32003R1801Uradni list L 264 , 15/10/2003 str. 0016 - 0018


Uredba Komisije (ES) št. 1801/2003

z dne 14. oktobra 2003

o začasnem dovoljenju za novo uporabo nekaterih mikroorganizmov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/7/ES [2], in zlasti členov 3 in 9e(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS zahteva, da se ne sme dati v promet noben dodatek, če ni bilo izdano dovoljenje Skupnosti.

(2) Pri dodatkih iz dela II Priloge C k Direktivi 70/524/EGS, ki vključujejo mikroorganizme, se lahko izda začasno dovoljenje za novo uporabo krmnega dodatka, če so izpolnjeni pogoji iz te direktive in če se lahko glede na razpoložljive rezultate utemeljeno domneva, da, kadar je uporabljen v prehrani živali, doseže enega izmed učinkov iz člena 2(a) te direktive. Tako začasno dovoljenje se lahko izda za obdobje, ki ni daljše od štirih let.

(3) Ta dodatek je že dovoljen z Uredbo Komisije št. 1411/1999/ES [3] za pujske ter z Uredbo Komisije (ES) št. 1636/1999 [4] za teleta in piščance za pitanje.

(4) Predloženi so bili novi podatki v podkrepitev zahtevka za razširitev dovoljenja uporabe na purane za pitanje.

(5) Ocena zahtevka za dovoljenje, vloženega za mikroorganizem iz Priloge k tej uredbi, je pokazala, da so pogoji iz člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS izpolnjeni.

(6) Uporabo Enterococcus faecium iz Priloge je zato treba začasno dovoliti za obdobje štirih let in ga vključiti v Poglavje IV seznama dovoljenih dodatkov.

(7) Znanstveni odbor za prehrano živali je dal pozitivno mnenje o varnosti uporabe navedenega Enterococcus faecium, ki se ga uporablja v krmi za purane, na podlagi pogojev iz Priloge k tej uredbi.

(8) Ocena zahtevka je pokazala, da morajo nekateri postopki varovati delavce pred izpostavljenostjo dodatkom iz Priloge. Vendar pa tako varovanje zagotavlja uporaba Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja delavcev pri delux [5].

(9) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatek, ki spada v skupino "Mikroorganizmi" iz Priloge, se dovoli za uporabo kot dodatek v krmi, v okviru pogojev, določenih v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 22, 25.1.2003, str. 28.

[3] UL L 164, 30.6.1999, str. 56.

[4] UL L 194, 27.7.1999, str. 17.

[5] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"Št. (ali ES št.) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

CFU/kg popolne krmne mešanice | CFU/kg popolne krmne mešanice |

Mikroorganizmi

13 | Enterococcus faecium DSM 10 663/NCIMB 10 415 | Pripravek Enterococcus faecium, ki vsebuje najmanj: Praškaste in granulirane oblike:3,5 × 1010 CFU/g dodatkaZaščitena oblika:2,0 × 1010 CFU/g dodatkaTekoča oblika1 × 1010 CFU/g dodatka | Purani za pitanje | – | 1 × 107 | 1 × 109 | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedi temperaturo skladiščenja in obstojnost pri peletiranju2.Lahko se uporabi v krmni mešanici, ki vsebuje dovoljene kokcidiostatike: diklazuril, natrijev lasolacid, amonijev maduramicin, natrijev monenzin, halofuginon, robenidin. | Od 18.10.2003 do 18.10.2007" |

--------------------------------------------------