32003R1486Úradný vestník L 213 , 23/08/2003 S. 0003 - 0006


Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 1486/2003

z 22. augusta 2003

ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo dňa 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva [1] a najmä jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1) S cieľom monitorovať uplatňovanie nariadenie č. 2320/2002 členským štátom, Komisia by mala vykonávať inšpekcie po šiestich mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Organizovanie inšpekcií pod dohľadom Komisie je potrebné na overovanie efektívnosti národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(2) Komisia by mala koordinovať s členským štátom plán a prípravy inšpekcií Komisie. Jej inšpekčné tímy by mali zahŕňať kvalifikovaných audítorov členského štátu dávaných k dispozícii členským štátom.

(3) Inšpekcie Komisie by mali byť vykonávané v súlade so stanovenými postupmi vrátane štandardnej metodológie.

(4) Citlivé informácie vzťahujúce sa na inšpekcie by mali byť chránené ako dôverné.

(5) Kde je to možné Komisia by mala vziať do úvahy aktivity členských štátov a skúmať aktivity, postupy, programy školenia a výcviku a zariadenia medzivládnych organizácii s cieľom čo najefektívnejšieho využitia technických vedomosti a zdrojov a dosiahnutia harmonizovaného prístupu spolupráce v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(6) Opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 9 ods. 1 nariadenia č. 2320/2002,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I PREDMET NARIADENIA A DEFINÍCIE

Článok 1

Predmet nariadenia

Toto nariadenie stanovuje postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie na monitorovanie uplatňovanie nariadenia č. 2320/2002 na úrovni každého členského štátu a každého jednotlivého letiska.

Inšpekcie sú vykonávané transparentne, účinne, harmonizovane a dôsledne.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú následovné definície:

1. "príslušný orgán" znamená vnútroštátny orgán ustanovený členským štátom v súlade s ustanovením článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2320/2002;

2. "inšpekcia Komisie" znamená skúmanie jestvujúcich kontrol kvality a opatrení, postupov a štruktúr bezpečnostnej ochrany civilného letectva inšpektormi Komisie na stanovenie súladu s nariadením (ES) č. 2320/2002;

3. "inšpektor Komisie" znamená náležito kvalifikovanú osobu zamestnanú Komisiou alebo audítora členského štátu povereného Komisiou na vykonávanie inšpekcii bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

4. "Výbor" znamená výbor zriadený podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2320/2002;

5. "nedostatok" znamená nesplnenie požiadaviek stanovených nariadením (ES) č. 2320/2002;

6. "audítor členského štátu" znamená osobu zamestnanú členským štátom a kvalifikovanú ako audítor bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade s ustanovením článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1217/2003 [2];

7. "test" znamená skúšku opatrenia bezpečnostnej ochrany civilného letectva kde je simulovaný úmysel spáchať protiprávny čin na účely efektívnosti testovania vykonávania existujúcich opatrení bezpečnostnej ochrany.

KAPITOLA II VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 3

Spolupráca členských štátov

1. Bez ohľadu na zodpovednosti Komisie členské štáty spolupracujú s Komisiou na plnení jej inšpekčných úloh. Táto spolupráca je účinná vo fázach prípravy, kontroly a spracovania správy.

2. Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti oznámenia o inšpekcii s cieľom zaistiť, že proces inšpekcie nebude ovplyvnený.

Článok 4

Výkon právomocí Komisie

1. Každý členský štát zabezpečí, aby inšpektorom Komisie bolo umožnené vykonávať ich oprávnenia na vykonávanie inšpekčných aktivít bezpečnostnej ochrany civilného letectva príslušného orgánu podľa nariadenie (ES) č. 2320/2002 a akéhokoľvek iného subjektu, na ktorý sa toto nariadenie vzťahuje.

2. Každý členský štát, na základe požiadavky, zabezpečí prístup inšpektorov Komisie k nasledovnej dokumentácii:

a) národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva, vrátane národného programu školenia a výcviku;

b) národný program kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva;

c) program bezpečnostnej ochrany vybraného letiska a leteckého dopravcu;

d) výsledky auditov, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2320/2002.

