32003R1435Úradný vestník L 207 , 18/08/2003 S. 0001 - 0024


Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003

z 22. júla 2003

o stanovách Európskeho družstva (SCE)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) Európsky parlament prijal tieto uznesenia: 13. apríla 1983 o družstvách v Európskom spoločenstve [4], 9. júla 1987 o prínose družstiev k regionálnemu rozvoju [5], 26. mája 1989 o úlohe žien v družstvách a miestnych iniciatívach v oblasti zamestnanosti [6], 11. februára 1994 o prínose družstiev k regionálnemu rozvoju [7] a 18. septembra 1998 o úlohe družstiev pri zvyšovaní zamestnanosti žien. [8]

(2) Vytvorenie vnútorného trhu a zlepšenie, ktoré prináša v hospodárskej a sociálnej situácii v celom spoločenstve znamená nielen to, že by sa mali odstrániť prekážky obchodu, ale aj to, že by sa štruktúra výroby mala prispôsobiť rozmeru spoločenstva. Na tento účel je dôležité, aby obchodné spoločnosti všetkých právnych foriem a družstvá, ktorých podnikanie sa neobmedzuje len na uspokojovanie čisto miestnych potrieb, mali vedieť plánovať a reorganizovať svoju činnosť na úrovni spoločenstva.

(3) Právny rámec pre výkon podnikateľskej činnosti v spoločenstve je ešte stále založený zväčša na vnútroštátnych právnych predpisoch a preto už nezodpovedá hospodárskemu rámcu, v ktorom sa musí rozvíjať, ak sa majú dosiahnuť ciele ustanovené v článku 18 zmluvy. Taká situácia predstavuje značnú prekážku pri vytváraní skupín spoločností z rôznych členských štátov.

(4) Rada prijala nariadenie (ES) č. 2157/2001 [9], ktorým sa zakladá právna forma Európskej spoločnosti (SE) podľa všeobecných zásad akciovej spoločnosti. Toto nie je nástroj, ktorý vyhovuje osobitnej povahe družstiev.

(5) Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ), ustanovené nariadením (EHS) č. 2137/85 [10] umožňuje, aby podnikateľské subjekty vo všeobecnosti presadzovali niektoré svoje spoločné činnosti, pričom si stále zachovávajú svoju nezávislosť, ale EZHZ nespĺňa osobitné požiadavky podnikania v právnej forme družstva.

(6) Spoločenstvo v úsilí zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a v úsilí o svoj hospodársky rozvoj, by malo poskytnúť družstvám, ktoré sú právnou formou vo všeobecnosti uznanou vo všetkých členských štátoch, primerané právne nástroje na uľahčenie rozvoja ich cezhraničnej činnosti. Organizácia spojených národov povzbudila všetky vlády, aby zabezpečili podporné prostredie, v ktorom družstvá môžu vyvíjať činnosť v rovnakom postavení ako ostatné formy podnikateľských subjektov [11].

(7) Družstvá sú v prvom rade spoločenstvami fyzických osôb alebo právnických osôb s osobitnými zásadami fungovania, ktoré sa odlišujú od zásad ostatných hospodárskych subjektov. Tieto zásady zahŕňajú zásady demokratickej štruktúry a kontroly a spravodlivé rozdelenie čistého zisku za účtovné obdobie.

(8) Tieto zásady zahŕňajú hlavne princíp nadradenosti osobného prvku nad kapitálovým, ktorý sa premieta do osobitných pravidiel o prijatí za člena družstva, vystúpení z družstva a vylúčení člena družstva, kde sa uplatňuje pravidlo "jeden člen, jeden hlas", pričom je hlasovacie právo viazané na osobu a pričom súčasne platí, že členovia družstva nemôžu vykonávať žiadne práva k majetku družstva.

