6. Ak má niektorý členský štát pri preberaní súhrnnej dokumentácie v súlade s odsekom 3 oprávnený dôvod domnievať sa, že táto dokumentácia je neúplná, bezodkladne oznámi svoje obavy členskému štátu spravodajcovi, Komisii a ostatným členským štátom.

Členský štát spravodajca ihneď začne konzultovať s týmto členským štátom a Komisiou s cieľom prediskutovať vyjadrené nejasnosti a zblížiť protichodné stanoviská.

Článok 10

Posúdenie dokumentácie zo strany členského štátu spravodajcu

1. Členský štát spravodajca v prípade dokumentácie, ktorú považuje za úplnú, vykoná posúdenie v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES a vypracuje správu o tomto posúdení, ďalej len "správa príslušného orgánu".

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 98/8/ES, môže členský štát spravodajca zohľadniť iné príslušné technické alebo vedecké informácie týkajúce sa vlastností danej aktívnej látky, metabolitov alebo rezíduí.

2. Účastník môže požiadať členský štát spravodajcu, aby zohľadnil dodatočné informácie týkajúce sa aktívnej látky, pre ktorú bola dokumentácia prijatá ako úplná, iba vtedy, ak v čase predloženia tejto dokumentácie účastník informoval členský štát spravodajcu o tom, že prebieha spracovanie týchto informácií, a ak:

a) sú tieto informácie predložené najneskôr do deviatich mesiacov od prevzatia dokumentácie v súlade s článkom 9 ods. 3;

b) sú tieto informácie na základe porovnania s pôvodne predloženými údajmi rovnako spoľahlivé alebo spoľahlivejšie vďaka uplatneniu rovnakých alebo vyšších štandardov kvality;

c) tieto informácie na základe porovnania s pôvodne predloženými údajmi podporujú rôzne závery týkajúce sa danej aktívnej látky na účely odporúčania podľa odseku 7.

Členský štát spravodajca zohľadní dodatočné informácie, ktoré predložili iné osoby ako účastník, iba vtedy, ak tieto informácie spĺňajú podmienky stanovené v bodoch a), b) a c) prvého pododseku.

3. Podľa potreby pri uplatňovaní odseku 1, najmä ak boli do termínu, ktorý určil členský štát spravodajca, vyžiadané dodatočné informácie, môže členský štát spravodajca požiadať účastníka, aby po prijatí týchto dodatočných informácií predložil Komisii a ostatným členským štátom doplnenú súhrnnú dokumentáciu.

Článok 8 ods. 3, 4 a 5 sa uplatňuje mutatis mutandis, ak:

a) tieto dodatočné informácie nie sú prijaté do daného termínu;

b) účastník neposkytne primerané zdôvodnenie ďalšieho odkladu termínu;

c) sa žiadna iná dokumentácia netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ prípravku.

4. Komisia podľa potreby organizuje rokovania s odborníkmi z členských štátov na prediskutovanie osobitných problémov, ktoré vznikajú v súvislosti s prebiehajúcim posudzovaním.

Členský štát spravodajca môže požiadať, aby Komisia zaradila určité osobitné problémy do pracovného programu týchto rokovaní, v tom prípade členský štát spravodajca poskytne potrebnú dokumentáciu, ktorú Komisia rozpošle.

5. Členský štát spravodajca bez zbytočného meškania doručí Komisii a ostatným členským štátom a účastníkovi správu príslušného orgánu.

6. Členský štát spravodajca sa môže rozhodnúť, že neposkytne správu príslušného orgánu, ak poplatky splatné podľa článku 25 smernice 98/8/ES neboli zaplatené v plnej výške, v tom prípade primerane informuje účastníka a Komisiu.

Článok 8 ods. 3, 4 a 5 sa uplatňuje mutatis mutandis, ak:

a) do troch mesiacov odo dňa prijatia týchto informácií nebola prijatá platba v plnej výške;

b) sa žiadna iná dokumentácia netýka tej istej kombinácie existujúca aktívna látka/typ prípravku.

7. Správa príslušného orgánu sa predkladá vo formáte, ktorý odporúča Komisia a obsahuje jedno z týchto odporúčaní:

a) odporúčanie zaradiť danú existujúcu aktívnu látku do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES, pričom podľa potreby sa uvedú podmienky na zaradenie;

b) odporúčanie nezaradiť danú existujúcu aktívnu látku do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES, pričom sa uvedú dôvody.

Článok 11

Postupy Komisie

1. Keď Komisia prijme správu príslušného orgánu podľa článku 10 ods. 5 tohto nariadenia, bez zbytočného meškania vypracuje návrh rozhodnutia v súlade s článkom 27 smernice 98/8/ES.

2. Pred vypracovaním návrhu rozhodnutia uvedeného v odseku 1 Komisia podľa potreby vzhľadom na prijaté pripomienky k správe príslušného orgánu organizuje rokovania s odborníkmi z členských štátov na prediskutovanie akýchkoľvek problémov, ktoré zostávajú otvorené. Členský štát spravodajca podľa potreby a na žiadosť Komisie vypracuje doplnenú správu príslušného orgánu.

3. V prípade existujúcej aktívnej látky, ktorá napriek odporúčaniu na zaradenie podľa článku 10 ods. 7 tohto nariadenia stále vyvoláva obavy uvedené v článku 10 ods. 5 smernice 98/8/ES, môže Komisia bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice, zohľadniť dokončenie posúdenia pre iné existujúce aktívne látky používané na ten istý účel.

Článok 12

Prístup k informáciám

Keď členský štát predložil správu príslušného orgánu v súlade s článkom 10 ods. 5 tohto nariadenia, táto správa sa pomocou elektronických prostriedkov sprístupní verejnosti, okrem informácií, s ktorými je potrebné zaobchádzať ako s dôvernými v súlade s článkom 19 smernice 98/8/ES.

Článok 13

Pozastavenie postupov

Ak Komisia, pokiaľ ide o určitú existujúcu aktívnu látku uvedenú v prílohe II k tomuto nariadeniu, predloží podľa smernice 76/769/EHS Európskemu parlamentu a Rade návrh na zákaz jej uvedenia na trh a používania, vrátane jej používania na biocídne účely, v určitých alebo vo všetkých typoch prípravkov, postupy používania v príslušnom(-ých) type(-och) prípravku(-ov) ustanovené v tomto nariadení, týkajúce sa tejto látky, môžu byť pozastavené až do rozhodnutia o tomto návrhu.

Článok 14

Zmeny a doplnky k nariadeniu (ES) č. 1896/2000

Nariadenie (ES) č. 1896/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1) V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

"3. Ak Komisia prijme oznámenie, oznamovateľ poskytne príslušnému orgánu určeného členského štátu spravodajcu všetky údaje a informácie potrebné na posúdenie danej existujúcej aktívnej látky kvôli jej možnému zaradeniu do prílohy I alebo prílohy IA smernice 98/8/ES v priebehu druhej fázy programu posudzovania. Určenie vykoná Komisia po vytvorení zoznamu uvedeného v článku 6 ods. 1 bod b) tohto nariadenia".

2) V článku 4 ods. 4 sa vypúšťajú prvé tri pododseky.

3) Článok 7 sa vypúšťa.

4) V článku 8 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"Ak Komisia prijme oznámenie, oznamovateľ poskytne príslušnému orgánu určeného členského štátu spravodajcu všetky údaje a informácie potrebné na posúdenie danej existujúcej aktívnej látky kvôli jej možnému zaradeniu do prílohy IB smernice 98/8/ES v priebehu druhej fázy programu posudzovania. Určenie vykoná Komisia po vytvorení zoznamu uvedeného v článku 6 ods. 1 bod b) tohto nariadenia".

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2003

Za Komisiu

Margot Wallström

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 6.

[3] Ú. v. ES L 258, 26.9.2002, s. 15.

[4] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Ú. v. ES L 178, 17.7.2003, s. 24.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

EXISTUJÚCE AKTÍVNE LÁTKY

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 |

Ergokalciferol/Vitamín D2 | 200-014-9 | 50-14-6 |

Kyselina mliečna | 200-018-0 | 50-21-5 |

Klofenotán/DDT | 200-024-3 | 50-29-3 |

Kyselina askorbová | 200-066-2 | 50-81-7 |

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/Piperonyl butoxid | 200-076-7 | 51-03-6 |

2,4-dinitrofenol | 200-087-7 | 51-28-5 |

2-imidazol-4-yletylamín | 200-100-6 | 51-45-6 |

Bronopol | 200-143-0 | 52-51-7 |

Trichlórfon | 200-149-3 | 52-68-6 |

Nátrium-salicylát | 200-198-0 | 54-21-7 |

Fentión | 200-231-9 | 55-38-9 |

Propán-1,2,3-triyl-trinitrát/Glycerol trinitrát | 200-240-8 | 55-63-0 |

Bis(tributylstanium)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 |

Tributylstanium-acetát | 200-269-6 | 56-36-0 |

Kumafos | 200-285-3 | 56-72-4 |

Glycerol | 200-289-5 | 56-81-5 |

Di(acetát) chlórhexidínu/Chlorhexidín-diacetát | 200-302-4 | 56-95-1 |

Alyl izotiokyanát | 200-309-2 | 57-06-7 |

Cetrimónium-bromid/Hexadecyltrimetylamónium-bromid | 200-311-3 | 57-09-0 |

Močovina | 200-315-5 | 57-13-6 |

Strychnín | 200-319-7 | 57-24-9 |

Propán-1,2-diol | 200-338-0 | 57-55-6 |

Kofeín | 200-362-1 | 58-08-2 |

Difenoxarzín-10-yloxid | 200-377-3 | 58-36-6 |

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexán alebo Gama-BHC/Lindán | 200-401-2 | 58-89-9 |

Sulfachinoxalín | 200-423-2 | 59-40-5 |

Chlórkrezol | 200-431-6 | 59-50-7 |

2-fenyletanol | 200-456-2 | 60-12-8 |

Dimetoát | 200-480-3 | 60-51-5 |

Metyltionínium-chlorid | 200-515-2 | 61-73-4 |

Tiomočovina | 200-543-5 | 62-56-6 |

Dichlórvos | 200-547-7 | 62-73-7 |

Karbaryl | 200-555-0 | 63-25-2 |

Etanol | 200-578-6 | 64-17-5 |

Kyselina mravčia | 200-579-1 | 64-18-6 |

Kyselina octová | 200-580-7 | 64-19-7 |

Kyselina benzoová | 200-618-2 | 65-85-0 |

Propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 |

Chloroform/Trichlórmetán | 200-663-8 | 67-66-3 |

Kolekalciferol | 200-673-2 | 67-97-0 |

Kyselina salicylová | 200-712-3 | 69-72-7 |

Hexachlórfén | 200-733-8 | 70-30-4 |

Propan-1-ol | 200-746-9 | 71-23-8 |

Butan-1-ol | 200-751-6 | 71-36-3 |

Metoxychlór | 200-779-9 | 72-43-5 |

Brómmetán/Metylbromid | 200-813-2 | 74-83-9 |

Kyanovodík | 200-821-6 | 74-90-8 |

Metaldehyd | 200-836-8 | 9002-91-9 |

Sírouhlík | 200-843-6 | 75-15-0 |

Oxirán | 200-849-9 | 75-21-8 |

Jodoform/trijódmetán | 200-874-5 | 75-47-8 |

Terc-butyl-hydroperoxid | 200-915-7 | 75-91-2 |

Trichlórnitrometán | 200-930-9 | 76-06-2 |

Bornan-2-ón/Gáfor | 200-945-0 | 76-22-2 |

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS-2,10-dimetoxy)-3,8,11a,11c-tetrametyl 1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromén-1,5,11-trión/kvasín | 200-985-9 | 76-78-8 |

1,3-dibróm-5,5-dimetylhydantoín | 201-030-9 | 77-48-5 |

Kyselina 3b-hydroxyurs-12-én-28-ová/kyselina ursolová | 201-034-0 | 77-52-1 |

Kyselina citrónová | 201-069-1 | 77-92-9 |

Monohydrát kyseliny citrónovej | 201-069-1 | 5949-29-1 |

Kyselina 1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexánkarboxylová | 201-072-8 | 77-95-2 |

Linalol | 201-134-4 | 78-70-6 |

2-metylpropan-1-ol | 201-148-0 | 78-83-1 |

2-chlóracetamid | 201-174-2 | 79-07-2 |

Kyselina brómoctová | 201-175-8 | 79-08-3 |

Kyselina propiónová | 201-176-3 | 79-09-4 |

Kyselina chlóroctová | 201-178-4 | 79-11-8 |

Kyselina glykolová | 201-180-5 | 79-14-1 |

Kyselina peroxyoctová | 201-186-8 | 79-21-0 |

Kyselina (+)-L-mliečna | 201-196-2 | 79-33-4 |

4-(1,1-dimetylpropyl)fenol | 201-280-9 | 80-46-6 |

Pin-2(3)-én | 201-291-9 | 80-56-8 |

Senozid A | 201-339-9 | 81-27-6 |

Warfarín | 201-377-6 | 81-81-2 |

Kumachlór | 201-378-1 | 81-82-3 |

Difacinón | 201-434-5 | 82-66-6 |

Etyl-chinín-karbonát | 201-500-3 | 83-75-0 |

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro chromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón/rotenón | 201-501-9 | 83-79-4 |

Antrachinón | 201-549-0 | 84-65-1 |

Dibutyl-ftalát | 201-557-4 | 84-74-2 |

2-hydroxybenzanilid/Salicylanilid | 201-727-8 | 87-17-2 |

Kyselina (+)-vínna | 201-766-0 | 87-69-4 |

Pentachlórfenol | 201-778-6 | 87-86-5 |

Symklozén | 201-782-8 | 87-90-1 |

4-chlór-3,5-dimetylfenol/Chlórxylenol | 201-793-8 | 88-04-0 |

2,4,6-trichlórfenol | 201-795-9 | 88-06-2 |

Mentol | 201-939-0 | 89-78-1 |

Izopulegol | 201-940-6 | 89-79-2 |

Tymol | 201-944-8 | 89-83-8 |

Guajakol/2-metoxyfenol | 201-964-7 | 90-05-1 |

Bifenyl-2-ol | 201-993-5 | 90-43-7 |

Naftalén | 202-049-5 | 91-20-3 |

Propyl 4-hydroxybenzoát | 202-307-7 | 94-13-3 |

Butyl 4-hydroxybenzoát | 202-318-7 | 94-26-8 |

Dibenzoylperoxid | 202-327-6 | 94-36-0 |

2-etylhexán-1,3-diol | 202-377-9 | 94-96-2 |

Benzotriazol | 202-394-1 | 95-14-7 |

3-chlórpropán-1,2-diol | 202-492-4 | 96-24-2 |

Dichlórfen | 202-567-1 | 97-23-4 |

Eugenol | 202-589-1 | 97-53-0 |

Alantoín | 202-592-8 | 97-59-6 |

Metyl 4-hydroxybenzoát | 202-785-7 | 99-76-3 |

Benzylalkohol | 202-859-9 | 100-51-6 |

2,2'-[(1,1,3-trimetylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinan] | 202-899-7 | 100-89-0 |

Metenamín/Hexametyléntetramín | 202-905-8 | 100-97-0 |

Triklokarbán | 202-924-1 | 101-20-2 |

Chlórprofám | 202-925-7 | 101-21-3 |

1,1',1'',1'''-etyléndinitrilotetrapropan-2-ol | 203-041-4 | 102-60-3 |

2,2',2''-nitrilotrietanol | 203-049-8 | 102-71-6 |

Chlórfenezín | 203-192-6 | 104-29-0 |

Anetol | 203-205-5 | 104-46-1 |

Aldehyd kyseliny škoricovej/(E)-3-fenyl-propenál | 203-213-9 | 104-55-2 |

2-etylhexán-1-ol/izooktanol | 203-234-3 | 104-76-7 |

Citronelol | 203-375-0 | 106-22-9 |

Citronelál | 203-376-6 | 106-23-0 |

Geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 |

1,4-dichlórbenzén | 203-400-5 | 106-46-7 |

Etyléndiamín | 203-468-6 | 107-15-3 |

Chlóracetaldehyd | 203-472-8 | 107-20-0 |

Etán-1,2-diol | 203-473-3 | 107-21-1 |

Etándiál/Glyoxal | 203-474-9 | 107-22-2 |

Metyl-formiát | 203-481-7 | 107-31-3 |

Bután-1,3-diol | 203-529-7 | 107-88-0 |

Vinyl-acetát | 203-545-4 | 108-05-4 |

Acetanhydrid | 203-564-8 | 10824-7 |

m-krezol | 203-577-9 | 108-39-4 |

Rezorcinol | 203-585-2 | 108-46-3 |

Kyselina kyanmočová | 203-618-0 | 108-80-5 |

Fenol | 203-632-7 | 108-95-2 |

Etyl-formiát | 203-721-0 | 109-94-4 |

Kyselina jantárová | 203-740-4 | 110-15-6 |

Kyselina hexa-2,4-diénová/Kyselina sorbová | 203-768-7 | 110-44-1 |

Pyridín | 203-809-9 | 110-86-1 |

Morfolín | 203-815-1 | 110-91-8 |

Pentándiál/Glutaral | 203-856-5 | 111-30-8 |

2-butoxyetanol | 203-905-0 | 111-76-2 |

Cetrimónium-chlorid/Hexadecyl-trimetylamónium-chlorid | 203-928-6 | 112-02-7 |

Kyselina nonánová | 203-931-2 | 112-05-0 |

Undekán-2-ón/Metyl-nonyl-ketón | 203-937-5 | 112-12-9 |

2,2'-(etyléndioxy)dietanol/Trietylénglykol | 203-953-2 | 112-27-6 |

Kyselina undec-10-énová | 203-965-8 | 112-38-9 |

Kyselina olejová | 204-007-1 | 112-80-1 |

Kyselina (Z)-dokoz-13-énová | 204-011-3 | 112-86-7 |

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 |

Propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 |

Endosulfán | 204-079-4 | 115-29-7 |

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptán-2-yl tiokyanátoacetát | 204-081-5 | 115-31-1 |

Dikofol | 204-082-0 | 115-32-2 |

Linalyl-acetát | 204-116-4 | 115-95-7 |

3,3',4',5,7-pentahydroxyflavón | 204-187-1 | 117-39-5 |

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín | 204-258-7 | 118-52-5 |

Metyl-2-hydroxybenzoát | 204-317-7 | 119-36-8 |

Chlorofén | 204-385-8 | 120-32-1 |

Etyl 4-hydroxybenzoát | 204-399-4 | 120-47-8 |

Benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 |

Piperonál | 204-409-7 | 120-57-0 |

Indol | 204-420-7 | 120-72-9 |

O-3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín II | 204-454-2 | 121-20-0 |

O-2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl [1R-[1a[S*(Z)],3b]]-chryzantemát/pyretrín I | 204-455-8 | 121-21-1 |

O-[2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl]-[1R-[1 a[S*(Z)](3b]]-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/pyretrín II | 204-462-6 | 121-29-9 |

Benzetónium-chlorid | 204-479-9 | 121-54-0 |

5-nitrotiazol-2-ylamín | 204-490-9 | 121-66-4 |

Malatión | 204-497-7 | 121-75-5 |

Fenitrotión | 204-524-2 | 122-14-5 |

Cetalkónium-chlorid | 204-526-3 | 122-18-9 |

Benzyldimetyl(oktadecyl)amónium-chlorid | 204-527-9 | 122-19-0 |

Simazín | 204-535-2 | 122-34-9 |

Profám | 204-542-0 | 122-42-9 |

4-fenylbutanón | 204-555-1 | 122-57-6 |

2-fenoxyetanol | 204-589-7 | 122-99-6 |

Cetylpyridínium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 |

Monohydrát cetylpyridínium chloridu | 204-593-9 | 6004-24-6 |

2-etylhexanál | 204-596-5 | 123-05-7 |

Pyridazín-3,6-diol/Maleín hydrazid | 204-619-9 | 123-33-1 |

Kyselina adipová | 204-673-3 | 124-04-9 |

Kyselina oktánová | 204-677-5 | 124-07-2 |

Dodecylamín/Laurylamín | 204-690-6 | 124-22-1 |

Oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 |

Nátrium-dimetylarzinát | 204-708-2 | 124-65-2 |

exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol | 204-712-4 | 124-76-5 |

Nitrometylidíntrimetanol | 204-769-5 | 126-11-4 |

Octan sodný | 204-823-8 | 127-09-3 |

Nátrium-N-chlórbenzénsulfónamid | 204-847-9 | 127-52-6 |

Nátrium-tozylchloramid | 204-854-7 | 127-65-1 |

Bis(2,3,3,3-tetrachlórpropyl) éter | 204-870-4 | 127-90-2 |

Kálium-dimetylditiokarbamát | 204-875-1 | 128-03-0 |

Nátrium-dimetylditiokarbamát | 204-876-7 | 128-04-1 |

N-brómsukcínimid | 204-877-2 | 128-08-5 |

N-chlórsukcínimid | 204-878-8 | 128-09-6 |

2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol/2,6-di-terc-butyl-p-krezol | 204-881-4 | 128-37-0 |

Warfarín sodný | 204-929-4 | 129-06-6 |

Dimetyl-ftalát | 205-011-6 | 131-11-3 |

Nátrium-pentachlórfenolát | 205-025-2 | 131-52-2 |

Nátrium-2-bifenylát | 205-055-6 | 132-27-4 |

Nátrium-2-bifenylát tetrahydrát | 205-055-6 | 6152-33-6 |

Kaptán | 205-087-0 | 133-06-2 |

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid/Folpet | 205-088-6 | 133-07-3 |

2,4-dichlór-3,5-dimetylfenol | 205-109-9 | 133-53-9 |

Metyl-antranilát | 205-132-4 | 134-20-3 |

Bis(8-hydroxychinolínium)-sulfát | 205-137-1 | 134-31-6 |

N,N-dietyl-3-metylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 |

Dipropyl pyridín-2,5-dikarboxylát | 205-245-9 | 136-45-8 |

Zinkium-bis(2-etylhexanoát) | 205-251-1 | 136-53-8 |

6-metylbenzotriazol | 205-265-8 | 136-85-6 |

Tirám | 205-286-2 | 137-26-8 |

Zirám | 205-288-3 | 137-30-4 |

Nátrium-propionát | 205-290-4 | 137-40-6 |

Kálium-metylditiokarbamát | 205-292-5 | 137-41-7 |

Nátrium-metám | 205-293-0 | 137-42-8 |

Dipentén | 205-341-0 | 138-86-3 |

Dinátrium-kyanoditiokarbamát | 205-346-8 | 138-93-2 |

Benzyl(dodecyl)dimetylamónium-chlorid | 205-351-5 | 139-07-1 |

Miristalkónium-chlorid | 205-352-0 | 139-08-2 |

Kyselina nitrilotrioctová | 205-355-7 | 139-13-9 |

p-tolyl-acetát | 205-413-1 | 140-39-6 |

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina | 205-444-0 | 140-95-4 |

