32003R1788Úradný vestník L 270 , 21/10/2003 S. 0123 - 0136


Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003

z 29. septembra 2003

stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže:

(1) Nariadenie Rady (EHS) č. 856/84 z 31. marca 1984, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 804/68 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami [2] zaviedlo 2. apríla 1984 dodatočný systém poplatkov v tomto sektore. Systém bol niekoľkokrát rozšírený najmä nariadením Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktoré ustanovilo dodatočné poplatky pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov [3] a úplne nedávno – do 31.marca 2008 – nariadením Rady (ES) č. 1256/1999 zo 17. mája 1999, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3950/92, ustanovujúce dodatočné poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov [4].

(2) S cieľom poučiť sa zo získaných skúseností, zjednodušiť a sprehľadniť systém, malo by sa zrušiť nariadenie (EHS) č. 3950/92 a mali by sa uznať a sprehľadniť pravidlá, podľa ktorých sa riadi rozšírený systém.

(3) Hlavným účelom systému je znížiť nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami a výslednými štrukturálnymi prebytkami, čím sa dosiahne lepšia rovnováha na trhu. Preto by sa mal uplatňovať počas ďalších siedmich za sebou nasledujúcich dvanásťmesačných období so začiatkom 1. apríla 2008. Tieto obdobia sa pridajú k obdobiam, ktoré sú už upravené nariadením (EHS) č. 3950/92.

(4) Metóda prijatá roku 1984, ktorá pozostáva z uplatňovania poplatkov na množstvá mlieka dodaného alebo predaného na priamu spotrebu, ktoré presahujú istú záručnú prahovú hodnotu, ktorá by sa mala naďalej dodržiavať. Táto záručná prahová hodnota je pevne stanovená pre každý členský štát vyjadrená garantovaným celkovým množstvom so stanoveným referenčným obsahom tuku v mlieku.

(5) Poplatok by sa mal stanoviť ako odrádzajúci prvok a mal by byť zaplatený členským štátom ihneď, ako sa prekročí národné referenčné množstvo. Členský štát by potom mal rozdeliť bremeno platby medzi výrobcov, ktorí k prekročeniu prispeli. Títo musia zodpovedať členskému štátu za platbu svojich príspevkov na poplatok z jednoduchého dôvodu, že prekročili svoje povolené množstvá.

(6) Členské štáty zaplatia sekcii záruk EPUZF poplatok, ktorý sa týka prekročenia ich národných referenčných množstiev sumu zníženú o paušál vo výške 1 %, aby sa zohľadnili prípady bankrotov alebo definitívnej neschopnosti niektorých výrobcov prispieť k zaplateniu poplatku.

(7) Členským štátom by mal byť poskytnutý určitý čas na rozdelenie splatného poplatku medzi výrobcami a na jeho zaplatenie sekcii záruk EPUZF. Ak nie sú schopní splniť stanovený termín, mala by sa zabezpečiť disponibilita splatných súm v sekcii záruk EPUZF ich odčítaním z mesačných náhrad poskytovaných členským štátom. To znamená výnimku z postupu stanoveného v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 2040/2000 z 26. septembra 2000 o rozpočtovej disciplíne [5].

(8) Nariadenie (EHS) č. 3950/92 upravuje rozdiel medzi dodávkami a priamym predajom. Skúsenosti ukázali, že by sa mala zjednodušiť administrácia, ktorá obmedzuje dodávky plnotučného mlieka a vylučuje všetky ostatné mliečne výrobky. Preto musí priamy predaj zahŕňať predaj a priamy prevoz mlieka spotrebiteľom, ako aj všetky druhy predaja a prevozu iných mliečnych výrobkov.

(9) Pre každé jednotlivé referenčné množstvo dodávok by mal byť stanovený príslušný reprezentatívny podiel tuku s odkazom na existujúce a meniteľné podiely v súlade s pravidlami, ktoré sa budú definovať. Mali by sa stanoviť pravidlá na zabezpečenie toho, aby rozdiel medzi váženým priemerom jednotlivých reprezentatívnych obsahov tuku a príslušným národným referenčným obsahom tuku zostal minimálny.

(10) Mal by sa zaviesť zjednodušený postup rozdelenia jednotlivých referenčných množstiev medzi dodávky a priamy predaj s povinnosťou poskytnúť Komisii informácie potrebné na ich pridelenie a výpočet poplatku. Toto pridelenie by sa malo zakladať na referenčných množstvách, ktoré majú výrobcovia na dvanásťmesačné obdobie začínajúce 1. apríla 2003. Súčet množstiev pridelených výrobcom členskými štátmi nesmie prekročiť národné referenčné množstvá. Národné referenčné množstvá sa majú stanoviť pre jedenásť období od 1. apríla 2004 a zohľadniť rôzne zložky predchádzajúceho systému.

(11) Je potrebné určiť spôsob zohľadňovania obsahu tuku v mlieku pri navrhovaní konečných dodaných množstiev. Malo by sa zdôrazniť, že za žiadnych okolností nesmú korekcie obsahu tuku v dodanom mlieku smerom nadol alebo separovanie mlieka na jeho rôzne zložky vyústiť do odrátania z platby poplatku zo žiadneho množstva, ktoré prekračuje zaručené celkové množstvo v členskom štáte. Keďže ide o zanedbateľné množstvá, nie je potrebné zohľadniť obsah tuku pri priamom predaji.

