32003R1782Úradný vestník L 270 , 21/10/2003 S. 0001 - 0069


Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003

z 29. septembra 2003,

ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001

OBSAH

HLAVA I OBLASŤ PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

HLAVA II VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kapitola 1 Krížové plnenie

Kapitola 2 Odlíšenie a finančná disciplína

Kapitola 3 Poľnohospodársky poradenský systém

Kapitola 4 Integrovaný administratívny a kontrolný systém

Kapitola 5 Ostatné všeobecné ustanovenia

HLAVA III REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY

Kapitola 1 Všeobecné ustanovenia

Kapitola 2 Stanovenie referenčnej čiastky

Kapitola 3 Platobné nároky

Oddiel 1 Platobné nároky podľa plochy

Oddiel 2 Platobné nároky, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam

Kapitola 4 Využitie pôdy v rámci režimu jednotnej platby

Oddiel 1 Využitie pôdy

Oddiel 2 Nároky za vyňatie pôdy z produkcie

Kapitola 5 Regionálne a nepovinné uskutočňovanie

Oddiel 1 Regionálne uskutočňovanie

Oddiel 2 Čiastočné uskutočňovanie

Oddiel 3 Nepovinné vylúčenie

Oddiel 4 Nepovinná prechodná úprava

HLAVA IV ĎALŠIE REŽIMY PODPORY

Kapitola 1 Zvláštne prémie na kvalitu pre tvrdú pšenicu

Kapitola 2 Prémie na bielkovinové plodiny

Kapitola 3 Zvláštna podpora na ryžu

Kapitola 4 Platba na plochu pre škrupinové ovocie

Kapitola 5 Podpora na energetické plodiny

Kapitola 6 Podpora a zemiaky určené na výrobu škrobu

Kapitola 7 Prémie na mliečne výrobky a dodatkové platby

Kapitola 8 Zvláštne regionálne podpory na plodiny na ornej pôde

Kapitola 9 Podpora na osivo

Kapitola 10 Platba na plochu pre plodiny na ornej pôde

Kapitola 11 Prémie na ovce a kozy

Kapitola 12 Platby pre hovädzie a teľacie mäso

Kapitola 13 Podpora na strukoviny pestované na zrno

HLAVA V PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRÍLOHA I Zoznam priamych platieb uvedených v článku 1

PRÍLOHA II Vnútroštátne stropy uvedené v článku 12 ods. 2

PRÍLOHA III Základné požiadavky týkajúce sa správy uvedenej v článkoch 3 a 4

PRÍLOHA IV Dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa článku 5

PRÍLOHA V Povolené režimy podpory uvedené v článku 26

PRÍLOHA VI Zoznam priamych platieb spojených s jednotnou platbou podľa článku 33

PRÍLOHA VII Výpočet referenčnej čiastky podľa článku 37

PRÍLOHA VIII Vnútroštátne stropy uvedené v článku 41

PRÍLOHA IX Zoznam plodín na ornej pôde uvedených v článku 66

PRÍLOHA X Tradičné produkčné oblasti tvrdej pšenice uvedené v článku 74

PRÍLOHA XI Zoznam osív uvedených v článku 99

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37 a článok 299 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

keďže:

(1) Je potrebné stanoviť spoločné podmienky pre priame platby v rámci rôznych režimov podpory príjmov, na ktoré sa vzťahuje Spoločná poľnohospodárska politika.

(2) Je potrebné spojiť plnú výšku platby priamej podpory s dodržovaním pravidiel, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskej produkcie a činnosti. Uvedené pravidlá sa musia týkať začlenenia základných štandardov z oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrého zaobchádzania so zvieratami a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu do spoločných organizácií trhov. Pokiaľ sa nebudú tieto základné štandardy dodržiavať, členské štáty by mali priamou podporu čiastočne alebo úplne pozastaviť na základe podmienok, ktoré sú primerané, objektívne a odstupňované. Je potrebné, aby uvedené pozastavenie neovplyvnilo sankcie stanovené v súčasnosti alebo neskôr podľa akýchkoľvek iných ustanovení právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

(3) S cieľom zabrániť opusteniu poľnohospodárskej pôdy a zaistiť jej udržiavanie v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave je potrebné stanoviť štandardy, ktoré sa môžu alebo nemusia opierať o predpisy členských štátov. Je teda vhodné stanoviť rámec spoločenstva, v ktorom by mohli členské štáty prijať štandardy, ktoré zvažujú aj charakteristiky príslušných oblastí, najmä pôdne a klimatické podmienky, ako aj súčasné spôsoby hospodárenia (využitie pôdy, striedanie plodín, poľnohospodárskej praxe) a štruktúru poľnohospodárskych podnikov.

(4) Majú stále pasienky kladný vplyv na životné prostredie, je vhodné prijať opatrenia podporujúce zachovanie súčasných stálych pastvín, aby sa zabránilo ich všeobecne rozšírenej premene na ornú pôdu.

(5) S cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi politickými nástrojmi určenými na propagáciu udržateľného poľnohospodárstva a nástrojmi určenými na podporu rozvoja vidieka je potrebné zaviesť systém postupného znižovania priamych platieb, ktorý bude povinný na úrovni spoločenstva, na roky 2005 až 2012. Všetky priame platby presahujúce niektoré čiastky by sa mali každý rok znížiť o dané percento. Je potrebné použiť dosiahnuté úspory na financovanie opatrení, na ktorých závisí rozvoj vidieka, a rozdeliť ich medzi členské štáty podľa objektívnych podmienok, ktoré sa majú stanoviť. Je však vhodné rozhodnúť, že dané percento čiastok musí zostať v členských štátoch, kde boli vytvorené. Až do roku 2005 môžu členské štáty naďalej používať súčasný mechanizmus dobrovoľného odlíšenia podľa nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky [4].

(6) Aby čiastky určené na financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (rubrika 1 a) dodržovali ročné stropy stanovené vo finančných perspektívach, je vhodné stanoviť finančný mechanizmus, aby sa poprípade upravili priame platby. O úprave priamej podpory by sa malo rozhodnúť, pokiaľ odhady uvádzajú, že rubrika 1 a s bezpečnostným rozpätím 300 miliónov EUR sa v danom rozpočtovom obdobia prekročí.

(7) So zreteľom na štrukturálne úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie v prospech raži je vhodné stanoviť pre niektoré regióny produkujúce raž prechodné opatrenia, financované časťou obnosov, ktoré vznikli odlíšením.

(8) S cieľom pomoci poľnohospodárom prispôsobiť sa normám moderného a kvalitného poľnohospodárstva je nutné, aby členské štáty zriadili komplexný poradenský systém na obchodné poľnohospodárske podniky. Uvedený poľnohospodársky poradenský systém má prispieť k tomu, aby si poľnohospodári viac uvedomili vzťahy medzi tokmi surovín a poľnohospodárskymi procesmi na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o zvieratá na strane druhej, bez toho aby akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich povinnosti a zodpovednosti, čo sa týka dodržiavania uvedených štandardov.

(9) S cieľom uľahčiť zavedenie poľnohospodárskeho poradenského systému by mali mať členské štáty dostatočnú lehotu na jeho zriadenie. Účasť v systéme by mala byť na dobrovoľnom základe, pokiaľ ide o poľnohospodárov, pričom prednosť majú poľnohospodári, ktorí dostávajú priame platby vyššie, ako je určitá čiastka za rok. Vzhľadom k tomu, že poradenská činnosť pozostáva v poskytovania rád poľnohospodárom, je vhodné, aby sa s informáciami získanými v rámci jej výkonu zaobchádzalo ako s dôvernými informáciami, okrem prípadu vážneho porušenia právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

(10) Členské štáty musia v súlade s článkom 8 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [5] prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa uistili o skutočnosti a správnosti operácií financovaných záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a aby predišli nezrovnalostiam a riešili ich.

(11) S cieľom posilniť účinnosť a rentabilitu správnych a kontrolných mechanizmov je nutné upraviť systém zriadený nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 z 27. novembra 1992 o zavedení integrovaného administratívneho a kontrolného systému pre niektoré režimy podpory spoločenstva [6], aby sa do neho mohol zahrnúť režim jednotnej platby, režimy podpory pre tvrdú pšenicu, bielkovinové plodiny, energetické plodiny, ryžu, zemiakový škrob, škrupinové ovocie, mlieko, osivo a strukoviny pestované na zrno a zvláštne regionálne podpory, ako aj kontrolu uplatňovania pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia, odlíšenia a poľnohospodárskeho poradenského systému. Je nutné stanoviť možnosť o začleniť ďalšie režimy podpory v neskoršom štádiu.

(12) Pre účinnejšiu kontrolu a s cieľom zabrániť tomu, aby sa nepredložilo niekoľko žiadostí o podporu rôznym platobným agentúram v rovnakom členskom štáte, by každý členský štát mal zriadiť jednotný systém identifikácie poľnohospodárov, ktorí predkladajú žiadosti o podporu, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém.

(13) Rôzne zložky integrovaného systému sú zamerané na zlepšenie účinnosti administratívnych a kontrolných postupov. Preto je potrebné, ak ide o režimy spoločenstva, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, aby boli členské štáty oprávnené využívať uvedeného systému, ak akýmkoľvek spôsobom neporušia príslušné ustanovenia.

(14) Vzhľadom na zložitosť systému a na veľký počet žiadostí o podporu, ktoré sa majú spracovať, je nevyhnutné využívať vhodné technické prostriedky a administratívne a kontrolné metódy. Preto musí integrovaný systém zahrňovať na úrovni každého členského štátu počítačovú databázu, systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, žiadosti poľnohospodárov o podporu, integrovaný kontrolný systém a, čo sa týka režimu jednotnej platby, systém identifikácie a evidencie platobných nárokov.

(15) S cieľom umožniť spracovanie zozbieraných údajov a ich využívania na overovanie žiadostí o podporu je nutné vytvoriť výkonné počítačové databázy, ktoré umožnia najmä uskutočňovanie krížových kontrol.

(16) Identifikácia poľnohospodárskych pozemkov je kľúčovým prvkom správneho používania režimu viazaného na plochu. Doterajšie skúsenosti ukázali niektoré nedostatky súčasných metód. Preto je potrebné vytvoriť systém identifikácie zriadený prípadne s pomocou diaľkového snímania údajov.

(17) V záujme zjednodušenia by členské štáty mali mať právo stanoviť, aby sa predložila jediná žiadosť týkajúca sa niekoľko režimov podpory a aby sa ročná žiadosť nahradila trvalou žiadosťou, ktorá by sa každý rok len potvrdila.

(18) Členské štáty by mali mať možnosť vyčleniť čiastky, vyplývajúce z uplatňovaného zníženia platieb v rámci odlíšenia, na niektoré doplňujúce opatrenia, na ktoré sa vzťahuje podpora pre rozvoj vidieka stanovená nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [7].

(19) Čiastky vyplývajúce z krížového plnenia sa nemôžu stanoviť dostatočne vopred, aby sa mohli prideliť na doplňujúce opatrenia, na ktoré sa vzťahuje podpora pre rozvoj vidieka, bolo by potrebné pripísať uvedené čiastky v prospech záručnej sekcie EPUZF, s výnimkou určitého percenta, ktoré by si mal ponechať členský štát.

(20) Príslušné štátne orgány by mali poskytovať oprávneným osobám platby v rámci režimov podpory spoločenstva v plnej výške, okrem znížení stanovených v tomto nariadení a v stanovených lehotách.

(21) Režimy podpory, na ktoré sa vzťahuje Spoločná poľnohospodárska politika, poskytujú priamu podporu príjmov, najmä s cieľom zaistiť poľnohospodárskemu obyvateľstvu primeranú životnú úroveň. Tento cieľ je úzko spojený so zachovávaním vidieckych oblastí. Aby sa zabránilo nesprávnemu prideleniu zdrojov spoločenstva, je nutné, aby sa neuskutočnila žiadna platba podpory v prospech poľnohospodárov, ktorí umele vytvorili podmienky vyžadované na vyplatenie takých podpôr.

(22) Spoločné režimy podpory sa musia prispôsobiť okolnostiam, ak je to potrebné v krátkych lehotách. Oprávnené osoby tak nemôžu počítať s nemennosťou podmienok na poskytovanie podpory a musia sa pripraviť na to, že režimy sa preskúmajú v závislosti od vývoja trhov.

(23) Vzhľadom na rozpočtový význam priamych platieb podpory a nutnosti lepšie zhodnotiť ich vplyv je potrebné podrobiť režimy spoločenstva náležitému hodnoteniu.

(24) Zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva spoločenstva a rozvoj štandardov v oblasti kvality potravín a životného prostredia nevyhnutne spôsobujú pokles úradných cien poľnohospodárskych produktov a zvýšenie výrobných nákladov pre poľnohospodárske podniky v spoločenstve. Na dosiahnutie týchto cieľov a propagáciu udržateľného a viac tržne orientovaného poľnohospodárstva je potrebné prejsť od podpory produkcie k podpore výrobcov zavedením oddeleného systému podpory príjmov pre každý poľnohospodársky podnik. Hoci sa čiastky skutočne vyplatené poľnohospodárom nezmenia, oddeleniam sa výrazne zvýši účinnosť podpory príjmov. Je preto vhodné, aby jednotná platba na poľnohospodársky podnik závisela od dodržovania štandardov v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrého zaobchádzania so zvieratami, ako aj od udržovania poľnohospodárskeho podniku v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave.

(25) Uvedený systém by mal zoskupiť určitý počet súčasných priamych platieb, vyplatených poľnohospodárom podľa rôznych režimov, do jednotnej platby, ktorá by sa stanovila na základe predchádzajúcich nárokov v referenčnom obdobia upravených tak, aby sa prihliadalo na úplné uskutočnenie opatrení zavedených v rámci Agendy 2000 a na zmeny výšky podpôr stanovených v tomto nariadení.

(26) Výhody v oblasti administratívneho zjednodušenia budú väčšie, ak bude väčší počet príslušných odvetví, mal by sa režim v prvom období používať na všetky produkty, na ktoré sa vzťahuje režim plodín na ornej pôde, rovnako ako na strukoviny pestované na zrno, osivo, hovädzie mäso a ovčie mäso. Do režimu je potrebné tiež zahrnúť revidované platby pre ryžu a tvrdú pšenicu, ako aj platbu v mliekarenstve a mliečnych výrobkoch, pokiaľ sa reforma úplne uskutoční. Platby pre zemiaky určené na výrobu škrobu a na sušené krmivá by sa mali taktiež zahrnúť do režimu, avšak odlišné platby by sa mali zachovať pre spracovateľský priemysel.

(27) Ak ide o konope, je potrebné stanoviť zvláštne opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že sa medzi plodinami, ktoré využívajú jednotnú platbu, budú skrývať nedovolené plodiny a poškodí to spoločnú organizáciu trhov s týmto produktom. Je preto potrebné dbať o to, aby sa platby na plochu poskytovali len na plochy, kde boli použité odrody konope, ktoré poskytujú určité záruky ohľadom obsahu psychotropných látok. Je preto potrebné upraviť odkazy na zvláštne opatrenia stanovené nariadením Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pastovanými na vlákno [8].

(28) S cieľom ponechať poľnohospodárom voľnosť, aby si vybrali, čo budú produkovať na svojej pôde, včítane produktov stále podriadených spojenej podpore, a zlepšiť tak ich orientáciu na trh, nemala by sa jednotná platba podmieňovať produkcii konkrétneho produktu. Aby sa však zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže, mali by sa niektoré produkty vylúčiť z produkcie na pôde, na ktorú možno poskytnúť podporu.

(29) S cieľom stanoviť čiastku, na ktorú by mal mať poľnohospodár v rámci nového režimu nárok, je vhodné odvolať sa na čiastky, ktoré mu boli poskytnuté počas referenčného obdobia. Mala by sa vytvoriť štátna rezerva, aby sa zohľadnili zvláštne situácie. Uvedená rezerva sa môže tiež použiť na uľahčenie účasti nových poľnohospodárov v režime. Jednotná platba by sa mala stanoviť na úrovni poľnohospodárskeho podniku.

(30) S cieľom uľahčiť prevod práv na prémiu je potrebné rozdeliť celkovú čiastku, na ktorú môže mať poľnohospodársky podnik nárok, na niekoľko častí (platobných nárokov) a spojiť ju s určitým počtom stanovených hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu. Aby sa zabránilo špekulatívnym prevodom, ktoré by viedli ku kumulácii platobných nárokov, ktoré neodpovedajú poľnohospodárskej skutočnosti, je vhodné stanoviť na poskytnutie podpory spojenie medzi nárokmi a určitým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako aj možnosť obmedziť prevod nárokov v regióne. Mali by sa stanoviť zvláštne ustanovenia na podporu, ktoré nie sú priamo spojené s plochou, s prihliadnutím na zvláštne situácie v chove oviec a kôz.

(31) S cieľom zaistiť, aby celková úroveň podpory a nárokov nepresiahla súčasné rozpočtové obmedzenia na úrovni spoločenstva, na vnútroštátnej úrovni a prípadne na regionálnej úrovni, je vhodné stanoviť vnútroštátne stropy odpovedajúce súčtu všetkých finančných prostriedkov poskytnutých v každom členskom štáte na výplatu podpory v rámci príslušných režimov podpory počas referenčného obdobia a s prihliadnutím na neskoršie úpravy. Ak sa strop prekročí, mali by sa použiť pomerné zníženia.

(32) S cieľom zachovať výhody, ktoré predstavuje vyňatie pôdy z produkcie pre kontrolu ponuky, a pritom posilniť jeho kladný vplyv na životné prostredie v rámci nového systému podpory, je potrebné zachovať podmienky vyňatia ornej pôdy z produkcie.

(33) Členské štáty musia mať možnosť stanoviť určitú rovnováhu medzi jednotlivými platobnými nárokmi a regionálnymi či vnútroštátnymi priemermi, ako aj medzi súčasnými platbami a jednotnou platbou, aby mali dostatočnú pružnosť, s ktorou by reagovali na zvláštne situácie. Musí sa stanoviť zvláštna odchýlka od zákazu pestovania ovocia a zeleniny včítane zemiakov určených na spotrebu, aby sa zabránilo tomu, že v prípade regionalizácie z toho nevznikne narušenie organizácie produkcie, pokiaľ sa obmedzia čo najviac prípadné narušenia hospodárskej súťaže. Okrem toho na zohľadnenie špecifických poľnohospodárskych podmienok členského štátu je vhodné stanoviť pre členský štát možnosť požiadať o prechodné obdobia pre zavedenie režimu jednotnej platby, a pritom naďalej dodržovať rozpočtové stropy stanovené pre režim jednotnej platby. V prípade vážnych narušení hospodárskej súťaže počas prechodného obdobia a s cieľom dbať o dodržovanie medzinárodných záväzkov spoločenstva by mala Komisia prijať nevyhnutné opatrenia, aby sa takým situáciám zabránilo.

(34) V prípade nepovinného alebo prechodného uskutočňovania a s cieľom ochrániť oprávnené očakávanie poľnohospodárov je vhodné stanoviť deň, do ktorého musia členské štáty rozhodnúť o používaní režimu jednotnej platby. Okrem toho, aby zaistili pokračovanie súčasných režimov, je potrebné stanoviť niektoré podmienky na priznanie nárokov na podporu, pričom sa Komisii ponecháva právomoc stanoviť podrobné pravidlá.

(35) S cieľom zachovať úlohu produkcie tvrdej pšenice v tradičných produkčných oblastiach, a pritom zvýšiť podporu pre tvrdú pšenicu pri dodržaní určitej minimálnej požiadavky na kvalitu je vhodné znížiť počas prechodného obdobia súčasnú výšku príplatku na tvrdú pšenicu v tradičných oblastiach a zrušiť zvláštnu podporu v príslušných oblastiach. Podpora by mala sa mala poskytnúť len pre pestovanie tvrdej pšenice, ktorá je vhodná na výrobu krupice a cestovín.

(36) Je potrebné stanoviť doplnkovú podporu pre poľnohospodárov produkujúcich plodiny s vysokým obsahom bielkovín na posilnenie úlohy týchto plodín a zaistiť motiváciu pre zvýšenie ich produkcie. Aby sa zaistilo správne používanie nového režimu, je potrebné stanoviť určité podmienky na priznanie nárokov na podporu. Je potrebné stanoviť maximálnu zaručenú plochu a použiť pomerné zníženia v prípade prekročenia tejto plochy.

(37) S cieľom zachovať úlohu produkcie ryže v tradičných produkčných oblastiach je potrebné stanoviť doplnkovú podporu pre výrobcov ryže. Aby sa zaistilo správne používanie nového režimu, je potrebné stanoviť určité podmienky na priznanie nárokov na podporu. Je potrebné stanoviť vnútroštátne základné plochy a použiť zníženie v prípade prekročenia týchto plôch.

(38) S cieľom zabrániť možnému zániku produkcie škrupinového ovocia v tradičných oblastiach a záporným vplyvom, ktoré by z toho vyplynuli z hľadiska životného prostredia, vidieka, sociálneho a hospodárskeho hľadiska, mali by sa v tomto odvetví prijať nové opatrenia týkajúce sa podpory. Aby sa zaistilo správne používanie nových opatrení, je potrebné stanoviť určité podmienky priznania nárokov na podporu, a najmä stanoviť minimálnu hustotu výsadby a minimálnu veľkosť pozemku. Členské štáty by mali mať právo poskytnúť doplnkovú podporu, aby vyhoveli špecifickým potrebám.

(39) S cieľom zabrániť prekročeniu rozpočtu je potrebné stanoviť maximálne zaručenú plochu a v prípade jej prekročenia použiť pomerné zníženie v príslušných členských štátoch. Na zaistenie vyváženého použitia v celom spoločenstve by sa mala táto plocha rozdeliť pomerne na produkčné plochy škrupinového ovocia v členských štátoch. Členské štáty by mali byť zodpovedné za pridelenie plôch na ich území. Pre plochy, na ktoré sa vzťahujú plány na zlepšenie, by sa nemala poskytnúť podpora v rámci nového režimu, pokiaľ plán neskončí.

(40) S cieľom využiť úspechu plánov na zlepšenie, ktoré umožnili zoskupiť ponuku, môžu členské štáty podmieniť nárok na podporu spoločenstva a na vnútroštátnu podporu členstvom v organizácii výrobcov. Aby sa zabránilo narušeniu, je potrebné dbať na to, aby prechod na nový režim prebehol bez narušení.

(41) V súčasnosti pozostáva podpora poskytnutá pre energetické plodiny v možnosti pestovať technické plodiny na pôde vyňatej z produkcie. Energetické plodiny predstavujú najväčšiu časť nepotravinárskej produkcie na pôde vyňatej z produkcie. Je potrebné zaviesť zvláštnu podporu pre energetické plodiny, aby stále viac nahradzovali zdroje emisií oxidu uhličitého. Je potrebné stanoviť maximálne zaručenú plochu a použiť pomerné zníženie v prípade prekročenia tejto plochy. Uvedené opatrenia by sa mali preskúmať so zreteľom na uskutočňovanie iniciatívy spoločenstva o biopalivách.

(42) S cieľom zachovať výrobu škrobu v tradičných produkčných oblastiach a uznať úlohu produkcie zemiakov pre striedanie plodín je potrebné stanoviť dodatočnú platbu pre výrobcov zemiakov určených na výrobu škrobu. Okrem toho, ak sa má platobný režimpre výrobcov zemiakového škrobu čiastočne zaradiť do režimu jednotnej platby, je potrebné zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 1868/94 z 27. júla 1994, ktorým sa stanovuje režim kvót na výrobu zemiakového škrobu [9].

(43) Začlenením plodín na ornej pôde a hovädzieho a ovčieho mäsa sa režim jednotnej platby rozširuje na prémie vyplácané v najvzdialenejších regiónoch a na ostrovoch v Egejskom mori, aby sa umožnilo ďalšie zjednodušenie a aby sa zabránilo zachovaniu právneho a administratívneho rámca pre obmedzený počet poľnohospodárov v týchto regiónoch. Avšak pre zachovanie úlohy niektorých druhov produkcie v uvedených regiónoch spoločenstva je potrebné ponechať členským štátom možnosť rozhodnúť o tom, že nie je nutné začleniť tieto platby do režimu jednotnej platby. Rovnaká možnosť by sa mala stanoviť pre dodatkové platby v niektorých regiónoch Švédska a Fínska, ako aj pre podporu osív. V týchto prípadoch pokračovanie súčasných režimov vyžaduje, aby sa stanovili určité podmienky priznania nárokov na podporu, pričom sa Komisii ponechá právomoc stanoviť podrobné pravidlá.

(44) Na uľahčenie prechodu medzi súčasnými režimami platieb pre plodiny na ornej pôde a prémií "na zvieratá" na jednej strane a novým režimom jednotnej platby na strane druhej je potrebné stanoviť niektoré úpravy súčasných priamych platieb v uvedených odvetviach.

(45) Poľnohospodárska činnosť na súostroví Azorské ostrovy je veľmi závislá na výrobe mliečnych výrobkov. Bolo by teda vhodné predĺžiť a rozšíriť opatrenia stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 1453/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú zvláštne opatrenia pre Azorské ostrovy a Madeiru [10] a na obdobie šiestich hospodárskych rokov od hospodárskeho roku 1999/2000 celkom zrušiť niektoré ustanovenia spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ak ide o obmedzenie produkcie, aby sa vzal do úvahy stav rozvoja a podmienky miestnej produkcie. Počas lehoty používania by malo uvedené opatrenie umožniť pokračovať v reštrukturalizácii odvetvia mlieka na súostroví Azorské ostrovy, bez toho aby bol narušený trh s mliečnymi výrobkami a aby bolo výrazne ovplyvnené riadne fungovanie režimu dávky na úrovni Portugalska a spoločenstva.

(46) Používanie režimu jednotnej platby na poľnohospodársky podnik urobí v skutočnosti bezpredmetným portugalský program o premene pôdy, ktorý sa v súčasnosti používa pre plodiny na ornej pôde, na pôdu pre extenzívny chov hospodárskych zvierat, stanovený nariadením (ES) č. 1017/94 [11]. Nariadenie (ES) č. 1017/94 by sa malo preto zrušiť nadobudnutím účinnosti režimu jednotnej platby.

(47) V dôsledku uvedených zmien a nových ustanovení je potrebné zrušiť nariadenie Rady (EHS) č. 3508/92, nariadenie Rady (ES) č. 1577/96 z 30. júla 1996, ktorým sa zavádza zvláštne opatrenie pre niektoré strukoviny pestované na zrno [12], a nariadenie Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999 o režime podpory pre výrobcov niektorých plodín na ornej pôde [13]. Je potrebné taktiež zrušiť nariadenie (ES) č. 1259/1999, okrem niektorých ustanovení, ktoré stanovujú zvláštne prechodné a nepovinné režimy.

(48) Zvláštne ustanovenia o priamych platbách v nariadení (EHS) č. 2358/71 z 26. októbra 1971 o spoločnej organizácii trhu s osivom [14], nariadenie Rady č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú zvláštne opatrenia pre menšie ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa niektorých poľnohospodárskych produktov [15], nariadenie (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom [16], nariadenie Rady (ES) č. 1452/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú zvláštne opatrenia pre francúzske zámorské departementy týkajúce sa niektorých poľnohospodárskych produktov [17], nariadenie Rady (ES) č. 1454/2001z 28. júna 2001, ktorým sa zavádzajú zvláštne opatrenia pre Kanárske ostrovy týkajúce sa niektorých poľnohospodárskych produktov [18], a nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s baraním a kozím mäsom [19] už nemajú dôvod na existenciu; je ich preto potrebné zrušiť.

(49) V okamihu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa spoločenstvo skladá z pätnástich členských štátov. Na základe zmluvy o pristúpení z roku 2003 sa pristúpenie nových členských štátov uskutoční 1. mája 2004; je teda potrebné upraviť toto nariadenie ku dňu pristúpenia v súlade s postupmi stanovenými v zmluve o pristúpení, aby bolo uplatniteľné pre nové členské štáty.