Mravčan sodný | 205-488-0 | 141-53-7 |

(2,3-dihydroxypropyl)-dodekanoát | 205-526-6 | 142-18-7 |

Nabam | 205-547-0 | 142-59-6 |

Kyselina hexánová | 205-550-7 | 142-62-1 |

Kyselina dodekánová | 205-582-1 | 143-07-7 |

Kálium-oleát | 205-590-5 | 143-18-0 |

Hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 |

Kyselina šťaveľová | 205-634-3 | 144-62-7 |

Chinolín-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 |

Tiabendazol | 205-725-8 | 148-79-8 |

Benzotiazol-2-tiol | 205-736-8 | 149-30-4 |

Monurón | 205-766-1 | 150-68-5 |

Rutozid | 205-814-1 | 153-18-4 |

Kyselina 2-oxoetánová | 206-058-5 | 298-12-4 |

Fenchlórfos | 206-082-6 | 299-84-3 |

Naled | 206-098-3 | 300-76-5 |

Kyselina 2-hydroxy-5-chlórbenzoová | 206-283-9 | 321-14-2 |

Diurón | 206-354-4 | 330-54-1 |

Tiokyanatan draselný | 206-370-1 | 333-20-0 |

Diazinón | 206-373-8 | 333-41-5 |

Kyselina dekánová | 206-376-4 | 334-48-5 |

Kyánamid | 206-992-3 | 420-04-2 |

Metronidazol | 207-136-1 | 443-48-1 |

Cineol | 207-431-5 | 470-82-6 |

7,8-dihydroxykumarín | 207-632-8 | 486-35-1 |

Uhličitan sodný | 207-838-8 | 497-19-8 |

2-hydroxy-4-izopropyl-2,4,6-cyklohepta-2,4,6-trién-1-ón | 207-880-7 | 499-44-5 |

Karvakrol | 207-889-6 | 499-75-2 |

6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranozyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-triénolid/scilirozid | 208-077-4 | 507-60-8 |

Uhličitan bárnatý | 208-167-3 | 513-77-9 |

3-acetyl-6-metyl-2H,3H-pyrán-2,4-dión | 208-293-9 | 520-45-6 |

Ozalmid | 208-385-9 | 526-18-1 |

2,6-dimetoxy-1,4-benzochinón | 208-484-7 | 530-55-2 |

Akridín-3,6-diamín, dihydrochlorid | 208-515-4 | 531-73-7 |

Nátrium-benzoát | 208-534-8 | 532-32-1 |

Dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 |

Hydrogenuhličitan sodný/Seskviuhličitan sodný | 208-580-9 | 533-96-0 |

Uhličitan strieborný | 208-590-3 | 534-16-7 |

Krimidín | 208-622-6 | 535-89-7 |

Mravčan vápenatý | 208-863-7 | 544-17-2 |

Kyselina tetradekánová | 208-875-2 | 544-63-8 |

1-izopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexán-3-ón | 208-912-2 | 546-80-5 |

10,11-dimetyl-1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-fenantro[1,10,9,8-opqra]-perylén-7,14-dión/Hypericum perforatum | 208-941-0 | 548-04-9 |

[4-[4,4'-bis(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid | 208-953-6 | 548-62-9 |

Benzoan zinočnatý | 209-047-3 | 553-72-0 |

Metyl-izotiokyanát | 209-132-5 | 556-61-6 |

4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilín-hydrochlorid | 209-321-2 | 569-61-9 |

[4-[a-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid/chlorid malachitovej zelenej | 209-322-8 | 569-64-2 |

Kálium-benzoát | 209-481-3 | 582-25-2 |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (všetky izoméry; pomer: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrín | 209-542-4 | 584-79-2 |

3-(4-anilínofenyldiazenyl)benzénsulfonát sodný/metanilová žltá | 209-608-2 | 587-98-4 |

Kyselina DL-mliečna | 209-954-4 | 598-82-3 |

BHC alebo HCH/Hexachlórcyklohexán | 210-168-9 | 608-73-1 |

Kyselina DL-jablčná | 210-514-9 | 617-48-1 |

N-(hydroxymetyl)acetamid | 210-897-2 | 625-51-4 |

Sukcínaldehyd | 211-333-8 | 638-37-9 |

2-fluóracetamid | 211-363-1 | 640-19-7 |

Ftalaldehyd | 211-402-2 | 643-79-8 |

Kyselina 2-hydroxyetánsulfónová, zlúčenina s 4,4'-[hexán-1,6-diylbis(oxy)]di(benzénkarboxamidínom) (2:1) | 211-533-5 | 659-40-5 |

2,5-dimetoxytetrahydrofurán | 211-797-1 | 696-59-3 |

N-[(fluórdichlórmetyl)sulfanyl]ftalimid | 211-952-3 | 719-96-0 |

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid | 211-986-9 | 731-27-1 |

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón | 212-506-0 | 822-89-9 |

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát | 212-579-9 | 828-00-2 |

Terbutrín | 212-950-5 | 886-50-0 |

Proflavín, hydrochlorid | 213-459-9 | 952-23-8 |

N'1-(chinoxalín-2-yl)sulfanilamid, sodná soľ | 213-526-2 | 967-80-6 |

Norbormid | 213-589-6 | 991-42-4 |

(Hydroxymetyl)močovina | 213-674-8 | 1000-82-4 |

Dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 |

Tiokyanatan meďný | 214-183-1 | 1111-67-7 |

N-dodecyltrimetylamónium-bromid | 214-290-3 | 1119-94-4 |

Tetradónium-bromid | 214-291-9 | 1119-97-7 |

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-tetrametrín | 214-619-0 | 1166-46-7 |

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón | 214-754-5 | 1192-52-5 |

Xylenol | 215-089-3 | 1300-71-6 |

Bentonit (koloidný íl pozostávajúci najmä z montmorilonitu) | 215-108-5 | 1302-78-9 |

Oxid arzeničný | 215-116-9 | 1303-28-2 |

Oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 |

Hydroxid draselný | 215-181-3 | 1310-58-3 |

Hydroxid sodný | 215-185-5 | 1310-73-2 |

Kyselina kremičitá, draselná soľ/Kremičitan draselný | 215-199-1 | 1312-76-1 |

Oxid zinočnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 |

Fosfid zinočnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 |

Sulfid zinočnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 |

Oxid manganitý | 215-264-5 | 1317-35-7 |

Oxid meďnatý | 215-269-1 | 1317-38-0 |

Oxid meďný | 215-270-7 | 1317-39-1 |

Krezol | 215-293-2 | 1319-77-3 |

Chlorid hlinitý, bázický | 215-477-2 | 1327-41-9 |

Tetraboritan sodný, bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 |

Dekahydrát tetraboritanu sodného | 215-540-4 | 1303-96-4 |

Trihydroxid-chlorid meďnatý | 215-572-9 | 1332-65-6 |

Oxid chrómový | 215-607-8 | 1333-82-0 |

Hydrogendifluorid sodný | 215-608-3 | 1333-83-1 |

Kyseliny nafténové, soli s meďou | 215-657-0 | 1338-02-9 |

2-butanón, peroxid | 215-661-2 | 1338-23-4 |

Kyseliny nafténové | 215-662-8 | 1338-24-5 |

Hydrogendifluorid amónny | 215-676-7 | 1341-49-7 |

Kremičitan sodný/kyselina ortokremičitá, sodná soľ | 215-687-4 | 1344-09-8 |

Chlorid meďnatý | 215-704-5 | 1344-67-8 |

N,N''-bis(2-etylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidín dihydrochlorid | 216-994-6 | 1715-30-6 |

Monolinurón | 217-129-5 | 1746-81-2 |

2,4-dichlórbenzylalkohol | 217-210-5 | 1777-82-8 |

Etakridín laktát | 217-408-1 | 1837-57-6 |

4,4'-(2-etyl-2-nitropropán-1,3-diyl)bismorfolín | 217-450-0 | 1854-23-5 |

Chlórtalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 |

Dodecylamónium-acetát | 217-956-1 | 2016-56-0 |

1,1-dimetyl-3-(3-trifluórmetylfenyl)močovina | 218-500-4 | 2164-17-2 |

Alyl(propyl)disulfán | 218-550-7 | 2179-59-1 |

4-(2-nitrobutyl)morfolín | 218-748-3 | 2224-44-4 |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín | 219-145-8 | 2372-82-9 |

Didecyl(dimetyl)amónium-bromid | 219-234-1 | 2390-68-3 |

Tolnaftát | 219-266-6 | 2398-96-1 |

Bis[[4-[4-(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](dimetyl)amónium]-dihydrogen-dioxalát, oxalát, dioxalát | 219-441-7 | 2437-29-8 |

Dodín | 219-459-5 | 2439-10-3 |

2-bróm-1-(4-hydroxyfenyl)etan-1-ón | 219-655-0 | 2491-38-5 |

2,2'-disulfándiylbis(N-metylbenzamid) | 219-768-5 | 2527-58-4 |

2,2'-[metylénbis(oxy)]bisetanol | 219-891-4 | 2565-36-8 |

Fentoát | 219-997-0 | 2597-03-7 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | 220-120-9 | 2634-33-5 |

2,2'-[(1-metylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinan] | 220-198-4 | 2665-13-6 |

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón | 220-239-6 | 2682-20-4 |

Oxid-difluorid siričitý | 220-281-5 | 2699-79-8 |

2-amino-3-chlór-1,4-naftochinón | 220-529-2 | 2797-51-5 |

2-chlór-N-(hydroxymetyl)acetamid | 220-598-9 | 2832-19-1 |

Troklozén-nátrium | 220-767-7 | 2893-78-9 |

Dihydrát dichlórizokyanurátu sodného | 220-767-7 | 51580-86-0 |

Chlórpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 |

Mecetrónium-etylsulfát | 221-106-5 | 3006-10-8 |

Dodecyl(etyl)(dimetyl)amónium-etylsulfát | 221-108-6 | 3006-13-1 |

Bis(trichlórmetyl) sulfón | 221-310-4 | 3064-70-8 |

Nátrium-[2-(2-dodecyloxyetoxy)etyl]-sulfát | 221-416-0 | 3088-31-1 |

4-izopropyl-3-metylfenol | 221-761-7 | 3228-02-2 |

Dusičnan meďnatý | 221-838-5 | 3251-23-8 |

Triklozán | 222-182-2 | 3380-34-5 |

Temefos | 222-191-1 | 3383-96-8 |

1-izopropyl-4-metylidénbicyklo[3.1.0]hexán | 222-212-4 | 3387-41-5 |

Okt-1-én-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 |

Nátrium-5-chlór-2-[4-chlór-2-[[[(3,4-dichlórfenyl)amino]karbonyl]amino]fenoxy]benzénsulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 |

Etylénbis(oxy)dimetanol | 222-720-6 | 3586-55-8 |

Chlórfacinón | 223-003-0 | 3691-35-8 |

Dipyritión | 223-024-5 | 3696-28-4 |

Chlórhexidín dihydrochlorid | 223-026-6 | 697-42-5 |

Denatónium-benzoát | 223-095-2 | 3734-33-6 |

Nátrium-2,4,6-trichlórfenolát | 223-246-2 | 3784-03-0 |

Pyridín-2-tiol-1-oxid, sodná soľ | 223-296-5 | 3811-73-2 |

1,3,5-tris(3-metoxypropyl)-hexahydro-1,3,5-triazín | 223-563-6 | 3960-05-2 |

Kyselina 4-oxo-4-[(tributylstanyl)oxy]but-2-énová/tributyltín maleát | 223-701-5 | 4027-18-3 |

Meténamín-3-chlóralylchlorid | 223-805-0 | 4080-31-3 |

N-etylheptadekafluóroktánsulfónamid | 223-980-3 | 4151-50-2 |

Izobutyl 4-hydroxybenzoát/izobutyl parabén | 224-208-8 | 4247-02-3 |

Tributylstanyl-2-hydroxybenzoát/tributyltín salicylát | 224-397-7 | 4342-30-7 |

Tributylstanyl-benzoát/tributyltín benzoát | 224-399-8 | 4342-36-3 |

Nátrium-1-(6-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrán-3-ylidén)etanolát | 224-580-1 | 4418-26-2 |

Dietylamónium-2-hydroxybenzoát | 224-586-4 | 4419-92-5 |

Dimetyl-dikarbonát | 224-859-8 | 4525-33-1 |

Farnezol | 225-004-1 | 4602-84-0 |

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol | 225-208-0 | 4719-04-4 |

Kyselina oktylfosfónová | 225-218-5 | 4724-48-5 |

Nátrium-4-(metoxykarbonyl)fenolát | 225-714-1 | 5026-62-0 |

Kyselina amidosírová | 226-218-8 | 5329-14-6 |

Citral | 226-394-6 | 5392-40-5 |

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión | 226-408-0 | 5395-50-6 |

1-benzyl-1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekán-1-ium-chlorid | 226-445-2 | 5400-93-1 |

Dimetyl(dioktyl)amónium-chlorid | 226-901-0 | 5538-94-3 |

N-dodecylpropán-1,3-diamín | 226-902-6 | 5538-95-4 |

O,O'-dimetyl-O'-(3,5,6-trichlórpyridín-2-yl)-fosforotioát/chlórpyrifos-metyl | 227-011-5 | 5598-13-0 |

N,N'-metyléndimorfolín | 227-062-3 | 5625-90-1 |

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)chromén-2-on/kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 |

Terbutylazín | 227-637-9 | 5915-41-3 |

(R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexén | 227-813-5 | 5989-27-5 |

4-metoxybenzén-1,3-diamín, soľ s kyselinou sírovou | 228-290-6 | 6219-67-6 |

Metylénditiokyanát | 228-652-3 | 6317-18-6 |

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 229-222-8 | 6440-58-0 |

Dodicín | 229-930-7 | 6843-97-6 |

Kyselina jablčná | 230-022-8 | 6915-15-7 |

(2-bróm-2-nitrovinyl)benzén | 230-515-8 | 7166-19-0 |

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 |

(Z)-N-oktadec-9-énylpropán-1,3-diamín | 230-528-9 | 7173-62-8 |

Benzyl(dodecyl)(dimetyl)amónium-bromid | 230-698-4 | 7281-04-1 |

Prometrín | 230-711-3 | 7287-19-6 |

Striebro | 231-131-3 | 7440-22-4 |

Bór | 231-151-2 | 7440-42-8 |

Meď | 231-159-6 | 7440-50-8 |

Zinok | 231-175-3 | 7440-66-6 |

Oxid siričitý | 231-195-2 | 7446-09-5 |

Síran taličitý | 231-201-3 | 7446-18-6 |

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 |

Chinín, hydrochlorid | 231-437-7 | 6119-47-7 |

Jód | 231-442-4 | 7553-56-2 |

Jód vo forme jodoforu | zmes | 39392-86-4 |

Jódový komplex v roztoku s neiónovými detergentami | zmes | |

Polyvinylpyrolidón jódu | polymér | 25655-41-8 |

Alkylaryl polyéter alkohol-jódový komplex | polymér | |

Jódový komplex s etylén-propylénovým blokovým kopolymérom (pluronický) | polymér | |

Jódový komplex s polyalkylénglykolom | polymér | |

Jódovaná živica/Polyjodidová aniónová živica | polymér | |

Fosforečnan sodný/(TSP) | 231-509-8 | 7601-54-9 |

Oxid kremičitý — amorfný | 231-545-4 | 7631-86-9 |

Hydrogensiričitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 |

Dusitan sodný | 231-555-9 | 7632-00-0 |

Tetrahydroxo-di-µ-peroxodiboritan disodný/hydrát perboritanu sodného | 231-556-4 | 7632 04 4 |

Chlorovodík/kyselina chlorovodíková | 231-595-7 | 7647-01-0 |

Chlorid sodný | 231-598-3 | 7647-14-5 |

Bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 |

Kyselina trihydrogenfosforečná | 231-633-2 | 7664-38-2 |

Fluorovodík | 231-634-8 | 7664-39-3 |

Amoniak, bezvodý | 231-635-3 | 7664-41-7 |

Kyselina sírová | 231-639-5 | 7664-93-9 |

Jodid draselný | 231-659-4 | 7681-11-0 |

Hydrogensíran sodný | 231-665-7 | 7681-38-1 |

Fluorid sodný | 231-667-8 | 7681-49-4 |

Chlórnan sodný | 231-668-3 | 7681-52-9 |

Disiričitan disodný | 231-673-0 | 7681-57-4 |

Tetrametrín | 231-711-6 | 7696-12-0 |

Síra | 231-722-6 | 7704-34-9 |

Síran železnatý | 231-753-5 | 7720-78-7 |

Heptahydrát síranu železnatého | 231-753-5 | 7782-63-0 |

Manganistan draselný | 231-760-3 | 7722-64-7 |

Peroxid vodíka | 231-765-0 | 7722-84-1 |

Bróm | 231-778-1 | 7726-95-6 |

Peroxodisíran didraselný | 231-781-8 | 7727-21-1 |

Dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 |

Síran zinočnatý/Heptahydrát síranu zinočnatého | 231-793-3 | 7446-20-0 |

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol | 231-810-4 | 7747-35-5 |

Siričitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 |

Chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 |

Chlorid meďný | 231-842-9 | 7758-89-6 |

Síran meďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 |

Pentahydrát síranu meďnatého | 231-847-6 | 7758-99-8 |

Dusičnan strieborný | 231-853-9 | 7761-88-8 |

Pentahydrát tiosíranu sodného | 231-867-5 | 10102-17-7 |

Chlorečnan sodný | 231-887-4 | 775-09-9 |

Peroxodisíran disodný | 231-892-1 | 7775-27-1 |

Dichróman didraselný | 231-906-6 | 7778-50-9 |

Chlórnan vápenatý | 231-908-7 | 7778-54-3 |

-1,3,5-trietylhexahydro-1,3,5-triazín | 231-924-4 | 7779-27-3 |

Chlór | 231-959-5 | 7782-50-5 |

Hydrogensíran amónny | 231-984-1 | 7783-20-2 |

Chlorid strieborný | 232-033-3 | 7783-90-6 |

Bissíran amónno-hlinitý | 232-055-3 | 7784-25-0 |

Síran mangánatý | 232-089-9 | 7785-87-7 |

Tetrahydrát síranu mangánatého | 232-089-9 | 10101-68-5 |

Chlorid jodný | 232-236-7 | 7790-99-0 |

Terpineol | 232-268-1 | 8000-41-7 |

Sójový olej | 232-274-4 | 8001-22-7 |

Ľanový olej | 232-278-6 | 8001-26-1 |

Kukuričný olej | 232-281-2 | 8001-30-7 |

Kokosový olej | 232-282-8 | 8001-31-8 |

Kreozot | 232-287-5 | 8001-58-9 |

Ricínový olej | 232-293-8 | 8001-79-4 |

Kostný olej/živočíšny olej | 232-294-3 | 8001-85-2 |

Repkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 |

Pyretríny a pyretroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 |

Terpentínový olej | 232-350-7 | 8006-64-2 |

Cesnak, extrakt | 232-371-1 | 8008-99-9 |

Decht, borovica/decht z borovicového dreva | 232-374-8 | 8011-48-1 |

Včelí vosk | 232-383-7 | 8012-89-3 |

Parafínové oleje | 232-384-2 | 8012-95-1 |

Oleje, avokádové | 232-428-0 | 8024-32-6 |

Sladký pomarančový extrakt | 232-433-8 | 8028-48-6 |

Biely minerálny olej (ropný) | 232-455-8 | 8042-47-5 |

Saponíny | 232-462-6 | 8047-15-2 |

Živica talového oleja | 232-484-6 | 8052-10-6 |

Asfalt/Bitumen | 232-490-9 | 8052-42-4 |

Kurbarilové živice | 232-527-9 | 9000-14-0 |

Lignín | 232-682-2 | 9005-53-2 |

Síran hlinitý | 233-135-0 | 10043-01-3 |

Kyselina trihydrogenboritá | 233-139-2 | 10043-35-3 |

Bissíran hlinito-draselný/alum | 233-141-3 | 10043-67-1 |

Oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 |

Siričitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 |

Nátrium-hydrogen-2,2'-metylénbis(4-chlórfenolát) | 233-457-1 | 10187-52-7 |

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid | 233-539-7 | 10222-01-2 |

Síran strieborný | 233-653-7 | 10294-26-5 |

Metafosforečnan sodný | 233-782-9 | 10361-03-2 |

Oxín-kuprium | 233-841-9 | 10380-28-6 |

Resmetrín | 233-940-7 | 10453-86-8 |

N,N''-etylénbis(N-acetylacetamid) | 234-123-8 | 10543-57-4 |

Dichróman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 |

Karbendazím | 234-232-0 | 10605-21-7 |

Tetrakis(fosforečnan)-chlórnan tridekasodný | 234-307-8 | 11084-85-8 |

Kyselina trihydrogenboritá | 234-343-4 | 11113-50-1 |

Peroxoboritan sodný | 234-390-0 | 10486-00-7 |

Kyselina peroxoboritá, sodná soľ | 234-390-0 | 11138-47-9 |

Kyseliny nafténové, zinočnaté soli | 234-409-2 | 12001-85-3 |

Oktaboritan disodný | 234-541-0 | 12008-41-2 |

Tetrahydrát oktaboritanu disodného | 234-541-0 | 12280-03-4 |

Chlorid [2H4]amónny | 234-607-9 | 12015-14-4 |

Pentahydroxid-chlorid hlinitý | 234-933-1 | 12042-91-0 |

Fosfid horečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 |

Nátrium-metylbenzénsulfonát | 235-088-1 | 12068-03-0 |

Uhličitan meďnatý-hydroxid meďnatý, komplex (1:1) | 235-113-6 | 12069-69-1 |

Zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 |

Bromid amónny | 235-183-8 | 12124-97-9 |

Hydrát tetraboritanu disodného | 235-541-3 | 12267-73-1 |

Maneb | 235-654-8 | 12427-38-2 |

Oxid hexaborito-dizinočnatý/Boritan zinočnatý | 235-804-2 | 12767-90-7 |

N-(hydroxymetyl)formamid | 235-938-1 | 13052-19-2 |

2,3,5,6-tetrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridín | 236-035-5 | 13108-52-6 |

Nifurpirinol | 236-503-9 | 13411-16-0 |

Zinkium-pyritión | 236-671-3 | 13463-41-7 |

Oxid titaničitý | 236-675-5 | 13463-67-7 |

Dodecylguanidín, monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 |

Polyboritan bárnatý | 237-222-4 | 13701-59-2 |

Kálium-[1,1'-bifenyl]-2-olát | 237-243-9 | 13707-65-8 |

Chlórnan lítny | 237-558-1 | 13840-33-0 |

Sodná soľ kyseliny boritej | 237-560-2 | 13840-56-7 |

Chlorid brómny | 237-601-4 | 13863-41-7 |

Bis(dietylditiokarbamáto)zinočnatý komplex | 238-270-9 | 14324-55-1 |

(Benzyloxy)metanol | 238-588-8 | 14548-60-8 |

2,2'-oxybis(4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán) | 238-749-2 | 14697-50-8 |

Foxím | 238-887-3 | 14816-18-3 |

Bis(1-hydroxy-1H-pyridín-2-tionáto-O,S)meďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 |

Bis(8-hydroxychinolyl)-sulfát, monodraselná soľ | 239-133-6 | 15077-57-3 |

2,3-dibrómpropánamid | 239-153-5 | 15102-42-8 |

Perboritan sodný | 239-172-9 | 10332-33-9 |

2,2'-metylénbis(6-bróm-4-chlórfenol) | 239-446-8 | 5435-29-7 |

Chlórotolurón | 239-592-2 | 15545-48-9 |

Uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom (2:3) | 239-707-6 | 15630-89-4 |

Nátrium-4-chlór-3-metylfenolát | 239-825-8 | 15733-22-9 |

Chloralóza | 240-016-7 | 15879-93-3 |

1-bróm-3-chlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 240-230-0 | 16079-88-2 |

Kyselina (R)-2-(4-chlór-2-metylfenoxy)propiónová | 240-539-0 | 16484-77-8 |

Disiričitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 |

Metomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 |

Hexafluorokremičitan disodný | 240-934-8 | 16893-85-9 |

Kyselina hexafluorokremičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 |

Benomyl | 241-775-7 | 17804-35-2 |

Kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N''-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) | 242-354-0 | 18472-51-0 |

O,O-dietyl-O-(5-fenylizoxazol-3-yl)-fosforotioát | 242-624-8 | 18854-01-8 |

Benzoxónium-chlorid | 243-008-1 | 19379-90-9 |

Metyl-hydroxy(metoxy)acetát | 243-271-2 | 19757-97-2 |

4-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén | 243-468-3 | 20018-09-1 |

