32003R1497Hivatalos Lap L 215 , 27/08/2003 o. 0003 - 0084


A Bizottság 1497/2003/EK rendelete

(2003. augusztus 18.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2476/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) részes feleinek 2002. november 3. és 15. között a chilei Santiagóban megtartott 12. ülésén módosították az Egyezmény függelékeit egyes fajok vagy egyes fajok populációinak áthelyezésével az I. függelékből a II. függelékbe és fordítva, egyes fajok áthelyezésével a III. függelékből a II. függelékbe, korábban egyik függelékben sem szereplő fajok felvételével az I. és a II. függelékbe, egyes fajok törlésével a II. függelékből és a függelékeken szereplő egyes fajokra vonatkozó megjegyzések hozzáadásával, törlésével vagy módosításával.

(2) Az Egyezmény III. függelékét érintő – az Egyezmény Részes Felek Konferenciájának 12. ülését követő – kiegészítések és törlések összhangban vannak az Egyezmény XVI. cikkének rendelkezéseivel.

(3) A tagállamok a módosítások tekintetében semmilyen fenntartással nem élnek.

(4) Az Egyezmény I., II. és III. függelékének módosításai elkerülhetetlenné teszik a 338/97/EK rendelet A., B. és C. mellékletének módosítását ugyanazon rendelet 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának, (2) bekezdése a) pontjának és (3) bekezdése a) pontjának megfelelően.

(5) Megállapítást nyert, hogy az Oxyura jamaicensis és a Chrysemys picta veszélyt jelent a Közösség vadon élő őshonos állat- és növényfajaira, ezért e két fajt a 338/97/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően fel kell venni a rendelet B. mellékletébe.

(6) Továbbá megállapítást nyert, hogy a Padda fuscata nemzetközi kereskedelme oly mértékű, hogy az a faj túlélését veszélyeztetheti, ezért e fajt a 338/97/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése c) pontja i. alpontjának megfelelően fel kell venni a rendelet B. mellékletébe.

(7) Megállapítást nyert, hogy számos, jelenleg a 338/97/EK rendelet D. mellékletében szereplő fajt nem importálnak olyan egyedszámban a Közösség területére, hogy az a folyamatos megfigyelés szükségességét igazolná, ezért e fajokat a rendelet 3. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően törölni kell a mellékletből.

(8) Továbbá megállapítást nyert, hogy számos egyéb, jelenleg a 338/97/EK rendelet egyik mellékletében sem szereplő fajt olyan egyedszámban importálnak a Közösség területére, hogy az igazolja a folyamatos megfigyelés szükségességét, ezért e fajokat a rendelet 3. cikke (4) bekezdése a) pontjának megfelelően fel kell venni a D. mellékletbe.

(9) Tekintetbe véve a módosítások mértékét, a 338/97/EK rendelet mellékletének egészét, amely az A., B., C. és D. mellékletet, valamint a mellékletek értelmezésére vonatkozó megjegyzéseket tartalmazza, fel kell váltani.

(10) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 338/97/EK rendelet 18. cikkének megfelelően létrehozott, a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 338/97/EK rendelet mellékletei és a mellékletek értelmezésére vonatkozó megjegyzések helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 18-án.

a Bizottság részéről

Margot Wallström

a Bizottság tagja

[1] HL L 334., 2001.12.18., 3. o.

[2] HL L 61. 1997. 3.3., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

Melléklet

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a) a fajok nevével; vagy

b) mint egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az "spp." rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.

4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 79/409/EGK tanácsi irányelvben [1] ("madárvédelmi irányelv") vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben [2] ("élőhelyvédelmi irányelv") meghatározott védelemnek megfelelően sorolták fel.

5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb taxonoknál:

a) az "ssp" rövidítés az alfajt;

b) a "var(s)" rövidítés a változato(ka)t; és

c) a "fa" rövidítés a formát jelöli.

6. Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő "(I)", "(II)" és "(III)" jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj a 7–9. megjegyzésnek megfelelően szerepel. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7. Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az Egyezmény I. függelékébe tartozik.

8. Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az Egyezmény II. függelékébe tartozik.

9. Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az Egyezmény III. függelékébe tartozik. Ebben az esetben azon ország, amelyre tekintettel az adott faj bekerült a III. függelékbe, egy kétbetűs kóddal jelölik a következők szerint: BO (Bolívia), BR (Brazília), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Costa Rica), GH (Ghána), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malajzia), MU (Mauritius), NP (Nepál), TN (Tunézia), UY (Uruguay) és ZA (Dél-Afrika).

10. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha önálló és tartós populációik vannak a természetben. Azon hibrid állatokra, amelyeknek legalább négy felmenő generációjukból egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő fajba tartozott, csak akkor vonatkoznak e rendelet rendelkezései, ha azok a fajok önálló fajok voltak, még ha az érintett hibridek nem is szerepelnek a mellékletekben.

11. A faj vagy magasabb taxon neve mellé tett "=" jel és az azt követő szám azt jelöli, hogy annak a fajnak vagy faj feletti rendszertani egységnek a nevét a következőképpen kell értelmezni:

= 301 Ugyancsak szerepelhet mint Phalanger maculatus

= 302 Ugyancsak szerepelhet mint Vampyrops lineatus

= 303 Korábban a Lemuridae családba tartozott

= 304 Korábban Callithrix jacchusalfajként tartották számon

= 305 Beleértve a Leontideus génusz-szinonimát

= 306 Korábban a Saguinus oedipusfajhoz sorolták

= 307 Korábban Alouatta palliata néven tartották számon

= 308 Korábban Alouatta palliata (villosa) alfajként tartották számon

= 309 Beleértve a Cercopithecus roloway szinonimát

= 310 Korábban a Papio génuszba tartozott

= 311 Beleértve a Simiasgénusz-szinonimát

= 312 Beleértve a Colobus badius rufomitratus szinonimát

= 313 Beleértve a Rhinopithecusgénusz-szinonimát

= 314 Ugyancsak szerepelhet mint Presbytis entellus

= 315 Ugyancsak szerepelhet mint Presbytis geei és Semnopithecus geei

= 316 Ugyancsak szerepelhet mint Presbytis pileata és Semnopithecus pileatus

= 317 Korábban Tamandua tetradactylanéven tartották számon (részben)

= 318 Beleértve a Bradypus boliviensis és Bradypus griseus szinonimát

= 319 Beleértve a Cabassous gymnurus szinonimát

= 320 Beleértve a Priodontes giganteus szinonimát

= 321 Beleértve a Coendougénusz-szinonimát

= 322 Beleértve a Cuniculusgénusz-szinonimát

= 323 Korábban a Dusicyongénuszba tartozott

= 324 Beleértve a Dusicyon fulvipest szinonimát

= 325 Beleértve a Fennecus génusz-szinonimát

= 326 Ugyancsak szerepelhet mint Selenarctos thibetanus

= 327 Korábban a Nasua nasua fajhoz sorolták

= 328 Ugyancsak szerepelhet mint Aonyx microdonvagy Paraonyx microdon

= 329 Korábban a Lutragénuszba tartozott

= 330 Korábban a Lutra génuszba tartozott; beleértve a Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarumés Lutra platensis szinonimát

= 331 Beleértve a Galictis allamandi szinonimát

= 332 Korábban a Martes flavigulafajhoz sorolták

= 333 Beleértve a Viverragénusz-szinonimát

= 334 Beleértve a Eupleres major szinonimát

= 335 Korábban Viverra megaspilanéven tartották számon

= 336 Korábban Herpestes fuscusnéven tartották számon

= 337 Korábban Herpestes auropunctatus néven tartották számon

= 338 Ugyancsak szerepelhet mint Felis caracal és Lynx caracal

= 339 Korábban a Felisgénuszba tartozott

= 340 Ugyancsak szerepelhet mint Felis pardina vagy Felis lynx pardina

= 341 Korábban a Pantheragénuszba tartozott

= 342 Kivéve az Equus asinus háziasított formáját, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései

= 343 Korábban az Equus hemionusfajba tartozott

= 344 Ugyancsak szerepelhet mint Equus caballus przewalskii

= 345 Ugyancsak szerepelhet mint Choeropsis liberiensis

= 346 Ugyancsak szerepelhet mint Cervus porcinus calamianensis

= 347 Ugyancsak szerepelhet mint Cervus porcinus kuhlii

= 348 Ugyancsak szerepelhet mint Cervus porcinus annamiticus

= 349 Ugyancsak szerepelhet mint Cervus dama mesopotamicus

= 350 Kivéve a Bos gaurusháziasított formáját, amelyre Bos frontalisnéven is hivatkozhatnak, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései

= 351 Kivéve a Bos mutusháziasított formáját, amelyre Bos grunniens néven is hivatkoznak, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései

= 352 Beleértve a Novibosgénusz-szinonimát

= 353 Kivéve a Bubalus arneeháziasított formáját, amelyre Bubalus bubalisnéven is hivatkoznak

= 354 Beleértve az Anoagénusz-szinonimát

= 355 Ugyancsak szerepelhet mint Damaliscus dorcas dorcas

= 356 Korábban a Naemorhedus goralfajba sorolták

= 357 Ugyancsak szerepelhet mint Capricornis sumatraensis

= 358 Beleértve az Oryx tao szinonimát

= 359 Beleértve az Ovis aries ophion szinonimát

= 360 Korábban Ovis vignei néven szerepelt

= 361 Ugyancsak szerepelhet mint Rupicapra rupicapra ornata

= 362 Ugyancsak szerepelhet mint Boocercus eurycerus; beleértve a Taurotragus génusz-szinonimát

= 363 Ugyancsak szerepelhet mint Pterocnemia pennata

= 364 Ugyancsak szerepelhet mint Sula abbotti

= 365 Ugyancsak szerepelhet mint Ardeola ibis

= 366 Ugyancsak szerepelhet mint Egretta albaés Ardea alba

= 367 Ugyancsak szerepelhet mint Ciconia ciconia boyciana

= 368 Ugyancsak szerepelhet mint Hagedashia hagedash

= 369 Ugyancsak szerepelhet mint Lampribis rara

= 370 Beleértve a Phoenicopterus roseust

= 371 Beleértve az Anas chlorotis és Anas nesiotis szinonimát

= 372 Ugyancsak szerepelhet mint Spatula clypeata

= 373 Ugyancsak szerepelhet mint Anas platyrhynchos laysanensis

= 374 Valószínűleg az Anas platyrhynchos és az Anas superciliosa hibridje

= 375 Ugyancsak szerepelhet mint Nyroca nyroca

= 376 Beleértve a Dendrocygna fulva szinonimát

= 377 Ugyancsak szerepelhet mint Cairina hartlaubii

= 378 Ugyancsak szerepelhet mint Aquila heliaca adalberti

= 379 Ugyancsak szerepelhet mint Chondrohierax wilsonii

= 380 Ugyancsak szerepelhet mint Falco peregrinus babylonicusés Falco peregrinus pelegrinoides

= 381 Ugyancsak szerepelhet mint Crax mitu mitu

= 382 Ugyancsak szerepelhet mint Crax génusz

= 383 Korábban az Aburria génuszba tartozott

= 384 Korábban az Aburriagénuszba tartozott; ugyancsak szerepelhet mint Pipile pipile pipile

= 385 Korábban Arborophila brunneopectus néven tartották számon (részben)

= 386 Korábban a Crossoptilon crossoptilonfajhoz sorolták

= 387 Korábban a Polyplectron malacense fajhoz sorolták

= 388 Beleértve a Rheinardia nigrescens szinonimát

= 389 Ugyancsak szerepelhet mint Tricholimnas sylvestris

= 390 Ugyancsak szerepelhet mint Choriotis nigriceps

= 391 Ugyancsak szerepelhet mint Houbaropsis bengalensis

= 392 Ugyancsak szerepelhet mint Turturoena iriditorques; korábban Columba malherbii néven tartották számon (részben)

= 393 Ugyancsak szerepelhet mint Nesoenas mayeri

= 394 Korábban Treron australis néven tartották számon (részben)

= 395 Ugyancsak szerepelhet mint Calopelia brehmeri; beleértve a Calopelia puella szinonimát

= 396 Ugyancsak szerepelhet mint Tympanistria tympanistria

= 397 Ugyancsak szerepelhet mint Amazona dufresniana rhodocorytha

= 398 A kereskedelemben gyakran szerepel tévesen Ara canindenéven

= 399 Korábban Cyanoramphus auriceps forbesi

= 400 Beleértve a Cyanoramphus cookiit

= 401 Ugyancsak szerepelhet mint Opopsitta diophthalma coxeni

= 402 Ugyancsak szerepelhet mint Pezoporus occidentalis

= 403 Korábban Aratinga guarouba

= 404 Korábban Ara couloni

= 405 Korábban Ara maracana

= 406 Korábban a Psephotus chrysopterygiusfajhoz sorolták

= 407 Ugyancsak szerepelhet mint Psittacula krameri echo

= 408 Korábban a Gallirex génuszba tartozott; ugyancsak szerepelhet mint Tauraco porphyreolophus

= 409 Ugyancsak szerepelhet mint Otus gurneyi

= 410 Ugyancsak szerepelhet mint Ninox novaeseelandiae royana

= 411 Korábban Ramphodon dohrniinéven tartották számon

= 412 Beleértve a Ptilolaemus génusz-szinonimát

= 413 Korábban a Rhinoplaxgénuszba tartozott

= 414 Ugyancsak szerepelhet mint Pitta brachyura nympha

= 415 Ugyancsak szerepelhet mint Muscicapa ruecki vagy Niltava ruecki

= 416 Ugyancsak szerepelhet mint Dasyornis brachypterus longirostris

= 417 Ugyancsak szerepelhet mint Tchitrea bourbonnensis

= 418 Ugyancsak szerepelhet mint Meliphaga cassidix

= 419 Beleértve a Xanthopsar génusz-szinonimát

= 420 Korábban a Spinusgénuszba tarozott

= 421 Korábban Serinus gularis néven tartották számon (részben)

= 422 Ugyancsak szerepelhet mint Estrilda subflavavagy Sporaeginthus subflavus

= 423 Korábban Lagonosticta larvata néven tartották számon (részben)

= 424 Beleértve a Spermestes génusz-szinonimát

= 425 Ugyancsak szerepelhet mint Euodice cantans; korábban Lonchura malabarica néven tartották számon (részben)

= 426 Ugyancsak szerepelhet mint Hypargos nitidulus

= 427 Korábban Parmoptila woodhousei néven tartották számon (részben)

= 428 Beleértve a Pyrenestes frommiés Pyrenestes rothschildi szinonimát

= 429 Ugyancsak szerepelhet mint Estrilda bengala

= 430 Ugyancsak szerepelhet mint Malimbus rubriceps vagy Anaplectes melanotis

= 431 Ugyancsak szerepelhet mint Coliuspasser ardens

= 432 Korábban Euplectes orix néven tartották számon (részben)

= 433 Ugyancsak szerepelhet mint Coliuspasser macrourus

= 434 Ugyancsak szerepelhet mint Ploceus superciliosus

= 435 Beleértve a Ploceus nigriceps szinonimát

= 436 Ugyancsak szerepelhet mint Sitagra luteola

= 437 Ugyancsak szerepelhet mint Sitagra melanocephala

= 438 Korábban Ploceus velatus néven tartották számon

= 439 Ugyancsak szerepelhet mint Hypochera chalybeata; beleértve a Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis és Vidua ultramarina szinonimát

= 440 Korábban Vidua paradisaeanéven tartották számon (részben)

= 441 Ugyancsak szerepelhet mint Damoniagénusz

= 442 Korábban Kachuga tecta tecta néven tartották számon

= 443 Beleértve a Nicoria és Geoemydagénusz-szinonimát (részben)

= 444 Ugyancsak szerepelhet mint Chrysemys scripta elegans

= 445 Ugyancsak szerepelhet mint Geochelone elephantopus; a Testudogénuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 446 Ugyancsak szerepelhet mint Testudo génusz

= 447 Korábban a Testudo kleinmannifajhoz sorolták

= 448 Korábban a Trionyxgénuszba tartozott. Az Aspideretes génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 449 Korábban a Trionyx génuszba tartozott

= 450 Korábban Podocnemisalfajként tartották számon

= 451 Ugyancsak szerepelhet mint Pelusios subniger

= 452 Beleértve az Alligatoridae, Crocodylidae és Gavialidae családokat

= 453 A Nactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 454 Beleértve a Rhoptropella génusz-szinonimát

= 455 Korábban Chamaeleo alfajként tartották számon

= 456 Beleértve a Pseudocordylus génuszt

= 457 Korábban Crocodilurus lacertinus

= 458 A Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) fajt 2000. augusztus 1-jéig T. teguixin (Linnaeus, 1758) néven tartották számon (elterjedési terület: Észak-Argentína, Uruguay, Paraguay, Dél-Brazília, Brazília dél-amazóniai részéig.) A Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) fajt 2000. augusztus 1-jéig Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) néven tartották számon (elterjedési terület: Kolumbia, Venezuela, Guayana, Amazónia ecuadori része, Peru, Bolívia és Brazília, délen Sao Paulo államig)

= 459 Korábban a Boidae családba sorolták

= 460 Beleértve a Python molurus pimbura szinonimát

= 461 Ugyancsak szerepelhet mint Constrictor constrictor occidentalis

= 462 Beleértve a Sanzinia manditra szinonimát

= 463 Beleértve a Pseudoboa cloelia szinonimát

= 464 Ugyancsak szerepelhet mint Hydrodynastes gigas

= 465 Ugyancsak szerepelhet mint Alsophis chamissonis

= 466 Korábban a Natrix génuszba tartozott

= 467 Korábban Naja naja néven tartották számon

= 468 Korábban Crotalus unicolor néven tartották számon

= 469 Korábban Vipera russelli néven tartották számon

= 470 Korábban a Nectophrynoides génuszba tartozott

= 471 Korábban Atelopus varius zeteki néven szerepelt

= 472 Korábban a Dendrobates génuszba tartozott

= 473 Ugyancsak szerepelhet mint Rana génusz

= 474 Beleértve a Megalobatrachus génusz-szinonimát

= 475 Korábban Cynoscion macdonaldi néven tartották számon

= 476 Beleértve a Pandinus africanus és Heterometrus roeseli szinonimát

= 477 Korábban a Brachypelma génuszba tartozott

= 478 Sensu D'Abrera

= 479 Ugyancsak szerepelhet mint Conchodromus dromas

= 480 A Dysnomia és Plagiola génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 481 Beleértve a Proptera génusz-szinonimát

= 482 A Carunculina génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 483 Ugyancsak szerepelhet mint Megalonaias nickliniana

= 484 Ugyancsak szerepelhet mint Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis és Lampsilis tampicoensis tecomatensis