3. Vždy keď sa inšpektori Komisie stretnú s ťažkosťami pri výkone svojich povinností, dotknuté členské štáty sú nápomocné Komisii všetkými dostupnými prostriedkami v rámci svojich právomoci pre plné dosiahnutie jej cieľov.

Článok 5

Účasť audítorov členského štátu na inšpekciách Komisie

1. Členské štáty dávajú k dispozícii Komisii audítorov členského štátu schopných zúčastňovať sa na inšpekciách Komisie a rovnako tak na príslušných prípravných fázach a fázach spracovania správ.

2. Audítor členského štátu sa nezúčastňuje na inšpekciách Komisie v členskom štáte, v ktorom je zamestnaný.

3. Členské štáty poskytujú Komisii zoznam audítorov členského štátá, ktorých Komisia môže pozvať na účasť v inšpekciách Komisie.

Zoznam sa aktualizuje najneskôr do konca júna každý rok a po prvýkrát do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

4. Komisia zasiela výboru zoznamy podľa ustanovenia odseku 3.

5. Komisia najneskôr dva mesiace pred termínom začatia inšpekcie Komisie požiada príslušný orgán o informácie o dostupnosti audítorov členského štátu na vykonanie tejto inšpekcie.

6. Náklady vznikajúce z účasti audítorov členského štátu na inšpekciách Komisie hradí Komisia v súlade s pravidlami spoločenstva.

Článok 6

Kvalifikačné kritéria na inšpektorov Komisie

1. Na získanie kvalifikácie na výkon inšpekcie Komisie, inšpektori Komisie musia mať úspešne ukončené školenie.

Toto školenie:

a) je akreditované Komisiou;

b) je základné a opakované;

c) zabezpečuje štandard na výkon adekvátny účelu kontrolovania či opatrenia bezpečnostnej ochrany sú vykonávané v súlade s nariadením (ES) č. 2320/2002.

2. Komisia sa ubezpečí, že inšpektori Komisie spĺňajú kritéria stanovené v odseku 1, a že majú dostatočné teoretické a praktické skúsenosti.

KAPITOLA III POSTUPY NA VYKONÁVANIE INŠPEKCIÍ KOMISIE

Článok 7

Oznamovanie inšpekcií

1. Najneskôr dva mesiace pred konaním inšpekcie Komisia oznamuje príslušnému orgánu členského štátu, na území ktorého sa inšpekcia má konať oznámenie o inšpekcii.

2. Ak sa má uskutočniť inšpekcia letiska, Komisia o tom náležito informuje príslušný organ.

3. Pri oznamovaní inšpekcie príslušnému orgánu Komisia zašle pred-inšpekčný dotazník, ktorý vyplní príslušný orgán a žiadosť o dokumentáciu uvedenú v ustanovení článku 4 ods. 2

Vyplnený dotazník a požadované dokumenty sa predložia Komisii do šiestich týždňov odo dňa prijatia oznámenia o inšpekcii.

Článok 8

Príprava inšpekcie

1. Inšpektori Komisie vykonávajú prípravné aktivity s cieľom zabezpečiť účinnosť, presnosť a dôslednosť inšpekcií.

2. Komisia poskytuje príslušnému orgánu mená inšpektorov Komisie splnomocnených vykonávať inšpekciu a iné náležité údaje.

3. Pre každú inšpekciu príslušný orgán menuje koordinátora ktorý prakticky zabezpečuje výkon organizačných opatrení spojených s inšpekciou, ktorá sa má konať.

Článok 9

Vykonávanie inšpekcie

1. Na monitorovanie súladu s požiadavkami bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovených nariadením (ES) č. 2320/2002 sa využíva štandardná metodológia.

2. Členské štáty zabezpečia, že inšpektori Komisie sú sprevádzaní po celú dobu výkonu inšpekcie.

3. Inšpektori Komisie nosia identifikačnú kartu, ktorou ich Komisia splnomocnila na výkon inšpekcii v jej mene a identifikačnú kartu letiska, ktorá im umožňuje vstup do všetkých priestorov požadovaných pre účely inšpekcie.

