32003R1979

Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2003 av den 11 november 2003 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló och Marrone di San Zeno)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 294 , 12/11/2003 s. 0005 - 0006


Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2003

av den 11 november 2003

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló och Marrone di San Zeno)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 806/2003(2), särskilt artikel 6.3 och 6.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 5 i förordning (EEG) nr 2081/92 har Nederländerna lämnat in en ansökan till kommissionen om att få "Westlandse druif" registrerat som geografisk beteckning. Spanien har lämnat in en ansökan till kommissionen om att få "Alcachofa de Benicarló"/"Carxofa de Benicarló" registrerat som ursprungsbeteckning, och Italien har lämnat in en ansökan till kommissionen om att få "Marrone di San Zeno" registrerat som ursprungsbeteckning.

(2) Det har, i enlighet med artikel 6.1 i ovannämnda förordning, konstaterats att ansökningarna är förenliga med den förordningen och att de innehåller alla uppgifter som föreskrivs i artikel 4.

(3) Inga invändningar i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2081/92 har framställts till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning(3) av de tre produktnamn som anges i bilagan till den här förordningen.

(4) Dessa produktnamn kan därför tas upp i "Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" och därmed vara skyddade inom gemenskapen såsom skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar.

(5) Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2400/96(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1665/2003(5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2400/96 skall kompletteras med de tre produktnamn som anges i bilagan till den här förordningen och dessa beteckningar skall tas upp i "Registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" eftersom de är skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) eller skyddade geografiska beteckningar (SGB), i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2003.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.

(2) EUT L 122, 16.5.2003, s. 1.

(3) EUT C 40, 19.2.2003, s. 5 (Westlandse druif).

EUT C 40, 19.2.2003, s. 7 (Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló).

EUT C 45, 25.2.2003, s. 2 (Marrone di San Zeno).

(4) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.

(5) EUT L 235, 23.9.2003, s. 6.

BILAGA

PRODUKTER I BILAGA I TILL FÖRDRAGET, AVSEDDA ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL

Frukt, grönsaker och spannmål

NEDERLÄNDERNA

Westlandse druif (SGB)

SPANIEN

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló (SUB)

ITALIEN

Marrone di San Zeno (SUB)