(50) Je potrebné prijať opatrenia nevyhnutné na uskutočnenie tohto nariadenia v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999 o postupoch pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii [20],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I OBLASŤ PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Oblasť pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje:

- spoločné pravidlá o priamych platbách v rámci režimov podpory príjmov, na ktoré sa vzťahuje Spoločná poľnohospodárska politika a ktoré sú financované záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), uvedených v prílohe I okrem režimov stanovených nariadením (ES) č. 1257/1999,

- podporu príjmov poľnohospodárov (ďalej len "režim jednotnej platby"),

- režimy podpory pre poľnohospodárov produkujúcich tvrdú pšenicu, bielkovinové plodiny, ryžu, škrupinové ovocie, energetické plodiny, zemiaky určené na výrobu škrobu, mlieko, osivá, plodiny na ornej pôde, ovčie, kozie, hovädzie a teľacie mäso a strukoviny pestované na zrno.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa:

a) "poľnohospodárom" rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb nehľadiac na právnu formu skupiny a jej členov podľa vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza na území spoločenstva podľa článku 299 zmluvy a ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť;

b) "poľnohospodárskym podnikom" rozumie celok produkčných jednotiek spravovaných poľnohospodárom, ktoré sa nachádzajú na území toho istého členského štátu;

c) "poľnohospodárskou činnosťou" rozumie produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych produktov včítane zberu, dojenia, plemenárskej činnosti a chovu zvierat na poľnohospodárskej účely alebo udržovanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave podľa článku 5;

d) "priamou platbou" rozumie platba poskytnutá priamo poľnohospodárom v rámci jedného z režimov podpory príjmov uvedených v prílohe I;

e) "platbami za daný kalendárny rok" alebo "platbami počas referenčného obdobia" rozumejú platby, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť za príslušný rok/príslušné roky, včítane všetkých platieb, ktoré majú byť poskytnuté za iné obdobia začínajúce v danom kalendárnom roku/daných kalendárnych rokoch;

f) "poľnohospodárskymi produktmi" rozumejú produkty uvedené v prílohe I Zmluvy včítane bavlny, avšak okrem produktov rybolovu.

HLAVA II VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1 KRÍŽOVÉ PLNENIE

Článok 3

Hlavné požiadavky

1. Každý poľnohospodár, ktorý dostáva priame platby, musí dodržovať základné požiadavky týkajúce sa správy uvedené v prílohe III v súlade s harmonogramom stanoveným v uvedenej prílohe, ako aj dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa článku 5.

2. Príslušný vnútroštátny orgán poskytne poľnohospodárovi zoznam základných požiadaviek týkajúcich sa správy a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu, ktorý sa má dodržovať.

Článok 4

Základné požiadavky týkajúce sa správy

1. Základné požiadavky týkajúce sa správy uvedenej v prílohe III, sú stanovené právnymi predpismi spoločenstva v týchto oblastiach:

- verejné zdravie, zdravie zvierat a zdravie rastlín,

- životné prostredie,

- dobré zaobchádzanie so zvieratami.

2. Akty uvedené v prílohe III sa použijú v rámci tohto nariadenia v zmenenom a doplnenom znení a v prípade smerníc v znení vykonávanom členskými štátmi.

Článok 5

Dobrý poľnohospodársky a ekologický stav

1. Členské štáty dbajú o to, aby všetka poľnohospodárska pôda, a najmä pôda, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržovaná v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave. Na základe rámca stanoveného v prílohe IV stanovia členské štáty na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne požiadavky pre dobrý poľnohospodársky a ekologický stav, ktoré zohľadňujú charakteristiky príslušných oblastí, najmä pôdne a klimatické podmienky, súčasné spôsoby hospodárenia, využitie pôdy, striedanie plodín, poľnohospodársku prax a štruktúru poľnohospodárskych podnikov, bez toho aby boli dotknuté štandardy, ktorými sa riadia náležité poľnohospodárske praktiky používané v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, a agroenvironmentálne opatrenia, ktorých použitie presahuje referenčnú úroveň náležitých poľnohospodárskych praktík.

2. Členské štáty dbajú na to, aby pôda užívaná ako trvalé pasienky v čase podania žiadosti o podporu na plochu v roku 2003 zostala vyčlenená na toto použitie.

Členský štát sa však môže v riadne odôvodnených prípadoch odchýliť od prvého pododseku pod podmienkou, že prijme opatrenie, aby zabránil značnému zníženiu celkovej plochy, ktorú vyčlenil na trvalé pasienky.

Prvý pododsek sa nepoužije na pôdu používanú ako stále pasienky určené na zalesnenie, ak je také zalesnenie povolené životným prostredím, a okrem pestovania vianočných stromčekov a rýchle rastúcich druhov pestovaných krátkodobo.

Článok 6

Zníženie platieb alebo vylúčenie z platieb

1. Ak sa nedodržujú základné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu z dôvodu jednania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pričítať príslušnému poľnohospodárovi, je celková výška priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom je nedodržanie zistené, znížená alebo zrušená po použití článkov 10 a 11 v súlade s vykonávacími pravidlami stanovenými v článku 7.

2. Zníženie alebo vylúčenie podľa odseku 1 sa použije len vtedy, pokiaľ sa neplnení týka:

a) poľnohospodárskej činnosti alebo

b) poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskeho podniku včítane pozemkov vyňatých z produkcie.

Článok 7

Podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia a vylúčenia

1. Podrobné pravidlá týkajúce sa zníženia a vylúčenia podľa článku 6 sa stanovia postupom podľa článku 144 ods. 2 V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy záväznosť, rozsah, trvalosť a opakovanie zisteného nedodržania, ako aj kritériá stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2. V prípade nedbalosti nepresiahne miera zníženia 5 % a v prípade opakovaného nedodržaní 15 %.

3. V prípade úmyselného nedodržania nie je miera zníženia v zásade nižšia ako 20 % a môže viesť až na úplnému vylúčeniu z jedného či viac režimov podpory a môže sa uplatniť za jeden či viac kalendárnych rokov.

4. V každom prípade nie je celková výška znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok vyššia ako celková čiastka podľa článku 6 ods. 1.

Článok 8

Prieskum

Najneskôr do 31. decembra 2007 predloží Komisia správu o používaní systému krížového plnenia, na ktorej sú v prípade potreby priložené odpovedajúce návrhy, určené najmä na zmene zoznamu základných požiadaviek týkajúcich sa správy uvedenej v prílohe III.

Článok 9

Čiastky vyplývajúce z krížového plnenia

Čiastky vyplývajúce z používania tejto kapitoly sú pripísané v prospech záručnej sekcie EPUZF. Členské štáty si môžu ponechať 25 % uvedených čiastok.

KAPITOLA 2 ODLÍŠENIE A FINANČNÁ DISCIPLÍNA

Článok 10

Odlíšenie

1. Všetky čiastky priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárovi poskytnúť v danom členskom štáte na príslušný kalendárny rok, sa až do roku 2012 každý rok krátia o tieto percentá:

- 3 % v roku 2005,

- 4 % v roku 2006,

- 5 % v roku 2007,

- 5 % v roku 2008,

- 5 % v roku 2009,

- 5 % v roku 2010,

- 5 % v roku 2011,

- 5 % v roku 2012.

2. Čiastky vyplývajúce z uplatnení znížení stanovených v odseku 1 po odčítaní celkových čiastok uvedených v prílohe II sú vyčlenené ako doplnková podpora spoločenstva na opatrenia v rámci programu rozvoja vidieka, ktoré sú financované záručnou sekciou EPUZF podľa nariadenia (ES) č. 1257/1999.

3. Čiastka odpovedajúca jednému percentnému bodu je pridelená členskému štátu, kde sa odpovedajúce čiastky vytvorili. Zvyšné čiastky sú pridelené príslušným členským štátom postupom podľa článku 144 ods. 2 na základe týchto podmienok:

- poľnohospodárska plocha,

- zamestnanosť v poľnohospodárstve,

- hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v parite kúpnej sily.

Každý členský štát však dostane aspoň 80 % celkových čiastok vytvorených v uvedenom členskom štáte odlíšením.

4. Odlišne od ods. 3 druhého pododseku, ak presiahne v členskom štáte podiel raži na jeho celkovej produkcii obilnín v priemere 5 % za obdobie 2000 – 2002 a ak jeho produkcia predstavuje viac ako 50 % celkovej produkcie raži spoločenstva počas toho istého uvedeného obdobia, najmenej 90 % čiastok vytvorených odlíšením v príslušnom členskom štáte je znovu vyčlenené pre tento členský štát, a to až do roku 2013 včítane.

V tomto prípade, bez toho, aby bola dotknutá možnosť stanovená v článku 69, je aspoň 10 % čiastky pridelené príslušnému členskému štátu vyčlenené na opatrenia podľa ods. 2 tohto článku v regiónoch produkujúcich raž.

Na účely tohto odseku sa "obilninami" rozumejú obilniny uvedené v prílohe IX.

5. Odsek 1 sa nepoužije na priame platby poskytované poľnohospodárom v francúzskych zámorských departementoch, na Azorských ostrovoch a Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori.

Článok 11

Finančná disciplína

1. Počínajúc rozpočtom na rok 2007, s cieľom dbať o to, aby čiastky určené na financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedenej v súčasnosti v rubrike 1a (tržné opatrenia a priame podpory) dodržovali ročné stropy stanovené v rozhodnutí zástupcov vlád členských štátov, ktoré sa zišli v Rade dňa 18. novembra 2002, o záveroch Európskej rady, ktorá zasadala v dňoch 24. a 25. októbra 2002 v Bruseli, je rozhodnuté o úprave priamych platieb, ak odhady uvedú, že stanovené čiastky v rubrike 1a budú, so zreteľom na rozpätie 300 miliónov EUR pod stanovenými čiastkami a pred použitím odlíšenie podľa článku 10 ods. 2, pre dané rozpočtové obdobia prekročené, a to bez toho, aby boli dotknuté finančný výhľady na roky 2007 – 2013.

2. Rada na základe návrhu predloženého Komisiou najneskôr do 31. marca každého kalendárneho roku, pre ktorý sa použijú úpravy uvedené v odseku 1, stanovuje tieto úpravy najneskôr do 30. júna toho istého roku.

Článok 12

Doplnková čiastka podpory

1. Doplnková čiastka podpory sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí dostávajú priame platby podľa tohto nariadenia.

Doplnková čiastka podpory sa rovná čiastke vyplývajúcej z percent zníženia podľa článku 10 použitých najviac na prvých 5000 EUR priamych platieb.

2. Celková výška doplnkových čiastok podpory, ktorá sa môže poskytnúť v členskom štáte na jeden kalendárny rok, nemôže prekročiť stropy stanovené v prílohe II. Členské štáty použijú prípadne lineárne percento zníženia na doplnkové čiastky podpory, aby dodržali stropy stanovené v prílohe II.

3. Doplnková čiastka podpory nie je predmetom zníženia uvedených v článku 10.

4. Počínajúc rozpočtom na rok 2007 preskúma Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2 stropy stanovené v prílohe II, aby prihliadla na štrukturálne zmeny v poľnohospodárskych podnikoch.

KAPITOLA 3 POĽNOHOSPODÁRSKY PORADENSKÝ SYSTÉM

Článok 13

Poľnohospodársky poradenský systém

1. Do 1. januára 2007 zriadia členské štáty pre poľnohospodárov poradenský systém v oblasti správy pôdy a poľnohospodárskych podnikov (ďalej len "poľnohospodársky poradenský systém"), spravovaný jedným či niekoľkými určenými orgánmi alebo súkromnými subjektmi.

2. Poradenská činnosť sa prinajmenšom vzťahuje na základné požiadavky týkajúce sa správy a na dobrý poľnohospodársky a ekologický stav.

Článok 14

Podmienky

1. Poľnohospodári sa môžu zúčastniť poľnohospodárskeho poradenského systému dobrovoľne.

2. Členské štáty dajú prednosť poľnohospodárom, ktorí dostávajú viac ako 15000 EUR priamych platieb na rok.

Článok 15

Povinnosti schválených súkromných subjektov a určených orgánov

Bez toho aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa prístupu verejnosti na informáciám, členské štáty dbajú na to, aby súkromné subjekty a určené orgány podľa článku 13 nezverejňovali žiadne osobné alebo jednotlivé informácie alebo údaje, ktoré získajú v rámci ich poradenskej činnosti, iným osobám, ako je poľnohospodár, ktorý spravuje príslušný poľnohospodársky podnik, okrem prípadu nezrovnalosti či porušenia zistené v rámci ich poradenskej činnosti, pre ktorú vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy spoločenstva ustanovujú povinnosť informovať verejný orgán, najmä v prípade trestného činu.

Článok 16

Prieskum

Najneskôr do 31. decembra 2010 predloží Komisia správu o používaní poľnohospodárskeho poradenského systému, na ktorej sú v prípade potreby priložené odpovedajúce návrhy určené na to, aby sa systém stal povinným.

KAPITOLA 4 INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉM

Článok 17

Oblasť pôsobnosti

Každý členský štát vytvorí integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len "integrovaný systém").

Integrovaný systém sa použije pre režimy podpory stanovené v hlavách III a IV tohto nariadenia, ako aj v článku 2a nariadenia (ES) č. 1259/1999.

V nevyhnutnej miere sa taktiež použije na správu a kontrolu pravidiel stanovených v kapitolách 1, 2 a 3.

Článok 18

Prvky integrovaného systému

1. Integrovaný systém zahrnuje tieto prvky:

a) počítačovú databázu;

b) systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

c) systém identifikácie a evidencie platobných nárokov, ako je uvedený v článku 21;

d) žiadosti o podporu;

e) integrovaný kontrolný systém;

f) jednotný systém identifikácie každého poľnohospodára predkladajúceho žiadosť o podporu.

2. V prípade použitia článkov 67, 68, 69, 70 a 71 integrovaný systém zahrnuje systém identifikácie a evidencie zvierat zavedený v súlade so smernicou 92/102/EHS [21] a s nariadením (ES) č. 1760/2000 [22].

Článok 19

Počítačová databáza

1. Do počítačovej databázy sa zaznamenávajú pre každý poľnohospodársky podnik údaje získané so žiadosťou o podporu.

Táto databáza musí umožniť najmä priamy a bezprostredný prístup prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu k údajom za kalendárne a/alebo hospodárske roky od roku 2000.

2. Členské štáty môžu vytvárať decentralizované databázy pod podmienkou, že tieto databázy, ako aj administratívne postupy pre evidenciu a sprístupňovanie údajov budú upravené rovnako pre celé územie členského štátu a budú vzájomne povolené, aby umožnili krížové kontroly.

Článok 20

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov je vytvorený na základe pozemkových katastrálnych máp a dokumentov alebo ďalších kartografických údajov. Použité techniky sú založené na počítačovom systéme zemepisných informácií zahrňujúce najlepšie letecké alebo družicové snímky s rovnakými normami, ktoré zaručujú presnosť rovnajúcu sa aspoň presnosti kartografie v mierke 1:10000.

Článok 21

Systém identifikácie a evidencie platobných nárokov

1. Systém identifikácie a evidencie platobných nárokov je zavedený tak, aby umožnil overovanie nárokov a krížové kontroly so žiadosťami o podporu a systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

2. Tento systém musí umožniť priamy a bezprostredný prístup prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu k údajom prinajmenšom za posledné tri po sebe idúce kalendárne a/alebo hospodárske roky.

Článok 22

Žiadosti o podporu

1. Poľnohospodár predkladá každý rok žiadosť o priame platby v rámci integrovaného systému, v ktorej sú prípadne uvedené:

- všetky poľnohospodárske pozemky poľnohospodárskeho podniku;

- počet a výška platobných nárokov;

- akékoľvek ďalšie informácie stanovené týmto nariadením alebo príslušným členským štátom.

2. Členský štát môže rozhodnúť, že žiadosť o podporu bude obsahovať len zmeny vo vzťahu k žiadosti o podporu podanej v predchádzajúcom roku. Členský štát rozdeľuje predtlačené tlačivá na základe plôch stanovených v predchádzajúcom roku a poskytuje grafické dokumenty s uvedením polohy týchto plôch.

3. Členský štát môže rozhodnúť, že jediná žiadosť o podporu zahrnuje niekoľko režimov podpory alebo všetky režimy podpory, ktoré sú uvedené v prílohe I, alebo iné režimy podpory.

Článok 23

Overovanie podmienok pre poskytnutie podpory

1. Členské štáty vykonávajú administratívnu kontrolu žiadostí o podporu, a pritom najmä overujú plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, a odpovedajúce platobné nároky.

2. Administratívne kontroly doplňujú systém kontrol na mieste, aby sa overili podmienky pre poskytnutie podpory. S tým cieľom stanovia členské štáty plán výberu poľnohospodárskych podnikov.

Členské štáty môžu využívať techniku diaľkového prieskumu zeme, aby uskutočňovali kontroly poľnohospodárskych pozemkov na mieste.

3. Každý členský štát určí orgán zodpovedný za koordináciu kontrol uvedených v tejto kapitole.

Ak členské štáty zveria niektoré čiastkové práce, ktoré sa majú vykonať podľa tejto kapitoly, špecializovaným agentúram alebo podnikom, určenému orgánu sa zachová dohľad a zodpovednosť za ich plnenie.

Článok 24

Krátenie a vylúčenie

1. Bez toho, aby boli dotknuté zníženia a vylúčenia uvedené v článku 6, ak sa zistí, že poľnohospodár nedodržuje podmienky požadované na poskytnutie podpory stanovené týmto nariadením alebo článkom 2a nariadenia (ES) č. 1259/1999, je platba alebo časť platby, ktorá sa poskytla alebo sa má poskytnúť a pre ktorú boli dodržané podmienky, predmetom znížení a vylúčení stanovených postupom podľa článku 144 ods. 2 tohto nariadenia.

2. Percento zníženia závisí na závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nedodržania a môže viesť až na úplnému vylúčeniu z jedného alebo viac režimov podpory počas jedného alebo viac kalendárnych rokov.

Článok 25

Kontroly krížového plnenia

1. Členské štáty vykonávajú kontroly na mieste, aby preverili, či poľnohospodár dodržuje povinnosti podľa kapitoly 1.

2. Členské štáty môžu využiť svojich súčasných správnych a kontrolných systémov, aby začistili dodržovanie základných požiadaviek tykajúcich sa správy a dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu podľa kapitoly 1.

Uvedené systémy, a najmä systém identifikácie a evidencie zvierat zavedený v súlade sa smernicou 92/102/EHS a s nariadením (ES) č. 1760/2000, musí byť v zmysle článku 26 tohto nariadenia kompatibilný s integrovaným systémom.

Článok 26

Zlučiteľnosť

Na účely použitia režimov podpory uvedených v prílohe V dbajú členské štáty na to, aby boli správne a kontrolné postupy používané pre tieto režimy povolené s integrovaným systémom, ak ide o tieto body:

a) počítačová databáza;

b) systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

c) administratívne kontroly.

S týmto cieľom sa musia uviesť systémy zriadené tak, aby mohli fungovať spoločne alebo aby umožnili bezproblémovú a bezkonfliktnú výmenu údajov.

Členské štáty môžu začleniť jednu alebo viac zložiek integrovaného systému do svojich správnych a kontrolných postupov, aby použili iné režimy spoločenstva alebo vnútroštátne režimy, ako sú režimy uvedené v prílohe V.

Článok 27

Informácie a kontrola

1. Komisia je pravidelne informovaná o používaní integrovaného systému.

Organizuje s tým cieľom výmeny názorov s členskými štátmi.

2. Potom, ako o tom vo vhodnej dobe upovedomia príslušné orgány, môžu splnomocnení zástupcovia menovaní Komisiou vykonávať:

- akékoľvek skúmanie alebo akúkoľvek kontrolu týkajúcu sa opatrení prijatých na vytvorenie a používanie integrovaného systému,

- kontrolu v špecializovaných agentúrach a podnikoch uvedených v článku 23 ods. 3

Takých kontrol sa môžu zúčastniť zástupcovia príslušných členských štátov. Výška uvedených právomocí nemá vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vyhradzujú určité úkony pre zástupcov najmä určených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Splnomocnení zástupcovia menovaní Komisiou sa neúčastnia najmä domových prehliadok alebo formálnych výsluchov osôb v rámci vnútroštátne právnych predpisov členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

3. Bez toho aby boli dotknuté zodpovednosti členských štátov za uskutočňovanie a používanie integrovaného systému, môže Komisia využiť služieb špecializovaných osôb alebo špecializovaných organizácií, aby napomohla zavedeniu, sledovania a využívania integrovaného systému, najmä aby poskytla technické rady príslušným orgánom členských štátov na ich žiadosť.

KAPITOLA 5 OSTATNÉ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Platobné podmienky

1. Pokiaľ nestanoví toto nariadenie inak, vyplatia sa platby v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I oprávneným osobám v plnej výške.

2. Platby sa vykonávajú jedenkrát ročne počas obdobia, ktoré začína 1. decembra a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roku.

Doplnková čiastka podpory stanovená v článku 12 sa však vyplatí najneskôr do 30. septembra kalendárneho roku, ktorý nasleduje po príslušnom kalendárnom roku.

3. Odlišne od odseku 2 tohto článku a postupom podľa článku 144 ods. 2 môže Komisia:

a) predĺžiť platobné obdobia pre platby stanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o zriadení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi [23];

b) stanoviť zálohy;

c) oprávniť členské štáty, aby okrem rozpočtovej situácie vyplatili do 1. decembra zálohy v regiónoch, kde z dôvodu mimoriadnych podmienok čelia poľnohospodári vážnym finančným ťažkostiam:

- až do výšky 50 % platieb,

alebo

- až do výšky 80 % platieb, ak už boli zálohy stanovené.

Článok 29

Obmedzenie platieb

Bez toho, aby boli dotknuté prípadné zvláštne ustanovenia v jednom alebo druhom režime podpory, žiadna platba sa neuskutoční v prospech osôb, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky požadované na poskytnutie takých platieb a získali tak výhodu, ktorá nie je v súlade s cieľmi príslušného režimu podpory.

Článok 30

Prieskum

Režimy podpory uvedené v prílohe I sa vykonávajú, bez toho, aby bol dotknutý prípadný prieskum, ktorý sa vykonáva kedykoľvek so zreteľom na vývoj trhov a rozpočtovú situáciu.

Článok 31

Hodnotenie

S cieľom zhodnotiť ich účinnosť podliehajú platby uskutočňované v rámci režimov podpory uvedených v prílohe I postupu, ktorý sa týka zhodnotenia ich dosahu so zreteľom na stanovené ciele a analýzu ich účinkov na príslušných trhoch.

Článok 32

Intervencie podľa nariadenia (ES) č. 1258/1999

Režimy podpory uvedené v prílohe I sa považujú za "intervencie" v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) a článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1258/1999.

HLAVA III REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Poskytnutie podpory

1. Poľnohospodári majú prístup k režimu jednotnej platby:

a) ak sa im poskytla platba počas referenčného obdobia uvedeného v článku 38 v rámci aspoň jedného z režimov podpory uvedených v prílohe VI, alebo

b) ak získali poľnohospodársky podnik alebo časť poľnohospodárskeho podniku ako dedičstvo alebo predpokladané dedičstvo od poľnohospodára, ktorý spĺňal podmienky uvedené pod písmenom a), alebo

c) ak získali platobný nárok zo štátnej rezervy alebo prevodom.

2. Ak poľnohospodár, ktorému sa poskytla priama platba počas referenčného obdobia, zmení svoj právny status alebo svoj názov v danom období alebo najneskôr do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku použitia režimu jednotnej platby, má prístup k režimu jednotnej platby za rovnakých podmienok ako poľnohospodár, ktorý poľnohospodársky podnik spravoval pôvodne.

3. Ak sa konali fúzie počas referenčného obdobia alebo najneskôr do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku použitia režimu jednotnej platby, má poľnohospodár spravujúci nový poľnohospodársky podnik prístup k režimu jednotnej platby za rovnakých podmienok ako poľnohospodári, ktorí spravovali pôvodné poľnohospodárske podniky.

Ak sa počas referenčného obdobia uskutočnilo rozdelenie alebo najneskôr do 31. decembra roku, ktorý predchádza roku použitia režimu jednotnej platby, majú poľnohospodári, ktorí spravujú poľnohospodárske podniky, pomerný prístup k režimu jednotnej platby za rovnakých podmienok ako poľnohospodár, ktorý spravoval pôvodný poľnohospodársky podnik.

Článok 34

Žiadosť

1. Prvý rok použitia režimu jednotnej platby zašle príslušný orgán členského štátu poľnohospodárovi uvedenému v článku 33 ods. 1 písm. a) tlačivo žiadosti, kde uvedie:

a) čiastku uvedenú v kapitole 2 (ďalej len "referenčná čiastka");

b) počet hektárov podľa článku 43;

c) počet a hodnotu platobných nárokov na hektár, ako sú stanovené v kapitole 3.

2. Poľnohospodári zašlú svoju žiadosť o účasť v rámci režimu jednotnej platby do dátumu stanoveného členskými štátmi, avšak najneskôr do 15. mája.

Komisia však môže postupom podľa článku 144 ods. 2 povoliť posunutie termínu 15. mája v niektorých oblastiach, kde výnimočné klimatické podmienky spôsobujú, že nemožno použiť obvyklé lehoty.

3. Okrem prípadu vyššej moci a mimoriadnych okolností, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 4, sa neprizná žiadny nárok poľnohospodárom uvedeným v článku 33 ods. 1 písm. a) a b), ani poľnohospodárom, ktorí získajú platobné nároky zo štátnej rezervy, ak nezaslali svoju žiadosť o účasť v režime jednotnej platby najneskôr do 15. mája prvého roku použitia uvedeného režimu.

Čiastky odpovedajúce uvedeným nepriznaným nárokom sa prevedú späť do štátnej rezervy uvedenej v článku 42 a môžu sa zasa priznať do dátumu stanoveného členskými štátmi, najneskôr však do 15. augusta prvého roku použitia režimu jednotnej platby.

Článok 35

Kumulácia podpory

Plocha odpovedajúca počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sú stanovené v článku 44 ods. 2, na ktorú je podaná žiadosť o jednotnú platbu, môže byť predmetom žiadosti, ak ide o akúkoľvek inú priamu platbu a akúkoľvek inú podporu, na ktorú sa toto nariadenie nevzťahuje, pokiaľ nie stanovené inak.

Článok 36

Platobné podmienky

1. Podpora poskytnutá podľa režimu jednotnej platby sa vyplatí za platobné nároky stanovené v kapitole 3, sprevádzané rovnakým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sú stanovené v článku 44 ods. 2.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť o spojení platieb poskytnutých podľa režimu jednotnej platby s platbami podľa akéhokoľvek iného režimu podpory.

KAPITOLA 2 STANOVENIE REFERENČNEJ ČIASTKY

Článok 37

Výpočet čiastky

1. Referenčná čiastka predstavuje trojročný priemer celkových čiastok platieb poskytnutých poľnohospodárovi podľa režimov podpory uvedených v prílohe VI, vypočítaná a upravená v súlade s prílohou VII, v každom kalendárnom roku referenčného obdobia podľa článku 38.

2. Odlišne od odseku 1, ak poľnohospodár začne vykonávať poľnohospodársku činnosť počas referenčného obdobia, vypočíta sa priemer na základe platieb poskytnutých v kalendárnych rokoch, počas ktorých vykonával poľnohospodársku činnosť.

Článok 38

Referenčné obdobie

Referenčné obdobie zahrňuje kalendárne roky 2000, 2001 a 2002.

Článok 39

Použitie odlíšenia a krížového plnenia stanovených v nariadení (ES) č. 1259/1999

V prípade použitia článkov 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1259/1999 počas referenčného obdobia sú čiastkami uvedenými v prílohe VII čiastky, ktoré sa poskytli pred použitím uvedených článkov.

Článok 40

Mimoriadne okolnosti

1. Odlišne od článku 37 je každý poľnohospodár, ktorého produkcia bola počas referenčného obdobia vážne ovplyvnená prípadom vyššej moci alebo mimoriadnymi okolnosťami, ktoré nastali pred uvedeným referenčným obdobím alebo počas neho, je oprávnený požiadať, aby sa referenčná čiastka vypočítala na základe kalendárneho roku alebo kalendárnych rokov referenčného obdobia, ktoré neboli ovplyvnené prípadom vyššej moci alebo mimoriadnymi okolnosťami.

2. Ak bolo prípadom vyššej moci alebo mimoriadnymi okolnosťami ovplyvnené celé referenčné obdobie, vypočíta členský štát referenčnú čiastku na základe obdobia 1997 až 1999. V tomto prípade sa odsek 1 použije primerane.

3. Prípad vyššej moci alebo mimoriadne okolnosti, ako aj príslušné dôkazy, ktoré sú doložené k spokojnosti príslušného orgánu, oznámi príslušný poľnohospodár písomne príslušnému orgánu v lehote, ktorú každý členský štát stanoví.

4. Prípady uznané príslušným orgánom ako vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti sú napríklad:

a) úmrtie poľnohospodára;

b) dlhšie trvajúca pracovná neschopnosť poľnohospodárov;

c) vážna prírodná katastrofa, ktorá významne zasiala poľnohospodárske plochy poľnohospodárskeho podniku;

d) náhodné zničenie budov poľnohospodárskeho podniku určených na chov zvierat;

e) choroba, ktorá postihne časť alebo všetky hospodárske zvieratá poľnohospodárov.

5. Odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa primerane použijú pre poľnohospodárov, ktorí počas referenčného obdobia podliehali agroenvironmentálnym záväzkom podľa nariadenia (EHS) č. 2078/92 [24] a (ES) č. 1257/1999.

Ak sa záväzky vzťahujú zároveň na referenčné obdobia a na obdobia uvedené v odseku 2 tohto článku, stanovia členské štáty, podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, referenčnú čiastku v súlade s vykonávacími pravidlami, ktoré stanoví Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2.

Článok 41

Strop

1. Pre každý členský štát nemôže byť súčet referenčných čiastok vyšší ako vnútroštátny strop uvedený v prílohe VIII.

2. Členský štát prípadne použije na referenčné čiastky lineárne percento zníženia, aby zaistil dodržovanie svojho vnútroštátneho stropu.

Článok 42

Štátnej rezerva

1. Po prípadnom znížení podľa článku 41 ods. 2 použijú členské štáty lineárne percento zníženia referenčnej čiastky, aby vytvorili štátnu rezervu. Toto zníženie nemôže byť vyššie ako 3 %.

2. Štátna rezerva tiež zahrnuje rozdiel medzi stropom uvedeným v prílohe VIII a súčtom referenčných čiastok, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom podľa režimu jednotnej platby pred použitím zníženia uvedeného v ods. 1 druhej vete.

3. Členské štáty môžu použiť štátnu rezervu, aby prednostne poskytli referenčnú čiastku poľnohospodárom, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť po 31. decembri 2002 alebo v roku 2002, avšak bez toho aby čerpali v uvedenom roku priame platby, podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovné zaobchádzanie medzi poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

4. Členské štáty použijú štátnu rezervu, aby stanovili podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovné zaobchádzanie medzi poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, referenčnej čiastky pre poľnohospodárov, ktorí sa nachádzajú v zvláštnej situácii, ktorú Komisia určí postupom podľa článku 144 ods. 2.

5. Členské štáty môžu použiť štátnu rezervu, aby stanovili podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovné zaobchádzanie medzi poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, referenčnej čiastky pre poľnohospodárov v oblastiach podliehajúcich programom reštrukturalizácie a/alebo rozvoju, ktoré sa týkajú tej či onej formy verejnej intervencie, s cieľom zabrániť tomu, že dojde k opusteniu poľnohospodárskej pôdy a/alebo vyrovnať zvláštne nevýhody, ktorým sú vystavení poľnohospodári uvedených oblastí.

6. Na základe odsekov 3 až 5 môžu členské štáty zvýšiť jednotkovú hodnotu v rozsahu regionálneho priemeru hodnoty nárokov a/alebo počet nárokov priznaných poľnohospodárom.

7. Členské štáty pristúpia na lineárne zníženie nárokov, ak ich štátna rezerva nestačí na pokrytie prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4.

8. Okrem prípadu prevodu na základe dedičstva alebo predpokladaného dedičstva a odlišne od článku 46 sa nároky stanovené pri použití štátnej rezervy neprevádzajú počas piatich rokov od ich priznania.

Odlišne od článku 45 ods. 1 je každý nárok, ktorý sa nevyužil v žiadnom roku päťročného obdobia, okamžite prevedený späť do štátnej rezervy.

9. Odlišne od článkov 33 a 34 sa v prípade predaja alebo prenájmu poľnohospodárskeho podniku na dobu šiestich rokov alebo viac alebo jeho časti či nárokov na prémie počas referenčného obdobia alebo najneskôr do 29. septembra 2003 môže časť nárokov, ktoré sa majú priznať predávajúcemu či prenajímateľovi, previesť späť do štátnej rezervy za podmienok, ktoré stanoví Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2.

KAPITOLA 3 PLATOBNÉ NÁROKY

Oddiel 1 Platobné nároky podľa plochy

Článok 43

Stanovenie platobných nárokov

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 48, každý poľnohospodár má nárok na platbu na hektár, ktorý sa vypočíta vydelením referenčnej čiastky trojročným priemerom všetkých hektárov, na ktoré mu vznikol nárok, počas referenčného obdobia, na priame platby, ktorých zoznam je uvedený v prílohe VI.

Celkový počet platobných nárokov sa rovná uvedenému priemernému počtu hektárov.

V prípade uvedenom v článku 37 ods. 2 sa však celkový počet platobných nárokov rovná priemernému počtu hektárov za obdobie, ktoré slúžilo na stanovenie referenčných čiastok, a na uvedené platobné nároky sa použije článok 42 ods. 6.

2. Počet hektárov podľa odseku 1 taktiež zahrnuje:

a) v prípade podpory pre zemiakový škrob, sušené krmivá a osivo uvedené v prílohe VII, počet hektárov, na ktorých produkciu sa v referenčnom období poskytla podpora, ako je vypočítané v prílohe VII písm. B, D a F;

b) všetky kŕmne plochy v referenčnom období.

3. Na účely ods. 2 písm. b) tohto článku sa "kŕmnou plochou" rozumie plocha poľnohospodárskeho podniku, ktorá bola v priebehu celého kalendárneho roku dostupná v súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2419/2001 [25] pre chov zvierat, včítane plôch v spoločnom užívaní a plôch so zmiešanými kultúrami. Kŕmna plocha nezahŕňa:

- budovy, lesy, rybníky a cesty,

- plochy používané pre iné plodiny, pre ktoré možno poskytnúť podporu spoločenstva, pre trvalé kultúry či záhradnícke plodiny,

- plochy, na ktoré sa vzťahuje režim podpory pre poľnohospodárov produkujúcich niektoré plodiny na ornej pôde a ktoré sa využívajú v rámci režimu podpory pre sušená krmiva alebo ktoré sú predmetom vnútroštátneho programu vyňatie z produkcie alebo režimu vyňatie z produkcie spoločenstva.

4. Platobné nároky na hektár sa nemení, ak nie je stanovené inak.

Článok 44

Použitie platobných nárokov

1. Každý platobný nárok viazaný na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, udeľuje právo na výplatu čiastky, ktorá je stanovená platobným nárokom.

2. "Hektárom, na ktorý možno poskytnúť podporu" sa rozumie akákoľvek poľnohospodárska plocha poľnohospodárskeho podniku, ktorá sa využíva ako orná pôda alebo stály pasienok, okrem plôch, na ktorých sú trvalé kultúry a lesy alebo ktoré sú vyčlenené pre nepoľnohospodársku činnosť.

3. Poľnohospodár nahlási pozemky odpovedajúce ploche, na ktorú sa viaže platobný nárok. Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodármi k dispozícii počas aspoň desiatich mesiacov, ktoré začnú plynúť odo dňa, ktorý stanoví členský štát, najskôr však 1. septembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku podania žiadosti o účasť v režimu jednotnej platby.

4. Členské štáty môžu v riadne odôvodnených prípadoch oprávniť poľnohospodárov na zmenu jeho prehlásení pod podmienkou, že dodrží počet hektárov odpovedajúci jeho platobným nárokom a podmienky stanovené na poskytnutie jednotnej platby na príslušnú plochu.

Článok 45

Nevyužité platobné nároky

1. Každý platobný nárok, ktorý sa nevyužil počas troch rokov, je pridelený do štátnej rezervy.

2. Nevyužité platobné nároky sa však nevracajú do štátnej rezervy v prípade vyššej moci a mimoriadnych okolností v zmysle článku 40 ods. 4.

Článok 46

Prevod platobných nárokov

1. Prevody platobných nárokov sa môžu vykonávať len na poľnohospodárov z rovnakého členského štátu, okrem prípadu dedičstva alebo predpokladaného dedičstva.

I v prípade dedičstva alebo predpokladaného dedičstva sa však môžu platobné nároky využiť len v členskom štáte, kde boli stanovené.

Členský štát môže rozhodnúť, že sa platobné nároky môžu previesť alebo využiť len v rámci jedného a toho istého regiónu.

2. Prevody platobných nárokov s pôdou alebo bez pôdy sa môžu vykonávať predajom alebo akýmkoľvek iným konečným prevodom. Naopak, prenájom alebo akékoľvek podobné transakcie sú povolené pod podmienkou, že prevod platobných nárokov je previazaný prevodom rovnakého počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu.

Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 4, môže poľnohospodár previesť svoje platobné nároky bez pôdy len potom, čo využil v zmysle článku 44 aspoň 80 % svoje platobné nároky počas najmenej jedného kalendárneho roku alebo potom, čo dobrovoľne postúpil do štátnej rezervy všetky platobné nároky, ktoré nevyužil počas prvého roku použitia režimu jednotnej platby.

3. V prípade predaja platobných nárokov s pôdou alebo bez pôdy môžu členské štáty v súlade s všeobecnými zásadami práva spoločenstva rozhodnúť, že sa časť odovzdaných platobných nárokov prevedie späť do štátnej rezervy alebo že sa ich jednotková hodnota bude krátiť v prospech štátnej rezervy podľa podmienok, ktoré stanoví Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2

Oddiel 2 Platobné nároky, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam

Článok 47

Platby, ktoré zakladajú platobné nároky podliehajúce zvláštnym podmienkam

1. Odlišne od článkov 43 a 44 sú nasledujúce čiastky, ktoré vyplývajú z platieb poskytnutých počas referenčného obdobia, začlenené do referenčnej čiastky v súlade s podmienkami stanovenými v článku 48 a prílohe VII písm. C:

a) prémie na porážky mimo sezónu stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1254/1999;

b) porážková prémia stanovená v článku 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999;

c) zvláštne prémie na dobytok samčieho pohlavia a prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka, ak bol poľnohospodár oslobodený od požiadavky intenzity chovu podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 a ak nežiadal o poskytnutie extenzifikačnej prémie podľa článku 13 uvedeného nariadenia;

d) dodatkové platby stanovené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999, ak sa vyplácajú navyše okrem podpory, stanovené pod písmenami a), b) a c) tohto odseku;

e) podpory stanovené podľa režimu podpory pre ovčie a kozie mäso:

- v článku 5 nariadenia (ES) č. 2467/98 a v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1323/90 [26] pre kalendárny rok 2000 a 2001,

- v článkoch 4, 5, v článku 11 ods. 1 a v článku 11 ods. 2 prvej, druhej a štvrtej zarážke nariadenia (ES) č. 2529/2001 pre kalendárny rok 2002.

2. Počínajúc rokom 2007 a odlišne od článkov 33, 43 a 44 sa do režimu jednotnej platby podľa podmienok stanovených v článkoch 48 až 50 zahrnú čiastky, ktoré pochádzajú z prémie pre mliečne výrobky a z dodatočných platieb, ktoré sú stanovené v článkoch 95 a 96 a ktoré sa majú poskytnúť v roku 2007.

Článok 48

Stanovenie platobných nárokov, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam

Ak poľnohospodár, ktorý dostal platby podľa článku 47 a ktorý nevlastnil počas referenčného obdobia žiadne hektáre v zmysle článku 43 alebo ktorého výška nároku na hektár je vyššia ako 5000 EUR, má právo na platobný nárok:

a) rovnajúci sa referenčnej čiastke, ktorá zodpovedá priamym platbám, ktoré dostal počas trojročného priemerného obdobia;

b) pre každú splátku 5000 EUR alebo zlomok referenčnej čiastky, ktorá zodpovedá priamym platbám, ktoré dostal počas trojročného priemerného obdobia.

Článok 49

Podmienky

1. Pokiaľ nestanoví tento oddiel inak, použijú sa na platobné nároky, ktoré podliehajú zvláštnym podmienkam, ostatné ustanovenia tejto hlavy.

2. Odlišne od článku 36 ods. 1 a článku 44 ods. 1 je poľnohospodár, ktorý má takéto platobné nároky, pre ktoré nemal počas referenčného obdobia hektáre, oprávnený členskými štátmi odchýliť sa od povinnosti dodať počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktorý je rovnocenný počtu nárokov, pod podmienkou, že zachová aspoň 50 % poľnohospodárskej činnosti, ktorú vykonával počas referenčného obdobia, vyjadrenú vo veľkých dobytčích jednotkách (VDJ).

Osoba, ktorá využije výhody prevodu platobných nárokov, môže využiť tejto odchýlky len vtedy, ak boli prevedené všetky platobné nároky, ktoré sú predmetom odchýlky.

3. Platobné nároky stanovené v súlade s článkom 48 sa nemenia.

Článok 50

Prémie pre mliečne výrobky a dodatkové platby

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 48 a odlišne od článkov 37 43, dostane poľnohospodár dodatočnú čiastku nárok na ktorú získa vydelením čiastok, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 95 a 96, počtom nárokov v jeho vlastníctve v roku 2007, okrem nárokov za vyňatie pôdy z produkcie.

Jednotková hodnota každého platobného nároku v jeho vlastníctve v roku 2007 sa zvýši o túto dodatočnú čiastku.

2. V prípade, že nevlastní žiadaný nárok, použijú sa primerane články 48 a 49. V tomto prípade sa na účely použití článku 48 "hektármi" rozumejú hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, vo vlastníctve poľnohospodárov v roku 2007.

KAPITOLA 4 VYUŽITIE PÔDY V RÁMCI REŽIMU JEDNOTNEJ PLATBY

Oddiel 1 Využitie pôdy

Článok 51

Poľnohospodárske využitie pôdy

Poľnohospodári môžu využívať pozemky prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 pre akúkoľvek poľnohospodársku činnosť, okrem trvalých kultúr a produkcie produktov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou [27] a v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhov s produktmi spracovanými z ovocia a zeleniny [28], ako aj zemiakov iných, ako sú zemiaky určené na výrobu škrobu, pre ktoré sa poskytuje podpora podľa článku 93 tohto nariadenia.

Článok 52

Produkcie konope

1. V prípade produkcie konope kód KN 53021000 je obsah tetrahydrokannabinolu v použitých odrodách najviac 0,2 % a na produkciu sa vzťahuje zmluva alebo záväzok v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000. Členské štáty zriadia systém umožňujúci overiť obsah tetrahydrokannabinolu v plodinách pestovaných najmenej na 30 % plôch konope pestovanej na vlákno, pre ktorú sa podpísala zmluva alebo záväzok. Ak však členský štát zavedie systém predchádzajúceho schválenia pre uvedené pestovanie, je minimum 20 %.

2. V súlade s postupom podľa článku 144 ods. 2 je poskytnutie platby závislé na použití certifikovaných osív určitých odrôd a na prihlásenie plôch konope pestovanej na vlákno.

Oddiel 2 Nároky pri vyňatí pôdy z produkcie

Článok 53

Stanovenie nárokov pri vyňatí pôdy z produkcie

1. Odlišne od článkov 37 a 43 tohto nariadenia, ak sa počas referenčného obdobia vzťahuje na poľnohospodárov záväzok vyňať časť pôdy svojho poľnohospodárskeho podniku z produkcie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1251/1999, nie sú trojročná priemerná čiastka odpovedajúca povinnej platbe za vyňatie pôdy z produkcie vypočítanej a upravenej v súlade s prílohou VII a trojročný priemerný počet hektárov povinne vyňatých z produkcie zahrnuté do výpočtu nárokov uvedených v článku 43 tohto nariadenia.

2. V prípade uvedenom v odseku 1 získa poľnohospodár nárok na hektár (ďalej len "nárok pri vyňatí pôdy z produkcie"), ktorý sa vypočíta vydelením trojročnej priemernej čiastky pri vyňatí pôdy z produkcie trojročným priemerným počtom hektárov vyňatých z produkcie uvedených v odseku 1.

Celkový počet nárokov na vyňatie pôdy z produkcie sa rovná priemernému počtu hektárov povinne vyňatých z produkcie.

Článok 54

Využitie nárokov pri vyňatí pôdy z produkcie

1. Každý nárok pri vyňatí pôdy z produkcie viazaný na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu pri vyňatí pôdy z produkcie, udeľuje právo na výplatu čiastky, ktorá je stanovená nárokom pri vyňatí pôdy z produkcie.

2. Odlišne od článku 44 ods. 2 sa "hektárom, na ktorý možno poskytnúť podporu pri vyňatí pôdy z produkcie" rozumie akákoľvek poľnohospodárska plocha poľnohospodárskeho podniku, ktorá sa využíva ako orná pôda, okrem plôch, na ktorých v deň stanovený v žiadosti o podporu na plochu v roku 2003 boli trvalé kultúry alebo lesy alebo ktoré boli vyčlenené pre nepoľnohospodársku činnosť alebo ako stále pasienky.

Nasledujúce plochy sa môžu však počítať medzi plochy vyňaté z produkcie na základe žiadosti predloženej po 28. júni 1995:

- plochy vyňaté z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia (ES) č. 1257/1999, ktoré nemajú žiadne poľnohospodárske využitie a ktoré nie sú využívané s cieľom dosiahnutia zisku iným, ako sú účely priznané pre ostatné pôdu vyňatú z produkcie podľa tohto nariadenia, alebo

- zalesnené plochy podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

3. Poľnohospodári vyjmú z produkcie hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu za vyňatie pôdy z produkcie.

4. Plochy vyňaté z produkcie nemôžu byť menšie ako 0,1 ha a o užšie ako 10 metrov. Z riadne odôvodnených ekologických dôvodov môžu členské štáty uznať plochy, ktoré sú aspoň 5 metrov široké a majú rozlohu 0,05 ha.

5. Členské štáty sa môžu odchýliť od ods. 2 prvého pododseku tohto článku v prípadoch, ktoré sa majú stanoviť postupom podľa článku 144 ods. 2, pod podmienkou, že prijmú opatrenie s cieľom zabrániť akémukoľvek výraznému zvýšeniu celkovej poľnohospodárskej plochy, na ktorú sa môžu vzťahovať nároky za vyňatie pôdy z produkcie.

6. Odlišne od článku 36 ods. 1 a článku 44 ods. 1 sú nároky za vyňatie pôdy z produkcie požadované pred akýmkoľvek iným nárokom.

7. Záväzok vyňať pôdu z produkcie sa naďalej použije, ak ide o nároky za vyňatie pôdy z produkcie, ktoré sú prevedené.

Článok 55

Oslobodenie od vyňatia pôdy z produkcie

Na poľnohospodárov sa nevzťahuje záväzok vyňať pôdu z produkcie uvedený v článku 54, ak:

a) je jeho celý poľnohospodársky podnik a jeho celá produkcia spravovaná v súlade sa záväzkami stanovenými v nariadení Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickom poľnohospodárstve a na neho sa vzťahuje označovanie poľnohospodárskych produktov a potravín [29];

b) sa pôda vyňatá z produkcie využije na produkciu surovín, ktoré slúžia na výrobu produktov spoločenstva, ktoré nie sú priamo určené na ľudskú spotrebu alebo na výživu zvierat pod podmienkou, že sa uplatňujú účinné kontrolné systémy.

Článok 56

Využitie pôdy vyňatej z produkcie

1. Pôda vyňatá z produkcie sa udržuje v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave, ako je stanovené v článku 5.

Bez toho, aby boli dotknute ustanovenia článku 55, nie je vyčlenená na poľnohospodárske využitie a neprodukuje žiadnu plodinu určenú na uvedenie na trh.

2. Môžu sa na nej striedať plodiny.

3. Ak množstvo vedľajších produktov určených na výživu zvierat alebo na ľudskú spotrebu, ktoré môže byť k dispozícii v dôsledku pestovania olejnatých semien na pôde vyňatej z produkcie podľa článku 55 písm. b), presiahne ročne na základe stanovených množstiev, na ktoré sa vzťahujú zmluvy uzatvorené s poľnohospodármi, 1 milión ton, vyjadrených ako ekvivalent múky a šrotu zo sójových bôbov, je množstvo stanovené každou zmluvou, ktoré sa môže použiť na výživu zvierat alebo na ľudskú spotrebu, znížené s cieľom obmedziť toto množstvo na 1 milión ton.

4. Členské štáty sú oprávnené vyplatiť vnútroštátnu podporu až do výšky 50 % počiatočných nákladov, ktoré vzniknú pri pestovaní viacročných plodín určených na produkciu biomasy na pôde vyňatej z produkcie.

Článok 57

Použitie iných ustanovení

Pokiaľ nestanoví tento oddiel inak, použijú sa na nároky za vyňatie pôdy z produkcie ostatné ustanovenia tejto hlavy.

KAPITOLA 5 REGIONÁLNE A NEPOVINNÉ USKUTOČŇOVANIE

Oddiel 1 Regionálne uplatňovanie

Článok 58

Pridelenie stropu uvedeného v článku 41 na regionálnej úrovni

1. Členský štát môže rozhodnúť najneskôr do 1. augusta 2004 o uplatňovaní režimu jednotnej platby stanoveného v kapitolách 1 až 4 na regionálnej úrovni.

2. Členské štáty určia regióny podľa objektívnych podmienok.

Členské štáty, ktoré majú menej ako tri milióny hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, sa môžu pokladať za jediný región.

3. Členské štáty rozdelia strop uvedený v článku 41 medzi regióny podľa objektívnych podmienok.

Článok 59

Regionalizácia režimu jednotnej platby

1. V riadne odôvodnených prípadoch a podľa objektívnych podmienok môže členský štát rozdeliť celkovú výšku regionálneho stropu stanoveného v súlade s článkom 58 alebo časť tohto stropu medzi všetkých poľnohospodárov, ktorých poľnohospodárske podniky sú umiestené v príslušnom regióne, včítane poľnohospodárov, ktorí nespĺňajú kritériá spôsobilosti podľa článku 33.

2. V prípade rozdelenia celkovej výšky regionálneho stropu využijú poľnohospodári nároky, ktorých jednotková hodnota sa vypočíta vydelením regionálneho stropu stanoveného v súlade s článkom 58 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu v zmysle článku 44 ods. 2, stanoveným na regionálnej úrovni.

3. V prípade čiastočného rozdelenia celková výška regionálneho stropu využijú poľnohospodári nároky, ktorých jednotková hodnota sa vypočíta vydelením odpovedajúcej časti regionálneho stropu stanoveného v súlade s článkom 58 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu v zmysle článku 44 ods. 2, stanoveným na regionálnej úrovni.

V prípade, že môže poľnohospodár taktiež využiť nároky vypočítané zo zvyšnej časti regionálneho stropu, zvýši sa regionálna jednotková hodnota každého z nárokov tohto poľnohospodára, okrem nárokov za vyňatie pôdy z produkcie, o čiastku, ktorá odpovedá referenčnej čiastke vydelenej počtom nárokov poľnohospodárov stanovených v súlade s odsekom 4.

Články 48 a 49 sa použijú primerane.

4. Počet nárokov na poľnohospodárov sa musí rovnať počtu hektárov, ktoré nahlásia v súlade s článkom 44 ods. 2 pre prvý rok použitia režimu jednotnej platby, okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 4.

Článok 60

Využitie pôdy

1. Ak členský štát využije možnosti stanovené v článku 59, môžu poľnohospodári odlišne od článku 51 a v súlade s ustanoveniami tohto článku taktiež využívať pozemky prihlásené v súlade s článkom 44 ods. 3 pre produkciu produktov uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 a v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, ako aj zemiakov iných, ako sú zemiaky určené na výrobu škrobu, pre ktoré sa poskytuje podpora podľa článku 93 tohto nariadenia, okrem trvalých kultúr.

2. Členský štát stanoví počet hektárov, ktoré sa môžu využívať v súlade s odsekom 1 tohto článku, tak, že rozdelí na základe objektívnych podmienok priemerný počet hektárov, ktoré sa počas trojročného obdobia 2000 – 2002 využívali na vnútroštátne úrovni pre produkciu produktov uvedených v odseku 1, medzi regióny v zmysle článku 58 ods. 2 Priemerný počet hektárov na vnútroštátnej úrovni a počet hektárov na regionálnej úrovni sú stanovené Komisiou postupom podľa článku 144 ods. 2 na základe údajov oznámených členským štátom.

3. V rámci obmedzení stanovených v súlade s odsekom 2 pre príslušný región je poľnohospodár oprávnený využiť možnosť podľa odseku 1:

a) v rámci limitu počtu hektárov, ktoré využil pre produkciu produktov uvedených v odseku 1 v roku 2003;

b) v prípade primeraného uplatnenia článku 40 a článku 42 ods. 4 v rámci limitu počtu hektárov, ktorý sa má stanoviť podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovné zaobchádzanie medzi poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

4. V rámci limitu počtu hektárov, ktoré zostávajú k dispozícii po použití odseku 3, sú poľnohospodári oprávnení produkovať produkty uvedené v odseku 1 na počte hektárov inom, ako je počet hektárov, na ktorý sa vzťahuje odsek 3, v rámci limitu počtu hektárov využívaných pre produkciu produktov uvedených v odseku 1 v roku 2004 a/alebo 2005, pričom sa prednosť dáva poľnohospodárom, ktorí už produkovali príslušné produkty v roku 2004 v rámci limitu počtu hektárov využívaných v roku 2004.

V prípade uplatnenia článku 71 sa roky 2004 a 2005 nahradzujú, každý z nich, rokom, ktorý predchádza roku použitia režimu jednotnej platby, a samotným rokom použitia.

5. Na stanovenie individuálnych obmedzení uvedených v odsekoch 3 a 4 použije členský štát jednotlivé údaje poľnohospodárov, ak o ňom existujú, alebo akýkoľvek iný dôkaz, ktorý poľnohospodár predložil na spokojnosti uvedeného členského štátu.

6. Počet hektárov, pre ktoré bolo v súlade s odsekmi 3 a 4 tohto článku vystavené povolenie, nepresiahne v žiadnom prípade počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu v zmysle článku 44 ods. 2, ktorý bol prihlásený v prvom roku použitia režimu jednotnej platby.

7. Povolenie sa použije v príslušnom regióne so zodpovedajúcim platobným nárokom.

8. Najneskôr do roku 2007 Komisia predloží Rade správu, ku ktorej sú v prípade potreby priložené odpovedajúce návrhy, týkajúce sa prípadných dôsledkov uplatňovania tohto článku členskými štátmi vzhľadom na štrukturálny a trhový vývoj.

Článok 61

Trávnaté plochy

V prípade uplatnenia článku 59 môžu členské štáty podľa objektívnych podmienok taktiež stanoviť v rozsahu regionálneho stropu alebo jeho časti rôzne jednotkové hodnoty nárokov, ktoré sa majú priznať poľnohospodárom podľa článku 59 ods. 1, pre hektáre trávnatých plôch ku dňu stanovenému na podanie žiadosti o podporu na plochu v roku 2003 a pre akýkoľvek iný hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, alebo pre hektáre stálych pasienkov ku dňu stanovenému na podanie žiadosti o podporu na plochu v roku 2003 a pre akýkoľvek iný spôsobilý hektár.

Článok 62

Prémie na mliečne výrobky a dodatkové platby

Odlišne od článku 47 ods. 2 môže členský štát rozhodnúť, že čiastky pochádzajúce z prémie pre mliečne výrobky a dodatočných platieb, ktoré sú stanovené v článkoch 95 a 96, budú zahrnuté na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni celkom alebo sčasti do režimu jednotnej platby od roku 2005. Nároky stanovené podľa tohto odseku budú preto zmenené.

Referenčná čiastka pre uvedené platby sa rovná čiastkam, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 95 a 96 a ktoré sú vypočítané na základe individuálneho referenčného množstva pre mlieko, ktoré je dostupne v poľnohospodárskom podniku k 31. marcu roku, kedy budú uvedené platby celkom alebo sčasti zahrnuté do režimu jednotnej platby.

Články 48 až 50 sa použijú primerane.

Článok 63

Podmienky týkajúce sa nárokov stanovených podľa tohto oddielu

1. V prípade uplatnenia článku 59 sa môžu nároky priznané podľa tohto oddielu previesť alebo využiť v rovnakom regióne alebo medzi regiónmi len vtedy, ak sú v nich nároky na hektár rovnaké.

2. V prípade uplatnenia článku 59, odlišne od článku 53, využije každý poľnohospodár v príslušnom regióne nároky za vyňatie pôdy z produkcie.

Počet nárokov za vyňatie pôdy z produkcie sa stanoví vynásobením pôdy poľnohospodárov, na ktorú možno poskytnúť podporu v zmysle článku 54 ods. 2, prihlásených počas prvého roka použitia režimu jednotnej platby, sadzbou za vyňatie pôdy z produkcie.

Sadzba za vyňatie pôdy z produkcie sa vypočíta vynásobením základnej sadzby pre povinné vyňatie pôdy z produkcie, t. j. 10 %, pomerom, v príslušnom regióne, medzi pôdou, na ktorú boli poskytnuté platby na plochu pre plodiny na ornej pôde podľa prílohy VI počas referenčného obdobia, a pôdou, na ktorú možno poskytnúť podporu v zmysle článku 54 ods. 2 počas referenčného obdobia.