Hydroxid meďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 |

Oxid strieborný | 243-957-1 | 20667-12-3 |

But-2-én-1,4-diyl-bis(brómacetát) | 243-962-9 | 20679-58-7 |

Fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 |

(Benzotiazol-2-ylsulfanyl)metyl tiokyanát | 244-445-0 | 21564-17-0 |

Tetrachlórvinfos | 244-865-4 | 22248-79-9 |

Bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 |

[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/praletrín | 245-387-9 | 23031-36-9 |

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 |

Terc-butyl-4-metoxyfenol | 246-563-8 | 25013-16-5 |

Bis(hydroxymetyl)močovina | 246-679-9 | 25155-29-7 |

α,α',α''-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol | 246-764-0 | 25254-50-6 |

2,2'-(oktadec-9-enylimino)bisetanol | 246-807-3 | 25307-17-9 |

[3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín I | 246-948-0 | 25402-06-6 |

(3-fenoxybenzyl)-2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/fenotrín | 247-404-5 | 26002-80-2 |

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón | 247-500-7 | 26172-55-4 |

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 247-761-7 | 26530-20-1 |

Kyselina dodecylbenzénsulfónová | 248-289-4 | 27176-87-0 |

Kyselina dodekánová, monoester s glycerolom | 248-337-4 | 27215-38-9 |

Zinkium-neodekanoát | 248-370-4 | 27253-29-8 |

Dodecyl(etylbenzyl)dimetylamónium-chlorid | 248-486-5 | 27479-28-3 |

(Z)-trikoz-9-én | 248-505-7 | 27519-02-4 |

(Dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 |

N-terc-butyl-N'-cyklopropyl-6-(metylsulfanyl)-1,3,5-triazín-2,4-diamín | 248-872-3 | 28159-98-0 |

(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-én-1-yl)-[1R-[1α(S*),3β]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-en-1-yl)cyklopropánkarboxylát/s-bioaletrín | 249-013-5 | 28434-00-6 |

Bioresmetrín | 249-014-0 | 28434-01-7 |

3-[3-(4'-bróm[1,1'-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón/brómadiolón | 249-205-9 | 28772-56-7 |

O',O''-dimetyl-O-(2-dietylamino-6-metylpyrimidín-4-yl)-fosforotioát/pirimifos-metyl | 249-528-5 | 29232-93-7 |

Lítium-heptadekafluóroktánsulfonát | 249-644-6 | 29457-72-5 |

5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán | 250-001-7 | 30007-47-7 |

(E)-izopropyl-3-[[(etylamino)metoxyfosforotioyl]oxy]but-2-énoát | 250-517-2 | 31218-83-4 |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 |

Decyl(dimetyl)(oktyl)amónium-chlorid | 251-035-5 | 32426-11-2 |

Brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 251-171-5 | 32718-18-6 |

Amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 |

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón | 251-835-4 | 34123-59-6 |

2-[(hydroxymetyl)amino]etanol | 251-974-0 | 34375-28-5 |

Kyselina N-[3-(dodecylamino)propyl]aminooctová | 251-993-4 | 34395-72-7 |

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9bdimetyldibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dión, | 252-204-6 | 34769-44-3 |

Nátrium-4-(etoxykarbonyl)fenolát | 252-487-6 | 35285-68-8 |

Nátrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát | 252-488-1 | 35285-69-9 |

2,6-difluór-N-[[(4-chlórfenyl)amino]karbonyl]benzamid | 252-529-3 | 35367-38-5 |

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/Imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 |

(±)-1-(b-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/Technický imazalil | prípravok na ochranu rastlín | 73790-28-0 |

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforotioát/azametifos | 252-626-0 | 35575-96-3 |

2-bróm-2-(brómmetyl)pentándinitril | 252-681-0 | 35691-65-7 |

N-benzyl-N,N-dimetyloktadec-9-én-1-ylamónium-chlorid | 253-363-4 | 37139-99-4 |

Kyselina 2-fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová | 253-733-5 | 37971-36-1 |

4-metoxybenzén-1,3-diamínium-sulfát | 254-323-9 | 39156-41-7 |

N,N''-metylénbis[N'-[3-(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]močovina] | 254-372-6 | 39236-46-9 |

Dinokap | 254-408-0 | 39300-45-3 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanometyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát | 254-484-5 | 39515-40-7 |

Izopropyl-(2E,4E)-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/metoprén | 254-993-2 | 40596-69-8 |

Dimetyl(tetradecyl)[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 255-451-8 | 41591-87-1 |

2-(2-hydroxy-4-metylcyklohexyl)propán-2-ol/zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/Citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 |

4,4-dimetyloxazolidín | 257-048-2 | 51200-87-4 |

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-cis)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát | 257-144-4 | 51348-90-4 |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutanoát/fenvalerát | 257-326-3 | 51630-58-1 |

Etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát | 257-835-0 | 52304-36-6 |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/Cypermetrín | 257-842-9 | 52315-07-8 |

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/Permetrín | 258-067-9 | 52645-53-1 |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibrometenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/deltametrín | 258-256-6 | 52918-63-5 |

Bis(2-etylhexanoáto-O)-µ-oxodizinkium | 259-049-3 | 54262-78-1 |

(1-etinyl-2-metylpent-2-enyl)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/empentrín | 259-154-4 | 54406-48-3 |

3-jódprop-2-inyl butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 |

Tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) | 259-709-0 | 55566-30-8 |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón | 259-978-4 | 56073-07-5 |

4-hydroxy-3-[3-(4'-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-1-benzopyrán-2-ón/Brodifakum | 259-980-5 | 56073-10-0 |

[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]metanol | 260-097-2 | 56289-76-0 |

(2-etoxyetyl)-brómacetát | 260-240-9 | 56521-73-4 |

N-oktyl-N'-[2-(oktylamino)etyl]etyléndiamín | 260-725-5 | 57413-95-3 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, monosodná soľ | 261-184-8 | 58249-25-5 |

Azakonazol | 262-102-3 | 60207-31-0 |

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 |

N,N-bis(2-hydroxyetyl)undec-10-énamid | 262-114-9 | 60239-68-1 |

3-(fenylsulfonyl)-2-chlórakrylonitril | 262-395-8 | 60736-58-5 |

[1,1'-bifenyl]-2-ol, chlórovaný | 262-974-5 | 61788-42-9 |

Alkylamíny (alkyl kokosového oleja) | 262-977-1 | 61788-46-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl(trimetyl)amónium-chloridy (hydrogenovaný alkyl tuku) | 263-005-9 | 61788-78-1 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl kokosu, chloridy | 263-038-9 | 61789-18-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-bis(hydroxyetyl)-N-R, R =alkyl kokosu, chloridy | 263-078-7 | 61789-68-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-dimetyl-N-R, R = alkyl kokosu, chloridy | 263-080-8 | 61789-71-7 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl kokosu,chloridy | 263-087-6 | 61789-77-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl hydrogenovaného tuku, chloridy | 263-090-2 | 61789-80-8 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl sóje, chloridy | 263-134-0 | 61790-41-8 |

N-alkyl-2,2'-iminodietanol (alkyl kokosového oleja) | 263-163-9 | 61791-31-9 |

4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol,, 2-R-deriváty, R = alkyl nortalového oleja | 263-171-2 | 61791-39-7 |

1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyetyl)-2-R-imidazóliové zlúčeniny, R = alkyl norkokosového oleja, chloridy | 263-185-9 | 61791-52-4 |

N-alkyldipropyléntriamíny (alkyl tuku) | 263-191-1 | 61791-57-9 |

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl kokosového oleja | 263-195-3 | 61791-63-7 |

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl kokosového oleja, acetáty | 263-196-9 | 61791-64-8 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C8-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 264-151-6 | 63449-41-2 |

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 264-843-8 | 64359-81-5 |

2-chlór-N-[[[4-(trifluórmetoxy)fenyl]amino]karbonyl]benzamid | 264-980-3 | 64628-44-0 |

Destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové, základový olej | 265-098-1 | 64741-97-5 |

Destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej | 265-149-8 | 64742-47-8 |

N-(3,4-dichlórfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidín-5-karboxamid | 265-732-7 | 65400-98-8 |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 265-898-0 | 65731-84-2 |

Dechtové kyseliny (uhoľné), surové fenoly | 266-019-3 | 65996-85-2 |

Sklo, oxid, chemikálie/sklený prášok | 266-046-0 | 65997-17-3 |

3,3'-metylénbis(5-metyloxazolidín)/oxazolidín | 266-235-8 | 66204-44-2 |

N-cyklopropyl-1,3,5-triazín-2,4,6-triamín | 266-257-8 | 66215-27-8 |

C12-14-alkyldimetylbetaíny | 266-368-1 | 66455-29-6 |

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-2,2-dimetyl-3-(1,2,2,2-tetrabrómetyl)cyklopropánkarboxylát/tralometrín | 266-493-1 | 66841-25-6 |

N-(2,6-dimetylfenyl)-2-chlór-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid | 266-583-0 | 67129-08-2 |

Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín | 266-719-9 | 67564-91-4 |

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlórfenoxy)etyl]-1H-imidazol-1-karboxamid | 266-994-5 | 67747-09-5 |

Mastné kyseliny, C16-18-nasýtené a C18-nenasýtené, metylestery | 267-015-4 | 67762-38-3 |

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-3-(3,3,3-trifluór-2-chlórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyhalotrín | 268-450-2 | 68085-85-8 |

Dodecyletyldimetylamónium-bromid/laudacit | 269-249-2 | 68207-00-1 |

[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyflutrín | 269-855-7 | 68359-37-5 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C6-12-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 269-925-7 | 68391-06-0 |

Kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli | 270-115-0 | 68411-30-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C8-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-324-7 | 68424-84-0 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 |

Alkyl(dimetyl)betaíny (alkyl kokosového oleja) | 270-329-4 | 68424-94-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 |

Mastné kyseliny kokosového oleja, produkty reakcie s 2,2'-iminodietanolom | 270-430-3 | 68440-04-0 |

3-amino-N,N,N-trimetyl-1-propánamínium-metylsulfáty, N-C12-18-acylované | 271-063-1 | 68514-93-2 |

N,N-bis(hydroxyetyl)amidy kyselín z kokosového oleja | 271-657-0 | 68603-42-9 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, (oxydietán-2,1-diyl)bis(alkyldimetylamónium)-dichloridy (alkyl kokosového oleja) | 271-761-6 | 68607-28-3 |

Kyselina (Z)-oktadec-9-énová, sulfónovaná, draselné soli | 271-843-1 | 68609-93-8 |

Močovina, produkty reakcie s formaldehydom | 271-898-1 | 68611-64-3 |

Imidazóliové zlúčeniny, 1-[2-(karboxymetoxy)etyl]-1-(karboxymetyl)-2-noralkyl-4,5-dihydroimidazólium-hydroxidy (noralkyl kokosového oleja), sodné soli | 272-043-5 | 68650-39-5 |

Dihydroxid-uhličitan bis(tetraammin meďnatý) | 272-415-7 | 68833-88-5 |

1-hydroxy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)pyridín-2(1H)-ón, zlúčenina s 2-aminoetanolom (1:1) | 272-574-2 | 68890-66-4 |

N-alkylpropán-1,3-diamíny, soli s kyselinou octovou (1:2) | 272-786-5 | 68911-78-4 |

Quassia, extrakt | 272-809-9 | 68915-32-2 |

C8-10-mastné kyseliny | 273-086-2 | 68937-75-7 |

Mono-C12-18-alkylestery kyseliny sírovej, sodné soli | 273-257-1 | 68955-19-1 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetylamónium-chloridy | 273-318-2 | 68956-79-6 |

Didecylmetyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 273-403-4 | 68959-20-6 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C10-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 273-544-1 | 68989-00-4 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1) | 273-545-7 | 68989-01-5 |

Nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát | 274-357-8 | 70161-44-3 |

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy | 274-687-2 | 70592-80-2 |

Hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný | 274-778-7 | 70693-62-8 |

N,N'-(dekán-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidén)bis(oktylamónium)-dichlorid | 274-861-8 | 70775-75-6 |

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid | 274-948-0 | 70862-65-6 |

Etyl [2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-18-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 277-453-8 | 73398-64-8 |

1-[(hydroxymetyl)amino]propan-2-ol | 278-534-0 | 76733-35-2 |

1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)-močovina/diazolidinylmočovina | 278-928-2 | 78491-02-8 |

Kyselina dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnatá | 279-013-0 | 78948-87-5 |

Dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnan(2-) | 279-013-0 | 84665-66-7 |

Tributyl(tetradecyl)fosfónium-chlorid | 279-808-2 | 81741-28-8 |

(2-butoxyetoxy)metanol | 281-648-3 | 84000-92-0 |

Izodekanoáto-izononanoátozinočnaté komplexy, bázické | 282-786-7 | 84418-73-5 |

Borievka, Juniperus communis, extrakt | 283-268-3 | 84603-69-0 |

Laurus nobilis, extrakt | 283-272-5 | 84603-73-6 |

Rozmarín, extrakt | 283-291-9 | 84604-14-8 |

Eucalyptus globulus, extrakt | 283-406-2 | 84625-32-1 |

Cinnamomum zeylanicum, extrakt | 283-479-0 | 84649-98-9 |

Azadirachta indica, extrakt | 283-644-7 | 84696-25-3 |

Levanduľa, Lavandula angustifolia angustifolia, extrakt | 283-994-0 | 84776-65-8 |

Materina dúška, Thymus serpyllum, extrakt | 284-023-3 | 84776-98-7 |

Formaldehyd, produkty reakcies 2,2'-oxydietanolom | 284-062-6 | 84777-35-5 |

Formamid, produkty reakcie s formaldehydom | 284-064-7 | 84777-37-7 |

N-(3-aminopropyl)glycín, N'-C10-16-alkylderiváty | 284-065-2 | 84777-38-8 |

Citrónovník, extrakt | 284-515-8 | 84929-31-7 |

Tymián, Thymus vulgaris, extrakt | 284-535-7 | 84929-51-1 |

Klinčekovec voňavý, extrakt | 284-638-7 | 84961-50-2 |

Fenoly obsahujúce dechty, polyalkylfenolová frakcia | 284-893-4 | 84989-05-9 |

Melaleuca alternifolia, extrakt/olej z austrálskeho čajovníka | 285-377-1 | 85085-48-9 |

2,4,8,10-tetra(terc-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzol[d,g][1,3,2]dioxafosfocín 6-oxid, sodná soľ | 286-344-4 | 85209-91-2 |

Formaldehyd, produkty reakcie s propán-1,2-diolom | 286-695-3 | 85338-22-3 |

Tributylstanán, mono(naftenoyloxy)-deriváty | 287-083-9 | 85409-17-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 |

[R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-oktadec-9-enyl)amino]propyltrimetylamónium-metyl-sulfát | 287-462-9 | 85508-38-9 |

Kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-alkylderiváty | 287-494-3 | 85536-14-7 |

N,N'''-(propán-1,3-diyl)bisguanidín, N-alkylderiváty (alkyl kokosového oleja), soli s kyselinou octovou | 288-198-7 | 85681-60-3 |

sek-C13-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli | 288-330-3 | 85711-69-9 |

[1-(3-fenoxy-4-fluórfenyl)-1-kyanometyl]-(+-)-[1a(S*),3α]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 |

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt | 289-699-3 | 89997-63-7 |

Cymbopogon nardus, extrakt | 289-753-6 | 89998-15-2 |

Levanduľa, Lavandula angustifolia, extrakt | 289-995-2 | 90063-37-9 |

Litsea cubeba, extrakt | 290-018-7 | 90063-59-5 |

Mentha arvensis, extrakt | 290-058-5 | 90063-97-1 |

Pelargonium fulgidum, extrakt | 290-140-0 | 90082-51-2 |

Kyselina benzénsulfónová, mono-C10-14-alkylderiváty, zlúčeniny s metyl-(1H-benzimidazol-2-yl)karbamátom | 290-651-9 | 90194-41-5 |

Komplexy medi s kyselinou etyléndiamíntetraoctovou | 290-989-7 | 90294-99-8 |

Formaldehyd, produkty reakcie s 2-aminopropan-1-olom | 291-325-9 | 90387-52-3 |

N,N'-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom | 292-348-7 | 90604-54-9 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-18-alkyldimetylamónium-bromidy | 293-522-5 | 91080-29-4 |

Jedľa, Abies sibirica, extrakt | 294-351-9 | 91697-89-1 |

Borievka, Juniperus mexicana, extrakt | 294-461-7 | 91722-61-1 |

Levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 |

N-(3-aminopropyl)trimetyléndiamíny, N'-alkylované, alkyl kokosového oleja, monoakrylované | 294-702-6 | 91745-32-3 |

Cymbopogon winterianus, extrakt | 294-954-7 | 91771-61-8 |

Cymbopogon flexuosus, extrakt/citrónová zelená (Cymbopogon flexuosus) | 295-161-9 | 91844-92-7 |

Biely minerálny olej (ropný), ľahký | 295-550-3 | 92062-35-6 |

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycín, hydrochlorid | 298-216-5 | 93778-80-4 |

[5-[(4-amino-6-chlór-1,3,5-triazín-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naftyl)diazenyl]naftalén-2,7-disulfonáto(5-)]meďnatan tridraselný | 304-149-5 | 94246-73-8 |

Citrus, extrakt | 304-454-3 | 94266-47-4 |

Borovica, extrakt | 304-455-9 | 94266-48-5 |

Trimetyl-[3-[(undec-10-én-1-oyl)amino]]propylamónium-metyl-sulfát | 304-990-8 | 94313-91-4 |

Mäta prieporná, americká, extrakt | 308-770-2 | 98306-02-6 |

Kvartétne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli | 309-206-8 | 100085-64-1 |

Kukuričný klas, práškový | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Prírodná citrónová šťava (filtrovaná) | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Hedera helix | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Cibuľový olej | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Thuja occidentalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Salvia officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Hyssopus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Chrysanthemum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Artemisia absinthium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Achillea millefolium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Origanum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Majorana hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Origanum majorano | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Rosmarinus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Satureja hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Uritica dioica | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Aesculus hippocastanum | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Symphytum officinale | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Equisetum arvense | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Sambucus nigra | 310-127-6 | 999999-99-4 |

1-(3,5-dichlór-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)fenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 |

1,3-dichlór-5-etyl-5-metylimidazolidín-2,4-dión | 401-570-7 | 89415-87-2 |

1-(4-chlórfenyl)-4,4'-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 |

Reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu | 403-950-8 | 164907-72-6 |

Zmes týchto látok: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónim bis(2-etylhexyl)fosfát; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónium 2-etylhexylhydrofosfát | 404-690-8 | 68132-19-4 |

(4-etoxyfenyl)(3-(4-fluór-3-fenoxyfenyl)propyl)dimetylsilán | 405-020-7 | 105024-66-6 |

Kyselina 2,3,5,6-tetrafluórbenzyl trans-2-(2,2-dichlórvinyl)-3,3-dimetylcyklopropán karboxylová/transflutrín | 405-060-5 | 118712-89-3 |

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidín-2-ón a-(4-trifluórmetylstyryl)- a-(4-trifluórmetyl)cinnamylidénhydrazón/hydrametylnón | 405-090-9 | 67485-29-4 |

3-fenoxybenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyléter/etofénprox | 407-980-2 | 80844-07-1 |

Kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová | 410-850-8 | 128275-31-0 |

Lítium-3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id | 411-690-1 | 111337-53-2 |

Metyl-neodekánamid | 414-460-9 | 105726-67-8 |

Zmes týchto látok: a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát; a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/lambda cyhalotrín | 415-130-7 | 91465-08-6 |

1-(4-(2-chlór-a,a,a-p-trifluórtolyloxy)-2-fluórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzolyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 |

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol | 418-890-8 | 3380-30-1 |

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón | 420-590-7 | 04299-07-4 |

Tetrachlórdekaoxidový komplex | 420-970-2 | 92047-76-2 |

Zmes týchto látok: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín/flokumafén | 421-960-0 | 90035-08-8 |

sek-butyl 2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát/ikaridín | 423-210-8 | 119515-38-7 |

N-cyklohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid | 423-990-1 | 149118-66-1 |

Fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 |

Cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid | 426-020-3 | 51229-78-8 |

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylidenamín/Imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 |

Tiametoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 |

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-cis-chryzantemát; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-trans-chryzantemát/imiprotrín | 428-790-6 | 72963-72-5 |

2-(1-metyl-2-(4-fenoxy-fenoxy)-etoxy)-pyridín/pyriproxyfén | 429-800-1 | 95737-68-1 |

3-benzo(b)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín, 4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 |

Reakčné produkty: diizopropanolamínu a formaldehydu (1:4) | 432-440-8 | 220444-73-5 |

Chlórmetyl n-oktyl-disulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 |

Reakčný produkt: dimetyl adipátu, dimetyl glutarátu, dimetyl sukcinátu a peroxidu vodíka/perestán | 432-790-1 | |

Bis(3-aminopropyl)oktylamín | 433-340-7 | 86423-37-2 |

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín | 433-460-1 | 210880-92-5 |

(E)-2-oktadecenal | zatiaľ nezaradený | 51534-37-3 |

(E,Z)-2,13-oktadekadiénal | zatiaľ nezaradený | 99577-57-8 |

Argentum-zinkium-alumínium-bórfosfátové sklo/oxid skla, obsahujúci striebro a zinok | zatiaľ nezaradený | 398477-47-9 |

Argentum-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát | zatiaľ nezaradený | |

Paraformaldehyd | | 30525-89-4 |

Kyselina peroxyoktánová | | 33734-57-5 |

Brómtetradekán izochinolín | | 51808-87-8 |

Monohydrát 9-aminoakridín hydrochloridu | | 52417-22-8 |

Chlórovaný fosforečnan sodný | | 56802-99-4 |

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ | | 66603-10-9 |

(1S,2R,5S)-2-izopropenyl-5-metylcyklohexanol | | 104870-56-6 |

Oxid kremičitý, amorfný, nekryštalický | | 112945-52-5 |

Denatónium-kapsaicinát | | 192327-95-0 |

Tris(N-cyklohexyldiazéniumdioxy)alumínium | | 312600-88-7 |

Kuprium bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-kO)diazéniumát(2-)] | | 312600-89-8 |

Reakčný produkt: esenciálnych olejov a ozónu vyrobeného na mieste (faktor voľného priestoru (OAF)) | | |

Zeolit strieborný A | | |

Borokremičitan strieborno-sodný | | |

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol | | |

Benzyl-dodeka-dimetyl-tetradekaamónium-chlorid/dodekán-tetradekán dimetyl benzyl amónium-chlorid | | |

Zmes týchto látok: mangán ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-)) a zinkium ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-))/mankozeb | prípravok na ochranu rastlín | 8018-01-7 |

Kyselina chlórosulfámová | prípravok na ochranu rastlín | 17172-27-9 |

Etyl (2E,4E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/hydroprén | prípravok na ochranu rastlín | 41096-46-2 |

Oxid kremičitý/kremelina | prípravok na ochranu rastlín | 61790-53-2 |

a, a, a-trifluór-N-metyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenyl)-o-toluidín/brómetalín | prípravok na ochranu rastlín | 63333-35-7 |

S-metoprén/Izopropyl (s-(E,E))-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prípravok na ochranu rastlín | 65733-16-6 |

S-hydroprén/Etyl (S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prípravok na ochranu rastlín | 65733-18-8 |

Esfenvalerát/(S)- a-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát | prípravok na ochranu rastlín | 66230-04-4 |

[1a(S*),3. a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)- 2.2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát/a-cypermetrín | prípravok na ochranu rastlín | 67375-30-8 |

