32003R1847Uradni list L 269 , 21/10/2003 str. 0003 - 0005


Uredba Komisije (ES) št. 1847/2003

z dne 20. oktobra 2003

o začasnem dovoljenju za novo uporabo dodatka in o dovoljenju za neomejen čas za dodatek, ki je v krmi že bil odobren

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/7/ES [2], in zlasti člena 3, člena 9d(1) in člena 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS predvideva, da je za novo uporabo že dovoljenega dodatka potrebna odobritev Skupnosti.

(2) V primeru dodatkov iz dela II Priloge C k Direktivi 70/524/EGS, ki vsebujejo encime, se lahko izda začasno dovoljenje za novo uporabo dodatkov v krmi, če so izpolnjeni pogoji iz navedene direktive in če je glede na razpoložljive rezultate razumno sklepati, da ima, kadar se uporablja za prehrano živali, enega od učinkov iz člena 2(a) navedene direktive. Tako začasno dovoljenje se lahko izda za obdobje do največ štirih let.

(3) Encim iz Priloge I k tej uredbi (encim) je bil prvič začasno dovoljen za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 [3], potem ko je Znanstveni odbor za prehrano živali (SCAN) izdal ugodno mnenje zlasti v zvezi z varnostjo proizvoda. Začasno dovoljenje za naveden dodatek je bilo z Uredbo Komisije (ES) št. 2200/2001 [4] podaljšano do 30. junija 2004.

(4) Proizvajalno podjetje je predložilo nove podatke kot dopolnitev vloge za razširitev dovoljenja za uporabo encima pri puranih za pitanje.

(5) Ocena vloge za izdajo dovoljenja, ki je bila predložena v zvezi z novo uporabo encima, pokaže, da so izpolnjeni pogoji za izdajo začasnega dovoljenja, ki so predvideni v Direktivi 70/524/EGS.

(6) Dne 27. marca 2003 je SCAN izdal ugodno mnenje o varnosti encima za purane za pitanje pod pogoji, določenimi s to uredbo.

(7) Direktiva 70/524/EGS predvideva, da se dodatki iz dela II Priloge C k navedeni direktivi lahko odobrijo brez časovne omejitve, kadar so izpolnjeni pogoji, določeni v členu 3(a).

(8) Mikroorganizem iz Priloge II k tej uredbi (mikroorganizem) je bil prvič začasno dovoljen z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98, potem ko je SCAN izdal ugodno mnenje zlasti v zvezi z varnostjo proizvoda. Začasno dovoljenje za mikroorganizem je bilo z Uredbo Komisije (ES) št. 2200/2001 podaljšano do 30. junija 2004.

(9) Podjetje proizvajalec je predložilo nove podatke kot dopolnitev vloge za izdajo dovoljenja za mikroorganizem brez časovne omejitve.

(10) Ocena vloge za izdajo dovoljenja, ki je bila predložena v zvezi z mikroorganizmom, pokaže, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo začasnega dovoljenja brez časovne omejitve, kakor je predvideno v Direktivi 70/524/EGS.

(11) Dne 2. decembra 2002 je SCAN izdal ugodno mnenje o učinkovitosti mikroorganizma pod nekaterimi pogoji, določenimi s to uredbo.

(12) V skladu s tem je primerno, da se uporaba encima za purane za pitanje dovoli za obdobje štirih let in uporaba mikroorganizma za pujske do 35 kg teže brez časovne omejitve.

(13) Oceni dveh vlog pokažeta, da so potrebni nekateri postopki za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo encimu in mikroorganizmu. Tako zaščito zagotavlja uporaba Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu [5].

(14) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatek, ki spada v skupino "encimov" iz Priloge I se dovoli za uporabo kot dodatek v krmi pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Dodatek, ki spada v skupino "mikroorganizmov" iz Priloge II se dovoli za uporabo kot dodatek v krmi pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 22, 25.1.2003, str. 28.

[3] UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

[4] UL L 299, 15.11.2001, str. 1.

[5] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"Št. (ali št. ES) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice | Enote aktivnosti na kg popolne krmne mešanice |

Encimi

14 | Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8. | Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 520.94), z najmanjšo aktivnostjo: trdna oblika: 600 U/gtrdna oblika: 300 U/g | Purani za pitanje | – | | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladičenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne meanice:300–1200 U3.Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (v glavnem arabinoksilani) npr. z vsebnostjo nad 40 % pšenice. | 24.10.2007 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"Št. (ali št. ES) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

CFU/kg popolne krmne mešanice | CFU/kg popolne krmne mešanice |

Mikroorganizmi

E 1703 | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 | Pripravek iz vsebuje najmanj: 2 x 10 CFU/g dodatka | Pujski | – | 6 x 109 | Za pujske do približno 35 kg teže. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. | Brez časovne omejitve" |

--------------------------------------------------