= 485 Beleértve a Micromya génusz-szinonimát

= 486 Beleértve a Papuina génusz-szinonimát

= 487 Kizárólag a Heliopora coeruleát beleértve

= 488 Ugyancsak szerepelhet mint Podophyllum emodi és Sinopodophyllum hexandrum

= 489 Beleértve a Neogomesia és Roseocactus génusz-szinonimát

= 490 Az Echinocactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 491 Beleértve a Coryphantha densispina szinonimát

= 492 Ugyancsak szerepelhet mint Echinocereus lindsayi

= 493 A Wilcoxia génuszban ugyancsak hivatkoznak rá; beleértve a Wilcoxia nerispinát

= 494 A Coryphantha génuszban ugyancsak hivatkoznak rá; beleértve az Escobaria nellieae szinonimát

= 495 A Coryphantha génuszban ugyancsak hivatkoznak rá; beleértve az Escobaria leeit mint alfajt

= 496 Beleértve a Solisia pectinata szinonimát

= 497 A Backebergia, Cephalocereus és Mitrocereus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá; beleértve a Pachycereus chrysomallus szinonimát

= 498 Beleértve a Pediocactus bradyi ssp. despainii és a Pediocactus bradyi ssp. winkleri alfajt, valamint a Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. Bradyi és Pediocactus winkleri szinonimát; a Toumeya génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 499 Ugyancsak hivatkoznak rá Navajoa, Toumeya és Utahia génuszban; beleértve a Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii és Navajoa fickeisenii szinonimát

= 500 Ugyancsak szerepelhet mint Echinocactus és Utahia génusz

= 501 Beleértve az Encephalocarpus génusz-szinonimát

= 502 Ugyancsak hivatkoznak rá a Pediocactus génuszban; beleértve az Ancistrocactus tobuschii és Ferocactus tobuschii szinonimát

= 503 Ugyancsak hivatkoznak rá az Echinomastus, Neolloydia és Pediocactus génuszban; beleértve az Echinomastus acunensis és Echinomastus krausei szinonimát

= 504 Beleértve a Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus és Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae szinonimát; a Pediocactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 505 Az Echinomastus, Neolloydia és Pediocactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 506 A Coloradoa, Ferocactus és Pediocactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 507 A Pediocactus és Toumeya génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 508 A Ferocactus és Pediocactus génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 509 Beleértve a Gymnocactus és Normanbokea génusz-szinonimát; a Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus és Toumeya génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 510 A Parodia génuszban ugyancsak hivatkoznak rá

= 511 Ugyancsak szerepelhet mint Saussurea lappa

= 512 Beleértve az Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris és Trichipteris génuszokat

= 513 Ugyancsak szerepelhet mint Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

= 514 Beleértve az Euphorbia cremersii fa. viridifoliát és az Euphorbia cremersii var. rakotozafyit

= 515 Beleértve az Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberiferát

= 516 Beleértve az Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii és spirostichát

= 517 Beleértve az Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis és multiflorát

= 518 Ugyancsak szerepelhet mint Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

= 519 Ugyancsak szerepelhet mint Engelhardia pterocarpa

= 520 Az Afrormosia génuszban ugyancsak hivatkozhatnak rá

= 521 Beleértve az Aloe compressa vars. rugosquamosát, schistophilát és paucituberculatát

= 522 Beleértve az Aloe haworthoides var. aurantiacát

= 523 Beleértve az Aloe laeta var. maniaensist

= 524 Korábban Talauma hodgsonii néven tartották számon; ugyancsak szerepelhet mint Magnolia hodgsonii és Magnolia candollii var. obvata

= 525 Beleértve az Apostasiaceae és Cypripediaceae családokat mint Apostasioideae és Cypripedioideae alcsaládok

= 526 Az Anacampseros australiana és az A. kurtzii a Grahamia génuszban is szerepelnek

= 527 Korábban az Anacampseros spp. közé tartozott

= 528 Ugyancsak szerepelhet mint Sarracenia alabamensis

= 529 Ugyancsak szerepelhet mint Sarracenia jonesii

= 530 Kivéve Picrorhiza scrophulariifolia

= 531 Korábban a Zamiaceae családban szerepelt

= 532 Beleértve a Stangeria paradoxa szinonimát

= 533 Ugyancsak szerepelhet mint Taxus baccata ssp. wallichiana

= 534 Kivéve Valeriana jatamansi Jones

= 535 Beleértve a Welwitschia bainesii szinonimát

= 536 Beleértve a Vulpes vulpes leucopus szinonimát

= 537 Ugyancsak szerepelhet mint Pogonocichla swynnertoni

= 538 A kereskedelemben gyakran Serinus citrinelloides néven szerepel

= 539 A kereskedelemben gyakran Estrilda melanotis néven szerepel

= 540 Beleértve a Lapemis hardwickii

= 541 Beleértve a Hippocampus agnesiaet, a Hippocampus bleekerit, a Hippocampus graciliformist és a Hippocampus macleayinát

= 542 Beleértve a Hippocampus elongatust és a Hippocampus subelongatust

= 543 Beleértve a Hippocampus tuberculatust

= 544 Beleértve a Hippocampus subcoronatust

= 545 Beleértve a Hippocampus fasciatust és a Hippocampus mohnikeit

= 546 Beleértve a Hippocampus brunneust, a Hippocampus fascicularist, a Hippocampus hudsoniust, a Hippocampus kinkaidit, a Hippocampus laevicaudatust, a Hippocampus marginalist, a Hippocampus punctulatust, a Hippocampus stylifert, a Hippocampus tetragonurust és a Hippocampus villosust

= 547 Beleértve a Hippocampus obscurust

= 548 Beleértve a Hippocampus antiquorumot, a Hippocampus antiquust, a Hippocampus brevirostrist, a Hippocampus europeaust, a Hippocampus heptagonust, a Hippocampus pentagonust és a Hippocampus vulgarist

= 549 Beleértve a Hippocampus ecuadorensist, a Hippocampus gracilist, a Hippocampus hildebrandit és a Hippocampus ringenst

= 550 Beleértve a Hippocampus atterimust, a Hippocampus barbourit, a Hippocampus fisherit, a Hippocampus hilonist, a Hippocampus melanospilost, a Hippocampus moluccensist, a Hippocampus natalensist, a Hippocampus polytaeniát, a Hippocampus rhyncomacert, a Hippocampus taeniopterust és a Hippocampus valentynit

= 551 Beleértve a Hippocampus suezensist

= 552 Beleértve a Hippocampus dahlit és a Hippocampus lenist

= 553 Beleértve a Hippocampus atrichust, a Hippocampus guttulatust, a Hippocampus jubatust, a Hippocampus longirostrist, a Hippocampus microcoronatust, a Hippocampus microstephanust, a Hippocampus multiannularist, a Hippocampus rosaceust és a Hippocampus trichust

= 554 Beleértve a Hippocampus obtusust és a Hippocampus poeyit

= 555 Beleértve a Hippocampus chinensist, a Hippocampus kampylotrachelost, a Hippocampus manadensist, a Hippocampus mannulust és a Hippocampus sexmaculatust

= 556 Beleértve a Hippocampus novaehollandiaet

= 557 Beleértve a Hippocampus regulust és a Hippocampus rosamondaet

12. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett "#" jel és az azt követő szám a részek és származékok azon speciális csoportjait jelöli a következőképpen, amelyekre e rendelet előírásait alkalmazni kell:

#1 a) a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumokat);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; valamint

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág.

#2 a) a mag és a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d) a kivont vegyületek és a gyógyászati végtermékek.

#3 A teljes és szeletelt gyökér, valamint a gyökérdarab, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség.

#4 a) a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, valamint a pollen;

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d) a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; valamint

e) az Opuntia génusz Opuntiaszubgénuszába tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények hajtása, része és származéka.

#5 A rönk, a fűrészfa és a fűrészlap.

#6 A rönk, a fűrészfa, a fűrészlap és a furnérlemez.

#7 A rönk, a fanyesedék és a feldolgozatlan zúzalék.

#8 a) a mag és a pollen (beleértve a pollíniumokat);

b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d) a Vanillagénuszba tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

13. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen növényfajra vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet 4.1 cikkének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.

14. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak a rendelet előírásai.

15. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes, elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyekre vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 1 Bármely teljes vagy lényegében teljes bőrre, nyersbőrre vagy cserzett bőrre.

§ 2 Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre, vagy más részre.

16. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyekre vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 3 Szárított és friss növények, beleértve – adott esetben – a leveleket, gyökereket/gyökérdarabokat, csírákat, magot/spórát, kérget és gyümölcsöt.

| A. melléklet | B. melléklet | C. melléklet | Köznapi név |

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA | | | | Emlősök |

MONOTREMATA | | | | KLOAKÁSOK |

Tachyglossidae | | | | Hangyászsün-félék |

| | Zaglossus spp. (II) | | Hosszúcsőrű hangyászsünök |

DASYUROMORPHIA | | | | ERSZÉNYES RAGADOZÓK |

Dasyuridae | | | | Erszényesnyestfélék |

| Sminthopsis longicaudata (I) | | | Hosszúfarkú erszényescickány |

| Sminthopsis psammophila (I) | | | Homoki erszényescickány |

Thylacinidae | | | | Erszényesfarkas-félék |

| Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Erszényes farkas |

PERAMELEMORPHIA | | | | ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK |

Peramelidae | | | | Bandikutfélék |

| Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Hosszúlábú bandikut |

| Macrotis lagotis (I) | | | Közönséges erszényesnyúl |

| Macrotis leucura (I) | | | Fehérfarkú erszényesnyúl |

| Perameles bougainville (I) | | | Nyugati bandikut |

DIPROTODONTIA | | | | KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEKk |

Phalangeridae | | | | Kuszkuszfélék |

| | Phalanger orientalis (II) | | Szürke kuszkusz |

| | Spilocuscus maculatus (II) =301 | | Foltos kuszkusz |

Vombatidae | | | | Vombatfélék |

| Lasiorhinus krefftii (I) | | | Északi vombat |

Macropodidae | | | | Kengurufélék |

| | Dendrolagus dorianus | | Egyszínű kúszókenguru |

| | Dendrolagus goodfellowi | | Goodfellow-kúszókenguru |

| | Dendrolagus inustus (II) | | Szürke kúszókenguru |

| | Dendrolagus matschiei | | Matschie-kúszókenguru |

| | Dendrolagus ursinus (II) | | Fekete kúszókenguru |

| Lagorchestes hirsutus (I) | | | Vörhenyes nyúlkenguru |

| Lagostrophus fasciatus (I) | | | Keresztsávos nyúlkenguru |

| Onychogalea fraenata (I) | | | Kantáros karmoskenguru |

| Onychogalea lunata (I) | | | Holdas karmoskenguru |

Potoroidae | | | | Patkánykenguru-félék |

| Bettongia spp. (I) | | | Patkánykenguruk |

| Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Csupaszmellű patkánykenguru |

SCANDENTIA | | | | MÓKUSCICKÁNY-ALAKÚAK |

Tupaiidae | | | | Mókuscickányfélék |

| | Tupaiidae spp. | | Mókuscickányok |

CHIROPTERA | | | | DENEVÉREK |

Phyllostomidae | | | | Hártyásorrú denevérek |

| | | Platyrrhinus lineatus (III UY) =302 | Csíkoshátú gyümölcsdenevér |

Pteropodidae | | | | Repülőkutya-félék |

| | Acerodon spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Repülőrókák |

| Acerodon jubatus (I) | | | Fülöp-szigeteki repülőróka |

| Acerodon lucifer (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Palawan-repülőróka |

| | Pteropus spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Repülőrókák |

| Pteropus insularis (I) | | | Caroline-repülőróka |

| Pteropus livingstonei (II) | | | Livingstone-repülőróka |

| Pteropus mariannus (I) | | | Mariana-repülőróka |

| Pteropus molossinus (I) | | | Aranyfejű repülőróka |

| Pteropus phaeocephalus (I) | | | Mortlock-repülőróka |

| Pteropus pilosus (I) | | | Palau-repülőróka |

| Pteropus rodricensis (II) | | | Rodrigez-repülőkutya |

| Pteropus samoensis (I) | | | Samoa-repülőróka |

| Pteropus tonganus (I) | | | Tonga-repülőróka |

| Pteropus voeltzkowi (II) | | | Pemba-repülőróka |

PRIMATES | | | | FŐEMLŐSÖK |

| | PRIMATES spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Főemlősök |

Lemuridae | | | | Makifélék |

| Lemuridae spp. (I) | | | Makifélék |

Megaladapidae | | | | Fürgemakifélék |

| Megaladapidae spp. (I) =303 | | | Fürgemakifélék |

Cheirogaleidae | | | | Törpemakifélék |

| Cheirogaleidae spp. (I) | | | Törpemakifélék |

Indridae | | | | Indrifélék |

| Indridae spp. (I) | | | Indrifélék |

Daubentoniidae | | | | Véznaujjúmaki-félék |

| Daubentonia madagascariensis (I) | | | Véznaujjú maki |

Tarsiidae | | | | Koboldmakifélék |

| Tarsius spp. (II) | | | Koboldmakik |

Callithricidae | | | | Karmosmajomfélék |

| Callimico goeldii (I) | | | Ugró tamarin |

| Callithrix aurita (I) =304 | | | Fehérpamacsos selyemmajom |

| Callithrix flaviceps (I) =304 | | | Sárgafejű selyemmajom |

| Leontopithecus spp. (I) =305 | | | Oroszlánmajmok |

| Saguinus bicolor (I) | | | Csupaszpofájú tamarin |

| Saguinus geoffroyi (I) =306 | | | Geoffroyi-tamarin |

| Saguinus leucopus (I) | | | Fehérkezű tamarin |

| Saguinus oedipus (I) | | | Gyapjasfejű tamarin |

Cebidae | | | | Csuklyásmajom-félék |

| Alouatta coibensis (I) =307 | | | Coiba-bőgőmajom |

| Alouatta palliata (I) | | | Mellényes bőgőmajom |

| Alouatta pigra (I) =308 | | | Mexikói bőgőmajom |

| Ateles geoffroyi frontatus (I) | | | Ékes pókmajom alfaja |

| Ateles geoffroyi panamensis (I) | | | Ékes pókmajom alfaja |

| Brachyteles arachnoides (I) | | | Gyapjas pókmajom |

| Cacajao spp. (I) | | | Uakarik |

| Callicebus personatus (II) | | | Feketearcú kabócamajom |

| Chiropotes albinasus (I) | | | Fehérorrú sátánmajom |

| Lagothrix flavicauda (I) | | | Sárgafarkú gyapjasmajom |

| Saimiri oerstedii (I) | | | Vöröshátú mókusmajom |

Cercopithecidae | | | | Cerkóffélék |

| Cercocebus galeritus (I/II) (A Cercocebus galeritus galeritus alfaj az I. függelékben szerepel) | | | Kalapos mangábé |

| Cercopithecus diana (I) =309 | | | Diána-cerkóf |

| Cercopithecus solatus (II) | | | Sárgafarkú cerkóf |

| Colobus satanas (II) | | | Ördögkolobusz |

| Macaca silenus (I) | | | Oroszlánfejű makákó |

| Mandrillus leucophaeus (I) =310 | | | Drill |

| Mandrillus sphinx (I) =310 | | | Mandrill |

| Nasalis concolor (I) =311 | | | Mentawai nagyorrúmajom |

| Nasalis larvatus (I) | | | Borneói nagyorrúmajom |

| Presbytis potenziani (I) | | | Mentawai langur |

| Procolobus pennantii (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de a Procolobus pennantii kirkii alfaj az I. függelékben található) | | | Keleti kolobusz |

| Procolobus preussi (II) | | | Preuss-kolobusz |

| Procolobus rufomitratus (I) =312 | | | Tana-kolobusz |

| Pygathrix spp. (I) =313 | | | Piszeorrú majmok |

| Semnopithecus entellus (I) =314 | | | Hulmán langur |

| Trachypithecus francoisi (II) | | | François-langur |

| Trachypithecus geei (I) =315 | | | Aranylangur |

| Trachypithecus johnii (II) | | | Nilgiri-langur |

| Trachypithecus pileatus (I) =316 | | | Sapkás langur |

Hylobatidae | | | | Gibbonfélék |

| Hylobatidae spp. (I) | | | Gibbonfélék |

Hominidae | | | | Emberfélék |

| Gorilla gorilla (I) | | | Gorilla |

| Pan spp. (I) | | | Csimpánzok |

| Pongo pygmaeus (I) | | | Orángután |

XENARTHRA | | | | VENDÉGIZÜLETESEK |

Mermecophagidae | | | | Hangyászfélék |

| | Myrmecophaga tridactyla (II) | | Sörényes hangyász |

| | | Tamandua mexicana (III GT) =317 | Északi hangyász |

Bradypodidae | | | | Háromujjúlajhár-félék |

| | Bradypus variegatus (II) =318 | | Füstös háromujjú-lajhár |

Megalonychidae | | | | Kétujjúlajhár-félék |

| | | Choloepus hoffmanni (III CR) | Hoffman-kétujjú-lajhár |

Dasypodidae | | | | Tatufélék |

| | | Cabassous centralis (III CR) | Északi csupaszfarkú tatu |

| | | Cabassous tatouay (III UY)=319 | Nagy csupaszfarkú-tatu |

| | Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves export kvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.) | | Bolíviai szőröstatu |

| Priodontes maximus (I) =320 | | | Óriástatu |

PHOLIDOTA | | | | TOBZOSKÁK |

Manidae | | | | Tobzoskafélék |

| | Manis spp. (II) (A ceyloni tobzoska (Manis crassicaudata), a bengáli tobzoska (Manis pentadactyla) és a hátsó-indiai tobzoska (Manis javanica) vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves export kvóta nulla.) | | Tobzoskák |