Abamektín (zmes týchto látok: abamektín B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3 a 5-O-demetyl-25-de(1-metylpropyl)-25-(1-metyletyl)avermektín A1a; < 20 %, EINECS 265-611-9) | prípravok na ochranu rastlín | 71751-41-2 |

Kyselina cyklopropánkarboxylová, 3-[(1Z)-2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl]-2,2-dimetyl-, (2-metyl[1,1'-bifenyl]-3-ylmetylester, (1R,3R)-rel-/bifentrín/bifenát | prípravok na ochranu rastlín | 82657-04-3 |

N-(2-((2,6-Dimetyl)fenyl)amino)-2-oxoetyl)-N,N-dietyl benzénmetánamínium-sacharid/denatónium-sacharid | prípravok na ochranu rastlín | 90823-38-4 |

a-(4-chlórfenyl)- a-(1-cyklopropyletyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/cyprokonazol | prípravok na ochranu rastlín | 94361-06-5 |

3-(3-(4'-bróm-(1,1'-bifenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxybenzotiopyrán-2-ón/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-brómbifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-1-benzotín-2-ón/difetialón | prípravok na ochranu rastlín | 104653-34-1 |

Guazatín-triacetát | prípravok na ochranu rastlín | 115044-19-4 |

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr | prípravok na ochranu rastlín | 122453-73-0 |

Komplex kremičitan hlinito sodný-striebro/zeolit strieborný | prípravok na ochranu rastlín | 130328-18-6 |

Komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro meď/zeolit strieborno-meďnatý | prípravok na ochranu rastlín | 130328-19-7 |

Komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro zinok/zeolit strieborno-zinočnatý | prípravok na ochranu rastlín | 130328-20-0 |

N-izononyl-N,N-dimetyl-N-decylamónium-chlorid | prípravok na ochranu rastlín | 138698-36-9 |

N-((6-chlór-3-pyridinyl)metyl)-N'-kyano-N-metyletánimidamid/acetamiprid | prípravok na ochranu rastlín | 160430-64-8 |

3-fenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-fenotrín | prípravok na ochranu rastlín | 188023-86-1 |

Zmes týchto látok: 5-hydroxymetoxymetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktán (CAS 59720-42-2, 16,0 %) a 1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol-7a(7H)-metanol (EINECS 229-457-6, 28,8 %) a 5-hydroxypoly[metylénoxy]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktán (CAS 56709-13-8; 5,2 %) vo vode (50 %) | prípravok na ochranu rastlín | |

[1a(S*),3a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimentylcyklopropánkarboxylát | prípravok na ochranu rastlín | |

S-cyfenotrín | prípravok na ochranu rastlín | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov: 1R trans: 1RS 1:1)/bioaletrín/d-trans-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3)/esbiotrín | prípravok na ochranu rastlín | |

Spinosad: produkt fermentácie pôdneho mikroorganizmu obsahujúci Spinosyn A a Spinosyn D | prípravok na ochranu rastlín | |

Butoxy polypropylénglykol | polymér | 9003-13-8 |

Polydimetylsiloxán | polymér | 9016-00-6 |

Polymér N-metylmetánamínu (EINECS 204-697-4) s (chlórmetyl)-oxiránom (EINECS 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny | polymér | 25988-97-0 |

Polymér N,N,N,N-tetrametyl-etán-1,2-diamínu a (chlórmetyl)-oxiránu | polymér | 25988-98-1 |

Homopolymér 2-terc-butylaminoetyl-2-metyl propenoátu (EINECS 223-228-4) | polymér | 26716-20-1 |

Polymér formaldehydu a akroleínu | polymér | 26781-23-7 |

Monohydrochlorid polyméru N,N'''-hexán-1,6-diylbis[N'-kyanoguanidínu] (EINECS 240-032-4) a hexametyléndiamínu (EINECS 240-679-6)/polyhexametylén biguanid (monomér: 1,5-bis(trimetylén)-guanylguanidínium-monohydrochloridu) | polymér | 27083-27-8/32289-58-0 |

Polymér N,N,N',N'-tetrametyl-1,6-hexándiamín a 1,6-dichlórhexánu | polymér | 27789-57-7 |

Poly(hexametyléndimetylamónium-chlorid)/poly[(dimetylimino)-1,6-hexándiyl-chlorid] | polymér | 28728-61-2 |

Kopolymér N,N,N',N'-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru | polymér | 31075-24-8 |

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid) | polymér | 57028-96-3 |

Poly(hexametylénbiguanid) | polymér | 91403-50-8 |

Poly(oxy-1,2-etándiyl), a-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-w-hydroxy-, propanoát (soľ) | polymér | 94667-33-1 |

N,N-didecyl(-N-metyl-poly(oxyetyl)amóniumpropionát/1-dekánamínium, N-decyl-N-(2-hydroxyetyl)-N-metyl-, propanoát (soľ) | polymér | 107879-22-1 |

Kopolymér 2-propenalu a propán-1,2-diolu | polymér | 191546-07-3 |

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/Didecylpolyoxetylamónium-boritan | polymér | 214710-34-6 |

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid) | polymér | 374572-91-5 |

Kopolymér tributyltínu (TBT-kopolymér) | polymér | |

Alkohol polyglykol éter mastných kyselín | polymér | |

Poly(vinylchlorid-ko-izobutyl vinyl éter-ko-N-vinyl, N'-dimetyl oktyl-bromid propyldiamín) | polymér | |

Polyglykolpolyamínová živica | polymér | |

Nátrium lignosulfonát | prírodný polymér | 8061-51-6 |

Neem/Neem-Vital | prírodný olej | 5945-86-8 |

Olej z pinus pumilio | prírodný olej | 8000-26-8 |

Olej z cédrového dreva | prírodný olej | 8000-27-9 |

Levanduľový olej | prírodný olej | 8000-28-0 |

Citronelový olej | prírodný olej | 8000-29-1 |

Esenciálny olej z eugenia caryophyllus | prírodný olej | 8000-34-8 |

Gerániový olej | prírodný olej | 8000-46-2 |

Eukalyptový olej | prírodný olej | 8000-48-4 |

Pomarančový olej | prírodný olej | 8000-57-9 |

Borovicový olej | prírodný olej | 8002-09-3 |

Olej z čierneho korenia | prírodný olej | 8006-82-4 |

Olej z mäty piepornej | prírodný olej | 8006-90-4 |

Olej z citrónovej zelenej | prírodný olej | 8007-02-1 |

Olej z Penny Royal | prírodný olej | 8007-44-1 |

Tymiánový olej | prírodný olej | 8007-46-3 |

Koriandrový olej | prírodný olej | 8008-52-4 |

Olej z mäty klasnatej | prírodný olej | 8008-75-5 |

Olej z valeriana officinalis | prírodný olej | 8008-88-6 |

Kajuputový olej | prírodný olej | 8008-98-8 |

Borievkový olej | prírodný olej | 8012-91-7 |

Cyprusový olej | prírodný olej | 8013-86-3 |

Pačuli olej | prírodný olej | 8014-09-3 |

Kumínový olej | prírodný olej | 8014-13-9 |

Palmaružový olej | prírodný olej | 8014-19-5 |

Rutový olej | prírodný olej | 8014-29-7 |

Olej z basilicum ocimum basilium | prírodný olej | 8015-73-4 |

Olej z bois de rose/Olej z ružového dreva | prírodný olej | 8015-77-8 |

Celerový olej | prírodný olej | 8015-90-5 |

Harmančekový olej | prírodný olej | 8015-92-7 |

Olej z klinčekového listu (Eugenia caryophyllus) | prírodný olej | 8015-97-2 |

Melaleukový olej | prírodný olej | 68647-73-4 |

Olej z litsea cubeba | prírodný olej | 68855-99-2 |

Olej z mäty poľnej | prírodný olej | 68917-18-0 |

Cédrový olej (olej z dreva texaského cédra, olej z juniperus mexicana, 22 %) | prírodný olej | 68990-83-0 |

Extrakt zo semien citrusu tabebuia avellanedae | prírodný olej | |

Esenciálny olej z cymbopogon winterianus | prírodný olej | |

Allium sativum a Allium cepa | prírodný olej | |

Esenciálny olej z cinnamomum zeylanicum | prírodný olej | |

Olej z klinčekovca voňavého (hlavné zložky: eugenol (83,8 %), caryofylén (12,4 %), eugenol- acetát (0,4 %)) | prírodný olej | |

Parfémový olej z jedľového ihličia: (éterický olej, hlavné zložky: terpentínový olej (30 – 37,5 %), terpineol (15 – 20 %), izobornyl-acetát (15 – 20 %), pinén b (12,5 – 15 %), pinén a (7 – 10 %), kumarín (1 – 3 %), terpineolová frakcia (1 – 3 %) | prírodný olej | |

Parfémový olej Spring Fresh: éterický olej: hlavné zložky: citral-dietylacetal (citratal) (1 – 3 %), citronelol (1 – 3 %), ylanat (1 – 3 %), hivertal (1 – 3 %), alylkapronát (1 – 3 %) | prírodný olej | |

Ružový olej | prírodný olej | |

Prírodné pyretríny | prírodný extrakt | |

Extrakt z rašeliny | prírodný extrakt | |

Alkyl-benzyl-dimetylamónium-chlorid/benzalkónium-chlorid | zmes | 8001-54-5 |

Cetrimid | zmes | 8044-71-1 |

Zmes týchto látok: 3,6-diamino-10-metylakridínium-chlorid (EINECS 201-668-8) a 3,6-akridíndiamín/akriflavín | zmes | 8048-52-0 |

Zmes týchto látok: ((3,6-diamino-10-metylakridínium-chlorid (EINECS 201-668-8) a 3,6-akridíndiamín-hydrochlorid/akriflavín HCl | zmes | 8063-24-9 |

Benzalkónium-sacharinát/benzalkónium-o-sulfobenzimidát | zmes | 39387-42-3 |

Zmes týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 220-239-6) | zmes | 55965-84-9 |

Dimetyl siloxány a silikóny, produkty reakcií s oxidom kremičitým/oxid kremičitý ošetrený dymom | zmes | 67762-90-7 |

Reakčná zmes esterov zmiešaných s mastnými kyselinami (C6-18, derivované z kokosového oleja) s kyselinou octovou a 2,2'-metylénbis(4-chlórfenolom) | zmes | 106523-52-8 |

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, produkty reakcií s kyselinou chlóroctovou | zmes | 139734-65-9 |

Kvartérne jodidy amónne | zmes | 308074-50-2 |

Reakčné produkty: 5,5-dimetylhydantoínu a formaldehydu | zmes | |

Reakčné produkty: 2-(2-butoxyetoxy)etanolu a formaldehydu | zmes | |

Reakčné produkty: etylénglykolu a formaldehydu | zmes | |

Reakčné produkty: močoviny, etylénglykolu a formaldehydu | zmes | |

Reakčné produkty: chlóroacetamidu, 2(2-butoxyetoxy)etanolu a formaldehydu | | |

Zmes týchto látok: 1-fenoxypropán-2-ol (EINECS 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (EINECS 224-027-4) | zmes | |

Aktívny chlór: vyrobený reakciou kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného vyrobeného na mieste | zmes | |

Draselné soli mastných kyselín (C15-21) | zmes | |

Kuprium acypetaks | zmes | |

Zinkium acypetaks | zmes | |

Feromón molí z tkaných odevov: zložky: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) a E-oktadek-2-enal (25 %) | zmes | |

Zmes týchto látok:oxid chrómový (EINECS 215-607-8; 34,2 %), oxid arzeničný (EINECS 215-116-9; 24,1 %), oxid meďnatý (EINECS 215-269-1; 13,7 %), voda (EINECS 231-791-2; 28 %) | zmes | |

Zmes týchto látok: chlórmetylizotiazolinón, etándiylbizoxybismetanol, metylizotiazolinón | zmes | |

Zmes týchto látok: bróm (EINECS 231-778-1) a kyselina brómna (číslo CAS: 13517-11-8) vyrobená na mieste | zmes | |

Produkty prírodnej fermentácie rastlín vo vode obsahujúce síru | zmes | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo hydroxidy)/BKC | zmes látok uvedených v EINECS | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo metylsírany)/DDAC | zmes látok uvedených v EINECS | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (alkyltrimetyl (alkyl z C8-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo metylsírany)/TMAC | zmes látok uvedených v EINECS | |

Bacillus thuringiensis | mikroorganizmus | 68038-71-1 |

Bacillus sphaericus | mikroorganizmus | 143477-72-7 |

Bacillus thuringiensis +D381is subsp. Israelensis | mikroorganizmus | |

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky | mikroorganizmus | |

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis,sérotyp H14 | mikroorganizmus | |

Bacillus thuringiensis var. israelensis | mikroorganizmus | |

Bacillus subtilis | mikroorganizmus | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

EXISTUJÚCE AKTÍVNE LÁTKY A TYPY PRODUKTOV ZARADENÉ DO PROGRAMU POSUDZOVANIA [1]

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS | PT01 | PT02 | PT03 | PT04 | PT05 | PT06 | PT07 | PT08 | PT09 | PT10 | PT11 | PT12 | PT13 | PT14 | PT15 | PT16 | PT17 | PT18 | PT19 | PT20 | PT21 | PT22 | PT23 |

Formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 |

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/piperonyl butoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Bronopol | 200-143-0 | 52-51-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

Bis(tributylstanium)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Difenoxarzín-10-yloxid | 200-377-3 | 58-36-6 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexán alebo gama-BHC/lindan | 200-401-2 | 58-89-9 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlórkrezol | 200-431-6 | 59-50-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Dimetoát | 200-480-3 | 60-51-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Dichlórvos | 200-547-7 | 62-73-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Etanol | 200-578-6 | 64-17-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | | | | | | | 18 | 19 | 20 | | 22 | |

Kyselina mravčia | 200-579-1 | 64-18-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | | |

Kyselina benzoová | 200-618-2 | 65-85-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | | | | | | | | | 20 | | | |

Propán-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Kyselina salicylová | 200-712-3 | 69-72-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Propan-1-ol | 200-746-9 | 71-23-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxirán/etylénoxid | 200-849-9 | 75-21-8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |

1,3-dibróm-5,5-dimetylhydantoín | 201-030-9 | 77-48-5 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Kyselina citrónová | 201-069-1 | 77-92-9 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Linalol | 201-134-4 | 78-70-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

2-chlóracetamid | 201-174-2 | 79-07-2 | | | 3 | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

Kyselina brómoctová | 201-175-8 | 79-08-3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kyselina glykolová | 201-180-5 | 79-14-1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

Kyselina peroxyoctová | 201-186-8 | 79-21-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Kyselina (+)-L-mliečna | 201-196-2 | 79-33-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | 20 | | | |

Warfarín | 201-377-6 | 81-81-2 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Difacinón | 201-434-5 | 82-66-6 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Antrachinón | 201-549-0 | 84-65-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Symklozén | 201-782-8 | 87-90-1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

4-chlór-3,5-dimetylfenol/chlórxylenol | 201-793-8 | 88-04-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bifenyl-2-ol | 201-993-5 | 90-43-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Naftalén | 202-049-5 | 91-20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Dichlórfen | 202-567-1 | 97-23-4 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Triklokarbán | 202-924-1 | 101-20-2 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

1,4-dichlórbenzén | 203-400-5 | 106-46-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Glyoxal | 203-474-9 | 107-22-2 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

m-krezol | 203-577-9 | 108-39-4 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kyselina hexa-2,4-diénová/Kyselina sorbová | 203-768-7 | 110-44-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Glutaral | 203-856-5 | 111-30-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

Kyselina nonánová | 203-931-2 | 112-05-0 | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Undekan-2-ón/Metyl-nonyl-ketón | 203-937-5 | 12-12-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín | 204-258-7 | 118-52-5 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Chlorofén | 204-385-8 | 120-32-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Benzetónium-chlorid | 204-479-9 | 121-54-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Malatión | 204-497-7 | 121-75-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Fenitrotión | 204-524-2 | 122-14-5 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-fenoxyetanol | 204-589-7 | 122-99-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

Cetylpyridínium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 20 | 21 | | |

Kyselina oktánová | 204-677-5 | 124-07-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | | | 18 | 19 | 20 | | | |

Nátrium-dimetylarzinát | 204-708-2 | 124-65-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Nitrometylidíntrimetanol | 204-769-5 | 126-11-4 | | 2 | 3 | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Nátrium-tozylchloramid | 204-854-7 | 127-65-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | |

Kálium-dimetylditiokarbamát | 204-875-1 | 128-03-0 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Nátrium-dimetylditiokarbamát | 204-876-7 | 128-04-1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Nátrium warfarín | 204-929-4 | 129-06-6 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Nátrium-pentachlórfenolát | 205-025-2 | 131-52-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Nátrium-2-bifenylát | 205-055-6 | 132-27-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Kaptán | 205-087-0 | 133-06-2 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid/Folpet | 205-088-6 | 133-07-3 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

Metyl-antranilát | 205-132-4 | 134-20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

N,N-dietyl-3-metylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 22 | |

Tirám | 205-286-2 | 137-26-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Zirám | 205-288-3 | 137-30-4 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 19 | | 21 | | |

Kálium-metylditiokarbamát | 205-292-5 | 137-41-7 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Nátrium-metám | 205-293-0 | 137-42-8 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | | | |

Dinátrium-kyanoditiokarbamát | 205-346-8 | 138-93-2 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina | 205-444-0 | 140-95-4 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Nabam | 205-547-0 | 142-59-6 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | 19 | | | | |

Tiabendazol | 205-725-8 | 148-79-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

Benzotiazol-2-tiol | 205-736-8 | 149-30-4 | | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Naled | 206-098-3 | 300-76-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Diurón | 206-354-4 | 330-54-1 | | | | | | 6 | 7 | | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

Diazinón | 206-373-8 | 333-41-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kyselina dekánová | 206-376-4 | 334-48-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Kyánamid | 206-992-3 | 420-04-2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-hydroxy-4-izopropyl-2,4,6-cyklohepta-2,4,6-trién-1-ón | 207-880-7 | 499-44-5 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Nátrium-benzoát | 208-534-8 | 532-32-1 | 1 | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | | | | | | | | | 20 | | | |

Dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (všetky izoméry; pomer: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrín | 209-542-4 | 584-79-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Ftalaldehyd | 211-402-2 | 643-79-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid | 211-986-9 | 731-27-1 | | | | | | | 7 | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón | 212-506-0 | 822-89-9 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | | | | | | | | | | |

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát | 212-579-9 | 828-00-2 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Terbutrín | 212-950-5 | 886-50-0 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | | | | | | | 7 | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

Tiokyanatan meďný | 214-183-1 | 1111-67-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

Tetradónium-bromid | 214-291-9 | 1119-97-7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-tetrametrín | 214-619-0 | 1166-46-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón | 214-754-5 | 1192-52-5 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Oxid arzeničný | 215-116-9 | 1303-28-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid zinočnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Fosfid zinočnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Sulfid zinočnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | 18 | | | 21 | | |

Oxid meďnatý | 215-269-1 | 1317-38-0 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid meďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

Tetraboritan sodný, bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | 18 | | | | | |

Oxid chrómový | 215-607-8 | 1333-82-0 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Kyseliny nafténové, soli s meďou | 215-657-0 | 1338-02-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

2-butanón, peroxid | 215-661-2 | 1338-23-4 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 22 | |

Monolinurón | 217-129-5 | 1746-81-2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2,4-dichlórbenzylalkohol | 217-210-5 | 1777-82-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Chlórtalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

1,1-dimetyl-3-(3-trifluórmetylfenyl)močovina | 218-500-4 | 2164-17-2 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

4-(2-nitrobutyl)morfolín | 218-748-3 | 2224-44-4 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín | 219-145-8 | 2372-82-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Tolnaftát | 219-266-6 | 2398-96-1 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2-bróm-1-(4-hydroxyfenyl)etan-1-ón | 219-655-0 | 2491-38-5 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

2,2'-disulfándiylbis(N-metylbenzamid) | 219-768-5 | 2527-58-4 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | 220-120-9 | 2634-33-5 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón | 220-239-6 | 2682-20-4 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

Oxid-difluorid siričitý | 220-281-5 | 2699-79-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Troklozén-nátrium | 220-767-7 | 2893-78-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Dihydrát dichlórizokyanurátu sodného | 220-767-7 | 51580-86-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Chlórpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Mecetrónium-etylsulfát | 221-106-5 | 3006-10-8 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bis(trichlórmetyl) sulfón | 221-310-4 | 3064-70-8 | | | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | 22 | |

Triklozán | 222-182-2 | 3380-34-5 | 1 | 2 | 3 | | | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Okt-1-én-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Nátrium-5-chlór-2-[4-chlór-2-[[[(3,4-dichlórfenyl)amino]karbonyl]amino]fenoxy]benzénsulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Etylénbis(oxy)dimetanol | 222-720-6 | 3586-55-8 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión/chlórfacinón | 223-003-0 | 3691-35-8 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Dipyritión | 223-024-5 | 3696-28-4 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Nátrium-2,4,6-trichlórfenolát | 223-246-2 | 3784-03-0 | | 2 | 3 | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu | 223-296-5 | 3811-73-2 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Meténamín-3-chlóralylchlorid | 223-805-0 | 4080-31-3 | | | | | | 6 | | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol | 225-208-0 | 4719-04-4 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión | 226-408-0 | 5395-50-6 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

O,O'-dimetyl-O'-(3,5,6-trichlórpyridín-2-yl)-fosforotioát/chlórpyrifos-metyl | 227-011-5 | 5598-13-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

N,N'-metyléndimorfolín | 227-062-3 | 5625-90-1 | | | | | | 6 | | | 9 | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)chromén-2-ón/kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Terbutylazín | 227-637-9 | 5915-41-3 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

(R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexén | 227-813-5 | 5989-27-5 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Metylénditiokyanát | 228-652-3 | 6317-18-6 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 229-222-8 | 6440-58-0 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(2-bróm-2-nitrovinyl)benzén | 230-515-8 | 7166-19-0 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | 18 | | | | | |

Prometrín | 230-711-3 | 7287-19-6 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Striebro | 231-131-3 | 7440-22-4 | | 2 | | 4 | 5 | | | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | | | |

Meď | 231-159-6 | 7440-50-8 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 21 | | |

Oxid siričitý | 231-195-2 | 7446-09-5 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 | 1 | | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 20 | | | |

Jód | 231-442-4 | 7553-56-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | 21 | | |

Polyvinylpyrolidón jódu | polymér | 25655-41-8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid kremičitý — amorfný | 231-545-4 | 7631-86-9 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | 19 | 20 | | | |

Hydrogensiričitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Chlorovodík/Kyselina chlorovodíková | 231-595-7 | 7647-01-0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlorid sodný | 231-598-3 | 7647-14-5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | | |

Kyselina trihydrogenfosforečná | 231-633-2 | 7664-38-2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlórnan sodný | 231-668-3 | 7681-52-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Disiričitan disodný | 231-673-0 | 7681-57-4 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Tetrametrín | 231-711-6 | 7696-12-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Manganistan draselný | 231-760-3 | 7722-64-7 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peroxid vodíka | 231-765-0 | 7722-84-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

7a-etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol | 231-810-4 | 7747-35-5 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Siričitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | 20 | | | |

Síran meďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Dusičnan strieborný | 231-853-9 | 7761-88-8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlorečnan sodný | 231-887-4 | 7775-09-9 | | 2 | | | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Peroxodisíran disodný | 231-892-1 | 7775-27-1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chlórnan vápenatý | 231-908-7 | 7778-54-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

Chlór | 231-959-5 | 7782-50-5 | | 2 | | | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

Chlorid strieborný | 232-033-3 | 7783-90-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

