32003R1497Oficiālais Vēstnesis L 215 , 27/08/2003 Lpp. 0003 - 0084


Komisijas Regula (EK) Nr. 1497/2003

(2003. gada 18. augusts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2476/2001 [2], un jo īpaši tās 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1) Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto sugu savvaļas dzīvniekiem un augiem (še turpmāk — Konvencija) pušu konferences 12. sesijā, kas notika 2002. gada 3. līdz 15. novembrī Santjago (Čīlē), tika izdarīti grozījumi Konvencijas papildinājumos, iekļaujot dažas sugas vai dažas sugas populācijas no II papildinājuma I papildinājumā vai otrādi, papildinot I un II papildinājumu ar sugām, kas iepriekš nebija iekļautas nevienā papildinājumā, svītrojot dažas sugas no II papildinājuma, kā arī papildinot, svītrojot vai grozot atsevišķas norādes, kuras pievienotas dažu sugu sarakstiem.

(2) Pēc Konvencijas pušu konferences 12. sesijas ir izdarīti papildinājumi un svītrojumi Konvencijas III papildinājumā saskaņā ar Konvencijas XVI panta noteikumiem.

(3) Dalībvalstis neparedz atrunas attiecībā uz kādu no šiem grozījumiem.

(4) Konvencijas I, II un III papildinājuma grozījumu dēļ jāgroza Regulas (EK) Nr. 338/97 A, B un C pielikums saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 3. punkta a) apakšpunktu.

(5) Ir noskaidrots, ka Oxyura jamaicensis un Chrysemys picta apdraud Kopienas vietējo savvaļas dzīvnieku un augu sugas, tādēļ šīs divas sugas jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu.

(6) Turklāt ir noskaidrots, ka Padda fuscata starptautiskā tirdzniecība ir sasniegusi tādu apjomu, kas var apdraudēt šīs sugas izdzīvošanu, tādēļ tā jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā saskaņā ar minētās regulas 3. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) punktu.

(7) Ir noskaidrots, ka dažas sugas, kas pašlaik ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, netiek ievestas Kopienā tādā daudzumā, ka tās būtu jāuzrauga, tādēļ tās jāsvītro no minētā pielikuma saskaņā ar minētās regulas 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

(8) Turklāt ir noskaidrots, ka dažas citas sugas, kas pašlaik nav iekļautas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos, tiek ievestas Kopienā tādā daudzumā, ka tās jāuzrauga, tādēļ šīs sugas jāiekļauj D pielikumā, pamatojoties uz minētās regulas 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

(9) Ņemot vērā grozījumu apmērus, ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu, kas ietver A, B, C un D pielikumu, kā arī skaidrojošās norādes minētajos pielikumos.

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja, kas izveidota, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 338/97 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumus un minēto pielikumu skaidrojumus aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2003. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

[2] OV L 334, 18.12.2001., 3. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

"

Pielikums

Skaidrojošās norādes A, B, C un D pielikumam

1. A, B, C un D pielikumā iekļautajām sugām norāda:

a) sugas nosaukumu vai

b) to, ka tās veido sugu kopumu, kas ietilpst augstākā taksonā vai kādā tā daļā.

2. Saīsinājumu "spp." lieto visu augstākā taksona sugu apzīmēšanai.

3. Pārējos taksonus, kas augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4. A pielikumā treknrakstā norādītās sugas ir uzskaitītas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Padomes Direktīvā 79/409/EEK [1] ("Putnu direktīva") vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK [2] ("Biotopu direktīva").

5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus:

a) "ssp" izmanto pasugu apzīmēšanai,

b) "var(s)" izmanto varietātes (varietāšu) apzīmēšanai un

c) "fa" izmanto dzīvnieku vai augu paveida apzīmēšanai.

6. Apzīmējumi "(I)", "(II)" un "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam, kā norādīts 7. līdz 9. norādē, norāda Konvencijas papildinājumus, kuros ir iekļauta attiecīgā suga. Ja šādu apzīmējumu nav, tātad attiecīgā suga nav iekļauta Konvencijas papildinājumos.

7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas (tā) ir iekļauts(-a) Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā valsti, saistībā ar kuru III papildinājumā ir iekļauta attiecīgā suga vai augstākais taksons, apzīmē ar šādiem divu burtu kodiem: BO (Bolīvija), BR (Brazīlija), BW (Botsvāna), CA (Kanāda), CO (Kolumbija), CR (Kostarika), GH (Gana), GT (Gvatemala), HN (Hondurasa), IN (Indija), MY (Malaizija), MU (Maurīcija), NP (Nepāla), TN (Tunisija), UY (Urugvaja) un ZA (Dienvidāfrika).

10. Hibrīdus atsevišķi iekļauj papildinājumos tikai tad, ja tie pārstāv atšķirīgas un noturīgas savvaļas populācijas. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautajām sugām, attiecas šīs regulas noteikumi tā, it kā tie būtu tīrsugas dzīvnieki, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

11. Apzīmējums "=", kam seko numurs, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka uz šīm sugām vai augstākiem taksoniem attiecas šādi skaidrojami:

=301 Minēts arī kā Phalanger maculatus

=302 Minēts arī kā Vampyrops lineatus

=303 Iepriekš iekļāva lemuru dzimtā

=304 Iepriekš minēts kā Callithrix jacchus pasuga

=305 Ietver ģints sinonīmu Leontideus

=306 Iepriekš iekļāva Saguinus oedipus sugā

=307 Iepriekš minēts kā Alouatta palliata

=308 Iepriekš minēts kā Alouatta palliata (villosa)

=309 Ietver sinonīmu Cercopithecus roloway

=310 Iepriekš iekļāva Papio ģintī

=311 Ietver ģints sinonīmu Simias

=312 Ietver sinonīmu Colobus badius rufomitratus

=313 Ietver ģints sinonīmu Rhinopithecus

=314 Minēts arī kā Presbytis entellus

=315 Minēts arī kā Presbytis geei un Semnopithecus geei

=316 Minēts arī kā Presbytis pileata un Semnopithecus pileatus

=317 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Tamandua tetradactyla

=318 Ietver sinonīmus Bradypus boliviensis un Bradypus griseus

=319 Ietver sinonīmu Cabassous gymnurus

=320 Ietver sinonīmu Priodontes giganteus

=321 Ietver ģints sinonīmu Coendou

=322 Ietver ģints sinonīmu Cuniculus

=323 Iepriekš iekļāva Dusicyon ģintī

=324 Ietver sinonīmu Dusicyon fulvipes

=325 Ietver ģints sinonīmu Fennecus

=326 Minēts arī kā Selenarctos thibetanus

=327 Iepriekš minēts kā Nasua nasua

=328 Minēts arī kā Aonyx microdon vai Paraonyx microdon

=329 Iepriekš iekļāva Lutra ģintī

=330 Iepriekš iekļāva Lutra ģintī; ietver sinonīmus Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum un Lutra platensis

=331 Ietver sinonīmu Galictis allamandi

=332 Iepriekš iekļāva Martes flavigula sugā

=333 Ietver ģints sinonīmu Viverra

=334 Ietver sinonīmu Eupleres major

=335 Iepriekš minēts kā Viverra megaspila

=336 Iepriekš minēts kā Herpestes fuscus

=337 Iepriekš minēts kā Herpestes auropunctatus

=338 Minēts arī kā Felis caracal un Lynx caracal

=339 Iepriekš iekļāva Felis ģintī

=340 Minēts arī kā Felis pardina vai Felis lynx pardina

=341 Iepriekš iekļāva Panthera ģintī

=342 Izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz kuru neattiecas šīs regulas noteikumi

=343 Iepriekš iekļāva Equus hemionus sugā

=344 Minēts arī kā Equus caballus przewalskii

=345 Minēts arī kā Choeropsis liberiensis

=346 Minēts arī kā Cervus porcinus calamianensis

=347 Minēts arī kā Cervus porcinus kuhlii

=348 Minēts arī kā Cervus porcinus annamiticus

=349 Minēts arī kā Cervus dama mesopotamicus

=350 Izņemot domesticēto Bos gaurus paveidu, kas minēts kā Bos frontalis un uz ko neattiecas šīs regulas noteikumi

=351 Izņemot domesticēto Bos mutus paveidu, kas minēts kā Bos grunniens uz ko neattiecas šīs regulas noteikumi

=352 Ietver ģints sinonīmu Novibos

=353 Izņemot domesticēto Bubalus arnee paveidu, kas minēts kā Bubalus bubalis

=354 Ietver ģints sinonīmu Anoa

=355 Minēts arī kā Damaliscus dorcas dorcas

=356 Iepriekš iekļāva Naemorhedus goral sugā

=357 Minēts arī kā Capricornis sumatraensis

=358 Ietver sinonīmu Oryx tao

=359 Ietver sinonīmu Ovis aries ophion

=360 Iepriekš minēts kā Ovis vignei

=361 Minēts arī kā Rupicapra rupicapra ornata

=362 Minēts arī kā Boocercus eurycerus; ietver ģints sinonīmu Taurotragus

=363 Minēts arī kā Pterocnemia pennata

=364 Minēts arī kā Sula abbotti

=365 Minēts arī kā Ardeola ibis

=366 Minēts arī kā Egretta alba un Ardea alba

=367 Minēts arī kā Ciconia ciconia boyciana

=368 Minēts arī kā Hagedashia hagedash

=369 Minēts arī kā Lampribis rara

=370 Ietver Phoenicopterus roseus

=371 Ietver sinonīmus Anas chlorotis un Anas nesiotis

=372 Minēts arī kā Spatula clypeata

=373 Minēts arī kā Anas platyrhynchos laysanensis

=374 Iespējams, Anas platyrhynchos un Anas superciliosa hibrīds

=375 Minēts arī kā Nyroca nyroca

=376 Ietver sinonīmu Dendrocygna fulva

=377 Minēts arī kā Cairina hartlaubii

=378 Minēts arī kā Aquila heliaca adalberti

=379 Minēts arī kā Chondrohierax wilsonii

=380 Minēts arī kā Falco peregrinus babylonicus un Falco peregrinus pelegrinoides

=381 Minēts arī kā Crax mitu mitu

=382 Minēts arī kā Crax ģints

=383 Iepriekš iekļāva Aburria ģintī

=384 Iepriekš iekļāva Aburria ģintī; minēts arī kā Pipile pipile pipile

=385 Iepriekš minēts kā Arborophila brunneopectus (daļēji)

=386 Iepriekš iekļāva Crossoptilon crossoptilon sugā

=387 Iepriekš iekļāva Polyplectron malacense sugā

=388 Ietver sinonīmu Rheinardia nigrescens

=389 Minēts arī kā Tricholimnas sylvestris

=390 Minēts arī kā Choriotis nigriceps

=391 Minēts arī kā Houbaropsis bengalensis

=392 Minēts arī kā Turturoena iriditorques; iepriekš (daļēji) iekļauts kā Columba malherbii

=393 Minēts arī kā Nesoenas mayeri

=394 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Treron australis

=395 Minēts arī kā Calopelia brehmeri; ietver sinonīmu Calopelia puella

=396 Minēts arī kā Tympanistria tympanistria

=397 Minēts arī kā Amazona dufresniana rhodocorytha

=398 Tirdzniecībā bieži apzīmē ar nepareizo nosaukumu Ara caninde

=399 Iepriekšējais nosaukums Cyanoramphus auriceps forbesi

=400 Ietver Cyanoramphus cookii

=401 Minēts arī kā Opopsitta diophthalma coxeni

=402 Minēts arī kā Pezoporus occidentalis

=403 Iepriekšējais nosaukums Aratinga guarouba

=404 Iepriekšējais nosaukums Ara couloni

=405 Iepriekšējais nosaukums Ara maracana

=406 Iepriekš iekļāva Psephotus chrysopterygius sugā

=407 Minēts arī kā Psittacula krameri echo

=408 Iepriekš iekļāva Gallirex ģintī; minēts arī kā Tauraco porphyreolophus

=409 Minēts arī kā Otus gurneyi

=410 Minēts arī kā Ninox novaeseelandiae royana

=411 Iepriekš minēts kā Ramphodon dohrnii

=412 Ietver ģints sinonīmu Ptilolaemus

=413 Iepriekš iekļāva Rhinoplax ģintī

=414 Minēts arī kā Pitta brachyura nympha

=415 Minēts arī kā Muscicapa ruecki vai Niltava ruecki

=416 Minēts arī kā Dasyornis brachypterus longirostris

=417 Minēts arī kā Tchitrea bourbonnensis

=418 Minēts arī kā Meliphaga cassidix

=419 Ietver ģints sinonīmu Xanthopsar

=420 Iepriekš iekļāva Spinus ģintī

=421 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Serinus gularis

=422 Minēts arī kā Estrilda subflava vai Sporaeginthus subflavus

=423 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Lagonosticta larvata

=424 Ietver ģints sinonīmu Spermestes

=425 Minēts arī kā Euodice cantans; iepriekš (daļēji) iekļauts kā Lonchura malabarica

=426 Minēts arī kā Hypargos nitidulus

=427 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Parmoptila woodhousei

=428 Ietver sinonīmus Pyrenestes frommi un Pyrenestes rothschildi

=429 Minēts arī kā Estrilda bengala

=430 Minēts arī kā Malimbus rubriceps vai Anaplectes melanotis

=431 Minēts arī kā Coliuspasser ardens

=432 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Euplectes orix

=433 Minēts arī kā Coliuspasser macrourus

=434 Minēts arī kā Ploceus superciliosus

=435 Ietver sinonīmu Ploceus nigriceps

=436 Minēts arī kā Sitagra luteola

=437 Minēts arī kā Sitagra melanocephala

=438 Iepriekš minēts kā Ploceus velatus

=439 Minēts arī kā Hypochera chalybeata; ietver sinonīmus Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis un Vidua ultramarina

=440 Iepriekš (daļēji) iekļauts kā Vidua paradisaea

=441 Minēts arī kā ģints Damonia

=442 Iepriekš minēts kā Kachuga tecta tecta

=443 Ietver ģints sinonīmus Nicoria un Geoemyda (daļēji)

=444 Minēts arī kā Chrysemys scripta elegans

=445 Minēts arī kā Geochelone elephantopus; minēts arī Testudo ģintī

=446 Minēts arī kā Testudo ģints

=447 Iepriekš iekļāva Testudo kleinmanni sugā

=448 Iepriekš iekļāva Trionyx ģintī; minēts arī Aspideretes ģintī

=449 Iepriekš iekļāva Trionyx ģintī

=450 Iepriekš iekļāva Podocnemis spp.

=451 Minēts arī kā Pelusios subniger

=452 Ietver aligatoru, krokodilu un gaviālu dzimtu

=453 Minēts arī Nactus ģintī

=454 Ietver ģints sinonīmu Rhoptropella

=455 Iepriekš iekļāva Chamaeleo spp.

=456 Ietver Pseudocordylus ģinti

=457 Iepriekšējais nosaukums Crocodilurus lacertinus

=458 Līdz 2000. gada 1. augustam Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) tiek minēts kā T. teguixin (Linnaeus, 1758) (izplatīts Ziemeļargentīnā, Urugvajā, Paragvajā, Dienvidbrazīlijā, sasniedzot Amazones baseina dienvidu daļu Brazīlijā). Līdz 2000. gada 1. augustam Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) tiek minēts kā Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (izplatīts Kolumbijā, Venecuēlā, Gajānā, Surinamā un Franču Gviānā, Amazones baseina Ekvadoras daļā, Peru, Bolīvijā un Brazīlijā, Brazīlijas dienvidos līdz Sanpaulu štatam).

=459 Iepriekš iekļāva žņaudzējčūsku dzimtā (Boidae)

=460 Ietver sinonīmu Python molurus pimbura

=461 Minēts arī kā Constrictor constrictor occidentalis

=462 Ietver sinonīmu Sanzinia manditra

=463 Ietver sinonīmu Pseudoboa cloelia

=464 Minēts arī kā Hydrodynastes gigas

=465 Minēts arī kā Alsophis chamissonis

=466 Iepriekš iekļāva Natrix ģintī

=467 Iepriekš minēts kā Naja naja

=468 Iepriekš minēts kā Crotalus unicolor

=469 Iepriekš minēts kā Vipera russelli

=470 Iepriekš iekļāva dzemdētājkrupju apakšdzimtā (Nectophrynoides)

=471 Iepriekšējais nosaukums Atelopus varius zeteki

=472 Iepriekš iekļāva Dendrobates ģintī

=473 Minēts arī kā Rana

=474 Ietver ģints sinonīmu Megalobatrachus

=475 Iepriekšējais nosaukums Cynoscion macdonaldi

=476 Ietver sinonīmus Pandinus africanus un Heterometrus roeseli

=477 Iepriekš iekļāva Brachypelma ģintī

=478 Sensu D"Abrera"

=479 Minēts arī kā Conchodromus dromas

=480 Minēts arī Dysnomia un Plagiola ģintī

=481 Ietver ģints sinonīmu Proptera

=482 Minēts arī Carunculina ģintī

=483 Minēts arī kā Megalonaias nickliniana

=484 Minēts arī kā Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis un Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=485 Ietver ģints sinonīmu Micromya

=486 Ietver ģints sinonīmu Papuina

=487 Ietver tikai vienu sugu — Heliopora coerulea

=488 Minēts arī kā Podophyllum emodi un Sinopodophyllum hexandrum

=489 Ietver ģints sinonīmus Neogomesia un Roseocactus

=490 Minēts arī Echinocactus ģintī

=491 Ietver sinonīmu Coryphantha densispina

=492 Minēts arī kā Echinocereus lindsayi

=493 Minēts arī Wilcoxia ģintī; ietver Wilcoxia nerispina

=494 Minēts arī Coryphantha ģintī; ietver sinonīmu Escobaria nellieae

=495 Minēts arī Coryphantha ģintī; ietver pasugu Escobaria leei

=496 Ietver sinonīmu Solisia pectinata

=497 Minēts arī Backebergia, Cephalocereus un Mitrocereus ģintī; ietver sinonīmu Pachycereus chrysomallus

=498 Ietver Pediocactus bradyi ssp. despainii un Pediocactus bradyi ssp. winkleri, kā arī sinonīmus Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. bradyi un Pediocactus winkleri; minēts arī Toumeya ģintī

=499 Minēts arī Navajoa, Toumeya un Utahia ģintī, ietver sinonīmus Pediocactus fickeisenii, Navajao peeblesianu ssp. fickeisenii un Navajoa fickeisenii

=500 Minēts arī Echinocactus un Utahia ģintī

=501 Ietver ģints sinonīmu Encephalocarpus

=502 Minēts arī Pediocactus ģintī; ietver sinonīmus Ancistrocactus tobuschii un Ferocactus tobuschii

=503 Minēts arī Echinomastus, Neolloydia un Pediocactus ģintī; ietver sinonīmus Echinomastus acunensis un Echinomastus krausei

=504 Ietver sinonīmus Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus un Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae; minēts arī Pediocactus ģintī

=505 Minēts arī Echinomastus, Neolloydia un Pediocactus ģintī

=506 Minēts arī Coloradoa, Ferocactus un Pediocactus ģintī

=507 Minēts arī Pediocactus un Toumeya ģintī

=508 Minēts arī Ferocactus un Pediocactus ģintī

=509 Ietver ģints sinonīmus Gymnocactus un Normanbokea; minēts arī Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus un Toumeya ģintī

=510 Minēts arī Parodia ģintī

=511 Minēts arī kā Saussurea lappa

=512 Ietver Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris un Trichipteris ģinti

=513 Minēts arī kā Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

=514 Ietver Euphorbia cremersii fa. viridifolia un Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

=515 Ietver Euphorbia cylindrifolia ssp . tuberifera

=516 Ietver Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii un spirosticha

=517 Ietver Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis un multiflora

=518 Minēts arī kā Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

=519 Minēts arī kā Engelhardia pterocarpa

=520 Minēts arī Afrormosia ģintī

=521 Ietver Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila un paucituberculata

=522 Ietver Aloe haworthioides var. aurantiaca

=523 Ietver Aloe laeta var. maniaensis

=524 Iepriekš iekļāva Talauma hodgsonii sugā; minēts arī kā Magnolia hodgsonii un Magnolia candollii var. obvata

=525 Ietver Apostasiaceae un Cypripediaceae dzimtas Apostasioideae un Cypripedioideae apakšdzimtu

=526 Anacampseros australiana un A. kurtzii minēti arī Grahamia ģintī

=527 Iepriekš iekļāva Anacampseros spp.