Hodnotou nárokov za vyňatie pôdy z produkcie je regionálna hodnota pre platobné nároky stanovená v súlade s článkom 59 ods. 2 alebo prípadne s článkom 59 ods. 3 prvým pododsekom.

Nároky za vyňatie pôdy z produkcie nevyužijú poľnohospodári, ktorí nahlásia menej, ako je počet hektárov v zmysle článku 54 ods. 2, ktorý by bol nutný pre produkciu počtu ton, ktorý sa rovná 92 tonám obilnín uvedených v prílohe IX, na základe výnosu stanoveného podľa regionalizačného plánu v príslušnom regióne v roku predchádzajúcom roku použitia režimu jednotnej platby, vydelenom pomerom uvedeným v ods. 2 treťom pododseku tohto článku.

3. Odlišne od článku 43 ods. 4 a článku 49 ods. 3 môžu členské štáty v súlade s všeobecnými zásadami práva spoločenstva taktiež rozhodnúť najneskôr do 1. augusta 2004, že nároky stanovené podľa tohto oddielu podliehajú postupným zmenám podľa vopred stanovených krokov a objektívnych podmienok.

4. Pokiaľ nestanoví tento oddiel inak, použijú sa ostatné ustanovenia tejto hlavy.

Oddiel 2 Čiastočné uskutočňovanie

Článok 64

Všeobecné ustanovenia

1. Členský štát môže najneskôr do 1. augusta 2004 rozhodnúť, že bude používať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni režim jednotnej platby stanovený v kapitolách 1 až 4 za podmienok, ktoré sú stanovené v tomto oddieli.

2. Na základe výberu vykonaného každým členským štátom stanoví Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2 strop pre každú z priamych platieb uvedených v článkoch 66, 67, 68 a 69, a to v uvedenom poradí.

Tento strop sa rovná zložke každého typu priamej platby vo vnútroštátnych stropoch uvedených v článku 41, vynásobených percentami zníženia, ktoré členské štáty použijú v súlade s článkami 66, 67, 68 a 69.

Celková výška stanovených stropov sa odpočíta od vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41 postupom podľa článku 144 ods. 2.

3. Najneskôr do dvoch rokov potom, čo všetky členské štáty uskutočňovali režim jednotnej platby, alebo najneskôr do 31. decembra 2009, Komisia predloží Rade správu, ku ktorej sú v prípade potreby priložené odpovedajúce návrhy, týkajúce sa prípadných dôsledkov uskutočňovania možností stanovených v oddieli 2 a v oddieli 3 členskými štátmi vzhľadom na štrukturálny a trhový vývoj.

Článok 65

Stanovenie nárokov podľa tohto oddielu

1. Ak ide o nároky, ktoré sa majú priznať poľnohospodárom, sa po prípadnom znížení podľa článku 41 zložka referenčnej čiastky, ktorá vyplýva z každej priamej platby uvedenej v článkoch 66, 67, 68 a 69 v uvedenom poradí, zníži v pomere, ktorý sa musí stanoviť členskými štátmi v rámci obmedzení stanovených v článkoch 66, 67, 68 a 69.

2. Pokiaľ nestanoví tento oddiel inak, použijú sa na nároky stanovené zo zvyšnej časti referenčnej čiastky ostatné ustanovenia tejto hlavy.

Článok 66

Platby na plodiny na ornej pôde

Ak ide o platby na plodiny na ornej pôde, členské štáty si môžu:

a) ponechať až 25 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, ktoré odpovedá platbám na plochu pre plodiny na ornej pôde uvedené v prílohe VI, okrem povinnej platby za vyňatie pôdy z produkcie.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú plodiny na ornej pôde uvedené v prílohe IX a v členských štátoch, kde nie je kukurica tradičnou plodinou, ktorí produkujú silážne krmivo, na hektár až do výšky 25 % platieb na hektár, ktoré sa majú poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 10;

alebo

b) ponechať až 40 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá príplatku na tvrdú pšenicu podľa prílohy VI.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú tvrdú pšenicu uvedenú v prílohe IX, na hektár až do výšky 40 % príplatku na hektár pre tvrdú pšenicu podľa prílohy VI, ktorý bol poskytnutý alebo sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 10.

Článok 67

Platby na ovce a kozy

Členské štáty si môžu ponechať až 50 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá platbám na ovce a kozy uvedeným v prílohe VI.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanovenom v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí chovajú ovce a kozy, až do výšky 50 % platieb pre ovce a kozy uvedených v prílohe VI, ktoré sa majú poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 11.

Článok 68

Platby pre hovädzie a teľacie mäso

1. Ak ide o platby na hovädzie a teľacie mäso, môžu si členské štáty ponechať až 100 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá porážkovej prémii na teľatá uvedené v prílohe.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje pri porážke teliat až do výšky 100 % porážková prémia na teľatá uvedená v prílohe VI, ktorá sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 12.

2. Členské štáty si môžu taktiež:

a) i) ponechať až 100 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá prémii na kravy bez tržnej produkcie mlieka uvedené v prílohe VI.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje na zachovanie stáda kráv bez tržnej produkcie mlieka až do výšky 100 % prémie na kravu bez tržnej produkcie mlieka uvedenú v prílohe VI, ktorá sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 12,

alebo

ii) ponechať až 40 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá porážkovej prémii, uvedenej v prílohe VI, na dobytok iný, ako sú teľatá.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje pri porážke dobytka iného, ako sú teľatá, až do výšky 40 % porážkovej prémie, uvedenej v prílohe VI, na dobytok iný, ako sú teľatá, ktoré sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 12,

alebo

b) i) ponechať až 100 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá porážkovej prémii, uvedenej v prílohe VI, na dobytok iný ako, sú teľatá.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje pri porážke dobytka iného, ako sú teľatá až do výšky 100 % porážkovej prémie, uvedenej v prílohe VI, na dobytok iný, ako sú teľatá, ktorá sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 12,

alebo

ii) ponechať až 75 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá zvláštnej prémii na dobytok samčieho pohlavia uvedenej v prílohe VI.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom.

Dodatočná platba sa poskytuje až do výšky 75 % zvláštnej prémie na dobytok samčieho pohlavia uvedené v prílohe VI, ktorá sa má poskytnúť za podmienok stanovených v hlave IV kapitole 12.

Článok 69

Nepovinné uskutočňovanie, ak ide o zvláštne druhy poľnohospodárskej činnosti a o kvalitnú produkciu

Členské štáty si môžu ponechať až 10 % zložky vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41, čo odpovedá každému odvetviu uvedenému v prílohe VI. Ak ide o odvetvie plodín na ornej pôde, hovädzieho a teľacieho mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, zohľadní sa toto opatrenie pre použitia maximálnych percentných sadzieb, ktoré sú stanovené v článkoch 66, 67 a 68 v uvedenom poradí.

V tomto prípade a v rozsahu stropu stanoveného v súlade s článkom 64 ods. 2 vyplatí príslušný členský štát na ročnom základe dodatočnú platbu poľnohospodárom v odvetví alebo v odvetviach, ktorých sa týka uvedené opatrenie.

Dodatočná platba sa poskytuje pre zvláštne druhy poľnohospodárskej činnosti, ktoré sú dôležité na ochranu či zlepšenie životného prostredia alebo pre zlepšenie kvality a uvedenie poľnohospodárskych produktov na trh, za podmienok, ktoré Komisia stanoví postupom podľa článku 144 ods. 2.

Oddiel 3 Nepovinné vylúčenie

Článok 70

Nepovinné vylúčenie niektorých priamych platieb

1. Členský štát môže rozhodnúť najneskôr do 1. augusta 2004, že z režimu jednotnej platby vylúči:

a) jednu alebo viac priamych platieb poskytnutých počas referenčného obdobia podľa:

- článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- článku 3 nariadenia (ES) č. 2358/71,

v tomto prípade sa články 64 a 65 použijú primerane;

b) všetky ďalšie priame platby uvedené v prílohe VI, poskytnuté poľnohospodárom počas referenčného obdobia v francúzskych zámorských departementoch, na Azorských ostrovoch a Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch v Egejskom mori, a priame platby poskytnuté počas referenčného obdobia podľa:

- článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93,

- článku 9 nariadenia (ES) č. 1452/2001,

- článku 13 a článku 22 ods. 2 a 6 nariadenia (ES) č. 1453/2001,

- článkov 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1454/2001.

2. Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2019/93, článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1452/2001, článku 13 ods. 2 a článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1453/2001 a článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1454/2001, poskytujú členské štáty priame platby uvedené v odseku 1 tohto článku v rozsahu stropov stanovených v súlade s článkom 64 ods. 2 tohto nariadenia za podmienok stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV tohto nariadenia, v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93, článku 9 nariadenia (ES) č. 1452/2001, článku 13 a článku 22 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1453/2001 a článku 5 nariadenia (ES) č. 1454/2001 v uvedenom poradí.

Celková výška stanovených stropov sa odpočíta od vnútroštátnych stropov uvedených v článku 41 v súlade s postupom podľa článku 144 ods. 2.

Oddiel 4 Nepovinná prechodná úprava

Článok 71

Nepovinné prechodné obdobia

1. Ak na tomu zvláštne poľnohospodárske podmienky oprávňujú, môže členský štát rozhodnúť najneskôr do 1. augusta 2004, že bude používať režim jednotnej platby po prechodnom období, ktoré skončí buď 31. decembra 2005, alebo 31. decembra 2006.

Ak príslušný členský štát rozhodne o používaní režimu jednotnej platby pred koncom prechodného obdobia, rozhodne o tom najneskôr do 1. augusta kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, pre ktorý sa bude režim jednotnej platby používať.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 70 ods. 2 tohto nariadenia, vykoná príslušný členský štát počas prechodného obdobia každú z priamych platieb uvedených v prílohe VI za podmienok stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV tohto nariadenia, v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93, článku 9 nariadenia (ES) č. 1452/2001, článku 13 a článku 22 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1453/2001 a článku 5 nariadenia (ES) č. 1454/2001 v uvedenom poradí v rozsahu rozpočtových stropov odpovedajúcich zložke, ktorú predstavujú uvedené priame platby vo vnútroštátnom strope uvedenom v článku 41, stanovenom Komisiou postupom podľa článku 144 ods. 2.

Ak ide o platbu pre sušené krmivá, poskytujú členské štáty podporu za podmienok, ktoré sa majú stanoviť postupom podľa článku 144 ods. 2, vo výške uvedených rozpočtových rozsahov.

3. Režim jednotnej platby sa použije od 1. januára kalendárneho roku, ktorý nasleduje po kalendárnym roku, počas ktorého končí prechodné obdobie.

V tomto prípade príslušný členský štát prijme rozhodnutie podľa článku 58 ods. 1, článku 63 ods. 3, článku 64 ods. 1 a článku 70 najneskôr do 1. augusta 2005 alebo 2006 podľa dňa stanoveného v odseku 1 tohto článku.

4. Komisia prijme postupom podľa článku 144 ods. 2 nevyhnutné opatrenia, ak použitie uvedeného prechodného obdobia vyvolá vážne narušenie hospodárskej súťaže na trhu spoločenstva, a aby dbala o dodržovanie medzinárodných záväzkov spoločenstva.

HLAVA IV ĎALŠIE REŽIMY PODPORY

KAPITOLA 1 ZVLÁŠTNE PRÉMIE NA KVALITU PRE TVRDÚ PŠENICU

Článok 72

Oblasť pôsobnosti

Podpora sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú tvrdú pšenicu kód KN 10011000, za podmienok stanovených v tejto kapitole.

Článok 73

Čiastka a spôsobilosť na podporu

1. Podpora predstavuje 40 EUR na hektár.

2. Poskytnutie platby je podmienené použitím určitých množstiev certifikovaných osív uznaných odrôd vysokej kvality, v produkčnej oblasti, na výrobu semoliny alebo cestovín.

Článok 74

Plochy

1. Podpora sa poskytuje na vnútroštátne základné plochy v tradičných produkčných oblastiach uvedených v prílohe X.

Základné plochy sú stanovené takto:

Grécko | 617000 ha |

Španielsko | 594000 ha |

Francúzsko | 208000 ha |

Taliansko | 1646000 ha |

Rakúsko | 7000 ha |

Portugalsko | 118000 ha |

2. Členský štát môže svoju základnú plochu rozdeliť na základné čiastkové plochy.

Článok 75

Prekročenie plochy

1. Ak plocha, pre ktorú sa žiada o podporu, je väčšia ako základné plocha, je plocha pre poľnohospodárov, na ktorú sa žiada o podporu, pomerne znížená pre príslušný rok.

2. Ak členský štát rozdelí svoju základnú plochu na základné čiastkové plochy, použije sa zníženie stanovené v odseku 1 len na poľnohospodárov na základných čiastkových plochách, kde sú limity prekročené. Také zníženie sa použije vtedy, ak v príslušnom členskom štáte boli plochy nachádzajúce sa v základných čiastkových plochách, kde sa nedosiahli stanovené limity, znovu rozdelené medzi základné čiastkové plochy, v ktorých boli tieto limity prekročené.

KAPITOLA 2 PRÉMIE NA BIELKOVINOVÉ PLODINY

Článok 76

Oblasť pôsobnosti

Podpora sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú bielkovinové plodiny, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

Bielkovinové plodiny zahrňujú:

- hrach kód KN 071310,

- konský bôb kód KN 071350,

- vlčí bôb kód KN ex12092950.

Článok 77

Čiastka a spôsobilosť na podporu

Podpora predstavuje 55,57 EUR na hektár bielkovinových plodín zberaných po štádiu mliečnej zrelosti.

Avšak pre produkty pestované na plochách, ktoré sú celkom osiate a obrábané v súlade s miestnymi štandardami, ale ktoré nedosahujú štádia mliečnej zrelosti z dôvodu mimoriadnych klimatických podmienok uznaných príslušným členským štátom, možno naďalej poskytnúť podporu pod podmienkou, že príslušné plochy nie sú vyčlenené na iné využitie do uvedeného rastového štádia.

Článok 78

Plocha

1. Stanovuje sa maximálna zaručená plocha 1400000 ha, na ktorú možno poskytnúť podporu.

2. Ak plocha, pre ktorú sa žiada o podporu, je väčšia ako maximálna zaručená plocha, je plocha pre poľnohospodárov, pre ktorú sa žiada o podporu, pomerne znížená pre príslušný rok postupom podľa článku 144 ods. 2.

KAPITOLA 3 ZVLÁŠTNA PODPORA PRE RYŽU

Článok 79

Oblasť pôsobnosti

Podpora sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú ryžu kód KN 100610, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

Článok 80

Čiastka a spôsobilosť na podporu

1. Podpora sa poskytuje na hektár pôdy osiatej ryžou, kde sa plodina necháva aspoň do začiatku kvetu v bežných rastových podmienkach.

Avšak pre produkty pestované na plochách, ktoré sú celkom osiate a obrábané v súlade s miestnymi štandardmi, ale ktoré nedosahujú štádia kvetu z dôvodu výnimočných klimatických podmienok uznaných príslušným členským štátom, možno naďalej poskytnúť podporu pod podmienkou, že príslušné plochy nie sú vyčlenené na iné využitie do uvedeného štádia rastu.

2. Podpora je stanovená následovne pomerne k výnosom v príslušných členských štátoch:

| Hospodársky rok 2004/2005 a v prípade uplatnenia článku 71 (EUR/ha) | Hospodársky rok 2005/2006 a nasledujúce roky (EUR/ha) |

Španielsko | 1123,95 | 476,25 |

Francúzsko:

—metropolitné územia | 971,73 | 411,75 |

—Francúzska Guyana | 1329,27 | 563,25 |

Grécko | 1323,96 | 561,00 |

Taliansko | 1069,08 | 453,00 |

Portugalsko | 1070,85 | 453,75. |

Článok 81

Plochy

Pre každý vyrábajúci členský štát sa tak stanoví vnútroštátna základná plocha. Pre Francúzsko sú však zriadené dve základné plochy. Základné plochy sú stanovené takto:

Španielsko | 104973 ha |

Francúzsko:

—metropolitné územia | 19050 ha |

—Francúzska Guyana | 4190 ha |

Grécko | 20333 ha |

Taliansko | 219588 ha |

Portugalsko | 24667 ha |

Členský štát môže svoju základnú plochu (alebo svoje základné plochy) rozdeliť na základné čiastkové plochy a pritom sa bude opierať o objektívne kritériá.

Článok 82

Prekročenie plôch

1. Ak v členskom štáte plocha venovaná na ryžu počas daného roku prekročí základnú plochu uvedenú v článku 81, je plocha na poľnohospodárov, na ktorú sa žiada podpora, pomerne znížená pre príslušný rok.

2. Ak členský štát rozdelí svoju základnú plochu na základné čiastkové plochy, použije sa zníženie stanovené v odseku 1 len na poľnohospodárov na základných čiastkových plochách, kde sú limity prekročené. Také zníženie sa použije vtedy, ak v príslušnom členskom štáte boli plochy nachádzajúce sa v základných čiastkových plochách, kde neboli dosiahnuté stanovené limity, znovu rozdelené medzi základné čiastkové plochy, v ktorých boli tieto limity prekročené.

KAPITOLA 4 PLATBA NA PLOCHU PRE ŠKRUPINOVÉ OVOCIE

Článok 83

Podpora spoločenstva

1. Podpora spoločenstva sa poskytuje poľnohospodárom, ktorí produkujú škrupinové ovocie, za podmienok stanovených v tejto kapitole.

Škrupinové ovocie zahrnuje:

- mandle kódov KN 080211 a 080212,

- lieskové orechy kódov KN 080221 a 080222,

- vlašské orechy kódov KN 080231 a 080232,

- pistácie kód KN 080250,

- svätojánsky chlieb kód 12121010.

2. Členské štáty môžu poskytnúť rozlíšené podpory buď podľa produktov, alebo zvýšením či znížením vnútroštátnych zaručených plôch (ďalej len "VZP") stanovených v súlade s článkom 84 ods. 3 V každom členskom štáte však celková výška podpory poskytnutej počas daného roku nepresiahne strop uvedený v článku 84 ods. 1.

Článok 84

Plochy

1. Členský štát poskytne podporu spoločenstva v rozsahu stropu vypočítaného vynásobením počtu hektárov, ktorý odpovedá jeho vnútroštátne zaručenej ploche, ako je stanovené v odseku 3, priemernú čiastku 120,75 EUR.

2. Stanovuje sa maximálna zaručená plocha 800000 ha.

3. Maximálna zaručená plocha uvedená v odseku 2 sa rozdelí na vnútroštátne zaručené plochy nasledovne:

Belgicko | 100 ha |

Nemecko | 1500 ha |

Francúzsko | 17300 ha |

Grécko | 41100 ha |

Taliansko | 130100 ha |

Luxembursko | 100 ha |

Holandsko | 100 ha |

Rakúsko | 100 ha |

Portugalsko | 41300 ha |

Španielsko | 568200 ha |

Spojené kráľovstvo | 100 ha. |

4. Členský štát môže svoju vnútroštátne zaručenú plochu rozdeliť na čiastkové plochy, najmä na regionálne úrovne alebo v závislosti na produkcii, podľa objektívnych podmienok.

Článok 85

Prekročenie základných čiastkových plôch

Ak členský štát rozdelí svoju vnútroštátne zaručenú plochu na základné čiastkové plochy a pokiaľ dôjde k prekročeniu v jednej alebo viacerých základných čiastkových plochách, je plocha pre poľnohospodárov, pre ktorú sa žiada o podporu spoločenstva, pomerne znížená pre príslušný rok, ak ide o poľnohospodárov na základných čiastkových plochách, kde sa limit prekročil. Také zníženie sa použije vtedy, ak v príslušnom členskom štáte boli plochy nachádzajúce sa v základných čiastkových plochách, kde sa nedosiahli stanovené limity, znovu rozdelené medzi základné čiastkové plochy, v ktorých boli tieto limity prekročené.

Článok 86

Podmienky, za ktorých možno poskytnúť podporu

1. Výplata podpory spoločenstva je podmienená najmä minimálnou hustotou výsadby a minimálnou veľkosťou pozemku.

2. Na plochy podliehajúce plánu na zlepšenie v zmysle článku 14b nariadenia Rady (EHS) č. 1035/72 z 18. mája 1972 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou [30] možno poskytnúť podporu podľa tohto režimu od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom plán na zlepšenie skončil.

3. Členské štáty môžu podmieniť poskytnutie podpory spoločenstva poľnohospodárom ich členstvom v uznanej organizácii výrobcov v súlade s článkami 11 alebo 14 nariadenia (ES) č. 2200/96.

4. Ak sa použijú ustanovenia odseku 3, môžu členské štáty rozhodnúť, že podpora uvedená v odseku 1 sa vyplatí organizácii výrobcov na meno ich členov. Organizácie výrobcov vyplatia získanú čiastku svojim členom. Členské štáty však môžu oprávniť organizáciu výrobcov, aby si ako náhradu za služby poskytnuté svojim členom, odčítala z podpory spoločenstva čiastku predstavujúcu najviac 2 %.

Článok 87

Vnútroštátne podpory

1. Členské štáty môžu navyše k podpore spoločenstva poskytnúť vnútroštátnu podporu až do výšky 120,75 EUR na hektár a rok.

2. Vnútroštátna podpora sa vyplatí len na plochy, ktoré využívajú podporu spoločenstva.

3. Členské štáty môžu podmieniť poskytnutie vnútroštátnej podpory poľnohospodárom ich členstvom v uznanej organizácii výrobcov v súlade s článkami 11 alebo 14 nariadenia (ES) č. 2200/96.

KAPITOLA 5 PODPORA PRE ENERGETICKÉ PLODINY

Článok 88

Podpora

Podpora v výške 45 EUR na hektár a rok sa poskytuje pre plochy osiate energetickými plodinami v súlade s podmienkami stanovenými v tejto kapitole.

"Energetickými plodinami" sa rozumejú plodiny určené najmä na výrobu týchto energetických produktov:

- produkty považované za biopalivá uvedené v článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. mája 2003 o podpore užívania biopalív alebo iných obnoviteľných pohonných látok v doprave [31],

- elektrická a tepelná energia vyrobená z biomasy.

Článok 89

Plochy

1. Stanovuje sa maximálna zaručená plocha 1500000 ha, na ktorú možno poskytnúť podporu.

2. Ak plocha, pre ktorú sa žiada o podporu, je väčšia ako maximálna zaručená plocha, je plocha na poľnohospodárov, pre ktorú sa žiada o podporu, pomerne znížená pre príslušný rok postupom podľa článku 144 ods. 2.

Článok 90

Podmienky, za ktorých možno poskytnúť podporu

Podpora sa poskytuje len pre plochy, na ktorých produkciu sa vzťahuje zmluva medzi poľnohospodárom a spracovateľským podnikom, okrem prípadu, kedy spracovanie vykonáva poľnohospodár v poľnohospodárskom podniku.

Plochy, ktoré podliehali použitiu režimu energetických plodín, nemôžu sa považovať za pôdu vyňatú z produkcie na účely záväzku vyňať pôdu z produkcie stanovenej v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1251/1999, ako aj v článku 54 ods. 2, článku 63 ods. 2 a článku 107 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 91

Preskúmanie zoznamu energetických plodín

Do zoznamu uvedeného v článku 88 sa môžu doplniť produkty alebo sa z nej môžu odstrániť postupom podľa článku 144 ods. 2.

Článok 92

Preskúmanie režimu energetických plodín

Do 31. decembra 2006 Komisia predloží Rade správu o uskutočňovaní režimu, na ktorej sú v prípade potreby priložené návrhy, ktoré zohľadňujú uskutočňovanie iniciatívy EU o biopalivách.

KAPITOLA 6 PODPORA PRE ZEMIAKY URČENÉ NA VÝROBU ŠKROBU

Článok 93

Podpora

Stanovuje sa podpora pre poľnohospodárov, ktorí produkujú zemiaky určené na výrobu škrobu. Výška podpory sa vzťahuje na množstvo zemiakov, ktoré je potrebné na výrobu jednej tony škrobu. Predstavuje:

- 110,54 EUR pre hospodársky rok 2004/2005 a v prípade uplatnenia článku 71;

- 66,32 EUR od hospodárskeho roku 2005/2006.

Výška podpory sa upraví podľa obsahu škrobu v zemiakoch.

Článok 94

Uplatniteľné podmienky

Podpora sa vyplatí výhradne na množstvo zemiakov, na ktoré sa vzťahuje pestovateľská zmluva medzi výrobcom zemiakov a podnikom vyrábajúcim zemiakový škrob v rozsahu kvóty pridelenej uvedenému podniku v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1868/94.

KAPITOLA 7 PRÉMIE NA MLIEČNE VÝROBKY A DODATKOVÉ PLATBY

Článok 95

Prémia na mliečne výrobky

1. Od roku 2004 až do roku 2007 môžu výrobcovia mlieka využívať prémiu na mliečne výrobky. Poskytuje sa za kalendárny rok, na poľnohospodársky podnik a na tonu individuálneho referenčného množstva, na ktoré možno poskytnúť prémiu a ktoré je dostupné v poľnohospodárskom podniku.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 3 a zníženie vyplývajúce z použitia odseku 4, individuálne referenčné množstvo pre mlieko, ktoré je na dispozícii v poľnohospodárskom podniku do 31. marca príslušného kalendárneho roku, vyjadrené v tonách, sa vynásobí:

- 8,15 EUR/t za kalendárny rok 2004,

- 16,31 EUR/t za kalendárny rok 2005,

- 24,49 EUR/t za kalendárne roky 2006 a 2007, a

v prípade uplatnenia článku 70 za nasledujúce kalendárne roky.

3. Individuálne referenčné množstvo, ktoré je predmetom dočasných prevodov v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa zavádza doplnková dávka v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov [32], alebo v súlade s článkom 16 nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovuje dávka v odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov [33], do 31. marca príslušného kalendárneho roku sa považujú za množstvo, ktoré je k dispozícii v poľnohospodárskom podniku nadobúdateľa za uvedený kalendárny rok.

4. Na účely použitia odseku 2, ak do 31. marca daného kalendárneho roku presiahne súčet všetkých individuálnych referenčných množstiev v členskom štáte súčet odpovedajúcich celkových množstiev uvedeného členského štátu stanovených prílohe I nariadenia (EHS) č. 3950/92 pre dvanásťmesačné obdobia 1999/2000, prijme príslušný členský štát nevyhnutné opatrenia podľa objektívnych podmienok, aby podľa toho znížil na svojom území celkovú výšku individuálnych referenčných množstiev, na ktoré možno poskytnúť prémiu.

Článok 96

Dodatkové platby

1. Od roku 2004 až do roku 2007 vyplácajú členské štáty na ročnom základe dodatkové platby výrobcom usadeným na ich území až do výšky celkových čiastok stanovených v odseku 2. Uvedené platby sa vykonávajú podľa objektívnych podmienok a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže. Okrem toho nie sú uvedené platby spojené s výkyvmi trhových cien.

Doplnkové prémie sa poskytujú len ako doplnková čiastka k výške prémie, ako je stanovené v článku 95 ods. 2.

2. Dodatkové platby: celkové čiastky vyjadrené v miliónoch EUR:

| 2004 | 2005 | 2006 a 2007 |

Belgicko | 12,12 | 24,30 | 36,45 |

Dánsko | 16,31 | 32,70 | 49,05 |

Nemecko | 101,99 | 204,53 | 306,79 |

Grécko | 2,31 | 4,63 | 6,94 |

Španielsko | 20,38 | 40,86 | 61,29 |

Francúzsko | 88,70 | 177,89 | 266,84 |

Írsko | 19,20 | 38,50 | 57,76 |

Taliansko | 36,34 | 72,89 | 109,33 |

Luxembursko | 0,98 | 1,97 | 2,96 |

Holandsko | 40,53 | 81,29 | 121,93 |

Rakúsko | 10,06 | 20,18 | 30,27 |

Portugalsko | 6,85 | 13,74 | 20,62 |

Fínsko | 8,81 | 17,66 | 26,49 |

Švédsko | 12,09 | 24,24 | 36,37 |

Spojené kráľovstvo | 53,40 | 107,09 | 160,64 |

Článok 97

Definície

Na účely tejto kapitoly sa použije definícia výrazu "výrobca" uvedená v článku 5 nariadenia (ES) č. 1788/2003.