Kreozot | 232-287-5 | 8001-58-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Kostný olej/živočíšny olej | 232-294-3 | 8001-85-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Repkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Pyretríny a pyretroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Cesnak, extrakt | 232-371-1 | 8008-99-9 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Lignín | 232-682-2 | 9005-53-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 19 | | 21 | | |

Kyselina trihydrogenboritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | 22 | |

Oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | 20 | | | |

Siričitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Nátrium-hydrogen-2,2'-metylénbis(4-chlórfenolát) | 233-457-1 | 10187-52-7 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid | 233-539-7 | 10222-01-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Oxín-kuprium | 233-841-9 | 10380-28-6 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Dichróman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Karbendazím | 234-232-0 | 10605-21-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Tetrahydrát oktaboritanu disodného | 234-541-0 | 12280-03-4 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | | |

Fosfid horečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | 14 | | | | 18 | | 20 | | | 23 |

Uhličitan meďnatý-hydroxid meďnatý, komplex (1:1) | 235-113-6 | 12069-69-1 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

Bromid amónny | 235-183-8 | 12124-97-9 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Oxid hexaborito-dizinočnatý/Boritan zinočnatý | 235-804-2 | 12767-90-7 | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Zinkium-pyritión | 236-671-3 | 13463-41-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Dodecylguanidín, monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 16 | | | | | 21 | 22 | |

Kálium-[1,1'-bifenyl]-2-olát | 237-243-9 | 13707-65-8 | | | | | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Chlorid brómny | 237-601-4 | 13863-41-7 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

(Benzyloxy)metanol | 238-588-8 | 14548-60-8 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

Foxím | 238-887-3 | 14816-18-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bis(1-hydroxy-1H-pyridín-2-tionáto-O,S) meďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 21 | | |

Chlórotolurón | 239-592-2 | 15545-48-9 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Nátrium-4-chlór-3-metylfenolát | 239-825-8 | 15733-22-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Chloralóza | 240-016-7 | 15879-93-3 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | | | | | | | | 23 |

Disiričitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

Metomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kyselina hexafluorokremičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

kyselina D-glukónová, zlúčenina s N,N''-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom)) (2:1) | 242-354-0 | 18472-51-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Benzoxónium-chlorid | 243-008-1 | 19379-90-9 | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

4-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén | 243-468-3 | 20018-09-1 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Hydroxid meďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid strieborný | 243-957-1 | 20667-12-3 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

Fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | 14 | | | | 18 | | 20 | | | 23 |

(Benzotiazol-2-ylsulfanyl)metyl tiokyanát | 244-445-0 | 21564-17-0 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/praletrín | 245-387-9 | 23031-36-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

α,α',α''-trimetyl-1,3,5-triazín-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol | 246-764-0 | 25254-50-6 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 247-761-7 | 26530-20-1 | | | | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(Z)-trikoz-9-én | 248-505-7 | 27519-02-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Dimetyloktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 | | 2 | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

N'-terc-butyl-N'-cyklopropyl-6-(metylsulfanyl)-1,3,5-triazín-2,4-diamín | 248-872-3 | 28159-98-0 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-én-1-yl)-[1R-[1α(S*),3β]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát/S-bioaletrín | 249-013-5 | 28434-00-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bioresmetrín | 249-014-0 | 28434-01-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-[3-(4'-bróm[1,1'-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón/brómadiolón | 249-205-9 | 28772-56-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

O',O''-dimetyl-O-(2-dietylamino-6-metylpyrimidín-4-yl)-fosforotioát/pirimifos-metyl | 249-528-5 | 29232-93-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(E)-izopropyl-3-[[(etylamino)metoxyfosforotioyl]oxy]but-2-enoát | 250-517-2 | 31218-83-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 251-171-5 | 32718-18-6 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón | 251-835-4 | 34123-59-6 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | 21 | | |

2,6-difluór-N-[[(4-chlórfenyl)amino]karbonyl]benzamid | 252-529-3 | 35367-38-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | 20 | | | |

(±)-1-(b-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/technický imazalil | prípravok na ochranu rastlín | 73790-28-0 | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforotioát/azametifos | 252-626-0 | 35575-96-3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-bróm-2-(brómmetyl)pentándinitril | 252-681-0 | 35691-65-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

[(3-fenoxyfenyl)kyanometyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát | 254-484-5 | 39515-40-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Dimetyltetradecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 255-451-8 | 41591-87-1 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2-(2-hydroxy-4-metylcyklohexyl)propán-2-ol/zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

4,4-dimetyloxazolidín | 257-048-2 | 51200-87-4 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát | 257-835-0 | 52304-36-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cypermetrín | 257-842-9 | 52315-07-8 | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín | 258-067-9 | 52645-53-1 | | 2 | 3 | | 5 | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | 19 | | | 22 | |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibrometenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/deltametrín | 258-256-6 | 52918-63-5 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(1-etinyl-2-metylpent-2-enyl)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/empentrín | 259-154-4 | 54406-48-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-jódprop-2-inyl butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | 18 | | | | | |

Tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-sulfát (2:1) | 259-709-0 | 55566-30-8 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-on | 259-978-4 | 56073-07-5 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

4-hydroxy-3-[3-(4'-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-1-benzopyrán-2-on/brodifakum | 259-980-5 | 56073-10-0 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 | 1 | 2 | | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | 20 | | | |

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 264-843-8 | 64359-81-5 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | 21 | | |

2-chlór-N-[[[4-(trifluórmetoxy)fenyl]amino]karbonyl]benzamid | 264-980-3 | 64628-44-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3,3'-metylénbis(5-metyloxazolidín)/oxazolidín | 266-235-8 | 66204-44-2 | | 2 | | | | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

N-cyklopropyl-1,3,5-triazín-2,4,6-triamín | 266-257-8 | 66215-27-8 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín | 266-719-9 | 67564-91-4 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyflutrín | 269-855-7 | 68359-37-5 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | 19 | | 21 | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | 22 | |

Mastné kyseliny z kokosového oleja, produkty reakcie s 2,2'-iminodietanolom | 270-430-3 | 68440-04-0 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium, soli s 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 1,1-dioxidom (1:1) | 273-545-7 | 68989-01-5 | | 2 | | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Nátrium-[(hydroxymetyl)amino]acetát | 274-357-8 | 70161-44-3 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy | 274-687-2 | 70592-80-2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný | 274-778-7 | 70693-62-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

N,N'-(dekán-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidén)bis(oktylamónium)-dichlorid | 274-861-8 | 70775-75-6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid | 274-948-0 | 70862-65-6 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Etyl [2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)-močovina/diazolidinylmočovina | 278-928-2 | 78491-02-8 | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnan(2-) | 279-013-0 | 84665-66-7 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tributyl(tetradecyl)fosfónium-chlorid | 279-808-2 | 81741-28-8 | | 2 | | 4 | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Azadirachta indica, extrakt | 283-644-7 | 84696-25-3 | 1 | | 3 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Fenoly obsahujúce dechty, polyalkylfenolová frakcia | 284-893-4 | 84989-05-9 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Melaleuca alternifolia, extrakt/olej z austrálskeho čajovníka | 285-377-1 | 85085-48-9 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

2,4,8,10-tetra(terc-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzol[d,g][1,3,2]dioxafosfocín 6-oxid, sodná soľ | 286-344-4 | 85209-91-2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tributylstanán, mono(naftenoyloxy)-deriváty | 287-083-9 | 85409-17-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

[1-(3-fenoxy-4-fluórfenyl)-1-kyanometyl]-(+-)-[1a(S*),3α]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt | 289-699-3 | 89997-63-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

N,N'-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom | 292-348-7 | 90604-54-9 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Borievka, Juniperus mexicana, extrakt | 294-461-7 | 91722-61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

Borovica, extrakt | 304-455-9 | 94266-48-5 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Kvartétne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli | 309-206-8 | 100085-64-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Kukuričný klas, práškový | 310-127-6 | 999999-99-4 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

1-(3,5-dichlór-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)fenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1,3-dichlór-5-etyl-5-metylimidazolidín-2,4-dión | 401-570-7 | 89415-87-2 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

1-(4-chlórfenyl)-4,4'-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu | 403-950-8 | 164907-72-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Zmes týchto látok: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónim bis(2-etylhexyl)fosfát; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónium 2-etylhexylhydrofosfát | 404-690-8 | 68132-19-4 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Kyselina 2,3,5,6-tetrafluórbenzyl trans-2-(2,2-dichlórvinyl)-3,3-dimetylcyklopropán karboxylová/transflutrín | 405-060-5 | 118712-89-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidín-2-ón a-(4-trifluórmetylstyryl)- a-(4-trifluórmetyl)cinnamylidénhydrazón/hydrametylnón | 405-090-9 | 67485-29-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-fenoxybenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyléter/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | | 2 | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kyselina 6-(ftalimido)peroxyhexánová | 410-850-8 | 128275-31-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Metyl-neodekánamid | 414-460-9 | 105726-67-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Zmes týchto látok: a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát; a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/lambda cyhalotrín | 415-130-7 | 91465-08-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-(4-(2-chlór-a,a,a-p-trifluórtolyloxy)-2-fluórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzolyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol | 418-890-8 | 3380-30-1 | 1 | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2-butyl-benzo[d]izotiazol-3-ón | 420-590-7 | 4299-07-4 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

Zmes týchto látok: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín/flokumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

sek-butyl 2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát/ikaridín | 423-210-8 | 119515-38-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid | 426-020-3 | 51229-78-8 | | | | | | 6 | | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylidenamín/imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Tiametoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | | | 3 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-cis-chryzantemát; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-trans-chryzantemát/imiprotrín | 428-790-6 | 72963-72-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-(1-metyl-2-(4-fenoxy-fenoxy)-etoxy)-pyridín/pyriproxyfén | 429-800-1 | 95737-68-1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-benzo(b)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín, 4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | | | | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Reakčné produkty: diizopropanolamínu a formaldehydu (1:4) | 432-440-8 | 220444-73-5 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

Chlórmetyl n-oktyl-disulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

Reakčný produkt: dimetyl adipátu, dimetyl glutarátu, dimetyl sukcinátu a peroxidu vodíka/perestán | 432-790-1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Bis(3-aminopropyl)oktylamín | 433-340-7 | 86423-37-2 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín | 433-460-1 | 210880-92-5 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(E)-2-oktadecenal | zatiaľ nezaradený | 51534-37-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

(E,Z)-2,13-oktadekadiénal | zatiaľ nezaradený | 99577-57-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

Argentum-zinkium-alumínium-bórfosfátové sklo/oxid skla, obsahujúci striebro a zinok | zatiaľ nezaradený | 398477-47-9 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Argentum-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát | zatiaľ nezaradený | | 1 | 2 | | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

Kyselina peroxyoktánová | | 33734-57-5 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ | | 66603-10-9 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Oxid kremičitý, amorfný, nekryštalický | | 112945-52-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kuprium bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-kO)diazéniumát(2-)] | | 312600-89-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | 21 | | |

Zeolit strieborný A | | | | 2 | | 4 | 5 | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

Oxid kremičitý/kremelina | prípravok na ochranu rastlín | 61790-53-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

a, a, a-trifluór-N-metyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenyl)-o-toluidín/brómetalín | prípravok na ochranu rastlín | 63333-35-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

S-metoprén/izopropyl (s-(E,E))-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prípravok na ochranu rastlín | 65733-16-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

S-hydroprén/Etyl (S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prípravok na ochranu rastlín | 65733-18-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Esfenvalerát/(S)- a-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát | prípravok na ochranu rastlín | 66230-04-4 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[1a(S*),3. a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)- 2.2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát/a-cypermetrín | prípravok na ochranu rastlín | 67375-30-8 | | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Abamektín (zmes týchto látok: abamektín B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3 a 5-O-demetyl-25-de(1-metylpropyl)-25-(1-metyletyl)avermektín A1a; < 20 %, EINECS 265-611-9) | prípravok na ochranu rastlín | 71751-41-2 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | | | | | |

Kyselina cyklopropánkarboxylová, 3-[(1Z)-2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl]-2,2-dimetyl-, (2-metyl[1,1'-bifenyl]-3-ylmetylester, (1R,3R)-rel-/bifentrín/bifenát | prípravok na ochranu rastlín | 82657-04-3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-(3-(4'-bróm-(1,1'-bifenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxybenzotiopyrán-2-ón/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-brómbifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-1-benzotín-2-ón/difetialón | prípravok na ochranu rastlín | 104653-34-1 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

Guazatín-triacetát | prípravok na ochranu rastlín | 115044-19-4 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr | prípravok na ochranu rastlín | 122453-73-0 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | 18 | | | 21 | | |

Komplex kremičitan hlinito sodný-striebro/zeolit strieborný | prípravok na ochranu rastlín | 130328-18-6 | | | | | | 6 | 7 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

Komplex kremičitan hlinito sodný-striebro zinok/zeolit strieborno-zinočnatý | prípravok na ochranu rastlín | 130328-20-0 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

3-fenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-fenotrín | prípravok na ochranu rastlín | 188023-86-1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Zmes týchto látok: 5-hydroxymetoxymetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktán (CAS 59720-42-2, 16,0 %) a 1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol-7a(7H)-metanol (EINECS 229-457-6, 28,8 %) a 5-hydroxypoly[metylénoxy]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo(3.3.0)oktán (CAS 56709-13-8; 5,2 %) vo vode (50 %) | prípravok na ochranu rastlín | | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

S-cyfenotrín | prípravok na ochranu rastlín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov: 1R trans: 1RS 1:1)/bioaletrín/d-trans-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3)/esbiotrín | prípravok na ochranu rastlín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Spinosad: produkt fermentácie pôdneho mikroorganizmu obsahujúci Spinosyn A a Spinosyn D | prípravok na ochranu rastlín | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Polymér N-metylmetánamínu (EINECS 204-697-4) s (chlórmetyl)-oxiránom (EINECS 203-439-8)/polymérny kvartérny chlorid amónny | polymér | 25988-97-0 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

Homopolymér 2-terc-butylaminoetyl-2-metyl propenoátu (EINECS 223-228-4) | polymér | 26716-20-1 | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

Polymér formaldehydu and akroleínu | polymér | 26781-23-7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Monohydrochlorid polyméru N,N'''-hexán-1,6-diylbis[N'-kyanoguanidínu] (EINECS 240-032-4) a hexametyléndiamínu (EINECS 240-679-6)/polyhexametylén biguanid (monomér: 1,5-bis(trimetylén)-guanylguanidínium-monohydrochloridu) | polymér | 27083-27-8/32289-58-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | 22 | |

Kopolymér N,N,N',N'-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru | polymér | 31075-24-8 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | | |

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid) | polymér | 57028-96-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

Poly(hexametylénbiguanid) | polymér | 91403-50-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | |

Poly(oxy-1,2-etándiyl), a-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-w-hydroxy-, propanoát (soľ) | polymér | 94667-33-1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu | polymér | 191546-07-3 | | | | | | 6 | 7 | | | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan | polymér | 214710-34-6 | | 2 | | | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid) | polymér | 374572-91-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

Nátrium lignosulfonát | prírodný polymér | 8061-51-6 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

Zmes týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (EINECS 220-239-6) | zmes | 55965-84-9 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, produkty reakcií s kyselinou chlóroctovou | zmes | 139734-65-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Kvartérne jodidy amónne | zmes | 308074-50-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmes týchto látok: 1-fenoxypropán-2-ol (EINECS 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (EINECS 224-027-4) | zmes | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

Aktívny chlór: vyrobený reakciou kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného vyrobeného na mieste | zmes | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Draselné soli mastných kyselín (C15-21) | zmes | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl z tuku, alkyl z kosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy, alebo hydroxidy)/BKC | zmes látok uvedených v EINECS | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo metylsírany)/DDAC | zmes látok uvedených v EINECS | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (alkyltrimetyl (alkyl z C8-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kokosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy alebo metylsírany)/TMAC | zmes látok uvedených v EINECS | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Bacillus sphaericus | mikroorganizmus | 143477-72-7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, sérotyp H14 | mikroorganizmus | | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bacillus subtilis | mikroorganizmus | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Podrobné kontaktné údaje o účastníkoch sú uvedené na adrese http://ecb.jrc.it/biocides.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

EXISTUJUCE AKTÍVNE LÁTKY, KTORÉ BOLI IDENTIFIKOVANÉ, ALE VZHĽADOM NA KTORÉ NEBOLO PRIJATÉ ŽIADNE OZNÁMENIE ALEBO O KTORÉ ŽIADNY ČLENSKÝ ŠTÁT NEPREJAVIL ZÁUJEM

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Ergokalciferol/vitamín D2 | 200-014-9 | 50-14-6 |

Kyselina mliečna | 200-018-0 | 50-21-5 |

Klofenotán/DDT | 200-024-3 | 50-29-3 |

Kyselina askorbová | 200-066-2 | 50-81-7 |

2,4-dinitrofenol | 200-087-7 | 51-28-5 |

2-imidazol-4-yletylamín | 200-100-6 | 51-45-6 |

Trichlórfon | 200-149-3 | 52-68-6 |

Nátrium-salicylát | 200-198-0 | 54-21-7 |

Fentión | 200-231-9 | 55-38-9 |

Glycerol trinitrát | 200-240-8 | 55-63-0 |

Tributylstanium-acetát | 200-269-6 | 56-36-0 |

Kumafos | 200-285-3 | 56-72-4 |

Glycerol | 200-289-5 | 56-81-5 |

Chlórhexidín-diacetát | 200-302-4 | 56-95-1 |

Alyl izotiokyanát | 200-309-2 | 57-06-7 |

Cetrimónium-bromid/Hexadecyltrimetylamónium-bromid | 200-311-3 | 57-09-0 |

Močovina | 200-315-5 | 57-13-6 |

Strychnín | 200-319-7 | 57-24-9 |

Propán-1,2-diol | 200-338-0 | 57-55-6 |

Kofeín | 200-362-1 | 58-08-2 |

Sulfachinoxalín | 200-423-2 | 59-40-5 |

2-fenyletanol | 200-456-2 | 60-12-8 |

Metyltionínium-chlorid | 200-515-2 | 61-73-4 |

Tiomočovina | 200-543-5 | 62-56-6 |

Karbaryl | 200-555-0 | 63-25-2 |

Kyselina octová | 200-580-7 | 64-19-7 |

Chloroform/Trichlórmetán | 200-663-8 | 67-66-3 |

Kolekalciferol | 200-673-2 | 67-97-0 |

Hexachlórfén | 200-733-8 | 70-30-4 |

Bután-1-ol | 200-751-6 | 71-36-3 |

Metoxychlór | 200-779-9 | 72-43-5 |

Brómmetán/Metylbromid | 200-813-2 | 74-83-9 |

Kyanovodík | 200-821-6 | 74-90-8 |

Metaldehyd | 200-836-8 | 9002-91-9 |

Sulfid uhličitý | 200-843-6 | 75-15-0 |

Trijódmetán/Jodoform | 200-874-5 | 75-47-8 |

Terc-butyl-hydroperoxid | 200-915-7 | 75-91-2 |

Trichlórnitrometán | 200-930-9 | 76-06-2 |

Bórnan-2-ón/Gáfor | 200-945-0 | 76-22-2 |

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS-2,10-dimetoxy)-3,8,11a,11c-tetrametyl 1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromén-1,5,11-trión/quassin | 200-985-9 | 76-78-8 |

Kyselina 3b-hydroxyurs-12-én-28-ová/kyselina ursolová | 201-034-0 | 77-52-1 |

Kyselina 1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexánkarboxylová | 201-072-8 | 77-95-2 |

2-metylpropan-1-ol | 201-148-0 | 78-83-1 |

Kyselina propiónová | 201-176-3 | 79-09-4 |

Kyselina chlóroctová | 201-178-4 | 79-11-8 |

4-(1,1-dimetylpropyl)fenol | 201-280-9 | 80-46-6 |

Pin-2(3)-én | 201-291-9 | 80-56-8 |

Senozid A | 201-339-9 | 81-27-6 |

Kumachlór | 201-378-1 | 81-82-3 |

Etyl-chinín-karbonát | 201-500-3 | 83-75-0 |

(2R,6aS,12aS)-2-izopropenyl-8,9-dimetoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro chromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromén-6-ón/rotenón | 201-501-9 | 83-79-4 |

Dibutyl-ftalát | 201-557-4 | 84-74-2 |

Salicylanilid | 201-727-8 | 87-17-2 |

Kyselina (+)-vínna | 201-766-0 | 87-69-4 |

Pentachlórfenol | 201-778-6 | 87-86-5 |

2,4,6-trichlórfenol | 201-795-9 | 88-06-2 |

Mentol | 201-939-0 | 89-78-1 |

Izopulegol | 201-940-6 | 89-79-2 |

Tymol | 201-944-8 | 89-83-8 |

Guajacol/2-metoxyfenol | 201-964-7 | 90-05-1 |

Propyl 4-hydroxybenzoát | 202-307-7 | 94-13-3 |

Butyl 4-hydroxybenzoát | 202-318-7 | 94-26-8 |

Dibenzoylperoxid | 202-327-6 | 94-36-0 |

2-etylhexán-1,3-diol | 202-377-9 | 94-96-2 |

Benzotriazol | 202-394-1 | 95-14-7 |

3-chlórpropán-1,2-diol | 202-492-4 | 96-24-2 |

Eugenol | 202-589-1 | 97-53-0 |

Alantoín | 202-592-8 | 97-59-6 |

Metyl 4-hydroxybenzoát | 202-785-7 | 99-76-3 |

Benzylalkohol | 202-859-9 | 100-51-6 |

2,2'-[(1,1,3-trimetylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán] | 202-899-7 | 100-89-0 |

Metenamín/hexametyléntetramín | 202-905-8 | 100-97-0 |

Chlórprofám | 202-925-7 | 101-21-3 |

1,1',1'',1'''-etyléndinitrilotetrapropán-2-ol | 203-041-4 | 02-60-3 |

2,2',2''-nitrilotrietanol | 203-049-8 | 102-71-6 |

Chlórfenezín | 203-192-6 | 104-29-0 |

Anetol | 203-205-5 | 104-46-1 |

Aldehyd kyseliny škoricovej/(E)-3-fenyl-propenál | 203-213-9 | 104-55-2 |

2-etylhexán-1-ol/Izooktanol | 203-234-3 | 104-76-7 |

Citronelol | 203-375-0 | 106-22-9 |

Citronelal | 203-376-6 | 106-23-0 |

Etyléndiamín | 203-468-6 | 107-15-3 |

Chlóracetaldehyd | 203-472-8 | 107-20-0 |

Etán-1,2-diol | 203-473-3 | 107-21-1 |

Metyl-formiát | 203-481-7 | 107-31-3 |

Bután-1,3-diol | 203-529-7 | 107-88-0 |

Vinyl-acetát | 203-545-4 | 108-05-4 |

Acetanhydrid | 203-564-8 | 108-24-7 |

Rezorcinol | 203-585-2 | 108-46-3 |

1,3,5-triazinán-2,4,6-trión/Kyselina kyanmočová | 203-618-0 | 108-80-5 |

Fenol | 203-632-7 | 108-95-2 |

Etyl-formiát | 203-721-0 | 109-94-4 |

Kyselina jantárová/Kyselina butándiová | 203-740-4 | 110-15-6 |

Pyridín | 203-809-9 | 110-86-1 |

Morfolín | 203-815-1 | 110-91-8 |

2-butoxyetanol | 203-905-0 | 111-76-2 |

Cetrimónium-chlorid/Hexadecyl-trimetylamónium-chlorid | 203-928-6 | 112-02-7 |

2,2'-(etyléndioxy)dietanol/Trietylénglykol | 203-953-2 | 112-27-6 |

Kyselina undec-10-énová | 203-965-8 | 12-38-9 |

Kyselina olejová | 204-007-1 | 112-80-1 |

Kyselina (Z)-dokoz-13-énová | 204-011-3 | 112-86-7 |

Endosulfán | 204-079-4 | 115-29-7 |

1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptán-2-yl tiokyanatoacetát | 204-081-5 | 115-31-1 |

