32003R1749Uradni list L 251 , 03/10/2003 str. 0003 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 1749/2003

z dne 2. oktobra 2003

o znižanju, za tržno leto 2003/04, zneska pomoči za proizvajalce nekaterih citrusov, kot posledica prekoračitve praga predelave v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce nekaterih citrusov [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1933/2003 [2], in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 2202/96 določa prag predelave Skupnosti za nekatere citruse, razdeljen med države članice v skladu s Prilogo II Uredbe. Člen 5(2) predvideva, da, ko se ta prag prekorači, se zneski pomoči, določeni v Prilogi I, zmanjšajo v vsaki državi članici, v kateri je prišlo do prekoračitve. Prekoračitev praga predelave se oceni na podlagi povprečnih količin, predelanih v okviru sheme pomoči v treh tržnih letih pred tržnim letom, za katerega se določi pomoč ali v enakovrednem obdobju.

(2) Države članice so v skladu s členom 23(1)(c) Uredbe Komisije (ES) št. 1092/2001 z dne 30. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 o uvedbi sheme pomoči Skupnosti za proizvajalce nekaterih citrusov [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 350/2002 [4], sporočile količine pomaranč, predelanih v okviru sheme pomoči. Na podlagi teh podatkov se je ugotovilo, da je bil prag predelave Skupnosti prekoračen za 101966 ton. V tej prekoračitvi je Italija prekoračilo svoj prag. Zneske pomoči za pomaranče, določene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2003/04, je torej v Italiji treba zmanjšati za 14,93 %.

(3) Države članice so v skladu s členom 23(1)(c) Uredbe (ES) št. 1092/2001 sporočile količine grenivk in pomela, predelanega v okviru sheme pomoči. Na podlagi teh podatkov se je ugotovilo, da je bil prag predelave Skupnosti prekoračen za 2286 ton. V tej prekoračitvi so Grčija, Španija, Francija in Italija prekoračile svoje prage predelave. Zneske pomoči za grenivke in pomela, določene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2202/96 za tržno leto 2003/04, je torej treba zmanjšati za 19,83 % v Grčiji, 54,14 % v Španiji, 26,74 % v Franciji in 33,29 % v Italiji.

(4) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kar zadeva Italijo in za tržno leto 2003/04, so zneski pomoči, ki se dodelijo na podlagi Uredbe (ES) št. 2202/96 za pomaranče, namenjene predelavi, kot je navedeno v Prilogi I Uredbe.

Člen 2

Kar zadeva Grčijo, Španijo, Francijo in Italijo in za tržno leto 2003/04, so zneski pomoči, ki se dodelijo na podlagi Uredbe (ES) št. 2202/96 za grenivke in pomela, namenjene predelavi, kot je navedeno v Prilogi II Uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 2. oktobra 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 297, 21.11.1996, str. 49.

[2] UL L 262, 2.10.2001, str. 6.

[3] UL L 150, 6.6.2001, str. 6.

[4] UL L 55, 26.2.2002, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

(EUR/100 kg) |

| Večletne pogodbe | Pogodbe, ki zajemajo eno samo tržno leto | Posamezni proizvajalci |

Italija | 9,59 | 8,34 | 7,50 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

(EUR/100 kg) |

| Večletne pogodbe | Pogodbe, ki zajemajo eno samo tržno leto | Posamezni proizvajalci |

Grčija | 8,39 | 7,30 | 6,57 |

Španija | 4,80 | 4,17 | 3,76 |

Francija | 7,67 | 6,67 | 6,00 |

Italija | 6,98 | 6,07 | 5,46 |

--------------------------------------------------