=528 Minēts arī kā Sarracenia alabamensis

=529 Minēts arī kā Sarracenia jonesii

=530 Izņemot Picrorhiza scrophulariifolia

=531 Iepriekš iekļāva Zamiaceae spp.

=532 Ietver sinonīmu Stangeria paradoxa

=533 Minēts arī kā Taxus baccata ssp. wallichiana

=534 Izņemot Valeriana jatamansi Jones

=535 Ietver sinonīmu Welwitschia bainesii

=536 Ietver sinonīmu Vulpes vulpes leucopus

=537 Minēts arī kā Pogonocichla swynnertoni

=538 Tirdzniecībā bieži min kā Serinus citrinelloides

=539 Tirdzniecībā bieži min kā Estrilda melanotis

=540 Ietver Lapemis hardwickii

=541 Ietver Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis un Hippocampus macleayina

=542 Ietver Hippocampus elongatus un Hippocampus subelongatus

=543 Ietver Hippocampus tuberculatus

=544 Ietver Hippocampus subcoronatus

=545 Ietver ippocampus fasciatus un Hippocampus mohnikei

=546 Ietver Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus un Hippocampus villosus

=547 Ietver Hippocampus obscurus

=548 Ietver Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus un Hippocampus vulgaris

=549 Ietver Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi un Hippocampus ringens

=550 Ietver Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus un Hippocampus valentyni

=551 Ietver Hippocampus suezensis

=552 Ietver Hippocampus dahli un Hippocampus lenis

=553 Ietver Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus un Hippocampus trichus

=554 Ietver Hippocampus obtusus un Hippocampus poeyi

=555 Ietver Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus un Hippocampus sexmaculatus

=556 Ietver Hippocampus novaehollandiae

=557 Ietver Hippocampus regulus un Hippocampus rosamondae

12. Saskaņā ar šīs regulas 2. panta t) punktu apzīmējums "", kam seko cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā, norāda attiecīgo īpatņu daļas vai no tiem iegūtus produktus, kuri minēti saistībā ar šo regulu:

1 a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) in vitro iegūtas sējeņu vai audu kultūras cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā, un

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

2 a) sēklas un ziedputekšņus;

b) in vitro iegūtas sējeņu vai audu kultūras cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d) ķīmiskos atvasinājumus un gatavus farmaceitiskos preparātus.

3 norāda veselas un šķēlēs sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādus pārstrādes produktus un atvasinājumus kā pulveris, dražejas, izvilkumi, tonizējoši dzērieni, tējas un konditorejas izstrādājumi.

4 a) sēklas (tas neattiecas uz Meksikas izcelsmes Meksikas kaktusu sēklām) un ziedputekšņus;

b) in vitro iegūtas sējeņu vai audu kultūras cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d) introducētu vai mākslīgi pavairotu augu augļus un to daļas vai no tiem iegūtus produktus un

e) atdalītus stumbra posmus (ripas) no introducētiem vai mākslīgi pavairotiem Opuntia ģints Opuntia apakšģints augiem, to daļas un no tiem iegūtus produktus;

5 norāda apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes;

6 norāda apaļkokus, zāģmateriālus un saplāksni;

7 norāda apaļkokus, kokskaidas un neapstrādātus sasmalcinātus materiālus;

8 a) sēklas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) in vitro iegūtas sējeņu vai audu kultūras cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d) mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tiem iegūtus produktus.

13. Tā kā nevienai augu sugai vai augstākam taksonam, kas iekļauts A pielikumā, nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiektos regulas 4. panta 1. punkta noteikumi, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šo sugu vai taksonu augiem, drīkst pārdot, ja ir apliecinošs dokuments, ka tie ir mākslīgi pavairoti un ka uz šo hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, sējeņiem vai audu kultūrām in vitro cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā, neattiecas regulas noteikumi.

14. Regulas noteikumi neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, uz attiecīgajiem dzīvniekiem nekādi neiedarbojoties.

15. Attiecībā uz D pielikumā uzskaitītajām dzīvnieku sugām šos noteikumus piemēro tikai dzīviem īpatņiem un veseliem vai gandrīz veseliem nedzīviem īpatņiem, ja tie nepieder pie taksoniem, uz kuriem attiecinātas še turpmāk uzskaitītās norādes, kurās minētas arī citas daļas un to produkti:

§ 1 neapstrādātas vai miecētas veselas vai gandrīz veselas ādas;

§ 2 spalvas vai āda, vai citas daļas ar spalvām.

16. Attiecībā uz D pielikumā uzskaitītajām augu sugām šos noteikumus piemēro tikai dzīviem īpatņiem, ja tie nepieder pie taksoniem, uz kuriem attiecināta še turpmāk iekļautā norāde, kurā minētas arī citas daļas un to produkti:

§ 3 kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

| A pielikums | B pielikums | C pielikums | Plaši pazīstams nosaukums |

DZĪVNIEKI

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA | | | | Zīdītāji |

MONOTREMATA | | | | Oldējēji |

Tachyglossidae | | | | Ehidnu dzimta |

| | Zaglossus spp. (II) | | Ehidnas |

DASYUROMORPHIA | | | | |

Dasyuridae | | | | Plēsējsomaiņu dzimta |

| Sminthopsis longicaudata (I) | | | Garastes šaurpēdainis jeb garastes peļsomainis |

| Sminthopsis psammophila (I) | | | Lielais tuksneša šaurpēdainis jeb lielais tuksneša peļsomainis |

Thylacinidae | | | | Vilksomaiņu dzimta |

| Thyladnus cynocephalus (iespējams, izmiris) (I) | | | Tasmānijas vilksomainis |

PERAMELEMORPHIA | | | | |

Peramelidae | | | | Bandikutu dzimta |

| Chaeropus ecaudatus (iespējams, izmiris) (I) | | | Cūkkājbandikuts |

| Macrotis lagatis (I) | | | Lielais trušbandikuts |

| Macrotis leucura (I) | | | Mazais trušbandikuts |

| Perameles bougainville (I) | | | Bugenvila bandikuts |

DIPROTODONTIA | | | | |

Phalangeridae | | | | Kuskusu dzimta |

| | Phalanger orientalis (II) | | Austrumu kuskuss |

| | Spilocuscus maculatus (II) = 301 | | Plankumainais kuskuss |

Vombatidae | | | | Vombatu dzimta |

| Lasiorhinus kreffiii (I) | | | Krefta vombats |

Macropodidae | | | | Ķenguru dzimta |

| | Dendrolagus dorianus | | Kokķengurs Dendrolagus dorianus |

| | Dendrolagus goodfellowi | | Gudfelova kokķengurs |

| | Dendrolagus inustus (II) | | Pelēkais kokķengurs |

| | Dendrolagus matschiei | | Matšija kokķengurs |

| | Dendrolagus ursinus (II) | | Melnais kokķengurs |

| Lagorchestes hirsutus (I) | | | Rietumu zaķķengurs |

| Lagostrophus fasciatus (I) | | | Svītrainais zaķķengurs |

| Onychogalea fraenata (I) | | | Īsnagu valabijs |

| Onychogalea lunata (I) | | | Mēnesnagu valabijs |

Potoroidae | | | | Žurkķenguru apakšdzimta |

| Bettongia spp. (I) | | | Betongi |

| Caloprymnus campestris (iespējams, izmiris) (I) | | | Kailkrūšu žurkķengurs |

SCANDENTIA | | | | |

Tupaiidae | | | | Ciršļpērtiķu dzimta |

| | Tupaiidae spp. | | Tupajas jeb ciršļpērtiķi |

CHIROPTERA | | | | Sikspārņi |

Phyllostomidae | | | | Lapdeguņu dzimta |

| | | Platynhinus lineatus (III UY) = 302 | Platdegunsikspārnis |

Pteropodidae | | | | Augļsikspārņi, dižsikspārņi |

| | Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Augļsikspārņi |

| Acerodon jubatus (I) | | | Augļsikspārnis Acerodon jubatus |

| Acerodon lucifer (iespējams, izmiris) (I) | | | Dienas augļsikspārnis |

| | Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dižsikspārņi |

| Pteropus insularis (I) | | | Truku dižsikspārnis |

| Pteropus livingstonei (II) | | | Livingstona dižsikspārnis |

| Pteropus mariannus (I) | | | Mariānu dižsikspārnis |

| Pteropus molossinus (I) | | | Ponapes dižsikspārnis |

| Pteropus phaeocephalus (I) | | | Mortloka dižsikspārnis |

| Pteropus pilosus (I) | | | Palavu dižsikspārnis |

| Pteropus rodricensis (II) | | | Rodrigesa dižsikspārnis |

| Pteropus samoensis (I) | | | Samoas dižsikspārnis |

| Pteropus tonganus (I) | | | Tongas dižsikspārnis |

| Pteropus voeltzkowi (II) | | | Pembas dižsikspārnis |

PRIMATES | | | | Primāti (pērtiķi) |

| | PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Primāti |

Lemuridae | | | | Lemuru dzimta |

| Lemuridae spp. (I) | | | Lemuri |

Megaladapidae | | | | Slaidlemuru dzimta |

| Megaladapidae spp. (I) =303 | | | Slaidlemuri |

Cheirogaleidae | | | | Pundurlemuru dzimta |

| Cheirogaleidae spp. (I) | | | Pundurlemuri |

Indridae | | | | Indru dzimta |

| Indridae spp. (I) | | | Indri |

Daubentoniidae | | | | Slaidpirkstaiņu dzimta |

| Daubentonia madagascariensis (I) | | | Madagaskaras slaidpirkstainis |

Tarsiidae | | | | Garpirkstpērtiķu dzimta |

| Tarsius spp. (II) | | | Garpirkstpērtiķi jeb tarzīdi |

Callithricidae | | | | Marmozetes jeb tamarīni |

| Callimico goeldii (I) | | | Goelda marmozete |

| Callithrix aurita (I) =304 | | | Baltausu marmozete |

| Callithrixflaviceps (I) =304 | | | Zeltgalvas marmozte |

| Leontopithecus spp. (I) =305 | | | Lauvtamarīni |

| Saguinus bicolor (I) | | | Divkrāsainais tamarīns |

| Saguinus geoffioyi (I) =306 | | | Žofruā tamarīns |

| Saguinus leucopus (I) | | | Baltpēdu tamarīns |

| Saguinus oedipus (I) | | | Tamarīns Saguinus oedipus |

Cebidae | | | | Tinējastpērtiķu dzimta |

| Alouatta coibensis (I) =307 | | | Koivas bļauris |

| Alouatta palliata (I) | | | Mēteļbļauris |

| Alouatta pigra (I) =308 | | | Gvatemalas bļauris |

| Ateles geoffioyi frontatus (I) | | | Ziemeļu atels |

| Ateles geoffioyi panamensis (I) | | | Panamas ziemeļu atels |

| Brachyteles arachnoides (I) | | | Brazīlijas zirnekļpērtiķis |

| Cacajao spp. (I) | | | Vakari |

| Callicebus personatus (II) | | | Melngalvas kallicebs |

| Chiropotes albinasus (I) | | | Baltdeguna kuplastpērtiķis |

| Lagothrix flavicauda (I) | | | Peru pūkpērtiķis |

| Saimiri oerstedii (I) | | | Vidusamerikas saimirs |

Cercopithecidae | | | | Mērkaķu dzimta |

| Cercocebus galeritus (I/II) (Pasuga Cercocebus galeritus galeritus ir minēta I papildinājumā) | | | Tanas upes mangabs |

| Cercopithecus diana (I) =309 | | | Diānmērkaķis |

| Cercopithecus solatus (II) | | | Saulesastes mērkaķis |

| Colobus satanas (II) | | | Melnā gvereca |

| Macaca silenus (I) | | | Garastes makaks |

| Mandrillus leucophaeus (I) = 310 | | | Drils |

| Mandrillus sphinx (I) =310 | | | Mandrils |

| Nasalis concolor (I) =311 | | | Cūkastes langurs jeb vienkrāsas degunpērtiķis |

| Nasalis larvatus (I) | | | Degunpērtiķis |

| Presbytis potenziani (I) | | | Mentavaju salu langurs |

| Procolobus pennantii (I/II) (Šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasuga Procolobus pennantii kirkii minēta I papildinājumā) | | | Gvinejas gvereca |

| Procolobus preussi (II) | | | Kamerūnas gvereca |

| Procolobus rufomitratus (I) = 312 | | | Tanas upes gvereca |

| Pygathrix spp. (I) =313 | | | Strupdegunlanguri |

| Semnopithecus entellus (I) = 314 | | | Hulmana langurs |

| Trachypithecus francoisi (II) | | | Fransuā langurs |

| Trachypithecus geei (I) =315 | | | Zeltainais langurs |

| Trachypithecus johnii (II) | | | Nilgiri langurs |

| Trachypithecus pileatus (I) = 316 | | | Kapuclangurs |

Hylobatidae | | | | Giboni |

| Hylobatidae spp. (I) | | | Giboni |

Hominidae | | | | Cilvēkpērtiķu dzimta |

| Gorilla gorilla (I) | | | Gorilla |

| Pan spp. (I) | | | Šimpanzes |

| Pongo pygmaeus (I) | | | Orangutans |

XENARTHRA | | | | Nepilnzobji |

Myrmecophagidae | | | | Skudrlāču dzimta |

| | Mynnecophaga tridactyla (II) | | Lielais skudrlācis |

| | | Tamandua mexicana (III GT) = 317 | Meksikas skudrlācis |

Bradypodidae | | | | Trīspirkstsliņķu dzimta |

| | Bradypus variegatus (II) = 318 | | Brūnkaklsliņķis |

Megalonychidae | | | | Divpirkstsliņķu dzimta |

| | | Chloepus hoffmanni (III CR) | Hofmana divpirkstsliņķis |

Dasypodidae | | | | Bruņnešu dzimta |

| | | Cabassous centralis (III CR) | Vidusamerikas bruņnesis |

| | | Cabassous tatouay (III UY) = 319 | Kailastes bruņnesis |

| | Chaetophractus nationi (II) (Gada eksporta kvota ir vienāda ar nulli. Visi īpatņi ir pielīdzināmi A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, un tirdzniecība ar tiem tiek attiecīgi regulēta) | | Matainainais bruņnesis |

| Priodontes maximus (I) =320 | | | Milzu bruņnesis |

PHOLIDOTA | | | | Zvīņneši |

Manidae | | | | Zvīņneši |

| | Manis spp. (II) (Tirdzniecībai ar Manis crassicaudata, Manis pentadactyla un Manis javanica savvaļas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciāliem mērķiem, noteiktā gada eksporta kvota vienāda ar nulli) | | Zvīņneši |

LAGOMORPHA | | | | Zaķveidīgie |

Leporidae | | | | Zaķu dzimta |

| Caprolagus hispidus (I) | | | Āzijas zaķis |

| Romerolagus diazi (I) | | | Bezastes trusis |

RODENTIA | | | | Grauzēji |

Sciuridae | | | | Vāveru dzimta |

| Cynomys mexicanus (I) | | | Meksikas prērijsuns |

| | | Epixerus ebii (III GH) | Āfrikas palmvāvere |

| | | Marmota caudata (III IN) | Garastes murkšķis |

| | | Marmota himalayana (III IN) | Himalaju murkšķis |

| | Ratufa spp. (II) | | Dižvāveres |

| | | Sciurus deppei (III CR) | Depes vāvere |

Anomaluridae | | | | Zvīņastlidvāveru dzimta |

| | | Anomalurus beecrofti (III GH) | Bīkrofta zvīņastlidvāvere |

| | | Anomalurus derbianus (III GH) | Derbija zvīņastlidvāvere |

| | | Anomalurus pelii (III GH) | Pela zvīņastlidvāvere |

| | | Idiurus macrotis (III GH) | Garausu zvīņastvāvere |

Muridae | | | | Peļu dzimta |

| Leporillus conditor (I) | | | Austrālijas būvētājžurka |

| Pseudomys praeconis (I) | | | Austrālijas neīstā pele |

| Xeromys myoides (I) | | | Neīstā ūdensžurka |

| Zyzomys pedunculatus (I) | | | Makdonela grēdas resnastes žurka |

Hystricidae | | | | Dzeloņcūku dzimta |

| Hystrix cristata (III GH) | | | Ziemeļāfrikas dzeloņcūka |

Erethizontidae | | | | Amerikas dzeloņcūku dzimta |

| | | Sphiggurus mexicanus (III HN) =321 | Meksikas kokdzeloņcūka |

| | | Sphiggurus spinosus (III UY) = 321 | Adatainā kokdzeloņcūka |

Agoutidae | | | | Pakas |

| | | Agouti paca (III HN) =322 | Paka |

Dasyproctidae | | | | Agutu dzimta |

| | | Dasyprocta punctata (III HN) | Punktainais agutis |

Chinchillidae | | | | Šinšillu dzimta |

| Chinchilla spp. (I) (Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticēto paveidu) | | | Šinšillas |