Dikofol | 204-082-0 | 115-32-2 |

Linalyl-acetát | 204-116-4 | 115-95-7 |

3,3',4',5,7-pentahydroxyflavón | 204-187-1 | 117-39-5 |

Metyl-2-hydroxybenzoát | 204-317-7 | 119-36-8 |

Etyl 4-hydroxybenzoát | 204-399-4 | 120-47-8 |

Piperonál | 204-409-7 | 120-57-0 |

Indol | 204-420-7 | 120-72-9 |

O-3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-2,2-dimetyl-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín II | 204-454-2 | 121-20-0 |

O-2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl [1R-[1a[S*(Z)],3b]]-chryzantemát/pyretrín I | 204-455-8 | 121-21-1 |

O-[2-metyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyklopent-2-enyl]-[1R-[1 a[S*(Z)](3b]]-3-(3-metoxy-2-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/pyretrín II | 204-462-6 | 21-29-9 |

5-nitrotiazol-2-ylamín | 204-490-9 | 121-66-4 |

Cetalkónium-chlorid | 204-526-3 | 122-18-9 |

Benzyldimetyl(oktadecyl)amónium-chlorid | 204-527-9 | 122-19-0 |

Simazín | 204-535-2 | 122-34-9 |

Profám | 204-542-0 | 122-42-9 |

4-fenylbutanón | 204-555-1 | 122-57-6 |

2-etylhexanál | 204-596-5 | 123-05-7 |

Pyridazín-3,6-diol/maleín hydrazid | 204-619-9 | 123-33-1 |

Kyselina adipová | 204-673-3 | 24-04-9 |

Dodecylamín/laurylamín | 204-690-6 | 124-22-1 |

exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptán-2-ol | 204-712-4 | 124-76-5 |

Nátrium-acetát | 204-823-8 | 127-09-3 |

Nátrium-N-chlórbenzénsulfónamid | 204-847-9 | 127-52-6 |

Bis(2,3,3,3-tetrachlórpropyl) éter | 204-870-4 | 127-90-2 |

N-brómsukcínimid | 204-877-2 | 128-08-5 |

N-chlórsukcínimid | 204-878-8 | 128-09-6 |

2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol/2,6-di-terc-butyl-p-krezol | 204-881-4 | 128-37-0 |

Dimetyl-ftalát | 205-011-6 | 131-11-3 |

2,4-dichlór-3,5-dimetylfenol | 205-109-9 | 133-53-9 |

Bis(8-hydroxychinolínium)-sulfát | 205-137-1 | 134-31-6 |

Dipropyl pyridín-2,5-dikarboxylát | 205-245-9 | 136-45-8 |

Zinkium-bis(2-etylhexanoát) | 205-251-1 | 136-53-8 |

6-metylbenzotriazol | 205-265-8 | 136-85-6 |

Nátrium-propionát | 205-290-4 | 137-40-6 |

Dipentén | 205-341-0 | 138-86-3 |

Benzyl(dodecyl)dimetylamónium-chlorid | 205-351-5 | 139-07-1 |

Miristalkónium-chlorid | 205-352-0 | 139-08-2 |

Kyselina nitrilotrioctová | 205-355-7 | 139-13-9 |

p-tolyl acetát | 205-413-1 | 140-39-6 |

Mravčan sodný | 205-488-0 | 141-53-7 |

(2,3-dihydroxypropyl)-dodekanoát | 205-526-6 | 142-18-7 |

Kyselina hexánová | 205-550-7 | 142-62-1 |

Kyselina dodekánová | 205-582-1 | 143-07-7 |

Kálium-oleát | 205-590-5 | 143-18-0 |

Kyselina šťaveľová | 205-634-3 | 144-62-7 |

Chinolín-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 |

Monurón | 205-766-1 | 150-68-5 |

Rutozid | 205-814-1 | 153-18-4 |

Kyselina 2-oxoetánová | 206-058-5 | 298-12-4 |

Fenchlórfos | 206-082-6 | 299-84-3 |

Kyselina 2-hydroxy-5-chlórbenzoová | 206-283-9 | 321-14-2 |

Tiokyanát draselný | 206-370-1 | 333-20-0 |

Metronidazol | 207-136-1 | 443-48-1 |

Cineol | 207-431-5 | 470-82-6 |

7,8-dihydroxykumarín | 207-632-8 | 486-35-1 |

Uhličitan sodný | 207-838-8 | 497-19-8 |

Karvakrol | 207-889-6 | 499-75-2 |

6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranozyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scilirozid | 208-077-4 | 507-60-8 |

Uhličitan bárnatý | 208-167-3 | 513-77-9 |

3-acetyl-6-metyl-2H,3H-pyrán-2,4-dión | 208-293-9 | 520-45-6 |

Ozalmid | 208-385-9 | 526-18-1 |

2,6-dimetoxy-1,4-benzochinón | 208-484-7 | 530-55-2 |

Akridín-3,6-diamín, dihydrochlorid | 208-515-4 | 531-73-7 |

Hydrogenuhličitan sodný/Seskviuhličitan sodný | 208-580-9 | 533-96-0 |

Uhličitan strieborný | 208-590-3 | 534-16-7 |

Krimidín | 208-622-6 | 535-89-7 |

Mravčan vápenatý | 208-863-7 | 544-17-2 |

Kyselina tetradekánová | 208-875-2 | 544-63-8 |

1-izopropyl-4-metylbicyklo[3.1.0]hexan-3-ón | 208-912-2 | 546-80-5 |

10,11-dimetyl-1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-fenantro[1,10,9,8-opqra]-perylén-7,14-dión/Hypericum perforatum | 208-941-0 | 548-04-9 |

[4-[4,4'-bis(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid | 208-953-6 | 548-62-9 |

Benzoan zinočnatý | 209-047-3 | 553-72-0 |

Metyl-izotiokyanát | 209-132-5 | 556-61-6 |

4,4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dienylidénmetylén)dianilín-hydrochlorid | 209-321-2 | 569-61-9 |

[4-[a-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid/Chlorid malachitovej zelenej | 209-322-8 | 569-64-2 |

Kálium-benzoát | 209-481-3 | 582-25-2 |

3-(4-anilinofenyldiazenyl)benzénsulfonát sodný/metanilová žltá | 209-608-2 | 587-98-4 |

Kyselina DL-mliečna | 209-954-4 | 598-82-3 |

BHC alebo HCH/hexachlórcyklohexán | 210-168-9 | 608-73-1 |

kyselina DL-jablčná | 210-514-9 | 617-48-1 |

N-(hydroxymetyl)acetamid | 210-897-2 | 625-51-4 |

Sukcínaldehyd | 211-333-8 | 638-37-9 |

2-fluóracetamid | 211-363-1 | 640-19-7 |

Kyselina 2-hydroxyetánsulfónová, zlúčenina s 4,4'-[hexán-1,6-diylbis(oxy)]di(benzénkarboxamidínom) (2:1) | 211-533-5 | 659-40-5 |

2,5-dimetoxytetrahydrofurán | 211-797-1 | 696-59-3 |

N-[(fluórdichlórmetyl)sulfanyl]ftalimid | 211-952-3 | 719-96-0 |

Proflavín, hydrochlorid | 213-459-9 | 952-23-8 |

N'1-(chinoxalín-2-yl)sulfanilamid, sodná soľ | 213-526-2 | 967-80-6 |

Norbormid | 213-589-6 | 991-42-4 |

(Hydroxymetyl)močovina | 213-674-8 | 1000-82-4 |

N-dodecyltrimetylamónium-bromid | 214-290-3 | 1119-94-4 |

Xylenol | 215-089-3 | 1300-71-6 |

Bentonit (koloidný íl pozostávajúci najmä z montmorilonitu) | 215-108-5 | 1302-78-9 |

Hydroxid draselný | 215-181-3 | 1310-58-3 |

Hydroxid sodný | 215-185-5 | 1310-73-2 |

Kyselina kremičitá,draselná soľ/Kremičitan draselný | 215-199-1 | 1312-76-1 |

Oxid manganitý | 215-264-5 | 1317-35-7 |

Krezol | 215-293-2 | 1319-77-3 |

Chlorid hlinitý, bázický | 215-477-2 | 1327-41-9 |

Trihydroxid-chlorid meďnatý | 215-572-9 | 1332-65-6 |

Hydrogendifluorid sodný | 215-608-3 | 1333-83-1 |

Kyseliny nafténové | 215-662-8 | 1338-24-5 |

Hydrogendifluorid amónny | 215-676-7 | 1341-49-7 |

Kremičitan sodný/kyselina ortokremičitá, sodná soľ | 215-687-4 | 1344-09-8 |

Chlorid meďnatý | 215-704-5 | 1344-67-8 |

N,N''-bis(2-etylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekándiamidín, dihydrochlorid | 216-994-6 | 1715-30-6 |

Etakridín laktát | 217-408-1 | 1837-57-6 |

4,4'-(2-etyl-2-nitropropán-1,3-diyl)bismorfolín | 217-450-0 | 1854-23-5 |

Dodecylamónium-acetát | 217-956-1 | 2016-56-0 |

Alyl(propyl)disulfán | 218-550-7 | 2179-59-1 |

Didecyl(dimetyl)amónium-bromid | 219-234-1 | 2390-68-3 |

Bis[[4-[4-(dimetylamino)benzhydrylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](dimetyl)amónium]-dihydrogen-dioxalát, soľ s kyselinou šťaveľovou | 219-441-7 | 2437-29-8 |

Dodín | 219-459-5 | 2439-10-3 |

2,2'-[metylénbis(oxy)]bisetanol | 219-891-4 | 2565-36-8 |

Fentoát | 219-997-0 | 2597-03-7 |

2,2'-[(1-metylpropán-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-metyl-1,3,2-dioxaborinan] | 220-198-4 | 2665-13-6 |

2-amino-3-chlór-1,4-naftochinón | 220-529-2 | 2797-51-5 |

2-chlóro-N-(hydroxymetyl)acetamid | 220-598-9 | 2832-19-1 |

Dodecyl(etyl)(dimetyl)amónium-etylsulfát | 221-108-6 | 3006-13-1 |

Nátrium-[2-(2-dodecyloxyetoxy)etyl]-sulfát | 221-416-0 | 3088-31-1 |

4-izopropyl-3-metylfenol | 221-761-7 | 3228-02-2 |

Dusičnan meďnatý | 221-838-5 | 3251-23-8 |

Temefos | 222-191-1 | 3383-96-8 |

1-izopropyl-4-metylidénbicyklo[3.1.0]hexán | 222-212-4 | 3387-41-5 |

Chlórhexidín, dihydrochlorid | 223-026-6 | 3697-42-5 |

Denatónium-benzoát | 223-095-2 | 3734-33-6 |

1,3,5-tris(3-metoxypropyl)-hexahydro-1,3,5-triazín | 223-563-6 | 3960-05-2 |

Kyselina 4-oxo-4-[(tributylstanyl)oxy]but-2-enová/tributyltín maleát | 223-701-5 | 4027-18-3 |

N-etylheptadekafluóroktánsulfónamid | 223-980-3 | 4151-50-2 |

Izobutyl 4-hydroxybenzoát/izobutyl parabén | 224-208-8 | 4247-02-3 |

Tributylstanyl-2-hydroxybenzoát/tributyltín salicylát | 224-397-7 | 4342-30-7 |

Tributylstanyl-benzoát/tributyltin benzoát | 224-399-8 | 4342-36-3 |

Nátrium-1-(6-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrán-3-ylidén)etanolát | 224-580-1 | 4418-26-2 |

Dietylamónium-2-hydroxybenzoát | 224-586-4 | 4419-92-5 |

Dimetyl-dikarbonát | 224-859-8 | 4525-33-1 |

Farnezol | 225-004-1 | 4602-84-0 |

Kyselina oktylfosfónová | 225-218-5 | 4724-48-5 |

Nátrium-4-(metoxykarbonyl)fenolát | 225-714-1 | 5026-62-0 |

Kyselina amidosírová | 226-218-8 | 5329-14-6 |

Citral | 226-394-6 | 5392-40-5 |

1-benzyl-1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekán-1-ium-chlorid | 226-445-2 | 5400-93-1 |

Dimetyl(dioktyl)amónium-chlorid | 226-901-0 | 5538-94-3 |

N-dodecylpropán-1,3-diamín | 226-902-6 | 5538-95-4 |

4-metoxybenzén-1,3-diamín, soľ s kyselinou sírovou | 228-290-6 | 6219-67-6 |

Dodicín | 229-930-7 | 6843-97-6 |

Kyselina jablčná | 230-022-8 | 6915-15-7 |

(Z)-N-oktadec-9-enylpropán-1,3-diamín | 230-528-9 | 7173-62-8 |

Benzyl(dodecyl)(dimetyl)amónium-bromid | 230-698-4 | 7281-04-1 |

Bór | 231-151-2 | 7440-42-8 |

Zinok | 231-175-3 | 7440-66-6 |

Síran taličitý | 231-201-3 | 7446-18-6 |

Chinín, hydrochlorid | 231-437-7 | 6119-47-7 |

Fosforečnan sodný/(TSP) | 231-509-8 | 7601-54-9 |

Dusitan sodný | 231-555-9 | 7632-00-0 |

Tetrahydroxo-di-µ-peroxodiboritan disodný/hydrát perboritanu sodného | 231-556-4 | 7632 04 4 |

Fluorovodík | 231-634-8 | 7664-39-3 |

Amoniak, bezvodý | 231-635-3 | 7664-41-7 |

Kyselina sírová | 231-639-5 | 7664-93-9 |

Jodid draselný | 231-659-4 | 7681-11-0 |

Hydrogensíran sodný | 231-665-7 | 7681-38-1 |

Fluorid sodný | 231-667-8 | 7681-49-4 |

Síra | 231-722-6 | 7704-34-9 |

Síran železnatý | 231-753-5 | 7720-78-7 |

Heptahydrát síranu železnatého | 231-753-5 | 7782-63-0 |

Bróm | 231-778-1 | 7726-95-6 |

Peroxodisíran didraselný | 231-781-8 | 7727-21-1 |

Heptahydrát síranu zinočnatého | 231-793-3 | 7446-20-0 |

Chlorid meďný | 231-842-9 | 7758-89-6 |

Pentahydrát síranu meďnatého | 231-867-5 | 10102-17-7 |

Dichróman didraselný | 231-906-6 | 7778-50-9 |

-1,3,5-trietylhexahydro-1,3,5-triazín | 231-924-4 | 7779-27-3 |

Síran amónny | 231-984-1 | 7783-20-2 |

Bissíran amónno-hlinitý | 232-055-3 | 7784-25-0 |

Síran mangánatý | 232-089-9 | 7785-87-7 |

Tetrahydrát síranu mangánatého | 232-089-9 | 10101-68-5 |

Chlorid jodný | 232-236-7 | 7790-99-0 |

Terpineol | 232-268-1 | 8000-41-7 |

Sójový olej | 232-274-4 | 8001-22-7 |

Ľanový olej | 232-278-6 | 8001-26-1 |

Kukuričný olej | 232-281-2 | 8001-30-7 |

Kokosový olej | 232-282-8 | 8001-31-8 |

Ricínový olej | 232-293-8 | 8001-79-4 |

Terpentínový olej | 232-350-7 | 8006-64-2 |

Decht, borovica/Decht z borovicového dreva | 232-374-8 | 8011-48-1 |

Včelí vosk | 232-383-7 | 8012-89-3 |

Parafínové oleje | 232-384-2 | 8012-95-1 |

Oleje, avokádové | 232-428-0 | 8024-32-6 |

Sladký pomarančový extrakt | 232-433-8 | 8028-48-6 |

Biely minerálny olej (ropný) | 232-455-8 | 8042-47-5 |

Saponíny | 232-462-6 | 8047-15-2 |

Živica talového oleja | 232-484-6 | 8052-10-6 |

Asfalt/bitumen | 232-490-9 | 8052-42-4 |

Kurbarilové živice | 232-527-9 | 9000-14-0 |

Síran hlinitý | 233-135-0 | 0043-01-3 |

Bissíran hlinito-draselný/alum | 233-141-3 | 10043-67-1 |

Síran strieborný | 233-653-7 | 10294-26-5 |

Metafosforečnan sodný | 233-782-9 | 10361-03-2 |

Resmetrín | 233-940-7 | 10453-86-8 |

N,N''-etylénbis(N-acetylacetamid) | 234-123-8 | 10543-57-4 |

Tetrakis(fosforečnan)-chlórnan tridekasodný | 234-307-8 | 11084-85-8 |

Kyselina trihydrogenboritá | 234-343-4 | 11113-50-1 |

Peroxoboritan sodný | 234-390-0 | 10486-00-7 |

Kyselina peroxoboritá, sodná soľ | 234-390-0 | 11138-47-9 |

Kyseliny nafténové, zinočnaté soli | 234-409-2 | 12001-85-3 |

Chlorid [2H4]amónny | 234-607-9 | 12015-14-4 |

Pentahydroxid-chlorid hlinitý | 234-933-1 | 12042-91-0 |

Nátrium-metylbenzénsulfonát | 235-088-1 | 12068-03-0 |

Hydrát tetraboritanu disodného | 235-541-3 | 12267-73-1 |

Maneb | 235-654-8 | 12427-38-2 |

N-(hydroxymetyl)formamid | 235-938-1 | 13052-19-2 |

2,3,5,6-tetrachlór-4-(metylsulfonyl)pyridín | 236-035-5 | 13108-52-6 |

Nifurpirinol | 236-503-9 | 13411-16-0 |

Oxid titaničitý | 236-675-5 | 13463-67-7 |

Polyboritan bárnatý | 237-222-4 | 13701-59-2 |

Chlórnan lítny | 237-558-1 | 13840-33-0 |

Sodná soľ kyseliny boritej | 237-560-2 | 13840-56-7 |

Bis(dietylditiokarbamáto)zinočnatý komplex | 238-270-9 | 14324-55-1 |

2,2'-oxybis(4,4,6-trimetyl-1,3,2-dioxaborinán) | 238-749-2 | 14697-50-8 |

Bis(8-hydroxychinolyl)-sulfát, monodraselná soľ | 239-133-6 | 15077-57-3 |

2,3-dibrómpropánamid | 239-153-5 | 15102-42-8 |

Perboritan sodný | 239-172-9 | 10332-33-9 |

2,2'-metylénbis(6-bróm-4-chlórfenol) | 239-446-8 | 15435-29-7 |

Uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom (2:3) | 239-707-6 | 15630-89-4 |

1-bróm-3-chlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión | 240-230-0 | 16079-88-2 |

Kyselina (R)-2-(4-chlór-2-metylfenoxy)propiónová | 240-539-0 | 16484-77-8 |

Hexafluorokremičitan disodný | 240-934-8 | 16893-85-9 |

Benomyl | 241-775-7 | 17804-35-2 |

O,O-dietyl-O-(5-fenylizoxazol-3-yl)-fosforotioát | 242-624-8 | 18854-01-8 |

Metyl-hydroxy(metoxy)acetát | 243-271-2 | 19757-97-2 |

But-2-én-1,4-diyl-bis(brómacetát) | 243-962-9 | 20679-58-7 |

Tetrachlórvinfos | 244-865-4 | 22248-79-9 |

Terc-butyl-4-metoxyfenol | 246-563-8 | 25013-16-5 |

Bis(hydroxymetyl)močovina | 246-679-9 | 25155-29-7 |

2,2'-(oktadec-9-enylimino)bisetanol | 246-807-3 | 25307-17-9 |

[3-(but-2-enyl)-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/cinerín I | 246-948-0 | 25402-06-6 |

(3-fenoxybenzyl)-2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/fenotrín | 247-404-5 | 26002-80-2 |

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón | 247-500-7 | 26172-55-4 |

Kyselina dodecylbenzénsulfónová | 248-289-4 | 27176-87-0 |

Kyselina dodekánová, monoester s glycerolom | 248-337-4 | 27215-38-9 |

Zinkium-neodekanoát | 248-370-4 | 27253-29-8 |

Dodecyl(etylbenzyl)dimetylamónium-chlorid | 248-486-5 | 27479-28-3 |

Lítium-heptadekafluóroktánsulfonát | 249-644-6 | 29457-72-5 |

5-bróm-5-nitro-1,3-dioxán | 250-001-7 | 30007-47-7 |

Decyl(dimetyl)(oktyl)amónium-chlorid | 251-035-5 | 32426-11-2 |

2-[(hydroxymetyl)amino]etanol | 251-974-0 | 34375-28-5 |

Kyselina N-[3-(dodecylamino)propyl]aminooctová | 251-993-4 | 34395-72-7 |

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9bdimetyldibenzofurán-1,3(2H,9bH)-dión, | 252-204-6 | 34769-44-3 |

Nátrium-4-(etoxykarbonyl)fenolát | 252-487-6 | 35285-68-8 |

Nátrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát | 252-488-1 | 35285-69-9 |

N-benzyl-N,N-dimetyloktadec-9-én-1-ylamónium-chlorid | 253-363-4 | 37139-99-4 |

Kyselina 2-fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová | 253-733-5 | 37971-36-1 |

4-metoxybenzén-1,3-diamínium-sulfát | 254-323-9 | 39156-41-7 |

N,N''-metylénbis[N'-[3-(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]močovina] | 254-372-6 | 39236-46-9 |

Dinokap | 254-408-0 | 39300-45-3 |

Izopropyl-(2E,4E)-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/metoprén | 254-993-2 | 40596-69-8 |

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-cis)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát | 257-144-4 | 51348-90-4 |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutanoát/fenvalerát | 257-326-3 | 51630-58-1 |

Bis(2-etylhexanoáto-O)-µ-oxodizinkium | 259-049-3 | 54262-78-1 |

[2-(2-butoxyetoxy)etoxy]metanol | 260-097-2 | 56289-76-0 |

2-etoxyetyl brómacetát | 260-240-9 | 56521-73-4 |

N-oktyl-N'-[2-(oktylamino)etyl]etyléndiamín | 260-725-5 | 57413-95-3 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, monosodná soľ | 261-184-8 | 58249-25-5 |

Azakonazol | 262-102-3 | 60207-31-0 |

N,N-bis(2-hydroxyetyl)undec-10-énamid | 262-114-9 | 60239-68-1 |

3-(fenylsulfonyl)-2-chlórakrylonitril | 262-395-8 | 60736-58-5 |

[1,1'-bifenyl]-2-ol, chlórovaný | 262-974-5 | 61788-42-9 |

Alkylamíny (alkyl kokosového oleja) | 262-977-1 | 61788-46-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, alkyl(trimetyl)amónium-chloridy (hydrogenovaný alkyl tuku) | 263-005-9 | 61788-78-1 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl kokosu, chloridy | 263-038-9 | 61789-18-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-bis(hydroxyetyl)-N-R, R =alkyl kokosu, chloridy | 263-078-7 | 61789-68-2 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N-benzyl-N,N-dimetyl-N-R, R = alkyl kokosu, chloridy | 263-080-8 | 61789-71-7 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl kokosu,chloridy | 263-087-6 | 61789-77-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N-dimetyl-N,N-diR, R = alkyl hydrogenovaného tuku, chloridy | 263-090-2 | 61789-80-8 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, N,N,N-trimetyl-N-R, R = alkyl sóje, chloridy | 263-134-0 | 61790-41-8 |

N-alkyl-2,2'-iminodietanol (alkyl kokosového oleja) | 263-163-9 | 61791-31-9 |

4,5-dihydro-1H-imidazol-1-etanol, 2-R-deriváty, R = alkyl nortalového oleja | 263-171-2 | 61791-39-7 |