KAPITOLA 8 ZVLÁŠTNE REGIONÁLNE PODPORY PRE PLODINY NA ORNEJ PÔDE

Článok 98

Podpora

V prípade uplatnenia článku 70 vo Fínsku a Švédsku severne od 62. rovnobežky a v niektorých priľahlých oblastiach, na ktoré pôsobia porovnateľné klimatické podmienky, v ktorých dôsledku je poľnohospodárska činnosť zvlášť obtiažna, majú poľnohospodári, ktorí produkujú obilniny, olejnaté semená, ľanové semená a ľan a konope pestované na vlákno, nárok na zvláštnu podporu vo výške 24 EUR za tonu vynásobenú výnosom stanoveným v regionalizačnom pláne pre príslušný región v rozsahu stropu, ktorý stanoví Komisia v súlade s článkom 64 ods. 2 a ktorý odpovedá zložke tejto podpory v strope uvedenom v článku 41.

Ak celková výška požadovanej podpory presiahne stanovený strop, je podpora pre poľnohospodárov pomerne znížená pre príslušný rok.

KAPITOLA 9 PODPORA NA OSIVO

Článok 99

Podpora

1. V prípade uplatnenia článku 70 poskytujú členské štáty na ročnom základe podpory stanovené v prílohe XI na produkciu základných osív alebo certifikovaných osív jedného alebo viac druhov medzi druhmi uvedenými v prílohe XI.

2. Ak plocha prijatá pre certifikáciu, pre ktorú sa žiada o podporu pre osivo, sa taktiež využíva na to, aby sa zažiadalo o podporu podľa režimu jednotnej platby, zníži sa výška podpory na osivo (okrem odrôd uvedených v prílohe XI bodoch 1 a 2) o výške podpory podľa režimu jednotnej platby, ktorá sa má poskytnúť počas daného roku na príslušnú plochu, bez toho aby táto operácia mohla skončiť s výsledkom menším ako nula.

3. Výška požadovanej podpory nepresiahne strop, ktorý stanoví Komisia v súlade s článkom 64 ods. 2 a ktorý zodpovedá zložke podpory pre osivo pre príslušné odrody vo vnútroštátnom strope uvedenom v článku 41.

Ak celková výška požadovanej podpory presiahne stanovený strop, podpora pre poľnohospodárov sa pomerne zníži pre príslušný rok.

4. Odrody Cannabis sativa L., na ktoré možno poskytnúť podporu stanovenú v tomto článku, sa ustanovia postupom podľa článku 144 ods. 2.

KAPITOLA 10 PLATBA NA PLOCHU PRE PLODINY NA ORNEJ PÔDE

Článok 100

Oblasť pôsobnosti a definície

1. V prípade uplatnenia článku 66 poskytujú členské štáty poľnohospodárom, ktorí produkujú plodiny na ornej pôde, za podmienok stanovených v tejto kapitole, pokiaľ nie je stanovené inak, podporu zvolenú príslušným členským štátom v súlade s uvedeným článkom.

2. Na účely tejto kapitoly:

- sa hospodársky rok vzťahuje na obdobia od 1. júla do 30. júna,

- sa "plodinami na ornej pôde" rozumejú plodiny na ornej pôde uvedené na zoznamu prílohy IX.

3. Členské štáty, v ktorých kukurica nie je tradičnou plodinou, môžu stanoviť, že silážne krmivo má nárok na platby na plochu stanovené pre plodiny na ornej pôde, a to za rovnakých podmienok.

Článok 101

Základné plocha

Platba na plochu je stanovená na hektár a je rozlíšená podľa regiónov.

Platba na plochu sa poskytuje na plochu, ktorá sa využíva pre plodiny na ornej pôde alebo je vyňatá z produkcie v súlade s článkom 107 tohto nariadenia a ktorá nepresahuje celkový počet hektárov regionálnej základnej plochy alebo regionálnych základných plôch, ako je stanovené v prílohe VI nariadenia Komisie (ES) č. 2316/1999 [35] s prihliadnutím na použitia nariadenia (ES) č. 1017/94.

Výrazom "región" sa rozumie členský štát alebo región vnútri členského štátu podľa výberu príslušného členského štátu. V prípade uplatnenia článku 66 tohto nariadenia sa plocha alebo plochy uvedené v prílohe VI nariadenia Komisie (ES) č. 2316/1999 znížia o počet hektárov odpovedajúci nárokom za vyňatie pôdy z produkcie stanoveným v súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 tohto nariadenia v príslušnom regióne.

Článok 102

Prekročení základných plôch a stropu

1. Ak je súčet plôch, pre ktoré sa žiada o platbu podľa režimu pre plodiny na ornej pôde, včítane vyňatia pôdy z produkcie stanoveného uvedeným režimom v prípade uplatnenia článku 71, vyšší ako základná plocha, je plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poľnohospodárov, pomerne znížená pre všetky platby poskytnuté podľa tejto kapitoly v príslušnom regióne v priebehu toho istého hospodárskeho roku.

2. Celková výška požadovaných platieb nepresiahne strop, ktorý stanoví Komisia v súlade s článkom 64 ods. 2. Ak celková výška požadovanej podpory presiahne stanovený strop, je podpora na poľnohospodárov pomerne znížená pre príslušný rok.

3. V prípade uplatnenia článku 71 sa plochy, ktoré nie sú predmetom žiadosti o platbu podľa tejto kapitoly, ale ktoré sa použijú na odôvodnenie žiadosti o podporu podľa kapitoly 12, berú taktiež v úvahu pre výpočet plôch, pre ktoré sa žiada o platbu.

4. Ak členský štát stanoví, že silážne krmivo má nárok na platby na plochu stanovené pre plodiny na ornej pôde, stanoví sa odlišná základná plocha. Ak sa nedosiahne základná plocha pre plodiny na ornej pôde alebo silážne krmivá v priebehu daného hospodárskeho roku, pridelí sa zostatok hektárov pre ten istý hospodársky rok odpovedajúci základnej ploche.

5. Ak si členský štát zvolil stanovenie jednej alebo viac vnútroštátnych základných plôch, môže rozdeliť každú z vnútroštátnych základných plôch na základné čiastkové plochy podľa objektívnych podmienok, ktoré má stanoviť členský štát.

Na účely tohto odseku sa základné plochy "Secano" a "Regadío" považujú za vnútroštátne základné plochy.

Ak dôjde k prekročeniu vnútroštátnej základnej plochy, môže príslušný členský štát podľa objektívnych podmienok sústrediť uplatniteľné opatrenia podľa odseku 1 celkom alebo sčasti na základné čiastkové plochy, u ktorých sa prekročenie zistilo.

Členské štáty, ktoré sa rozhodli použiť možnosti stanovené v tomto odseku, musí oznámiť poľnohospodárom a Komisii najneskôr do 15. septembra svoju voľbu, ako aj podrobné pravidlá, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Článok 103

Regionalizačný plán

Použije sa regionalizačný plán zostavený členskými štátmi v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Regionalizačný plán sa môže znovu preskúmať podľa objektívnych podmienok príslušným členským štátom z jeho podnetu alebo na žiadosť Komisie alebo z podnetu uvedeného členského štátu.

Článok 104

Základná čiastka

1. Platba na plochu sa vypočíta vynásobením základnej čiastky za tonu priemerným výnosom obilnín, ktorý je stanovený v regionalizačnom pláne pre príslušný región.

2. Pre výpočet uvedený v odseku 1 sa použije priemerný výnos obilnín. Ak sa však s kukuricou nepočítalo, výnos "kukurice" sa použije pre kukuricu a výnos "obilnín okrem kukurice" sa použije pre hustosiate obilniny, olejnaté semená, ľanové semeno, ako aj pre ľan a konope pestované na vlákno.

3. Základná čiastka pre plodiny na ornej pôde a v prípade uplatnenia článku 71 pre pôdu vyňatú z produkcie je stanovená na 63 EUR za tonu od hospodárskeho roku 2005/2006.

Článok 105

Príplatok na tvrdú pšenicu

1. Príplatok k platbe na plochu:

- 291 EUR na hektár pre hospodársky rok 2005/2006,

- 285 EUR na hektár od hospodárskeho roku 2006/2007

sa vyplatí pre plochu osiatu tvrdou pšenicou v tradičných produkčných oblastiach uvedených v prílohe X pri dodržaní týchto stropov:

Grécko | 617000 ha |

Španielsko | 594000 ha |

Francúzsko | 208000 ha |

Taliansko | 1646000 ha |

Rakúsko | 7000 ha |

Portugalsko | 118000 ha |

2. Ak je celkový súčet plôch, pre ktoré sa žiada príplatok na platbu na plochu, počas priebehu daného hospodárskeho roku vyšší ako uvedený strop, zníži sa pomerne plocha na výrobcu, pre ktorú možno vyplatiť príplatok.

Avšak pri dodržaní stropov na členský štát, stanovených v odseku 1, môžu členské štáty rozdeliť plochy stanovené v uvedenom odseku medzi produkčné oblasti stanovené v prílohe X alebo prípadne medzi produkčnými regiónmi stanovené v regionalizačnom pláne podľa významu produkcie tvrdej pšenice počas obdobia 1993 - 1997. V tomto prípade, ak je celkový súčet plôch, pre ktoré sa žiada príplatok na platbu na plochu v produkčnom regióne, počas daného hospodárskeho roku vyšší ako odpovedajúci regionálny strop, zníži sa pomerne plocha na výrobcu produkčného regiónu, pre ktorú možno vyplatiť príplatok. Zníženie sa vykoná po novom rozdelení plôch regiónov v príslušnom členskom štáte, ktoré nedosiahli svoj regionálny strop, do regiónov, ktoré svoj regionálny strop prekročili.

3. V regiónoch, kde je produkcia tvrdej pšenice dobre zavedená, okrem regiónov uvedených v prílohe X, sa poskytuje na hospodársky rok 2005/2006 zvláštna podpora 46 EUR na hektár v rozsahu počtu hektárov uvedeného ďalej:

Nemecko | 10000 ha |

Španielsko | 4000 ha |

Francúzsko | 50000 ha |

Taliansko | 4000 ha |

Spojené kráľovstvo | 5000 ha |

Článok 106

Ľan a konope

Ak ide o ľan a konope pestované na vlákno sa platba na plochu vykoná podľa okolností len vtedy, ak je uzatvorená zmluva alebo prijatý záväzok, ako je stanovené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000.

Ak ide o konope pestované na vlákno, podlieha platba na plochu taktiež podmienkam stanoveným v článku 52.

Článok 107

Vyňatie pôdy z produkcie

1. V prípade uplatnenia článku 71 majú poľnohospodári, ktorí žiadajú o platbu na plochu, povinnosť vyňať časť pôdy z produkcie ich poľnohospodárskeho podniku za vyrovnávaciu platbu.

2. Povinné vyňatie pôdy z produkcie, ktoré sa týka každého poľnohospodárov, ktorý žiada o platby na plochu, je stanovené podľa percenta jeho plochy, ktorá je osiata plodinami na ornej pôde, je predmetom žiadosti o platbu a je vyňatá z produkcie.

Základná sadzba povinného vyňatia pôdy z produkcie je stanovená na 10 % pre hospodárskej roky 2005/2006 a 2006/2007.

3. Pôda vyňatá z produkcie sa môže použiť:

- na produkciu surovín určených na výrobu produktov na území spoločenstva, ktoré nie sú priamo určené na ľudskú spotrebu alebo na výživu zvierat, okrem použitia účinných kontrolných systémov,

- na pestovanie strukovín v poľnohospodárskom podniku, ak ide o jeho celkovú produkciu, v súlade sa záväzkami stanovenými v nariadení (EHS) č. 2092/91.

Členské štáty sú oprávnené vyplatiť vnútroštátnu podporu až do výšky 50 % nákladov spojených so zavedením viacročných plodín určených na produkciu biomasy na pôde vyňatej z produkcie.

4. Množstvo vedľajších produktov určených na výživu zvierat alebo na ľudskú spotrebu, ktoré môže byť k dispozícii v dôsledku pestovania olejnatých semien na pôde vyňatej z produkcie podľa ods. 3 prvej zarážky, sa vezme do úvahy, ak ide o dodržanie limitu 1 milióna metrických ton uvedených v článku 56 ods. 3.

5. V prípade rozdielnosti výnosov medzi zavlažovanú pôdou a nezavlažovanú pôdu sa použije platba odpovedajúca povinnému vyňatiu pôdy z produkcie, ak ide o nezavlažovanú pôdu.

6. Poľnohospodári môžu využiť platbu za vyňatie pôdy z produkcie pre pôdu nepovinne vyňatú z produkcie, ktorá prevyšuje ich záväzok. Členské štáty povolia poľnohospodárom, aby vyňali z produkcie aspoň 10 % plochy osiatej plodinami na ornej pôde, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, a vyňatá z produkcie v súlade s týmto článkom. Členské štáty môžu stanoviť vyššie percento ktoré prihliada na zvláštne situácie a zaisťujú dostatočné využitie obrábanej pôdy.

V prípade uplatnenia článku 66 sa tento odsek použije so zreteľom na podrobné pravidlá, ktoré stanoví Komisia postupom podľa článku 144 ods. 2.

7. Povinné vyňatie pôdy z produkcie sa nepoužije v prípade poľnohospodárov, ktorí žiadajú o platbu na plochu nepresahujúcu plochu, ktorá by bola na základe výnosu stanoveného pre ich región nevyhnutná na produkciu 92 ton obilnín. Na týchto poľnohospodárov sa použije odsek 6.

8. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 108, plochy:

- vyňaté z produkcie podľa agroenvironmentálnych opatrení [články 22 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999], ktoré nemajú žiadne poľnohospodárske využitie, ani nie sú využívané na účely zisku iné, ako sú účely priznané pre ostatné pôdu vyňatú z produkcie podľa tohto nariadenia, alebo

- zalesnené plochy na základe opatrení s týmto cieľom [článok 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999],

môžu sa v dôsledku žiadosti podanej po 28. júni 1995 zaúčtované ako vyňaté z produkcie na účely povinného vyňatia uvedeného v odseku 1 až do výšky limitu na poľnohospodársky podnik, ktorý môže byť stanovený príslušným členským štátom. Uvedený limit je stanovený len v nevyhnutnom rozsahu, aby sa zabránilo tomu, že bude neúmerná čiastka dostupného rozpočtu, ktorý sa týka príslušného režimu, sústredená na malý počet poľnohospodárskych podnikov.

Pre uvedené plochy sa však neposkytuje platba na plochu stanovená v článku 104 tohto nariadenia a podpora poskytovaná podľa článku 24 ods. 1 alebo článku 31 ods. 1 druhá zarážka nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa obmedzuje na čiastku rovnajúcu sa nanajvýš čiastke platby na plochu stanovenej v článku 104 tohto nariadenia pre pôdu vyňatú z produkcie.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že nepoužijú režim stanovený v tomto odseku na nového žiadateľa v každom regióne, v ktorom existuje trvalé nebezpečie, že bude regionálna základná plocha významne prekročená.

9. Plochy vyňaté z produkcie nemôžu byť menšie ako 0,1 ha a o šírke menšej ako 10 metrov. Z riadne odôvodnených ekologických dôvodov môžu členské štáty uznať plochy, ktoré sú aspoň 5 metrov široké a majú rozlohu 0,05 ha.

Článok 108

Pôda, na ktorú možno poskytnúť podporu

Žiadosti o platbu sa nemôžu predložiť na pôdu, ktorá bola ku dňu stanovenému pre podanie žiadostí o podporu na plochu pre rok 2003 používaná ako stála pastvina, bola osádzaná trvalými kultúrami alebo stromy alebo sa využívala na nepoľnohospodárske účely.

Členské štáty sa môžu, za podmienok, ktoré sa majú stanoviť postupom podľa článku 144 ods. 2, odchýliť od prvého pododseku tohto článku, ak prijmú vhodné opatrenia, aby zabránili výraznému zvýšeniu celkovej poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno poskytnúť platbu.

Článok 109

Výsev a žiadosť

Aby mohol poľnohospodár vyžiť platbu na plochu, musí zasiať najneskôr do 31. mája predchádzajúceho príslušnému zberu a najneskôr do 15. mája podať žiadosť.

Článok 110

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá na tejto kapitole sa stanoví postupom podľa článku 144 ods. 2; ide najmä o pravidlá:

- týkajúce sa zriadení a správy základných plôch,

- týkajúce sa zostavenia regionalizačných produkčných plánov,

- týkajúce sa silážneho krmiva,

- týkajúce sa poskytnutia platby na plochu,

- týkajúce sa minimálnej plochy, pre ktorú možno využiť platbu; uvedené pravidlá musia najmä prihliadať na požiadavky v oblasti kontroly a týkať sa účinnosti príslušného režimu,

- stanovujúce, ak ide o tvrdú pšenicu, spôsobilosť pre príplatok na platbe na plochu a podmienky, za ktorých možno poskytnúť zvláštnu podporu, najmä určenie regiónov, ktoré sa majú vziať do úvahy,

- týkajúce sa vyňatie pôdy z produkcie, najmä článku 107 ods. 3; tieto podmienky umožňujú stanoviť, ktoré kŕmne strukoviny sa môžu pestovať na pôde vyňatej z produkcie, a ak ide o prvý pododsek uvedeného odseku, môžu stanoviť pestovanie plodín bez platby.

Rovnakým postupom môže Komisia:

- buď podmieniť poskytnutie platieb v prípade:

i) zvláštnych osív;

ii) certifikovaného osiva v prípade tvrdej pšenice, ako aj ľanu a konope pestovaných na vlákno;

iii) niektorých odrôd v prípade olejnatých semien, tvrdej pšenice, ľanového semena, ako aj ľanu a konope pestovaných na vlákno;

- alebo stanoviť možnosť pre členské štáty, aby podmienili poskytnutie platieb takými podmienkami,

- umožniť, aby sa dni uvedené v článku 109 zmenili v niektorých oblastiach, kde mimoriadne klimatické podmienky spôsobujú, že nie je možné použiť obvyklý dátum.

KAPITOLA 11 PRÉMIE NA OVCE A KOZY

Článok 111

Oblasť pôsobnosti

V prípade uplatnenia článku 67 poskytujú členské štáty na ročnom základe prémie alebo dodatkové platby poľnohospodárom, ktorí chovajú ovce a kozy, za podmienok stanovených v tejto kapitole, pokiaľ nie je stanovené inak.

Článok 112

Definície

Na účely tejto kapitoly sa:

a) "bahnicou" rozumie každá samica z druhu ovca, ktorá už aspoň raz rodila alebo dosiahla veku najmenej jedného roka;

b) "kozou" rozumie každá samica z druhu kôz, ktorá už aspoň raz rodila alebo dosiahla veku najmenej jedného roku.

Článok 113

Prémie na bahnice a kozy

1. Poľnohospodárovi, ktorý chová vo svojom poľnohospodárskom podniku bahnice sa môže na základe žiadosti poskytnúť prémia na chov bahníc (ďalej len "prémia na bahnice").

2. Poľnohospodárovi, ktorý chová vo svojom poľnohospodárskom podniku kozy sa môže na základe žiadosti poskytnúť prémia na chov kôz (ďalej len "prémia na kozy"). Táto prémia sa poskytuje poľnohospodárom vo vybraných oblastiach, v ktorých produkcia spĺňa tieto dve podmienky:

a) chov kôz je zameraný najmä na produkciu kozieho mäsa;

b) metódy chovu kôz a oviec sú podobné.

Zoznam týchto oblastí sa stanoví postupom podľa článku 144 ods. 2.

3. Prémie na bahnice a prémie na kozy sa poskytujú v rozsahu individuálnych stropov formou ročnej platby na zviera, na ktoré možno poskytnúť prémiu, na kalendárny rok a na poľnohospodárov. Minimálny počet zvierat, pre ktorý sa podáva žiadosť o prémiu, stanoví členský štát. Toto minimum musí byť najmenej 10 a najviac 50.

4. Výška prémie na bahnicu predstavuje 21 EUR. Pre poľnohospodárov, ktorí dodávajú na trh ovčie mlieko alebo výrobky z ovčieho mlieka však výška prémie na bahnicu predstavuje 16,8 EUR.

5. Výška prémie na kozu predstavuje 16,8 EUR.

Článok 114

Doplnková prémia

1. Doplnková prémia sa vypláca poľnohospodárom v oblastiach, v ktorých chov oviec a kôz predstavuje tradičnú činnosť alebo významne prispieva k hospodárstvu na vidieku. Tieto oblasti určujú členské štáty. V každom prípade sa doplnková prémia poskytuje len poľnohospodárovi, ktorého poľnohospodársky podnik využíva najmenej 50 % svojej plochy využívanej na poľnohospodárske účely v znevýhodnených oblastiach vymedzených nariadením (ES) č. 1257/1999.

2. Doplnková prémia sa poskytuje tiež poľnohospodárovi, ktorý vykonáva sezónny presun zvierat na iné pasienky, a to za predpokladu, že:

a) najmenej 90 % zvierat, pre ktoré sa podala žiadosť o prémiu, sa pasie najmenej 90 po sebe idúcich dní v oblasti, na ktorú možno poskytnúť podporu podľa odseku 1; a

b) poľnohospodársky podnik leží v presne vymedzenej zemepisnej oblasti, pre ktorú členský štát stanovil, že sezónny presun zvierat na iné pasienky je tradičnou metódou chovu oviec a/alebo kôz a že tento presun zvierat je nevyhnutný z dôvodu nedostatku krmovín v čase, kedy sa presun uskutočňuje.

3. Výška doplnkovej prémie je stanovená na 7 EUR na bahnicu a na kozu. Doplnková prémia sa poskytuje za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené na poskytovanie prémie na bahnicu a prémie na kozy.

Článok 115

Spoločné ustanovenia

1. Prémie sa vyplácajú oprávneným poľnohospodárom na základe počtu bahníc a/alebo kôz, ktoré chovajú v svojom poľnohospodárskom podniku počas minimálnej lehoty, ktorá sa má stanoviť postupom podľa článku 144 ods. 2.

2. Pokiaľ nadobudne účinnosť nariadenie o nových pravidlách označovania a evidencie oviec a kôz, musí sa zviera podľa týchto pravidiel označiť a evidovať, aby sa naň mohla vyplatiť prémia.

Článok 116

Individuálne obmedzenia

1. Od 1. januára 2005 sa individuálny strop každého poľnohospodára podľa článku 113 ods. 3 rovná počtu nárokov na prémiu, ktoré mu prislúchali 31. decembra 2004 podľa príslušných pravidiel spoločenstva.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť, aby celková výška nárokov na prémiu na ich území neprekročila vnútroštátne stropy stanovené v odseku 4 a aby sa zachovali štátne rezervy uvedené v článku 118.

3. Nároky na prémiu, ktoré boli odňaté na základe opatrení prijatého podľa odseku 2, zanikajú.

4. Použijú sa tieto stropy:

Členský štát | Nároky (x 1000 |

Belgicko | 70 |

Dánsko | 104 |

Nemecko | 2432 |

Grécko | 11023 |

Španielsko | 19580 |

Francúzsko | 7842 |

Írsko | 4956 |

Taliansko | 9575 |

Luxembursko | 4 |

Holandsko | 930 |

Rakúsko | 206 |

Portugalsko | 2690 |

Fínsko | 80 |

Švédsko | 180 |

Spojené kráľovstvo | 19492 |

Spolu | 79164 |

Článok 117

Prevod nárokov na prémiu

1. Ak poľnohospodár predá alebo iným spôsobom prevedie svoj poľnohospodársky podnik, môže všetky svoje nároky na prémiu previesť na osobu, ktorá tento poľnohospodársky podnik prevezme.

2. Poľnohospodár môže taktiež celkom alebo sčasti previesť svoje nároky na iných poľnohospodárov, bez toho, aby previedol svoj poľnohospodársky podnik.

V prípade prevodu nárokov bez prevodu poľnohospodárskeho podniku sa časť prevádzaných nárokov na prémiu, najviac 15 %, postúpi bez vyrovnania do štátnej rezervy členského štátu, na ktorého území sa daný poľnohospodársky podnik nachádza, aby sa mohla bezúplatne znovu rozdeliť.

Členské štáty môžu nadobúdať nároky na prémiu od poľnohospodárov, ktorí dobrovoľne súhlasia s úplným alebo čiastočným prevodom svojich nárokov. V tomto prípade možno takto nadobudnuté nároky poľnohospodárom uhradiť buď z vnútroštátnych rozpočtov, alebo spôsobom stanoveným v článku 119 ods. 2 piatej zarážke.

Odlišne od odseku 1 a v riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty stanoviť, že v prípade predaja alebo iného prevodu poľnohospodárskeho podniku sa prevod nárokov uskutoční prostredníctvom štátnej rezervy.

3. Členské štáty môžu prijať nevyhnutné opatrenia, aby zabránili prevodu nárokov na prémiu mimo citlivých oblastí alebo regiónov, v ktorých je chov oviec zvlášť dôležitý pre miestne hospodárstvo.

4. Členské štáty môžu povoliť, aby pred nimi stanoveným dňom dochádzalo k dočasnému prevodu tej časti nárokov na prémiu, ktorú poľnohospodár, ktorému tieto nároky patria, nemá v úmysle využiť.

Článok 118

Štátna rezerva

1. Každý členský štát spravuje štátnu rezervu nárokov na prémiu.

2. Všetky nároky na prémiu odňaté podľa článku 117 ods. 2 alebo iných ustanovení spoločenstva sa začlenia do štátnej rezervy.

3. Členské štáty môžu priznávať nároky na prémiu poľnohospodárom v rámci rozsahu svojich štátnych rezerv. Pri priznaní nárokov dávajú prednosť najmä osobám začínajúcim v obore, mladým poľnohospodárom alebo iným uprednostňovaným poľnohospodárom.

Článok 119

Dodatkové platby

1. V prípade uplatnenia článku 71 vykonávajú každoročne členské štáty dodatkové platby v výške celkových čiastok stanovených v odseku 3 tohto článku.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že celkové čiastky stanovené v odseku 3 tohto článku doplnia tak, že znížia výšku platieb uvedených v článku 113. Zníženie výšky platieb, ktoré možno previesť na regionálnej úrovni, nesmú presiahnuť jedno euro.

Platby sa poskytujú každoročne na základe objektívnych podmienok, zahrňujúcich najmä príslušné výrobné štruktúry a podmienky, a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže. Okrem toho tieto platby nie sú spojené s výkyvmi trhových cien. Môžu sa poskytovať na regionálnej úrovni.

2. Platby môžu zahrnovať najmä tieto položky:

- platby poľnohospodárom zaoberajúcim sa určitými druhmi produkcie zameranými najmä na kvalitu, ktoré sú významné pre miestne hospodárstvo alebo ochranu životného prostredia,

- zvýšenie prémie stanovené v článku 113. Doplnkové čiastky sa môžu podmieniť splnením požiadaviek na hustotu stáda, ktoré určí členský štát podľa miestnych podmienok,

- podpory reštrukturalizácie poľnohospodárskych podnikov poľnohospodárov alebo rozvoja organizácie výrobcov,

- platby na plochu poskytované poľnohospodárom a vypočítané na hektár pôdy s krmovinami, ktorú má poľnohospodár na dispozícii počas príslušného kalendárneho roku a pre ktorú nie sú za rovnaký rok požadované riadne platby v rámci režimu podpory, ktorého využívajú poľnohospodári produkujúci niektoré plodiny na ornej pôde, v rámci režimu podpory pre sušené krmivá, v rámci režimov podpory spoločenstva pre iné trvalé kultúry alebo záhradnícke plodiny,

- platby poľnohospodárom, ktorí dobrovoľne postúpia svoje nároky podľa článku 117 ods. 2,

- podpora zlepšovania a racionalizáciu spracovania ovčieho a kozieho mäsa a jeho dodávanie na trh.

3. Použijú sa tieto celkové čiastky:

(v tisícoch EUR) |

Belgicko | 64 |

Dánsko | 79 |

Nemecko | 1793 |

Grécko | 8767 |

Španielsko | 18827 |

Francúzsko | 7083 |

Írsko | 4875 |

Taliansko | 6920 |

Luxembursko | 4 |

Holandsko | 743 |

Rakúsko | 185 |

Portugalsko | 2275 |

Fínsko | 61 |

Švédsko | 162 |

Spojené kráľovstvo | 20162 |

Článok 120

Stropy

Súčet čiastok každé prémie alebo požadované dodatkové platby nepresiahne strop, ktorý stanoví Komisia v súlade s článkom 64 ods. 2.

Ak celková výška požadovaných podpôr presiahne stanovený strop, podpora na poľnohospodárov sa pomerne zníži pre príslušný rok.

KAPITOLA 12 PLATBY NA HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO

Článok 121

Oblasť pôsobnosti

V prípade uplatnenia článku 68 poskytujú členské štáty za podmienok stanovených v tejto kapitole, pokiaľ nie je stanovené inak, podporu alebo podpory, vybrané príslušným členským štátom v súlade s uvedeným článkom.