CETACEA | | | | Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni un vaļi) |

| CETACEA spp. (I/II) 0 | | | Vaļveidīgie |

CARNIVORA | | | | Plēsēji |

Canidae | | | | Suņu dzimta |

| | | Canis aureus (III IN) | Zeltainais šakālis |

| Canis lupus (I/II) (Visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir minētas I papildinājumā, pārējās populācijas ir minētas II papildinājumā) | Canis lupus (II)(Populācija Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles) | | Vilks |

| Canis simensis | | | Etiopijas šakālis |

| | Cerdocyon thous (II) =323 | | Krabjlapsa |

| | Chrysocyon brachyurus (II) | | Krēpjvilks |

| | Cuon alpinus (II) | | Sarkanvilks |

| | Pseudalopex culpaeus (II) = 323 | | Andu lapsa |

| | Pseudalopex griseus (II) =324 | | Dienvidamerikas lapsa |

| | Pseudalopex gymnocercus (II) = 323 | | Pampu lapsa |

| Speothos venaticus (I) | | | Krūmu suns |

| | | Vulpes bengalensis (III IN) | Bengālijas lapsa |

| | Vulpes cana (II) | | Afganistānas lapsa |

| | Vulpes zerda (II) =325 | | Feneks |

Ursidae | | | | Lāču dzimta |

| | Ursidae spp. (II)(izņemot A pielikumā minētās sugas) | | Lāči |

| Ailuropoda melanoleuca (I) | | | Lielā panda |

| Ailurus fulgens (I) | | | Mazā panda |

| Helarctos malayanus (I) | | | Malajas lācis |

| Melursus ursinus (I) | | | Garlūpu lācis |

| Tremarctos ornatus (I) | | | Briļļainais lācis |

| Ursus arctos (I/II) (I papildinājumā ir minētas tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas minētas II papildinājumā) | | | Brūnais lācis |

| Ursus thibetanus (I) =326 | | | Tibetas lācis |

Procyonidae | | | | Jenotu dzimta jeb mazlācīšu dzimta |

| | | Bassaricyon gabbii (III CR) | Kuplastes olings |

| | | Bassariscus sumichrasti (III CR) | Vidusamerikas kakomiclijs |

| | | Nasua narica (III HN) =327 | Baltpurna degunlācītis |

| | | Nasua nasua solitaria (III UY) | Dienvidamerikas degunlācītis |

| | | Potos flavus (III HN) | Kinkažu |

Mustelidae | | | | Sermuļu dzimta |

Lutrinae | | | | Ūdru apakšdzimta |

| | Lutrinae spp. (II)(izņemot A pielikumā minētās sugas) | | Ūdri |

| Aonyx congicus (I) =328 (Tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) | | | Kamerūnas beznagu ūdrs |

| Enhydra lutris nereis (I) | | | Pacifika jūrasūdrs jeb kalāns |

| Lontra felina (I) =329 | | | Jūrasūdrs |

| Lontra longicaudis (I) =330 | | | Garastes upesūdrs |

| Lontra provocax (I) =329 | | | Dienvidu upesūdrs |

| Lutra lutra (I) | | | Ūdrs |

| Pteronura brasiliensis (I) | | | Brazīlijas dižūdrs |

Mellivorinae | | | | Medusāpši |

| | | Mellivora capensis (III BW/ GH) | Medusāpsis |

Mephitinae | | | | Skunksu apakšdzimta |

| | Conepatus humboldtii (II) | | Patagonijas skunkss |

Mustelinae | | | | Caunu apakšdzimta |

| | | Eira barbara (III HN) | Taira |

| | | Galictis vittata (III CR) =331 | Lielais grizons |

| | | Martes flavigula (III IN) | Harza jeb dzeltenkakla cauna |

| | | Martes foina intermedia (III IN) | Akmens cauna |

| | | Martes gwatkinsii (III IN) = 332 | Gvatkinska cauna |

| Mustela nigripes (I) | | | Amerikas sesks |

Viverridae | | | | Viveru dzimta |

| | | Arctictis binturong (III IN) | Binturongs |

| | | Civettictis civetta (III BW) = 333 | Āfrikas civeta |

| | Cryptoprocta ferox (II) | | Sumatras fosa |

| | Cynogale bennettii (II) | | Ūdrciveta |

| | Eupleres goudotii (II) =334 | | Sīkzobu civeta |

| | Fossa fossana (II) | | Madagaskaras fosa |

| | Hemigalus derbyanus (II) | | Svītrainā civeta |

| | | Paguma larvata (III IN) | Himalaju palmciveta |

| | | Paradoxurus hermaphroditus (III IN) | Parastā palmciveta |

| | | Paradoxurus jerdoni (III IN) | Dienvidindijas palmciveta |

| | Prionodon Linsang (II) | | Svītrainais linsangs |

| Prionodon pardicolor (I) | | | Plankumainais linsangs |

| | | Viverra civettina (III IN) = 335 | Lielplankumainā civeta |

| | | Viverra zibetha (III IN) | Lielā Indijas civeta |

| | | Viverricula indica (III IN) | Mazā Indijas civeta |

Herpestidae | | | | Mangustu dzimta |

| | | Herpestes brachyurus fuscus (III IN) =336 | Īsastes tumšais mangusts |

| | | Herpestes edwardsii (III IN) | Indijas mangusts |

| | | Herpestes javanicus auropunctatus (III IN) =337 | Mazais Indijas mangusts jeb Javas mangusts |

| | | Herpestes smithii (III IN) | Smita mangusts |

| | | Herpestes urva (III IN) | Krabjmangusts |

| | | Herpestes vitticollis (III IN) | Svītrkakla mangusts |

Hyaenidae | | | | Hiēnu dzimta |

| | | Proteles cristatus (III BW) | Zemesvilks |

Felidae | | | | Kaķu dzimta |

| | Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šīs regulas noteikumi neattiecas uz domesticēto paveidu) | | Kaķi |

| Acinonyx jubatus (I) (Attiecībā uz dzīviem īpatņiem un medību trofejām ir noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvāna — 5, Namībija — 150, Zimbabve — 50. Uz tirdzniecību ar minētajiem īpatņiem attiecas šīs regulas 4. panta 1. punkta noteikumi) | | | Gepards |

| Caracal caracal (I) (Tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) =338 | | | Karakals |

| Catopuma temminckii (I) = 339 | | | Zeltainais Āzijas kaķis |

| Felix nigripes (I) | | | Melnkājainais kaķis |

| Felis silvestris (II) | | | Meža kaķis |

| Herpailurus yaguarondi(I) (Tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) =339 | | | Jaguarunds jeb ūdrkaķis |

| Leopardus pardalis (I) =339 | | | Ocelots |

| Leopardus tigrinus (I) =339 | | | Tīģerkaķis jeb tīģerleopards |

| Leopardus wiedii (I) =339 | | | Plankumainais kaķis jeb garastes kaķis |

| Lynx lynx (II) =339 | | | Eirāzijas lūsis |

| Lynx pardinus (I) =340 | | | Ibērijas lūsis |

| Neofelis nebulosa (I) | | | Dūmakainais leopards |

| Oncifelis geoffiayi (I) =339 | | | Žofruā kaķis |

| Oreailurus jacobita (I) =339 | | | Andu kaķis |

| Panthera leo persica (I) | | | Āzijas lauva |

| Panthera onca (I) | | | Jaguārs |

| Panthera pardus (I) | | | Leopards |

| Panthera tigris (I) | | | Tīģeris |

| Pardofelis marmorata (I) = 339 | | | Marmorkaķis |

| Prionailurus benglensis bengalensis (I) (Tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) =339 | | | Indijas kalnu kaķis |

| Prionailurus bengalensis irio-motensis (II)=339 | | | Bengālijas leopardkaķis |

| Prionailurus planiceps (I) = 339 | | | Plakangalvas kaķis |

| Prionailurus rubiginosus (I) (Tikai Indijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) =339 | | | Rūsganais kaķis |

| Puma concolor coryi (I) =339 | | | Floridas puma |

| Puma concolor costaricensis (I) =339 | | | Vidusamerikas puma |

| Puma concolor couguar (I) = 339 | | | Ziemeļamerikas austrumu puma |

| Uncia uncia (I) =341 | | | Sniega leopards |

Otariidae | | | | Ausroņu dzimta |

| | Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dienvidu kotiki |

| Arctocephalus philippii (II) | | | Čīles dienvidu kotiks |

| Arctocephalus townsendi (I) | | | Gvadelupas dienvidu kotiks |

Odobenidae | | | | Valzirgu dzimta |

| | Odobenus rosmarus (III CA) | | Valzirgs |

Phocidae | | | | Roņu dzimta |

| | Mirounga leonina (II) | | Dienvidu jūraszilonis |

| Monachus spp. (I) | | | Mūku roņi |

PROBOSCIDEA | | | | Snuķaiņi |

Elephantidae | | | | Ziloņu dzimta |

| Elephas maximus (I) | | | Indijas zilonis |

| Loxodonta africana (I) — (Izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populāciju, kas iekļautas B pielikumā) | Loxodonta africana (II)(Tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācija; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) | | Āfrikas zilonis |

SIRENIA | | | | Jūrassirēnas jeb jūrasgovis |

Dugongidae | | | | Dugongi jeb jūrasgovis |

| Dugong dugon (I) | | | Dugongs jeb jūrasgovs |

Trichechidae | | | | Lamantīnu dzimta |

| Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis un Trichechus manatus ir mināti I papildinājumā. Trichechus senegalensis ir minēts II papildinājumā) | | | Lamantīni |

PERISSODACTYLA | | | | |

Equidae | | | | Zirgu dzimta |

| Equus africanus (I) =342 | | | Āfrikas savvaļas ēzelis |

| Equus grevyi (I) | | | Tuksneša zebra |

| Equus hemionus (I/II) (Šī suga minēta II papildinājumā, bet pasuga Equus hemionus hemionus minēta I papildinājumā) | | | Kulans |

| Equus kiang (II) =343 | | | Kiangs |

| | Equus onager (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) =343 | | Onagra |

| Equus onager khur (I) =343 | | | Indijas onagra jeb Persijas onagra |

| Equus przewalskii (I) =344 | | | Prževaļska zirgs |

| | Equus zebra hartmannae (II) | | Hartmaņa kalnu zebra |

| Equus zebra zebra (I) | | | Kāpas kalnu zebra |

Tapiridae | | | | Tapiru dzimta |

| Tapiridae spp. (I) (Izņemot B pielikumā minētās sugas) | | | Tapiri |

| | Tapirus terrestris (II) | | Līdzenumu tapirs |

Rhinocerotidae | | | | Degunradžu dzimta |

| Rhinocerotidae spp. (I) Izņemot B pielikumā iekļautās pasugas | | | Degunradži |

| | Ceratotherium simum simum (II) (Tikai Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Vienīgi lai nodrošinātu starptautisku tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem, nogādājot tos piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecību. Visi pārējie īpatņi ir pielīdzināmi A pielikumā iekļauto sugu īpatņiem, un to tirdzniecība tiek attiecīgi regulēta) | | Baltais degunradzis |

ARTIODACTYLA | | | | Pārnadžu kārta |

Tragulidae | | | | Pundurbriežu dzimta |

| | | Hyemoschus aquaticus (III GH) | Āfrikas pundurbriedis |

Suidae | | | | Cūku dzimta |

| Babyrousa babyrussa (I) | | | Babirusa |

| Sus salvanius (I) | | | Pundurcūka |

Tayassuidae | | | | Pekaru dzimta |

| | Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neminētās Pecan tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs, kuras nav iekļautas) | | Pekari |

| Catagonus wagneri (I) | | | Dienvidamerikas pekars jeb Grančako pekars |

Hippopotamidae | | | | Nīlzirgu dzimta |

| | Hexaprotodon liberiensis (II) = 345 | | Pundurnīlzirgs |

| | Hippopotamus amphibius (II) | | Nīlzirgs |

Camelidae | | | | Kamieļu dzimta |

| | Lama guanicoe (II) | | Gvanako lama |

| Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primēras reģiona populācija) un Peru (visa populācija), kuras iekļautas B pielikumā) | Vicugna vicugna (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācija un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primēras reģiona populācija) un Peru (visa populācija); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā.) | | Vikunja |

Moschidae | | | | Muskusbrieži |

| Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā) | Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kuras iekļautas A pielikumā) | | Muskusbrieži |

Cervidae | | | | Briežu dzimta |

| Axis calamianensis (I) =346 | | | Cūku aksisbriedis |

| Axis kuhlii (I) =347 | | | Kūla aksisbriedis |

| Axis porcinus annamiticus (I) = 348 | | | Indoķīnas aksisbriedis |

| Blastocerus dichotomus (I) | | | Purva briedis |

| Cervus duvaucelii (I) | | | Barasinga |

| | Cervus elaphus bactrianus (II) | | Buhāras staltbriedis |

| | | Cervus elaphus barbarus (III TO) | Berberu staltbriedis |

| Cervus elaphus hanglu (I) | | | Hanguls jeb Kašmiras staltbriedis |

| Cervus eldii (I) | | | Līrragu briedis |

| Dama mesopotamica (I) = 349 | | | Irānas dambriedis jeb Mezopotāmijas dambriedis |

| Hippocamelus spp. (I) | | | Andu brieži |

| | | Mazama americana cerasina (III GT) | Amerikas sarkanā mazama |

| Megamuntiacus vuquanghensis (I) | | | Milzu muntjaks |

| Muntiacus crinifrons (I) | | | Melnais muntjaks |

| | | Odocoileus virginianus mayensis (III GT) | Vidusamerikas baltastes briedis |

| Ozotoceros bezoarticus (I) | | | Pampu briedis |

| | Pudu mephistophiles (II) | | Ziemeļpudubriedis |

| Pudu puda (I) | | | Dienvidpudubriedis |

Antilocapridae | | | | Antilokapru dzimta |

| Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) | | | Ziemeļamerikas antilokapra |

Bovidae | | | | Dobradžu dzimta |

| Addax nasomaculatus (I) | | | Sahāras zobenragantilope |

| | Ammotragus lervia (II) | | Krēpjaita |

| | Bison bison athabascae (II) | | Amerikas bizons |

| | | Antilope cervicapra (III NP) | Indijas antilope garna |

| Bos gaurus (I) =350 | | | Gaurs |

| Bos mutus (I) =351 | | | Jaks |

| Bos sauveli (I) =352 | | | Kuprejs jeb Indoķīnas pelēkais vērsis |

| | | Bubalus arnee (III NP) =353 | Indijas bifelis |

| Bubalus depressicornis (I) = 354 | | | Pundurbifelis |

| Bubalus mindorensis (I) = 354 | | | Mindoras bifelis |

| Bubalus quarlesi (I) =354 | | | Kalnu bifelis |

| | Budorcas taxicolor (II) | | Takins |

| Capra falconeri (I) | | | Vītņragu kaza |

| | Cephalophus dorsalis (II) | | Melnmuguras dukers |

| Cephalophus jentinki (I) | | | Džentinka dukers |

| | Cephalophus monticola (II) | | Zilais dukers |

| | Cephalophus ogilbyi (II) | | Kalnu dukers |

| | Cephalophus silvicultor (II) | | Dzeltenmuguras dukers |

| | Cephalophus zebra (II) | | Zebrdukers |

| | | Damaliscus lunatus (III GH) | Topi jeb brūnā govjantilope |

| | Damaliscus pygargus pygargus (II) =355 | | Bontboks |

| | Gazella cuvieri (III TN) | | Ziemeļāfrikas gazele jeb Kivjē gazele |

| Gazella dama (I) | | | Gazele Gazella dama |

| | Gazella dorcas (III TN) | | Gazele Gazella dorcas |

| | Gazella leptoceros (III TN) | | Smiltāju gazele |

| Hippotragus niger variani (I) | | | Melnā zobenradze |

| | Kobus leche (II) | | Niedrājāzis jeb ūdensāzis |

| Naemorhedus baileyi (I) = 356 | | | Sarkanais gorals |

| Naemorhedus caudatus (I) = 356 | | | Ķīnas gorals |

| Naemorhedus goral (I) | | | Himalaju gorals |

| Naemorhedus sumatraensis (I) = 357 | | | Sumatras gorals |

| Oryx dammah (I) =358 | | | Zobenradze Oryx dammah |

| Oryx leucoryx (I) | | | Zobenradze Oryx leucoryx |

| | Ovis ammon (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) | | Eirāzijas kalnu aita jeb Eirāzijas muflons |

| Ovis ammon hodgsonii (I) | | | Himalaju kalnu aita jeb Himalaju muflons |

| Ovis ammon nigrimontana (I) | | | Karatau kalnu aita jeb Karatau muflons |

| | Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) | | Sniegu resnragu aita |

| Ovis orientate ophion (I) = 359 | | | Kipras muflons jeb Kipras kalnu aita |

| | Ovis vignei (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas) | | Stepes aita Ovis vignei |

| Ovis vignei vignei (I) =360 | | | Stepes aita Ovis vignei vignei |

| Pantholops hodgsonii (I) | | | Čiru jeb oronga, jeb Tibetas antilope |

| Pseudoryx nghetinhensis (I) | | | Vjetnamas vērsis |

| Rupicapra pyrenaica ornata (I) =361 | | | Ģemze |

| | Saiga tatarica (II) | | Saiga |

| | | Tetracerus quadricornis (III NP) | Četrragantilope |

| | | Tragelaphus eurycerus (III GH) =362 | Vītņragantilope bongo |

| | | Tragelaphus spekii (III GH) | Vītņragantilope sitatunga |

AVES | | | | Putni |

STRUTHIONIFORMES | | | | Strausveidīgie |

Struthionidae | | | | Strausu dzimta |

| Struthio camelus (I) (Tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācija; pārējās populācijas nav iekļautas šīs regulas pielikumos) | | | Āfrikas strauss |

RHEIFORMES | | | | Nandveidīgie |

Rheidae | | | | Nandu dzimta |

| | Rhea americana (II) | | Lielais nandu |

| Rhea pennata(I) (izņemot Rhea pennata pennata populācijas Argentīnā un Čīlē, kuras iekļautas B pielikumā) =363 | | | Darvina nandu |

| | Rhea pennata pennata (II) (tikai Argentīnas un Čīles populācija) =363 | | Darvina nandu |

TINAMIFORMES | | | | Tinamveidīgie |

Tinamidae | | | | Tinamu dzimta |

| Tinamus solitarius (I) | | | Vientuļais tinamu |

SPHENISCIFORMES | | | | Pingvīnveidīgie |

Spheniscidae | | | | Pingvīnu dzimta |

| | Spheniscus demersus (II) | | Kapzemes pingvīns |

| Spheniscus humboldti (I) | | | Humbolta pingvīns |

PODICIPEDIFORMES | | | | Dūkurveidīgie |

Podicipedidae | | | | Dūkuru dzimta |

| Podilymbus gigas (I) | | | Atitlana dūkuris jeb milzu dūkuris |

PROCELLARIIFORMES | | | | Vētrasputnveidīgie |

Diomedeidae | | | | Albatrosu dzimta |

| Diomedea albatrus (I) | | | Īsastes albatross |

PELECANIFORMES | | | | Pelikānveidīgie |

Pelecanidae | | | | Pelikānu dzimta |

| Pelecanus crispus (I) | | | Cirtainais pelikāns |

Sulidae | | | | Sullu dzimta |

| Papasula abbotti (I) =364 | | | Abota sulla |

Fregatidae | | | | Fregatputnu dzimta |

| Fregata andrewsi (I) | | | Ziemsvētku salas fregatputns |

CICONIIFORMES | | | | Stārķveidīgie |

Ardeidae | | | | Gārņu dzimta |

| | | Ardea goliath (III GH) | Milzu gārnis |

| Bubulcus ibis (III GH) =365 | | | Lopu gārnis |

| Casmerodius albus (III GH) = 366 | | | Sudrabgārnis |

| Egretta garzetta (III GH) | | | Mazais baltgārnis jeb zīdgārnis |

Balaenicipitidae | | | | Tupeļknābju dzimta |

| | Balaeniceps rex (II) | | Tupeļknābis |

Ciconiidae | | | | Stārķu dzimta |

| Ciconia boyciana (I) =367 | | | Melnknābja stārķis |

| Ciconia nigra (II) | | | Melnais stārķis |

| Ciconia stormi | | | Džungļu stārķis |

| | | Ephippiorhynchus senegalensis (III GH) | Sedlu stārķis |

| Jabiru mycteria (I) | | | Jabiru |

| | | Leptoptilos crumeniferus (III GH) | Marabu |

| Leptoptilos dubius | | | Lielais adjutants jeb hargila |

| Mycteria cinerea (I) | | | Pelēkais stārķis |

Threskiornithidae | | | | Ibisu dzimta |

| | | Bostrychia hagedash (III GH) =368 | Skaļais ibiss jeb hadada |

| | | Bostrychia rara (III GH) = 369 | Raibkakla ibiss |

| | Eudocimus ruber (II) | | Sarkanais ibiss |

| Geronticus calvus (II) | | | Kapzemes ibiss |

| Geronticus eremita (I) | | | Klinšu ibiss |

| Nipponia nippon (I) | | | Japānas ibiss |

| Platalea leucorodia (II) | | | Karošknābis |

| Pseudibis gigantea | | | Milzu ibiss |

| | | Threskiornis aethiopicus (III GH) | Svētais ibiss |

Phoenicopteridae | | | | Flamingu dzimta |

| | Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Flamingi |

| Phoenicopterus ruber (II) = 370 | | | Sārtais flamings |

ANSERIFORMES | | | | Zosveidīgie |

Anatidae | | | | Pīļu dzimta (pīles, zosis, gulbji u. c.) |

| | | Alopochen aegyptiacus (III GH) | Ēģiptes zoss jeb Nīlas zoss |

| | | Anas acuta (III GH) | Garkaklis |

| Anas aucklandica (I) =371 | | | Brūnais krīklis jeb Jaunzēlandes krīklis |

| | Anas bernieri (II) | | Madagaskaras krīklis |

| | | Anas capensis (III GH) | Kapzemes krīklis |

| | | Anas clypeata (III GH) = 372 | Platknābis |

| | | Anas crecca (III GH) | Parastais krīklis |

| | Anas formosa (II) | | Baikāla krīklis |

| Anas laysanensis (I) =373 | | | Leisanas pīle |

| Anas oustaleti (I) =374 | | | Mariannu pīle |

| | | Anas penelope (III GH) | Eirāzijas baltvēderis |

| Anas querquedula (III GH) | | | Prīkšķe |

| Aythya innotata | | | Madagaskaras baltacis |

| Aythya nyroca (III GH) = 375 | | | Baltacis |

| Branta canadensis leucopareia (I) | | | Aleutu zoss |

| Branta ruficollis (II) | | | Sarkankakla zoss |

| Branta sandvicensis (I) | | | Havaju zoss jeb nene |

| | | Cairina moschata (III HN) | Baltspārnu pīle |

| Cairina scutulata (I) | | | Baltspārnu pīle |

| | Coscoroba coscoroba (II) | | Pundurgulbis jeb koskoroba |

| | Cygnus melanocorypha (II) | | Melnkakla gulbis |

| | Dendrocygna arborea (II) | | Kubas svilpējzoss |

| | | Dendrocygna autumnalis (III HN) | Sarkanknābja svilpējzoss |

| | | Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =376 | Rūsganā svilpējzoss |

| | | Dendrocygna viduata (III GH) | Baltvaigu svilpējzoss |

| Mergus octosetaceus | | | Brazīlijas gaura |

| | | Nettapus auritus (III GH) | Āfrikas pundurzoss |

| | Oxyura jamaicensis | | Jamaikas pīle |

| Oxyura leucocephala (II) | | | Baltgalvas pīle |

| | | Plectropterus gambensis (III GH) | Piešspārnu zoss |

| | | Pteronetta hartlaubii (III GH) =377 | Hartlauba pīle |

| Rhodonessa caryophyllacea (iespējams, izmirusi) (I) | | | Sārtgalvas pīle |

| | Sarkidiornis melanotos (II) | | Paugurknābja pīle |

| Tadorna cristata | | | Cekulainā dižpīle |

FALCONIFORMES | | | | Piekūnveidīgie — dienas plēsējputni (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas) |

| | FALCONIFORMES spp. (II) — (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un vienu C pielikumā iekļauto Amerikas grifu dzimtas (Cathartidae) sugu; pārējās minētās dzimtas sugas nav iekļautas šīs regulas pielikumos) | | Dienas plēsējputni |