1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyetyl)-2-R-imidazóliové zlúčeniny, R = alkyl norkokosového oleja, chloridy | 263-185-9 | 61791-52-4 |

N-alkyldipropyléntriamíny (alkyl je z tuku) | 263-191-1 | 61791-57-9 |

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl kokosového oleja | 263-195-3 | 61791-63-7 |

N-R-propán-1,3-diamíny, R = alkyl kokosového oleja, acetáty | 263-196-9 | 61791-64-8 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C8-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 264-151-6 | 63449-41-2 |

Destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové, základový olej | 265-098-1 | 64741-97-5 |

Destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej | 265-149-8 | 64742-47-8 |

N-(3,4-dichlórfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimetyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidín-5-karboxamid | 265-732-7 | 65400-98-8 |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 265-898-0 | 65731-84-2 |

Dechtové kyseliny (uhoľné), surové fenoly | 266-019-3 | 65996-85-2 |

Sklo, oxid, chemikálie/sklený prášok | 266-046-0 | 65997-17-3 |

C12-14-alkyldimetylbetaíny | 266-368-1 | 66455-29-6 |

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-2,2-dimetyl-3-(1,2,2,2-tetrabrómetyl)cyklopropánkarboxylát/tralometrín | 266-493-1 | 66841-25-6 |

N-(2,6-dimetylfenyl)-2-chlór-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid | 266-583-0 | 67129-08-2 |

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlórfenoxy)etyl]-1H-imidazol-1-karboxamid | 266-994-5 | 67747-09-5 |

Mastné kyseliny, C16-18-nasýtené a C18-nenasýtené, metylestery | 267-015-4 | 67762-38-3 |

[(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl]-3-(3,3,3-trifluór-2-chlórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyhalotrín | 268-450-2 | 68085-85-8 |

Dodecyletyldimetylamónium-bromid/laudacit | 269-249-2 | 68207-00-1 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C6-12-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 269-925-7 | 68391-06-0 |

Kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli | 270-115-0 | 68411-30-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C8-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-324-7 | 68424-84-0 |

Alkyl(dimetyl)betaíny (alkyl kokosového oleja) | 270-329-4 | 68424-94-2 |

3-amino-N,N,N-trimetyl-1-propánamínium-metylsulfáty, N-C12-18-acylované | 271-063-1 | 68514-93-2 |

N,N-bis(hydroxyetyl)amidy kyselín z kokosového oleja | 271-657-0 | 68603-42-9 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, (oxydietán-2,1-diyl)bis(alkyldimetylamónium)-dichloridy (alkyl kokosového oleja) | 271-761-6 | 68607-28-3 |

Kyselina (Z)-oktadec-9-énová, sulfónovaná, draselné soli | 271-843-1 | 68609-93-8 |

Močovina, produkty reakcie s formaldehydom | 271-898-1 | 68611-64-3 |

Imidazóliové zlúčeniny, 1-[2-(karboxymetoxy)etyl]-1-(karboxymetyl)-2-noralkyl-4,5-dihydroimidazólium-hydroxidy (noralkyl koksového oleja), sodné soli | 272-043-5 | 68650-39-5 |

Dihydroxid-uhličitan bis(tetraamín meďnatý) | 272-415-7 | 68833-88-5 |

1-hydroxy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl)pyridín-2(1H)-ón, zlúčenina s 2-aminoetanolom (1:1) | 272-574-2 | 68890-66-4 |

N-alkylpropán-1,3-diamíny, soli s kyselinou octovou | 272-786-5 | 68911-78-4 |

Quassia, extrakt | 272-809-9 | 68915-32-2 |

C8-10-mastné kyseliny | 273-086-2 | 68937-75-7 |

Mono-C12-18-alkylestery kyseliny sírovej, sodné soli | 273-257-1 | 68955-19-1 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetylamónium-chloridy | 273-318-2 | 68956-79-6 |

Didecylmetyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 273-403-4 | 68959-20-6 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C10-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 273-544-1 | 68989-00-4 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-18-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 277-453-8 | 73398-64-8 |

1-[(hydroxymetyl)amino]propan-2-ol | 278-534-0 | 76733-35-2 |

Dihydrogenbis[monoperoxyftaláto(2-)-O1,OO1]horečnan(2-) | 279-013-0 | 78948-87-5 |

(2-butoxyetoxy)metanol | 281-648-3 | 4000-92-0 |

Izodekanoáto-izononanoátozinočnaté komplexy, bázické | 282-786-7 | 84418-73-5 |

Borievka, Juniperus communis, extrakt | 283-268-3 | 4603-69-0 |

Laurus nobilis, extrakt | 283-272-5 | 84603-73-6 |

Rozmarín, extrakt | 283-291-9 | 84604-14-8 |

Eucalyptus globulus, extrakt | 283-406-2 | 84625-32-1 |

Cinnamomum zeylanicum, extrakt | 283-479-0 | 84649-98-9 |

Levanduľa, Lavandula angustifolia angustifolia, extrakt | 283-994-0 | 84776-65-8 |

Materina dúška, Thymus serpyllum, extrakt | 284-023-3 | 84776-98-7 |

Formaldehyd, produkty reakcies 2,2'-oxydietanolom | 284-062-6 | 84777-35-5 |

Formamid, produkty reakcie s formaldehydom | 284-064-7 | 84777-37-7 |

N-(3-aminopropyl)glycín, N'-C10-16-alkylderiváty | 284-065-2 | 84777-38-8 |

Citrónovník, extrakt | 284-515-8 | 84929-31-7 |

Tymián, Thymus vulgaris, extrakt | 284-535-7 | 84929-51-1 |

Klinčekovec voňavý, extrakt | 284-638-7 | 84961-50-2 |

Formaldehyd, produkty reakcie s propán-1,2-diolom | 286-695-3 | 85338-22-3 |

[R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-oktadec-9-enyl)amino]propyltrimetylamónium-metyl-sulfát | 287-462-9 | 85508-38-9 |

Kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-alkylderiváty | 287-494-3 | 5536-14-7 |

N,N'''-(propán-1,3-diyl)bisguanidín, N-alkylderiváty (alkyl kokosového oleja), soli s kyselinou octovou | 288-198-7 | 85681-60-3 |

sek-C13-17-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli | 288-330-3 | 85711-69-9 |

Cymbopogon nardus, extrakt | 289-753-6 | 89998-15-2 |

Levanduľa, Lavandula angustifolia, extrakt | 289-995-2 | 90063-37-9 |

Litsea cubeba, extrakt | 290-018-7 | 90063-59-5 |

Mentha arvensis, extrakt | 290-058-5 | 90063-97-1 |

Pelargonium fulgidum, extrakt | 290-140-0 | 90082-51-2 |

Kyselina benzénsulfónová, mono-C10-14-alkylderiváty, zlúčeniny s metyl-(1H-benzimidazol-2-yl)karbamátom | 290-651-9 | 90194-41-5 |

Komplexy medi s kyselinou etyléndiamíntetraoctovou | 290-989-7 | 90294-99-8 |

Formaldehyd, produkty reakcie s 2-aminopropan-1-olom | 291-325-9 | 90387-52-3 |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C8-18-alkyldimetylamónium-bromidy | 293-522-5 | 91080-29-4 |

Jedľa, Abies sibirica, extrakt | 294-351-9 | 91697-89-1 |

N-(3-aminopropyl)trimetyléndiamíny, N'-alkylované, alkyl kokosového oleja, monoakrylované | 294-702-6 | 91745-32-3 |

Cymbopogon winterianus, extrakt | 294-954-7 | 91771-61-8 |

Cymbopogon flexuosus, extrakt/citrónová zelená (Cymbopogon flexuosus) | 295-161-9 | 91844-92-7 |

Biely minerálny olej (ropný), ľahký | 295-550-3 | 92062-35-6 |

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycín, hydrochlorid | 298-216-5 | 93778-80-4 |

[5-[(4-amino-6-chlór-1,3,5-triazín-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulfo-1-naftyl)diazenyl]naftalén-2,7-disulfonáto(5-)]meďnatan tridraselný | 304-149-6 | 94246-73-8 |

Citrus, extrakt | 304-454-3 | 94266-47-4 |

Trimetyl-[3-[(undec-10-én-1-oyl)amino]]propylamónium-metyl-sulfát | 304-990-8 | 94313-91-4 |

Mäta prieporná americká, extrakt | 308-770-2 | 98306-02-6 |

Prírodná citrónová šťava (filrovaná) | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Hedera helix | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Cibuľový olej | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Thuja occidentalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Salvia officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Hyssopus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Chrysanthemum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Artemisia absinthium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Achillea millefolium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Origanum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Majorana hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Origanum majorano | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Rosmarinus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Satureja hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Uritica dioica | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Aesculus hippocastanum | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Symphytum officinale | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Equisetum arvense | 310-127-6 | 999999-99-4 |

Sambucus nigra | 310-127-6 | 99999-99-4 |

(4-etoxyfenyl)(3-(4-fluóro-3-fenoxyfenyl)propyl)dimetylsilán | 405-020-7 | 105024-66-6 |

Lítium-3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-id | 411-690-1 | 111337-53-2 |

Tetrachlórdekaoxidový komplex | 420-970-2 | 92047-76-2 |

N-cyklohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiofén-2-karboxamid | 423-990-1 | 149118-66-1 |

Paraformaldehyd | | 30525-89-4 |

Brómtetradekán izochinolín | | 51808-87-8 |

Monohydrát 9-aminoakridín hydrochloridu | | 52417-22-8 |

Chlórovaný fosforečnan sodný | | 56802-99-4 |

(1S,2R,5S)-2-izopropenyl-5-metylcyklohexanol | | 104870-56-6 |

Denatónium-kapsaicinát | | 192327-95-0 |

Tris(N-cyklohexyldiazéniumdioxy)alumínium | | 312600-88-7 |

Reakčný produkt: esenciálnych olejov a ozónu vyrobeného na mieste (faktor voľného priestoru (OAF)) | | |

Borokremičitan strieborno-sodný | | |

5-chlóro-2-(4-chlórfenoxy)fenol | | |

Benzyl-dodeka-dimetyl-tetradekaamónium-chlorid/dodekán-tetradekán dimetyl benzyl amónium-chlorid | | |

Zmes týchto látok: mangán ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-)) a zinkium ((1,2-etándiylbis(karbamoditioát))(2-))/mankozeb | prípravok na ochranu rastlín | 8018-01-7 |

Kyselina chlórosulfámová | prípravok na ochranu rastlín | 17172-27-9 |

Etyl (2E,4E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát/Hydroprén | prípravok na ochranu rastlín | 41096-46-2 |

N-(2-((2,6-dimetyl)fenyl)amino)-2-oxoetyl)-N,N-dietyl benzénmetánamínium-sacharid/denatónium-sacharid | prípravok na ochranu rastlín | 90823-38-4 |

a-(4-chlórfenyl)- a-(1-cyklopropyletyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol/cyprokonazol | prípravok na ochranu rastlín | 94361-06-5 |

Komplex kremičitan hlinito-sodno-strieborno-meďný/zeolit strieborno-meďnatý | prípravok na ochranu rastlín | 130328-19-7 |

N-izononyl-N,N-dimetyl-N-decylamónium-chlorid | prípravok na ochranu rastlín | 138698-36-9 |

N-((6-chlór-3-pyridinyl)metyl)-N'-kyano-N-metyletánimidamid/acetamiprid | prípravok na ochranu rastlín | 160430-64-8 |

[1a(S*),3a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimentylcyklopropánkarboxylát | prípravok na ochranu rastlín | |

Butoxy polypropylénglykol | polymér | 9003-13-8 |

Polydimetylsiloxán | polymér | 9016-00-6 |

Polymér N,N,N,N-tetrametyl-etán-1,2-diamínu a (chlórmetyl)-oxiránu | polymér | 25988-98-1 |

Polymér N,N,N',N'-tetrametyl-1,6-hexándiamín a 1,6-dichlórhexánu | polymér | 27789-57-7 |

Poly(hexametyléndimetylamónium-chlorid)/poly[(dimetylimino)-1,6-hexándiyl-chlorid] | polymér | 28728-61-2 |

N,N-didecyl(-N-metyl-poly(oxyetyl)amóniumpropionát/1-dekánamínium, N-decyl-N-(2-hydroxyetyl)-N-metyl-, propanoát (soľ) | polymér | 107879-22-1 |

Kopolymér tributyltínu (TBT-kopolymér) | polymér | |

Alkohol polyglykol éter mastných kyselín | polymér | |

Poly(vinylchlorid-ko-izobutyl vinyl éter-ko-N-vinyl, N'-dimetyl oktyl-bromid propyldiamín) | polymér | |

Polyglykolpolyamínová živica | polymér | |

Alkylaryl polyéter alkohol-jódový komplex | polymer | |

Jódový komplex s etylén-propylénovým blokovým kopolymérom (pluronický) | polymér | |

Jódový komplex s polyalkylén glykolom | polymér | |

Jódovaná živica/Polyjodidová aniónová živica | polymér | |

Neem/Neem-Vital | prírodný olej | 5945-86-8 |

Olej z pinus pumilio | prírodný olej | 8000-26-8 |

Olej z cédrového dreva | prírodný olej | 8000-27-9 |

Levanduľový olej | prírodný olej | 8000-28-0 |

Citronelový olej | prírodný olej | 8000-29-1 |

Esenciálny olej z eugenia caryophyllus | prírodný olej | 8000-34-8 |

Gerániový olej | prírodný olej | 8000-46-2 |

Eukalyptový olej | prírodný olej | 8000-48-4 |

Pomarančový olej | prírodný olej | 8000-57-9 |

Borovicový olej | prírodný olej | 8002-09-3 |

Olej z čierneho korenia | prírodný olej | 8006-82-4 |

Olej z mäty piepornej | prírodný olej | 8006-90-4 |

Olej z citrónovej zelenej | prírodný olej | 8007-02-1 |

Olej z Penny Royal | prírodný olej | 8007-44-1 |

Tymiánový olej | prírodný olej | 8007-46-3 |

Koriandrový olej | prírodný olej | 8008-52-4 |

Olej z mäty klasnatej | prírodný olej | 8008-75-5 |

Olej z valeriana officinalis | prírodný olej | 8008-88-6 |

Kajuputový olej | prírodný olej | 8008-98-8 |

Borievkový olej | prírodný olej | 8012-91-7 |

Cyprusový olej | prírodný olej | 8013-86-3 |

Pačuli olej | prírodný olej | 8014-09-3 |

Kumínový olej | prírodný olej | 8014-13-9 |

Palmaružový olej | prírodný olej | 8014-19-5 |

Rutový olej | prírodný olej | 8014-29-7 |

Olej z basilicum ocimum basilium | prírodný olej | 8015-73-4 |

Olej z bois de rose/Olej z ružového dreva | prírodný olej | 8015-77-8 |

Celerový olej | prírodný olej | 8015-90-5 |

Harmančekový olej | prírodný olej | 8015-92-7 |

Olej z klinčekového listu (Eugenia caryophyllus) | prírodný olej | 8015-97-2 |

Melaleukový olej | prírodný olej | 68647-73-4 |

Olej z litsea cubeba | prírodný olej | 68855-99-2 |

Olej z mäty poľnej | prírodný olej | 68917-18-0 |

Cédrový olej (olej z dreva texaského cédra, olej z juniperus mexicana, 22 %) | prírodný olej | 68990-83-0 |

Extrakt zo semien citrusu Tabebuia avellanedae | prírodný olej | |

Esenciálny olej z cymbopogon winterianus | prírodný olej | |

Allium sativum a Allium cepa | prírodný olej | |

Esenciálny olej z cinnamomum zeylanicum | prírodný olej | |

Olej z klinčekovca voňavého (hlavné zložky: eugenol (83,8 %), caryofylén (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %)) | prírodný olej | |

Parfémový olej z jedľového ihličia: (éterický olej, hlavné zložky: terpentínový olej (30 – 37,5 %), terpineol (15 – 20 %), izobornyl-acetát (15 – 20 %), pinén b (12,5 – 15 %), pinén a (7 – 10 %), kumarín (1 – 3 %), terpineolová frakcia (1 – 3 %) | prírodný olej | |

Parfémový olej Spring Fresh: éterický olej: hlavné zložky: citral-dietylacetal (citratal) (1 – 3 %), citronelol (1 – 3 %), ylanat (1 – 3 %), hivertal (1 – 3 %), alylkapronát (1 – 3 %) | prírodný olej | |

Ružový olej | prírodný olej | |

Prírodné pyretríny | prírodný extrakt | |

Extrakt z rašeliny | prírodný extrakt | |

Alkyl-benzyl-dimetylamónium-chlorid/benzalkónium-chlorid | zmes | 8001-54-5 |

Cetrimid | zmes | 8044-71-1 |

Zmes týchto látok: 3,6-diamino-10-metylakridínium-chlorid (EINECS 201-668-8) a 3,6-akridíndiamín/akriflavín | zmes | 8048-52-0 |

Zmes týchto látok: ((3,6-diamino-10-metylakridínium-chlorid (EINECS 201-668-8) a 3,6-akridíndiamín-hydrochlorid/akriflavín HCl | zmes | 8063-24-9 |

Benzalkónium-sacharinát/benzalkónium-o-sulfobenzimidát | zmes | 39387-42-3 |

Jód vo forme jodoforu | zmes | 39392-86-4 |

Jódový komplex v roztoku s neiónovými detergentami | zmes | |

Dimetyl siloxány a silikóny, produkty reakcií s oxidom kremičitým/oxid kremičitý ošetrený dymom | zmes | 67762-90-7 |

Reakčná zmes esterov zmiešaných s mastnými kyselinami (C6-18, derivované z kokosového oleja) s kyselinou octovou a 2,2'-metylénbis(4-chlórfenolom) | zmes | 106523-52-8 |

Reakčné produkty: 5,5-dimetylhydantoín a formaldehyd | zmes | |

Reakčné produkty: 2-(2-butoxyetoxy)etanol a formaldehyd | zmes | |

Reakčné produkty: etylénglykol a formaldehyd | zmes | |

Reakčné produkty: močovina, etylénglykol a formaldehyd | zmes | |

Reakčné produkty: chlóroacetamid, 2(2-butoxyetoxy)etanol a formaldehyd | zmes | |

Kuprium acypetaks | zmes | |

Zinkium acypetaks | zmes | |

Feromón molí z tkaných odevov: zložky: E,Z-oktadekadi-2,13-enal (75 %) a E-oktadek-2-enal (25 %) | zmes | |

Zmes týchto látok:oxid chrómový (EINECS 215-607-8; 34,2 %), oxid arzeničný (EINECS 215-116-9; 24,1 %), oxid meďnatý (EINECS 215-269-1; 13,7 %), voda (EINECS 231-791-2; 28 %) | zmes | |

Zmes týchto látok: chlórmetylizotiazolinón, etándiylbizoxybismetanol, metylizotiazolinón | zmes | |

Zmes týchto látok: bróm (EINECS 231-778-1) a kyselina brómna (číslo CAS: 13517-11-8) vyrobená na mieste | zmes | |

Produkty prírodnej fermentácie rastlín vo vode obsahujúcej síru | zmes | |

Bacillus thuringiensis | mikroorganizmus | 68038-71-1 |

Bacillus thuringiensis +D381is subsp. Israelensis | mikroorganizmus | |

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky | mikroorganizmus | |

Bacillus thuringiensis var. israelensis | mikroorganizmus | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

POŽIADAVKY NA ÚPLNÚ DOKUMENTÁCIU A SÚHRNNÚ DOKUMENTÁCIU

a) Úplná dokumentácia musí obsahovať originály správ o testoch a originály výskumných správ pre každý bod prílohy IIA a IIB alebo prílohy IVA a IVB smernice 98/8/ES a v prípade, že je to stanovené, pre príslušné časti prílohy IIIA a IIIB smernice 98/8/ES, spolu so súhrnnou dokumentáciou uvedenou v článku 11 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice.

b) Súhrnná dokumentácia musí obsahovať tieto údaje:

- v prípade spoločnej dokumentácie, mená všetkých príslušných účastníkov a osoby, ktorú účastníci určili za zodpovednú za spoločnú dokumentáciu a za vypracovanie tejto dokumentácie v súlade s týmto nariadením,

- pre každý bod prílohy IIA a IIB alebo prílohy IVA a IVB smernice 98/8/ES a v prípade, že je to stanovené, pre príslušné časti prílohy IIIA a IIIB uvedenej smernice, súhrny a výsledky skúmania a testov,

- zoznam použitých referencií,

- zhodnotenie rizík,

- celkový súhrn a zhodnotenie,

- potvrdenie od účastníka alebo podľa potreby od osoby určenej za zodpovednú za spoločnú dokumentáciu, o úplnosti tejto dokumentácie.

c) Pri predkladaní týchto druhov dokumentácie sa musia použiť formuláre, ktoré poskytla Komisia. Okrem toho sa musí použiť osobitné softvérové vybavenie (IUCLID), ktoré poskytla Komisia, pre tie časti, na ktoré sa IUCLID vzťahuje. Formuláre a ďalšie usmerňujúce informácie o požiadavkách na údaje a o vypracovaní dokumentácie sú k dispozícii na domovskej stránke ECB na adrese http://ecb.jrc.it/biocides.

d) V prípade existujúcich aktívnych látok, ktoré boli vyhodnotené alebo ktoré sa vyhodnocujú na základe programu posudzovania prípravkov na ochranu rastlín v súlade s článkom 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 týkajúcej sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh [1], je možné požadovaný formulár žiadosti o zaradenie do prílohy uvedenej smernice použiť pri vypracovaní dokumentácie pre zaradenie existujúcej aktívnej látky do prílohy I, IA alebo IB smernice 98/8/ES, pričom sa zohľadnia príslušné rozdiely v požiadavkách na dokumentáciu. Súhrn dokumentácie musí byť zadaný do IUCLID. Dodatočné informácie týkajúce sa použitia biocídov musia byť predložené v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

[1] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

LEHOTY A ČLENSKÉ ŠTÁTY SPRAVODAJCOVIA PRE PREDKLADANIE ÚPLNEJ DOKUMENTÁCIE PRE EXISTUJÚCE AKTÍVNE LÁTKY ZARADENÉ DO PROGRAMU POSUDZOVANIA

Časť A Existujúce aktívne látky, vzhľadom na ktoré bolo prijaté oznámenie, v rámci typov prípravkov 8 a 14. Pre každú z týchto aktívnych látok v rámci určeného typu prípravku musí príslušný orgán členského štátu spravodajcu dostať úplnú dokumentáciu najneskôr do 28. marca 2004.