4. Testy sú vykonávané len na základe predchádzajúceho oznámenia a dohody v úzkej spolupráci s orgánom s cieľom zabezpečiť ich bezpečnostnú ochranu, bezpečnosť a efektívnosť.

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, inšpektori Komisie poskytujú, tam kde je to vhodné a možné, neoficiálne ústne zhrnutie ich zistení na mieste kontroly. V každom prípade je príslušný orgán bezodkladne informovaný o vážnych nedostatkoch zistených v rámci inšpekcie Komisie.

Článok 10

Správa z inšpekcie

1. Do šiestich týždňov od ukončenia inšpekcie Komisia zašle správu z inšpekcie Komisie príslušnému orgánu.

Príslušný orgán priradí príslušné zistenia subjektom, u ktorých bola vykonávaná inšpekcia.

2. Táto správa uvedie zistenia identifikované v priebehu inšpekcie a nedostatky.

Správa môže obsahovať odporúčania pre vykonanie nápravných opatrení.

3. Pri vyhodnocovaní vykonávania nariadenia (ES) č. 2320/2002 sa uplatňuje nasledovná klasifikácia:

a) je plne v súlade;

b) je v súlade avšak vyžaduje sa zlepšenie;

c) nie je v súlade s malými nedostatkami;

d) nie je v súlade s vážnymi nedostatkami;

e) nie je uplatňované;

f) nie je potvrdené.

Článok 11

Odpoveď príslušného orgánu

Do troch mesiacov od dátumu o doručení správy z inšpekcie, príslušný orgán predloží Komisii písomnú odpoveď na správu, v ktorej:

a) reaguje na zistenie a odporúčania;

b) poskytne akčný plán stanovujúci činnosti a termíny plnenia na odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov.

Keď správa z inšpekcie neidentifikuje žiadne nedostatky, odpoveď sa nevyžaduje.

Článok 12

Činnosť Komisie

Komisia môže podniknúť akýkoľvek následovný krok v prípade nedostatkov a po prijatí odpovede od príslušného orgánu:

a) predloží príslušnému orgánu komentár alebo požiada ďalšie vysvetlenie s cieľom objasnenia celej odpovede alebo jej časti;

b) vykoná následnú inšpekciu na kontrolu vykonávania nápravných opatrení, minimálny čas na oznámenie takejto následnej inšpekcie je dva týždne;

c) začne konanie pre porušenia zmluvu vo vzťahu k dotknutému členskému štátu.

KAPITOLA IV VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Citlivé informácie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (ES) č. 2320/2002 Komisia zaobchádza s citlivým materiálom vzťahujúcim sa na inšpekcie ako s dôvernými informáciami.

Článok 14

Inšpekčný program Komisie

1. Na vykonávanie svojho inšpekčného programu Komisia požiada Výbor o stanovisko k prioritám svojho inšpekčného programu.

2. Komisia pravidelne informuje Výbor o výkone svojho inšpekčného programu a rovnako tak o výsledkoch hodnotení.

Článok 15

Informovanie príslušných orgánov o vážnych nedostatkoch

Ak inšpekcia odhalí vážny nedostatok ktorý je považovaný za taký, ktorý má významný dopad na celkovú úroveň bezpečnostnej ochrany civilného letectva spoločenstva, Komisia bezodkladne o tom informuje príslušné orgány.

Článok 16

Koordinácia s medzivládnymi organizáciami

Pri plánovaní svojho inšpekčného programu Komisia berie do úvahy plánované alebo nedávno vykonané audity bezpečnostnej ochrany medzivládnych organizácii s cieľom zabezpečiť celkovú efektívnosť aktivít rôznych inšpekcií a auditov bezpečnostnej ochrany.

Článok 17

Vyhodnotenie

Do 31. júla 2005 a potom pravidelne Komisia vyhodnocuje svoj systém inšpekcií a predovšetkým efektívnosť tohto systému a jeho zhodnosť s aktivitami medzivládnych organizácii v tejto oblasti.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20 deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch

V Bruseli 22. augusta 2003

Za Komisiu

Loyola De Palacio

podpredsedníčka

[1] Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 44.

--------------------------------------------------