Článok 122

Definície

Na účely tejto kapitoly sa:

a) "regiónom" rozumie členský štát alebo región členského štátu podľa výberu príslušného členského štátu,

b) "býkom" rozumie nevykastrovaný dobytok samčieho pohlavia,

c) "volom" rozumie vykastrovaný dobytok samčieho pohlavia,

d) "kravou bez tržnej produkcie mlieka" rozumie krava mäsového plemena alebo krava krížená s mäsovým plemenom, určená na produkciu teliat mäsového typu,

e) "jalovicou" rozumie zviera samičieho pohlavia od ôsmich mesiacov, ktoré sa ešte neotelilo.

Článok 123

Zvláštne prémie

1. Poľnohospodár, ktorý chová v svojom poľnohospodárskom podniku dobytok samičieho pohlavia, môže na základe žiadosti využívať zvláštnu prémiu. Táto prémia sa poskytuje na kalendárny rok a na poľnohospodársky podnik v rozsahu regionálnych stropov najviac pre 90 zvierat každej vekovej skupiny uvedenej v odseku 2.

2. Zvláštna prémia sa poskytuje najviac:

a) raz v živote každého býka od 9 mesiacov, alebo

b) dvakrát v živote každého vola:

- prvýkrát v 9 mesiacoch,

- druhýkrát po dovŕšení 21 mesiacov.

3. Aby bolo možné využívať zvláštnu prémiu:

a) musí poľnohospodár každé zviera, ktoré je predmetom žiadosti o prémiu, chovať na výkrm počas lehoty, ktorá sa má stanoviť;

b) mať každé zviera až do porážky alebo do vývozu zvierací pas podľa článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000 o systéme identifikácie a registrácie dobytka, o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa [37], ktoré obsahuje všetky podstatné informácie o jeho štatúte, ak ide o prémiu, alebo ak pas nie je na dispozícii, iný rovnocenný správny doklad.

4. Ak v príslušnom regióne celkový počet býkov od 9 mesiacov a volov od 9 do 20 mesiacov, pre ktoré sa podala žiadosť a ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie zvláštnej prémie, presahuje regionálny strop stanovený v odseku 8, počet všetkých zvierat na poľnohospodárov počas príslušného roku, na ktoré možno poskytnúť prémiu podľa ods. 2 písm. a) a b), sa pomerne zníži.

Na účely tohto článku sa "regionálnym stropom" rozumie počet zvierat, na ktoré sa môže vzťahovať zvláštna prémia v niektorom regióne na kalendárny rok.

5. Odlišne od odsekov 1 a 4 môžu členské štáty:

- na základe objektívnych podmienok, ktoré sú súčasťou politiky rozvoja vidieka, a len za podmienky, že zohľadnia aspekty životného prostredia a zamestnanosti, zmeniť obmedzenie 90 zvierat na poľnohospodársky podnik a vekovú skupinu alebo sa od nej odchýliť,

- ak využijú túto možnosť, rozhodnúť o použití odsek 4 tak, aby dosiahli požadovanú úroveň zníženia s cieľom vyhovieť platnému regionálnemu stropu, bez toho aby uvedené zníženie použili pre malých poľnohospodárov, ktorí pre príslušný rok nepredložili žiadosti o zvláštnu prémiu na počet zvierat, ktorý je vyšší ako minimálny počet stanovený príslušným členským štátom.

6. Členské štáty môžu rozhodnúť o poskytnutí zvláštnej prémie v čase porážky dobytka. V tomto prípade je v prípade býkov podľa ods. 2 písm. a) nahradená podmienka hmotnosti jatočne upraveného tela najmenej 185 kilogramov.

Prémia sa vypláca alebo prevádza na poľnohospodárov.

Spojené kráľovstvo je oprávnené použiť v Severnom Írsku iný režim poskytovania zvláštnej prémie, ako je režim, ktorý používa na zvyšku svojho územia.

7. Výška zvláštnej prémie sa stanovuje na:

a) 210 EUR na býka, na ktorého možno poskytnúť prémiu:

b) na 150 EUR na vola, na ktorého možno poskytnúť prémiu, a vekovú skupinu.

8. Použijú sa tieto regionálne stropy:

Belgicko | 235149 |

Dánsko | 277110 |

Nemecko | 1782700 |

Grécko | 143134 |

Španielsko | 713999 |

Francúzsko | 1754732 |

Írsko | 1077458 |

Taliansko | 598746 |

Luxembursko | 18962 |

Holandsko | 157932 |

Rakúsko | 373400 |

Portugalsko | 175075 |

Fínsko | 250000 |

Švédsko | 250000 |

Spojené kráľovstvo | 1419811 |

Článok 124

Prémie na porážky mimo sezónu

1. V prípade uplatnenia článku 71, ak v členskom štáte:

a) počet volov porazených počas daného roku je vyšší ako 60 % celkových ročných porážok dobytka samčieho pohlavia a ak

b) počet volov porazených počas obdobia od 1. septembra do 30. novembra daného roku je vyšší ako 35 % celkového počtu porazených volov,

môžu poľnohospodári na základe žiadosti využívať dodatočnú prémiu na zvláštnu prémiu (prémia na porážku mimo sezónu). Ak však Írsko alebo Severné Írsko dosiahne obidve uvedené zavádzacie sadzby, použije sa prémia v Írsku a v Severnom Írsku.

Pre použitia tohto článku v Spojenom kráľovstve sa Severné Írsko považuje za samostatnú jednotku.

2. Výška tejto prémie sa stanovuje na:

- 72,45 EUR na zviera porazené počas prvých 15 týždňov v danom roku,

- 54,34 EUR na zviera porazené počas 16. a 17. týždňa v danom roku,

- 36,23 EUR na zviera porazené počas 18. až 21. týždňa v danom roku, a

- 18,11 EUR na zviera porazené počas 22. a 23. týždňa v danom roku.

3. Ak sa nedosiahne sadzba podľa ods. 1 písm. b) so zreteľom na predposlednú vetu uvedeného odseku, môžu členské štáty, ktorých poľnohospodári už skôr využívali prémiu na porážky mimo sezónu, rozhodnúť o poskytnutí tejto prémie so sadzbou 60 % čiastok stanovených v odseku 2.

V tomto prípade príslušný členský štát:

a) môže rozhodnúť, že obmedzí túto prémiu len na prvé dve alebo tri uvedené obdobia;

b) dbá o to, aby opatrenie bolo finančne neutrálne, ak ide o rovnaký rozpočtový rok, a preto zníži:

- pre druhú vekovú skupinu čiastku zvláštnu prémiu na voly, ktorá sa v príslušnom členskom štáte poskytuje, a/alebo

- dodatkové platby stanovené v oddieli 2,

a informuje Komisiu o použitom opatrení týkajúcom sa zníženia.

Pre uplatnenie tohto opatrenia sa území Írska a Severného Írska považujú pre výpočet sadzby stanovenej v ods. 1 písm. a), a teda i pre nárok na túto prémiu, za jednu jednotku.

4. Aby bolo možné stanoviť, či došlo k prekročeniu percentnej sadzby podľa tohto článku, vezmú sa do úvahy porážky uskutočnené počas druhého roku, ktorý predchádza roku, v ktorom bolo porazené zviera, na ktoré sa môže vzťahovať prémia.

Článok 125

Prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka

1. Poľnohospodár, ktorý chová v svojom poľnohospodárskom podniku kravy bez tržnej produkcie mlieka, môže na základe žiadosti využívať prémiu na zachovanie chovu kráv bez tržnej produkcie mlieka (prémia na kravy bez tržnej produkcie mlieka). Táto prémia sa poskytuje v rozsahu individuálnych stropov na kalendárny rok a na poľnohospodárov.

2. Prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka sa poskytujú každému poľnohospodárovi:

a) ktorý počas 12 mesiacov od dňa podania žiadosti nedodáva mlieko ani mliečne výrobky zo svojho poľnohospodárskeho podniku.

Priama dodávka mlieka alebo mliečnych výrobkov z poľnohospodárskeho podniku spotrebiteľovi však nevylučuje poskytnutie prémie;

b) ktorý dodáva mlieko alebo mliečne výrobky, ktorých celkové individuálne referenčné množstvo podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 3950/92 nepresahuje 120000 kilogramov. Členské štáty však môžu na základe objektívnych podmienok, ktoré stanoví, rozhodnúť o zmene tohto množstvového obmedzenia alebo sa od neho odchýliť,

ak uvedený poľnohospodár chová počas najmenej šiestich po sebe idúcich mesiacov od dňa podania žiadosti najmenej 60 % kráv bez tržnej produkcie mlieka a najviac 40 % jalovíc z počtu, pre ktorý žiada o prémiu.

Aby sa mohol stanoviť počet zvierat, na ktoré možno poskytnúť prémiu podľa ods. 2 prvého pododseku písm. a) a b) tohto článku, určí sa na základe individuálneho referenčného množstva stanoveného v článku 95 ods. 2 a priemernej dojivosti, či ide o kravy bez tržnej produkcie mlieka alebo o dojnice.

3. Nárok na prémiu na poľnohospodárov je obmedzený použitím individuálneho stropu stanoveného v článku 126.

4. Výška prémie sa stanovuje na 200 EUR na zviera, na ktoré možno poskytnúť prémiu.

5. V prípade uplatnenia článku 68 písm. a) bodu i) môžu členské štáty poskytnúť dodatočnú vnútroštátnu prémiu na kravu bez tržnej produkcie mlieka až do výšky 50 EUR na zviera, ak to nespôsobí žiadnu diskrimináciu medzi chovateľmi v príslušnom členskom štáte.

Ak ide o poľnohospodárske podniky nachádzajúce sa v regióne, ktorý je vymedzený v článkoch 3 a 6 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o obecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch [43], je prvých 24,15 EUR na zviera z tejto dodatkovej prémie financované záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF).

Ak ide o poľnohospodárske podniky na celom území členského štátu, financuje záručná sekcia EPUZF dodatočnú prémiu v plnej výške, pokiaľ v príslušnom členskom štáte stáda dobytka zahrňujú veľký počet kráv bez tržnej produkcie mlieka, ktoré predstavujú najmenej 30 % celkového počtu kráv, a pokiaľ najmenej 30 % porazeného dobytka samčieho pohlavia patrí do tried mäsitosti S a E. Akékoľvek prekročenie uvedených percent sa zisťuje na základe priemere dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku, pre ktorý sa prémia poskytuje.

6. Pre použitia tohto článku sa vezmú do úvahy len jalovice mäsových plemien alebo jalovice krížené s mäsovým plemenom, určené na produkciu mäsových teliat.

Článok 126

Individuálny strop pre kravu bez tržnej produkcie mlieka

1. Podpora sa poskytuje každému poľnohospodárovi, ktorý chová kravy bez tržnej produkcie mlieka v rozsahu individuálnych stropov stanovených podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorých cieľom je zaistiť, aby celková výška práv na prémiu na ich území neprekročila vnútroštátne stropy stanovené v odseku 5 tohto článku a aby sa zachovali štátne rezervy uvedené v článku 128.

3. Ak je v dôsledku úpravy prijaté podľa odseku 2 nevyhnutné znížiť individuálne stropy poľnohospodárov, vykoná sa toto zníženie bez vyrovnávacej platby a rozhodne sa o ňom na základe objektívnych podmienok, zahŕňajúcich najmä:

- pomer, v akom poľnohospodári využili svoje individuálne stropy za tri referenčné roky pred rokom 2000,

- uskutočnenie investičného alebo extenzifikačného programu v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa,

- zvláštne prírodne podmienky alebo použitie sankcií spočívajúcich v nevyplatení prémie alebo v jej znížení najmenej v jednom referenčnom roku,

- ďalšie mimoriadne okolnosti, v ktorých dôsledku platby vykonané najmenej v jednom referenčnom roku neodpovedajú skutočnej situácii, ktorá vznikla v predchádzajúcich rokoch.

4. Rušia sa práva na prémiu, ktoré sa odobrala na základe opatrenia prijatého podľa odseku 2.

5. Použijú sa tieto vnútroštátne stropy:

Belgicko | 394253 |

Dánsko | 112932 |

Nemecko | 639535 |

Grécko | 138005 |

Španielsko | 1441539 |

Francúzsko | 3779866 |

Írsko | 1102620 |

Taliansko | 621611 |

Luxembursko | 18537 |

Holandsko | 63236 |

Rakúsko | 375000 |

Portugalsko | 416539 |

Fínsko | 55000 |

Švédsko | 155000 |

Spojené kráľovstvo | 1699511 |

Článok 127

Prevod práv na prémiu na kravu bez tržnej produkcie mlieka

1. Ak poľnohospodár svoj poľnohospodársky podnik predá alebo ho prevedie iným spôsobom, môže všetky svoje práva na prémiu na kravy bez tržnej produkcie mlieka previesť na osobu, ktorá tento podnik prevezme. Poľnohospodár môže taktiež celkom alebo sčasti previesť svoje práva na iných poľnohospodárov, bez toho, aby previedol svoj poľnohospodársky podnik.

V prípade prevodu práv na prémiu bez prevodu poľnohospodárskeho podniku sa časť prevedených práv, najviac 15 %, postúpi bez vyrovnávacej platby do štátnej rezervy členského štátu, v ktorom sa poľnohospodársky podnik nachádza, aby sa mohla znovu bezplatne rozdeliť.

2. Členské štáty:

a) prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabránili prevodu práv na prémiu mimo citlivé oblasti alebo regióny, v ktorých je produkcia hovädzieho a teľacieho mäsa veľmi dôležitá pre miestne hospodárstvo;

b) môžu stanoviť, že sa prevod práv bez prevodu poľnohospodárskeho podniku uskutoční buď priamo medzi poľnohospodármi, alebo prostredníctvom štátnej rezervy.

3. Členské štáty môžu povoliť, aby pred nimi stanoveným dňom dochádzalo k dočasnému prevodu tej časti práv na prémiu, ktorú poľnohospodár disponujúci týmito právami nemá v úmysle použiť.

Článok 128

Štátna rezerva práv na prémiu na kravu bez tržnej produkcie mlieka

1. Každý členský štát udržuje štátnej rezervu práv na prémiu na kravu bez tržnej produkcie mlieka.

2. Všetky práva na prémiu odobraté podľa článku 127 ods. 1 alebo iných ustanovení spoločenstva sa začlenia do štátnej rezervy, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 126 ods. 4.

3. Členské štáty využívajú svoje štátnej rezervy na prideľovanie, v rámci obmedzení týchto rezerv, práv na prémiu, najmä začínajúcim poľnohospodárom, mladým poľnohospodárom a iným uprednostňovaným poľnohospodárom.

Článok 129

Jalovice

1. Odlišne od článku 125 ods. 3 môžu členské štáty, v ktorých sa najmenej 60 % kráv bez tržnej produkcie mlieka a jalovíc chová v horských oblastiach v zmysle článku 18 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, rozhodnúť, že budú spravovať poskytovanie prémie na kravu bez tržnej produkcie mlieka pre jalovice a oddelene pre kravy bez tržnej produkcie mlieka v rozsahu oddeleného vnútroštátneho stropu, ktorý stanoví príslušný členský štát.

Tento oddelený vnútroštátny strop neprekročí 40 % vnútroštátneho stropu príslušného členského štátu stanoveného v článku 126 ods. 5. Tento vnútroštátny strop sa zníži o čiastku rovnajúcu sa čiastke oddeleného vnútroštátneho stropu. Ak v členskom štáte, ktorý využíva možnosť podľa tohto odseku prekročí celkový počet jalovíc, pre ktoré bola podaná žiadosť a ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka, oddelený vnútroštátny strop, počet jalovíc, na ktoré sa vzťahuje prémia, na poľnohospodárov sa pre príslušný rok pomerne zníži.

2. Na účely tohto článku sa do úvahy budú brať len jalovice mäsových plemien alebo jalovice krížené s týmito plemenami.

Článok 130

Porážková prémia

1. Poľnohospodár, ktorý chová v svojom poľnohospodárskom podniku dobytok, môže na základe žiadosti získať právo na porážkovú prémiu. Tieto prémia sa poskytuje pri porážke zvierat, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prémie, alebo pri ich vývoze do tretích krajín, a to v rámci vnútroštátnych stropov, ktoré sa majú stanoviť.

Porážková prémia sa vzťahuje na tieto zvieratá:

a) býky, voly, kravy a jalovice od ôsmich mesiacov;

b) teľatá od jedného do ôsmich mesiacov o hmotnosti jatočne upraveného tela najviac 185 kilogramov, ak ich poľnohospodár choval v období, ktoré sa má stanoviť.

2. Výška prémie sa stanovuje na:

a) 80 EUR na zviera, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prémie podľa ods. 1 písm. a);

b) 50 EUR na zviera, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prémie podľa ods. 1 písm. b).

3. Vnútroštátne stropy podľa odseku 1 sa stanovia pre každý členský štát a oddelene pre obe dve skupiny zvierat uvedené v písm. a) a b) uvedeného odseku. Každý strop sa rovná počtu zvierat každej z týchto dvoch skupín, ktoré boli porazené v príslušnom členskom štáte v roku 1995 a ku ktorým sa pripočítajú zvieratá vyvezená do tretích krajín podľa údajov Eurostat-u alebo podľa akýchkoľvek iných oficiálnych štatistických informácií zverejnených pre tento rok a prijatých Komisiou.

4. Ak v danom členskom štáte celkový počet zvierat jednej z dvoch skupín uvedených v ods. 1 písm. a) a b), pre ktoré bola podaná žiadosť a ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie porážkovej prémie, prekročia vnútroštátny strop stanovený pre príslušnú skupinu, počet všetkých zvierat, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prémie, sa na poľnohospodárov a pre príslušný rok pomerne zníži.

Článok 131

Intenzita chovu

1. V prípade uplatnenia článku 71 je celkový počet zvierat, ktoré majú právo na zvláštnu prémiu a na prémiu na kravy bez tržnej produkcie mlieka, obmedzený stanovením intenzity chovu na poľnohospodársky podnik na dve veľké dobytčie jednotky (VDJ) na hektár a kalendárny rok. Od 1. januára 2003 je intenzita chovu 1,8 VDJ. Intenzita chovu sa vyjadruje v VDJ na jednotku kŕmne plochy poľnohospodárskeho podniku využívanú pre pastvu zvierat. Požiadavka na intenzitu chovu sa však netýka poľnohospodára, ktorého počet zvierat zohľadnený na stanovenie intenzity chovu nepresahuje 15 VDJ.

2. Pri stanovení intenzity chovu na poľnohospodársky podnik sa zohľadní:

a) dobytok samčieho pohlavia, kravy bez tržnej produkcie mlieka a jalovice, ovce a/alebo kozy, pre ktoré boli podané žiadosti o prémiu, ako aj dojnice nevyhnutné na produkciu celkového referenčného množstva mlieka prideleného poľnohospodárovi. Počet zvierat sa prevedie na VDJ podľa tejto prevodnej tabuľky:

Dobytok samčieho pohlavia a jalovice od 24 mesiacov, kravy bez tržnej produkcie mlieka, dojnice | 1,0 VDJ |

Dobytok samčieho pohlavia a jalovice od 6 do 24 mesiacov | 0,6 VDJ |

Ovce | 0,15 VDJ |

Kozy | 0,15 VDJ |

b) kŕmna plocha v zmysle plochy poľnohospodárskeho podniku, ktorú možno po celý kalendárny rok využívať na chov dobytka, oviec a/alebo kôz. Kŕmna plocha nezahŕňa:

- budovy, lesy, rybníky, cesty,

- plochy využívané na inú produkciu, na ktorú sa vzťahuje režim podpory spoločenstva, alebo pre trvalé kultúry alebo záhradnícke plodiny, okrem stálych pastvín, na ktoré sa platby na plochu poskytujú podľa článku 136, prípadne podľa článku 96,

- plochy, na ktoré sa môže vzťahovať režim podpory pre poľnohospodárov produkujúcich niektoré plodiny na ornej pôde a ktoré sa v rámci režimu podpory využívajú na sušené krmivo alebo sa na ne vzťahuje vnútroštátny program alebo program spoločenstva za vyňatie pôdy z produkcie.

Kŕmna plocha zahrnuje spoločne využívané plochy a plochy so zmiešanými kultúrami.

Článok 132

Extenzifikačné prémie

1. V prípade uplatnenia článku 71 môžu poľnohospodári, ktorí využívajú zvláštnu prémiu a/alebo prémiu na kravy bez tržnej produkcie mlieka, využívať extenzifikačnú prémiu.

2. Extenzifikačná prémia predstavuje 100 EUR na zvláštnu prémiu a prémiu na kravy bez tržnej produkcie mlieka, ak je pre príslušný kalendárny rok intenzita chovu príslušného poľnohospodárskeho podniku najviac 1,4 VDJ na hektár.

Členské štáty však môžu rozhodnúť, že sa extenzifikačná prémia poskytne vo výške 40 EUR na intenzitu chovu najmenej 1,4 VDJ na hektár a najviac 1,8 VDJ na hektár a vo výške 80 EUR na intenzitu chovu nižšiu ako 1,4 VDJ na hektár.

3. Na účely použitia odseku 2:

a) odlišne od článku 131 ods. 2 písm. a) sa intenzita chovu poľnohospodárskeho podniku stanoví na základe počtu dobytka samčieho pohlavia, kráv a jalovíc, ktoré sa počas príslušného kalendárneho roku v poľnohospodárskom podniku nachádzajú, ako aj oviec a/alebo kôz, na ktoré boli podané žiadosti o prémie pre rovnaký kalendárny rok. Počet zvierat sa prevedie na VDJ podľa prevodnej tabuľky uvedenej v článku 131 ods. 2 písm. a);

b) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 131 ods. 2 písm. b) tretia zarážka, plochy využívané na pestovanie plodín na ornej pôde, ktoré sú vymedzené v prílohe IX, sa nepovažujú za "kŕmne plochy";

c) krmná plocha, ktorá sa zohľadní pri výpočte intenzity chovu, tvorí aspoň z 50 % pasienky.

Členské štáty stanovia svoje "pasienky" s ohľadom aspoň na toto kritérium: pasienky sú trávnaté porasty, ktoré sú podľa druhu miestnej poľnohospodárskej činnosti uznávané ako miesta na pasenie dobytka a/alebo oviec. To však nevylučuje zmiešané využívanie pasienkov počas toho istého roku (pastvina, seno, silážne krmivo).

4. Bez toho aby boli dotknuté požiadavky na intenzitu chovu stanovené v odseku 2 tohto článku, môžu poľnohospodári usadení v členských štátoch, v ktorých sa viac ako 50 % produkcie mlieka vyprodukuje v horských oblastiach v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1257/1999, a ktorých poľnohospodárske podniky sa nachádzajú v týchto oblastiach, využívať extenzifikačné prémie podľa výška uvedeného odseku na dojnice chované v uvedených poľnohospodárskych podnikoch.

5. Postupom podľa článku 144 ods. 2 upraví Komisia, pokiaľ je to nevyhnutné, čiastky stanovené v odseku 2, pričom zohľadní najmä počet zvierat, na ktoré sa môže vzťahovať prémia za predchádzajúci kalendárny rok.

Článok 133

Dodatkové platby

1. V prípade uplatnenia článku 71 vykonávajú členské štáty na ročnom základe dodatkové platby poľnohospodárom usadeným na ich území vo výške celkových čiastok stanovených v ods. 3 tohto článku. Platby sa vykonávajú na základe objektívnych podmienok zahŕňajúcich najmä príslušné štruktúry a podmienky produkcie a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže. Okrem toho tieto platby nie sú spojené s výkyvmi trhových cien.

2. Dodatkové platby sa môžu uskutočňovať formou platieb podľa počtu zvierat a/alebo platieb na plochu.

3. Použijú sa tieto celkové čiastky:

Belgicko | 39,4 |

Dánsko | 11,8 |

Nemecko | 88,4 |

Grécko | 3,8 |

Španielsko | 33,1 |

Francúzsko | 93,4 |

Írsko | 31,4 |

Taliansko | 65,6 |

Luxembursko | 3,4 |

Holandsko | 25,3 |

Rakúsko | 12,0 |

Portugalsko | 6,2 |

Fínsko | 6,2 |

Švédsko | 9,2 |

Spojené kráľovstvo | 63,8 |

Článok 134

Platby podľa počtu hospodárskych zvierat

1. Dodatkové platby podľa počtu zvierat sa môžu poskytnúť pre:

a) dobytok samčieho pohlavia;

b) kravy bez tržnej produkcie mlieka;

c) dojnice;

d) jalovice.

2. Platby podľa počtu zvierat sa môžu, okrem teliat, poskytovať ako dodatkové čiastky na jednotku porážkovej prémie stanovené v článku 130. V ostatných prípadoch poskytnutie platby podľa počtu zvierat podlieha:

a) zvláštnym podmienkam stanoveným v článku 135;

b) zvláštnym požiadavkám na intenzitu chovu, ktoré musia stanoviť členské štáty.

3. Zvláštne požiadavky na intenzitu chovu sa stanovia:

- na základe kŕmnej plochy uvedenej v článku 131 ods. 2 písm. b), okrem tých plôch, na ktoré sa poskytujú platby na plochu podľa článku 136;

- najmä so zreteľom na to, aký má príslušný druh produkcie dosah na životné prostredie, na citlivosť životného prostredia pôdy využívanej na chov dobytka a na opatrenia, ktoré sa uskutočnili s cieľom stabilizovať a zlepšiť stav uvedenej pôdy z hľadiska životného prostredia.

Článok 135

Podmienky týkajúce sa platieb podľa počtu hospodárskych zvierat

1. V členskom štáte sa môžu poskytovať platby podľa počtu zvierat dobytka samčieho pohlavia na kalendárny rok najviac pre počet zvierat:

- rovnajúci sa regionálnemu stropu príslušného členského štátu stanovenému v článku 123 ods. 8 alebo

- rovnajúci sa počtu dobytka samčieho pohlavia, pre ktorý sa poskytli prémie v roku 1997 alebo

- rovnajúci sa priemernému počtu porážok dobytka samčieho pohlavia počas rokov 1997, 1998 a 1999 podľa údajov Eurostat-u pre tieto roky alebo podľa akýchkoľvek iných úradných štatistických informácií zverejnených pre tieto roky a prijatých Komisiou.

Členské štáty môžu taktiež stanoviť maximálny počet kusov dobytka samčieho pohlavia na poľnohospodársky podnik, ktorý má stanoviť členský štát na vnútroštátnom alebo regionálnom základe.

Poskytnutie prémie sa vzťahuje len na dobytok samčieho pohlavia od ôsmich mesiacov. Ak sa platby podľa počtu hospodárskych zvierat vyplácali v čase porážky, členské štáty môžu rozhodnúť o nahradení tohto kritéria kritériom hmotnosti jatočne upraveného tela najmenej 180 kilogramov.

2. Platby podľa počtu kráv bez tržnej produkcie mlieka a jalovíc, na ktoré sa môže vzťahovať poskytnutie prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka podľa článku 125 ods. 4 a článku 129, sa môžu poskytnúť len ako dodatočná čiastka na jednotku prémie kravy bez tržnej produkcie mlieka podľa článku 125 ods. 4.

3. Platby podľa počtu dojníc sa môžu poskytnúť len ako čiastka na tonu referenčného množstva, na ktoré možno poskytnúť prémiu, ktorý má poľnohospodársky podnik k dispozícii a ktoré sa stanovia podľa článku 95 ods. 2.

Ustanovenie článku 134 ods.2 písm. b) sa nepoužije.

4. Platby podľa počtu jalovíc iné ako podľa odseku 2 sa môžu poskytnúť podľa členského štátu a kalendárneho roku pre najvyšší počet jalovíc rovnajúci sa priemernému počtu porážok jalovíc počas rokov 1997, 1998 a 1999 podľa údajov Eurostat-u pre tieto roky alebo podľa akýchkoľvek iných úradných štatistických informácií zverejnených pre tieto roky a prijatých Komisiou.

Článok 136

Platby na plochu

1. Platby na plochu sa poskytujú na hektár stálych pasienkov:

a) ktoré má poľnohospodár na dispozícii počas príslušného kalendárneho roku;

b) ktoré sa nevyužívajú na splnenie zvláštnych požiadaviek na intenzitu chovu podľa článku 134 ods. 3 a

c) pre ktorú sa pre rovnaký rok nepožadujú žiadne platby v rámci režimu podpory, ktorý využívajú poľnohospodári produkujúci niektoré plodiny na ornej pôde, v rámci režimu podpory pre sušené krmivá a v rámci režimov podpory spoločenstva pre iné trvalé kultúry alebo záhradnícke plodiny.

2. Plocha stálych pasienkov v regióne, na ktorú sa môžu poskytnúť platby na plochu, by nemala prekročiť odpovedajúcu regionálnu základnú plochu.