Aktívne látky do konzervačných prostriedkov na drevo | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Cyklohexylhydroxydiazén 1-oxid, draselná soľ | — | 66603-10-9 | A |

Kuprium bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-kO)diazéniumát(2-)] | — | 312600-89-8 | A |

3-fenoxybenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyléter/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | A |

Kyselina mravčia | 200-579-1 | 64-18-6 | B |

Dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 | B |

Oxid zinočnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 | B |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cypermetrín | 257-842-9 | 52315-07-8 | B |

[1a(S*),3. a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)- 2.2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát/a-cypermetrín | prípravok na ochranu rastlín | 67375-30-8 | B |

Propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

Kyselina (+)-L-mliečna | 201-196-2 | 79-33-4 | D |

Kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová | 203-768-7 | 110-44-1 | D |

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 | D |

Fosfid horečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

Fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 | D |

[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyflutrín | 269-855-7 | 68359-37-5 | D |

Azadirachta indica, extrakt | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín | 433-460-1 | 210880-92-5 | D |

3-jódprop-2-inyl butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | DK |

1-(4-chlórfenyl)-4,4’-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 | DK |

Tiabendazol | 205-725-8 | 148-79-8 | E |

Oxid hexaborito-dizinočnatý/boritan zinočnatý | 235-804-2 | 12767-90-7 | E |

Dodecylguanidín, monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

Kyselina hexafluorokremičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 | E |

Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín | 266-719-9 | 67564-91-4 | E |

Tiametoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | E |

Kyseliny nafténové, soli s meďou | 215-657-0 | 1338-02-9 | EL |

Lignín | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

Etanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

N-didecyl-N-dipolyetoxyamónium-boritan/didecylpolyoxetylamónium-boritan | Polymér | 214710-34-6 | EL |

Oxid meďnatý | 215-269-1 | 1317-38-0 | F |

Oxid meďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | F |

Síran meďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 | F |

Oxín-kuprium | 233-841-9 | 10380-28-6 | F |

Uhličitan meďnatý-hydroxid meďnatý, komplex (1:1) | 235-113-6 | 12069-69-1 | F |

Hydroxid meďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 | F |

1-(4-(2-chlór-a,a,a-p-trifluórtolyloxy)-2-fluórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzolyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | F |

Fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | F |

Kyselina cyklopropánkarboxylová, 3-[(1Z)-2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl]-2,2-dimetyl-, (2-metyl[1,1'-bifenyl]-3-ylmetylester, (1R,3R)-rel-/bifentrín/bifenát | prípravok na ochranu rastlín | 82657-04-3 | F |

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid | 211-986-9 | 731-27-1 | FIN |

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 | FIN |

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

Poly(oxy-1,2-etándiyl), a-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-w-hydroxy-, propanoát (soľ) | polymér | 94667-33-1 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo hydroxidy)/BKC | zmes látok uvedených v EINECS | | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo metylsírany)/DDAC | zmes látok uvedených v EINECS | | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny (alkyltrimetyl (alkyl z C8-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl tuku, alkyl kosového oleja a alkyl sóje) chloridy, bromidy, alebo metylsírany)/TMAC | zmes látok uvedených v EINECS | | I |

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

Nátrium-pentachlórfenolát | 205-025-2 | 131-52-2 | IRL |

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 | L |

(±)-1-(b-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/Technický imazalil | prípravok na ochranu rastlín | 73790-28-0 | L |

Oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 | NL |

Tetraboritan sodný, bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | NL |

Kyselina trihydrogenboritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | NL |

Tetrahydrát oktaboritanu sodného | 234-541-0 | 12280-03-4 | NL |

Chlórtalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | NL |

Etyl [2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | NL |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín | 219-145-8 | 2372-82-9 | P |

3-benzo(b)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín, 4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | P |

Esfenvalerát/(S)- a-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát | prípravok na ochranu rastlín | 66230-04-4 | P |

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr | prípravok na ochranu rastlín | 122453-73-0 | P |

Oxid-difluorid siričitý | 220-281-5 | 2699-79-8 | S |

Kreozot | 232-287-5 | 8001-58-9 | S |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibrometenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/deltametrín | 258-256-6 | 52918-63-5 | S |

Jód | 231-442-4 | 7553-56-2 | S |

Bis(tributylstanium)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 | UK |

Fenitrotión | 204-524-2 | 122-14-5 | UK |

Cetylpyridínium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | UK |

Dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | UK |

Oxid arzeničný | 215-116-9 | 1303-28-2 | UK |

Oxid chrómový | 215-607-8 | 1333-82-0 | UK |

Dichróman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 | UK |

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 247-761-7 | 26530-20-1 | UK |

Tributylstanán, mono(naftenoyloxy)-deriváty | 287-083-9 | 85409-17-2 | UK |

Guazatín-triacetát | prípravok na ochranu rastlín | 115044-19-4 | UK |

Homopolymér 2-terc-butylaminoetyl-2-metyl propenoátu (EINECS 223-228-4) | polymér | 26716-20-1 | UK |

Benzotiazol-2-tiol | 205-736-8 | 149-30-4 | N |

Aktívne látky do rodenticídov | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Fosfid zinočnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 | A |

a, a, a-trifluór-N-metyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribrómfenyl)-o-toluidín/brómetalín | prípravok na ochranu rastlín | 63333-35-7 | A |

Difacinón | 201-434-5 | 82-66-6 | B |

Fosfid horečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

Fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)chromén-2-ón/kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 | DK |

2-[fenyl(4-chlórfenyl)acetyl]indán-1,3-dión/chlórfacinón | 223-003-0 | 3691-35-8 | E |

Kukuričný klas, práškový | 310-127-6 | 999999-99-4 | EL |

Oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón | 259-978-4 | 56073-07-5 | FIN |

4-hydroxy-3-[3-(4‘-brómbifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-1-benzopyrán-2-ón/brodifakum | 259-980-5 | 56073-10-0 | I |

Nátrium warfarín | 204-929-4 | 129-06-6 | IRL |

Warfarín | 201-377-6 | 81-81-2 | IRL |

Zmes týchto látok: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluórmetylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl)kumarín/flokumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 | NL |

Chloralóza | 240-016-7 | 15879-93-3 | P |

3-[3-(4‘-bróm[1,1‘-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón/brómadiolón | 249-205-9 | 28772-56-7 | S |

3-(3-(4‘-bróm-(1,1‘-bifenyl)-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxybenzotiopyrán-2-ón/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4‘-brómbifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-1-benzotín-2-ón/difetialón | prípravok na ochranu rastlín | 104653-34-1 | N |

Časť B Existujúce aktívne látky, vzhľadom na ktoré bolo prijaté oznámenie, v rámci typov prípravkov 16, 18 a 19. Pre každú z týchto aktívnych látok v rámci určeného typu prípravku musí príslušný orgán členského štátu spravodajcu dostať úplnú dokumentáciu najskôr 1. novembra 2005 a najneskôr do 30. apríla 2006.

Aktívne látky do prostriedkov proti mäkkýšom | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Dodecylguanidín, monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

Hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

Oxid kremičitý – amorfný | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

Chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 | I |

Oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl)amónium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

Bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 | NL |

Abamektín (zmes týchto látok: abamektín B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3 a 5-O-demetyl-25-de(1-metylpropyl)-25-(1-metyletyl)avermektín A1a; < 20 %, EINECS 265-611-9) | prípravok na ochranu rastlín | 71751-41-2 | NL |

Kopolymér N,N,N‘,N‘-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru | polymér | 31075-24-8 | UK |

Aktívne látky do insekticídov, akaricídov a prípravkov na kontrolu iných článkonožcov | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Kyselina oktánová | 204-677-5 | 124-07-2 | A |

Kyselina dekánová | 206-376-4 | 334-48-5 | A |

(Z)-trikoz-9-én | 248-505-7 | 27519-02-4 | A |

3-fenoxybenzyl-2-(4-etoxyfenyl)-2-metylpropyléter/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | A |

Kyselina mravčia | 200-579-1 | 64-18-6 | B |

N-(2-etylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 | B |

Propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 | B |

(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-én-1-yl)-[1R-[1α(S*),3β]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-en-1-yl)cyklopropánkarboxylát/S-bioaletrín | 249-013-5 | 28434-00-6 | B |

(3-fenoxyfenyl)(kyano)metyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/Cypermetrín | 257-842-9 | 52315-07-8 | B |

(1-etinyl-2-metylpent-2-enyl)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/empentrín | 259-154-4 | 54406-48-3 | B |

[1a(S*),3. a]-(a)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)- 2.2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxylát/a-cypermetrín | prípravok na ochranu rastlín | 67375-30-8 | B |

Formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | D |

Propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

Kyánamid | 206-992-3 | 420-04-2 | D |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (všetky izoméry; pomer: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrín | 209-542-4 | 584-79-2 | D |

Repkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 | D |

Fosfid horečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

Fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón | 251-835-4 | 4123-59-6 | D |

[(3-fenoxy-4-fluórfenyl)(kyano)metyl]-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/cyflutrín | 269-855-7 | 68359-37-5 | D |

Azadirachta indica, extrakt | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

[1-(3-fenoxy-4-fluórfenyl)-1-kyanometyl]-(+-)-[1a(S*),3α]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 | D |

Reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu | 403-950-8 | 164907-72-6 | D |

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylidenamín/imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 | D |

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín | 433-460-1 | 210880-92-5 | D |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov: 1R trans: 1RS 1:1)/bioaletrín/d-trans-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | | D |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes 4 izomérov 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrín | prípravok na ochranu rastlín | | D |

(RS)-3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl (1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)-cyklopropánkarboxylát (zmes len 2 izomérov 1R trans: 1R/S 1:3)/esbiotrín | prípravok na ochranu rastlín | | D |

Draselné soli mastných kyselín (C15-21) | zmes | | D |

(E)-izopropyl-3-[[(etylamino)metoxyfosforotioyl]oxy]but-2-enoát | 250-517-2 | 31218-83-4 | DK |

3-jódprop-2-inyl butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | DK |

Chlórpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 | E |

O,O'-dimetyl-O'-(3,5,6-trichlórpyridín-2-yl)-fosforotioát/chlórpyrifos-metyl | 227-011-5 | 5598-13-0 | E |

Pyretríny a pyretroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | E |

Cesnak, extrakt | 232-371-1 | 8008-99-9 | E |

Bioresmetrín | 249-014-0 | 28434-01-7 | E |

Amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 | E |

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt | 289-699-3 | 89997-63-7 | E |

Tiametoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | E |

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/piperonyl butoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | EL |

Etanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

Hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

[2-metyl-4-oxo-3-(prop-2-inyl)cyklopent-2-én-1-yl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/praletrín | 245-387-9 | 23031-36-9 | EL |

[(3-fenoxyfenyl)kyanometyl]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát | 254-484-5 | 39515-40-7 | EL |

N-cyklopropyl-1,3,5-triazín-2,4,6-triamín | 266-257-8 | 66215-27-8 | EL |

Geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | F |

1,4-dichlórbenzén | 203-400-5 | 106-46-7 | F |

Oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

Naled | 206-098-3 | 300-76-5 | F |

Oxid kremičitý — amorfný | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

1-(4-(2-chlór-a,a,a-p-trifluórtolyloxy)-2-fluórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzolyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | F |

Fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | F |

Oxid kremičitý, amorfný, nekryštalický | | 112945-52-5 | F |

Oxid kremičitý/kremelina | prípravok na ochranu rastlín | 61790-53-2 | F |

Kyselina cyklopropánkarboxylová, 3-[(1Z)-2-chlór-3,3,3-trifluór-1-propenyl]-2,2-dimetyl-, (2-metyl[1,1'-bifenyl]-3-ylmetylester, (1R,3R)-rel-/bifentrín/bifenát | prípravok na ochranu rastlín | 82657-04-3 | F |

S-cyfenotrín | prípravok na ochranu rastlín | | F |

Malatión | 204-497-7 | 121-75-5 | FIN |

(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-izoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-tetrametrín | 214-619-0 | 1166-46-7 | FIN |

Tetrametrín | 231-711-6 | 7696-12-0 | FIN |

Foxím | 238-887-3 | 14816-18-3 | FIN |

Dichlórvos | 200-547-7 | 62-73-7 | I |

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

2-chlór-N-[[[4-(trifluórmetoxy)fenyl]amino]karbonyl]benzamid | 264-980-3 | 64628-44-0 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

Bacillus sphaericus | mikroorganizmus | 43477-72-7 | I |

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sérotyp H14 | mikroorganizmus | | I |

Dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 | IRL |

3-fenoxybenzyl (1R)-cis,trans-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropánkarboxylát/d-fenotrín | prípravok na ochranu rastlín | 188023-86-1 | IRL |

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

5,5-dimetyl-perhydro-pyrimidín-2-ón a-(4-trifluórmetylstyryl)- a-(4-trifluórmetyl)cinnamylidénhydrazón/hydrametylnón | 405-090-9 | 67485-29-4 | IRL |

S-metoprén/Izopropyl (s-(E,E))-11-metoxy-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prípravok na ochranu rastlín | 65733-16-6 | IRL |

Tetraboritan sodný, bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | NL |

Kyselina trihydrogenboritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | NL |

Tetrahydrát oktabóritanu sodného | 234-541-0 | 12280-03-4 | NL |

Etyl [2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | NL |

Kyselina 2,3,5,6-tetrafluórbenzyl trans-2-(2,2-dichlórvinyl)-3,3-dimetylcyklopropán karboxylová/transflutrín | 405-060-5 | 118712-89-3 | NL |

2-(1-metyl-2-(4-fenoxy-fenoxy)-etoxy)-pyridín/pyriproxyfén | 429-800-1 | 95737-68-1 | NL |

Abamektín (Zmes týchto látok: abamektín B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3 a 5-O-demetyl-25-de(1-metylpropyl)-25-(1-metyletyl)avermektín A1a; < 20 %, EINECS 265-611-9) | prípravok na ochranu rastlín | 71751-41-2 | NL |

Spinosad: produkt fermentácie pôdneho mikroorganizmu obsahujúci Spinosyn A a Spinosyn D | prípravok na ochranu rastlín | | NL |

Nátrium-dimetylarzinát | 204-708-2 | 124-65-2 | P |

Diazinón | 206-373-8 | 333-41-5 | P |

(R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexén | 227-813-5 | 5989-27-5 | P |

Levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 | P |

1-(3,5-dichlór-4-(1,1,2,2-tetrafluóretoxy)fenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 | P |

Esfenvalerát/(S)- a-kyano-3-fenoxybenzyl (S)-2-(4-chlórfenyl)-3-metylbutyrát | prípravok na ochranu rastlín | 66230-04-4 | P |

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr | prípravok na ochranu rastlín | 122453-73-0 | P |

Oxid-difluorid siričitý | 220-281-5 | 2699-79-8 | S |

2,6-difluór-N-[[(4-chlórfenyl)amino]karbonyl]benzamid | 252-529-3 | 35367-38-5 | S |

[3-fenoxyfenyl(kyano)metyl]-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibrometenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/deltametrín | 258-256-6 | 52918-63-5 | S |

Zmes týchto látok: a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát; a-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlór-3,3,3-trifluór-prop-1-enyl)]-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/lambda cyhalotrín | 415-130-7 | 91465-08-6 | S |

Dimetoát | 200-480-3 | 60-51-5 | UK |

Benzyl benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | UK |

Fenitrotión | 204-524-2 | 122-14-5 | UK |

Sulfid zinočnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | UK |

Metomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 | UK |

Bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 | UK |

O',O''-dimetyl-O-(2-dietylamino-6-metylpyrimidín-4-yl)-fosforotioát/pirimifos-metyl | 249-528-5 | 29232-93-7 | UK |

S-[(6-chlór-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetylfosforotioát/azametifos | 252-626-0 | 35575-96-3 | UK |

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-cis-chryzantemát; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidín-3-yl]metyl(1R)-trans-chryzantemát/imiprotrín | 428-790-6 | 72963-72-5 | UK |

S-hydroprén/Etyl (S-(E,E))-3,7,11-trimetyldodeka-2,4-dienoát | prírpavok na ochranu rastlín | 65733-18-8 | UK |

Nátrium-5-chlór-2-[4-chlór-2-[[[(3,4-dichlórfenyl)amino]karbonyl]amino]fenoxy]benzénsulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 | N |

Aktívne látky do repelentov a vábiacich prostriedkov | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Kyselina oktánová | 204-677-5 | 124-07-2 | A |

Kyselina dekánová | 206-376-4 | 334-48-5 | A |

(Z)-trikoz-9-én | 248-505-7 | 27519-02-4 | A |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 | A |

(E)-2-oktadecenal | zatiaľ nezaradený | 51534-37-3 | A |

(E,Z)-2,13-oktadekadiénal | zatiaľ nezaradený | 99577-57-8 | A |

Zirám | 205-288-3 | 137-30-4 | B |

Etyl-N-acetyl-N-butyl-3-aminopropanoát | 257-835-0 | 52304-36-6 | B |

Propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

Kostný olej/živočíšny olej | 232-294-3 | 8001-85-2 | D |

Azadirachta indica, extrakt | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

Linalol | 201-134-4 | 78-70-6 | DK |

sek-butyl 2-(2-hydroxyetyl)piperidín-1-karboxylát/ikaridín | 423-210-8 | 119515-38-7 | DK |

Undekán-2-ón/metyl-nonyl-ketón | 203-937-5 | 112-12-9 | E |

Pyretríny a pyretroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | E |

Cesnak, extrakt | 232-371-1 | 8008-99-9 | E |

Melaleuca alternifolia, extrakt/olej z austrálskeho čajovníka | 285-377-1 | 85085-48-9 | E |

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt | 289-699-3 | 89997-63-7 | E |

Metyl-neodekánamid | 414-460-9 | 105726-67-8 | E |

2-(2-butoxyetoxy)etyl (2-propyl-4,5-metyléndioxy)éter/piperonyl butoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | EL |

Etanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

Hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

Lignín | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

Geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | F |

1,4-dichlórbenzén | 203-400-5 | 106-46-7 | F |

Oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

Metyl-antranilát | 205-132-4 | 134-20-3 | F |

Oxid kremičitý – amorfný | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

Borievka, Juniperus mexicana, extrakt | 294-461-7 | 91722-61-1 | F |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

(3-fenoxybenzyl)-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

(R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexén | 227-813-5 | 5989-27-5 | P |

Levanduľa, Lavandula hybrida, extrakt/levanduľový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 | P |

N,N-dietyl-3-metylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 | S |

Antrachinón | 201-549-0 | 84-65-1 | UK |

Naftalén | 202-049-5 | 91-20-3 | UK |

Benzyl benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | UK |

2-(2-hydroxy-4-metylcyklohexyl)propán-2-ol/zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | UK |

Okt-1-én-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 | N |

Aktívne látky do antivegetatívnych prípravkov | Členský štát spravodajca |

Názov (EINECS a/alebo iné) | Číslo ES | Číslo CAS |

Kuprium bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-kO)diazéniumát(2-)] | — | 312600-89-8 | A |

Zirám | 205-288-3 | 137-30-4 | B |

Formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | D |

Hydrogensiričitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 | D |

Disiričitan disodný | 231-673-0 | 7681-57-4 | D |

Siričitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 | D |

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón | 251-835-4 | 34123-59-6 | D |

Diurón | 206-354-4 | 330-54-1 | DK |

Tiabendazol | 205-725-8 | 148-79-8 | E |

Dodecylguanidín, monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

Chlórtolurón | 239-592-2 | 15545-48-9 | E |

(Dimetyl)oktadecyl[3-(trimetoxysilyl)propyl]amónium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 | E |

Cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín | 266-719-9 | 67564-91-4 | E |

1,1-dimetyl-3-(3-trifluórmetylfenyl)močovina | 218-500-4 | 2164-17-2 | EL |

Lignín | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

Tiokyanatan meďný | 214-183-1 | 1111-67-7 | F |

Oxid meďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | F |

Meď | 231-159-6 | 7440-50-8 | F |

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid) | polymér | 57028-96-3 | F |

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid) | polymér | 374572-91-5 | F |

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(4-tolyl)metánsulfénamid | 211-986-9 | 731-27-1 | FIN |

Kaptán | 205-087-0 | 133-06-2 | I |

N-(trichlórmetylsulfanyl)ftalimid/folpet | 205-088-6 | 133-07-3 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

Kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl[(etylfenyl)metyl]dimetyl-, chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

Zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 | IRL |

Oxid siričitý | 231-195-2 | 7446-09-5 | L |

Siričitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 | L |

Disiričitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 | L |

Chlórtalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | NL |

N-terc-butyl-N'-cyklopropyl-6-(metylsulfanyl)-1,3,5-triazín-2,4-diamín | 248-872-3 | 28159-98-0 | NL |

Prometrín | 230-711-3 | 7287-19-6 | P |

3-benzo(b)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín, 4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | P |

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr | prípravok na ochranu rastlín | 122453-73-0 | P |

Jód | 231-442-4 | 7553-56-2 | S |

Zinkium-pyritión | 236-671-3 | 13463-41-7 | S |

Bis(1-hydroxy-1H-pyridín-2-tionáto-O,S)meďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 | S |

Cetylpyridínium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | UK |

Dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | UK |

Sulfid zinočnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | UK |

Homopolymér 2-terc-butylaminoetyl-2-metyl propenoátu (EINECS 223-228-4) | polymér | 26716-20-1 | UK |

(Benzotiazol-2-ylsulfanyl)metyl tiokyanát | 244-445-0 | 21564-17-0 | N |

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón | 264-843-8 | 64359-81-5 | N |

Chlórmetyl n-oktyl-disulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 | N |

Časť C

Existujúce aktívne látky, vzhľadom na ktoré bolo prijaté oznámenie, v rámci typov prípravkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 13. Pre každú z týchto aktívnych látok v rámci určeného typu prípravku musí príslušný orgán členského štátu spravodajcu dostať úplnú dokumentáciu najskôr 1. februára 2007 a najneskôr do 31. júla 2007. Členské štáty spravodajcovia budú určené neskôr.

Časť D

Existujúce aktívne látky, vzhľadom na ktoré bolo prijaté oznámenie, v rámci typov prípravkov 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 a 23. Pre každú z týchto aktívnych látok v rámci určeného typu prípravku musí príslušný orgán členského štátu spravodajcu dostať úplnú dokumentáciu najskôr 1. mája 2008 a najneskôr do 31. októbra 2008. Členské štáty spravodajcovia budú určené neskôr.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 ods. 4

BELGICKO

Federal Public Service-Health,

Food chain safety and Environment,

General Directorate Protection of Public Health: Environment,

RAC Vesalius, V2-3/07

Pachecolaan, 19 b 5

B-1010

Brussels-

DÁNSKO

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK-1401

København

K

NEMECKO

Bundesumweltministerium

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175

Bonn-

GRÉCKO

National Drug Organisation

(Product Types: 1-7, 11, 20, 22)

284 Messogion Street

GR-15562

Cholargos Athens

Ministry of Agriculture

(Product Types: 8-10, 12-19, 21, 23)

3-5 Ippokratous Street

GR-10164

Athens-

ŠPANIELSKO

Ministerio de Sanidad y Consumo

Direccion General de Salud Pública

Paseo del Prado 18-20

E-28071

Madrid-

FRANCÚZSKO

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques

20 Avenue de Ségur

F-Paris

07 SP-

ÍRSKO

Pesticide Control Service, Abbotstown, Castleknock,

Dublin

15

Ireland

TALIANSKO

Ministero della Salute

Direzione Generale per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza

Ufficio IX

Piazzale dell'Industria, 20

I-00144

Roma-

LUXEMBURSKO

Ministre de la Santé

L-2935

Luxembourg-

HOLANDSKO

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

Postbus 217

6700

Wageningen

Nederland

RAKÚSKO

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft Abteilung V/3

Stubenbastei 5

A-1010

Wien

PORTUGALSKO

Direccão-Geral da Saúde

(Tipos de produtos: à excepção 3 e 8)

Alameda D. Afonso Henriques, 45

P-1049-005

Lisboa

Direccăo-Geral de Proteccão das Culturas

(Tipos de produtos: 8)

Quinta do Marquês,P-2780-155

Oeiras

Direccăo-Geral de Veterinária

(Tipos de produtos: 3)

Largo da Academia Nacional das Belas Artes, 2

P-1200

Lisboa

FÍNSKO

Suomen ympäristökeskus

(Product Types: 8, 10-12, 14-17, 21, 23)

Mechelininkatu 34 a

FIN-00251

Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Product Types: 1-7, 9, 13, 18-20, 22

Säästöpankinranta 2 A

FIN-00531

Helsinki

ŠVÉDSKO

Kemikalieninspektionen

Esplanaden 3 A

S-172 67

Sundbyberg

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Health & Safety Executive

Magdalen House

Stanley Precinct

Bootle

L20 3QZ

Liverpool

United Kingdom

NÓRSKO

Norwegian Pollution Control Authority

Strømsveien 96

N-0032

Oslo

--------------------------------------------------