(9) Družstvá majú základné imanie tvorené členskými vkladmi a ich členmi môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby. Títo členovia môžu byť úplne alebo čiastočne zákazníkmi, zamestnancami alebo dodávateľmi družstva. Ak je družstvo tvorené z členov, ktorí majú právnu formu družstva, ide o "sekundárne" alebo "druhostupňové" družstvo. Za určitých okolností môžu byť členmi družstva aj investori, ktorí nevyužívajú služby družstva, alebo tretie osoby, ktoré majú úžitok z činnosti družstva alebo vykonávajú prácu na účet družstva.

(10) Európske družstvo (ďalej len "SCE") by malo mať ako svoj základný cieľ uspokojovanie potrieb svojich členov, a/alebo rozvoj ich hospodárskej a/alebo sociálnej činnosti v súlade s týmito zásadami:

- jeho činnosť by sa mala vykonávať pre vzájomný úžitok členov tak, aby každý člen mal úžitok z činnosti SCE podľa miery svojej účasti,

- členovia SCE by mali byť súčasne zákazníkmi, zamestnancami alebo dodávateľmi alebo osobami, ktoré sa inak podieľajú na činnosti SCE,

- kontrola by mala byť zverená v rovnakej miere všetkým členom, hoci sa môže pripustiť vážené hlasovanie s cieľom náležite zohľadniť vklad každého člena do SCE,

- úročenie cudzieho kapitálu a členských vkladov by malo byť obmedzené,

- zisk by sa mal deliť podľa miery vykonanej činnosti v SCE alebo by mal zostať nerozdelený, aby sa uspokojili potreby členov,

- členstvo by sa nemalo umelo obmedzovať,

- čistý obchodný majetok a rezervy by sa mali previesť pri likvidácii družstva podľa zásady nestranného prevodu, to znamená previesť na iný subjekt organizovaný v právnej forme družstva, ktorý sleduje podobné ciele alebo slúži všeobecnému záujmu.

(11) Cezhraničnú spoluprácu medzi družstvami na území spoločenstva v súčasnosti obmedzujú právne a administratívne prekážky, ktoré by sa na trhu bez hraníc mali zrušiť.

(12) Zavedenie európskej právnej formy pre družstvá na základe spoločných zásad, ktorá by súčasne zohľadňovala ich osobitnú povahu, by im malo umožniť vykonávať činnosť prekračujúcu hranice členského štátu na celom území alebo na časti územia spoločenstva.

(13) Základným cieľom tohto nariadenia je umožniť, aby fyzické osoby s bydliskom v rôznych členských štátoch alebo právnické osoby založené podľa právnych predpisov rôznych členských štátov, mohli zakladať SCE. Umožní sa tiež založenie SCE zlúčením alebo splynutím dvoch existujúcich družstiev alebo zmenou právnej formy družstva založeného podľa práva niektorého členského štátu na novú právnu formu SCE bez toho, aby sa predtým vyžadovalo zrušenie družstva; predpokladom preto je, aby toto družstvo malo svoje sídlo a ústredie v jednom členskom štáte a organizačnú zložku alebo dcérsku spoločnosť v inom členskom štáte.

(14) Vzhľadom na osobitný komunitárny charakter SCE platia ustanovenia o "skutočnom sídle SCE" zakotvené v tomto nariadením bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy členských štátov, a nie je nimi dotknutý budúci výber odlišných riešení tejto problematiky v iných dokumentoch v oblasti práva obchodných spoločností.

(15) Odkazy na imanie v tomto nariadení sa vzťahujú výhradne na základné imanie. Nevzťahujú sa pritom na nerozdelený spoločný majetok alebo vlastné imanie SCE.

(16) Toto nariadenie nepokrýva ostatné právne oblasti ako je zdaňovanie, hospodárska súťaž, duševné vlastníctvo alebo platobná neschopnosť. Preto v uvedených oblastiach a v ostatných oblastiach, ktoré nepokrýva toto nariadenie, platia ustanovenia práva členských štátov a práva spoločenstva.