Regionálne základné plochy stanovia členské štáty ako priemerný počet hektárov stálych pasienkov, ktoré slúžili na chov dobytka počas rokov 1995, 1996 a 1997.

3. Najvyššia platba na hektár plochy, ktorá sa môže poskytnúť, včítane platieb na plochu podľa článku 96 neprekročí 350 EUR.

Článok 137

Odovzdávanie informácií

Akákoľvek zmena vnútroštátneho režimu o poskytovaní dodatočných platieb sa Komisii oznámi najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí.

Článok 138

Spoločné ustanovenia

Priame platby stanovené v tejto kapitole sa poskytnú len pre zvieratá, ktoré sú riadne označené a evidované v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000.

Článok 139

Stropy

Celková výška priamych platieb, o ktoré sa žiada podľa tejto kapitoly, neprekročí strop, ktorý stanoví Komisia v súlade s článkom 64 ods. 2 a ktorý odpovedá zložke každej z týchto priamych platieb v strope uvedenom v článku 41.

Ak celková výška požadovaných podpôr prekročí stanovený strop, podpora na poľnohospodárov sa pomerne zníži pre príslušný rok.

Článok 140

Zakázané látky podľa smernice 96/22/ES

1. Ak sa u zvieraťa zo stáda dobytka poľnohospodárov zistia v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice Rady 96/22/ES [48] reziduá látok zakázaných smernicou Rady 96/23/ES [49] alebo reziduá látok, ktoré uvedená smernica povoľuje, ale boli použité nezákonne, alebo ak sa v poľnohospodárskom podniku poľnohospodára nájde zakázaná látka alebo produkt či látka alebo produkt, ktorý smernice 96/22/ES povoľuje, ale poľnohospodár ho drží nezákonne, vylúči sa tento poľnohospodár z poskytnutia platieb stanovených v tejto kapitole za kalendárny rok, v ktorom sa uvedené porušenie predpisov zistilo.

V prípade opakovaného porušovanie predpisov sa môže dĺžka vylúčenia z poskytovania platieb v závislosti na závažnosti porušenia predĺžiť až na päť rokov, pričom lehota začne plynúť od roku, v ktorom sa toto opakované porušovanie zistilo.

2. Ak vlastník alebo chovateľ zvierat bráni vykonávaniu kontroly a odoberaniu vzoriek, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie vnútroštátnych plánov monitoringu rezíduí alebo na uskutočňovanie šetrení a kontrol podľa smernice 96/23/ES, uplatnia sa sankcie podľa odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA 13 PODPORA PRE STRUKOVINY PESTOVANÉ NA ZRNO

Článok 141

Oblasť pôsobnosti

V prípade uplatnenia článku 71 poskytujú príslušné členské štáty podporu na produkciu týchto strukovín pestovaných na zrno:

a) šošovica, okrem osiva, kód KN ex07134000;

b) cícer, okrem osiva, kód KN ex07132000;

c) vika druhov Vicia sativa L. a Vicia ervilla Willd. kód KN ex07139090 (ostatné).

Článok 142

Podpora

1. Podpora sa poskytne pre hospodársky rok pre produkciu strukovín pestovaných na zrno uvedených v článku 141. Hospodársky rok začína 1. júla a končí 30. júna.

Na pozemok ornej pôdy, pre ktorý sa žiada o podporu na hektár v rámci režimu financovaného podľa článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1258/1999, sa podpora podľa tohto režimu neposkytne.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 143, výška podpory na hektár osiatej a zberanej plochy bude 181 EUR na hektár.

Článok 143

Strop

Celková výška požadovanej podpory neprekročí strop, ktorý stanoví Komisie v súlade s článkom 64 ods. 2 a ktorý zodpovedá zložke platieb na plochu pre strukoviny pestované na zrno podľa prílohy VI v rozsahu vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 41.

Ak celková výška požadovanej podpory prekročí stanovený strop, podpora na poľnohospodárov sa pomerne zníži pre príslušný rok.

HLAVA V PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 144

Riadiaci výbor pre priame platby

1. Komisii je pomáha Riadiaci výbor pre priame platby zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Pokiaľ sa odkazuje na tento odsek, použijú sa články 4 a 7 rozhodnutie 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 145

Podrobné pravidlá

Postupom podľa článku 144 ods. 2 sa stanovia podrobné pravidlá k tomuto nariadeniu. Zahrnú najmä:

a) podrobné pravidlá týkajúce sa vytvorenia poľnohospodárskeho poradenského systému;

b) podrobné pravidlá týkajúce sa vymedzenia podmienok pre prideľovanie čiastok, ktoré sú dostupné na základe odlíšenia;

c) podrobné pravidlá týkajúce sa poskytovania podpôr stanovených v tomto nariadení, včítane podmienok, za ktorých možno poskytnúť tieto podpory, dať na predloženie žiadostí a platieb, a v ustanoveniach tykajúcich sa dohľadu, pravidiel o kontrole a o priznaní nárokov na podporu, včítane akejkoľvek nevyhnutnej výmeny údajov s členskými štátmi, a stanovenie prekročení základných plôch a maximálnych zaručených plôch, ako aj podrobných pravidiel na stiahnutie a nové rozdelenie nevyužitých práv na prémie podľa kapitol 11 a 12;

d) ak ide o režim jednotnej platby, vykonávacie pravidlá týkajúce sa najmä vytvorenia štátnej rezervy, prevodu nárokov, definície trvalých kultúr, stálych pasienkov, poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov podľa možností stanovených v hlave III kapitole 5 a v zozname plodín povolených na pôde vyňatej produkcie, ako aj vykonávaciepravidlá týkajúce sa dodržovania memoranda o porozumení o niektorých olejnatých semenách medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v rámci GATT schváleného rozhodnutím 93/355/EHS [50];

e) ak ide o tvrdú pšenicu, podrobné pravidlá týkajúce sa množstva certifikovaného osivá a uznávaných odrôd;

f) ak ide o energetické plodiny, podrobné pravidlá týkajúce sa definície plodín, na ktoré sa režim vzťahuje, minimálne požiadavky zmluvy, opatrenia týkajúce sa kontroly spracovaného množstva a spracovania v poľnohospodárskom podniku;

g) ak ide o konope pestované na vlákno, podrobné pravidlá týkajúce sa zvláštnych kontrolných opatrení a metód umožňujúcich stanoviť obsah tetrahydrokannabinolu, včítane požiadaviek na zmluvy a záväzky uvedených v článku 52;

h) prípadné zmeny, ktoré sa majú vykonať v prílohe I, s prihliadnutím na kritériá podľa článku 1;

i) prípadné zmeny, ktoré sa majú vykonať v prílohách II, VI, VII, IX, X a XI, s prihliadnutím najmä k novým právnym predpisom spoločenstva, a ak ide o prílohu VIII, v prípade uplatnenia článku 62 a prípadne podľa informácií oznámených členskými štátmi týkajúcimi sa časti referenčných čiastok, ktoré odpovedajú platbám na plodiny na ornej pôde, ako aj čiastkam stropu, ktoré sa majú zvýšiť na základe rozdielu medzi skutočne stanovenou plochou a plochou, na ktorú sa na plodiny na ornej pôde v rokoch 2000 a 2001 vyplatili prémie, podľa článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia Komisie č. 3887/92 [51] v rozsahu základných plôch (alebo maximálne zaručené plochy pre tvrdú pšenicu) a s prihliadnutím k priemernému vnútroštátnemu výnosu použitému na výpočet prílohy VIII;

j) základné prvky identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov a ich vymedzenie;

k) akúkoľvek zmenu vykonanú v žiadosti o podporu a v oslobodení od povinnosti predložiť žiadosť o podporu;

l) pravidiel týkajúcich sa minimálneho množstva informácií, ktoré sa majú uviesť v žiadostiach o podporu;

m) pravidlá týkajúce sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste a kontrol pomocou diaľkového prieskumu zeme;

n) pravidlá týkajúce sa použitia znížení a vylúčení, ak ide o platby v prípade nedodržania povinností stanovených v článkoch 3 a 24 a v prípade nepoužitia znížení a vylúčení;

o) prípadné zmeny, ktoré sa majú vykonať v prílohe V, s prihliadnutím na kritériá podľa článku 26;

p) oznámenia medzi členskými štátmi a Komisiou;

q) opatrenia, ktoré sú zároveň nevyhnutné a riadne odôvodnené, aby sa v naliehavom prípade vyriešili praktické a zvláštne problémy, najmä problémy spojené s vykonávaním hlavy II kapitoly 4 a hlavy III kapitoly 5. Uvedené opatrenia sa môžu odchýliť od niektorých častí tohto nariadenia, avšak len v nevyhnutne nutnej miere a počas nevyhnutne nutnej lehoty.

Článok 146

Odovzdanie informácií Komisii

Členské štáty poskytnú Komisii podrobné informácie o opatreniach, ktoré prijmú na uskutočňovanie tohto nariadenia, a najmä o opatreniach, ktoré sa vzťahujú na články 5, 13, 42 a 58.

Článok 147

Zmeny nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, č. 1453/2001 a č. 1454/2001

1. Článok 6 nariadenia (EHS) č. 2019/93 sa nahrádza týmto:

"Článok 6

1. V prípade použitia vylúčenia stanoveného v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 [*] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1). z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, predloží Helénska republika Komisii program podpory tradičných činností spojených s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa v rozsahu požiadaviek na spotrebu na menších ostrovoch v Egejskom mori.

Uvedený program je vypracovaný a uskutočňovaný príslušnými orgány určenými členským štátom.

2. Spoločenstvo financuje program do výšky ročnej čiastky rovnajúcej sa súčtu prémií, ktoré boli v roku 2003 skutočne vyplatené podľa nariadenia (ES) č. 1254/1999 [**] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3., nariadenia (EHS) č. 2019/93 a nariadenia (ES) č. 2529/2001 [***] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. výrobcom usadeným na menších ostrovoch v Egejskom mori.

Komisia uvedenú čiastku zvýši, aby prihliadla rozvoj miestnej produkcie. Ročná čiastka však v žiadnom prípade neprekročí súčet stropov použiteľných v roku 2003 pre prémie na hovädzie mäso podľa tohto nariadenia, vynásobených základnými a dodatočnými prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003, a súčet všetkých práv na prémie vo vlastníctve výrobcov usadených na menších ostrovoch v Egejskom mori k 30. júnu 2003 v súlade s nariadením (ES) č. 2529/2001 a náležité pomerné časti štátnej rezervy, vynásobené prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá, schváli a pozmení program a stanoví a zvýši čiastku stanovenú v ods. 2 prvom pododseku tohto článku postupom podľa článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Komisia môže rovnakým postupom preskúmať obmedzenia uvedené v ods. 2 druhom pododseku.

4. Grécke orgány predložia každý rok do 15. apríla správu o uskutočňovanie programu."

2. Článok 9 nariadenia (ES) č. 1452/2001 sa nahrádza týmto:

"Článok 9

1. V prípade použitia vylúčenia stanoveného v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [*] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1)., predloží Francúzsko Komisii programy podpory tradičných činností spojeným s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa a opatrení na zlepšení kvality produktov v rozsahu požiadaviek na spotrebu vo francúzskych zámorských departementoch.

Uvedený program je vypracovaný a vykonávaný príslušnými orgánmi určenými členským štátom.

2. spoločenstvo financuje program do výšky ročnej čiastky rovnajúcej sa súčtu prémií, ktoré boli v roku 2003 skutočne vyplatené podľa nariadenia (ES) č. 1254/1999 [**] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3., tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 2529/2001 [***] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. výrobcom usadeným vo francúzskych zámorských departementoch.

Komisia uvedenú čiastku zvýši, aby zohľadnila rozvoj miestnej produkcie. Ročná čiastka však v žiadnom prípade neprekročí súčet stropov použiteľných v roku 2003 na prémie na hovädzie mäso podľa nariadenia (ES) č. 1452/2001, vynásobených základnými a doplnkovými prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003, a súčet všetkých práv na prémie vo vlastníctve výrobcov usadených vo francúzskych zámorských departementoch k 30. júnu 2003 v súlade s nariadením (ES) č. 2529/2001 a náležitých pomerných častí štátnej rezervy, vynásobených prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá, schváli a pozmení program a stanoví a zvýši čiastku stanovenú v ods. 2 prvom pododseku tohto článku postupom podľa článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Komisie môže rovnakým postupom preskúmať obmedzenia stanovené v ods. 2 druhom pododseku.

4. Francúzska orgány predložia každý rok do 15. apríla správu o uskutočňovaní programu."

3. Nariadenia (ES) č. 1453/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a) Článok 13 sa nahrádza týmto:

"Článok 13

1. V prípade použitia vylúčenia stanoveného v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [*] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1)., predloží Portugalská republika Komisii program podpory tradičných činností spojených s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa a opatrení na zlepšení kvality produktov v rozsahu požiadaviek na spotrebu na Madeire.

Uvedený program je vypracovaný a vykonávaný príslušnými orgánmi určenými členským štátom.

2. Spoločenstvo financuje program do výšky ročnej čiastky rovnajúcej sa súčtu prémií, ktoré sa v roku 2003 skutočne vyplatili podľa nariadenia (ES) č. 1254/1999 [**] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3.,tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 2529/2001 [***] Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 572/2003 (Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 20). pre výrobcov usadených na Madeire.

Komisia uvedenú čiastku zvýši, aby zohľadnila rozvoj miestnej produkcie. Ročná čiastka však v žiadnom prípade neprekročí súčet stropov použiteľných v roku 2003 na prémie na hovädzie mäso podľa nariadenia (ES) č. 1453/2001, vynásobených základnými a doplnkovými prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003, a súčet všetkých práv na prémie vo vlastníctve výrobcov usadených na Madeire k 30. júnu 2003 v súlade s nariadením (ES) č. 2529/2001 a náležité pomerné časti štátnej rezervy, vynásobené prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá, schváli a pozmení program a stanoví a zvýši čiastku stanovenú v ods. 2 prvom pododseku tohto článku postupom podľa článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Komisia môže rovnakým postupom preskúmať obmedzenia uvedené v ods. 2 druhom pododseku.

4. Orgány Portugalskej republiky predložia každý rok do 15. apríla správu o uskutočňovaní programu."

b) V článku 22 sa odseky 2, 3, 4 a 5 nahradzujú týmto:

"2. V prípade použitia vylúčenia stanoveného v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 predloží Portugalská republika Komisii program podpory tradičných činností spojených s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa a opatrení na zlepšenie kvality produktov.

Uvedený program je vypracovaný a vykonávaný príslušnými orgánmi určenými členským štátom.

3. Spoločenstvo financuje program do výšky ročnej čiastky rovnajúcej sa súčtu prémií, ktoré boli v roku 2003 skutočne vyplatené podľa nariadenia (ES) č. 1254/1999, podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 2529/2001 výrobcom usadeným na Azorských ostrovoch.

Komisia uvedenú čiastku zvýši, aby zohľadnila rozvoj miestnej produkcie. Ročná čiastka však v žiadnom prípade neprekročí súčet stropov použiteľných v roku 2003 na prémie na hovädzie mäso podľa tohto nariadenia, vynásobených základnými a doplnkovými prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003, a súčet všetkých práv na prémie vo vlastníctve výrobcov usadených na Azorských ostrovoch k 30. júnu 2003 v súlade s nariadením (ES) č. 2529/2001 a nariadením (ES) č. 1254/1999 pre prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka a odpovedajúcich pomerných častí štátnych rezerv vynásobených prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003.

V prípade uplatnenia článku 68 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1782/2003 môžu orgány Portugalskej republiky zvýšiť strop pre kravy bez tržnej produkcie mlieka pre Azorské ostrovy prevedením práv na prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka z vnútroštátneho stropu. V tomto prípade sa odpovedajúca čiastka prevedie zo stropu stanoveného podľa článku 68 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1782/2003 do stropu uvedeného v ods. 3 druhého pododseku tohto článku.

4. Komisia prijme podrobné pravidlá, schváli a pozmení program a stanoví a zvýši čiastku stanovenú v ods. 3 prvom pododseku tohto článku postupom podľa článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Komisia môže rovnakým postupom preskúmať obmedzenia stanovené v ods. 2 druhom pododseku.

5. Orgány Portugalskej republiky predložia každý rok do 15. apríla správu o uskutočňovaní programu.";

c) V článku 22 sa ruší odsek 6.

d) Článok 23 sa nahrádza týmto:

"Článok 23

V prechodnom období pokrývajúcom hospodárske roky 1999/2000 až 2004/2005 sa na účely rozdelenia doplnkovej dávky medzi výrobcov uvedené v článku 2 ods. 1 druhej vete nariadenia (EHS) č. 3950/92 [61] považujú za výrobcov vymedzených v článku 9 písm. c) uvedeného nariadenia len výrobcovia, ktorí sú usadení a vyrábajú na Azorských ostrovoch a ktorí uvádzajú na trh množstvo produktov prekračujúce ich referenčné množstvo zvýšené o percentný podiel uvedený v treťom pododseku.

Doplnková dávka sa hradí za množstvo prekračujúce takto zvýšené referenčné množstvo po novom pridelení nevyužitého množstva z rezervy vyplývajúcej zo zvýšenia medzi výrobcov uvedených v prvom pododseku a v pomere k referenčnému množstvu, ktoré je každému výrobcovi dostupné.

Percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku sa rovná pomeru medzi množstvom 73000 ton pre hospodárske roky 1999/2000 až 2003/2004 a 61500 ton pre hospodársky rok 2004/2005 v uvedenom poradí a referenčným množstvom dostupným pre jednotlivé poľnohospodárske podniky 31. marca 2000. Pri každom výrobcovi sa použije len na referenčný množstvo, ktoré mu bolo dostupné 31. marca 2000."

4. Nariadenie (ES) č. 1454/2001 sa mení a dopĺňa takto:

a) Článok 5 sa nahrádza týmto:

"Článok 5

1. V prípade použitia vylúčenia stanoveného v článku 70 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [*] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenia naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1)., predloží Španielske kráľovstvo Komisii program podpory tradičných činností spojených s produkciou hovädzieho a teľacieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa a opatrení na zlepšenie kvality produktov v rozsahu požiadaviek na spotrebu na Kanárskych ostrovoch.

Uvedený program je vypracovaný a vykonávaný príslušnými orgánmi určenými členským štátom.

2. Spoločenstvo financuje program do výšky ročnej čiastky rovnajúcej sa súčtu prémií, ktoré boli v roku 2003 skutočne vyplatené podľa nariadenia (ES) č. 1254/1999 [**] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3., podľa tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 2529/2001 [***] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. výrobcom usadeným na Kanárskych ostrovoch.

Komisia uvedenú čiastku zvýši, aby zohľadnila rozvoj miestnej produkcie. Ročná čiastka však v žiadnom prípade neprekročí súčet stropov použiteľných v roku 2003 na prémie na hovädzie mäso podľa nariadenia (ES) č. 1454/2001, vynásobených základnými a doplnkovými prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003, a súčet všetkých práv na prémie vo vlastníctve výrobcov usadených na Kanárskych ostrovoch 30. júna 2003 v súlade s nariadením (ES) č. 2529/2001 a náležité pomerné časti štátnej rezervy, vynásobené prémiami a platbami použiteľnými v roku 2003.

3. Komisia prijme podrobné pravidlá, schváli a pozmení program a stanoví a zvýši čiastku stanovenú v ods. 2 prvom pododseku tohto článku postupom podľa článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Komisia môže rovnakým postupom preskúmať obmedzenia stanovené v ods. 2 druhom pododseku.

4. Orgány Španielskeho kráľovstva predložia každý rok do 15. apríla správu o uskutočňovaní programu."

b) Článok 6 sa ruší.

Článok 148

Zmeny nariadenia (ES) č. 1868/94

Nariadenia (ES) č. 1868/94 sa mení a dopĺňa takto:

1. Vkladá sa nový článok 4a, ktorý znie:

"Článok 4a

Minimálna cena za zemiaky určené na výrobu škrobu sa stanovuje na 178,31 EUR/t od hospodárskeho roku 2004/2005.

Uvedená cena sa vzťahuje na množstvo zemiakov dodaných do závodu, ktoré je potrebné na výrobu jednej tony škrobu.

Minimálna cena sa upraví podľa obsahu škrobu v zemiakoch."

2. Článok 5 sa nahrádza týmto:

"Článok 5

Podnikom vyrábajúcim zemiakový škrob vyplatí prémia v výške 22,25 EUR/t vyrobeného zemiakového škrobu pre množstvo zemiakového škrobu, ktoré je v rámci limitu kvóty uvedenej v článku 2 ods. 2 alebo, ak tieto podniky zaplatia výrobcom zemiakov minimálnu cenu uvedenú v článku 4a za všetky zemiaky, ktoré sú potrebné na výrobu škrobu až do limitu kvóty."

3. Článok 7 sa nahrádza týmto:

"Článok 7

Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na výrobu zemiakového škrobu v podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje článok 2 ods. 2 tohto nariadenia a ktoré nenakupujú zemiaky, pre ktoré výrobcovia nevyužívajú platbu stanovenú v článku 93 nariadenia (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [65]

Článok 149

Zmeny nariadenia (ES) č. 1251/1999

Nariadenie (ES) č. 1251/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 4 ods. 3 sa prvá zarážka nahrádza týmto:

"pre bielkovinové plodiny:

- 63,00 EUR/t počínajúc hospodárskym rokom 2004/2005;".

2. V článku 4 ods. 4 sa čiastka "19 EUR/t" nahrádza čiastkou "24 EUR/t".

3. V článku 5:

a) sa prvý pododsek nahrádza týmto:

"Príplatok na platbe na plochu vo výške 313 EUR na hektár pre hospodársky rok 2004/2005 sa vypláca do maximálnej výšky stanovenej v prílohe III na plochu určenú pre tvrdú pšenicu v tradičných produkčných oblastiach uvedených v prílohe II.";

b) štvrtý pododsek sa nahrádza týmto:

"V regiónoch, kde je produkcia tvrdej pšenice dobre zavedená, okrem regiónov uvedených v prílohe II, sa poskytuje zvláštne podpora v výške 93 EUR na hektár pre hospodársky rok 2004/2005 v rozsahu množstva hektárov stanoveného v prílohe IV."

Článok 150

Zmeny nariadenia (ES) č. 1254/1999

Nariadenie (ES) č. 1254/1999 sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku 10 ods. 1 druhom pododseku sa percentuálna sadzba "20 %" nahrádza percentuálnou sadzbou "40 %".

2. V prílohe I v tabuľke týkajúcej sa zvláštnej prémie sa údaj odpovedajúci Rakúsku nahrádza údajom "373400".

3. V prílohe II v tabuľke týkajúcej sa prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka sa údaje pre Rakúsko a Portugalsko nahrádzajú údajmi "375000" pre Rakúsko a "416539" pre Portugalsko.

Článok 151

Zmeny nariadenia (ES) č. 1673/2000

Nariadenie (ES) č. 1673/2000 sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a) V odseku 2 sa písmeno a) nahrádza týmto:

"a) "poľnohospodárom" poľnohospodár podľa definície článku 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [66]."

b) V odseku 3 sa slová "nariadením (ES) č. 1251/1999" nahradzujú slovami "článkom 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003".

2. V článku 5 ods. 2 prvej a druhej zarážke sa slová "v článku 5a nariadenia (ES) č. 1251/1999" nahradzujú slovami "v článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003".

Článok 152

Zmeny ďalších nariadení

Rušia sa tieto ustanovenia:

a) článok 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71;

b) články 3 až 25 nariadenia (ES) č. 1254/1999;

c) články 3 až 11 nariadenia (ES) č. 2529/2001.

Článok 153

Zrušenia

1. Ruší sa nariadenie (EHS) č. 3508/92. Použije sa však na žiadosti o priame platby pre kalendárne roky predchádzajúce roku 2005.

2. Nariadenia (ES) č. 1017/94 sa ruší od 1. januára 2005.

3. Nariadenie (ES) č. 1577/96 a nariadenie (ES) č. 1251/1999 sa rušia. Použijú sa však na hospodársky rok 2004/2005.

4. Nariadenie (ES) č. 1259/1999 sa ruší od 1. mája 2004. Články 2a a 11 nariadenia (ES) č. 1259/1999 a na účely použitia týchto článkov príloha uvedeného nariadenia sa však ďalej bude uplatňovať až do 31. decembra 2005. Až do 31. decembra 2004 sa taktiež použijú články 3, 4 a 5 a na účely použitia týchto článkov príloha uvedeného nariadenia (ES) č. 1259/1999.

5. Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 154

Prechodné ustanovenia pre zjednodušený režim

Ak členský štát použije zjednodušený režim uvedený v článku 2a nariadenia (ES) č. 1259/1999, použijú sa tieto ustanovenia:

a) rok 2003 je posledným rokom, počas ktorého môžu účastníci podať nové žiadosti;

b) účastníci ďalej dostávajú čiastku stanovenú v rámci zjednodušeného režimu až do roku 2005;

c) kapitoly 1 a 2 hlavy II tohto nariadenia sa nepoužijú na čiastky poskytnuté v rámci zjednodušeného režimu v prípade účasti v uvedenom režime;

d) poľnohospodári, ktorí sa účastnia zjednodušeného režimu, nie sú oprávnení žiadať o jednotnú platbu, pokiaľ sa účastnia zjednodušeného režimu. V prípade žiadosti o režim jednotnej platby sa čiastka poskytnutá v rámci zjednodušeného režimu zahrnuje do referenčnej čiastky uvedenej v článku 37 tohto nariadenia a vypočíta sa a upraví v súlade s hlavou III kapitoly 2 tohto nariadenia.

Článok 155

Iné prechodné pravidlá

Ďalšie opatrenia požadované na uľahčenie prechodu na jednej strane od ustanovení stanovených v nariadeniach uvedených v článkoch 152 a 153 k ustanoveniam podľa tohto nariadenia, najmä ustanoveniam, ktoré sú spojené s použitiam článkov 4 a 5 a prílohy nariadenia (ES) č. 1259/1999, ako aj článku 6 nariadenia (ES) č. 1251/1999, a na strane druhej od ustanovení, ktoré sú spojené s plánmi na zlepšenie stanovenými v nariadení (EHS) č. 1035/72, k ustanoveniam uvedeným v článkoch 83 až 87 tohto nariadenia, môžu sa prijať postupom podľa článku 144 ods. 2 tohto nariadenia. Nariadenia a články uvedené v článkoch 152 a 153 sa naďalej použijú na stanovenie referenčných čiastok uvedených v prílohe VII.

Článok 156

Účinnosť a použiteľnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Použije sa od dňa nadobudnutia účinnosti okrem týchto výnimiek:

a) kapitoly 4 a 5 hlavy II sa použijú na žiadosti o platby predložené od kalendárneho roku 2005. Ustanovenia článku 28 ods. 2 sa však použijú pre žiadosti o platby podľa hlavy IV kapitol 1 až 7 od dňa 1. januára 2004;

b) hlava IV kapitol 1, 2, 3 a 6 a článok 149 sa použijú od hospodárskeho roku 2004/2005;

c) kapitoly 4, 5 a 7 hlavy IV a článok 150 sa použijú od dňa 1. januára 2004;

d) hlava II kapitola I článok 20, hlava III, hlava IV kapitola 8, 10, 11, 12 a 13 a článok 147 sa použijú od dňa 1. januára 2005, okrem článku 147 ods. 3 písm. d), ktorý sa použije od dňa 1. apríla 2003;

e) hlava IV kapitoly 9 sa použije od hospodárskeho roku 2005/2006;

f) články 151 a 152 sa použijú od dňa 1. januára 2005, okrem článku 152 písm. a), ktorý sa použije od hospodárskeho roku 2005/2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Stanovisko z 5. júna 2003 (doteraz neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. EÚ C 208, 3.9.2003, s. 64.

[3] Stanovisko z 2. júla 2003 (doteraz neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1244/2001 (Ú. v. ES L 173, 27.6.2001, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[6] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 495/2001 (Ú. v. ES L 72, 14.3.2001, s. 6).

[7] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[8] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 651/2002 (Ú. v. ES L 101, 17.4.2002, s. 3).

[9] Ú. v. ES L 197, 30.7.1994, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 962/2002 (Ú. v. ES L 149, 7.6.2002, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 26.

[11] Ú. v. ES L 112, 3.5.1994, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2582/2001 (Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 5).

[12] Ú. v. ES L 206, 16.8.1996, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 811/2000 (Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 1).

[13] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1038/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 16).

[14] Ú. v. ES L 246, 5.11.1971, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 154/2002 (Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 18).

[15] Ú. v. ES L 184, 27.7.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 442/2002 (Ú. v. ES L 68, 12.3.2002, s. 4).

[16] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

[17] Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 11.

[18] Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1922/2002 (Ú. v. ES L 293, 29.10.2002, s. 11).