(12) S cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie systému by mali príspevok k splatnému poplatku od výrobcov vyberať nákupcovia, ktorých postavenie je ideálne pre vykonanie potrebných transakcií, a preto by sme mali mať k dispozícii prostriedky na zabezpečenie toho, aby tento príspevok mohli vyberať. A naopak, každá vybraná suma, ktorá prekročí poplatok splatný členským štátom, by sa mala použiť na financovanie národných reštrukturalizačných programov alebo náhradu pre isté kategórie výrobcov alebo tých, ktorí sa nachádzajú vo výnimočnej situácii. Ak sa však zistí, že členský štát nemá splatný poplatok, mali by sa všetky vybrané preddavky vrátiť.

(13) Skúsenosti ukázali, že zavedenie tohto systému predpokladá existenciu národnej rezervy, ktorá umožní na základe objektívnych kritérií výrobcom získať množstvá navyše, alebo novým výrobcom zavedenie výroby, ktorá sa naplní všetkými množstvami, ktoré sa z rôznych dôvodov jednotlivo nepridelia. Na to, aby mohli členské štáty reagovať na špecifické situácie určené objektívnymi kritériami, by sa malo umožniť, aby sa pridelenia do národnej rezervy robili prostredníctvom paušálnych znížení vo všetkých referenčných množstvách alebo odrátaním od definitívnych prenosov týchto množstiev.

(14) Na zabezpečenie, že administrácia systému zostane dostatočne pružná, by mali byť členské štáty oprávnené prerozdeliť nevyužité referenčné množstvá na konci obdobia, buď na národnej úrovni alebo medzi nákupcov.

(15) Nevyužitie referenčných množstiev výrobcami môže brániť správnemu vývoju výroby mlieka. S cieľom predísť takýmto problémom by členské štáty mali byť schopné rozhodnúť, že v prípade nečinnosti alebo podstatného nevyužívania počas významného obdobia sa nevyužité referenčné množstvá vrátia do národnej rezervy, odkiaľ sa pridelia iným výrobcom. Musí sa však pripraviť ustanovenie pre prípady, keď si výrobcovia, ktorí sú dočasne neschopní vyrábať, želajú výrobu obnoviť.

(16) Dočasný prevod častí jednotlivých referenčných množstiev v členských štátoch nimi povolený, ako sa dokázalo, zlepšuje mieru účinnosti systému. Avšak tento mechanizmus by sa nemal zavádzať v prípade, ak bol proti štrukturálnym trendom a úpravám, nemal by mať za následok podcenenie administratívnych ťažkostí, ani umožňovať bývalým výrobcom, ktorí ukončili výrobu, aby si ponechali svoje kvóty dlhšie ako na čas nevyhnutne potrebný na ich transfer aktívnemu výrobcovi.

(17) Keď bol v roku 1984 systém zavedený, stanovila sa zásada, že ak sa predá, prenajme alebo dedením prenesie farma, prenáša sa príslušné referenčné množstvo na kupca, nájomcu alebo dediča spolu s relevantnou pôdou. Toto pôvodné rozhodnutie by nebolo vhodné meniť. Národné ustanovenia, ktoré chránia oprávnené záujmy strán, by sa však mali uplatniť vo všetkých prípadoch prenosu, keď nedošlo k dohode strán.

(18) S cieľom pokračovať v reštrukturalizácii výroby mlieka a skvalitňovaní životného prostredia by sa mali stanoviť výnimky zo zásady, že referenčné množstvá sa viažu na farmy, a členské štáty by mali byť oprávnené zachovať si otvorenú možnosť uskutočniť národné alebo regionálne reštrukturalizačné programy. Členské štáty by mali byť tiež oprávnené organizovať prevod referenčných množstiev aj inými spôsobmi ako len prostredníctvom jednotlivých transakcií medzi výrobcami.

(19) V súlade s rôznymi typmi prevodu referenčných množstiev a využívaním objektívnych kritérií, by mali byť členské štáty oprávnené uložiť časť prevedených množstiev do národnej rezervy.

(20) Skúsenosti so systémom dodatočného poplatku ukázali, že prevod referenčných množstiev prostredníctvom právnych nástrojov ako sú prenájmy, ktoré nemusia viesť k stálemu prideleniu príslušných referenčných množstiev adresátovi prevodu, môže byť faktorom, ktorý predstavuje dodatočné náklady na výrobu mlieka, ktorý bude brániť skvalitneniu výrobných štruktúr. Na to, aby sa posilnil regulačný účinok referenčných množstiev na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, mali by byť členské štáty oprávnené prideliť referenčné množstvá, ktoré boli umiestnené prostredníctvom prenájmu alebo porovnateľných právnych prostriedkov v národnej rezerve na následné prerozdelenie na základe objektívnych kritérií aktívnym výrobcom, najmä tým, ktorí ich využívali predtým. Členské štáty by mali mať aj právo organizovať prevod referenčných množstiev inými prostriedkami ako len prostredníctvom jednotlivých transakcií medzi výrobcami.

(21) Aby sa predišlo zvyšovaniu nákladov na výrobné prostriedky alebo nerovnakému prístupu, mal by sa zdôrazniť zákaz všetkých druhov verejnej finančnej pomoci počas získavania alebo prevodu kvót.

(22) Hlavným účelom poplatku upraveného týmto nariadením je regulovať a stabilizovať trh s mliečnymi výrobkami. Príjem vyplývajúci z tohto poplatku by sa mal preto využiť na financovanie výdavkov v sektore mlieka.