(17) Pravidlá o účasti zamestnancov v Európskom družstve sú upravené v smernici 2003/72/ES [12] a tieto ustanovenia tvoria neoddeliteľný doplnok tohto nariadenia a majú sa uplatňovať súčasne.

(18) Práca na aproximácii vnútroštátneho práva obchodných spoločností značne pokročila, takže je v oblastiach, v ktorých si fungovanie SCE nevyžaduje jednotnú právnu úpravu spoločenstva, možné analogicky odkazovať na určité ustanovenia právnych predpisov členského štátu sídla SCE, prijaté na účely transpozície smerníc o obchodných spoločnostiach, ak sú tieto ustanovenia vhodné pre úpravu SCE, ide najmä o:

- prvú smernicu Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva [13],

- štvrtú smernicu Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností [14],

- siedmu smernicu Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach [15],

- ôsmu smernicu Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov [16],

- 11. smernicu Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu [17].

(19) Činnosť v oblasti finančných služieb, najmä pokiaľ sa týka úverových inštitúcií a poisťovní, je predmetom legislatívnych opatrení podľa týchto smerníc:

- smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií [18],

- smernica Rady 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) [19].

(20) Táto právna forma je voliteľná,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Povaha SCE

1. Družstvo môže byť na území spoločenstva založené vo forme Európskeho družstva (SCE) za podmienok a spôsobom ustanoveným v tomto nariadení.

2. Základné imanie SCE sa delí na členské vklady.

Počet členov a výška základného imania SCE je pohyblivá.

Pokiaľ v stanovách SCE pri jeho založení nie je určené inak, člen SCE ručí iba do výšky členského vkladu, na ktorého splatenie sa zaviazal. Ak všetci členovia SCE ručia obmedzene, obchodné meno SCE obsahuje dodatok "s ručením obmedzeným".

3. Základným predmetom podnikania alebo činnosti SCE je uspokojovanie potrieb jeho členov, a/alebo rozvoj ich hospodárskej a sociálnej činnosti, najmä uzatváraním dohôd s nimi na dodávku tovarov alebo poskytovanie služieb alebo na výkon práce toho druhu, ktorý SCE vykonáva alebo zadáva. Predmetom podnikania alebo činnosti SCE môže byť aj uspokojovanie potrieb jeho členov podporou ich účasti na hospodárskej činnosti v jednom alebo viacerých SCE a/alebo v družstvách založených podľa práva členského štátu, a to horeuvedeným spôsobom. SCE môže vykonávať svoju činnosť prostredníctvom dcérskej spoločnosti.

4. SCE nesmie rozšíriť výhody svojej činnosti na nečlenov, ani im nesmie umožniť účasť na takejto činnosti, ak stanovy neurčujú inak.

5. SCE má právnu subjektivitu.

6. Účasť zamestnancov v SCE sa spravuje ustanoveniami smernice 2003/72/ES.

Článok 2

Založenie

1. SCE môže byť založená:

- piatimi alebo viacerými fyzickými osobami s bydliskom v aspoň dvoch členských štátoch,

- piatimi alebo viacerými fyzickými osobami a obchodnými spoločnosťami alebo družstvami v zmysle druhého odseku článku 48 Zmluvy a iných právnických osôb upravených verejným alebo súkromným právom, založených podľa práva členského štátu, s bydliskom alebo sídlom v aspoň dvoch rôznych členských štátoch alebo upravených právom aspoň dvoch členských štátov,

- obchodnými spoločnosťami alebo družstvami v zmysle druhého odseku článku 48 zmluvy a inými právnickými osobami, ktoré sa spravujú verejným alebo súkromným právom, založených podľa práva členského štátu, ktoré sa spravujú právom aspoň dvoch členských štátov,

- zlúčením alebo splynutím družstiev založených podľa práva členského štátu so sídlami a ústrediami v spoločenstve za predpokladu, že aspoň dve z nich sa spravujú právom rôznych členských štátov,

- zmenou právnej formy družstva založeného podľa práva členského štátu, ktoré má svoje sídlo a ústredie na území spoločenstva, ak malo aspoň dva roky organizačnú zložku alebo dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravovala právom iného členského štátu.