Cathartidae | | | | Amerikas grifu dzimta |

| Gymnogyps californianus (I) | | | Kalifornijas kondors |

| | | Sarcoramphus papa (III HN) | Karaliskais kondors |

| Vultur gryphus (I) | | | Andu kondors |

Pandionidae | | | | Zivjērgļu dzimta |

| Pandion haliaetus (II) | | | Zivjērglis |

Accipitridae | | | | Vanagu dzimta |

| Accipiter brevipes (II) | | | Īskāju vanags |

| Accipiter gentilis (II) | | | Vistu vanags (Korsikas un Sardīnijas pasuga) |

| Accipiter nisus (II) | | | Zvirbuļu vanags |

| Aegypius monachus (II) | | | Melnais grifs |

| Aquila adalberti (I) =378 | | | Spānijas ērglis |

| Aquila chrysaetos (II) | | | Klinšu ērglis |

| Aquila clanga (II) | | | Vidējais ērglis |

| Aquila heliaca (I) | | | Karaliskais ērglis |

| Aquila pomarina (II) | | | Mazais ērglis |

| Buteo buteo (II) | | | Peļu klijāns |

| Buteo lagopus (II) | | | Bikšainais klijāns |

| Buteo rufinus (II) | | | Garkāju klijāns |

| Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =379 | | | Kubas klija |

| Circaetus gallicus (II) | | | Parastais čūskērglis |

| Circus aeruginosus (II) | | | Niedru lija |

| Circus cyaneus (II) | | | Lauku lija |

| Circus macrourus (II) | | | Stepes lija |

| Circus pygargus (II) | | | Pļavas lija |

| Elanus caeruleus (II) | | | Melnplecu klija |

| Eutriorchis astur (II) | | | Madagaskaras čūskērglis |

| Gypaetus barbatus (II) | | | Bārdainais grifs |

| Gyps fulvus (II) | | | Baltgalvas grifs |

| Haliaeetus spp. (I/II) (Sugas Haliaeetus albicilla un Haliaeetus leucocephalus ir minētas I papildinājumā; pārējās sugas minētas II papildinājumā) | | | Zivjērgļi |

| Harpia harpyja (I) | | | Harpija |

| Hieraaetus fasciatus (II) | | | Vanagu ērglis jeb svītrainais ērglis |

| Hieraaetus pennatus (II) | | | Pundurērglis |

| Leucopternis occidentalis (II) | | | Pelēkmuguras klijāns |

| Milvus migrans (II) | | | Melnā klija |

| Milvus milvus (II) | | | Sarkanā klija |

| Neophron percnopterus (II) | | | Baltais grifs |

| Pernis apivorus (II) | | | Eirāzijas ķīķis jeb lapseņu klijāns |

| Pithecophaga jefferyi (I) | | | Filipīnu ērglis |

Falconidae | | | | Piekūnu dzimta |

| Falco araea (I) | | | Seišelu piekūns |

| Falco biarmicus (II) | | | Rudgalvas piekūns |

| Falco cherrug (II) | | | Stepes piekūns |

| Falco columbarius (II) | | | Purva piekūns |

| Falco eleonorae (II) | | | Eleonoras piekūns |

| Falco jugger (I) | | | Indijas piekūns |

| Falco naumanni (II) | | | Naumana piekūns |

| Falco newtoni(I) (tikai Seišelu salu populācija) | | | Madagaskaras piekūns |

| Falco pelegrinoides (I) = 380 | | | Tuksneša piekūns |

| Falco peregrinus (I) | | | Lielais piekūns |

| Falco punctatus (I) | | | Maurīcijas piekūns |

| Falco rusticolus (I) | | | Medību piekūns |

| Falco subbuteo (II) | | | Bezdelīgu piekūns |

| Falco tinnunculus (II) | | | Lauka piekūns |

| Falco vespertinus (II) | | | Kukaiņu piekūns |

GALLIFORMES | | | | Vistveidīgie |

Megapodiidae | | | | Lielkājvistu dzimta |

| Macrocephalon maleo (I) | | | Maleo jeb Sulavesi racējvista |

Cracidae | | Crax spp.* (-/III) (III papildinājumā ir minētas šādas sugas: Crax alberti, Crax daubentoni un Crax globulosa no Kolumbijas un Crax rubra no Kolumbijas, Kostarikas, Gvatemalas un Hondurasas) | | Kokuvistas jeb kroksi |

| Crax alberti (III CO) | | | Zilknābja cekulvista |

| Crax blumenbachii (I) | | | Sarkanknābja cekulvista |

| Mitu mitu (I) =381 | | | Alagoas kokuvista jeb mitu |

| Oreophasis derbianus (I) | | | Kokuvista Oreophasis derbianus |

| | Ortalis vetula (III GT/HN) | | Pelēkā čačalaka |

| | Pauxi spp. (-/Ill) (suga Pauxi pauxi no Kolumbijas ir iekļauta III papildinājumā) | | Bruņucepures kokuvistas |

| Penelope albipennis (I) | | | Baltspārnu gvano |

| | | Penelope purpurascens (III HN) | Cekulainā gvano |

| | Penelopina nigra (III GT) | | Augstieņu gvano |

| Pipile jacutinga (I) =383 | | | Melnpieres svilpējgvano |

| Pipile pipile (I) =384 | | | Trinidadas svilpējgvano |

Phasianidae | | | | Fazānu dzimta (rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni) |

| | Agelastes meleagrides (III GH) | | Baltkrūšu pērļvista |

| | | Agriocharis ocellata (III GT) | Briļļainais tītars |

| | Arborophila charltonii (III MY) | | Kaklarotas mežapaipala |

| | Arborophila orientalis (III MY) =385 | | Sumatras mežapaipala |

| | Argusianus argus (II) | | Lielais arguss |

| | | Caloperdix oculea (III MY) | Rudā mežapaipala |

| Catreus wallichii (I) | | | Raibais cekulfazāns |

| Colinus virginianus ridg-wayi (I) | | | Virdžīnijas paipala |

| Crossoptilon crossoptilon (I) | | | Baltais ausfazāns |

| Crossoptilon harmani (I) = 386 | | | Tibetas ausfazāns |

| Crossoptilon mantchuricum (I) | | | Manžūrijas ausfazāns jeb brūnais ausfazāns |

| | Gallus sonneratii (II) | | Indijas vista |

| | Ithaginis cruentus (II) | | Fazāns Ithaginis cruentus |

| Lophophorus impejanus (I) | | | Himalaju monals jeb rudastes monals |

| Lophophorus lhuysii (I) | | | Ķīnas monals jeb zaļastes monals |

| Lophophorus sclateri (I) | | | Baltastes monals |

| | Lophura bulweri | | Baltastes fazāns |

| | Lophura diardi | | Siāmas fazāns |

| Lophura edwardsi (I) | | | Edvardsa fazāns jeb Anamas fazāns |

| | Lophura erythrophthalma (III MY) | | Zeltastes fazāns |

| | Lophura hatinhensis | | Vjetnamas fazāns |

| | Lophura hoogerwerfi | | Sumatras fazāns |

| | Lophura ignita (III MY) | | Greznais vainagfazāns |

| Lophura imperialis (I) | | | Imperatora fazāns |

| | Lophura inornata | | Salvadori fazāns |

| | Lophura leucomelanos | | Melnais fazāns jeb Kali fazāns |

| Lophura swinhoii (I) | | | Taivānas fazāns jeb Svinhū fazāns |

| | | Melanoperdix nigra (III MY) | Melnā irbe |

| Odontophorus strophium | | | Apkakles cekulpaipala |

| Ophrysia superciliosa | | | Himalaju paipala |

| | Pavo muticus (II) | | Zaļais pāvs |

| | Polyplectron bicalcaratum (II) | | Pelēkais pāvfazāns |

| Polyplectron emphanum (I) | | | Palavanas pāvfazāns |

| | Polyplectron germaini (II) | | Brūnais pāvfazāns |

| | | Polyplectron inopinatum (III MY) | Rotšilda pāvfazāns |

| | Polyplectron malacense (II) | | Malajas pāvfazāns |

| | Polyplectron schleiermacheri (II) =387 | | Borneo pāvfazāns |

| Rheinardia ocellata (I) = 388 | | | Cekulainais arguss |

| | | Rhizothera longirostris (III MY) | Garknābja irbe |

| | | Rollulus rouloul (III MY) | Cekulainā mežapaipala |

| Syrmaticus ellioti (I) | | | Elliota fazāns |

| Syrmaticus humiae (I) | | | Birmas fazāns jeb Hjūma fazāns |

| Syrmaticus mikado (I) | | | Mikado fazāns |

| Tetraogallus caspius (I) | | | Kaspijas sniegirbe |

| Tetraogallus tibetanus (I) | | | Tibetas sniegirbe |

| Tragopan blythii (I) | | | Pelēkvēdara tragopāns jeb Blīsa tragopāns |

| Tragopan caboti (I) | | | Ķīnas tragopāns |

| Tragopan melanocephalus (I) | | | Melngalvas tragopāns |

| | | Tragopan satyra (III NP) | Satīra tragopāns |

| Tympanuchus cupido attwateri (I) | | | Prēriju rubenis |

GRUIFORMES | | | | Dzērvjveidīgie |

Gruidae | | | | Dzērvju dzimta |

| | Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dzērves |

| Grus americana (I) | | | Amerikas dzērve |

| Grus canadensis (I/II) (šī suga ir minēta II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla minētas I papildinājumā) | | | Kanādas dzērve |

| Grus grus (II) | | | Dzērve |

| Grus japonensis (I) | | | Japānas dzērve |

| Grus leucogeranus (I) | | | Baltā dzērve |

| Grus monacha (I) | | | Melnā dzērve |

| Grus nigricollis (I) | | | Melnkakla dzērve |

| Grus vipio (I) | | | Baltkakla dzērve |

Rallidae | | | | Dumbrvistiņu dzimta jeb raļļu dzimta |

| Gallirallus sylvestris (I) = 389 | | | Lorda Hova (s.) rallis |

Rhynochetidae | | | | Kagu dzimta |

| Rhynochetos jubatus (I) | | | Kagu |

Otididae | | | | Sīgu dzimta |

| | Otididae spp. (izņemot A pielikumā minētās sugas) | | Sīgas |

| Ardeotis nigriceps (I) =390 | | | Indijas melngalvas sīga |

| Chlamydotis undulata (I) | | | Apkakles sīga |

| Eupodotis indica (II) | | | Cekulainā sīga |

| Eupodotis bengalensis (I) = 391 | | | Bengālijas sīga |

| Otis tarda (II) | | | Lielā sīga |

| Tetrax tetrax (II) | | | Mazā sīga |

CHARADRIIFORMES | | | | Tārtiņveidīgie |

Burhinidae | | | | Akmeņkuitalu dzimta |

| | | Burhinus bistriatus (III GT) | Amerikas lielacis jeb divsvītru lielacis |

Scolopacidae | | | | Sloku dzimta |

| Numenius borealis (I) | | | Eskimosu kuitala |

| Numenius tenuirostris (I) | | | Tievknābja kuitala |

| Tringa guttifer (I) | | | Lāsainā tilbīte |

Laridae | | | | Kaiju dzimta |

| Larus relictus (I) | | | Reliktā kaija |

COLUMBIFORMES | | | | Baložveidīgie |

Columbidae | | | | Baložu dzimta |

| Caloenas nicobarica (I) | | | Nikobaru balodis |

| | Columba caribaea | | Jamaikas balodis |

| Claravis godefrida | | | Pupurspārnu zemesūbele |

| | | Columba guinea (III GH) | Lāsainais balodis |

| | | Columba iriditorques (III GH) =392 | Bronzkakla balodis |

| Columba livia (III GH) | | | Klinšu balodis |

| | | Columba mayeri (III MU) = 393 | Sārtais balodis |

| | | Columba unicincta (III GH) | Kongo balodis |

| | Didunculus strigirostris | | Zobainais balodis |

| Ducula mindorensis (I) | | | Mindoro dižbalodis |

| | Gallicolumba luzonica (II) | | Luzonas zemesbalodis |

| | Goura spp. (II) | | Vainagbaloži |

| Leptotila wellsi | | | Grenādas ūbele |

| | | Oena capensis (III GH) | Garastes ūbele |

| | | Streptopelia decipiens (III GH) | Pelēkgalvas ūbele |

| | | Streptopelia roseogrisea (III GH) | Āfrikas gredzenūbele |

| | | Streptopelia semitorquata (III GH) | Raudacu ūbele |

| | | Streptopelia senegalensis (III GH) | Palmu ūbele |

| Streptopelia turtur (III GH) | | | Parastā ūbele |

| | | Streptopelia vinacea (III GH) | Vīnsārtā ūbele |

| | | Treron calva (III GH) =394 | Āfrikas zaļbalodis jeb sarkanknābja zaļbalodis |

| | | Treron waalia (III GH) | Dzeltenvēdera smaragdbalodis |

| | | Turtur abyssinicus (III GH) | Saheles ūbele |

| | | Turtur afer (III GH) | Baložveidīgai Turtur afer |

| | | Turtur brehmeri (III GH) = 395 | Baložveidīgais Turtur brehmeri |

| | | Turtur tympanistria (III GH) =396 | Tamburīnūdele |

PSITTACIFORMES | | | | Papagaiļveidīgie (kakadu, lori, makao u. c. papagaiļi) |

| | PSITTACIFORMES spp. (II) — (izņemot A un C pielikumā iekļautās sugas, kā arī sugas Melopsittacus undulatus un Nymphicus hollandicus, kuras nav iekļatas šīs regulas pielikumos) | | Dažādi papagaiļveidīgie |

Psittacidae | | | | Papagaiļu dzimta (amazones, kakadu, lori, makao, aras u.c. papagaiļi) |

| Amazona arausiaca (I) | | | Sarkankakla amazone |

| Amazona barbadensis (I) | | | Dzeltenplecu amazone |

| Amazona brasiliensis (I) | | | Brazīlijas amazone jeb sarkanastes amazone |

| Amazona guildingii (I) | | | Sentvinsentas amazone |

| Amazona imperialis (I) | | | Dominikas amazone jeb karaliskā amazone |

| Amazona leucocephala (I) | | | Kubas amazone |

| Amazona ochrocephala auropalliata (I) | | | Dzeltenpakauša amazone |

| Amazona ochrocephala belizensis (I) | | | |

| Amazona ochrocephala caribaea (I) | | | |

| Amazona ochrocephala oratrix (I) | | | Dzeltengalvas amazone Amazona ochrocephala oratrix |

| Amazona ochrocephala parvipes (I) | | | |

| Amazona ochrocephala tresmariae (I) | | | |

| Amazona pretrei (I) | | | Sarkansejas amazone |

| Amazona rhodocorytha (I) = 397 | | | Sarkanvainaga amazone |

| Amazona tucumana (I) | | | Tukumanas amazone |

| Amazona versicolor (I) | | | Sentlūsijas amazone |

| Amazona vinacea (I) | | | Vīnkrūšu amazone |

| Amazona viridigenalis (I) | | | Zaļvaigu amazone |

| Amazona vittata (I) | | | Sarkanpieres amazone jeb Puertoriko amazone |

| Anodorhynchus spp. (I) | | | Aras |

| Ara ambigua (I) | | | Zaļais ara |

| Ara glaucogularis (I) =398 | | | Zilrīkles ara |

| Ara macao (I) | | | Sarkanais ara |

| Ara militaris (I) | | | Zaļplecu ara |

| Ara rubrogenys (I) | | | Sarkanausu ara |

| Cacatua goffini (I) | | | Tanimbāras kakadu |

| Cacatua haematuropygia (I) | | | Filipīnu kakadu |

| Cacatua moluccensis (I) | | | Moluku kakadu |

| Cyanopsitta spixii (I) | | | Spiksa ara |

| Cyanoramphus forbesi (I) = 399 | | | Papagailis Cyanoramphus forbesi |

| Cyanoramphus novaezelandiae (I)=400 | | | Sarkanpieres papagailis jeb kakariki |

| Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401 | | | Koksena dubultacu papagailis |

| Eos histrio (I) | | | Sarkanzilais lorikets |

| Eunymphicus cornutus (I) | | | Ragainais papagailis |

| Geopsittacus occidentalis (iespējams, izmiris) =402 | | | Nakts papagailis |

| Guarouba guarouba (I)=403 | | | Papagailis Guarouba guarouba |

| Neophema chrysogaster (I) | | | Oranžvēdera papagailis |

| Ognorhynchus icterotis (I) | | | Dzeltenausu papagailis |

| Pezoporus wallicus (I) | | | Zemes papagailis |

| Pionopsitta pileata (I) | | | Sarkansejas papagailis |

| Probosciger aterrimus (I) | | | Palmu kakadū |

| Propyrrhura couloni (I)=404 | | | Zilgalvas ara |

| Propyrrhura maracana (I)=405 | | | Zilspārnu ara |

| Psephotus chrysopterygius (I) | | | Dzeltenplecu papagailis |

| Psephotus dissimilis (I) =406 | | | Kapuces papagailis |

| Psephotus pulcherrimus (iespējams, izmiris) (I) | | | Paradīzes papagailis |

| Psittacula echo (I) =407 | | | Maurīcijas papagailis |

| | | Psittacula krameri (III GH) | Krāmera papagailis |

| Pyrrhura cruentata (I) | | | Zilkrūšu papagailis |

| Rhynchopsitta spp. (I) | | | Rhynchopsitta ģints papagaiļi |

| Strigops habroptilus (I) | | | Jaunzēlandes pūčpapagailis jeb kakapo |

| Vini spp. (I/H) (suga Vini ultramarina ir minēta I papildinājumā, pārējās sugas minētas II papildinājumā) | | | Vini ģints papagaiļi |