(23) Opatrenia potrebné na zavedenie tohto nariadenia by sa mali vykonávať v zmysle rozhodnutia Rady 1999/438/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovuje postup na uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah

1. Týmto sa pre 11 za sebou nasledujúcich dvanásťmesačných období, ktoré sa začínajú 1. aprílom 2004 (ďalej len "dvanásťmesačné obdobia"), zavádza poplatok (ďalej len "poplatok") z množstiev kravského mlieka a iných mliečnych výrobkov, s ktorými sa obchoduje počas príslušného dvanásťmesačného obdobia, ktoré presahujú národné referenčné množstvá stanovené v prílohe I.

2. Tieto množstvá sa rozdelia medzi výrobcov v súlade s článkom 6, pričom sa budú rozlišovať dodávky a priamy predaj, ako to definuje článok 5 Každé prekročenie národného referenčného množstva a z toho vyplývajúci poplatok sa určí na národnej úrovni v každom členskom štáte v súlade s kapitolou 3, a pritom sa budú rozlišovať dodávky a priamy predaj.

3. Národné referenčné množstvá v prílohe I budú pevne stanovené bez ohľadu na možné revízie z hľadiska všeobecnej situácie na trhu a konkrétnych podmienok jestvujúcich v určitých členských štátoch.

Článok 2

Poplatok

Poplatok sa stanoví na 100 kilogramov mlieka v sume EUR 33,27 na obdobie 2004-2005, EUR 30,91 na obdobie 2005-2006, EUR 28,54 na obdobie 2006-2007 a EUR 27,83 na obdobie 2007-2008 a neskôr.

Článok 3

Platba poplatku

1. Členský štát zodpovedá spoločenstvu za poplatok, ktorý vznikne z prekročení národných referenčných množstiev pevne stanovených v prílohe I, určených na národnej úrovni a zvlášť pre dodávky a priamy predaj, a pred 1. októbrom nasledujúcim za príslušným dvanásťmesačným obdobím ho zaplatí v rozsahu najmenej 99 % splatnej sumy do Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

2. Ak sa poplatok stanovený v odseku 1 nezaplatí do dátumu splatnosti a po porade s Výborom Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu Komisia odráta sumu rovnajúcu sa nezaplatenému poplatku z mesačných preddavkov na krytie výdavkov poskytovaných príslušným členským štátom v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [7]. Pred prijatím tohto rozhodnutia bude Komisia varovať príslušný členský štát, oznámi svoje stanovisko do jedného týždňa. Ustanovenia článku 14 nariadenia (ES) č. 2040/2000 nebudú platiť.

3. Komisia určí úpravy na vykonávanie tohto článku v súlade s postupom uvedeným v článku 23, ods. 2

Článok 4

Príspevok výrobcov k splatnému poplatku

Poplatok bude celý rozdelený v súlade s ustanoveniami článkov 10 a 12 medzi výrobcov, ktorí prispeli ku každému z prekročení národných referenčných množstiev uvedených v článku 1 ods.

2 Bez vplyvu na článok 10 ods. 3 a článok 12 ods. 1 sa budú výrobcovia zodpovedať členským štátom za platbu svojich príspevkov splatného poplatku vypočítaného v súlade s ustanoveniami kapitoly 3 pre samotnú skutočnosť, že prekročili svoje povolené referenčné množstvá.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a) "mlieko" rozumie výsledok dojenia jednej alebo viacerých kráv;

b) "iné mliečne výrobky" rozumejú všetky mliečne výrobky iné ako mlieko, konkrétne odtučnené mlieko, smotana, maslo, jogurt a syry; v prípade potreby sa tieto prepočítajú na "ekvivalenty mlieka" uplatnením koeficientov, ktoré sa pevne stanovia v súlade s postupom, ktorý upravuje článok 23 ods. 2;

c) "výrobca" rozumejú poľnohospodári definovaní v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré ustanovuje spoločné pravidlá pre podporné systémy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a podporné systémy pre výrobcov určitých plodín [8] s chovom umiestneným na zemepisnom území členského štátu, ktorí vyrábajú mlieko a obchodujú s ním alebo ktorí sa na tieto činnosti pripravujú vo veľmi blízkej budúcnosti;

d) "podnik" rozumie podnik v zmysle definície článku 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003;

e) "nákupca" rozumejú podniky alebo skupiny, ktoré nakupujú mlieko od výrobcov:

- na účel zvozu, balenia, skladovania, chladenia a aj spracovania na základe zmluvy,

- na účel predaja jednému alebo viacerým podnikom upravujúcim alebo spracúvajúcim mlieko alebo iné mliečne výrobky.

Každá skupina nákupcov v tej istej zemepisnej oblasti, ktorá vykonáva úradné a účtovné úkony potrebné na zaplatenie poplatku za svojich členov, sa však považuje za nákupcu. Na účely prvej vety tohto pododseku sa Grécko bude považovať za jedinú zemepisnú oblasť a môže považovať úradný orgán za skupinu nákupcov ako je uvedené vyššie;

f) "dodávka" rozumie každá dodávka mlieka, ktorá nezahŕňa iné mliečne výrobky výrobcom nákupcovi, bez ohľadu na to, či dopravu realizuje výrobca, nákupca alebo podnik spracúvajúci alebo upravujúci tieto výrobky alebo tretia strana;