[19] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3.

[20] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[21] Ú. v. ES L 355, 15.12.1992, s. 32. Smernica zmenená a doplnená aktom pristúpenia z roku 1994.

[22] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[23] Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1513/2001 (Ú. v. ES L 201, 26.7.2001. s. 4).

[24] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1257/1999 (Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80).

[25] Ú. v. ES L 132, 23.5.1990, s. 17. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3).

[26] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

[27] Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 453/2002 (Ú. v. ES L 72, 14.3.2002, s. 9).

[28] Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 806/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5.2003, s. 1).

[29] Ú. v. ES L 118, 20.5.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1363/95 (Ú. v. ES L 132, 16.6.1995, s. 8).

[30] Ú. v. ES L 123, 17.5.2003, s. 42.

[31] Ú. v. ES L 405, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 572/2003 (Ú. v. ES L 82, 29.3.2003, s. 20).

[32] Pozri stranu 123 tohto úradného vestníka.

[33] Nariadenie Komisie (ES) č. 2316/1999 z 22. októbra 1999, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1251/1999 o režime podpôr pre výrobcov niektorých plodín na orné pôde (Ú. v. ES L 280, 30.10.1999, s. 43). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1035/2003 (Ú. v. ES L 150, 18.6.2003, s. 24).

[35] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[37] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1105/2003 (Ú. v. ES L 158, 27.6.2003, s. 3).

[43] Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym nebo tyreostatickým účinkom a beta-sympatomimatík v chovoch zvierat a o zrušení smerníc 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3).

[48] Smernica Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o kontrolných opatreniach u niektorých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Ú. v. ES č. 125, 23.5.1996, s. 1). Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

[49] Ú. v. ES L 147, 18.6.1993, s. 25.

[50] Nariadenie Komisie (EHS) č. 3887/92 z 23. decembra 1992, ktorým sa stanovia vykonávacie pravidlá k integrovanému administratívnemu a kontrolnému systému pre niektoré režimy podpôr Spoločenstva (Ú. v. ES L 391, 31.12.1992, s. 36). Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 2419/2001 (Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 11).

[51] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

[61] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

[65] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1."

[66] Každý z týchto departementov sa môže priradiť k jednému z uvedených regiónov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam priamych platieb uvedených v článku 1

Odvetvie | Právny základ | Poznámky |

Jednotná platba | Hlava III tohto nariadenia | Oddelená platba (pozri príloha VI) |

Pšenica tvrdá | Hlava IV kapitola 1 tohto nariadenia | Podpora na plochu (prémie na kvalitu) |

Bielkovinové plodiny | Hlava IV kapitola 2 tohto nariadenia | Podpora na plochu |

Ryže | Hlava IV kapitola 3 tohto nariadenia | Podpora na plochu |

Škrupinové ovocie | Hlava IV kapitola 4 tohto nariadenia | Podpora na plochu |

Energetické plodiny | Hlava IV kapitola 5 tohto nariadenia | Podpora na plochu |

Zemiaky určené na výrobu škrobu | Hlava IV kapitola 6 tohto nariadenia | Podpora produkcie |

Mlieko a mliečne výrobky | Hlava IV kapitola 7 tohto nariadenia | Prémie na mliečne výrobky a dodatočná platba |

Plodiny na ornej pôde vo Fínsku a v niektorých regiónoch Švédska | Hlava IV kapitola 8 tohto nariadenia | Zvláštne regionálne podpora na plodiny na ornej pôde |

Osivá | Hlava IV kapitola 9 tohto nariadenia | Podpora produkcie |

Plodiny na ornej pôde | Hlava IV kapitola 10 tohto nariadenia | Podpora na plochu, včítane platieb za vyňatie pôdy z produkcie, platby za silážne krmivo, doplnkové čiastky, ako aj príplatok a zvláštna podpora na tvrdú pšenicu |

Ovce a kozy | Hlava IV kapitola 11 tohto nariadenia | Prémie na bahnice a kozy, doplnková prémie a niektoré dodatkové platby |

Hovädzie a teľacie mäso | Hlava IV kapitola 12 tohto nariadenia | Zvláštne prémie, prémie na porážky mimo sezónu, prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka (včítane toho, ak sa vyplatí na jalovice, a včítane dodatkovej vnútroštátnej prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka v prípade spolufinancovania), porážková prémia, extenzifikačná prémia, dodatkové platby |

Strukoviny pestované na zrno | Hlava IV kapitola 13 tohto nariadenia | Podpora na plochu |

Zvláštne druhy poľnohospodárskej činnosti a kvalitná produkcia | Článok 69 tohto nariadenia | |

Sušené krmivá | Článku 71 ods. 2 druhý pododsek tohto nariadenia | |

Režim pre malých poľnohospodárov | Článok 2 nariadenia (ES) č. 1259/1999 | Prechodne: podpora na plochu pre poľnohospodárov, ktorí dostávajú menej ako 1250 |

Olivový olej | Článku 5 ods. 1 nariadenia 136/66/EHS | Podpora produkcie |

Priadka morušová | Nariadenie (EHS) č. 845/72, článok 1 | Podpora chovu |

Banány | Článok 12 nariadenia (EHS) č. 404/93 | Podpora produkcie |

Sušené hrozienka | Článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 | Podpora na plochu |

Tabak | Článok 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92 | Podpora produkcie |

Chmeľ | Nariadenia (EHS) č. 1696/71, článok 12Nariadenia (EHS) č. 1098/98 | Podpora na plochuLen platby pre dočasné vyradenie z užívania |

POSEIDOM | Článok 9, článku 12 ods. 2 a článok 16 nariadenia (ES) č. 1452/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso; cukor; zelená vanilka |

POSEIMA | Články 13, 16 a 17 a článku 28 ods. 1, článok 21, článku 22 ods. 2, 3, 4 a 7, článok 27, článok 29 a článku30 ods.1, 2 a 4 nariadenia (ES) č. 1453/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso; mlieko; zemiaky; cukor; prútie; ananás; tabak; sadbové zemiaky; čakanka a čaj |

POSEICAN | Články 5, 9 a 14 nariadenia (ES) č. 1454/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso; ovce a kozy; zemiaky |

Ostrovy v Egejskom mori | Články 6, 8, 11 a 12 nariadenia (EHS) č. 2019/93, | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso; zemiaky; olivy; med |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 12 ods. 2

(v miliónoch EUR) |

Členský štát | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Belgicko | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Dánsko | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |

Nemecko | 40,4 | 54,6 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |

Grécko | 40,4 | 53,9 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |

Španielsko | 55,1 | 74,3 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |

Francúzsko | 51,4 | 68,7 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 |

Írsko | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |

Taliansko | 62,3 | 83,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

Luxembursko | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Holandsko | 6,8 | 9,2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

Rakúsko | 12,4 | 17,1 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |

Portugalsko | 11,3 | 15,4 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |

Fínsko | 8,0 | 10,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |

Švédsko | 6,6 | 8,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

Spojené kráľovstvo | 17,7 | 23,6 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Základné požiadavky týkajúce sa správy, uvedenej v článkoch 3 a 4

A. Uplatniteľné od 1. 1. 2005

Životné prostredie

1. | Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúcich vtákov (Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1) | Článok 3, článok 4 ods. 1, 2 a 4, články 5, 7 a 8 |

2. | Smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečisťovaním niektorými nebezpečnými látkami (Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43) | Články 4 a 5 |

3. | Smernica 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, a najmä pôdy pri používaní kalov z čistiarní odpadových vôd v poľnohospodárstva (Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6) | Článok 3 |

4. | Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1) | Články 4 a 5 |

5. | Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7) | Články 6, 13 a 15 a článok 22 písm. b) |

Verejné zdravie a zdravie zvieratIdentifikácia a evidencia zvierat

6. | Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a evidencii zvierat (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32) | Články 3, 4 a 5 |

7. | Nariadenia Komisie (ES) č. 2629/97 z 29. decembra 1997, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 820/97, ak ide o ušné značky, evidenciu hospodárstva a pasy v rámci systému identifikácie a evidencie dobytka (Ú. v. ES L 354, 30.12.1997, s. 19) | Články 6 a 8 |

8. | Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 z 17. júla 2000 o systému identifikácie a registrácie dobytka, o označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1) | Články 4 a 7 |

B. Uplatniteľné od 1. 1. 2006

Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín

9. | Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1) | Článok 3 |

10. | Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-sympatomimetík v chovoch zvierat a o zrušení smerníc 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3) | Články 3, 4, 5 a 7 |

11. | Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje sa Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy týkajúce sa bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1) | Články 14 a 15, článok 17 ods. 1, články 18, 19 a 20 |

12. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001 o stanovení pravidiel prevencie, tlmenia a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1) | Články 7, 11, 12, 13 a 15 |

Oznamovanie chorôb

13. | Smernica Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorou sa zavádzajú opatrenia spoločenstva pre tlmenie slintavky a krívačky (Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11) | Článok 3 |

14. | Smernica Rady 92/119/EHS z 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú obecné opatrenia spoločenstva na tlmenie niektorých chorôb zvierat a zvláštne opatrenie týkajúce sa vezikulárnej choroby prasiat (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69) | Článok 3 |

15. | Smernice Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000, ktorou sa stanovujú zvláštne ustanovenia týkajúce sa tlmenie a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74) | Článok 3 |

C. Uplatniteľné od 1. 1. 2007

Starostlivosť o zvieratá

16. | Smernica Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu teliat (Ú. v. ES L 340, 11.12.2000, s. 28) | Články 3 a 4 |

17. | Smernica Rady 91/630/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu prasiat (Ú. v. ES L 340, 11.12.2000, s. 33) | Článok 3 a článok 4 ods. 1 |

18. | Smernica Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23) | Článok 4 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa článku 5

Téma | Štandardy |

Erózie pôdy: Ochrániť pôdu pomocou vhodných opatrení | Minimálne krytie pôdyMinimálna správa pôdy zarážajúce špecifické miestne podmienkyZadržovacie terasy |

Organické zložky pôdy: Zachovať úrovne organických zložiek pôdy pomocou vhodných praktík | Prípadné štandardy pre striedanie plodínSpráva polí so strniskom |

Štruktúra pôdy: Zachovať štruktúru pôdy pomocou vhodných opatrení | —Používanie vhodných strojov |

Minimálna miera údržby: Zaistiť minimálnu úroveň údržby a zabrániť zhoršeniu stanovíšť | Minimálna miera intenzity chovu a/alebo vhodné režimyOchrániť stále pasienkyZachovať krajinné znakyZabrániť prenikaniu nežiadúcej vegetácie na poľnohospodársku pôdu |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Povolené režimy podpory uvedené v článku 26

Odvetvie | Právny základ | Poznámky |

Sušené hrozienka | Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 | Podpora na plochu |

Tabak | Článok 3 nariadenia (EHS) č. 2075/92 | Podpora produkcie |

Chmeľ | Článok 12 nariadenia (EHS) č. 1696/71, nariadenia (EHS) č. 1098/98 | Podpora na plochu Len platby pre dočasné vyradenie z užívania a na vyklčovanie |

Agroenvironmentálne odvetvie | Hlava II kapitola VI (články 22 až 24) a článok 55 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 | Podpora na plochu |

Lesníctvo | Článok 31 a článok 55 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 | Podpora na plochu |

Znevýhodnené oblasti a oblasti s ekologickými obmedzeniami | Hlava II kapitola V (články 13 až 21) a článok 55 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 | Podpora na plochu |

Olivový olej | Článok 5 ods. 1 nariadenia č. 136/66/EHS | Podpora produkcie |

Bavlna | Článok 8 nariadenia (ES) č. 1554/95 | Podpora produkcie |

Sušené krmivá | Články 10 a 11 nariadenia (ES) č. 603/95 | Podpora produkcie |

Citrusové plody na spracovanie | Článok 1 nariadenia (ES) č. 2202/96 | Podpora produkcie |

Rajčiaky na spracovanie | Článok 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 | Podpora produkcie |

Víno | Články 11 až 15 nariadenia (ES) č. 1493/1999 | Podpora na reštrukturalizáciu |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Zoznam priamych platieb spojených s jednotnou platbou uvedenou v článku 33

Odvetvie | Právny základ | Poznámky |

Plodiny na ornej pôde | Články 2, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999 | Podpora na plochu, včítane platieb za vyňatie pôdy z produkcie, platby za siláž, doplnkové čiastky, ako aj príplatok a zvláštna podpora na tvrdú pšenicu |

Zemiakový škrob | Článok 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1766/92 | Platba pre poľnohospodárov, ktorí produkujú zemiaky určené na výrobu škrobu |

Strukoviny pestované na zrno | Článok 1 nariadenia (ES) č. 1577/96 | Podpora na plochu |

Ryže | Článok 6 nariadenia (ES) č. 3072/95 | Podpora na plochu |

Osivá | Článok 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71 | Podpora produkcie |

Hovädzie a teľacie mäso | Články 4, 5, 6, 10, 11, 13 a 14 nariadenia (ES) č. 1254/1999 | Zvláštne prémie, prémie na porážky mimo sezónu, prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka (včítane toho, ak sa vyplatí na jalovice, a včítane dodatkovej vnútroštátnej prémie na kravy bez tržnej produkcie mlieka v prípade spolufinancovania), porážková prémia, extenzifikačná prémia, dodatkové platby |

Mlieko a mliečne výrobky | Hlava IV kapitola 7 tohto nariadenia | Prémie pre mliečne výrobky a dodatkové platby |

Ovce a kozy | Článok 5 nariadenia (ES) č. 2467/98, článok 1 nariadenia (EHS) č. 1323/90, články 4 a 5 a článku 11 ods. 1 a 2 prvá, druhá a štvrtá zarážka nariadenia (ES) č. 2529/2001 | Prémie na bahnice a kozy, doplnková prémie a niektoré dodatkové platby |

POSEIDOM | Článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1452/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso |

POSEIMA | Článok 13 ods. 2 a 3, článok 22 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1453/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso |

POSEICAN | Článok 5 ods. 2 a 3, článok 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1454/2001 | Odvetvie: hovädzie a teľacie mäso; ovce a kozy |

Ostrovy v Egejskom mori | Článok 6 ods. 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2019/93 | Sektory: hovädzie a teľacie mäso |

Sušené krmivá | Článok 3 nariadenia (EHS) č. 603/95 | Platba na spracované produkty (používaná v súlade s prílohou VII bodom D tohto nariadenia) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

Výpočet referenčnej čiastky podľa článku 37

A. Podpory na plochu

1. Ak poľnohospodár dostal podpory na plochu, vynásobí sa počet hektárov, zaokrúhlený na dve desatinné miesta, na ktorý sa na každý rok referenčného obdobia poskytla platba, čiastkami uvedenými ďalej.

1.1. Pre obilniny včítane tvrdej pšenice, olejnaté semena, bielkovinové plodiny, ľanové semená, ľan a konope pestované na vlákno, siláž a pôdu vyňatú z produkcie:

- 63 EUR/t vynásobené priemerným výnosom pre obilniny v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1251/1999, stanoveným v regionalizačnom pláne pre príslušný región pre kalendárny rok 2002.

Toto pravidlo sa použije, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia stanovené členskými štátmi podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1251/1999.

Odlišne od článku 38 sa priemer pre ľan a konope vypočíta na základe počtu hektárov, na ktoré sa poskytla platba počas kalendárnych rokov 2001 a 2002.

1.2. Pre ryžu:

- 102 EUR/t vynásobené nasledujúcimi priemernými výnosmi:

Členské štáty | Výnosy (t/ha) |

Španielsko | 6,35 |

Francúzsko

—metropolitné územia | 5,49 |

—Francúzska Guyana | 7,51 |

Grécko | 7,48 |

Taliansko | 6,04 |

Portugalsko | 6,05 |

1.3. Pre strukoviny pestované na zrno:

- pre šošovicu a cícer 181 EUR/ha,

- pre viku 175,02 EUR/ha v roku 2000, 176,60EUR/ha v roku 2001 a 150,52 EUR/ha v roku 2002.

2. Ak poľnohospodár dostal príplatok alebo zvláštnu podporu na tvrdú pšenicu, vynásobí sa počet hektárov, zaokrúhlený na dve desatinné miesta, pre ktorý sa na každý rok referenčného obdobia poskytla platba, čiastkami ďalej uvedenými:

V oblastiach uvedených v prílohe II nariadenia (ES) č. 1251/1999 a v prílohe IV nariadenia (ES) č. 2316/1999:

- 291 EUR/ha u jednotnej platby, ktoré sa má poskytnúť pre kalendárny rok 2005,

- 285 EUR/ha u jednotnej platby, ktoré sa má poskytnúť pre kalendárny rok 2006 a nasledujúce kalendárne roky.

V oblastiach uvedených v prílohe V nariadenia (ES) č. 2316/1999:

- 46 EUR/ha u jednotnej platby, ktorá sa má poskytnúť na kalendárny rok 2005.

3. Na účely predchádzajúcich bodov sa "počtom hektárov" rozumie stanovený počet hektárov odpovedajúci rôznym druhom podpory uvedeným v prílohe VI tohto nariadenia, pre ktoré sa dodržali všetky podmienky stanovené v pravidlách na poskytovanie podpory, s prihliadnutím na uplatnenie článku 2 ods. 4 a článku 5 nariadenia (ES) č. 1251/1999. Ak ide o ryžu, pokiaľ odlišne od článku 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 3072/95 plocha určená pre ryžu v jednom členskom štáte prekročí počas referenčného obdobia maximálne zaručenú plochu pre príslušné obdobia, čiastka na hektár sa pomerne zníži.

B. Platby na zemiakový škrob

Ak poľnohospodár dostal platbu na zemiakový škrob, vypočíta sa čiastka tak, že sa počet ton, na ktorý sa platba poskytla, vynásobí 44,22 EUR za tonu zemiakového škrobu na každý rok referenčného obdobia. Členské štáty vypočítajú počet hektárov, ktoré sa majú zahrnúť do výpočtu jednotnej platby, pomerne na počte ton vyrobeného zemiakového škrobu, pre ktorý sa na každý rok referenčného obdobia poskytla podpora podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1766/92, v rozsahu základnej plochy, ktorú má stanoviť Komisia na základe počtu hektárov, ktorý oznámia členské štáty a na ktoré sa vzťahuje zmluva o pestovaní počas referenčného obdobia.

C. Prémie a príplatky na zvieratá

Ak poľnohospodár dostal prémie a/alebo príplatky na zvieratá, vypočíta sa čiastka vynásobením počtu stanovených zvierat, na ktoré sa platba na každý rok referenčného obdobia poskytla, čiastkami za kus stanovenými za kalendárny rok 2002 v odpovedajúcich článkoch uvedených v prílohe VI s prihliadnutím na uplatnenia článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2 a článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999, ako aj článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2529/2001.

Odlišne od článku 38, ak ide o dodatkové platby poskytnuté na ovce a kozy podľa článku 11 ods. 2 prvej, druhej a štvrtej zarážky nariadenia (ES) č. 2529/2001, vypočíta sa priemer na základe počtu zvierat, na ktoré sa platba poskytla počas kalendárneho roku 2002.

Platby podľa článku 4 ods. 2 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa však neberú do úvahy.

Navyše, odlišne od článku 38, v prípade uplatnenia článku 32 ods. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 2342/1999 a článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1458/2001, nesmie byť počet zvierat, ktoré sa majú vziať do úvahy pre výpočet referenčnej čiastky a pre ktoré sa platba poskytla v roku, počas ktorého sa uvedené opatrenia uplatnili, vyššia ako priemerný počet zvierat, na ktoré sa platba poskytla v roku/rokoch, počas ktorých sa takéto opatrenia neuplatnili.

D. Sušené krmivá

Ak poľnohospodár dodal krmivo v rámci zmluvy, ako je stanovené v článku 9 písm. c) nariadenia (ES) č. 603/95, alebo predložil prehlásenie o rozlohe plochy podľa článku 10 toho istého nariadenia, vypočítajú členské štáty čiastku, ktorá sa má zahrnúť do referenčnej čiastky, pomerne od počtu ton vyprodukovaných sušených krmív, pre ktorý sa na každý rok referenčného obdobia poskytla podpora podľa článku 3 uvedeného nariadenia, a v rozsahu týchto stropov vyjadrených v miliónoch EUR:

Členský štát | Strop pre krmivá spracované na produkty uvedené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 603/95 (dehydratované krmivá) | Strop pre krmivá spracované na produkty uvedené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 603/95 (krmivá usušené na slnku) | Strop celkom |

HUBL | 0,049 | | 0,049 |

Dánsko | 5,424 | | 5,424 |

Nemecko | 11,888 | | 11,888 |

Grécko | 1,101 | | 1,101 |

Španielsko | 42,124 | 1,951 | 44,075 |

Francúzsko | 41,155 | 0,069 | 41,224 |

Írsko | 0,166 | | 0,166 |

Taliansko | 17,999 | 1,586 | 19,585 |

Holandsko | 6,804 | | 6,804 |

Rakúsko | 0,070 | | 0,070 |

Portugalsko | 0,102 | 0,020 | 0,122 |

Fínsko | 0,019 | | 0,019 |

Švédsko | 0,232 | | 0,232 |

Spojené kráľovstvo | 1,950 | | 1,950 |

Členské štáty vypočítajú počet hektárov, ktorý sa má zahrnúť do výpočtu referenčných čiastok, pomerne na počtu ton vyprodukovaných sušených krmív, na ktoré sa na každý rok referenčného obdobia poskytla podpora podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 603/95, a v rozsahu základnej plochy, ktorú má stanoviť Komisia na základe počtu hektárov, ktorý oznámia členské štáty a na ktorý sa vzťahuje zmluva o pestovaní alebo prehlásení o rozlohe plochy počas referenčného obdobia.

E. Regionálne podpory

V príslušných regiónoch sa do výpočtu referenčnej čiastky zahŕňajú tieto čiastky:

- 24 EUR za tonu vynásobená výnosy použitými pre platby na plochu, ak ide o obilniny, olejnaté semena, ľanové semená, ľan a konope pestované na vlákno v regiónoch uvedených v článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1251/1999,

- čiastka za kus, ako je stanovené v článku 9 ods.1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1452/2001, článku 13 ods. 2 a 3 a článku 22 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1453/2001, článku 5 ods. 2 a 3, článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1454/2001 vynásobená počtom zvierat, pre ktoré sa taká platba poskytla v roku 2002,

- čiastka za kus, ako je stanovené v článku 6 ods. 2 a 3 nariadenia (EHS) č. 2019/93 vynásobená počtom zvierat, pre ktorý sa taká platba poskytla v roku 2002.

F. Podpory produkcie osív

Ak poľnohospodár dostal podporu pre produkciu osív, vypočíta sa čiastka vynásobením počtu ton, pre ktorý sa taká platba na každý rok referenčného obdobia poskytla, čiastkou za tonu stanovenou v súlade s článkom 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71. Členské štáty vypočítajú počet hektárov, ktorý sa má zahrnúť do výpočtu jednotnej platby, pomerne na ploche prijatej pre certifikáciu, pre ktoré sa na každý rok referenčného obdobia poskytla podpora stanovená v článku 3 nariadenia (EHS) č. 2358/71, a v rozsahu základnej plochy, ktorú má stanoviť Komisia na základe celkovej plochy prijatej pre certifikáciu, ktorú oznámia Komisii v súlade s nariadením (EHS) č. 3083/73. Uvedená celková plocha nezahŕňa plochu prijatú pre certifikáciu, ak ide o ryžu (Oryza sativa L.), pšenicu špaldovú (Triticum spelta L.), ako aj ľan priadny a ľan olejnatý (Linum usitatissimum L.) a konope (Cannabis sativa L.), ktoré už byli oznámené ako plodiny na ornej pôde.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 41

(v miliónoch EUR) |

Členský štát | 2005 | 2006 | 2007 |

Belgicko | 411 | 411 | 528 |

Dánsko | 838 | 838 | 996 |

Nemecko | 4479 | 4479 | 5468 |

Grécko | 837 | 834 | 856 |

Španielsko | 3244 | 3240 | 3438 |

Francúzsko | 7199 | 7195 | 8055 |

Írsko | 1136 | 1136 | 1322 |

Taliansko | 2539 | 2530 | 2882 |

Luxembursko | 27 | 27 | 37 |

Holandsko | 386 | 386 | 779 |

Rakúsko | 613 | 613 | 711 |

Portugalsko | 452 | 452 | 518 |

Fínsko | 467 | 467 | 552 |

Švédsko | 612 | 612 | 729 |

Spojené kráľovstvo | 3350 | 3350 | 3868 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

Zoznam plodín na ornej pôde uvedených v článku 66

Kód KN | Popis |

I.OBILNINY

10011000 | Pšenica tvrdá |

100190 | Ostatná pšenica a súraž, okrem pšenice tvrdej |

10020000 | Raž |

100300 | Jačmeň |

10040000 | Ovos |

1005 | Kukurice |

100700 | Zrno ciroku |

1008 | Pohanka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny |

07099060 | Kukurica cukrová |

II.OLEJNATÁ SEMENA

120100 | Sójové boby |

ex120500 | Semená repky a repice |

ex12060010 | Slnečnicové semená |

III.BIELKOVINOVÉ PLODINY

071310 | Hrach |

071350 | Bôb a konský bôb |

ex12092950 | Semená vlčieho bôbu |

IV.ĽAN

ex120400 | Ľanové semená (Linum usitatissimumL.) |

ex53011000 | Ľan, surový alebo rosený, pestovaný na vlákno (Linum usitatissimumL.) |

V.KONOPE

ex53021000 | Konope, surové alebo máčané, pestované na vlákno (Cannabis sativaL.) |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

Tradičné produkčné oblasti tvrdej pšenice podľa článku 74

GRÉCKO

Nomoi (prefektúry) týchto regiónov

Stredné Grécko

Peloponéz

Jónske ostrovy

Solúnsko

Macedónia

Ostrovy v Egejskom mori

Trácia

ŠPANIELSKO

Provincie

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Cordóba

Granada

Huelva

Jaén

Malaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragóza

RAKÚSKO

Pannonia:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (oblasti roľníckych združení)

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. Gebiete der Bezirksreferate (oblastné referáty)

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (oblasti agrárnej komory)

1007 Wien

FRANCÚZSKO

Regióny

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Departementy [1]

Ardèche

Drôme

TALIANSKO

Regióny

Abruzzo

Basilikata

Kalábria

Kampánia

Latium

Marche

Molise

Umbria

Apulia

Sardínia

Sicília

Toskánsko

PORTUGALSKO

Kraje

Santarém

Lisabon

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro

[1] Každý z týchto departementov sa môže priradiť k jednému z uvedených regiónov.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

Zoznam druhov osív uvedených v článku 99

(EUR/100 kg) |

Kód KN | Popis | Výška podpory |

1.Obilniny

10019010 | Tritium speltaL. | 14,37 |

10061010 | Oryza sativaL. | |

—dlhozrnné odrody, ktorých semená sú viac ako 6,0 milimetrov dlhé, a pomer medzi ich dĺžkou a šírkou je minimálne 3 | 17,27 |

—ostatné odrody, ktorých dĺžka semien presahuje, nepresahuje alebo sa rovná 6,0 milimetrom, a pomer medzi ich dĺžkou a šírkou je maximálne 3 | 14,85 |

2.Olejniny

ex12040010 | Linum usitatissimum L.(ľan pestovaný na vlákno) | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L.(ľanové semená) | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativa L.(odrody s obsahom tetrahydrokannabinolu maximálne 0,2 %) | 20,53 |

3.Zrniny

ex12092910 | Agrostis caninaL. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stoloniferaL. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillarisL. | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius(L.) P. Beauv. ex J.S. a NA.B. Prest. | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerataL. | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinaceaSchreb. | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovinaL. | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensisHuds. | 43,59 |

12092315 | Festuca rubraL. | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorumLam. | 21,13 |

12092590 | Lolium perenneL. | 30,99 |

ex12092980 | Lolium x boucheanumKunth | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolinii(DC) | 50,96 |

12092600 | Phleum pratenseL. | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralisL. | 38,88 |

12092400 | Poa pratensisL. | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustrisa Poa trivialisL. | 38,88 |

4.Strukoviny

ex12092980 | Hedysarum coronariumL. | 36,47 |

ex12092980 | Medicago lupulinaL. | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativaL. (ekotypy) | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativaL. (odrody) | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifoliaScop. | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativumL. (partim) (hrách setý) | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinumL. | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridumL. | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatumL. | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratenseL. | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repensL. | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repensL. var. giganteum | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resupinatumL. | 45,76 |

ex07135010 | Vicia fabaL. (partim) (bob polný) | 0 |

ex12092910 | Vicia sativaL. | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosaRoth. | 24,03 |

--------------------------------------------------