32003R1985Uradni list L 295 , 13/11/2003 str. 0043 - 0044


Uredba Sveta (ES) št. 1985/2003

z dne 10. novembra 2003

o spremembah Uredbe (ES) št. 427/2003 o posebnem prehodnem zaščitnem mehanizmu za določene izdelke pri uvozu s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 427/2003 [1] določa količinske kvote za nekatere izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(2) Uredba Komisije (ES) št. 1351/2003 [2] določa upravne postopke za prvo tranšo količinskih kvot za leto 2004 za nekatere izdelke s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(3) Ob upoštevanju širitve Evropske skupnosti dne 1. maja 2004 je primerno povečati kvote v skladu s členom XXVIII GATT 1994 in Dogovorom o razlagi tega člena.

(4) Zato je primerno spremeniti Prilogo I k Uredbi (ES) št. 427/2003–

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 427/2003 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2003.

Za Svet

Predsednik

A. Marzano

[1] UL L 65, 8.3.2003, str. 1.

[2] UL L 192, 31.7.2003, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

Časovni razpored postopne ukinitve industrijskih (netekstilnih) kvot pri uvozu s poreklom iz Kitajske

Poimenovanje izdelka | Oznaka HS/KN | Od januarja do decembra 2003 | Od januarja do aprila 2004 | Od maja do decembra 2004 | 2005 |

Obutev | ex640299 | 47480959 | 18201035 | 58538970 | Odprava |

640351640359 | 3712459 | 1423109 | 3183457 | Odprava |

ex640391ex640399 | 14698530 | 5634436 | 13992904 | Odprava |

ex640411 | 22106953 | 8474332 | 18901998 | Odprava |

64041910 | 38683955 | 14828849 | 33502413 | Odprava |

Namizna posoda, kuhinjska posoda iz porcelana ali kitajskega porcelana | 691110 | 73139 | 28036 | 67905 | Odprava |

Keramična namizna in kuhinjska posoda, razen iz porcelana ali kitajskega porcelana | 691200 | 55334 | 21212 | 58124 | Odprava |

"

--------------------------------------------------