g) "priamy predaj" rozumie každý predaj alebo presun mlieka priamo od výrobcu spotrebiteľom, ako aj každý predaj alebo presun iných mliečnych výrobkov výrobcom. Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2 pri rešpektovaní definície termínu "dodávka" uvedenej pod písmenom f) tohto článku prispôsobiť definíciu termínu "priamy predaj", aby sa zabezpečilo najmä to, že z úprav týkajúcich sa poplatku sa nevylúči žiadne množstvo mlieka alebo obchodovaných mliečnych výrobkov;

h) "obchodovanie" rozumejú dodávky mlieka alebo priamy predaj mlieka alebo iných mliečnych výrobkov;

i) "národné referenčné množstvo" rozumie referenčné množstvo pevne stanovené v prílohe I pre každý členský štát;

j) "jednotlivé referenčné množstvo" rozumie referenčné množstvo jedného výrobcu k 1. aprílu každého dvanásťmesačného obdobia;

k) "použiteľné referenčné množstvo" rozumie referenčné množstvo, ktoré majú výrobcovia k dispozícii 31. marca daného dvanásťmesačného obdobia, na ktoré sa vypočítava poplatok pri zohľadnení všetkých prevodov, predajov, zmien a dočasných prevodov upravených týmto nariadením, ktoré sa uskutočnili počas toho dvanásťmesačného obdobia.

KAPITOLA 2 PRIDELENIE REFERENČNÝCH MNOŽSTIEV

Článok 6

Jednotlivé referenčné množstvá

1. Členské štáty stanovia do 1. júna 2004 jednotlivé referenčné množstvá pre výrobcov na základe jednotlivého referenčného množstva alebo množstiev pridelených v súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 3950/92 počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. apríla 2003.

2. Výrobcovia môžu mať jedno alebo dve jednotlivé referenčné množstvá, jedno pre dodávky a druhé pre priamy predaj. Množstvá pridelené výrobcovi môže meniť z jedného referenčného množstva na druhé len príslušný orgán členského štátu na opodstatnenú žiadosť výrobcu.

3. V prípade, že má výrobca dve referenčné množstvá, jeho príspevok k splatnému poplatku sa bude vypočítavať oddelene pre každé množstvo.

4. Časť národného referenčného množstva Fínska prideleného dodávkam v zmysle článku 1 bude možné zvýšiť v súlade s postupom stanoveným v článku 23 ods.2 na vyrovnanie pre fínskych výrobcov SLOM až do 200000 ton. Táto rezerva, ktorá sa má prideliť v súlade s právnymi predpismi spoločenstva sa musí využiť výlučne v mene výrobcov, ktorých právo obnoviť výrobu bolo porušené následkom pristúpenia.

5. Jednotlivé referenčné množstvá sa budú meniť podľa potreby pre každé príslušné dvanásťmesačné obdobie tak, aby súčet jednotlivých referenčných množstiev na dodávky a jednotlivých referenčných množstiev na priamy predaj každého členského štátu neprekročil príslušnú časť národného referenčného množstva prispôsobenú v zmysle článku 8 pri zohľadnení všetkých znížení realizovaných pre pridelenie do národnej rezervy tak ako to stanovuje článok 14

Článok 7

Rozdelenie množstiev z národnej rezervy

Členské štáty prijmú pravidlá umožňujúce pridelenie výrobcom celú alebo časť množstva z národnej rezervy, ktorú upravuje článok 14 na základe objektívnych kritérií, ktoré sa oznámia Komisii.

KAPITOLA 3 VÝPOČET POPLATKU

Článok 8

Spravovanie referenčných množstiev

1. V súlade s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 Komisia prijme pre každý členský štát a pre každé obdobie pred koncom toho obdobia delenie medzi "dodávkami" a "priamym predajom" národných referenčných množstiev s ohľadom na zmeny žiadané výrobcami medzi jednotlivými referenčnými množstvami na dodávku a na predaj.

2. Členské štáty predložia každý rok Komisii v termínoch a podľa pravidiel, ktoré sa pevne stanovia v súlade s postupom upraveným v článku 23 ods. 2 informácie potrebné na:

a) realizáciu úprav uvedených v odseku 1;

b) výpočet poplatku, ktorý majú zaplatiť.

Článok 9

Obsah tuku

1. Každému výrobcovi bude určený referenčný obsah tuku, ktorý sa uplatní na jednotlivé referenčné množstvo alebo množstvá pridelené tomuto výrobcovi.

2. Obsah tuku uvedený v odseku 1 tohto článku bude pre referenčné množstvá pridelené výrobcom 31. marca 2004 v súlade s článkom 6 ods. 1 rovnaký ako obsah tuku toho množstva v tom termíne.

3. Tento obsah tuku sa zmení počas zmeny uvedenej v článku 6 ods. 2 a v prípade, že sa referenčné množstvá získajú alebo prenesú v zmysle pravidiel, ktoré sa stanovia v súlade s postupom uvedenom v článku 23 ods. 2

4. Pre nových výrobcov, ktorí majú jednotlivé referenčné množstvo pre celkové dodávky z národnej rezervy sa stanoví obsah tuku v súlade s pravidlami uvedenými v článku 23 ods. 2

5. Obsahu tuku jednotlivého referenčného množstva uvedený v odseku 1 sa prispôsobí podľa potreby po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne pri začiatku každého dvanásťmesačného obdobia podľa potreby tak, aby vážený priemer jednotlivých reprezentatívnych obsahov tuku pre každý štát neprekročil referenčný obsah tuku uvedený v prílohe II o viac ako 0,1 gramu na kilogram.