2. Členský štát môže stanoviť, že právny subjekt, ktorého ústredie nie je na území spoločenstva, sa môže podieľať na založení SCE za predpokladu, že takýto právny subjekt je založený podľa práva členského štátu, má svoje sídlo v tomto členskom štáte a je skutočne a dlhodobo spojený s hospodárstvom členského štátu.

Článok 3

Minimálne základné imanie

1. Základné imanie SCE sa vyjadruje v národnej mene. Aj SCE, ktorého sídlo je mimo Eurozóny, môže vyjadriť svoje základné imanie v euro.

2. Základné imanie musí byť najmenej 30000 EUR.

3. Právne predpisy členského štátu vyžadujúce vyššie základné imanie pre právnické osoby, ktoré vykonávajú určité druhy činností, sa vzťahujú aj na SCE so sídlom v tomto členskom štáte.

4. Stanovy určia sumu, pod ktorú nemôže základné imanie klesnúť v dôsledku vyplatenia vyrovnávacích podielov členom, ktorí prestali byť členmi SCE. Táto suma nesmie byť nižšia ako suma stanovená v odseku 2. Plynutie lehoty uvedenej v článku 16, počas ktorej je možné členom, ktorých členstvo v SCE zaniklo, vyplatiť vyrovnávací podiel sa preruší, ak by vyplatenie vyrovnávacieho podielu viedlo k tomu, že by upísané imanie kleslo pod stanovenú hodnotu.

5. Základné imanie sa môže zvyšovať tak, že sa členovia družstva zaviažu na ďalší vklad, alebo pristúpením nových členov, a môže sa znižovať úplným alebo čiastočným splatením vyrovnávacích podielov podľa odseku 4.

Zmeny výšky základného imania si nevyžadujú zmenu stanov, ani zverejnenie.

Článok 4

Základné imanie SCE

1. Základné imanie SCE je tvorené členskými podielmi, ktoré sú vyjadrené v národnej mene. Aj SCE, ktorej sídlo je mimo Eurozóny, môže vyjadriť členské podiely v euro. SCE môže vydať viac ako jeden druh členských podielov.

Stanovy môžu určiť, že rôzne druhy členských podielov zakladajú rôzne práva na rozdelenie zisku. Členské podiely zakladajúce rovnaké práva tvoria jeden druh.

2. Základné imanie sa môže tvoriť len z majetku, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Členské podiely nesmú spočívať v záväzku vykonať práce alebo poskytnúť služby.

3. Členské podiely znejú na meno. Menovitá hodnota členských podielov jedného druhu je totožná. Určujú ju stanovy. Členské podiely sa nesmú vydať za cenu nižšiu než je ich menovitá hodnota.

4. Členské podiely vydané za peňažné vklady sa splatia v deň upísania najmenej do výšky 25 % ich menovitej hodnoty. Zostatok sa zaplatí do piatich rokov, pokiaľ stanovy neurčia kratšie obdobie.

5. Členské podiely vydané za iné ako peňažné vklady sa plne splatia v čase upísania.

6. Právo týkajúce sa vymenovania znalcov a oceňovania nepeňažných vkladov, ktoré sa v členskom štáte sídla SCE uplatňuje na akciové spoločnosti, sa primerane uplatní aj na SCE.

7. Stanovy určia minimálny počet členských podielov, ktoré sa vyžadujú na vznik členstva. Ak stanovy určia, že väčšinu na členskej schôdzi tvoria členovia, ktorí sú fyzickými osobami, a ak určia že podmienkou na to aby sa členovia mohli podieľať na činnosti SCE je upísanie členského podielu, nadobudnutie členstva nesmie byť podmienené upísaním viac než jedného členského podielu.

8. Ak výročná členská schôdza posudzuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, táto výročná členská schôdza uznesením zaznamená výšku základného imania na konci účtovného obdobia a odchýlky odkazom na predchádzajúce účtovné obdobie.