LAGOMORPHA | | | | NYÚLALAKÚAK |

Leporidae | | | | Nyúlfélék |

| Caprolagus hispidus (I) | | | Sörtés nyúl |

| Romerolagus diazi (I) | | | Mexikói nyúl |

RODENTIA | | | | RÁGCSÁLÓK |

Sciuridae | | | | Mókusfélék |

| Cynomys mexicanus (I) | | | Mexikói prérikutya |

| | | Epixerus ebii (III GH) | Temmick-óriásmókus |

| | | Marmota caudata (III IN) | Hosszúfarkú mormota |

| | | Marmota himalayana (III IN) | Himalájai mormota |

| | Ratufa spp. (II) | | Királymókusok |

| | | Sciurus deppei (III CR) | Deppe-erdeimókus |

Anomaluridae | | | | Pikkelyesfarkú mókusok |

| | | Anomalurus beecrofti (III GH) | Vöröshasú pikkelyesmókus |

| | | Anomalurus derbianus (III GH) | Derby-pikkelyesmókus |

| | | Anomalurus pelii (III GH) | Pel-pikkelyesmókus |

| | | Idiurus macrotis (III GH) | Nagyfülű pikkelyesmókus |

Muridae | | | | Egérfélék |

| Leporillus conditor (I) | | | Nagy rőzsepatkány |

| Pseudomys praeconis (I) | | | Dűnelakó ausztrálegér |

| Xeromys myoides (I) | | | Ausztrál mocsáripatkány |

| Zyzomys pedunculatus (I) | | | Ausztrál szirtipatkány |

Hystricidae | | | | Gyalogsülfélék |

| Hystrix cristata (III GH) | | | Tarajos sül |

Erethizontidae | | | | Kúszósülfélék |

| | | Sphiggurus mexicanus (III HN) =321 | Mexikói kúszósül |

| | | Sphiggurus spinosus (III UY) =321 | Tüskés kúszósül |

Agoutidae | | | | Pakafélék |

| | | Agouti paca (III HN) =322 | Pettyes paka |

Dasyproctidae | | | | Agutifélék |

| | | Dasyprocta punctata (III HN) | Közép-amerikai aguti |

Chinchillidae | | | | Csincsillafélék |

| Chinchilla spp. (I) (A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | | Csincsillák |

CETACEA | | | | CETEK (delfinek, bálnák) |

| CETACEA spp. (I/II) | | | Cetek |

CARNIVORA | | | | RAGADOZÓK |

Canidae | | | | Kutyafélék |

| | | Canis aureus (III IN) | Aranysakál |

| Canis lupus (I/II) (Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található.) | Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi) | | Szürke farkas |

| Canis simensis | | | Etióp sakál |

| | Cerdocyon thous (II) =323 | | Közönséges pamparóka |

| | Chrysocyon brachyurus (II) | | Sörényesfarkas |

| | Cuon alpinus (II) | | Vadkutya |

| | Pseudalopex culpaeus (II) =323 | | Culpeo pamparóka |

| | Pseudalopex griseus (II) =324 | | Argentin pamparóka |

| | Pseudalopex gymnocercus (II) =323 | | Igazi pamparóka |

| Speothos venaticus (I) | | | Erdeikutya |

| | | Vulpes bengalensis (III IN) | Indiai róka |

| | Vulpes cana (II) | | Afgán róka |

| | Vulpes zerda (II) =325 | | Sivatagi róka |

Ursidae | | | | Medvefélék |

| | Ursidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Medvefélék |

| Ailuropoda melanoleuca (I) | | | Óriáspanda |

| Ailurus fulgens (I) | | | Kis panda |

| Helarctos malayanus (I) | | | Maláj medve |

| Melursus ursinus (I) | | | Ajakos medve |

| Tremarctos ornatus (I) | | | Pápaszemes medve |

| Ursus arctos (I/II) (Bhután, Kína, Mexikó és Mongólia populációi és az Ursus arctos isabellinus alfaj az I. függelékben szerepel; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel). | | | Barnamedve |

| Ursus thibetanus (I) =326 | | | Örvös medve |

Procyonidae | | | | Mosómedvefélék |

| | | Bassaricyon gabbii (III CR) | Ecsetfarkú nyestmedve |

| | | Bassariscus sumichrasti (III CR) | Közép-amerikai macskanyérc |

| | | Nasua narica (III HN) =327 | Fehérorrú koati |

| | | Nasua nasua solitaria (III UY) | Vörösorrú koati alfaja |

| | | Potos flavus (III HN) | Farksodró |

Mustelidae | | | | Menyétfélék |

Lutrinae | | | | Vidraformák |

| | Lutrinae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Vidrák |

| Aonyx congicus (I) =328 (Kamerun és Nigéria populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) | | | Kongói tömpeujjúvidra |

| Enhydra lutris nereis (I) | | | Tengeri vidra |

| Lontra felina (I) =329 | | | Parti vidra |

| Lontra longicaudis (I) =330 | | | Hosszúfarkú vidra |

| Lontra provocax (I) =329 | | | Déli vidra |

| Lutra lutra (I) | | | Közönséges vidra |

| Pteronura brasiliensis | | | Óriásvidra |

Mellivorinae | | | | Méhészborzformák |

| | | Mellivora capensis (III BW/GH) | Méhészborz |

Mephitinae | | | | Bűzösborzok |

| | Conepatus humboldtii (II) | | Patagóniai bűzösborz |

Mustelinae | | | | Menyétformák |

| | | Eira barbara (III HN) | Taira |

| | | Galictis vittata (III CR) =331 | Nagy grizon |

| | | Martes flavigula (III IN) | Sárgatorkú nyest |

| | | Martes foina intermedia (III IN) | Nyest alfaja |

| | | Martes gwatkinsii (III IN) =332 | Gwatkins-nyest |

| Mustela nigripes (I) | | | Feketelábú görény |

Viverridae | | | | Cibetmacskafélék |

| | | Arctictis binturong (III IN) | Binturong |

| | | Civettictis civetta (III BW) =333 | Afrikai cibetmacska |

| | Cryptoprocta ferox (II) | | Fossza |

| | Cynogale bennettii (II) | | Vidracibet |

| | Eupleres goudotii (II) =334 | | Falanuk |

| | Fossa fossana (II) | | Madagaszkári cibetmacska |

| | Hemigalus derbyanus (II) | | Sávos pálmasodró |

| | | Paguma larvata (III IN) | Álcás pálmasodró |

| | | Paradoxurus hermaphroditus (III IN) | Közönséges pálmasodró |

| | | Paradoxurus jerdoni (III IN) | Jerdon-pálmasodró |

| | Prionodon linsang (II) | | Sávos tigrispetymeg |

| Prionodon pardicolor (I) | | | Foltos tigrispetymeg |

| | | Viverra civettina (III IN) =335 | Malabári cibetmacska |

| | | Viverra zibetha (III IN) | Indiai cibetmacska |

| | | Viverricula indica (III IN) | Kis cibetmacska |

Herpestidae | | | | Mongúzfélék |

| | | Herpestes brachyurus fuscus (III IN) =336 | Rövidfarkú mongúz alfaja |

| | | Herpestes edwardsii (III IN) | Szürke mongúz |

| | | Herpestes javanicus auropunctatus (III IN) =337 | Jávai mongúz alfaja |

| | | Herpestes smithii (III IN) | Smith-mongúz |

| | | Herpestes urva (III IN) | Rákász-mongúz |

| | | Herpestes vitticollis (III IN) | Csíkosnyakú mongúz |

Hyaenidae | | | | Hiénafélék |

| | | Proteles cristatus (III BW) | Cibethiéna |

Felidae | | | | Macskafélék |

| | Felidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak a rendelet rendelkezései) | | Macskafélék |

| Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvóták a következők szerint vannak megállapítva: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.) | | | Gepárd |

| Caracal caracal (I) (Az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) =338 | | | Sivatagi macska |

| Catopuma temminckii (I) =339 | | | Temminck-macska |

| Felis nigripes (I) | | | Feketelábú macska |

| Felis silvestris (II) | | | Vadmacsaka |

| Herpailurus yaguarondi (I) (Közép- és Észak-Amerika populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) =339 | | | Jaguarundi |

| Leopardus pardalis (I) =339 | | | Ocelot |

| Leopardus tigrinus (I) =339 | | | Tigrismacska |

| Leopardus wiedii (I) =339 | | | Hosszúfarkú macska |

| Lynx lynx (II) =339 | | | Közönséges hiúz |

| Lynx pardinus (I) =340 | | | Párduchiúz |

| Neofelis nebulosa (I) | | | Ködfoltos párduc |

| Oncifelis geoffroyi (I) =339 | | | Geoffroy-macska |

| Oreailurus jacobita (I) =339 | | | Andesi macska |

| Panthera leo persica (I) | | | Ázsiai oroszlán |

| Panthera onca (I) | | | Jaguár |

| Panthera pardus (I) | | | Leopárd |

| Panthera tigris (I) | | | Tigris |

| Pardofelis marmorata (I) =339 | | | Márványfoltos macska |

| Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Banglades, India és Thaiföld populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel.) =339 | | | Bengáli törpemacska |

| Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)=339 | | | Iriomote-törpemacska |

| Prionailurus planiceps (I) =339 | | | Laposfejű macska |

| Prionailurus rubiginosus (I) (India populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel.) =339 | | | Rozsdás macska |

| Puma concolor coryi (I) =339 | | | Floridai puma |

| Puma concolor costaricensis (I) =339 | | | Costa Ricai puma |

| Puma concolor couguar (I) =339 | | | Keleti puma |

| Uncia uncia (I) =341 | | | Hópárduc |

Otariidae | | | | Fülesfókafélék |

| | Arctocephalus spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Medvefókák |

| Arctocephalus philippii (II) | | | Juan Fernandez-medvefóka |

| Arctocephalus townsendi (I) | | | Guadelupe-medvefóka |

Odobenidae | | | | Rozmárfélék |

| | Odobenus rosmarus (III CA) | | Rozmár |

Phocidae | | | | Fókafélék |

| | Mirounga leonina (II) | | Déli elefántfóka |

| Monachus spp. (I) | | | Barátfókák |

PROBOSCIDEA | | | | ORMÁNYOSOK |

Elephantidae | | | | Elefántfélék |

| Elephas maximus (I) | | | Ázsiai elefánt |

| Loxodonta africana (I) – (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe populációi kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) | Loxodonta africana (II) (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe populációi; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) | | Afrikai elefánt |

SIRENIA | | | | SZIRÉNEK |

Dugongidae | | | | Dugongfélék |

| Dugong dugon (I) | | | Dugong |

Trichechidae | | | | Manátifélék |

| Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I. függelékben szerepel. a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.) | | | Manátik |

PERISSODACTYLA | | | | PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK |

Equidae | | | | Lófélék |

| Equus africanus (I) =342 | | | Afrikai vadszamár |

| Equus grevyi (I) | | | Grevy-zebra |

| Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus alfaj az I. függelékben található) | | | Ázsiai vadszamár |

| Equus kiang (II) =343 | | | Kiang |

| | Equus onager (II) (Az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) =343 | | Onager |

| Equus onager khur (I) =343 | | | Onager alfaja |

| Equus przewalskii (I) =344 | | | Vadló |

| | Equus zebra hartmannae (II) | | Hartmann-hegyizebra |

| Equus zebra zebra (I) | | | Fokföldi hegyizebra |

Tapiridae | | | | Tapírfélék |

| Tapiridae spp. (I) (A B. mellékletben szereplő faj kivételével) | | | Tapírok |

| | Tapirus terrestris (II) | | Közönséges tapír |

Rhinocerotidae | | | | Orrszarvúfélék |

| Rhinocerotidae spp. (I) (A B. mellékletben szereplő alfaj kivételével) | | | Orrszarvúfélék |

| | Ceratotherium simum simum (II) (Dél-Afrika populációi; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni) | | Déli szélesszájú orrszarvú |

ARTIODACTYLA | | | | |

Tragulidae | | | | Kancsilfélék |

| | | Hyemoschus aquaticus (III GH) | Afrikai kancsil |

Suidae | | | | Disznófélék |

| Babyrousa babyrussa (I) | | | Babirussza |

| Sus salvanius (I) | | | Törpedisznó |

Tayassuidae | | | | Pekarifélék |

| | Tayassuidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyekre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Pekarifélék |

| Catagonus wagneri (I) | | | Chaco-pekari |

Hippopotamidae | | | | Vízilófélék |

| | Hexaprotodon liberiensis (II) =345 | | Törpevíziló |

| | Hippopotamus amphibius (II) | | Nílusi víziló |

Camelidae | | | | Tevefélék |

| | Lama guanicoe (II) | | Guanakó |

| Vicugna vicugna (I) (Argentína populációi kivételével (Jujuy tartomány természetes, valamint e tartomány, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi); Bolívia (a teljes populáció); Chile (a Primera terület populációja); és Peru (a teljes populáció); amelyek szerepelnek a B. mellékletben) | Vicugna vicugna (II) (Argentína populációi (Jujuy tartomány természetes, valamint e tartomány, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi); Bolívia (a teljes populáció); Chile (a Primera terület populációja); Peru (a teljes populáció); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) | | Vikunya |

Moschidae | | | | Pézsmaszarvasfélék |

| Moschus spp. (I) (Afganisztán, Bhután, India, Mianmar, Nepál és Pakisztán populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) | Moschus spp. (II) (Afganisztán, Bhután, India, Mianmar, Nepál és Pakisztán populációi kivételével, amelyek az A. mellékletben szerepelnek) | | Pézsmaszarvasok |

Cervidae | | | | Szarvasfélék |

| Axis calamianensis (I) =346 | | | Calamian-szarvas |

| Axis kuhlii (I) =347 | | | Kuhl-szarvas |

| Axis porcinus annamiticus (I) =348 | | | Annami-disznószarvas |

| Blastocerus dichotomus (I) | | | Lápi szarvas |

| Cervus duvaucelii (I) | | | Mocsári szarvas |

| | Cervus elaphus bactrianus (II) | | Kasmíri gímszarvas |

| | | Cervus elaphus barbarus (III TN) | Atlasz-gímszarvas |

| Cervus elaphus hanglu (I) | | | Hangul-gímszarvas |

| Cervus eldii (I) | | | Líraszarvas |

| Dama mesopotamica (I) =349 | | | Mezopotámiai szarvas |

| Hippocamelus spp. (I) | | | Villásszarvasok |

| | | Mazama americana cerasina (III GT) | Vörös nyársasszarvas alfaja |

| Megamuntiacus vuquanghensis (I) | | | Vietnami muntyákszarvas |

| Muntiacus crinifrons (I) | | | Kontyos muntyákszarvas |

| | | Odocoileus virginianus mayensis (III GT) | Maja fehérfarkú szarvas |

| Ozotoceros bezoarticus (I) | | | Pampaszarvas |

| | Pudu mephistophiles (II) | | Északi törpeszarvas |

| Pudu puda (I) | | | Déli törpeszarvas |

Antilocapridae | | | | Villásszarvúantilop-félék |

| Antilocapra americana (I) (Mexikó populációi; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel) | | | Villásszarvú antilop |

Bovidae | | | | Marhafélék |

| Addax nasomaculatus (I) | | | Mendeszantilop |

| | Ammotragus lervia (II) | | Sörényes juh |

| | Bison bison athabascae (II) | | Erdei amerikai bölény |

| | | Antilope cervicapra (III NP) | Indiai antilop |

| Bos gaurus (I) =350 | | | Gaur |

| Bos mutus (I) =351 | | | Jak |

| Bos sauveli (I) =352 | | | Kouprey |

| | | Bubalus arnee (III NP) =353 | Vízibivaly |

| Bubalus depressicornis (I) =354 | | | Alföldi anoa |

| Bubalus mindorensis (I) =354 | | | Mindoro-bivaly |

| Bubalus quarlesi (I) =354 | | | Hegyi anoa |

| | Budorcas taxicolor (II) | | Takin |

| Capra falconeri (I) | | | Pödröttszarvú kecske |

| | Cephalophus dorsalis (II) | | Feketelábú bóbitásantilop |

| Cephalophus jentinki (I) | | | Libériai bóbitásantilop |

| | Cephalophus monticola (II) | | Kék bóbitásantilop |

| | Cephalophus ogilbyi (II) | | Ogilby-bóbitásantilop |

| | Cephalophus silvicultor (II) | | Sárgahátú bóbitásantilop |

| | Cephalophus zebra (II) | | Zebra-bóbitásantilop |

| | | Damaliscus lunatus (III GH) | Közönséges lantszarvúantilop |

| | Damaliscus pygargus pygargus (II) =355 | | Tarka lantszarvúantilop |

| | Gazella cuvieri (III TN) | | Edmi gazella |

| Gazella dama (I) | | | Dám gazella |

| | Gazella dorcas (III TN) | | Dorkász gazella |

| | Gazella leptoceros (III TN) | | Homoki gazella |

| Hippotragus niger variani (I) | | | Óriás fekete lóantilop |

| | Kobus leche (II) | | Zambézi mocsáriantilop |

| Naemorhedus baileyi (I) =356 | | | Vörös gorál |

| Naemorhedus caudatus (I) =356 | | | Hosszúfarkú gorál |

| Naemorhedus goral (I) | | | Közönséges gorál |

| Naemorhedus sumatraensis (I) =357 | | | Déli gorál |

| Oryx dammah (I) =358 | | | Kardszarvú nyársasantilop |

| Oryx leucoryx (I) | | | Arab nyársasantilop |

| | Ovis ammon (II) (Az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével) | | Argali juh |

| Ovis ammon hodgsonii (I) | | | Tibeti argali juh |

| Ovis ammon nigrimontana (I) | | | Kara Tau argali juh |

| | Ovis canadensis (II) (Mexikó populációi; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel) | | Vastagszarvú juh |

| Ovis orientalis ophion (I) =359 | | | Ciprusi muflon |

| | Ovis vignei (II) (Az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) | | Urial |

| Ovis vignei vignei (I) =360 | | | Indiai urial |

| Pantholops hodgsonii (I) | | | Tibeti antilop, csiru |

| Pseudoryx nghetinhensis (I) | | | Vietnámi antilop |

| Rupicapra pyrenaica ornate (I) =361 | | | Abruzzói zerge |

| | Saiga tatarica (II) | | Tatárantilop |

| | | Tetracerus quadricornis (III NP) | Négyszarvú antilop |

| | | Tragelaphus eurycerus (III GH) =362 | Bongó |

| | | Tragelaphus spekii (III GH) | Szitutunga |

AVES | | | | |

STRUTHIONIFORMES | | | | STRUCCALAKÚAK |

Struthionidae | | | | Struccfélék |

| Struthio camelus (I) (Csak Algéria, Burkina Faso, Kamerun, a Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Szenegál és Szudán populációi; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel) | | | Strucc |

RHEIFORMES | | | | NANDUALAKÚAK |

Rheidae | | | | Nandufélék |

| | Rhea americana (II) | | Nandu |

| Rhea pennata (I) (Argentína és Chile Rhea pennata pennata populációi kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) =363 | | | Darwin-nandu |

| | Rhea pennata pennata (II) (Argentína és Chile populációi) =363 | | Darwin-nandu törzsalakja |