Článok 10

Poplatok z dodávok

1. S cieľom navrhnúť definitívny poplatok sa množstvá dodané každým výrobcom zvýšia alebo znížia tak, aby odzrkadľovali rozdiel medzi skutočným obsahom tuku a referenčným obsahom tuku pri použití koeficientov a za podmienok, ktoré sa ustanovia v súlade s článkom 23 ods. 2

2. V prípade, že na národnej úrovni bude súčet dodávok upravených v súlade s odsekom 1 menší ako skutočne realizované dodávky, sa poplatok vypočíta na ich základe. V takých prípadoch sa každá úprava smerom nadol úmerne zníži tak, aby súčet upravených dodávok súhlasil s uskutočnenými dodávkami.

V prípade, že súčet dodávok upravený v súlade s odsekom 1 je väčší ako skutočne realizované dodávky, sa poplatok vypočíta na ich základe.

3. Príspevok každého výrobcu k platbe poplatku sa stanoví rozhodnutím členského štátu potom čo sa nevyužitá časť národného referenčného množstva prideleného dodávkam rozdelí alebo nerozdelí v pomere k jednotlivým referenčným množstvám každého výrobcu alebo podľa objektívnych kritérií, ktoré stanovia členské štáty:

a) buď na národnej úrovni na základe množstva o ktoré sa prekročí referenčné množstvo každého výrobcu,

b) alebo najprv na úrovni nákupcu a potom podľa potreby na národnej úrovni.

Článok 11

Úloha nákupcov

1. Nákupcovia budú zodpovední za výber príspevkov od výrobcov, ktoré sú povinní platiť vo forme poplatku a zaplatia príslušnému orgánu členského štátu pred termínom a podľa postupu, ktorý stanoví v súlade s článkom 23 ods. 2 sumu týchto príspevkov odčítanú z ceny mlieka zaplatenej výrobcom zodpovedným za prekročenie, alebo v prípade neúspechu vybratú inými vhodnými prostriedkami.

2. V prípade, že nákupca čiastočne alebo úplne nahradí jedného alebo viacerých iných nákupcov, zohľadnia sa jednotlivé referenčné množstvá, ktoré majú výrobcovia k dispozícii pre zostávajúcu časť plynúceho dvanásťmesačného obdobia po odčítaní už dodaných množstiev a pri zohľadnení obsahu tuku. Tie isté ustanovenia budú platiť aj v prípade, že výrobca prejde od jedného nákupcu k druhému.

3. V prípade, že počas referenčného obdobia prekročia množstvá dodané výrobcom referenčné množstvo, ktoré má k dispozícii, relevantný členský štát môže rozhodnúť, že nákupca zníži časť ceny mlieka ktorejkoľvek dodávky výrobcu ktorou podľa neho prekročil svoje referenčné množstvo vo forme preddavku na príspevok výrobcu v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými členským štátom. Členský štát môže pristúpiť ku konkrétnym opatreniam, ktoré nákupcom umožnia odrátať tento preddavok v prípade, že výrobcovia dodávajú niekoľkým nákupcom.

Článok 12

Poplatok z priameho predaja

1. V prípade priameho predaja sa príspevok každého výrobcu k platbe poplatku stanoví rozhodnutím členského štátu potom, čo každá nevyužitá časť národného referenčného množstva pridelená pre priamy predaj bola alebo nebola prerozdelená na vhodnej územnej úrovni alebo na národnej úrovni.

2. Členské štáty stanovia základ výpočtu príspevku výrobcu k poplatku na celkové množstvo mlieka predaného, presunutého alebo využitého na výrobu mliečnych výrobkov predaných alebo presunutých uplatnením kritérií pevne stanovených v súlade s postupom uvedenom v článku 23 ods. 2

3. Nezohľadní sa žiadna korekcia spojená s obsahom tuku na účel návrhu definitívneho poplatku.

4. Ako a kedy sa musí poplatok zaplatiť príslušnému orgánu členského štátu sa určí v súlade s postupom uvedenom v článku 23 ods. 2

KAPITOLA 4 SPRAVOVANIE POPLATKU

Článok 13

Nezaplatené sumy alebo preplatky

1. V prípade dodávok alebo priameho predaja, keď je splatný poplatok a príspevok vybraný od výrobcov je vyšší ako poplatok, členský štát môže:

a) čiastočne alebo v úplnosti využiť preplatok na financovanie opatrení uvedených v článku 18 ods. 1 písm. a) alebo

b) časť alebo celý poplatok prerozdeliť výrobcom, ktorí patria do prioritných kategórií ustanovených členským štátom na základe objektívnych kritérií a v rámci doby, ktorá sa určí v súlade s postupom uvedenom v článku 23 ods. 2 alebo ktorí boli poškodení výnimočnou situáciou následkom národného pravidla, ktoré nesúvisí s týmto systémom.

2. V prípade, že sa zistí, že nie je splatný nijaký poplatok, všetky preddavky vybrané nákupcami alebo členským štátom sa vrátia najneskôr do konca nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia.

3. V prípade, že nákupca nesplní svoju povinnosť vybrať príspevok výrobcov na poplatok v súlade s článkom 11, členský štát môže vybrať nezaplatené sumy priamo od výrobcu bez ohľadu na pokuty, ktoré môže uložiť z titulu nezaplatenia nákupcovi.