CUCULIFORMES | | | | Dzegužveidīgie |

Musophagidae | | | | Turaku dzimta |

| | Corythaeola cristata (III GH) | | Turaks Corythaeola cristata |

| | Crinifer piscator (III GH) | | Svītrainais turaks |

| | Musophaga porphyreolopha (II) =408 | | Purpurcekula turaks |

| | Musophaga violacea (III GH) | | Violetais turaks |

| | Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā minētās sugas) | | Turaki |

| Tauraco bannermani (II) | | | Bannermana turaks |

STRIGIFORMES | | | | Pūčveidīgie |

| | STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā minētās sugas) | | Pūces |

Tytonidae | | | | Plīvurpūču dzimta |

| Tyto alba (II) | | | Plīvurpūce |

| Tyto soumagnei (I) | | | Madagaskaras plīvurpūce |

Strigidae | | | | Pūču dzimta |

| Aegolius funereus (II) | | | Bikšainais apogs |

| Asio flammeus (II) | | | Purva pūce |

| Asio otus (II) | | | Ausainā pūce |

| Athene blewitti (I) | | | Džungļu apogs |

| Athene noctua (II) | | | Mājas apogs |

| Bubo bubo (II) | | | Ūpis |

| Glaucidium passerinum (II) | | | Apodziņš |

| Mimizuku gurneyi (I) =409 | | | Milzu pūcīte jeb Mindanao ūpītis |

| Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410 | | | Norfolkas vanagpūce |

| Ninox squamipila natalis (I) | | | Ziemsvētku salas vanagpūce |

| Nyctea scandiaca (II) | | | Baltā pūce |

| Otus ireneae (II) | | | Sokokes pūcīte |

| Otus scops (II) | | | Mazā pūcīte |

| Strix aluco (II) | | | Meža pūce |

| Strix nebulosa (II) | | | Ziemeļu pūce |

| Strix uralensis (II) | | | Urālu pūce |

| Surnia ulula (II) | | | Svītrainā pūce |

APODIFORMES | | | | |

Trochilidae | | | | Svīru dzimta |

| | Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Kolibri |

| Glaucis dohrnii (I)=411 | | | Kolibri Glaucis dohrnii |

TROGONIFORMES | | | | Trogonveidīgie |

Trogonidae | | | | Trogonu dzimta |

| Pharomachrus mocinno (I) | | | Greznais kvecals |

CORACIIFORMES | | | | Krāšņvārnveidīgie |

Bucerotidae | | | | Degunragputni |

| | Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Degunragputni |

| Aceros nipalensis (I) | | | Rudkakla degunragputns |

| Aceros subruficollis (I) | | | Blīsa degunragputns |

| | Anorrhinus spp. (II) =412 | | Degunragputni |

| | Anthracoceros spp. (II) | | Degunragputni |

| | Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Degunragputni |

| Buceros bicornis (I) | | | Lielais degunragputns |

| Buceros vigil (I) =413 | | | Bruņcepures degunragputns |

| | Penelopides spp. (II) | | Degunragputni |

PICIFORMES | | | | Dzeņveidīgie |

Capitonidae | | | | Bārdaiņu dzimta |

| | Semnornis ramphastinus (III CO) | | Tukānu bārdainis |

Ramphastidae | | | | Tukānu dzimta |

| | Baillonius bailloni (III AR) | | Safrāna tukāns |

| | Pteroglossus aracari (II) | | Melnkakla arakari |

| | Pteroglossus castanotis (III AR) | | Brūnausu arakari |

| | Pteroglossus viridis (II) | | Zaļais arakari |

| | Ramphastos dicolorus (III AR) | | Zaļknābja tukāns |

| | Ramphastos sulfuratus (II) | | Raibknābja tukāns |

| | Ramphastos toco (II) | | Lielais tukāns jeb toko |

| | Ramphastos tucanus (II) | | Sarkanknābja tukāns jeb baltrīkles tukāns |

| | Ramphastos vitellinus (II) | | Rievknābja tukāns |

| | Selenidera maculirostris (III AR) | | Raibknābja tukāniņš |

Picidae | | | | Dzeņu dzimta |

| Campephilus imperialis (I) | | | Karaliskā dzilna |

| Dryocopus javensis richardsi (I) | | | Korejas baltvēdera dzilna |

PASSERIFORMES | | | | Zvirbuļveidīgie |

Cotingidae | | | | Kotingu dzimta |

| | | Cephalopterus ornatus (III CO) | Amazones lietussargputns |

| | | Cephalopterus penduliger (III CO) | Garsekstes lietussargputns |

| Cotinga maculata (I) | | | Ziljostas kotings |

| | Rupicola spp. (II) | | Klinšugailīši |

| Xipholena atropurpurea (I) | | | Baltspārnu kotings |

Pittidae | | | | Pitu dzimta |

| | Pitta guajana (II) | | Raibā pita |

| Pitta gurneyi (I) | | | Gurnejas pita |

| Pitta kochi (I) | | | Koha pita |

| | Pitta nympha (II) =414 | | Burvīgā pita |

Atrichornithidae | | | | Gludastu dzimta |

| Atrichornis clamosus (I) | | | Rietumu gludaste jeb skaļā gludaste |

Hirundinidae | | | | Bezdelīgu dzimta |

| Pseudochelidon sirintarae (I) | | | Baltacu čurkste |

Pycnonotidae | | | | Bulbuļu dzimta |

| | Pycnonotus zeylanicus (II) | | Zeltgalvas bulbuls |

Muscicapidae | | | | Mušķērāju dzimta |

| Bebrornis rodericanus (III MU) | | | Rodrigesas ķauķis |

| | Cyornis ruckii (II) =415 | | Ruka mušķērājs |

| Dasyornis broadbenti litoralis(iespējams, izmirusi) (I) | | | Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga) |

| Dasyornis longirostris (I) =416 | | | Mušķērājs Dasyornis longirostris |

| | Garrulax canorus (II) | | Briļainais smējējstrazds |

| | Leiothrix argentauris (II) | | Sudrabausu mesija |

| | Leiothrix lutea (II) | | Mandarīnrīklīte |

| | Liocichla omeiensis (II) | | Mušķērājs Liocichla omeiensis |

| Picathartes gymnocephalus (I) | | | Baltkakla klinšuvārna |

| Picathartes oreas (I) | | | Pelēkkakla klinšuvārna |

| | | Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =417 | Maskarēnu paradīzes mušķērājs |

Nectariniidae | | | | Nektārputnu dzimta |

| | Anthreptes pallidigaster | | Amani nektārputns |

| | Anthreptes rubritorques | | Sarkanjostas nektārputns |

Zosteropidae | | | | Briļļuputnu dzimta |

| Zosterops albogularis (I) | | | Briļļuputns Zosterops albogularis |

Meliphagidae | | | | Medusputnu dzimta |

| Lichenostomus melanops cassidix (I) =418 | | | Dzeltencekula medusputns |

Emberizidae | | | | Stērstu dzimta |

| | Gubernatrix cristata (II) | | Dzeltenais kardināls |

| | Paroaria capitata (II) | | Dzeltenknābja kardināls |

| | Paroaria coronata (II) | | Pelēkais kardināls jeb sarkancekula kardināls |

| | Tangara fastuosa (II) | | Septiņkrāsu tanagra |

Icteridae | | | | Trupiālu dzimta jeb Amerikas vālodžu dzimta |

| Agelaius flavus (I) =419 | | | Dzeltenkapuces strazds |

Fringillidae | | | | Žubīšu dzimta |

| Carduelis cucullata (I) =420 | | | Sarkanais ķivulis |

| | Carduelis yarrellii (II) =420 | | Dzeltensejas ķivulis |

| | | Serinus canicapillus (III GH) =421 | Sahelas ģirlicis |

| | | Serinus leucopygius (III GH) | Baltmuguras ģirlicis |

| | | Serinus mozambicus (III GH) | Bārdainais ģirlicis |

Estrildidae | | | | Punduržubīšu dzimta |

| | | Amadina fasciata (III GH) | Punduržubīte Amadina fasciata |

| | Amandava formosa (II) | | Zaļā punduržubīte |

| | | Amandava subflava (III GH) =422 | Oranžvēdera žubīte |

| | | Estrilda astrild (III GH) | Viļņainā punduržubīte |

| | | Estrilda caerulescens (III GH) | Lavandu žubīte |

| | | Estrilda melpoda (III GH) | Oranžvaigu žubīte |

| | | Estrilda troglodytes (III GH) | Melnmuguras punduržubīte |

| | | Lagonosticta rara (III GH) | Melnvēdera ugunsžubīte |

| | | Lagonosticta rubricata (III GH) | Zilknābja ugunsžubīte |

| | | Lagonosticta rufopicta (III GH) | Baltsvītru ugunsžubīte |

| | | Lagonosticta senegala (III GH) | Sarkanknābja ugunsžubīte |

| | | Lagonosticta vinacea (III GH) =423 | Melnsejas ugunsžubīte |

| | | Lonchura bicolor (III GH) =424 | Melnbaltā punduržubīte |

| | | Lonchura cantans (III GH) =425 | Āfrikas sudrabknābītis |

| | | Lonchura cucullata (III GH) =424 | Bronzas punduržubīte |

| | | Lonchura fringilloides (III GH) =424 | Dižknābja punduržubīte |

| | | Mandingoa nitidula (III GH) =426 | Zaļā pērļžubīte |

| | | Nesocharis capistrata (III GH) | Baltsejas žubīte |

| | | Nigrita bicolor (III GH) | Brūnkrūšu žubīte |

| | | Nigrita canicapilla (III GH) | Melnā žubīte |

| | | Nigrita fusconota (III GH) | Baltkrūšu žubīte |

| | | Nigrita luteifrons (III GH) | Bālpieres žubīte |

| | | Ortygospiza atricollis (III GH) | Āfrikas paipalžubīte |

| | Padda fuscata | | Punduržubīte Padda fuscata |

| | Padda oryzivora (II) | | Rīsu žubīte jeb Javas zvirbulis |

| | | Parmoptila rubrifrons (III GH) =427 | Sarkanpieres audējžubīte |

| | | Pholidornis rushiae (III GH) | Svītrainā hīlija jeb žubīšķauķis |

| | Poephila cincta cincta (II) | | Melnrīkles žubīte |

| | | Pyrenestes ostrinus (III GH) =428 | Melnvēdera dižknābītis |

| | | Pytilia hypogrammica (III GH) | Sarkansejas punduržubīte |

| | | Pytilia phoenicoptera (III GH) | Sarkanspārnu punduržubīte |

| | | Spermophaga haematina (III GH) | Melngalvas dižknābītis |

| | | Uraeginthus bengalus (III GH) =429 | Garknābja kaira (Ibērijas pasuga) |

Ploceidae | | | | Audējputnu dzimta |

| | | Amblyospiza albifrons (III GH) | Dižknābja audējputns |

| | | Anaplectes rubriceps (III GH) =430 | Sarkangalvas audējputns |

| | | Anomalospiza imberbis (III GH) | Parazītzvirbulis |

| | | Bubalornis albirostris (III GH) | Baltknābja bifeļzvirbulis |

| | | Euplectes afer (III GH) | Dzeltengalvas bīskapiņš |

| | | Euplectes ardens (III GH) =431 | Kaklarotas bīskapiņš |

| | | Euplectes franciscanus (III GH) =432 | Oranžais bīskapiņš |

| | | Euplectes hordeaceus (III GH) | Sarkanpieres bīskapiņš |

| | | Euplectes macrourus (III GH) =433 | Dzeltenplecu bīskapiņš |

| | | Malimbus cassini (III GH) | Melnrīkles malimbe |

| | | Malimbus malimbicus (III GH) | Cekulainā malimbe |

| | | Malimbus nitens (III GH) | Zilknābja malimbe |

| | | Malimbus rubricollis (III GH) | Sarkangalvas malimbe |

| | | Malimbus scutatus (III GH) | Sarkandibena malimbe |

| | | Pachyphantes superciliosus (III GH) =434 | Strupais audējputns |

| | | Passer griseus (III GH) | Pelēkgalvas zvirbulis |

| | | Petronia dentata (III GH) | Krūmāju zvirbulis |

| | | Plocepasser superciliosus (III GH) | Brūngalvas audējzvirbulis |

| | | Ploceus albinucha (III GH) | Maksvela audējputns |

| | | Ploceus aurantius (III GH) | Oranžais audējputns |

| | | Ploceus cucullatus (III GH) =435 | Raibmuguras audējputns |

| | | Ploceus heuglini (III GH) | Hoiglina audējputns |

| | | Ploceus luteolus (III GH) =436 | Mazais audējputns |

| | | Ploceus melanocephalus (III GH) =437 | Melngalvas audējputns |

| | | Ploceus nigerrimus (III GH) | Melnais audējputns |

| | | Ploceus nigricollis (III GH) | Melnskausta audējputns |

| | | Ploceus pelzelni (III GH) | Tievknābja audējputns |

| | | Ploceus preussi (III GH) | Proisa audējputns |

| | | Ploceus tricolor (III GH) | Trīskrāsu audējputns jeb dzeltenplecu audējputns |

| | | Ploceus vitellinus (III GH) =438 | Oranždzeltenais (maskas) audējputns |

| | | Quelea erythrops (III GH) | Sarkangalvas kveleja |

| | | Sporopipes frontalis (III GH) | Raibpieres audējputns |

| | | Vidua chalybeata (III GH) =439 | Tumšzilā atraitnīte |

| | | Vidua interjecta (III GH) | Ueles (dižastes) atraitnīte |

| | | Vidua larvaticola (III GH) | Bakas atraitnīte |

| | | Vidua macroura (III GH) | Garastes atraitnīte |

| | | Vidua orientalis (III GH) =440 | Dižastes atraitnīte |

| | | Vidua raricola (III GH) | Džambandu atraitnīte |

| | | Vidua togoensis (III GH) | Togo (dzižastes) atraitnīte |

| | | Vidua wilsoni (III GH) | Baltspārnu atraitnīte |

Sturnidae | | | | Strazdu dzimta |

| | Gracula religiosa (II) | | Pakalnu maina |

| Leucopsar rothschildi (I) | | | Bali strazds |

Paradisaeidae | | | | Paradīzes putnu dzimta |

| | Paradisaeidae spp. (II) | | Paradīzesputni |

REPTILIA | | | | Rāpuļi |

TESTUDINATA | | | | Bruņrupuči |

Dermatemydidae | | | | Tabasku bruņrupuču dzimta jeb dermatemidīdu dzimta |

| | Dermatemys mawii (II) | | Tabasku bruņrupucis |

Platysternidae | | | | Lielgalvas bruņrupuči |

| | Platysternon megacephalum (II) | | Lielgalvas bruņrupucis |

Emydidae | | | | Saldūdens jeb purva bruņrupuču dzimta |

| | Annamemys annamensis (II) | | Annamas purva buņurupucis |

| Batagur baska (I) | | | Batagurs |

| | Callagur borneoensis (II) | | Borneo purva bruņrupucis jeb kallagurs |

| | Chrysemys picta | | Bruņrupucis Chrysemys picta |

| | Clemmys insculpta (II) | | Meža bruņrupucis |

| Clemmys muhlenbergii (I) | | | Mūlenberga saldūdens bruņrupucis |

| | Cuora spp. (II) | | Āzijas kārbbruņrupuči |

| Geoclemys hamiltonii (I) =441 | | | Melnais purva bruņrupucis |

| | Heosemys depressa (II) | | Plakanais purva bruņrupucis |

| | Heosemys grandis (II) | | Lielais Āzijas bruņrupucis |

| | Heosemys leytensis (II) | | Filipīnu saldūdens bruņrupucis |

| | Heosemys spinosa (II) | | Adatainais bruņrupucis |

| | Hieremys annandalii (II) | | Tempļa bruņrupcis |

| | Kachuga spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Jumtmuguras bruņrupuči |

| Kachuga tecta (I) =442 | | | Indijas jumtmuguras bruņrupucis |

| | Leucocephalon yuwonoi (II) | | Purva bruņrupucis Leucocephalon yuwonoi |

| | Mauremys mutica (II) | | Saldūdens bruņrupucis Mauremys mutica |

| Melanochelys tricarinata (I) =443 | | | Trīsķīlu bruņrupucis |

| Morenia ocellata (I) | | | Acotais bruņrupucis |

| | Orlitia borneensis (II) | | Saldūdens bruņrupucis Orlitia borneensis |

| | Pyxidea mouhotii (II) | | Purva bruņrupucis Pyxidea mouhotii |

| | Siebenrockiella crassicollis (II) | | Purva bruņrupucis Siebenrockiella crassicollis |

| | Terrapene spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Purva bruņrupuči Terrapene spp. |

| Terrapene coahuila (I) | | | Koahuila kārbbruņrupucis |

| | Trachemys scripta elegans =444 | | Floridas sarkanais bruņrupucis |

Testudinidae | | | | Sauszemes bruņrupuču dzimta |

| | Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; sugas Geochelone sulcata savvaļas īpatņiem, kas galvenokārt nonāk tirdzniecībā komerciāliem mērķiem, gada eksporta kvota ir vienāda ar nulli) | | Sauszemes bruņrupuči |

| Geochelone nigra (I) =445 | | | Galapagu bruņrupucis |

| Geochelone radiata (I) =446 | | | Starainais bruņrupucis |

| Geochelone yniphora (I) =446 | | | Stūrainais bruņrupucis |

| Gopherus flavomarginatus (I) | | | Meksikas goferbruņrupucis |

| Homopus bergeri (II) | | | Sauszemes bruņrupucis Homopus bergeri |

| Malacochersus tornieri (II) | | | Pankūkbruņrupucis |

| Psammobates geometricus (I) =446 | | | Ģeometriskais bruņrupucis |

| Pyxis planicauda (I) | | | Zirnekļbruņrupucis |

| Testudo graeca (II) | | | Vidusjūras bruņrupucis |

| Testudo hermanni (II) | | | Hermaņa bruņrupucis |

| Testudo kleinmanni (I) | | | Kleinmaņa bruņrupucis |

| Testudo marginata (II) | | | Apmalotais bruņrupucis |

| Testudo werneri (I)=447 | | | |

Bruņrupucis Testudo werneriCheloniidae | | | | Jūras bruņrupuči |

| Cheloniidae spp. (I) | | | Jūras bruņrupuči |

Dermochelyidae | | | | Ādmuguras jeb ādaino bruņrupuču dzimta |

| Dermochelys coriacea (I) | | | Ādainais bruņrupucis |

Trionychidae | | | | Mīkstbruņrupuču dzimta |

| Apalone ater (I) =448 | | | Melnais mīkstbruņrupucis |

| Aspideretes gangeticus (I) =449 | | | Gangas mīkstbruņrupucis |

| Aspideretes hurum (I) =449 | | | Pāvacu mīkstbruņrupucis |

| Aspideretes nigricans (I) =449 | | | Melnais mīkstbruņrupucis |

| | Chitra spp. (II) | | Šaurgalvainie mīkstbruņrupuči |

| | Pelochelys spp. (II) | | Milzu mīkstbruņrupuči |

| | Lissemys punctata (II) | | Indijas punktainais mīkstbruņrupucis |

| | | Trionyx triunguis (III GH) | Āfrikas mīkstbruņrupucis |

Pelomedusidae | | | | Pelomedūzu dzimta |

| | Erymnochelys madagascariensis (II) =450 | | Madagaskaras sānkaklabruņrupucis |

| | | Pelomedusa subrufa (III GH) | Āfrikas pelomedūza |

| | Peltocephalus dumeriliana (II) =450 | | Dumerila sānkakla bruņrupucis |

| | | Pelusios adansonii (III GH) | Adansona sānkakla bruņrupucis |

| | | Pelusios castaneus (III GH) | Kastaņbrūnais sānkakla bruņrupucis |

| | | Pelusios gabonensis (III GH) =451 | Gabonas sānkakla bruņrupucis |

| | | Pelusios niger (III GH) | Melnais sānkakla bruņrupucis |

| | Podocnemis spp. (II) | | Dienvidamerikas upju bruņrupuči |

Chelidae | | | | Čūskkakla bruņrupuču dzimta |

| Pseudemydura umbrina (I) | | | Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis |

CROCODYLIA | | | | Krokodilveidīgie (kaimani, krokodili, aligatori) |

| | CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)=452 | | Kaimani, krokodili, aligatori |

Alligatoridae | | | | Aligatoru dzimta (aligatori, kaimani) |

| Alligator sinensis (I) | | | Ķīnas aligators |

| Caiman crocodilus apaporiensis (I) | | | Kaimans Caiman crocodilus apaporiensis |

| Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas iekļauta B pielikumā) | | | Platpurna kaimans |

| Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteikta gada nulles eksporta kvota, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nebūs apstiprinājuši gada kvotu) | | | Melnais kaimans |

Crocodylidae | | | | Krokodilu dzimta |

| Crocodylus acutus (I) | | | Amerikas krokodils |

| Crocodylus cataphractus (I) | | | Garpurna krokodils |

| Crocodylus intermedius (I) | | | Orinoko krokodils |

| Crocodylus mindorensis (I) | | | Mindoras krokodils |

| Crocodylus moreletii (I) | | | Morlē krokodils |

| Crocodylus niloticus (I) (izņemot Botsvānas, Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Dienvidāfrikas, Ugandas, Tanzānijas Savienotās Republikas [gada eksporta kvota, kas nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu kopā ar medību trofejām, papildus audzētavu dzīvniekiem], Zambijas un Zimbabves populāciju; šīs populācijas iekļautas B pielikumā) | | | Nīlas krokodils |

| Crocodylus palustris (I) | | | Purva krokodils |

| Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas un Papua-Jaungvinejas populāciju, kas iekļautas B pielikumā) | | | Sāļūdeņu krokodils |

| Crocodylus rhombifer (I) | | | Kubas krokodils |

| Crocodylus siamensis (I) | | | Siāmas krokodils |

| Osteolaemus tetraspis (I) | | | Struppurna krokodils |

| Tomistoma schlegelii (I) | | | Gaviālkrokodils |

Gavialidae | | | | Gaviāli |

| Gavialis gangeticus (I) | | | Gaviāls |

RHYNCHOCEPHALIA | | | | Rinhocefāli |

Sphenodontidae | | | | Ķīļzobju dzimta |

| Sphenodon spp. (I) | | | Tuataras |

SAURIA | | | | Ķirzakveidīgie |

Gekkonidae | | | | Gekonu dzimta |

| | Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453 | | Serpentas gekons |

| | | Hoplodactylus spp. (Ill NZ) | |

| | | Naultinus spp. (Ill NZ) | |

| | Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)=454 | | Dienasgekoni |

| Phelsuma guentheri (II) | | | Gintera dienasgekons |

Agamidae | | | | Agāmu dzimta |

| | Uromastyx spp. (II) | | Dzelkņastes |

Chamaeleonidae | | | | Hameleonu dzimta |

| | Bradypodion spp. (II) =455 | | Pundurhameleoni |

| | Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Pundurhameleoni |

| Brookesia perarmata (I) | | | Adatainais pundurhameleons |

| | Calumma spp. (II) =455 | | Hameleoni |

| | Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Hameleoni |

| Chamaeleo chamaeleon (II) | | | Vidusjūras hameleons |

| | Furcifer spp. (II) =455 | | Hameleoni |

Iguanidae | | | | Iguānas |

| | Amblyrhynchus cristatus (II) | | Jūras iguāna |

| Brachylophus spp. (I) | | | Fidži iguānas |

| | Conolophus spp. (II) | | Galapagu iguānas |

| Cyclura spp. (I) | | | Zemes iguānas |

| | Iguana spp. (II) | | Zaļās iguānas |

| | Liolaemus gravenhorstii | | Granverhorsta gludkakla ķirzaka |

| | Phrynosoma coronatum (II) | | Piekrastes krupjķirzaka |

| Sauromalus varius (I) | | | Iguāna Sauromalus varius |

Lacertidae | | | | Īsto ķirzaku dzimta |

| Gallotia simonyi (I) | | | Ķirzaka Gallotia simonyi |

| Podarcis lilfordi (II) | | | Lilfordas mūru ķirzaka |

| Podarcis pityusensis (II) | | | Mūru ķirzaka Podarcis pityusensis |

Cordylidae | | | | Kordilīdu dzimta |

| | Cordylus spp. (II) =456 | | Kordilīdas |

Teiidae | | | | Teiīdu dzimta |

| | Crocodilurus amazonicus (II)=457 | | Krokodilastes ķirzaka |

| | Dracaena spp. (II) | | Kaimanu ķirzakas |

| | Tupinambis spp. (II) =458 | | Tegu |

Scincidae | | | | Scinku dzimta |

| | Corucia zebrata (II) | | Ķerastes scinks |

Xenosauridae | | | | Ķīnas krokodilķirzakas |

| | Shinisaurus crocodilurus (II) | | Ķīnas krokodilķirzaka |

Helodermatidae | | | | Indesķirzakas |

| | Heloderma spp. (II) | | Indesķirzakas |

Varanidae | | | | Varānu dzimta |

| | Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Varāni |

| Varanus bengalensis (I) | | | Bengālijas varāns |

| Varanus flavescens (I) | | | Dzeltenīgais varāns |

| Varanus griseus (I) | | | Pelēkais varāns |

| Varanus komodoensis (I) | | | Komodo varāns |

| Varanus olivaceus (II) | | | Olīvzaļais varāns |

SERPENTES | | | | Čūskas |

Loxocemidae | | | | Meksikas pitonu dzimta |

| | Loxocemidae spp. (II) =459 | | Meksikas pitoni |

Pythonidae | | | | Pitonu dzimta |

| | Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)=459 | | Pitoni |

| Python molurus molurus (I) =460 | | | Tīģerpitons |

Boidae | | | | Žņaudzējčūskas |

| | Boidae spp. (II)(izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Žņaudzējčūskas |

| Acrantophis spp. (I) | | | Madagaskaras žņaudzējčūskas |

| Boa constrictor occidentalis (I) =461 | | | Argentīnas parastā žņaudzējčūska |

| Epicrates inornatus (I) | | | Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska |

| Epicrates monensis (I) | | | Monas gludlūpu žņaudzējčūska |

| Epicrates subflavus (I) | | | Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska |

| Eryx jaculus (II) | | | Rietumu smilšu žņaudzējčūska |

| Sanzinia madagascariensis (I) =462 | | | Madagaskaras koku žņaudzējčūska |

Bolyeriidae | | | | Bolieriju dzimta |

| | Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)=459 | | Bolierijas |

| Bolyeria multocarinata (I) | | | Bolierija Bolyeria multocarinata |

| Casarea dussumieri (I) | | | Bolierija Casarea dussumieri |

Tropidophiidae | | | | Zemes žņaudzējčūskas |

| | Tropidophiidae spp. (II) =459 | | Zemes žņaudzējčūskas |

Colubridae | | | | Zalkšu dzimta |

| | | Atretium schistosum (III IN) | Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis |

| | | Cerberus rhynchops (III IN) | Suņgalvas ūdensčūska |

| | Clelia clelia (II) =463 | | Musurana |

| | Cyclagras gigas (II) =464 | | Brazīlijas milzu zalktis |

| | Dromicus chamissonis =465 | | Čīles zalktis |

| | Elachistodon westermanni (II) | | Indijas olēdējčūska |

| | Ptyas mucosus (II) | | Dižais lielacis jeb Indijas žurku čūska |

| | | Xenochrophis piscator (III IN) =466 | Zivju zalktis |

Elapidae | | | | Indeszalkšu dzimta jeb elapu dzimta (kobras, koraļļčūskas) |

| | Hoplocephalus bungaroides (II) | | Dzeltenplankumu platgalvas čūska |

| | | Micrurus diastema (III HN) | Atlantijas koraļļčūska |

| | | Micrurus nigrocinctus (III HN) | Melnjoslu koraļčūska |

| | Naja atra (II) =467 | | |

| | Naja kaouthia (II) =467 | | |

| | Naja mandalayensis (II) =467 | | |

| | Naja naja (II) | | Indijas kobra jeb briļļučūska |

| | Naja oxiana (II) =467 | | Vidusāzijas kobra |

| | Naja philippinensis (II) =467 | | Filipīnu kobra |

| | Naja sagittifera (II) =467 | | |

| | Naja samarensis (II) =467 | | |

| | Naja siamensis (II) =467 | | |

| | Naja sputatrix (II) =467 | | Indonēzijas spļaudējkobra |

| | Naja sumatrana (II) =467 | | Sumatras kobra |

| | Ophiophagus hannah (II) | | Karaļkobra |

Viperidae | | | | Odžu dzimta |

| | | Crotalus durissus (III HN) | Dienvidu klaburčūska jeb kaskavela |

| | Crotalus durissus unicolor =468 | | Arubas klaburčūska |

| | Crotalus willardi | | Vilarda klaburčūska |

| | | Daboia russelii (III IN) =469 | Rasela odze |

| Vipera latifii | | | Latifa odze |

| Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; populācijas minētajā teritorijā nav iekļautas šīs regulas pielikumos) | | | Stepes odze |

| | Vipera wagneri (II) | | Vāgnera odze |

AMPHIBIA | | | | Abinieki |

ANURA | | | | Bezastainie abinieki |

Bufonidae | | | | Īsto krupju dzimta |

| Altiphrynoides spp. (I) =470 | | | |

| Atelopus zeteki (I) =471 | | | Zetekas krupis |

| Bufo periglenes (I) | | | Oranžzeltainais krupis |

| Bufo superciliaris (I) | | | Kamerūnas krupis |

| Nectophrynoides spp. (I) | | | Dzemdētājkrupji |

| Nimbaphrynoides spp. (I) =470 | | | |

| Spinophrynoides spp. (I) =470 | | | |

Dendrobatidae | | | | Raibvaržu dzimta |

| | Dendrobates spp. (II) | | Raibvardes Dendrobates spp. |

| | Epipedobates spp. (II) =472 | | Raibvardes Epipedobates spp. |

| | Minyobates spp. (II) =472 | | Raibvardes Minyobates spp. |

| | Phyllobates spp.(II) | | Raibvardes Phyllobates spp. |

Mantellidae | | | | Mantellas varžu dzimta |

| | Mantella spp. (II) | | Mantellas vardes |

Microhylidae | | | | Šaurmutvaržu dzimta |

| Dyscophus antongilii (I) | | | Tomātvarde |

| | Scaphiophryne gottlebei (II) | | Gotlebes šaurmutvarde |

Ranidae | | | | Varžu dzimta |

| | Conraua goliath | | Goliātvarde |

| | Euphlyctis hexadactylus (II) =473 | | Sešpirkstu varde |

| | Hoplobatrachus tigerinus (II) =473 | | Tīģervarde |

| | Rana catesbeiana | | Vērša varde |

Myobatrachidae | | | | Dienvidvaržu dzimta |

| | Rheobatrachus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Dienvidvardes Rheobatrachus spp. |

| Rheobatrachus silus (II) | | | Dienvidvarde Rheobatrachus silus |

CAUDATA | | | | Astainie abinieki |

Ambystomidae | | | | Ambistomu dzimta |

| | Ambystoma dumerilii (II) | | Pacuaro ambistoma |

| | Ambystoma mexicanum (II) | | Ambistoma Ambystoma mexicanum |

Cryptobranchidae | | | | Segžauņsalamandru dzimta jeb segžauņu dzimta |

| Andrias spp. (I) =474 | | | Milzu salamandras |

ELASMBORANCHII | | | | Plātņžauņi |

ORECTOLOBIFORMES | | | | |

Rhincodontidae | | | | Vaļu haizivis |

| | Rhincodon typus (II) | | Vaļu haizivs |

LAMNIFORMES | | | | Siļķhaizivjveidīgie |

Lamnidae | | | | Siļķhaizivis |

| | | Carcharodon carcharias (III AU) | Baltā haizivs jeb karharodons |

Cetorhinidae | | | | Haizivis |

| | Cetorhinus maximus (II) | | Milzu haizivs |

ACTINOPTERYGII | | | | Starspurzivis |

ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) | | Storveidīgie |

Acipenseridae | | | | Storu dzimta |

| Acipenser brevirostrum (I) | | | Strupdeguna store |

| Acipenser sturio (I) | | | Atlantijas store jeb Baltijas store |

OSTEOGLOSSIFORMES | | | | Kaulmēļzivjveidīgie |

Osteoglossidae | | | | Arapaimas, kaulmēļzivis |

| | Arapaima gigas (II) | | Dižā arapaima |

| Scleropages formosus (I) | | | Āzijas kaulmēļzivs |

CYPRINIFORMES | | | | Karpveidīgie |

Cyprinidae | | | | Karpu dzimta |

| | Caecobarbus geertsi (II) | | Karpa Caecobarbus geertsi |

| Probarbus jullieni (I) | | | Karpa Probarbus jullieni |

Catostomidae | | | | Čukučanu dzimta |

| Chasmistes cujus (I) | | | Čukučanu dzimtas zivs Chasmistes cujus |

SILURIFORMES | | | | Samvidīgie |

Pangasiidae | | | | |

| Pangasianodon gigas (I) | | | Milzu sams |

SYNGNATHIFORMES | | | | Adatzivjveidīgie |

Syngnathidae | | | | Adatzivju dzimta (jūrasadatas, jūraszirdziņi) |

| | Hippocampus spp. (II) Šis ieraksts stājas spēkā 2004. gada 15. maijā. | | Jūraszirdziņi |

PERCIFORMES | | | | Asarveidīgie |

Sciaenidae | | | | Asarveidīgo dzimta Sciaenidae (totoabas) |

| Totoaba macdonaldi (I)=475 | | | Makdonalda totoaba |

SARCOPTERYGII | | | | Plaušu zivis |

COELACANTHIFORMES | | | | Celakantveidīgie |

Coelacanthidae | | | | Celakantu dzimta jeb latimēriju dzimta |

| Latimeria spp. (I) | | | Celakanti jeb latimērijas |

CERATODONTIFORMES | | | | Ragzobzivjveidīgie jeb vienplaušzivjveidīgie |

Ceratodontidae | | | | Ragzobzivju dzimta jeb vienplaušzivju dzimta |

| | Neoceratodus forsteri (II) | | Austrālijas vienplaušzivs |

ARTHROPODA (POSMKĀJI)

ARACHNIDA | | | | Zirnekļveidīgie (zirnekļi un skorpioni) |

SCORPIONES | | | | Skorpioni |

Scorpionidae | | | | Skorpionīdu dzimta |

| | Pandinus dictator (II) | | Skorpions Pandinus dictator |

| | Pandinus gambiensis (II) | | Skorpions Pandinus gambiensis |

| | Pandinus imperator (II) =476 | | Skorpions Pandinus imperator |

ARANEAE | | | | Zirnekļi |

Theraphosidae | | | | Sarkankājainie zirnekļi |

| | Aphonopelma albiceps (II) =477 | | |

| | Zirneklis Aphonopelma albicepsAphonopelma pallidum (II) =477 | | |

| | Zzirneklis Aphonopelma pallidumBrachypelma spp. (II) | | Brachypelma ģints zirnekļi |

| | Brachypelmides klaasi (II) =477 | | |

Zirneklis Brachypelmides klaasiINSECTA | | | | Kukaiņi |

COLEOPTERA | | | | Vaboles |

Lucanidae | | | | Briežvaboļu dzimta |

| | | Colophon spp. (Ill ZA) | |

LEPIDOPTERA | | | | Tauriņi jeb zvīņspārņi |

Papilionidae | | | | Dižtauriņu dzimta |

| | Atrophaneura jophon (II) | | Dižtauriņš Atrophaneura jophon |

| | Atrophaneura palu | | Dižtauriņš Atrophaneura palu |

| | Atrophaneura pandiyana (II) | | |

| | Dižtauriņš Atrophaneura pandiyanaBaronia brevicornis | | Dižtauriņš Baronia brevicornis |

| | Bhutanitis spp. (II) | | Dižtauriņi Bhutanitis spp. |

| | Graphium sandawanum | | Dižtauriņš Graphium sandawanum |

| | Graphium stresemanni | | Dižtauriņš Graphium stresemanni |

| | Ornithoptera spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) =478 | | Dižtauriņi Ornithoptera spp. |

| Ornithoptera alexandrae (I) | | | Dižtauriņš Ornithoptera alexandrae |

| | Papilio benguetanus | | Ddižtauriņš Papilio benguetanus |

| Papilio chikae (I) | | | Dižtauriņš Papilio chikae |

| | Papilio esperanza | | Dižtauriņš Papilio esperanza |

| | Papilio grosesmithi | | Dižtauriņš Papilio grosesmithi |

| Papilio homerus (I) | | | Dižtauriņš Papilio homerus |

| Papilio hospiton (I) | | | Dižtauriņš Papilio hospiton |

| | Papilio maraho | | Dižtauriņš Papilio maraho |

| | Papilio morondavana | | Dižtauriņš Papilio morondavana |

| | Papilio neumoegeni | | Dižtauriņš Papilio neumoegeni |

| | Parides ascanius | | Dižtauriņš Parides ascanius |

| | Parides hahneli | | Dižtauriņš Parides hahneli |

| Parnassius apollo (II) | | | Laimiņu dižtauriņš |

| | Teinopalpus spp. (II) | | Dižtauriņi Teinopalpus spp. |

| | Trogonoptera spp. (II) =478 | | Dižtauriņi Trogonoptera spp. |

| | Troides spp. (II) =478 | | Dižtauriņi Troides spp. |

ANNELIDA (POSMTĀRPI UN DĒLES)

HIRUDINOIDEA | | | | Dēles |

ARHYNCHOBDELLA | | | | |

Hirudinidae | | | | Žokļdēļu dzimta |

| | Hirudo medicinalis (II) | | Medicīniskā dēle |

MOLLUSCA (GLIEMJI)

BIVALVIA | | | | Gliemeņu klase |

VENERIDA | | | | Cietgliemeņu dzimta |

Tridacnidae | | | | Milzgliemenes |

| | Tridacnidae spp. (II) | | Milzgliemenes Tridacnidae spp. |

UNIONIDA | | | | |

Unionidae | | | | Dižgliemeņu dzimta (saldūdens gliemenes, perlamutrenes) |

| Conradilla caelata (I) | | | Perlamutrene Conradilla caelata |

| | Cyprogenia aberti (II) | | Perlamutrene Cyprogenia aberti |

| Dromus dromas (I) =479 | | | Perlamutrene Dromus dromas |

| Epioblasma curtisii (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma curtisii |

| Epioblasma florentina (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma florentina |

| Epioblasma sampsonii (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma sampsonii |

| Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma sulcata perobliqua |

| Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma torulosa gubernaculum |

| | Epioblasma torulosa rangiana (II) =479 | | Perlamutrene Epioblasma torulosa rangiana |

| Epioblasma torulosa torulosa (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma torulosa torulosa |

| Epioblasma turgidula (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma turgidula |

| Epioblasma walkeri (I) =480 | | | Perlamutrene Epioblasma walkeri |

| Fusconaia cuneolus (I) | | | Perlamutrene Fusconaia cuneolus |

| Fusconaia edgariana (I) | | | Perlamutrene Fusconaia edgariana |

| Lampsilis higginsii (I) | | | Perlamutrene Lampsilis higginsii |

| Lampsilis orbiculata orbiculata (I) | | | Perlamutrene Lampsilis orbiculata orbiculata |

| Lampsilis satur (I) | | | Perlamutrene Lampsilis satur |

| Lampsilis virescens (I) | | | Perlamutrene Lampsilis virescens |

| Plethobasus cicatricosus (I) | | | Perlamutrene Plethobasus cicatricosus |

| Plethobasus cooperianus (I) | | | Perlamutrene Plethobasus cooperianus |

| | Pleurobema clava (II) | | Perlamutrene Pleurobema clava |

| Pleurobema plenum (I) | | | Perlamutrene Pleurobema plenum |

| Potamilus capax (I) =481 | | | Perlamutrene Potamilus capax |

| Quadrula intermedia (I) | | | Perlamutrene Quadrula intermedia |

| Quadrula sparsa (I) | | | Perlamutrene Quadrula sparsa |

| Toxolasma cylindrellus (I) =482 | | | Perlamutrene Toxolasma cylindrella |

| Unio nickliniana (I) =483 | | | Perlamutrene Unio nickliniana |

| Unio tampicoensis tecomatensis (I) =484 | | | Perlamutrene Unio tampicoensis tecomatensis |

| Villosa trabalis (I) =485 | | | Perlamutrene Villosa trabalis |

GASTROPODA | | | | Vēderkāji jeb gliemeži |

STYLOMMATOPHORA | | | | Kātacuplaušgliemeži |

Achatinellidae | | | | |

| Achatinella spp. (I) | | | |

Camaenidae | | | | |

| | Papustyla pulcherrima (II) =486 | | Gliemezis Papustyla pulcherrima |

MESOGASTROPODA | | | | Starpgliemeži |

Strombidae | | | | Spārngliemežu dzimta |

| | Strombus gigas (II) | | Milzu spārngliemezis |

CNIDARIA (ZĀRNDOBUMAIŅI) — KORAĻĻI, UGUNSKORAĻĻI, AKTĪNIJAS

ANTHOZOA | | | | Koraļļi, aktīnijas |

HELIOPORACEA | | | | Zilie koraļļi |

Helioporidae | | | | Zilo koraļļu dzimta |

| | Heliporidae spp. (II) =487 (šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām) | | Zilie koraļļi |