TINAMIFORMES | | | | TINAMÚALAKÚAK |

Tinamidae | | | | Tinamufélék |

| Tinamus solitarius (I) | | | Remetetinamu |

SPHENISCIFORMES | | | | PINGVINALAKÚAK |

Spheniscidae | | | | Pingvinfélék |

| | Spheniscus demersus (II) | | Pápaszemes pingvin |

| Spheniscus humboldti (I) | | | Humboldt-pingvin |

PODICIPEDIFORMES | | | | VÖCSÖKALAKÚAK |

Podicipedidae | | | | Vöcsökfélék |

| Podilymbus gigas (I) | | | Óriásvöcsök |

PROCELLARIIFORMES | | | | VÉSZMADÁRALAKÚAK |

Diomedeidae | | | | Albatroszfélék |

| Diomedea albatrus (I) | | | Rövidfarkú albatrosz |

PELECANIFORMES | | | | GÖDÉNYALAKÚAK |

Pelecanidae | | | | Gödényfélék |

| Pelecanus crispus (I) | | | Borzas gödény |

Sulidae | | | | Szulafélék |

| Papasula abbotti (I) =364 | | | Falakó szula |

Fregatidae | | | | Fregattmadárfélék |

| Fregata andrewsi (I) | | | Fehérhasú fregattmadár |

CICONIIFORMES | | | | GÓLYAALAKÚAK |

Ardeidae | | | | Gémfélék |

| | | Ardea goliath (III GH) | Óriásgém |

| Bubulcus ibis (III GH) =365 | | | Pásztorgém |

| Casmerodius albus (III GH) =366 | | | Nagy kócsag |

| Egretta garzetta (III GH) | | | Kis kócsag |

Balaenicipitidae | | | | Papucscsőrűgólya-félék |

| | Balaeniceps rex (II) | | Papucscsőrű gólya |

Ciconiidae | | | | Gólyafélék |

| Ciconia boyciana (I) =367 | | | Feketecsőrű gólya |

| Ciconia nigra (II) | | | Fekete gólya |

| Ciconia stormi | | | Pápaszemes gólya |

| | | Ephippiorhynchus senegalensis (III GH) | Nyerges gólya |

| Jabiru mycteria (I) | | | Jabiru |

| | | Leptoptilos crumeniferus (III GH) | Afrikai marabu |

| Leptoptilos dubius | | | Sárgafejű marabu |

| Mycteria cinerea (I) | | | Szumátrai tantalusz |

Threskiornithidae | | | | Íbiszfélék |

| | | Bostrychia hagedash (III GH) =368 | Hadadaíbisz |

| | | Bostrychia rara (III GH) =369 | Foltosnyakú íbisz |

| | Eudocimus ruber (II) | | Skarlátbatla |

| Geronticus calvus (II) | | | Déli tarvarjú |

| Geronticus eremita (I) | | | Tarvarjú |

| Nipponia nippon (I) | | | Nipponíbisz |

| Platalea leucorodia (II) | | | Kanalasgém |

| Pseudibis gigantean | | | Óriásíbisz |

| | | Threskiornis aethiopicus (III GH) | Szent íbisz |

Phoenicopteridae | | | | Flamingófélék |

| | Phoenicopteridae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Flamingók |

| Phoenicopterus ruber (II) =370 | | | Rózsás flamingó |

ANSERIFORMES | | | | LÚDALAKÚAK |

Anatidae | | | | Récefélék |

| | | Alopochen aegyptiacus (III GH) | Nílusi lúd |

| | | Anas acuta (III GH) | Nyílfarkú réce |

| Anas aucklandica (I) =371 | | | Maori réce |

| | Anas bernieri (II) | | Bernier-réce |

| | | Anas capensis (III GH) | Bantu réce |

| | | Anas clypeata (III GH) =372 | Kanalas réce |

| | | Anas crecca (III GH) | Csörgő réce |

| | Anas formosa (II) | | Cifra réce |

| Anas laysanensis (I) =373 | | | Laysani réce |

| Anas oustaleti (I) =374 | | | Mariana-szigeteki réce |

| | | Anas penelope (III GH) | Fütyülő réce |

| Anas querquedula (III GH) | | | Böjti réce |

| Aythya innotata | | | Madagaszkári cigányréce |

| Aythya nyroca (III GH) =375 | | | Cigányréce |

| Branta canadensis leucopareia (I) | | | Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja |

| Branta ruficollis (II) | | | Vörösnykú lúd |

| Branta sandvicensis (I) | | | Hawaii lúd |

| | | Cairina moschata (III HN) | Pézsmaréce |

| Cairina scutulata (I) | | | Dzsungelréce |

| | Coscoroba coscoroba (II) | | Koszkoróbahattyú |

| | Cygnus melanocorypha (II) | | Feketenyakú hattyú |

| | Dendrocygna arborea (II) | | Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd) |

| | | Dendrocygna autumnalis (III HN) | Feketehasú fütyülőlúd |

| | | Dendrocygna bicolor (III GH/HN) =376 | Sujtásos fütyülőlúd |

| | | Dendrocygna viduata (III GH) | Apáca-fütyülőlúd |

| Mergus octosetaceus | | | Brazíl bukó |

| | | Nettapus auritus (III GH) | Afrikai törpelúd |

| | Oxyura jamaicensis | | Halcsontfarkú réce |

| Oxyura leucocephala (II) | | | Kékcsőrű réce |

| | | Plectropterus gambensis (IIIGH) | Tüskésszárnyú lúd |

| | | Pteronetta hartlaubii (III GH) =377 | Kongói réce |

| Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Rózsásfejű réce |

| | Sarkidiornis melanotos (II) | | Bütykös fényréce |

| Tadorna cristata | | | Koreai ásólúd |

FALCONIFORMES | | | | Sólyomalakúak (sas, sólyom, keselyű, héja) |

| | FALCONIFORMES spp. (II) – (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével és a C. mellékletben szereplő újvilágkeselyű-félék (Cathartidae) egy fajának kivételével; ennek a családnak a többi fajára nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Sólyomalakúak |

Cathartidae | | | | Újvilágikeselyű-félék |

| Gymnogyps californianus (I) | | | Kaliforniai kondor |

| | | Sarcoramphus papa (III HN) | Királykeselyű |

| Vultur gryphus (I) | | | Andesi kondor |

Pandionidae | | | | Halászsasfélék |

| Pandion haliaetus (II) | | | Halászsas |

Accipitridae | | | | Vágómadárfélék |

| Accipiter brevipes (II) | | | Kis héja |

| Accipiter gentilis (II) | | | Héja |

| Accipiter nisus (II) | | | Karvaly |

| Aegypius monachus (II) | | | Barátkeselyű |

| Aquila adalberti (I) =378 | | | Ibériai sas |

| Aquila chrysaetos (II) | | | Szirti sas |

| Aquila clanga (II) | | | Fekete sas |

| Aquila heliaca (I) | | | Parlagi sas |

| Aquila pomarina (II) | | | Békászó sas |

| Buteo buteo (II) | | | Egerészölyv |

| Buteo lagopus (II) | | | Gatyás ölyv |

| Buteo rufinus (II) | | | Pusztai ölyv |

| Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) =379 | | | Csigászhéja kubai alfaja |

| Circaetus gallicus (II) | | | Kígyászölyv |

| Circus aeruginosus (II) | | | Barna rétihéja |

| Circus cyaneus (II) | | | Kékes rétihéja |

| Circus macrourus (II) | | | Fakó rétihéja |

| Circus pygargus (II) | | | Hamvas rétihéja |

| Elanus caeruleus (II) | | | Kuhi |

| Eutriorchis astur (II) | | | Madagaszkári kígyászhéja |

| Gypaetus barbatus (II) | | | Saskeselyű |

| Gyps fulvus (II) | | | Fakó keselyű |

| Haliaeetus spp. (I/II) (A Haliaeetus albicilla és a Haliaeetus leucocephalus az I. függelékben szerepel; a többi faj a II. függelékben szerepel) | | | Rétisasok |

| Harpia harpyja (I) | | | Hárpia |

| Hieraaetus fasciatus (II) | | | Héjasas |

| Hieraaetus pennatus (II) | | | Törpesas |

| Leucopternis occidentalis (II) | | | Tumbesi erdeiölyv |

| Milvus migrans (II) | | | Barna kánya |

| Milvus milvus (II) | | | Vörös kánya |

| Neophron percnopterus (II) | | | Dögkeselyű |

| Pernis apivorus (II) | | | Darázsölyv |

| Pithecophaga jefferyi (I) | | | Majomevő sas |

Falconidae | | | | Sólyomfélék |

| Falco araea (I) | | | Seychelle-szigeteki vércse |

| Falco biarmicus (II) | | | Feldegg-sólyom |

| Falco cherrug (II) | | | Kerecsensólyom |

| Falco columbarius (II) | | | Kis sólyom |

| Falco eleonorae (II) | | | Eleonóra-sólyom |

| Falco jugger (I) | | | Indiai sólyom |

| Falco naumanni (II) | | | Fehérkarmú vércse |

| Falco newtoni (I) (A Seychelle-szigetek populációja) | | | Madagaszkári vércse |

| Falco pelegrinoides (I) =380 | | | Sivatagi sólyom |

| Falco peregrinus (I) | | | Vándorsólyom |

| Falco punctatus (I) | | | Mauritiusi vércse |

| Falco rusticolus (I) | | | Északi sólyom (vadászsólyom) |

| Falco subbuteo (II) | | | Kabasólyom |

| Falco tinnunculus (II) | | | Vörösvércse |

| Falco vespertinus (II) | | | Kék vércse |

GALLIFORMES | | | | TYÚKALAKÚAK |

Megapodiidae | | | | Talegallatyúk-félék |

| Macrocephalon maleo (I) | | | Kalapácsfejű tyúk |

Cracidae | | Crax spp.* (-/III) (Az alábbi fajok a III. függelékbe tartoznak: Kolumbia vette fel a Crax alberti, Crax daubentoni és Crax globulosa fajokat és Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras vette fel a Crax rubrát) | | Hokkófajok |

| Crax alberti (III CO) | | | Kéklebenyes hokkó |

| Crax blumenbachii (I) | | | Atlanti hokkó |

| Mitu mitu (I) =381 | | | Csupaszfülű mitu |

| Oreophasis derbianus (I) | | | Szarvas hokkó |

| | Ortalis vetula (III GT/HN) | | Yukatáni erdeityúk |

| | Pauxi spp. (-/III) (Kolumbia vette fel a Pauxi pauxit a III. függelékbe) =382 | | Sisakoshokkó-fajok |

| Penelope albipennis (I) | | | Fehérszárnyú sakutyúk |

| | | Penelope purpurascens (III HN) | Borzas sakutyúk |

| | Penelopina nigra (III GT) | | Szurdokguán |

| Pipile jacutinga (I) =383 | | | Pápaszemes guán |

| Pipile pipile (I) =384 | | | Trinidadi guán |

Phasianidae | | | | Fácánfélék |

| | Agelastes meleagrides (III GH) | | Fehérmellű gyöngytyúk |

| | | Agriocharis ocellata (III GT) | Pávaszemes pulyka |

| | Arborophila charltonii (III MY) | | Örvös hegyifogoly |

| | Arborophila orientalis (III MY) =385 | | Fehérarcú hegyifogoly |

| | Argusianus argus (II) | | Argosz-páva |

| | | Caloperdix oculea (III MY) | Rozsdás szemesfogoly |

| Catreus wallichii (I) | | | Bóbitás fácán |

| Colinus virginianus ridgwayi (I) | | | Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja |

| Crossoptilon crossoptilon (I) | | | Fehér fülesfácán |

| Crossoptilon harmani (I) =386 | | | Tibeti fülesfácán |

| Crossoptilon mantchuricum (I) | | | Barna fülesfácán |

| | Gallus sonneratii (II) | | Gyöngyös bankivatyúk |

| | Ithaginis cruentus (II) | | Vérfácán |

| Lophophorus impejanus (I) | | | Himalájai fényfácán |

| Lophophorus lhuysii (I) | | | Kékfarkú fényfácán |

| Lophophorus sclateri (I) | | | Fehérfarkú fényfácán |

| | Lophura bulweri | | Fehérfarkú fácán |

| | Lophura diardi | | Hamvas fácán |

| Lophura edwardsi (I) | | | Vietnámi fácán |

| | Lophura erythrophthalma (III MY) | | Sárgafarkú fácán |

| | Lophura hatinhensis | | Annami fácán |

| | Lophura hoogerwerfi | | Csontfarkú fácán |

| | Lophura ignita (III MY) | | Tűzfácán |

| Lophura imperialis (I) | | | Császárfácán |

| | Lophura inornata | | Salvadori fácán |

| | Lophura leucomelanos | | Ördögfácán (nepáli fácán) |

| Lophura swinhoii (I) | | | Nyerges fácán |

| | | Melanoperdix nigra (III MY) | Fekete erdeifogoly |

| Odontophorus strophium | | | Örvös fogasfürj |

| Ophrysia superciliosa | | | Himalájai fürj |

| | Pavo muticus (II) | | Zöld páva |

| | Polyplectron bicalcaratum (II) | | Szürke pávafácán |

| Polyplectron emphanum (I) | | | Díszes pávafácán |

| | Polyplectron germaini (II) | | Barna pávafácán |

| | | Polyplectron inopinatum (III MY) | Hegyi pávafácán |

| | Polyplectron malacense (II) | | Maláj pávafácán |

| | Polyplectron schleiermacheri (II) =387 | | Borneói pávafácán |

| Rheinardia ocellata (I) =388 | | | Gyöngyös fácán |

| | | Rhizothera longirostris (III MY) | Hosszúcsőrű erdeifogoly |

| | | Rollulus rouloul (III MY) | Rulrul |

| Syrmaticus ellioti (I) | | | Fehérnyakú fácán |

| Syrmaticus humiae (I) | | | Burmai fácán |

| Syrmaticus mikado (I) | | | Mikádófácán |

| Tetraogallus caspius (I) | | | Kaszpi királyfogoly |

| Tetraogallus tibetanus (I) | | | Tibeti királyfogoly |

| Tragopan blythii (I) | | | Fehérhasú tragopán |

| Tragopan caboti (I) | | | Mandarintragopán |

| Tragopan melanocephalus (I) | | | Kasmír-tragopán |

| | | Tragopan satyra (III NP) | Szatírtragopán |

| Tympanuchus cupido attwateri (I) | | | Nagy prérityúk texasi alfaja |

GRUIFORMES | | | | DARUALAKÚAK |

Gruidae | | | | Darufélék |

| | Gruidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Darufélék |

| Grus americana (I) | | | Lármás daru |

| Grus canadensis (I/II) (A fajok a II. függelékben szerepelnek, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben találhatók) | | | Kanadai daru |

| Grus grus (II) | | | Daru |

| Grus japonensis (I) | | | Mandzsu daru |

| Grus leucogeranus (I) | | | Hódaru |

| Grus monacha (I) | | | Kámzsás daru |

| Grus nigricollis (I) | | | Kormosfejű daru |

| Grus vipio (I) | | | Amúri daru |

Rallidae | | | | Guvatfélék |

| Gallirallus sylvestris (I) =389 | | | Barna bozótguvat |

Rhynochetidae | | | | Kagu |

| Rhynochetos jubatus (I) | | | Kagu |

Otididae | | | | Túzokfélék |

| | Otididae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Túzokfélék |

| Ardeotis nigriceps (I) =390 | | | Indiai túzok |

| Chlamydotis undulata (I) | | | Galléros túzok |

| Eupodotis indica (II) | | | Zászlós florikán |

| Eupodotis bengalensis (I) =391 | | | Bengál florikán |

| Otis tarda (II) | | | Túzok |

| Tetrax tetrax (II) | | | Reznek |

CHARADRIIFORMES | | | | LILEALAKÚAK |

Burhinidae | | | | Ugartyúkfélék |

| | | Burhinus bistriatus (III GT) | Koronás ugartyúk |

Scolopacidae | | | | Szalonkafélék |

| Numenius borealis (I) | | | Eszkimópóling |

| Numenius tenuirostris (I) | | | Vékonycsőrű póling |

| Tringa guttifer (I) | | | Pettyes cankó |

Laridae | | | | Sirályfélék |

| Larus relictus (I) | | | Mongol sirály |

COLUMBIFORMES | | | | GALAMBALAKÚAK |

Columbidae | | | | Galambfélék |

| Caloenas nicobarica (I) | | | Sörényes galamb |

| | Columba caribaea | | Jamaicai galamb |

| Claravis godefrida | | | Sávos ezüstgalamb |

| | | Columba guinea (III GH) | Csíkosnyakú galamb |

| | | Columba iriditorques (III GH) =392 | Szivárványos galamb |

| Columba livia (III GH) | | | Szirti galamb |

| | | Columba mayeri (III MU) =393 | Rózsás galamb |

| | | Columba unicincta (III GH) | Kongói galamb |

| | Didunculus strigirostris | | Bagolycsőrű galamb |

| Ducula mindorensis (I) | | | Mindori császárgalamb |

| | Gallicolumba luzonica (II) | | Luzoni csillagosgalamb |

| | Goura spp. (II) | | Koronásgalambfajok |

| Leptotila wellsi | | | Grenadai gerle |

| | | Oena capensis (III GH) | Álarcos gerle |

| | | Streptopelia decipiens (III GH) | Akáciagerle |

| | | Streptopelia roseogrisea (III GH) | Kacagó gerle |

| | | Streptopelia semitorquata (III GH) | Pirosszemű gerle |

| | | Streptopelia senegalensis (III GH) | Pálmagerle |

| Streptopelia turtur (III GH) | | | Vadgerle |

| | | Streptopelia vinacea (III GH) | Borszínű gerle |

| | | Treron calva (III GH) =394 | Afrikai lombgalamb |

| | | Treron waalia (III GH) | Sárgahasú lombgalamb |

| | | Turtur abyssinicus (III GH) | Feketecsőrű erdeigerle |

| | | Turtur afer (III GH) | Acélfoltos erdeigerle |

| | | Turtur brehmeri (III GH) =395 | Kékfejű erdeigerle |

| | | Turtur tympanistria (III GH) =396 | Fehérhasú erdeigerle |

PSITTACIFORMES | | | | PAPAGÁJALAKÚAK |

| | PSITTACIFORMES spp. (II) – (Az A. és a C. mellékletben szereplő fajok kivételével és beleértve a Melopsittacus undulatus és a Nymphicus hollandicus fajokat, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben) | | Papagájalakúak |

