32003R1979Uradni list L 294 , 12/11/2003 str. 0005 - 0006


Uredba Komisije (ES) št. 1979/2003

z dne 11. novembra 2003

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 (Westlandse druif, Alcachofa de Benicarló ali Carxofa de Benicarló in Marrone di San Zeno)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske pridelke in živila [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2] in zlasti člena 6(3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 je Nizozemska poslala Komisiji vlogo za registracijo imena "Westlandse druif" kot geografsko označbo; Španija je Komisiji poslala vlogo za registracijo imena "Alcachofa de Benicarló" ali "Carxofa de Benicarló" kot označbo porekla, Italija pa je poslala vlogo za registracijo imena "Marrone di San Zeno" kot označbo porekla.

(2) V skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je ugotovljeno, da vloge izpolnjujejo vse zahteve Uredbe in da zlasti vsebujejo vse zahtevane informacije v skladu s členom 4 Uredbe.

(3) Komisija ni prejela nobenega ugovora po členu 7 navedene uredbe glede treh imen iz Priloge k tej uredbi po objavi v Uradnem listu Evropske unije [3].

(4) Ta tri imena je zato treba vnesti v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb ter jih v Skupnosti zaščititi kot zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

(5) Priloga k tej uredbi dopolnjuje Prilogo k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1665/2003 [5] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tri imena v Prilogi k tej uredbi se dodajo v Prilogo k Uredbi (ES) št. 2400/96 in se v Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb iz člena 6(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92, vnesejo kot zaščitene označbe porekla (ZOP) ali zaščitene geografske označbe (ZGO).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL C 40, 19.2.2003, str. 5 (Westlandse druif).UL C 40, 19.2.2003, str. 7 (Alcachofa de Benicarló or Carxofa de Benicarló).UL C 45, 25.2.2003, str. 2 (Marrone di San Zeno).

[4] UL L 327, 18.12.1996, str. 11.

[5] UL L 235, 23.9.2003, str. 6.

--------------------------------------------------

PRILOGA

PROIZVODI NAŠTETI V PRILOGI I K POGODBI ES, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Sadje, zelenjava in žita

NIZOZEMSKA

Westlandse druif (ZGO)

ŠPANIJA

Alcachofa de Benicarló ali Carxofa de Benicarló (ZOP)

ITALIJA

Marrone di San Zeno (ZOP)

--------------------------------------------------