STOLONIFERA | | | | Ērģeļkoraļļi |

Tubiporidae | | | | Ērģeļkoraļļu dzimta |

| | Tubiporidae spp. (II) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām) | | Ērģeļkoraļļi Tubiporidae spp. |

ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Melnie koraļļi |

SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām) | | Madreporkoraļļi jeb akmenskoraļļi |

HYDROZOA | | | | Jūras papardes, ugunskoraļļi Dzēlīgās medūzas |

MILLEPORINA | | | | Ugunskoraļļi |

Milleporidae | | | | Ugunskoraļļi |

| | Milleporidae spp. (II) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām) | | Ugunskoraļļi |

STYLASTERINA | | | | Mežģīņkoraļļi |

Stylasteridae | | | | Mežģīņkoraļļi |

| | Stylasteridae spp. (II) (šīs regulas noteikumi neattiecas uz fosilijām) | | Mežģīņkoraļļi |

AUGI

AGAVACEAE | | | | Agavju dzimta |

| Agave arizonica (I) | | | Arizonas agave |

| Agave parviflora (I) | | | Sīkziedu agave |

| | Agave victoriae-reginae (II) 1 | | Karalienes Viktorijas agave |

| Molina interrata (I) | | | Agave Molina interrata |

AMARYLLIDACEAE | | | | Amariļļu dzimta |

| | Galanthus spp. (II) 1 | | Sniegpulkstenītes |

| | Sternbergia spp. (II) 1 | | Šternbergijas |

APOCYNACEAE | | | | Oleandru dzimta |

| | Pachypodium spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 1 | | Pahipodijas |

| Pachypodium ambongense (I) | | | |

| Pahipodija Pachypodium ambongensePachypodium baronii (I) | | | |

| Pahipodija Pachypodium baroniiPachypodium decaryi (I) | | | |

| | Pahipodija Pachypodium decaryiRauvolfia serpentina (II) 2 | | Čūskveida rauvolfija |

ARALIACEAE | | | | Arāliju dzimta |

| | Panax ginseng (II) + (tikai Krievijas Federācijas populācija; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) 3 | | Žeņšeņs |

| | Panax quinquefolius (II) 3 | | Pieclapu žeņšeņs jeb Amerikas žeņšeņs |

ARAUCARIACEAE | | | | Araukāriju dzimta |

| Araucaria araucana (I) | | | Čīles araukārija |

BERBERIDACEAE | | | | Bārbeļu dzimta |

| | Podophyllum hexandrum (II) =488 2 | | Sešputekšņlapu podofils jeb Himalaju podofils |

BROMELIACEAE | | | | Bromēliju dzimta |

| | Tillandsia harrisii (II) 1 | | Harisa tilandsija |

| | Tillandsia kammii (II) 1 | | Kamma tilandsija |

| | Tillandsia kautskyi (II) 1 | | Kautska tilandsija |

| | Tillandsia mauryana (II) 1 | | Maurija tilandsija |

| | Tillandsia sprengeliana (II) 1 | | Sprenges tilandsija |

| | Tillandsia sucrei (II) 1 | | Sukres tilandsija |

| | Tillandsia xerographica (II) 1 | | Kserogrāfiskā tilandsija |

CACTACEAE | | | | Kaktusu dzimta |

| | CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 4 | | Kaktusi |

| Ariocarpus spp. (I) =489 | | | Ariokarpi |

| Astrophytum asterias (I) =490 | | | Zvaigžņu astrofits |

| Aztekium ritteri (I) | | | Acteku kaktuss |

| Coryphantha werdermannii (I) =491 | | | Kaktuss Coryphantha werdermannii |

| Discocactus spp. (I) | | | Dizokaktusi |

| Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492 | | | Kaktuss Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi |

| Echinocereus schmollii (I) =493 | | | Kaktuss Echinocereus schmollii |

| Escobaria minima (I) =494 | | | Kaktuss Escobaria minima |

| Escobaria sneedii (I) =495 | | | Kaktuss Escobaria sneedii |

| Mammillaria pectinifera(I) =496 | | | Kaktuss Mammillaria pectinifera |

| Mammillaria solisioides (I) | | | Kaktuss Mammillaria solisioides |

| Melocactus conoideus (I) | | | Kaktuss Melocactus conoideus |

| Melocactus deinacanthus (I) | | | Kaktuss Melocactus deinacanthus |

| Melocactus glaucescens (I) | | | Kaktuss Melocactus glaucescens |

| Melocactus paucispinus (I) | | | Kaktuss Melocactus paucispinus |

| Obregonia denegrii (I) | | | Kaktuss Obregonia denegrii |

| Pachycereus militaris (I) =497 | | | Kaktuss Pachycereus militaris |

| Pediocactus bradyi (I) =498 | | | Kaktuss Pediocactus bradyi |

| Pediocactus knowltonii (I) | | | Kaktuss Pediocactus knowltonii |

| Pediocactus paradinei (I) | | | Kaktuss Pediocactus paradinei |

| Pediocactus peeblesianus (I) =499 | | | Kaktuss Pediocactus peeblesianus |

| Pediocactus sileri (I) =500 | | | Kaktuss Pediocactus sileri |

| Pelecyphora spp. (I) =501 | | | Kaktusi Pelecyphora spp. |

| Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502 | | | Kaktuss Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii |

| Sclerocactus erectocentrus (I) =503 | | | |

| Kaktuss Sclerocactus erectocentrusSclerocactus glaucus (I) = 504 | | | Kaktuss Sclerocactus glaucus |

| Sclerocactus mariposensis (I) =505 | | | Kaktuss Sclerocactus mariposensis |

| Sclerocactus mesae-verdae (I) =506 | | | Kaktuss Sclerocactus mesae-verdae |

| Sclerocactus nyensis (I) | | | Kaktuss Sclerocactus nyensis |

| Sclerocactus papyracanthus (I) =507 | | | Kaktuss Sclerocactus papyracanthus |

| Sclerocactus pubispinus (I) = 508 | | | Kaktuss Sclerocactus pubispinus |

| Sclerocactus wrightiae (I) = 508 | | | Kaktuss Sclerocactus wrightiae |

| Strombocactus spp. (I) | | | Kaktusi Strombocactus spp. |

| Turbinicarpus spp. (I) =509 | | | Kaktusi Turbinicarpus spp. |

| Uebelmannia spp. (I) =510 | | | Kaktusi Uebelmannia spp. |

CARYOCARACEAE | | | | Kariokaru dzimta |

| | Caryocar costaricense (II) 1 | | Tējasaugu rindas suga Caryocar costaricense |

COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Kurvjziežu dzimta (asteres, mārpuķītes u. c.) |

| Saussurea costus (I) =511 | | | Kurvjziežu dzimtas suga Saussurea costus |

CRASSULACEAE | | | | Biezlapju dzimta |

| | Dudleya stolonifera (II) 1 | | |

| | Dudleya traskiae (II) | | |

CUPRESSACEAE | | | | Ciprešu dzimta |

| Fitzroya cupressoides (I) | | | |

| Pilgerodendron uviferum (I) | | | |

CYATHEACEAE | | | | Kokpaparžu dzimta |

| | Cyathea spp. (II) 1 =512 | | Kokpapardes Cyathea spp. |

CYCADACEAE | | | | Palmpaparžu dzimta |

| | CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 1 | | Palmpapardes Cycadaceae spp. |

| Cycas beddomei (I) | | | Palmpaparde Cycas beddomei |

DIAPENSIACEAE | | | | Diapensu dzimta |

| | Shortia galacifolia (II) 1 | | Šortija Shortia galacifolia |

DICKSONIACEAE | | | | Diksoniju dzimta |

| | Cibotium barometz (II) 1 | | |

| | Diksonija Cibotium barometzDicksonia spp. (II) (tikai Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas populācijas; neviena cita populācija nav iekļauta šīs regulas pielikumos) 1 | | Diksonijas Dicksonia spp. |

DIDIEREACEAE | | | | |

| | DIDIEREACEAE spp. (II) 1 | | |

DIOSCOREACEAE | | | | Dioskoreju dzimta |

| | Dioscorea deltoidea (II) 1 | | Deltveida diskoreja |

DROSERACEAE | | | | Raseņu dzimta |

| | Dionaea muscipula (II) 1 | | Mušķērāja venerīna |

EUPHORBIACEAE | | | | Dievkrēsliņu jeb eiforbiju dzimta |

| | Euphorbia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; tikai sukulentu sugas; šīs regulas noteikumi neattiecas uz mākslīgi pavairoto Euphorbia trigona šķirņu augiem) 1 | | Dievkrēsliņi jeb eiforbijas |

| Euphorbia ambovombensis (I) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia ambovombensis |

| Euphorbia capsaintemariensis (I) =513 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia capsaintemariensis |

| Euphorbia cremersii (I) = 514 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia cremersii |

| Euphorbia cylindrifolia (I) = 515 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia cylindrifolia |

| Euphorbia decaryi (I) =516 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia decaryi |

| Euphorbia francoisii (I) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia francoisii |

| Euphorbia handiensis (II) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia handiensis |

| Euphorbia lambii (II) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia lambii |

| Euphorbia moratii (I) =517 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia moratii |

| Euphorbia parvicyathophora (I) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia parvicyathophora |

| Euphorbia quartziticola (I) | | | Dievkrēsliņš Euphorbia quartziticola |

| Euphorbia tulearensis (I) = 518 | | | Dievkrēsliņš Euphorbia tulearensis |

| Euphorbia stygiana (II) | | | Dievkrēsliņš |

FOUQUIERIACEAE | | | | Fukjeriju dzimta |

| | Fouquieria columnaris (II) 1 | | Kolonnveida fukjerija |

| Fouquieria fasciculata (I) | | | Fukjerija Fouquieria fasciculata |

| Fouquieria purpusii (I) | | | Fukjerija Fouquieria purpusii |

GNETACEAE | | | | Gnetumu dzimta |

| | | Gnetum montanum (III NP) 1 | Kalnu gnetums |

JUGLANDACEAE | | | | Riekstaugu dzimta |

| | Oreomunnea pterocarpa (II) =519 1 | | Spārnaugļu oreomunneja |

LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | | | Tauriņziežu dzimta jeb pupu dzimta (pākšaugi) |

| Dalbergia nigra (I) | | | Melnā dalbergija |

| | | Dipteryx panamensis (III CR) | Tropu mandeļkoks |

| | Pericopsis elata (II) =520 5 | | Augstais perikopsis jeb zeltainā afromozija |

| | Platymiscium pleiosta-chyum (II) 1 | | |

| | Pterocarpus santalinus (II) 7 | | Sandalkoka pterokarps |

LILIACEAE | | | | Liliju dzimta |

| | Aloe spp. (II) (Izņemot Aloe vera jeb Aloe barbadensis, kas nav iekļauta šīs regulas pielikumos) 1 | | Alvejas |

| Aloe albida (I) | | | |

| Aloe albiflora (I) | | | |

| Aloe alfredii (I) | | | |

| Aloe bakeri (I) | | | |

| Aloe bellatula (I) | | | |

| Aloe calcairophila (I) | | | |

| Aloe compressa (I) =521 | | | |

| Aloe delphinensis (I) | | | |

| Aloe descoingsii (I) | | | |

| Aloe fragilis (I) | | | |

| Aloe haworthioides (I) = 522 | | | |

| Aloe helenae (I) | | | |

| Aloelaeta (I) =523 | | | |

| Aloe parallelifolia (I) | | | |

| Aloe parvula (I) | | | |

| Aloe pillansii (I) | | | |

| Aloe polyphylla (I) | | | |

| Aloe rauhii (I) | | | |

| Aloe suzannae (I) | | | |

| Aloe versicolor (I) | | | |

| Aloe vossii (I) | | | |

MAGNOLIACEAE | | | | Magnoliju dzimta |

| | | Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =5241 | |

MELIACEAE | | | | Mahagonu dzimta |

| | | Cedrela odorata (III) (Kolumbijas [CO] populācija, Peru [PE] populācija) 5 | Smaržīgais ciedrs |

| | Swietenia humilis (II) 1 | | Zemais mahagons |

| | Swietenia mahagoni (II) 5 | | Īstais mahagons |

| | Swietenia macrophylla (II) (Neotropu populācija) 6 Šis ieraksts stājas spēkā 2003. gada 15. novembrī | Swietenia macrophylla Līdz 2003. gada 15. novembrim (III Amerikas populācija – BO, BR, CO, CR, MX, PE) 5 | Īstais mahagons |

NEPENTHACEAE | | | | Nepentu dzimta |

| | Nepenthes spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 1 | | Tropiskās nepentas |

| Nepenthes khasiana (I) | | | |

| Nepenthes rajah (I) | | | |

ORCHIDACEAE | | | | Orhideju dzimta |

| | ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautā sugas) =525 8 | | Orhidejas |

| Attiecībā uz visām A pielikumā turpmāk minētajām sugām, šīs regulas noteikumus nepiemēro in vitro audu kultūrām cietā vai šķidrā barotnē, ko pārvadā sterilā iepakojumā | | | |

| Aerangis ellisii (I) | | | |

| Cattleya trianaei (I) | | | Triānas katleja |

| Cephalanthera cucullata (II) | | | Cepurainā cefalantēra |

| Cypripedium calceolus (II) | | | Īstā dzegužkurpīte |

| Dendrobium cruentum (I) | | | |

| Dendrobija Dendrobium cruentumGoodyera macrophylla (II) | | | Saulenīte Goodyera macrophylla |

| Laelia jongheana (I) | | | |

| Laelia lobata (I) | | | |

| Liparis loeselii (II) | | | |

| Ophrys argolica (II) | | | Ofrīda Ophrys argolica |

| Ophrys lunulata (II) | | | Ofrīda Ophrys lunulata |

| Orchis scopulorum (II) | | | Dzegužpuķe Orchis scopulorum |

| Paphiopedilum spp. (I) | | | Orhidejas Paphiopedilum spp. |

| Peristeria elata (I) | | | Augstā peristērija |

| Phragmipedium spp. (I) | | | Orhidejas Phragmipedium spp. |

| Renanthera imschootiana (I) | | | Imšota renantēra |

| Spiranthes aestivalis (II) | | | |

| Vanda coerulea (I) | | | Zilā vanda |

OROBANCHACEAE | | | | Brūnkāšu dzimta |

| | Cistanche deserticola (II) | | Tuksneša cistanha |

PALMAE (ARECACEAE) | | | | Palmu dzimta |

| | Beccariophoenix madagascariensis (II) | | |

| | Chrysalidocarpus decipiens (II) 1 | | |

| | Lemurophoenix halleuxii (II) | | |

| | Marojejya darianii (II) | | |

| | Neodypsis decaryi (II) 1 | | |

| | Ravenea louvelii(II) | | |

| | Ravenea rivularis (II) | | |

| | Satranala decussilvae (II) | | |

| | Voanioala gerardii (II) | | |

PAPAVERACEAE | | | | Magoņu dzumta |

| | | Meconopsis regia (III NP) 1 | Magone Meconopsis regia |

PINACEAE | | | | Priežu dzimta (priedes un egles) |

| Abies guatemalensis (I) | | | Gvatemalas baltegle jeb Gvatemalas dižegle |

PODOCARPACEAE | | | | Podokarpu dzimta |

| | | Podocarpus neriifolius (III | NP)1 |

| Podocarpus parlatorei (I) | | | Parlatores podokarps |

PORTULACACEAE | | | | Portulaku dzimta (portulakas, anakampserijas) |

| | Anacampseros spp. (II) = 526 1 | | Anakampserijas |

| | Avonia spp. =527 1 | | Avonijas |

| | Lewisia serrata (II) 1 | | Luīsija Lewisia serrata |

PRIMULACEAE | | | | Prīmulu dzimta (prīmulas, ciklamenas) |

| | Cyclamen spp. (II) l | | Ciklamenas jeb Alpu vijolītes |

PROTEACEAE | | | | Proteju dzimta |

| | Orothamnus zeyheri (II) 1 | | |

| | Protea odorata (II) 1 | | Smaržīgā proteja |

RANUNCULACEAE | | | | Gundegu dzimta |

| | Adonis vernalis (II) 2 | | Pavasara adoniss |

| | Hydrastis canadensis (II) 3 | | Kanādas hidraste jeb Kanādas zeltsakne |

ROSACEAE | | | | Rožu dzimta (rozes, ķirši) |

| | Primus africana (II) 1 | | Āfrikas pigeja jeb Āfrikas ķirsis |

RUBIACEAE | | | | Rubiju dzimta |

| Balmea stormiae (I) | | | Rubija Balmea stormiae |

SARRACENIACEAE | | | | Saracēniju dzimta |

| | Sarracenia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 1 | | Saracēnijas |

| Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528 | | | Alabamas saracēnija |

| Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529 | | | Saracēniju pasuga Sarracenia rubra ssp. jonesii |

| Sarracenia oreophila (I) | | | Saracēnija Sarracenia oreophila |

SCROPHULARIACEAE | | | | Cūknātru dzimta |

| | Picrorhiza kurrooa = 5303 | | |

STANGERIACEAE | | | | Stangēriju dzimta |

| | Bowenia spp. =531 1 | | Bovēnijas |

| Stangeria eriopus (I) =532 | | | Matainā stangērija |

TAXACEAE | | | | Īvju dzimta |

| | Taxus wallichiana (II) 2 = 533 | | Himalaju īve |

TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | | Tetracentronu dzimta |

| | | Tetracentron sinense (III NP)1 | |

Ķīnas tetracentrons THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | | | Zalkteņu dzimta (akvilārijas, ramīni) |