Psittacidae | | | | Papagájfélék |

| Amazona arausiaca (I) | | | Vöröstorkú amazon |

| Amazona barbadensis (I) | | | Sárgavállú amazon |

| Amazona brasiliensis (I) | | | Vörösfarkú amazon |

| Amazona guildingii (I) | | | Királyamazon |

| Amazona imperialis (I) | | | Császáramazon |

| Amazona leucocephala (I) | | | Kubai amazon |

| Amazona ochrocephala auropalliata (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona ochrocephala belizensis (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona ochrocephala caribaea (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona ochrocephala oratrix (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona ochrocephala parvipes (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona ochrocephala tresmariae (I) | | | Sárgahomlokú amazon alfaja |

| Amazona pretrei (I) | | | Vörösmaszkos amazon |

| Amazona rhodocorytha (I) =397 | | | Tüzeshomlokú amazon |

| Amazona tucumana (I) | | | Tucumán-amazon |

| Amazona versicolor (I) | | | Kékmaszkos amazon |

| Amazona vinacea (I) | | | Galambbegyű amazon |

| Amazona viridigenalis (I) | | | Zöldarcú amazon |

| Amazona vittata (I) | | | Puerto Rico-i amazon |

| Anodorhynchus spp. (I) | | | Jácintarafajok |

| Ara ambigua (I) | | | Nagy katonaara |

| Ara glaucogularis (I) =398 | | | Kéktorkú ara |

| Ara macao (I) | | | Sárgavállú ara |

| Ara militaris (I) | | | Kis katonaara |

| Ara rubrogenys (I) | | | Vörösfülű ara |

| Cacatua goffini (I) | | | Tanimbar-kakadu |

| Cacatua haematuropygia (I) | | | Vörösfarú kakadu |

| Cacatua moluccensis (I) | | | Malaku-kakadu |

| Cyanopsitta spixii (I) | | | Spix-ara |

| Cyanoramphus forbesi (I) =399 | | | Mangere-kecslepapagáj |

| Cyanoramphus novaezelandiae (I)=400 | | | Piroshomlokú kecskepapagáj |

| Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) =401 | | | Pirosarcú fügepapagáj |

| Eos histrio (I) | | | Koronás lóri |

| Eunymphicus cornutus (I) | | | Szarvas papagáj |

| Geopsittacus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I) =402 | | | Éjjeli papagáj |

| Guarouba guarouba (I)=403 | | | Aranypapagáj |

| Neophema chrysogaster (I) | | | Narancshasú fűpapagáj |

| Ognorhynchus icterotis (I) | | | Sárgafülű papagáj |

| Pezoporus wallicus (I) | | | Földi papagáj |

| Pionopsitta pileata (I) | | | Skarláthomlokú papagáj |

| Probosciger aterrimus (I) | | | Arakakadu |

| Propyrrhura couloni (I)=404 | | | Kékfejű törpeara |

| Propyrrhura maracana (I)=405 | | | Vöröshátú törpeara |

| Psephotus chrysopterygius (I) | | | Aranyvállú papagáj |

| Psephotus dissimilis (I) =406 | | | Csuklyás papagáj |

| Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Paradicsompapagáj |

| Psittacula echo (I) =407 | | | Mauritiusi papagáj |

| | | Psittacula krameri (III GH) | Örvös papagáj (Kis sándorpapagáj) |

| Pyrrhura cruentata (I) | | | Kékmellű papagáj |

| Rhynchopsitta spp. (I) | | | Tobozpapagájfajok |

| Strigops habroptilus (I) | | | Bagolypapagáj |

| Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarine az I. mellékletben szerepel, az összes többi faj a II. mellékletben található) | | | Lórik (Vini-fajok) |

CUCULIFORMES | | | | TURÁKÓALAKÚAK |

Musophagidae | | | | Turákófélék |

| | Corythaeola cristata (III GH) | | Óriásturákó |

| | Crinifer piscator (III GH) | | Nyugati lármásmadár |

| | Musophaga porphyreolopha (II) =408 | | Lilasapkás pizángevő |

| | Musophaga violacea (III GH) | | Bíbor pizángevő |

| | Tauraco spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Turákók |

| Tauraco bannermani (II) | | | Bannerman-turákó |

STRIGIFORMES | | | | BAGOLYALAKÚAK |

| | STRIGIFORMES spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Bagolyalakúak |

Tytonidae | | | | Gyöngybagolyfélék |

| Tyto alba (II) | | | Gyöngybagoly |

| Tyto soumagnei (I) | | | Vörhenyes gyöngybagoly |

Strigidae | | | | Bagolyfélék |

| Aegolius funereus (II) | | | Gatyáskuvik |

| Asio flammeus (II) | | | Réti fülesbagoly |

| Asio otus (II) | | | Erdei fülesbagoly |

| Athene blewitti (I) | | | Erdei kuvik |

| Athene noctua (II) | | | Kuvik |

| Bubo bubo (II) | | | Uhu |

| Glaucidium passerinum (II) | | | Törpekuvik |

| Mimizuku gurneyi (I) =409 | | | Óriáskuvik |

| Ninox novaeseelandiae undulata (I) =410 | | | Kakukkbagoly undulata alfaja |

| Ninox squamipila natalis (I) | | | Karácsony-szigeteki kakukkbagoly |

| Nyctea scandiaca (II) | | | Hóbagoly |

| Otus ireneae (II) | | | Sokoke-füleskuvik |

| Otus scops (II) | | | Füleskuvik |

| Strix aluco (II) | | | Macskabagoly |

| Strix nebulosa (II) | | | Szakállas bagoly |

| Strix uralensis (II) | | | Uráli bagoly |

| Surnia ulula (II) | | | Karvalybagoly |

APODIFORMES | | | | SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK |

Trochilidae | | | | Kolibrifélék |

| | Trochilidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Kolibrifélék |

| Glaucis dohrnii (I)=411 | | | Bahia-remetekolibri |

TROGONIFORMES | | | | TROGONALAKÚAK |

Trogonidae | | | | Trogonfélék |

| Pharomachrus mocinno (I) | | | Kvézál |

CORACIIFORMES | | | | SZALAKÓTALAKÚAK |

Bucerotidae | | | | Szarvascsőrűmadár-félék |

| | Aceros spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Aceros-fajok |

| Aceros nipalensis (I) | | | Vöröstorkú szarvascsőrűmadár |

| Aceros subruficollis (I) | | | Sárgatorkú szarvascsőrűmadár |

| | Anorrhinus spp. (II) =412 | | Anorrhinus-fajok |

| | Anthracoceros spp. (II) | | Anthracoceros-fajok |

| | Buceros spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Buceros-fajok |

| Buceros bicornis (I) | | | Nagy szarvascsőrűmadár |

| Buceros vigil (I) =413 | | | Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár |

| | Penelopides spp. (II) | | Penelopides-fajok |

PICIFORMES | | | | HARKÁLYALAKÚAK |

Capitonidae | | | | Bajszikafélék |

| | Semnornis ramphastinus (III CO) | | Tukánbajszika |

Ramphastidae | | | | Tukánfélék |

| | Baillonius bailloni (III AR) | | Sáfránytukán |

| | Pteroglossus aracari (II) | | Feketenyakú arasszári |

| | Pteroglossus castanotis (III AR) | | Barnafülű arasszári |

| | Pteroglossus viridis (II) | | Zöld arasszári |

| | Ramphastos dicolorus (III AR) | | Zöldcsőrű tukán |

| | Ramphastos sulfuratus (II) | | Szivárványcsőrű tukán |

| | Ramphastos toco (II) | | Tokótukán |

| | Ramphastos tucanus (II) | | Fehértorkú tukán |

| | Ramphastos vitellinus (II) | | Feketecsőrű tukán |

| | Selenidera maculirostris (III AR) | | Sávoscsőrű törpetukán |

Picidae | | | | Harkályfélék |

| Campephilus imperialis (I) | | | Császárharkály |

| Dryocopus javensis richardsi (I) | | | Koreai fehérhasú harkály |

PASSERIFORMES | | | | VERÉBALAKÚAK |

Cotingidae | | | | Kotingafélék |

| | | Cephalopterus ornatus (III CO) | Díszes sisakosmadár |

| | | Cephalopterus penduliger (III CO) | Lebernyeges sisakosmadár |

| Cotinga maculata (I) | | | Kobaltkotinga |

| | Rupicola spp. (II) | | Szirtimadárfajok |

| Xipholena atropurpurea (I) | | | Fehérszárnyú kotinga |

Pittidae | | | | Pittafélék |

| | Pitta guajana (II) | | Szalagos pitta |

| Pitta gurneyi (I) | | | Sziámi pitta |

| Pitta kochi (I) | | | Bajszos pitta |

| | Pitta nympha (II) =414 | | Tündérpitta |

Atrichornithidae | | | | Bozótjárófélék |

| Atrichornis clamosus (I) | | | Lármás bozótjáró |

Hirundinidae | | | | Fecskefélék |

| Pseudochelidon sirintarae (I) | | | Fehérszemű nádifecske |

Pycnonotidae | | | | Bülbülfélék |

| | Pycnonotus zeylanicus (II) | | Sárgafejű bülbül |

Muscicapidae | | | | Légykapófélék |

| Bebrornis rodericanus (III MU) | | | Rodriguez-poszáta |

| | Cyornis ruckii (II) =415 | | Rück-niltava |

| Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I) | | | Vörhenyes sörtésmadár |

| Dasyornis longirostris (I) =416 | | | Nyugati sörtésmadár |

| | Garrulax canorus (II) | | Énekes álszajkó |

| | Leiothrix argentauris (II) | | Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle) |

| | Leiothrix lutea (II) | | Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle) |

| | Liocichla omeiensis (II) | | Szecsuáni naprigó |

| Picathartes gymnocephalus (I) | | | Fehérnyakú gólyalábúvarjú |

| Picathartes oreas (I) | | | Szürkenyakú gólyalábúvarjú |

| | | Terpsiphone bourbonnensis (III MU) =417 | Mauritiusi paradicsom-légykapó |

Nectariniidae | | | | Nektármadárfélék |

| | Anthreptes pallidigaster | | Sokoke-nektármadár |

| | Anthreptes rubritorques | | Rubinvörös nektármadár |

Zosteropidae | | | | Pápaszemesmadár-félék |

| Zosterops albogularis (I) | | | Ezüstbegyű pápaszemes madár |

Meliphagidae | | | | Mézevőfélék |

| Lichenostomus melanops cassidix (I) =418 | | | Borzas mézevő cassidix alfaja |

Emberizidae | | | | Sármányfélék |

| | Gubernatrix cristata (II) | | Zöld kardinálispinty |

| | Paroaria capitata (II) | | Vöröslábú kardinálispinty |

| | Paroaria coronata (II) | | Szürke kardinálispinty |

| | Tangara fastuosa (II) | | Szivárványos tangara |

Icteridae | | | | Csirögefélék |

| Agelaius flavus (I) =419 | | | Sáfránycsiröge |

Fringillidae | | | | Pintyfélék |

| Carduelis cucullata (I) =420 | | | Tűzcsíz |

| | Carduelis yarrellii (II) =420 | | Aranyarcú csíz |

| | | Serinus canicapillus (III GH) =421 | Barna csicsörke |

| | | Serinus leucopygius (III GH) | Fehérhátú csicsörke (Szürke csicsörke) |

| | | Serinus mozambicus (III GH) | Mozambiki csicsörke |

Estrildidae | | | | Szövőpintyfélék |

| | | Amadina fasciata (III GH) | Szalagpinty |

| | Amandava formosa (II) | | Olajzöld asztrild |

| | | Amandava subflava (III GH) =422 | Aranymellű asztrild |

| | | Estrilda astrild (III GH) | Asztrild (Helenapinty) |

| | | Estrilda caerulescens (III GH) | Vörösfarkú asztrild |

| | | Estrilda melpoda (III GH) | Narancsarcú asztrild |

| | | Estrilda troglodytes (III GH) | Korallcsőrű asztrild |

| | | Lagonosticta rara (III GH) | Feketehasú amarant |

| | | Lagonosticta rubricata (III GH) | Skarlátvörös amarant |

| | | Lagonosticta rufopicta (III GH) | Szalagos amarant |

| | | Lagonosticta senegala (III GH) | Vöröscsőrű amarant |

| | | Lagonosticta vinacea (III GH) =423 | Borvörös amarant |

| | | Lonchura bicolor (III GH) =424 | Csíkosszárnyú szarkapinty |

| | | Lonchura cantans (III GH) =425 | Afrikai ezüstcsőrűpinty |

| | | Lonchura cucullata (III GH) =424 | Kis szarkapinty |

| | | Lonchura fringilloides (III GH) =424 | Nagy szarkapinty |

| | | Mandingoa nitidula (III GH) =426 | Zöld pettyesasztrild |

| | | Nesocharis capistrata (III GH) | Fehérarcú cinegeasztrild |

| | | Nigrita bicolor (III GH) | Rozsdás négerpinty |

| | | Nigrita canicapilla (III GH) | Szürkefejű négerpinty |

| | | Nigrita fusconota (III GH) | Fehérmellű négerpinty |

| | | Nigrita luteifrons (III GH) | Sárgahomlokú négerpinty |

| | | Ortygospiza atricollis (III GH) | Fürjasztrild |

| | Padda fuscata | | Barna rizspinty |

| | Padda oryzivora (II) | | Rizspinty |

| | | Parmoptila rubrifrons (III GH) =427 | Vöröshomlokú hangyászpinty |

| | | Pholidornis rushiae (III GH) | Cinegehília |

| | Poephila cincta cincta (II) | | Szakállas amandina törzsalakja |

| | | Pyrenestes ostrinus (III GH) =428 | Feketehasú bíborasztrild |

| | | Pytilia hypogrammica (III GH) | Sárganyakú asztrild |

| | | Pytilia phoenicoptera (III GH) | Aurora-asztrild |

| | | Spermophaga haematina (III GH) | Nyugati kékcsőrűpinty |

| | | Uraeginthus bengalus (III GH) =429 | Pirosfülű pillangópinty |

Ploceidae | | | | Szövőmadárfélék |

| | | Amblyospiza albifrons (III GH) | Magtörő szövőmadár |

| | | Anaplectes rubriceps (III GH) =430 | Skarlát szövőmadár |

| | | Anomalospiza imberbis (III GH) | Kakukk-szövőmadár |

| | | Bubalornis albirostris (III GH) | Fehércsőrű bivalymadár |

| | | Euplectes afer (III GH) | Sárgafejű özvegypinty |

| | | Euplectes ardens (III GH) =431 | Galléros özvegypinty |

| | | Euplectes franciscanus (III GH) =432 | Orix-özvegypinty |

| | | Euplectes hordeaceus (III GH) | Feketeszárnyú özvegypinty |

| | | Euplectes macrourus (III GH) =433 | Sárgahátú özvegypinty |

| | | Malimbus cassini (III GH) | Cassin-püspökmadár |

| | | Malimbus malimbicus (III GH) | Kontyos püspökmadár |

| | | Malimbus nitens (III GH) | Vöröstorkú püspökmadár |

| | | Malimbus rubricollis (III GH) | Pirostarkójú püspökmadár |

| | | Malimbus scutatus (III GH) | Csuklyás püspökmadár |

| | | Pachyphantes superciliosus (III GH) =434 | Barnahátú püspökmadár |

| | | Passer griseus (III GH) | Szürkefejű veréb |

| | | Petronia dentata (III GH) | Száheli köviveréb |

| | | Plocepasser superciliosus (III GH) | Bajszos szövőveréb |

| | | Ploceus albinucha (III GH) | Csóka-szövőmadár |

| | | Ploceus aurantius (III GH) | Narancs-szövőmadár |

| | | Ploceus cucullatus (III GH) =435 | Málinkó-szövőmadár |

| | | Ploceus heuglini (III GH) | Heuglin-szövőmadár |

| | | Ploceus luteolus (III GH) =436 | Törpeszövőmadár |

| | | Ploceus melanocephalus (III GH) =437 | Feketefejű szövőmadár |

| | | Ploceus nigerrimus (III GH) | Fekete szövőmadár |

| | | Ploceus nigricollis (III GH) | Bandita-szövőmadár |

| | | Ploceus pelzelni (III GH) | Vékonycsőrű szövőmadár |

| | | Ploceus preussi (III GH) | Preuss-szövőmadár |

| | | Ploceus tricolor (III GH) | Aranyörvös szövőmadár |

| | | Ploceus vitellinus (III GH) =438 | Feketearcú szövőmadár |

| | | Quelea erythrops (III GH) | Pirosfejű szövőmadár |

| | | Sporopipes frontalis (III GH) | Rozsdásnyakú szövőveréb |

| | | Vidua chalybeata (III GH) =439 | Piroslábú atlaszvida |

| | | Vidua interjecta (III GH) | Uszályos paradicsomvida |

| | | Vidua larvaticola (III GH) | Baka-atlaszvida |

| | | Vidua macroura (III GH) | Dominikánus vida |

| | | Vidua orientalis (III GH) =440 | Száheli paradicsomvida |

| | | Vidua raricola (III GH) | Zöldes atlaszvida |

| | | Vidua togoensis (III GH) | Hosszúfarkú paradicsomvida |

| | | Vidua wilsoni (III GH) | Bíboratlaszvida |

Sturnidae | | | | Seregélyfélék |

| | Gracula religiosa (II) | | Beó |

| Leucopsar rothschildi (I) | | | Bali seregély |

Paradisaeidae | | | | Paradicsommadár-félék |

| | Paradisaeidae spp. (II) | | Paradicsommadárfélék |

REPTILIA | | | | Hüllők |

TESTUDINATA | | | | TEKNŐSÖK |

Dermatemydidae | | | | Tabascoteknős-félék |

| | Dermatemys mawii (II) | | Tabasco-teknős |

Platysternidae | | | | Nagyfejűteknős-félék |

| | Platysternon megacephalum (II) | | Nagyfejű teknős |

Emydidae | | | | Édesvíziteknős-félék |

| | Annamemys annamensis (II) | | Annami teknős |

| Batagur baska (I) | | | Batagur-teknős |

| | Callagur borneoensis (II) | | Callagur-teknős |

| | Chrysemys picta | | Díszes ékszerteknős |

| | Clemmys insculpta (II) | | Északi víziteknős |

| Clemmys muhlenbergii (I) | | | Muhlenberg-víziteknős |

| | Cuora spp. (II) | | Szelenceteknősök |

| Geoclemys hamiltonii (I) =441 | | | Hamilton-teknős |

| | Heosemys depressa (II) | | Lapos partiteknős |

| | Heosemys grandis (II) | | Óriás-partiteknős |

| | Heosemys leytensis (II) | | Leytei partiteknős |

| | Heosemys spinosa (II) | | Tüskés partiteknős |

| | Hieremys annandalii (II) | | Templomteknős |

| | Kachuga spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Fedélteknősök |

| Kachuga tecta (I) =442 | | | Indiai fedélteknős |

| | Leucocephalon yuwonoi (II) | | Celebeszi erdeiteknős |

| | Mauremys mutica (II) | | Indokínai víziteknős |

| Melanochelys tricarinata (I) =443 | | | Háromélű földiteknős |

| Morenia ocellata (I) | | | Burmai gyűrűsteknős |

| | Orlitia borneensis (II) | | Borneói folyamiteknős |

| | Pyxidea mouhotii (II) | | Indiai skatulyateknős |

| | Siebenrockiella crassicollis (II)g | | Fekete szélesfejűteknős |

| | Terrapene spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Dobozteknősök |

| Terrapene coahuila (I) | | | Coahuilai dobozteknős |

| | Trachemys scripta elegans =444 | | Vörösfülű ékszerteknős |

Testudinidae | | | | Szárazfölditeknős-félék |

| | Testudinidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a vöröslábú teknős (Geochelone sulcata) vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.) | | Szárazfölditeknős-félék |