4. Keď výrobca alebo nákupca nesplnia termín platby, budú členskému štátu platiť úrok, z oneskorených platieb, ktorý sa stanoví v súlade s postupom uvedenom v článku 23 ods. 2

Článok 14

Národná rezerva

1. Každý členský štáty si založí národnú rezervu ako časť množstiev pevne stanovených v prílohe I najmä so zreteľom na prideľovanie upravené článkom 7. Národná rezerva sa bude dopĺňať podľa potreby krátením niektorých množstiev podľa článku 15, zadržaním časti prevodov v zmysle článku 19 alebo paušálnym znížením všetkých jednotlivých referenčných množstiev. Príslušné množstvá si zachovajú svoj pôvodný účel, to znamená dodávky alebo priamy predaj,

2. Každé pridané referenčné množstvo pridelené členskému štátu sa automaticky uloží do národnej rezervy a rozdelí na dodávky a priamy predaj podľa predvídateľných potrieb.

3. Množstvá uložené v národnej rezerve nebudú mať referenčný obsah tuku.

Článok 15

Prípady nečinnosti

1. Ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má jednotlivé referenčné množstvá, už nespĺňa podmienky uvedené v článku 5 písm. c) počas dvanásťmesačného obdobia, tieto množstvá sa vrátia do národnej rezervy najneskôr do 1. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, s výnimkou prípadu, keď sa do toho dátumu stane opäť výrobcom v zmysle definície v článku 5 písm. c).

Ak sa príslušná osoba alebo subjekt opäť stanú výrobcami pred ukončením druhého dvanásťmesačného obdobia po krátení, všetky časti jednotlivého referenčného množstva, ktoré boli tej osobe alebo subjektu krátené sa mu vrátia najneskôr do 1. apríla po dátume žiadosti.

2. V prípade, že výrobcovia neobchodujú s množstvom rovnajúcim sa aspoň 70 percentám ich jednotlivého referenčného množstva počas aspoň jedného dvanásťmesačného obdobia, členský štát môže rozhodnúť či a za akých podmienok sa celé nevyužité referenčné množstvo alebo jeho časť vráti do národnej rezervy.

Členské štáty môžu rozhodnúť za akých podmienok bude referenčné množstvo opätovne pridelené príslušnému výrobcovi ak obnoví obchodovanie.

3. Odseky 1 a 2 však neplatia v prípadoch vyššej moci a v riadne opodstatnených prípadoch, ktoré dočasne ovplyvnia kapacitu výroby príslušných výrobcov a sú uznané príslušným orgánom.

Článok 16

Dočasné prevody

1. Koncom každého dvanásťmesačného obdobia povolí členský štát pre príslušné obdobie všetky dočasné prevody časti jednotlivých referenčných množstiev, ktoré výrobcovia k tomu oprávnení neplánujú využiť.

Členské štáty môžu regulovať prevody podľa príslušných kategórií výrobcov mlieka alebo výrobných štruktúr, môžu ich obmedziť na úrovni nákupcu alebo v rámci regiónov, povoliť kompletné prevody v prípadoch upravených článkom 15 ods. 3 a určiť do akej miery prevádzajúci subjekt môže takého operácie opakovať.

2. Každý členský štát sa môže rozhodnúť neuplatniť odsek 1 na základe jedného alebo oboch nasledujúcich kritérií:

a) potreba uľahčiť štrukturálne zmeny a úpravy,

b) prvoradé administratívne potreby.

Článok 17

Prevody referenčných množstiev spolu s pôdou

1. Jednotlivé referenčné množstvá sa budú prevádzať s podnikom na výrobcov, ktorí ich preberú po predaji, prenájme, skutočnom alebo predbežnom dedení alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý bude mať porovnateľný právny účinok pre výrobcov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré určia členské štáty, pričom sa zohľadnia oblasti využívané pre mliekarenskú výrobu alebo iné objektívne kritériá a v prípade potreby akákoľvek dohoda medzi stranami. Tá časť referenčného množstva, ktorá, v prípadoch keď je to relevantné, nebola s podnikom prevedená, sa pridá do národnej rezervy.

2. V prípadoch, keď boli alebo sú referenčné množstvá prevedené v zmysle odseku 1 prostredníctvom prenájmu alebo inými prostriedkami, ktoré majú porovnateľný právny účinok, môžu členské štáty rozhodnúť na základe objektívnych kritérií a s cieľom zabezpečiť, že referenčné množstvá budú pridelené len výrobcom, že sa referenčné množstvo neprevedie s podnikom.

3. V prípade, že sa pôda prevádza na verejné orgány alebo na využitie vo verejnom záujme, alebo v prípade, keď sa prevod realizuje pre iné ako poľnohospodárske účely, členské štáty zabezpečia, aby sa podnikli potrebné opatrenia na ochranu oprávnených záujmov strán a zvlášť, aby boli výrobcovia, ktorí sa takej pôdy vzdávajú schopní pokračovať vo výrobe mlieka, ak je to ich úmyslom.

4. V prípade, že nedôjde k dohode medzi stranami pri uplynutí nájomnej doby bez možnosti jej obnovy za rovnakých podmienok alebo v situáciách, ktoré majú porovnateľný právny účinok, príslušné jednotlivé referenčné množstvá sa prevedú v celosti alebo sčasti na výrobcu, ktorý ich preberie v súlade s ustanoveniami, ktoré prijali alebo prijmú členské štáty, pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy strán.

