32003R1887Uradni list L 277 , 28/10/2003 str. 0011 - 0012


Uredba komisije (ES) št. 1887/2003

z dne 27. oktobra 2003

o uvrščanju določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2176/2000 [2] in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je potrebno sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja kak dodaten pododdelek in je vzpostavljena na podlagi posebnih določb Skupnosti, z namenom uporabe tarif in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili je blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge k tej uredbi, treba uvrstiti pod oznako(-e) KN, navedeno(-e) v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3,

(4) Primerno je predvideti, da se je v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2700/2000 Evropskega parlamenta in Sveta [4], možno še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih glede uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo izdajo carinski organi držav članic in, ki niso v skladu s to uredbo.

(5) Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se znotraj kombinirane nomenklature uvrsti pod oznako(-e) KN, navedeno(-e) v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic, in ki niso v skladu s to uredbo, se je v skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v obdobju treh mesecev možno še naprej sklicevati.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2003

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 331, 7.12.2002, str. 3.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev Oznaka KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

Posneto mleko v prahu z dodano laktozo, z naslednjo sestavo (odstotki glede na težo): mlečna maščoba 0,6beljakovine 33,5laktoza 57 | 04049021 | Uvrstitev je določena z določbami Splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, Opombo 1 k Poglavju 4 in z besedilom oznak KN 0404, 040490 in 04049021. V Poglavju 4 laktoza velja za naravno sestavino mleka, ne pa za sladkor ali kako drugo sladilo. Čeprav proizvod sestoji le iz naravnih mlečnih sestavin, ne more biti uvrščen pod številko 0402, ker proizvod zaradi dodane laktoze nima več enake sestave kakor naravno posneto mleko v prahu. |

--------------------------------------------------