| Geochelone nigra (I) =445 | | | Elefántteknős |

| Geochelone radiata (I) =446 | | | Sugaras teknős |

| Geochelone yniphora (I) =446 | | | Csőrösmellű teknős |

| Gopherus flavomarginatus (I) | | | Mexikói üregteknős |

| Homopus bergeri (II) | | | Berger-bozótteknős |

| Malacochersus tornieri (II) | | | Résteknős |

| Psammobates geometricus (I) =446 | | | Déli sátorteknős |

| Pyxis planicauda (I) | | | Lapos pókteknős |

| Testudo graeca (II) | | | Mór teknős |

| Testudo hermanni (II) | | | Görög teknős |

| Testudo kleinmanni (I) | | | Egyiptomi teknős |

| Testudo marginata (II) | | | Szegélyes teknős |

| Testudo werneri (I) =447 | | | Magyar neve nincs.. |

Cheloniidae | | | | Tengeriteknős-félék |

| Cheloniidae spp. (I) | | | Tengeriteknős-félék |

Dermochelyidae | | | | Kérgesteknősfélék |

| Dermochelys coriacea (I) | | | Kérgesteknős |

Trionychidae | | | | Lágyhéjúteknős-félék |

| Apalone ater (I) =448 | | | Fekete lágyhéjúteknős |

| Aspideretes gangeticus (I) =449 | | | Gangeszi lágyhéjúteknős |

| Aspideretes hurum (I) =449 | | | Pávaszemes lágyhéjúteknős |

| Aspideretes nigricans (I) =449 | | | Sötét lágyhéjúteknős |

| | Chitra spp. (II) | | Pisze-lágyhéjúteknősök |

| | Pelochelys spp. (II) | | Óriás-lágyhéjúteknősök |

| | Lissemys punctata (II) | | Indiai leffentyűsteknős |

| | | Trionyx triunguis (III GH) | Afrikai lágyhéjúteknős |

Pelomedusidae | | | | Sisakteknősfélék |

| | Erymnochelys madagascariensis (II) =450 | | Madagaszkári folyamteknős |

| | | Pelomedusa subrufa (III GH) | Merevmellű sisakteknős |

| | Peltocephalus dumeriliana (II) =450 | | Duméril-sisakteknős |

| | | Pelusios adansonii (III GH) | Adanson-sisakteknős |

| | | Pelusios castaneus (III GH) | Barna sisakteknős |

| | | Pelusios gabonensis (III GH) =451 | Csíkos sisakteknős |

| | | Pelusios niger (III GH) | Fekete sisakteknős |

| | Podocnemis spp. (II) | | Folyamteknősök |

Chelidae | | | | Kígyónyakúteknős-félék |

| Pseudemydura umbrina (I) | | | Ál-huszárteknős |

CROCODYLIA | | | | KROKODILOK |

| | CROCODYLIA spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) =452 | | Krokodilok |

Alligatoridae | | | | Alligátorfélék |

| Alligator sinensis (I) | | | Kínai alligátor |

| Caiman crocodilus apaporiensis (I) | | | Apoporisi pápaszemes aligátor |

| Caiman latirostris (I) (Argentína populációja kivételével, amely a B. mellékletben szerepel) | | | Sakáre-kajmán |

| Melanosuchus niger (I) (Ecuador populációja kivételével, amely a B. mellékletben szerepel, és amely nulla export kvótával rendelkezik mindaddig, amíg az Egyezmény Nemzetközi Titkársága és az IUCN/SSC Krokodil Specialista Csoportja éves exportkvótát meg nem állapít) | | | Fekete kajmán |

Crocodylidae | | | | Krokodilfélék |

| Crocodylus acutus (I) | | | Hegyesorrú krokodil |

| Crocodylus cataphractus (I) | | | Páncéloskrokodil |

| Crocodylus intermedius (I) | | | Orinocói krokodil |

| Crocodylus mindorensis (I) | | | Mindoro-krokodil |

| Crocodylus moreletii (I) | | | Púpos krokodil |

| Crocodylus niloticus (I) (Kivéve Botswana, Dél-afrikai Köztársaság, Etiópia, Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Tanzánia (amely a fogságban felnevelt példányok mellett 1600 vadonból származó példányig terjedő kvótával rendelkezik, beleértve a vadászati trófeákat is), Uganda, Zambia és Zimbabwe populációit, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) | | | Nílusi krokodil |

| Crocodylus palustris (I) | | | Mocsári krokodil |

| Crocodylus porosus (I) (Kivéve Ausztrália, Indonézia és Pápua Új-Guinea populációit, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) | | | Bordás krokodil |

| Crocodylus rhombifer (I) | | | Rombuszkrokodil |

| Crocodylus siamensis (I) | | | Sziámi krokodil |

| Osteolaemus tetraspis (I) | | | Tompaorrú krokodil |

| Tomistoma schlegelii (I) | | | Szunda-krokodil |

Gavialidae | | | | Gaviálfélék |

| Gavialis gangeticus (I) | | | Gangeszi gaviál |

RHYNCHOCEPHALIA | | | | HIDASGYÍKOK |

Sphenodontidae | | | | Hidasgyíkfélék |

| Sphenodon spp. (I) | | | Hidasgyíkok |

SAURIA | | | | GYÍKOK |

Gekkonidae | | | | Gekkófélék |

| | Cyrtodactylus serpensinsula (II) =453 | | Kígyó-szigeti csupaszujjú gekkó |

| | | Hoplodactylus spp. (III NZ) | Új-Zélandi gekkók |

| | | Naultinus spp. (III NZ) | Új-zélandi gekkók |

| | Phelsuma spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) =454 | | Nappaligekkók |

| Phelsuma guentheri (II) | | | Mauritiuszi nappaligekkó |

Agamidae | | | | Agámafélék |

| | Uromastyx spp. (II) | | Tüskésfarkúgyíkok |

Chamaeleonidae | | | | Kaméleonfélék |

| | Bradypodion spp. (II) =455 | | Törpekaméleonok |

| | Brookesia spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Törpekaméleonok |

| Brookesia perarmata (I) | | | Fegyveres levélkaméleon |

| | Calumma spp. (II) =455 | | Kaméleonok |

| | Chamaeleo spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) | | Valódi kaméleonok |

| Chamaeleo chamaeleon (II) | | | Közönséges kaméleon |

| | Furcifer spp. (II) =455 | | Kaméleonok |

Iguanidae | | | | Leguánfélék |

| | Amblyrhynchus cristatus (II) | | Tengeri leguán |

| Brachylophus spp. (I) | | | Falakó leguánok |

| | Conolophus spp. (II) | | Varacskosfejű gyíkok |

| Cyclura spp. (I) | | | Orrszarvú leguánok |

| | Iguana spp. (II) | | Valódi leguánok |

| | Liolaemus gravenhorstii | | Magyar neve nincs. |

| | Phrynosoma coronatum (II) | | Koronás békagyík |

| Sauromalus varius (I) | | | Csukvalla |

Lacertidae | | | | Nyakörvösgyík-félék |

| Gallotia simonyi (I) | | | Kanári-szigeti óriásgyík |

| Podarcis lilfordi (II) | | | Baleári faligyík |

| Podarcis pityusensis (II) | | | Ibizai faligyík |

Cordylidae | | | | Tobzosfarkúgyík-félék |

| | Cordylus spp. (II) =456 | | Tobzosfarkúgyíkok |

Teiidae | | | | Tejufélék |

| | Crocodilurus amazonicus (II) =457 | | Krokodilfarkú gyík |

| | Dracaena spp. (II) | | Krokodiltejuk |

| | Tupinambis spp. (II) =458 | | Tejuk |

Scincidae | | | | Vakondgyíkfélék |

| | Corucia zebrata (II) | | Óriás zebragyík |

Xenosauridae | | | | Bütykösgyíkfélék |

| | Shinisaurus crocodilurus (II) | | Krokodilfarkú bütykösgyík |

Helodermatidae | | | | Viperagyíkfélék |

| | Heloderma spp. (II) | | Viperagyíkok |

Varanidae | | | | Varánuszfélék |

| | Varanus spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Varánuszok |

| Varanus bengalensis (I) | | | Bengáli varánusz |

| Varanus flavescens (I) | | | Sárga varánusz |

| Varanus griseus (I) | | | Pusztai varánusz |

| Varanus komodoensis (I) | | | Komodói varánusz |

| Varanus olivaceus (II) | | | Gray-varánusz |

SERPENTES | | | | KÍGYÓK |

Loxocemidae | | | | Magyar nevük nincs. |

| | Loxocemidae spp. (II) =459 | | Magyar nevük nincs. |

Pythonidae | | | | Pitonfélék |

| | Pythonidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) =459 | | Pitonfélék |

| Python molurus molurus (I) =460 | | | Tigrispiton törzsalakja |

Boidae | | | | Boafélék |

| | Boidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Boafélék |

| Acrantophis spp. (I) | | | Madagaszkári boák |

| Boa constrictor occidentalis (I) =461 | | | Nyugati vörösfarkú boa |

| Epicrates inornatus (I) | | | Puerto-Rico-i karcsúboa |

| Epicrates monensis (I) | | | Mona-karcsúboa |

| Epicrates subflavus (I) | | | Jamaikai karcsúboa |

| Eryx jaculus (II) | | | Nyugati homokiboa |

| Sanzinia madagascariensis (I) =462 | | | Madagaszkári falakó boa |

Bolyeriidae | | | | Mauriciuszi boa-félék |

| | Bolyeriidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) =459 | | Mauriciuszi boa-félék |

| Bolyeria multocarinata (I) | | | Mauriciuszi boa |

| Casarea dussumieri (I) | | | Rőtpikkelyű boa |

Tropidophiidae | | | | Magyar nevük nincs. |

| | Tropidophiidae spp. (II) =459 | | Magyar nevük nincs. |

Colubridae | | | | Siklófélék |

| | | Atretium schistosum (III IN) | Magyar neve nincs. |

| | | Cerberus rhynchops (III IN) | Kutyafejű vízisikló |

| | Clelia clelia (II) =463Musszurána | | |

| | Cyclagras gigas (II) =464 | | Brazil hamiskobra |

| | Dromicus chamissonis =465 | | Magyar neve nincs. |

| | Elachistodon westermanni (II) | | Indiai tojásevő-kígyó |

| | Ptyas mucosus (II) | | Patkányevő sikló |

| | | Xenochrophis piscator (III IN) =466 | Magyar neve nincs. |

Elapidae | | | | Mérgessiklófélék |

| | Hoplocephalus bungaroides (II) | | Sárgafoltos hamiskobra |

| | | Micrurus diastema (III HN) | Atlanti korallkígyó |

| | | Micrurus nigrocinctus (III HN) | Feketegyűrűs korallkígyó |

| | Naja atra (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja kaouthia (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja mandalayensis (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja naja (II) | | Pápaszemes kobra |

| | Naja oxiana (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja philippinensis (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja sagittifera (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja samarensis (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja siamensis (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja sputatrix (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Naja sumatrana (II) =467 | | Magyar neve nincs |

| | Ophiophagus hannah (II) | | Királykobra |

Viperidae | | | | Viperafélék |

| | | Crotalus durissus (III HN) | Borzasztó csörgőkígyó |

| | Crotalus durissus unicolor =468 | | Arubai csörgőkígyó |

| | Crotalus willardi | | Tarajosorrú csörgőkígyó |

| | | Daboia russelii (III IN) =469 | Daboja |

| Vipera latifii | | | Latifi-vipera |

| Vipera ursinii (I) (Csak Európa populációja, kivéve a volt Szovjetunió területén élő populációkat, ez utóbbi populációk nem szerepelnek e rendelet egyik mellékletében sem) | | | Parlagi vipera |

| | Vipera wagneri (II) | | Wagner-hegyivipera |

AMPHIBIA | | | | Kétéltűek |

ANURA | | | | BÉKÁK |

Bufonidae | | | | Varangyfélék |

| Altiphrynoides spp. (I) =470 | | | Elevenszülő békák |

| Atelopus zeteki (I) =471 | | | Panamai csonkaujjúbéka |

| Bufo periglenes (I) | | | Aranyvarangy |

| Bufo superciliaris (I) | | | Kameruni varangy |

| Nectophrynoides spp. (I) | | | Elevenszülő békák |

| Nimbaphrynoides spp. (I) =470 | | | Elevenszülő békák |

| Spinophrynoides spp. (I) =470 | | | Elevenszülő békák |

Dendrobatidae | | | | Nyílméregbéka-félék |

| | Dendrobates spp. (II) | | Nyílméregbékák |

| | Epipedobates spp. (II) =472 | | Nyílméregbékák |

| | Minyobates spp. (II) =472 | | Nyílméregbékák |

| | Phyllobates spp.(II) | | Nyílméregbékák |

Mantellidae | | | | Aranybékafélék |

| | Mantella spp. (II) | | Aranybékák |

Microhylidae | | | | Szűkszájúbéka-félék |

| Dyscophus antongilii (I) | | | Paradicsombéka |

| | Scaphiophryne gottlebei (II) | | Magyar neve nincs |

Ranidae | | | | Valódibéka-félék |

| | Conraua goliath | | Góliátbéka |

| | Euphlyctis hexadactylus (II) =473 | | Hatujjú béka |

| | Hoplobatrachus tigerinus (II) =473 | | Tigrisbéka |

| | Rana catesbeiana | | Amerikai ökörbéka |

Myobatrachidae | | | | Gyomorköltőbéka-félék |

| | Rheobatrachus spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | Gyomorköltő békák |

| Rheobatrachus silus (II) | | | Magyar neve nincs |

CAUDATA | | | | FARKOS KÉTÉLTŰEK |

Ambystomidae | | | | Harántfogúgőte-félék |

| | Ambystoma dumerilii (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Ambystoma mexicanum (II) | | Axolotl |

Cryptobranchidae | | | | Óriásszalamandra-félék |

| Andrias spp. (I) =474 | | | Óriásszalamandrák |

ELASMBORANCHII | | | | PORCOSHALAK |

ORECTOLOBIFORMES | | | | RABLÓCÁPA-ALAKÚAK |

Rhincodontidae | | | | Rablócápafélék |

| | Rhincodon typus (II) | | Érdes rablócápa |

LAMNIFORMES | | | | HERINGCÁPA-ALAKÚAK |

Lamnidae | | | | Heringcápafélék |

| | | Carcharodon carcharias (III AU) | Nagy fehércápa |

Cetorhinidae | | | | Cetcápafélék |

| | Cetorhinus maximus (II) | | Óriáscetcápa |

ACTINOPTERYGII | | | | SUGARASÚSZÓJÚ HALAK |

ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) | | TOKALAKÚAK |

Acipenseridae | | | | Tokfélék |

| Acipenser brevirostrum (I) | | | Tompaorrú tok |

| Acipenser sturio (I) | | | Közönséges tok |

OSTEOGLOSSIFORMES | | | | CSONTOSNYELVŰHAL-ALAKÚAK |

Osteoglossidae | | | | Csontosnyelvűhal-félék |

| | Arapaima gigas (II) | | Arapaima |

| Scleropages formosus (I) | | | Ázsiai csontnyelvű-hal |

CYPRINIFORMES | | | | PONTYALAKÚAK |

Cyprinidae | | | | Pontyfélék |

| | Caecobarbus geertsi (II) | | Afrikai vakmárna |

| Probarbus jullieni (I) | | | Magyar neve nincs. |

Catostomidae | | | | magyar nevük nincs |

| Chasmistes cujus (I) | | | Cui-ui |

SILURIFORMES | | | | HARCSAALAKÚAK |

Pangasiidae | | | | Óriásharcsa-félék |

| Pangasianodon gigas (I) | | | Óriásharcsa |

SYNGNATHIFORMES | | | | TŰHALALAKÚAK |

Syngnathidae | | | | Tűhalfélék |

| | Hippocampus spp. (II) 2004. május 15-én lép hatályba | | Csikóhalak |

PERCIFORMES | | | | SÜGÉRALAKÚAK |

Sciaenidae | | | | Dobolóhalfélék |

| Totoaba macdonaldi (I)=475 | | | Totoaba |

SARCOPTERYGII | | | | TÜDŐSHALAK |

COELACANTHIFORMES | | | | BOJTOSÚSZÓJÚHAL-ALAKÚAK |

Coelacanthidae | | | | Bojtosúszójúhal-félék |

| Latimeria spp. (I) | | | Bojtosúszójú halak |

CERATODONTIFORMES | | | | TÜDŐSHAL-ALAKÚAK |

Ceratodontidae | | | | Ausztráliai tüdőshal-félék |

| | Neoceratodus forsteri (II) | | Ausztrál tüdőshal |

ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK)

ARACHNIDA | | | | PÓKSZABÁSÚAK |

SCORPIONES | | | | SKORPIÓK |

Scorpionidae | | | | Skorpiófélék |

| | Pandinus dictator (II) | | Óriásskorpió |

| | Pandinus gambiensis (II) | | Gambiai óriásskorpió |

| | Pandinus imperator (II) =476 | | Császárskorpió |

ARANEAE | | | | PÓKOK |

Theraphosidae | | | | Madárpókfélék |

| | Aphonopelma albiceps (II) =477 | | Magyar neve nincs |

| | Aphonopelma pallidum (II) =477 | | Magyar neve nincs |

| | Brachypelma spp (II) | | Madárpókok |

| | Brachypelmides klaasi (II) =477 | | Magyar neve nincs |

INSECTA | | | | ROVAROK |

COLEOPTERA | | | | BOGARAK |

Lucanidae | | | | Szarvasbogárfélék |

| | | Colophon spp. (III ZA) | Magyar nevük nincs. |

LEPIDOPTERA | | | | LEPKÉK |

Papilionidae | | | | Pillangófélék |

| | Atrophaneura jophon (II) | | Magyar neve nincs |

| | Atrophaneura palu | | Palu-fecskefarkúlepke |

| | Atrophaneura pandiyana (II) | | Magyar néve nincs |

| | Baronia brevicornis | | Rövidcsápú barónia |

| | Bhutanitis spp. (II) | | Magyar neve nincs |

| | Graphium sandawanum | | Magyar neve nincs |

| | Graphium stresemanni | | Magyar neve nincs |

| | Ornithoptera spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) =478 | | Madárszárnyú pillangók |

| Ornithoptera alexandrae (I) | | | Alexandra-királyné pillangó |

| | Papilio benguetanus | | Magyar neve nincs |

| Papilio chikae (I) | | | Luzoni fecskefarkúlepke |

| | Papilio esperanza | | Magyar neve nincs. |

| | Papilio grosesmithi | | Grosesmith-fecskefarkúlepke |

| Papilio homerus (I) | | | Homerus-fecskefarkúlepke |

| Papilio hospiton (I) | | | Homerus-fecskefarkúlepke |

| | Papilio maraho | | Maraho-fecskefarkúlepke |

| | Papilio morondavana | | Császár-fecskefarkúlepke |

| | Papilio neumoegeni | | Neumoegen-fecskefarkúlepke |

| | Parides ascanius | | Magyar neve nincs |

| | Parides hahneli | | Hahnel-fecskefarkúlepke |

| Parnassius apollo (II) | | | Apolló-lepke |

| | Teinopalpus spp. (II) | | Magyar nevük nincs. |

| | Trogonoptera spp. (II) =478 | | Madárszárnyú pillangók |

| | Troides spp. (II) =478 | | Madárszárnyú pillangók |

ANNELIDA (GYŰRŰSFÉRGEK)