Článok 18

Osobitné opatrenia týkajúce sa prevodu

1. Pri plánovaní úspešnej reštrukturalizácie výroby mlieka alebo skvalitnenia životného prostredia môžu členské štáty v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré si ustanovia pri zohľadnení oprávnených záujmov zainteresovaných strán:

a) priznať vyrovnanie v jednej alebo viacerých ročných splátkach výrobcom, ktorí sa rozhodnú natrvalo vzdať celej alebo časti výroby mlieka a umiestniť takto uvoľnené jednotlivé referenčné množstvá do národnej rezervy;

b) určiť na základe objektívnych kritérií podmienky, za ktorých môžu výrobcovia získať oproti platbe na začiatku dvanásťmesačného obdobia opätovné pridelenie od príslušného orgánu alebo organizácie určenej týmto orgánom jednotlivých referenčných množstiev definitívne uvoľnených koncom predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia inými výrobcami výmenou za vyrovnanie v jednej alebo viacerých ročných splátkach, ktoré sa rovnajú vyššie uvedenej platbe;

c) centralizovať alebo dozerať na prevody referenčných množstiev bez pôdy;

d) postarať sa o to, že v prípade prevádzanej pôdy pri plánovaní zlepšenia životného prostredia, sa príslušné jednotlivé referenčné množstvá pridelia výrobcovi, ktorý sa vzdá pôdy alebo mieni pokračovať vo výrobe mlieka;

e) určiť na základe objektívnych kritérií regióny alebo oblasti zvozu, v ktorých sa povolil trvalý prevod referenčných množstiev bez prevodu príslušnej pôdy s cieľom zlepšiť štruktúru výroby mlieka;

f) povoliť na žiadosť výrobcu podanú príslušnému orgánu alebo organizácii určenej týmto orgánom definitívny prevod referenčných množstiev bez prevodu príslušnej pôdy alebo naopak s cieľom zlepšiť štruktúru výroby mlieka na úrovni chovu alebo umožniť rozšírenie výroby.

2. Ustanovenia odseku 1 možno vykonávať na národnej úrovni, na vhodnej územnej úrovni alebo v určených zvozných oblastiach.

Článok 19

Zadržanie časti prevodov

1. V prípade prevodov v zmysle článkov 17 a 18 členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií zadržať časť jednotlivého referenčného množstva vo svojej národnej rezerve.

2. V prípade, že sa referenčné množstvá prevádzajú alebo sa previedli v súlade s článkami 17 a 18 s príslušnou pôdou alebo bez nej prostredníctvom prenájmu alebo inými prostriedkami s porovnateľnými právnymi účinkami, členské štáty sa môžu rozhodnúť na základe objektívnych kritérií a s cieľom zabezpečiť, aby sa referenčné množstvá pridelili len výrobcom, či a za ktorých podmienok sa prevádzané referenčné množstvo vráti do národnej rezervy.

Článok 20

Pomoc pri získavaní referenčných množstiev

V zmysle tohto nariadenia nie je možné poskytnúť nijakú finančnú pomoc priamo spojenú so získaním kvót od žiadneho orgánu verejného sektora na predaj, prevod alebo pridelenie referenčných množstiev.

Článok 21

Schválenie

Štatút nákupcu bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu členským štátom v súlade s kritériami, ktoré sa ustanovia v súlade s článkom 23 ods. 2.

Podmienky, ktoré bude potrebné splniť a informácie, ktoré sa výrobcom poskytnú v prípade priameho predaja sa pevne stanovia v súlade s postupom v článku 23 ods. 2.

KAPITOLA 5 PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Uplatnenie poplatku

Poplatok sa bude považovať ako zásah určený na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov a uplatní sa na financovanie výdavkov v sektore mlieka.

Článok 23

Riadiaci výbor

1. Komisii bude pomáhať Riadiaci výbor pre mlieko a mliečne výrobky zriadený článkom 41 nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami [9], ďalej len "výbor".

2. V prípade odkazu na tento odsek, budú platiť články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie stanovené článkom 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 24

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2

Článok 25

Zrušenie

Týmto sa ruší nariadenie (EHS) č. 3950/92 s účinnosťou od 1. apríla 2004.

Odkazy na zrušené nariadenie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s tabuľkou zhody v prílohe III.

Článok 26

Prechodné opatrenia

Všetky prechodné opatrenia potrebné na uľahčenie vykonávania zmien v systéme upravenom týmto nariadením sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 1. apríla 2004 s výnimkou článkov 6 a 24, ktoré sa budú uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 29. septembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko doručené 5. júna 2003 (dosiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES L 90, 1.4.1984, s. 10.

[3] Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2028/2002 (Ú. v. ES L 313, 16.11.2002, s. 3).

[4] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 73.

[5] Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 27.