| | Aquilaria malaccensis (II) 1 | | Malajas akvilārija |

| | | Gonystylus spp. (Ill ID) 1 | Ramīni |

VALERIANACEAE | | | | Baldriānu dzimta |

| | Nardostachys grandiflora = 534 3 | | Jatamanas nardostaha |

WELWITSCHIACEAE | | | | Velvičiju dzimta |

| | Welwitschia mirabilis (II) = 535 1 | | Velvičija |

ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) 1 | | Zamiju dzimta |

| Ceratozamia spp. (I) | | | Ceratozamijas |

| Chigua spp. (I) | | | |

| Zamijas Chigua spp.Encephalartos spp. (I) | | | Encefalartijas |

| Microcycas calocoma (I) | | | Mikrocika Microcycas calocoma |

ZINGIBERACEAE | | | | Ingveraugu dzimta (ingverlilijas) |

| | Hedychium philippinense (II) 1 | | Filipīnu hedīcija |

ZYGOPHYLLACEAE | | | | Zigofilu dzimta jeb pārlapju dzimta |

| | Guaiacum spp. (II) 1 | | Gvajaki |

| D pielikums | Plaši pazīstams nosaukums |

DZĪVNIEKI

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA | | Zīdītāji |

CARNIVORA | | Plēsēji |

Canidae (suņu dzimta) | | Suņu dzimta |

| Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1 | Eirāzijas lapsa |

| Vulpes vulpes montana (III IN) §1 | Eirāzijas lapsa |

| Vulpes vulpes pusilla (III IN) =536 §1 | Eirāzijas lapsa |

Mustelidae | Mustek altaica (III IN) §1 | Altaja solongoja |

| Mustek erminea ferghanae §1 (III IN) | Holarktikas sermulis |

| Mustek kathiah (III IN) §1 | Zebiekste Mustela kathiah |

| Mustek sibirica (III IN) §1 | Sibīrijas kolonoks |

AVES | | Putni |

ANSERIFORMES | | Zosveidīgie |

Anatidae | | Pīļu dzimta (pīles, zosis, gulbji u. c.) |

| Anas melleri | Mellera peldpīle |

GALLIFORMES | | Vistveidīgie |

Megapodiidae | | Lielkājvistu dzimta |

| Megapodius wallacei | Lielkājvista Megapodius wallacei |

Cracidae | | Kokuvistu dzimta jeb kraksu dzimta |

| Penelope pileata | Krakss Penelope pileata |

Phasianidae | | Fazānu dzimta (rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni) |

| Arborophila gingica | Irbe Arborophila gingica |

| Syrmaticus reevesii §2 | Fazāns Syrmaticus reevesii |

COLUMBIFORMES | | Baložveidīgie |

Columbidae | | Baložu dzimta |

| Columba oenops | Balodis Columba oenops |

| Ducula pickeringii | Balodis Ducula pickeringii |

| Gallicolumba criniger | Balodis Gallicolumba criniger |

| Ptilinopus marchei | Balodis Ptilinopus marchei |

| Turacoena modesta | Balodis Turacoena modesta |

PASSERIFORMES | | Zvirbuļveidīgie |

Cotingidae | | Kotingu dzimta |

| Procnias nudicollis | Kotings Procnias nudicollis |

Pittidae | | Pitu dzimta |

| Pitta nipalensis | Pita Pitta nipalensis |

| Pitta steerii | Pita Pitta steerii |

Bombycillidae | | Zīdastu dzimta |

| Bombycilla japonica | Japānas zīdaste |

Muscicapidae | | Mušķērāju dzimta |

| Cochoa azurea | Mušķērājs Cochoa azurea |

| Cochoa purpurea | Mušķērājs Cochoa purpurea |

| Garrulax formosus | Mušķērājs Garrulax formosus |

| Garrulax galbanus | Mušķērājs Garrulax galbanus |

| Garrulax milnei | Mušķērājs Garrulax milnei |

| Niltava davidi | Mušķērājs Niltava davidi |

| Stachyris whiteheadi | Mušķērājs Stachyris whiteheadi |

| Swynnertonia swynnertoni =537 | Mušķērājs Swynnertonia swynnertoni |

| Turdus dissimilis | Mežastrazds Turdus dissimilis |

Sittidae | | Dzilnīšu dzimta |

| Sitta magna | Lielais dzilnītis |

| Sitta yuanensis | Juņnaņas dzilnītis |

Emberizidae | | Stērstu dzimta |

| Dacnis nigripes | Stērste Dacnis nigripes |

| Sporophila falcirostris | Stērste Sporophila falcirostris |

| Sporophila frontalis | Stērste Sporophila frontalis |

| Sporophila hypochroma | Stērste Sporophila hypochroma |

| Sporophila palustris | Stērste Sporophila palustris |

Icteridae | | Trupiālu dzimta jeb Amerikas vālodžu dzimta |

| Sturnella militaris | Tupiāls Sturnella militaris |

Fringillidae | | Žubīšu dzimta |

| Carpodacus roborowskii | Žubīte Carpodacus roborowskii |

| Carduelis ambigua | Žubīte Carduelis ambigua |

| Carduelis atrata | Žubīte Carduelis atrata |

| Pyrrhula erythaca | Svilpis Pyrrhula erythaca |

| Serinus canicollis | Žubīšu dzimtas suga Serinus canicollis |

| Serinus hypostictus =538 | Žubīšu dzimtas suga Serinus hypostictus |

Estrildidae | | Punduržubīšu dzimta |

| Amandava amandava | Punduržubīte Amandava amandava |

| Cryptospiza reichenovii | Punduržubīte Cryptospiza reichenovii |

| Erythrura coloria | Punduržubīte Erythrura coloria |

| Erythrura viridifacies | Punduržubīte Erythrura viridifacies |

| Estrilda quartinia =539 | Punduržubīte Estrilda quartinia |

| Hypargos niveoguttatus | Punduržubīte Hypargos niveoguttatus |

| Lonchura griseicapilla | Punduržubīte Lonchura griseicapilla |

| Lonchura punctulata | Punduržubīte Lonchura punctulata |

| Lonchura stygia | Punduržubīte Lonchura stygia |

Sturnidae | | Strazdu dzimta |

| Cosmopsarus regius | Strazds Cosmopsarus regius |

| Mino dumontii | Strazds Mino dumontii |

| Sturnus erythropygius | Strazds Sturnus erythropygius |

Corvidae | | Vārnu dzimta (vārnas, žagatas, sīļi) |

| Cyanocorax caeruleus | Sīlis Cyanocorax caeruleus |

| Cyanocorax dickeyi | Sīlis Cyanocorax dickeyi |

REPTILIA | | Rāpuļi |

TESTUDINATA | | Bruņrupuči |

Emydidae | | Saldūdens jeb purva bruņrupuču dzimta |

| Chinemys nigricans | |

| Geoemyda spengleri | |

| Melanochelys trijuga | |

Carettochelyidae | | Jaungvinejas mīkstbruņrupuču dzimta |

| Carettochelys insculpta | Jaungvinejas mīkstbruņrupucis |

SAURIA | | Ķirzakveidīgie |

Gekkonidae | | Gekonu dzimta |

| Geckolepis maculata | Gekons Geckolepis maculata |

| Rhacodactylus auriculatus | Jaunkaledonijas ausainais gekons |

| Rhacodactylus ciliatus | Gekons Rhacodactylus ciliatus |

| Rhacodactylus leachianus | Gekons Rhacodactylus leachianus |

| Uroplatus spp., viz. | |

| Uroplatus alluaudi | Gekons Uroplatus alluaudi |

| Uroplatus ebenaui | Gekons Uroplatus ebenaui |

| Uroplatus fimbriatus | Madagaskaras platastes gekons |

| Uroplatus guentheri | Gekons Uroplatus guentheri |

| Uroplatus henkeli | Gekons Uroplatus henkeli |

| Uroplatus lineatus | Gekons Uroplatus lineatus |

| Uroplatus malahelo | Gekons Uroplatus malahelo |

| Uroplatus phantasticus | Gekons Uroplatus phantasticus |

| Uroplatus sikorae | Gekons Uroplatus sikorae |

Agamidae | | Agāmu dzimta |

| Acanthosaura armata | Agāma Acanthosaura armata |

Cordylidae | | Kordiliju dzimta |

| Zonosaurus karsteni | Kordilija Zonosaurus karsteni |

| Zonosaurus laticaudatus | Kordilija Zonosaurus laticaudatus |

| Zonosaurus madagascariensis | Kordilija Zonosaurus madagascariensis |

| Zonosaurus quadrilineatus | Kordilija Zonosaurus quadrilineatus |

Scincidae | | Scinku dzimta |

| Teratoscincus microlepis | Scinks Teratoscincus microlepis |

| Teratoscincus scincusScinks Teratoscincus scincus | |

| Tiliqua gerrardii | Scinks Tiliqua gerrardii |

| Tiliqua gigas | Dižais zilmēles scinks |

| Tiliqua scincoides | Ziemeļu zilmēles scinks |

| Tribolonotus gracilis | Scinks Tribolonotus gracilis |

| Tribolonotus novaeguineae | Scinks Tribolonotus novaeguineae |

SERPENTES | | Čūskas |

Xenopeltidae | | Saulstaru čūsku dzimta |

| Xenopeltis unicolor §1 | Saulstaru čūska |

Acrochordidae | | Kārpaino zalkšu dzimta |

| Acrochordus javanicus § 1 | Javas kārpainais zalktis |

| Acrochordus granulatus §1 | Kārpainais zalktis Acrochordus granulatus |

Colubridae | | Zalkšu dzimta |

| Ahaetulla prasina §1 | Bronzzalktis Ahaetulla prasina |

| Boiga dendrophila §1 | Koku boiga |

| Elaphe carinata §1 | Zalktis Elaphe carinata |

| Elaphe radiata §1 | Zalktis Elaphe radiata |

| Elaphe taeniura §1 | Tievastes kāpelētājzalktis |

| Enhydris bocourti §1 | Zalktis Enhydris bocourti |

| Enhydris chinensis §1 | Zalktis Enhydris chinensis |

| Enhydris enhydris §1 | Zalktis Enhydris enhydris |

| Enhydris plumbea §1 | Zalktis Enhydris plumbea |

| Homalopsis buccata §1 | Ūdenszalktis Homalopsis buccata |

| Langaha nasuta | Zalktis Langaha nasuta |

| Lioheterodon madagascariensis | Zalktis Lioheterodon madagascariensis |

| Ptyas korros §1 | Lielacis Ptyas korros |

| Rhabdophis chrysargus §1 | Zalktis Rhabdophis chrysargus |

| Rhabdophis subminiatus §1 | Zalktis Rhabdophis subminiatus |

| Zaocys dhumnades §1 | Zalktis Zaocys dhumnades |

Elapidae | | Indeszalkšu dzimta jeb elapu dzimta (kobras, koraļļčūskas) |

| Bungarus candidus §1 | Vizošais bungars |

| Laticauda spp., viz. | |

| Laticauda colubrina §1 | Plataste Laticauda colubrina |

| Laticauda crockeri §1 | Krokera plataste |

| Laticauda laticaudata §1 | Indonēzijas plataste |

| Laticauda schistorhynchus §1 | Plataste Laticauda schistorhynchus |

| Laticauda semifasciata §1 | Lielā plataste |

Viperidae | | Odžu dzimta |

| Calloselasma rhodostoma §1 | Odze Calloselasma rhodostoma |

Hydrophiidae | | Jūrasčūsku dzimta |

| Hydrophis spp., viz. | |

| Hydrophis atriceps §1 | Jūrasčūska Hydrophis atriceps |

| Hydrophis belcheri §1 | Jūrasčūska Hydrophis belcheri |

| Hydrophis bituberculatus §1 | Jūrasčūska Hydrophis bituberculatus |

| Hydrophis brookei §1 | Bruka jūrasčūska |

| Hydrophis caerulescens §1 | Zilganā jūrasčūska |

| Hydrophis cantoris §1 | Jūrasčūska Hydrophis cantoris |

| Hydrophis coggeri §1 | Kogera jūrasčūska |

| Hydrophis cyanocinctus §1 | Jūrasčūska Hydrophis cyanocinctus |

| Hydrophis czeblukovi §1 | Čeblukova jūrasčūska |

| Hydrophis elegans §1 | Jūrasčūska Hydrophis elegans |

| Hydrophis fasciatus §1 | Jūrasčūska Hydrophis fasciatus |

| Hydrophis geometricus § 1 | Jūrasčūska Hydrophis geometricus |

| Hydrophis gracilis §1 | Jūrasčūska Hydrophis gracilis |

| Hydrophis inornatus §1 | Jūrasčūska Hydrophis inornatus |

| Hydrophis klossi § 1 | Klosa jūrasčūska |

| Hydrophis lamberti §1 | Lamberta jūrasčūska |

| Hydrophis lapemoides § 1 | Jūrasčūska Hydrophis lapemoides |

| Hydrophis macdowelli §1 | Makdovela jūrasčūska |

| Hydrophis mamillaris §1 | Jūrasčūska Hydrophis mamillaris |

| Hydrophis melanocephalus §1 | Melngalvas jūrasčūska |

| Hydrophis melanosoma § 1 | Melnvidukļa jūrasčūska |

| Hydrophis obscurus §1 | Tumšā jūrasčūska |

| Hydrophis ornatus §1 | Jūrasčūska Hydrophis ornatus |

| Hydrophis pacificus § 1 | Klusā okeāna jūrasčūska |

| Hydrophis parviceps §1 | Sīkgalvas jūrasčūska |

| Hydrophis semperi §1 | Lusonas jūrasčūska |

| Hydrophis spiralis §1 | Dižā jūrasčūska |

| Hydrophis stricticollis §1 | Jūrasčūska Hydrophis stricticollis |

| Hydrophis torquatus §1 | Jūrasčūska Hydrophis torquatus |

| Hydrophis vorisi §1 | Jūrasčūska Hydrophis vorisi |

| Lapemis curtus =540 §1 | Jūrasčūska Lapemis curtus |

ACTINOPTERYGII | | Starspurzivis |

SYNGNATHIFORMES | | Adatzivjveidīgie |

Syngnathidae | | Adatzivju dzimta (jūrasadatas, jūraszirdziņi) |

| Hippocampus spp. (no 2004. gada 15. maija visas Hippocampus sugas tiks iekļautas B pielikumā), proti | |

| Hippocampus abdominalis =541 | Jūraszirdziņš Hippocampus abdominalis |

| Hippocampus aimeiJūraszirdziņš Hippocampus aimei | |

| Hippocampus angustus =542 | Jūraszirdziņš Hippocampus angustus |

| Hippocampus bargibanti | Jūraszirdziņš Hippocampus bargibanti |

| Hippocampus bicuspis | Jūraszirdziņš Hippocampus bicuspis |

| Hippocampus borboniensis | Jūraszirdziņš Hippocampus borboniensis |

| Hippocampus brachyrhynchus | Jūraszirdziņš Hippocampus brachyrhynchus |

| Hippocampus breviceps =543 | Īsgalvas jūraszirdziņš |

| Hippocampus camelopardalis =544 | Jūraszirdziņš Hippocampus camelopardalis |

| Hippocampus capensis | Jūraszirdziņš Hippocampus capensis |

| Hippocampus comes | |

| Hippocampus coronatus =545 | Vainaga jūraszirdziņš |

| Hippocampus erectus =546 | Jūraszirdziņš Hippocampus erectus |

| Hippocampus erinaceus | Jūraszirdziņš Hippocampus erinaceus |

| Hippocampus fuscus =547 | Jūraszirdziņš Hippocampus fuscus |

| Hippocampus hippocampus =548 | Jūraszirdziņš Hippocampus hippocampus |

| Hippocampus histrix | Jūraszirdziņš Hippocampus histrix |

| Hippocampus horai | Jūraszirdziņš Hippocampus horai |

| Hippocampus ingens =549 | Jūraszirdziņš Hippocampus ingens |

| Hippocampus japonicus | Japānas jūraszirdziņš |

| Hippocampus jayakari | Jūraszirdziņš Hippocampus jayakari |

| Hippocampus kaupiiJūraszirdziņš Hippocampus kaupii | |

| Hippocampus kelloggi | Jūraszirdziņš Hippocampus kelloggi |

| Hippocampus kuda =550 | Jūraszirdziņš Hippocampus kuda |

| Hippocampus lichensteinii =551 | |

| Jūraszirdziņš Hippocampus lichensteiniiHippocampus minotaur | Mīnotaura jūraszirdziņš |

| Hippocampus planifrons =552 | Jūraszirdziņš Hippocampus planifrons |

| Hippocampus ramulosus =553 | Jūraszirdziņš Hippocampus ramulosus |

| Hippocampus reidi =554 | Jūraszirdziņš Hippocampus reidi |

| Hippocampus sindonis | Jūraszirdziņš Hippocampus sindonis |

| Hippocampus spinosissimus | Adatainais jūraszirdziņš |

| Hippocampus taeniops | Jūraszirdziņš Hippocampus taeniops |

| Hippocampus takakurae | Jūraszirdziņš Hippocampus takakurae |

| Hippocampus trimaculatus =555 | Trīsplankumu jūraszirdziņš |

| Hippocampus tristis | Jūraszirdziņš Hippocampus tristis |

| Hippocampus whitei =556 | Vaita jūrasirdziņš |

| Hippocampus zebra | Jūraszirdziņš Hippocampus zebra |

| Hippocampus zosterae =557 | Jūraszirdziņš Hippocampus zosterae |

AUGI

AGAVACEAE | | Agavju dzimta |

| Calibanus hookeri | Agave Calibanus hookeri |

| Dasylirion longissimum | Visgarākā dazilīrija |

ARACEAE | | Ārumu dzimta |

| Arisaema dracontium | Arizema Arisaema dracontium |

| Arisaema erubescens | Arizema Arisaema erubescens |

| Arisaema galeatum | Arizema Arisaema galeatum |

| Arisaema jacquemontii | Arizema Arisaema jacquemontii |

| Arisaema nepenthoides | Arizema Arisaema nepenthoides |

| Arisaema sikokianum | Arizema Arisaema sikokianum |

| Arisaema speciosum | Arizema Arisaema speciosum |

| Arisaema thunbergii var. urashima | Arizema Arisaema thunbergii var. urashima |

| Arisaema tortuosumArizema Arisaema tortuosum | |

| Arisaema triphyllum | Arizema Arisaema triphyllum |

| Biarum davisii ssp. davisii | |

| Biarum davisii ssp. marmarisense | |

| Biarum ditschianum | |

COMPOSITAE | | Kurvjziežu dzimta (asteres, mārpuķītes u. c.) |

(ASTERACEAE) | Arnica montana §3 | Kalnu arnika |

| Othonna armiana | |

| Othonna cacalioides | |

| Othonna clavifolia | |

| Othonna euphorbioides | |

| Othonna hallii | |

| Othonna herrei | |

| Othonna lepidocaulis | |

| Othonna lobata | |

| Othonna retrorsa | |

ERICACEAE | | Ēriku dzimta jeb viršu dzimta (virši, rododendri) |

| Arctostaphylos uva-ursi § 3 | Parastā miltene |

GENTIANACEAE | | Genciānu dzimta |

| Gentiana lutea §3 | Dzeltenā drudzene jeb dzeltenā genciāna |

LYCOPODIACEAE | | Staipekņu dzimta |

| Lycopodium clavatum §3 | Vālīšu staipeknis |

MENYANTHACEAE | | Puplakšu dzimta |

| Menyanthes trifoliata §3 | Trejlapu puplaksis |

PARMELIACEAE | | Parmēliju dzimta |

| Cetraria islandica §3 | Islandes cetrārija |

PASSIFLORACEAE | | Kvēlziedu dzimta |

| Adenia fruticosa | |

| Adenia glauca | |

| Adenia pechuelli | |

| Adenia spinosa | |

PORTULACACEAE | | Portulaku dzimta (portulakas, anakampserijas) |

| Ceraria spp. viz. | |

| Ceraria carrissoana | |

| Ceraria fruticulosa | |

| Ceraria gariepina | |

| Ceraria longipedunculata | |

| Ceraria namaquensis | |

| Ceraria pygmaea | |

| Ceraria schaeferi | |

LILIACEAE | | Liliju dzimta |

| Trillium catesbaei | Trillija Trillium catesbaei |

| Trillium cernuum | Nokarenā trillija |

| Trillium flexipes | Trillija Trillium flexipes |

| Trillium grandiflorum | Lielziedu trillija |

| Trillium luteum | Dzeltenā trillija |

| Trillium pusillum | Sīkā trillija |

| Trillium recurvatum | Noliektā trillija |

| Trillium rugelii | Trillija Trillium rugelii |

| Trillium sessile | Sēdošā trillija |

| Trillium undulatum | Viļņainā trillija |

"

[1] OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/49/EK (OV L 233, 13.8.1997., 9. lpp.).

[2] OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 97/62/EK (OV L 305, 8.11.1997., 42. lpp.).

--------------------------------------------------