HIRUDINOIDEA | | | | PIÓCÁK |

ARHYNCHOBDELLA | | | | NAJÁDOK |

Hirudinidae | | | | Piócafélék |

| | Hirudo medicinalis (II) | | Orvosi pióca |

MOLLUSCA (PUHATESTŰEK)

BIVALVIA | | | | Kagylók |

VENERIDA | | | | |

Tridacnidae | | | | Óriáskagylófélék |

| | Tridacnidae spp. (II) | | Óriáskagylófélék |

UNIONIDA | | | | |

Unionidae | | | | Folyamikagyló-félék |

| Conradilla caelata (I) | | | Madárszárnyú gyöngykagyló |

| | Cyprogenia aberti (II) | | Ehető gyöngykagyló |

| Dromus dromas (I) =479 | | | Dromedár-gyöngykagyló |

| Epioblasma curtisii (I) =480 | | | Curtis-gyöngykagyló |

| Epioblasma florentina (I) =480 | | | Sárga gyöngykagyló |

| Epioblasma sampsonii (I) =480 | | | Sampson-gyöngykagyló |

| Epioblasma sulcata perobliqua (I) =480 | | | Magyar neve nincs |

| Epioblasma torulosa gubernaculum (I) =480 | | | Zöld gyöngykagyló |

| | Epioblasma torulosa rangiana (II) =479 | | Északi gyöngykagyló |

| Epioblasma torulosa torulosa (I) =480 | | | Bütykös gyöngykagyló |

| Epioblasma turgidula (I) =480 | | | Turgid-gyöngykagyló |

| Epioblasma walkeri (I) =480 | | | Barna gyöngykagyló |

| Fusconaia cuneolus (I) | | | Magyar neve nincs |

| Fusconaia edgariana (I) | | | Magyar neve nincs |

| Lampsilis higginsii (I) | | | Higgins-gyöngykagyló |

| Lampsilis orbiculata orbiculata (I) | | | Rózsaszín gyöngykagyló |

| Lampsilis satur (I) | | | Lapos zsebkönyvkagyló |

| Lampsilis virescens (I) | | | Alabama-lámpakagyló |

| Plethobasus cicatricosus (I) | | | Szemölcsöshátú gyöngykagyló |

| Plethobasus cooperianus (I) | | | Narancslábú gyöngykagyló |

| | Pleurobema clava (II) | | Magyar neve nincs |

| Pleurobema plenum (I) | | | Érdes gyöngykagyló |

| Potamilus capax (I) =481 | | | Vaskos zsebkönyvkagyló |

| Quadrula intermedia (I) | | | Cumberland-majomarcúkagyló |

| Quadrula sparsa (I) | | | Appalach-majomarcú-kagyló |

| Toxolasma cylindrellus (I) =482 | | | Halvány törpekagyló |

| Unio nickliniana (I) =483 | | | Nicklin-gyöngykagyló |

| Unio tampicoensis tecomatensis (I) =484 | | | Tampico-gyöngykagyló |

| Villosa trabalis (I) =485 | | | Cumberland-babkagyló |

GASTROPODA | | | | CSIGÁK |

STYLOMMATOPHORA | | | | TÜDŐSCSIGÁK |

Achatinellidae | | | | Kis achátcsigafélék |

| Achatinella spp. (I) | | | Kis achátcsigák |

Camaenidae | | | | Falakócsiga-félék |

| | Papustyla pulcherrima (II) =486 | | Zöld falakó-csiga |

MESOGASTROPODA | | | | |

Strombidae | | | | Óriás szárnyascsigafélék |

| | Strombus gigas (II) | | Óriás-szárnyascsiga |

CNIDARIA (KORALLOK, TŰZKORALLOK, VIRÁGÁLLATOK)

ANTHOZOA | | | | VIRÁGÁLLATOK |

HELIOPORACEA | | | | KÉK KORALLOK |

Helioporidae | | | | Kékkorall-félék |

| | Heliporidae spp. (II) =487 (A fosszíliákra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Kékkorall-félék |

STOLONIFERA | | | | |

Tubiporidae | | | | Orgonakorall-félék |

| | Tubiporidae spp. (II) (A fosszíliákra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Orgonakorall-félék |

ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | FEKETEKORALLOK |

SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (A fosszíliákra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | KŐKORALLOK |

HYDROZOA | | | | HIDRÁK |

MILLEPORINA | | | | TŰZKORALLOK |

Milleporidae | | | | Tűzkorall-félék |

| | Milleporidae spp. (II) (A fosszíliákra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Tűzkorall-félék |

STYLASTERINA | | | | |

Stylasteridae | | | | Hidrokorall-félék |

| | Stylasteridae spp. (II) (A fosszíliákra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) | | Hidrokorall-félék |

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE | | | | Agávéfélék |

| Agave arizonica (I) | | | Arizónai agávé |

| Agave parviflora (I) | | | Törpeagávé |

| | Agave victoriae-reginae (II) #1 | | Viktória-királynő agávé |

| Nolina interrata (I) | | | San Diego-i medvefű |

AMARYLLIDACEAE | | | | Amarilliszfélék |

| | Galanthus spp. (II) #1 | | Hóvirágok |

| | Sternbergia spp. (II) #1 | | Vetővirágok |

APOCYNACEAE | | | | Meténgfélék |

| | Pachypodium spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #1 | | Gumólábfák |

| Pachypodium ambongense (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Pachypodium baronii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Pachypodium decaryi (I) | | | Magyar neve nincs. |

| | Rauvolfia serpentina (II) #2 | | Indiai vérnyomáscserje |

ARALIACEAE | | | | Aráliafélék |

| | Panax ginseng (II) (Az Orosz Föderáció populációja; egyetlen más populáció sem szerepel e rendelet mellékleteiben) #3 | | Ázsiai ginszeng |

| | Panax quinquefolius (II) #3 | | Amerikai ginszeng |

ARAUCARIACEAE | | | | Araukáriafélék |

| Araucaria araucana (I) | | | Chilei fenyő |

BERBERIDACEAE | | | | Borbolyafélék |

| | Podophyllum hexandrum (II) =488 #2 | | Himalájai tojásbogyó |

BROMELIACEAE | | | | Broméliafélék |

| | Tillandsia harrisii (II) #1 | | Harris-tillandzia |

| | Tillandsia kammii (II) #1 | | Kamm-tillandzia |

| | Tillandsia kautskyi (II) #1 | | Kautsky-tillandzia |

| | Tillandsia mauryana (II) #1 | | Maury-tillandzia |

| | Tillandsia sprengeliana (II) #1 | | Sprenge-tillandzia |

| | Tillandsia sucrei (II) #1 | | Sucre-tillandzia |

| | Tillandsia xerographica (II) #1 | | Magyar neve nincs |

CACTACEAE | | | | Kaktuszfélék |

| | CACTACEAE spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4 | | Kaktuszfélék |

| Ariocarpus spp. (I) =489 | | | Gyapjas kaktuszok |

| Astrophytum asterias (I) =490 | | | Dinnyealakú csillagkaktusz |

| Aztekium ritteri (I) | | | Aztékkaktusz |

| Coryphantha werdermannii (I) =491 | | | Werdermann-répagyökerűkaktusz |

| Discocactus spp. (I) | | | Magyar nevük nincs |

| Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) =492 | | | Magyar neve nincs |

| Echinocereus schmollii (I) =493 | | | Karcsúkaktusz |

| Escobaria minima (I) =494 | | | Magyar neve nincs. |

| Escobaria sneedii (I) =495 | | | Magyar neve nincs. |

| Mammillaria pectinifera(I) =496 | | | Magyar neve nincs. |

| Mammillaria solisioides (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Melocactus conoideus (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Melocactus deinacanthus (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Melocactus glaucescens (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Melocactus paucispinus (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Obregonia denegrii (I) | | | Kövirózsakaktusz |

| Pachycereus militaris (I) =497 | | | Katona orgonakaktusz |

| Pediocactus bradyi (I) =498 | | | Magyar neve nincs. |

| Pediocactus knowltonii (I) Knowlton's cactus | | | Magyar neve nincs. |

| Pediocactus paradinei (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Pediocactus peeblesianus (I) =499 | | | Magyar neve nincs. |

| Pediocactus sileri (I) =500 | | | Magyar neve nincs. |

| Pelecyphora spp. (I) =501 | | | Bárdkaktuszok |

| Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) =502 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus erectocentrus (I) =503 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus glaucus (I) =504 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus mariposensis (I) =505 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus mesae-verdae (I) =506 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus nyensis (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus papyracanthus (I) =507 | | | Papírtövisű kaktusz |

| Sclerocactus pubispinus (I) =508 | | | Magyar neve nincs. |

| Sclerocactus wrightiae (I) =508 | | | Magyar neve nincs. |

| Strombocactus spp. (I) | | | Magyar nevük nincs. |

| Turbinicarpus spp. (I) =509 | | | Magyar nevük nincs. |

| Uebelmannia spp. (I) =510 | | | Magyar nevük nincs. |

CARYOCARACEAE | | | | Ajillofélék |

| | Caryocar costaricense (II) #1 | | Ajillo |

COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Fészkesek |

| Saussurea costus (I) =511 | | | Indiai törpebogáncs |

CRASSULACEAE | | | | Varjúhájfélék |

| | Dudleya stolonifera (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Dudleya traskiae (II) | | Magyar neve nincs.. |

CUPRESSACEAE | | | | Ciprusfélék |

| Fitzroya cupressoides (I) | | | Patagón ciprus |

| Pilgerodendron uviferum (I) | | | Patagón déliciprus |

CYATHEACEAE | | | | Páfrányfafélék |

| | Cyathea spp. (II) #1 =512 | | Serlegpáfrányok |

CYCADACEAE | | | | Cikászfélék |

| | CYCADACEAE spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével) #1 | | Cikászfélék |

| Cycas beddomei (I) | | | Beddome-cikász |

DIAPENSIACEAE | | | | Hangavirágúak |

| | Shortia galacifolia (II) #1 | | Kereklevelű cimpaharang |

DICKSONIACEAE | | | | Páfrányfafélék |

| | Cibotium barometz (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Dicksonia spp. (II) (Csak az amerikai populációk; egyetlen más populáció sem szerepel e rendelet mellékleteiben) #1 | | Hópáfrányok |

DIDIEREACEAE | | | | Álkaktuszfélék |

| | DIDIEREACEAE spp. (II) #1 | | Álkaktuszfélék |

DIOSCOREACEAE | | | | Jamszgyökérfélék |

| | Dioscorea deltoidea (II) #1 | | Elefántláb |

DROSERACEAE | | | | Harmatfűfélék |

| | Dionaea muscipula (II) #1 | | Vénusz légycsapója |

EUPHORBIACEAE | | | | Kutyatejfélék |

| | Euphorbia spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; csak a szukkulens fajok; az Euphorbia trigona kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) #1 | | Kutyatejek |

| Euphorbia ambovombensis (I) | | | Magyar neve nincs.. |

| Euphorbia capsaintemariensis (I) =513 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia cremersii (I) =514 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia cylindrifolia (I) =515 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia decaryi (I) =516 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia francoisii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia handiensis (II) | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia lambii (II) | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia moratii (I) =517 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia parvicyathophora (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia quartziticola (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia tulearensis (I) =518 | | | Magyar neve nincs. |

| Euphorbia stygiana (II) | | | Magyar neve nincs. |

FOUQUIERIACEAE | | | | Okotillófélék |

| | Fouquieria columnaris (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| Fouquieria fasciculata (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Fouquieria purpusii (I) | | | Magyar neve nincs. |

GNETACEAE | | | | Gnétumfélék |

| | | Gnetum montanum (III NP) #1 | Magyar neve nincs. |

JUGLANDACEAE | | | | Diófélék |

| | Oreomunnea pterocarpa (II) =519 #1 | | Gavilán |

LEGUMINOSAE (FABACEAE) | | | | Pillangósok |

| Dalbergia nigra (I) | | | Brazil rózsafa |

| | | Dipteryx panamensis (III CR) | Magyar neve nincs.. |

| | Pericopsis elata (II) =520 #5 | | Afrikai teakfa |

| | Platymiscium pleiostachyum (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Pterocarpus santalinus (II) #7 | | Vörös szantálfa |

LILIACEAE | | | | Liliomfélék |

| | Aloe spp. (II) (Az Aloe vera kivételével; ugyancsak szerepelhet mint Aloe barbadensis, amely nem szerepel e rendelet egyik mellékletében sem) #1 | | Aloék |

| Aloe albida (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe albiflora (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe alfredii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe bakeri (I) | | | Vékonyszárú aloé |

| Aloe bellatula (I) | | | Magyar neve nincs.. |

| Aloe calcairophila (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe compressa (I) =521 | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe delphinensis (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe descoingsii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe fragilis (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe haworthioides (I) =522 | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe helenae (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe laeta (I) =523 | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe parallelifolia (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe parvula (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe pillansii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe polyphylla (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe rauhii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe suzannae (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe versicolor (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Aloe vossii (I) | | | Magyar neve nincs. |

MAGNOLIACEAE | | | | Liliomfafélék |

| | | Magnolia liliifera var. obovata (III NP) =524 #1 | Hodgson-liliomfa |

MELIACEAE | | | | Imafüzérfa-félék |

| | | Cedrela odorata (III Kolumbia populációja (CO) Peru populációja (PE)) #5 | Magyar neve nincs. |

| | Swietenia humilis (II) #1 | | Honduraszi mahagóni |

| | Swietenia mahagoni (II) #5 | | Karibi mahagóni |

| | Swietenia macrophylla (II) (A Neotrópusi régió populációja) #62003. november 15-én lép hatályba | Swietenia macrophylla 2003. november 15-ig #5 [Bolívia populációja (BO), Brazília populációja (BR), a faj valamennyi amerikai populációja (CR), Kolumbia populációja (CO), Mexikó populációja (MX), Peru populációja (PE)] | Nagylevelű mahagóni |

NEPENTHACEAE | | | | Kancsókafélék |

| | Nepenthes spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #1 | | Kancsókák |

| Nepenthes khasiana (I) | | | Indiai kancsóka |

| Nepenthes rajah (I) | | | Óriáskancsóka |

ORCHIDACEAE | | | | Orchideafélék |

| | ORCHIDACEAE spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) =525 #8 | | Orchideafélék |

| Minden most következő, az A. mellékletben szereplő faj esetében a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncokra vagy szövettenyészetekre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései | | | |

| Aerangis ellisii (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Cattleya trianaei (I) | | | Magyar neve nincs.. |

| Cephalanthera cucullata (II) | | | Krétai madársisak |

| Cypripedium calceolus (II) | | | Boldogasszony papucsa |

| Dendrobium cruentum (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Goodyera macrophylla (II) | | | Nagylevelű avarvirág |

| Laelia jongheana (I) | | | Magyar neve nincs.. |

| Laelia lobata (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Liparis loeselii (II) | | | Hagymaburok |

| Ophrys argolica (II) | | | Argoliszi bangó |

| Ophrys lunulata (II) | | | Magyar neve nincs. |

| Orchis scopulorum (II) | | | Szirti kosbor |

| Paphiopedilum spp. (I) | | | Ázsiai papucsorchideák |

| Peristeria elata (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Phragmipedium spp. (I) | | | Dél-amerikai papucsorchideák |

| Renanthera imschootiana (I) | | | Magyar neve nincs. |

| Spiranthes aestivalis (II) | | | Nyári füzértekercs |

| Vanda coerulea (I) | | | Kék pártáskosbor |

OROBANCHACEAE | | | | Vajvirágfélék |

| | Cistanche deserticola (II) | | Sivatagi cistanche |

PALMAE (ARECACEAE) | | | | Pálmafélék |

| | Beccariophoenix madagascariensis (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Chrysalidocarpus decipiens (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Lemurophoenix halleuxii (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Marojejya darianii (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Neodypsis decaryi (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Ravenea louvelii(II) | | Magyar neve nincs. |

| | Ravenea rivularis (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Satranala decussilvae (II) | | Magyar neve nincs. |

| | Voanioala gerardii (II) | | Magyar neve nincs. |

PAPAVERACEAE | | | | Mákfélék |

| | | Meconopsis regia (III NP) #1 | Magyar neve nincs. |

PINACEAE | | | | Fenyőfélék |

| Abies guatemalensis (I) | | | Guatemalai jegenyefenyő |

PODOCARPACEAE | | | | Kőtiszafafélék |

| | | Podocarpus neriifolius (III NP) #1 | Magyar neve nincs. |

| Podocarpus parlatorei (I) | | | Magyar neve nincs. |

PORTULACACEAE | | | | Porcsinfélék |

| | Anacampseros spp. (II) =526 #1 | | Széprózsák |

| | Avonia spp. =527 #1 | | Magyar nevük nincs. |

| | Lewisia serrata (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

PRIMULACEAE | | | | Kankalinfélék |

| | Cyclamen spp. (II) #1 | | Ciklámenek |

PROTEACEAE | | | | Csodafafélék |

| | Orothamnus zeyheri (II) #1 | | Magyar neve nincs. |

| | Protea odorata (II) #1 | | Illatos csodafa |

RANUNCULACEAE | | | | Boglárkafélék |

| | Adonis vernalis (II) #2 | | Tavaszi hérics |

| | Hydrastis canadensis (II) #3 | | Kanadai aranygyökér |

ROSACEAE | | | | Rózsafélék |

| | Prunus africana (II) #1 | | Afrikai meggy |

RUBIACEAE | | | | Galajfélék |

| Balmea stormiae (I) | | | Magyar neve nincs. |

SARRACENIACEAE | | | | Kürtvirágfélék |

| | Sarracenia spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #1 | | Kürtvirágok |

| Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) =528 | | | Magyar neve nincs. |

| Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) =529 | | | Magyar neve nincs.. |