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[8] Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

REFERENČNÉ MNOŽSTVÁ

a) obdobie 2004–2005

Členský štát | Množstvá, tony |

Belgicko | 3310431,000 |

Dánsko | 4455348,000 |

Nemecko | 27864816,000 |

Grécko | 820513,000 |

Španielsko | 6116950,000 |

Francúzsko | 24235798,000 |

Írsko | 5395764,000 |

Taliansko | 10530060,000 |

Luxembursko | 269049,000 |

Holandsko | 11074692,000 |

Rakúsko | 2749401,000 |

Portugalsko | 1870461,000 |

Fínsko | 2407003,324 |

Švédsko | 3303000,000 |

Spojené kráľovstvo | 14609747,000 |

b) Obdobie 2005–2006

Členský štát | Množstvá, tony |

Belgicko | 3310431,000 |

Dánsko | 4455348,000 |

Nemecko | 27864816,000 |

Grécko | 820513,000 |

Španielsko | 6116950,000 |

Francúzsko | 24235798,000 |

Írsko | 5395764,000 |

Taliansko | 10530060,000 |

Luxembursko | 269049,000 |

Holandsko | 11074692,000 |

Rakúsko | 2749401,000 |

Portugalsko | 1920461,000 |

Fínsko | 2407003,324 |

Švédsko | 3303000,000 |

Spojené kráľovstvo | 14609747,000 |

c) Obdobie 2006–2007

Členský štát | Množstvá, tony |

Belgicko | 3326983,000 |

Dánsko | 4477624,000 |

Nemecko | 28004140,000 |

Grécko | 820513,000 |

Španielsko | 6116950,000 |

Francúzsko | 24366977,000 |

Írsko | 5395764,000 |

Taliansko | 10530060,000 |

Luxembursko | 270394,000 |

Holandsko | 11130066,000 |

Rakúsko | 2763148,000 |

Portugalsko | 1929824,000 |

Fínsko | 24190025,324 |

Švédsko | 3319515,000 |

Spojené kráľovstvo | 14682697,000 |

d) Obdobie 2007–2008

Členský štát | Množstvá, tony |

Belgicko | 3343535,000 |

Dánsko | 4499900,000 |

Nemecko | 28143464,000 |

Grécko | 820513,000 |

Španielsko | 6116950,000 |

Francúzsko | 24478156,000 |

Írsko | 5395764,000 |

Taliansko | 10560060,000 |

Luxembursko | 271739,000 |

Holandsko | 11185440,000 |

Rakúsko | 2776895,000 |

Portugalsko | 1939187,000 |

Fínsko | 2431047,324 |

Švédsko | 3336030,000 |

Spojené kráľovstvo | 14755647,000 |

e) Obdobia 2008–2009 až 2014–2015

Členský štát | Množstvá, tony |

Belgicko | 3360087,000 |

Dánsko | 4522176,000 |

Nemecko | 28282788,000 |

Grécko | 820513,000 |

Španielsko | 6116950,000 |

Francúzsko | 24599335,000 |

Írsko | 5395764,000 |

Taliansko | 10530060,000 |

Luxembursko | 273084,000 |

Holandsko | 11240814,000 |

Rakúsko | 2790642,000 |

Portugalsko | 1948550,000 |

Fínsko | 2443069,324 |

Švédsko | 3352545,000 |

Spojené kráľovstvo | 14828597,000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Referenčný obsah tuku

Členský štát | Referenčný obsah tuku (g/kg) |

Belgicko | 36,91 |

Dánsko | 43,68 |

Nemecko | 40,11 |

Grécko | 36,10 |

Španielsko | 36,37 |

Francúzsko | 39,48 |

Írsko | 35,81 |

Taliansko | 36,88 |

Luxembursko | 39,17 |

Holandsko | 42,36 |

Rakúsko | 40,30 |

Portugalsko | 37,30 |

Fínsko | 43,40 |

Švédsko | 43,40 |

Spojené kráľovstvo | 39,70 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Korelačná tabuľka

Toto nariadenie | Nariadenie (EHS) 3950/92 |

| |

Článok 1 | ods. 1 | Článok 1, prvý pododsek |

ods. 2 | – |

ods. 3 | Článok 3 ods. 2 |

Článok 2 | Článok 1, druhý pododsek |

Článok 3 | – |

Článok 4 | Článok 2 ods. 1, prvý pododsek |

Článok 5 | Článok 9 |

Článok 6 | ods. 1, 2 a 3 | – |

ods. 4 | Článok 3 ods. 2 |

ods. 5 | Článok 4 ods. 2 |

Článok 7 | – |

Článok 8 | – |

Článok 9 | – |

Článok 10 | ods. 1 a 2 | – |

ods. 3 | Článok 2 ods. 1, druhý pododsek |

Článok 11 | ods. 1 | Článok 2 ods. 2, prvý pododsek |

ods. 2 | Článok 2 ods. 2, druhý pododsek |

ods. 3 | Článok 2 ods. 2, tretí pododsek |

Článok 12 | ods. 1 | Článok 2 ods. 1 |

ods. 2 a 3 | – |

ods. 4 | Článok 2 ods. 3 |

Článok 13 | ods. 1 | Článok 2 ods. 4 |

ods. 2, 3, 4 | – |

Článok 14 | ods. 1 | Článok 5, prvý pododsek |

ods. 2 a 3 | – |

Článok 15 | Článok 5, prvý a druhý pododsek |

Článok 16 | Článok 6 |

Článok 17 | ods. 1 | Článok 17 ods. 1 |

ods. 2 | Článok 8a písm. b) |

ods. 3 a 4 | Článok 17 ods. 1, tretí pododsek a ods. 3 |

Článok 18 | Článok 8 |

Článok 19 | ods. 1 | Článok 7 ods. 1, druhý pododsek |

ods. 2 | Článok 8a písm. a) |

Článok 20 | – |

Článok 21 | – |

Článok 22 | Článok 10 |

Článok 23 | ods. 1 | Článok 11, prvý pododsek |

ods. 2 a 3 | – |

Článok 24 | Článok 11, prvý pododsek |

Článok 25 | Článok 12 |

Príloha I | Príloha |

Príloha II | – |

Príloha III | – |

--------------------------------------------------