| Sarracenia oreophila (I) | | | Magyar neve nincs. |

SCROPHULARIACEAE | | | | Tátogatófélék |

| | Picrorhiza kurrooa =530 #3 | | Magyar neve nincs.. |

STANGERIACEAE | | | | Stangercikász-félék |

| | Bowenia spp. =531 #1 | | Magyar nevük nincs. |

| Stangeria eriopus (I) =532 | | | Stanger-cikász |

TAXACEAE | | | | Tiszafafélék |

| | Taxus wallichiana (II) #2 =533 | | Himalájai tiszafa |

TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | | Magyar nevük nincs |

| | | Tetracentron sinense (III NP) #1 | |

Magyar neve nincs. THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | | | Boroszlánfélék |

| | Aquilaria malaccensis (II) #1 | | Sasfa |

| | | Gonystylus spp. (III ID) #1 | Magyar nevük nincs. |

VALERIANACEAE | | | | Macskagyökérfélék |

| | Nardostachys grandiflora =534 #3 | | Indiai nárdus |

WELWITSCHIACEAE | | | | Velvicsiafélék |

| | Welwitschia mirabilis (II) =535 #1 | | Velvicsia |

ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #1 | | Bunkóspálmafélék |

| Ceratozamia spp. (I) | | | Magyar nevük nincs. |

| Chigua spp. (I) | | | Magyar nevük nincs. |

| Encephalartos spp. (I) | | | Kafferkenyerek |

| Microcycas calocoma (I) | | | Parafapálma |

ZINGIBERACEAE | | | | Gyömbérfélék |

| | Hedychium philippinense (II) #1 | | Fülöp-szigeteki gyömbérliliom |

ZYGOPHYLLACEAE | | | | Királydinnyefélék |

| | Guaiacum spp. (II) #1 | | Szentfák |

| D. melléklet | Magyar név |

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA | | EMLŐSÖK |

CARNIVORA | | RAGADOZÓK |

Canidae | | Kutyafélék |

| Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1 | Vörös róka alfaj |

| Vulpes vulpes montana (III IN) §1 | Vörös róka alfaj |

| Vulpes vulpes pusilla (III IN) =536 §1 | Vörös róka alfaj |

Mustelidae | Mustela altaica (III IN) §1 | Hegyi görény |

| Mustela erminea ferghanae §1 (III IN) | Hermelin alfaja |

| Mustela kathiah (III IN) §1 | Sárgahasú menyét |

| Mustela sibirica (III IN) §1 | Szibériai görény |

AVES | | MADARAK |

ANSERIFORMES | | LÚDALAKÚAK |

Anatidae | | Lúdfélék |

| Anas melleri | Madagaszkári réce |

GALLIFORMES | | TYÚKALAKÚAK |

Megapodiidae | | Ásótyúk-félék |

| Megapodius wallacei | Nyerges ásótyúk |

Cracidae | | Hokkófélék |

| Penelope pileata | Fehérkontyos zsakutyúk |

Phasianidae | | Fácánfélék |

| Arborophila gingica | Galléros hegyifogoly |

| Syrmaticus reevesii §2 | Királyfácán |

COLUMBIFORMES | | GALAMBALAKÚAK |

Columbidae | | Galambfélék |

| Columba oenops | Perui galamb |

| Ducula pickeringii | Borneói császárgalamb |

| Gallicolumba criniger | Mindanaói csillagosgalamb |

| Ptilinopus marchei | Karmazsin gyümölcsgalamb |

| Turacoena modesta | Timori kormosgalamb |

PASSERIFORMES | | VERÉBALAKÚAK |

Cotingidae | | Kotingafélék |

| Procnias nudicollis | Kopasznyakú harangozómadár |

Pittidae | | Pittafélék |

| Pitta nipalensis | Himalájai pitta |

| Pitta steerii | Azúrmellű pitta |

Bombycillidae | | Csonttollúfélék |

| Bombycilla japonica | Amuri csonttollú |

Muscicapidae | | Légykapófélék |

| Cochoa azurea | Jávai tündérrigó |

| Cochoa purpurea | Bíborszárnyú tündérrigó |

| Garrulax formosus | Pirosszárnyú álszajkó |

| Garrulax galbanus | Sárgatorkú álszajkó |

| Garrulax milnei | Magyar neve nincs. |

| Niltava davidi | Magyar neve nincs.. |

| Stachyris whiteheadi | Barnaarcú bozóttimália |

| Swynnertonia swynnertoni =537 | Csillagoscsuk |

| Turdus dissimilis | Rododendronrigó |

Sittidae | | Csuszkafélék |

| Sitta magna | Óriáscsuszka |

| Sitta yuanensis | Magyar neve nincs. |

Emberizidae | | Sármányfélék |

| Dacnis nigripes | Magyar neve nincs. |

| Sporophila falcirostris | Tömpecsőrű magsármány |

| Sporophila frontalis | Őszhomlokú magsármány |

| Sporophila hypochroma | Vöröshasú magsármány |

| Sporophila palustris | Mocsári magsármány |

Icteridae | | Csirögefélék |

| Sturnella militaris | Vitézcsiröge |

Fringillidae | | Pintyfélék |

| Carpodacus roborowskii | Vékonycsőrű pirók |

| Carduelis ambigua | Magyar neve nincs. |

| Carduelis atrata | Magyar neve nincs. |

| Pyrrhula erythaca | Magyar neve nincs. |

| Serinus canicollis | Magyar neve nincs. |

| Serinus hypostictus =538 | Kelet-afrikai csicsörke |

Estrildidae | | Szövőpintyfélék |

| Amandava amandava | Tigrispinty |

| Cryptospiza reichenovii | Reichenov-hegyiasztrild |

| Erythrura coloria | Tarkafejű papagájmandina |

| Erythrura viridifacies | Luzoni papagájmandina |

| Estrilda quartinia =539 | Sárgahasú asztrild. |

| Hypargos niveoguttatus | Pettyes asztrild |

| Lonchura griseicapilla | Gyöngyös asztrild. |

| Lonchura punctulata | Muskátpinty |

| Lonchura stygia | Fekete apácapinty |

Sturnidae | | Seregélyfélék |

| Cosmopsarus regius | Királycsőricse |

| Mino dumontii | Magyar neve nincs. |

| Sturnus erythropygius | Andaman-seregély |

Corvidae | | Varjúfélék |

| Cyanocorax caeruleus | Borzas indigószajkó |

| Cyanocorax dickeyi | Üstökös indigószajkó |

REPTILIA | | Hüllők |

TESTUDINATA | | TEKNŐSÖK |

Emydidae | | Édesvíziteknős-félék |

| Chinemys nigricans | Nagy háromélűteknős |

| Geoemyda spengleri | Cakkos földiteknős |

| Melanochelys trijuga | Indiai koromteknős |

Carettochelidae | | Kétkarmúteknős-félék |

| Carettochelys insculpta | Kétkarmú teknős |

SAURIA | | |

Gekkonidae | | Gekkófélék |

| Geckolepis maculata | Foltospikkelyes gekkó |

| Rhacodactylus auriculatus | Új-kaledóniai göcsörtösgekkó |

| Rhacodactylus ciliatus | Óriásgekkó |

| Rhacodactylus leachianus | Új-kaledóniai óriásgekkó |

| Uroplatus spp., viz. | Laposfarkúgekkók |

| Uroplatus alluaudi | Északi laposfarkúgekkó |

| Uroplatus ebenaui | Szagos laposfarkúgekkó |

| Uroplatus fimbriatus | Közönséges laposfarkúgekkó |

| Uroplatus guentheri | Gunther-laposfarkúgekkó |

| Uroplatus henkeli | Magyar neve nincs. |

| Uroplatus lineatus | Vonalas laposfarkúgekkó |

| Uroplatus malahelo | Magyar neve nincs. |

| Uroplatus phantasticus | Magyar neve nincs. |

| Uroplatus sikorae | Déli laposfarkúgekkó |

Agamidae | | Agámafélék |

| Acanthosaura armata | Páncélos gyík |

Cordylidae | | Tobzosfarkúgyík-félék |

| Zonosaurus karsteni | Karsten-koszorúsgyík |

| Zonosaurus laticaudatus | Nyugati koszorúsgyík |

| Zonosaurus madagascariensis | Madagaszkári koszorúsgyík |

| Zonosaurus quadrilineatus | Négycsíkos koszorúsgyík |

Scincidae | | Vakondgyíkfélék |

| Teratoscincus microlepis | Magyar neve nincs. |

| Teratoscincus scincus | Magyar neve nincs. |

| Tiliqua gerrardii | Ausztráliai kéknyelvűszkink |

| Tiliqua gigas | Óriás kéknyelvűszkink |

| Tiliqua scincoides | Új-guineai kéknyelvűszkink |

| Tribolonotus gracilis | Krokodilszkink |

| Tribolonotus novaeguineae | Új-guineai sisakosszkink |

SERPENTES | | |

Xenopeltidae | | Földikígyófélék |

| Xenopeltis unicolor §1 | Szivárványoskígyó |

Acrochordidae | | Szemölcsöskígyó-félék |

| Acrochordus javanicus §1 | Jávai szemölcsöskígyó |

| Acrochordus granulatus §1 | Szemölcsöskígyó |

Colubridae | | Siklófélék |

| Ahaetulla prasina §1 | Hagymazöld ostorkígyó |

| Boiga dendrophila §1 | Mangrove-sikló |

| Elaphe carinata §1 | Bűzössikló |

| Elaphe radiata §1 | Rezessikló |

| Elaphe taeniura §1 | Tajvani/csíkosfarkú sikló |

| Enhydris bocourti §1 | Bocourt-vízisikló |

| Enhydris chinensis §1 | Kínai vízisikló |

| Enhydris enhydris §1 | Szivárványos vízisikló |

| Enhydris plumbea §1 | Sárgahasú vízisikló |

| Homalopsis buccata §1 | Jávai boasikló |

| Langaha nasuta | Északi levélorrú sikló |

| Lioheterodon madagascariensis | Madagaszkári sikló |

| Ptyas korros §1 | Indiai patkánysikló |

| Rhabdophis chrysargus §1 | Foltoshasú sikló |

| Rhabdophis subminiatus §1 | Vörösnyakú sikló |

| Zaocys dhumnades §1 | Csíkossikló |

Elapidae | | Mérgessiklófélék |

| Bungarus candidus §1 | Bungárkígyó |

| Laticauda spp., viz. | Laposfarkú tengerikígyók |

| Laticauda colubrina §1 | Sárgaajkú tengerikígyó |

| Laticauda crockeri §1 | Crocker-tengerikígyó |

| Laticauda laticaudata §1 | Feketeöves tengerikígyó |

| Laticauda schistorhynchus §1 | Laposfarkú tengerikígyó |

| Laticauda semifasciata §1 | Kínai tengerikígyó |

Viperidae | | Viperafélék |

| Calloselasma rhodostoma §1 | Maláj vörösszájú mokasszinkígyó |

Hydrophiidae | | Tengerikígyó-félék |

| Hydrophis spp., viz. | Tengerikígyó-félék |

| Hydrophis atriceps §1 | Délkelet-ázsiai tengerikígyó |

| Hydrophis belcheri §1 | Belcher-tengerikígyó |

| Hydrophis bituberculatus §1 | Magyar neve nincs. |

| Hydrophis brookei §1 | Brooke-tengerikígyó |

| Hydrophis caerulescens §1 | Sötétkéköves tengerikígyó |

| Hydrophis cantoris §1 | Günther-tengeri kígyó |

| Hydrophis coggeri §1 | Cogger-tengeri kígyó |

| Hydrophis cyanocinctus §1 | Kékgyűrűs tengerikígyó |

| Hydrophis czeblukovi §1 | Czeblukov-tengerikígyó |

| Hydrophis elegans §1 | Díszes tengerikígyó |

| Hydrophis fasciatus §1 | Csíkos tengerikígyó |

| Hydrophis geometricus §1 | Geometrikus tengerikígyó |

| Hydrophis gracilis §1 | Kisfejű tengerikígyó |

| Hydrophis inornatus §1 | Kékesszürke tengerikígyó |

| Hydrophis klossi §1 | Kloss-tengerikígyó |

| Hydrophis lamberti §1 | Lambert-tengerikígyó |

| Hydrophis lapemoides §1 | Perzsa tengerikígyó |

| Hydrophis macdowelli §1 | McDowell-tengerikígyó |

| Hydrophis mamillaris §1 | Bombay-i tengerikígyó |

| Hydrophis melanocephalus §1 | Feketefejű tengerikígyó |

| Hydrophis melanosoma §1 | Feketecsíkos tengerikígyó |

| Hydrophis obscurus §1 | Russell-tengerikígyó |

| Hydrophis ornatus §1 | Ékes tengerikígyó |

| Hydrophis pacificus §1 | Csendes-óceáni tengerikígyó |

| Hydrophis parviceps §1 | Smith-tengerikígyó |

| Hydrophis semperi §1 | Garman-tengerikígyó |

| Hydrophis spiralis §1 | Sárga tengerikígyó |

| Hydrophis stricticollis §1 | Galléros tengerikígyó |

| Hydrophis torquatus §1 | Nyugati nyakláncos tengerikígyó |

| Hydrophis vorisi §1 | Kharin-tengerikígyó |

| Lapemis curtus =540 §1 | Kurta tengerikígyó |

ACTINOPTERYGII | | Sugarasúszójú halak |

SYNGNATHIFORMES | | TŰHALALAKÚAK |

Syngnathidae | | Tűhalfélék |

| Hippocampus spp. (2004. május 15-i hatállyal az összes Hippocampus spp. fel lesz véve a B. mellékletbe), viz. | |

| Hippocampus abdominalis =541 | Nagyhasú csikóhal |

| Hippocampus aimei | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus angustus =542 | Nyugat-ausztráliai csikóhal |

| Hippocampus bargibanti | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus bicuspis | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus borboniensis | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus brachyrhynchus | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus breviceps =543 | Rövidfejű csikóhal |

| Hippocampus camelopardalis =544 | Zsiráfcsikóhal |

| Hippocampus capensis | Knysna-csikóhal |

| Hippocampus comes | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus coronatus =545 | Koronás csikóhal |

| Hippocampus erectus =546 | Egyenes csikóhal |

| Hippocampus erinaceus | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus fuscus =547 | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus hippocampus =548 | Rövidorrú csikóhal |

| Hippocampus histrix | Tüskés csikóhal |

| Hippocampus horai | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus ingens =549 | Óriás csikóhal |

| Hippocampus japonicus | Japán csikóhal |

| Hippocampus jayakari | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus kaupii | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus kelloggi | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus kuda =550 | Sárga csikóhal |

| Hippocampus lichensteinii =551 | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus minotaur | Bikanyakú csikóhal |

| Hippocampus planifrons =552 | Alacsonykoronás csikóhal |

| Hippocampus ramulosus =553 | Hosszúorrú csikóhal |

| Hippocampus reidi =554 | Karcsú csikóhal |

| Hippocampus sindonis | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus spinosissimus | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus taeniops | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus takakurae | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus trimaculatus =555 | Háromfoltos csikóhal |

| Hippocampus tristis | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus whitei =556 | White-csikóhal |

| Hippocampus zebra | Magyar neve nincs. |

| Hippocampus zosterae =557 | Magyar neve nincs. |

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE | | Agávéfélék |

| Calibanus hookeri | Magyar neve nincs. |

| Dasylirion longissimum | Üstökvirág |

ARACEAE | | Kontyvirágfélék |

| Arisaema dracontium | Csápvirág |

| Arisaema erubescens | Magyar neve nincs |

| Arisaema galeatum | Magyar neve nincs |

| Arisaema jacquemontii | Magyar neve nincs |

| Arisaema nepenthoides | Magyar neve nincs |

| Arisaema sikokianum | Magyar neve nincs |

| Arisaema speciosum | Magyar neve nincs |

| Arisaema thunbergii var.urashima | Magyar neve nincs |

| Arisaema tortuosum | Magyar neve nincs |

| Arisaema triphyllum | Magyar neve nincs. |

| Biarum davisii ssp. davisii | Magyar neve nincs |

| Biarum davisii ssp. marmarisense | Magyar neve nincs |

| Biarum ditschianum | Magyar neve nincs |

COMPOSITAE | | Fészkesek |

(ASTERACEAE) | Arnica montana §3 | Árnika |

| Othonna armiana | Magyar neve nincs. |

| Othonna cacalioides | Magyar neve nincs. |

| Othonna clavifolia | Magyar neve nincs. |

| Othonna euphorbioides | Magyar neve nincs. |

| Othonna hallii | Magyar neve nincs. |

| Othonna herrei | Magyar neve nincs. |

| Othonna lepidocaulis | Magyar neve nincs. |

| Othonna lobata | Magyar neve nincs. |

| Othonna retrorsa | Magyar neve nincs. |

ERICACEAE | | Erikafélék |

| Arctostaphylos uva-ursi §3 | Medveszőlő |

GENTIANACEAE | | Tárnicsfélék |

| Gentiana lutea §3 | Sárga tárnics |

LYCOPODIACEAE | | Korpafűfélék |

| Lycopodium clavatum §3 | Kapcsos korpafű |

MENYANTHACEAE | | Vidrafűfélék |

| Menyanthes trifoliata §3 | Vidrafű |

PARMELIACEAE | | Tundrazuzmófélék |

| Cetraria islandica §3 | Izlandi zuzmó |

PASSIFLORACEAE | | Golgotavirág-félék |

| Adenia fruticosa | Sivatag rózsája |

| Adenia glauca | Sivatag rózsája |

| Adenia pechuelli | Sivatag rózsája |

| Adenia spinosa | Sivatag rózsája |

PORTULACACEAE | | Porcsinfélék |

| Ceraria spp. viz. | Magyar nevük nincs |

| Ceraria carrissoana | Magyar neve nincs |

| Ceraria fruticulosa | Magyar neve nincs |

| Ceraria gariepina | Magyar neve nincs |

| Ceraria longipedunculata | Magyar neve nincs |

| Ceraria namaquensis | Magyar neve nincs |

| Ceraria pygmaea | Magyar neve nincs |

| Ceraria schaeferi | Magyar neve nincs |

LILIACEAE | | Liliomfélék |

| Trillium catesbaei | Rózsás hármasszirom |

| Trillium cernuum | Bókoló hármasszirom |

| Trillium flexipes | Lankadó hármasszirom |

| Trillium grandiflorum | Nagyvirágú hármasszirom |

| Trillium luteum | Sárga hármasszirom |

| Trillium pusillum | Aprólevelű hármasszirom |

| Trillium recurvatum | Törpe hármasszirom |

| Trillium rugelii | Magyar neve nincs. |

| Trillium sessile | Ülővirágú hármasszirom |

| Trillium undulatum | Hullámos hármasszirom |

"

[1] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 97/49/EK bizottsági irányelvvel (HL L 233., 1997.8.13., 9. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 97/62/EK tanácsi irányelvvel (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------