Na návrh správneho alebo riadiaceho orgánu sa môže základné imanie zvýšiť kapitalizáciou celých rezervných fondov alebo ich časti, ktoré sú k dispozícii na rozdelenie, a to rozhodnutím členskej schôdze v súlade s požiadavkami na uznášaniaschopnosť a väčšinu, ktoré sú potrebné na zmenu stanov. Nové členské podiely sa priznávajú členom v pomere k ich členským podielom na základnom imaní pred zmenou.

9. Menovitá hodnota členských podielov sa môže zvýšiť zlúčením vydaných členských podielov. Ak si toto zvýšenie vyžaduje dodatočné platby od členov podľa ustanovení stanov, rozhodnutie sa prijme na členskej schôdzi v súlade s požiadavkami na uznášaniaschopnosť a väčšinu, ktoré sú potrebné na zmenu stanov.

10. Menovitá hodnota členských podielov sa môže znížiť rozdelením vydaných členských podielov.

11. V súlade so stanovami a so súhlasom členskej schôdze alebo riadiaceho alebo správneho orgánu sa členské podiely môžu previesť na člena alebo predať členovi alebo komukoľvek, kto nadobúda členstvo.

12. SCE nesmie nadobúdať svoje členské podiely, nakupovať ich alebo prijímať ich ako zábezpeku, priamo, ani cez osobu konajúcu vo vlastnom mene, ale na účet SCE.

Členské podiely SCE sa však môžu prijať ako zábezpeka pri bežných obchodoch SCE, ktoré sú úverovými inštitúciami.

Článok 5

Stanovy

1. Na účely tohto nariadenia sa pojmom "stanovy SCE" rozumie zakladajúci dokument a v prípadoch, keď sú osobitným dokumentom, stanovy SCE.

2. Zakladajúci členovia vypracujú stanovy SCE podľa ustanovení upravujúcich založenie družstva podľa práva členského štátu sídla SCE. Stanovy majú písomnú formu a podpisujú ich zakladajúci členovia.

3. Právne predpisy týkajúce sa preventívnej kontroly uplatňujúce sa v členskom štáte sídla SCE na akciové spoločnosti počas zakladania, sa uplatňujú analogicky aj na kontrolu zakladania SCE.

4. Stanovy SCE obsahujú najmä:

- obchodné meno SCE, za ktorým alebo pred ktorým je skratka "SCE" a, ak je to vhodné, s dodatkom "s ručením obmedzeným",

- predmet podnikania alebo činnosti,

- mená fyzických osôb a názvy právnických osôb, ktoré sú zakladajúcimi členmi SCE, s uvedením ich predmetu podnikania alebo činnosti a v druhom prípade aj s uvedením sídiel,

- adresu sídla SCE,

- podmienky a postup pri prijatí, vylúčení a vystúpení členov,

- práva a povinnosti členov, rôzne kategórie členov, ak existujú, ako aj práva a povinnosti členov v každej kategórii,

- menovitú hodnotu upísaných členských vkladov, výšku základného imania s poznámkou, že výška základného imania je pohyblivá,

- osobitné pravidlá týkajúce sa sumy, ktorá sa má prideliť zo zisku, ak je to vhodné, na zákonné rezervné fondy,

- právomoci a povinnosti členov každého orgánu,

- ustanovenia, ktoré upravujú vymenovanie a odvolávanie členov orgánov,

- požiadavky na požadovanú väčšinu a uznášaniaschopnosť,

- dobu trvania SCE, ak bolo založené na dobu určitú.

Článok 6

Sídlo

Sídlo SCE musí byť na území spoločenstva v tom istom členskom štáte, kde má družstvo ústredie. Členský štát môže navyše uložiť SCE zapísanému na jeho území povinnosť umiestniť ústredie a sídlo na rovnakom mieste.

Článok 7

Premiestnenie sídla

1. Sídlo SCE môže byť premiestnené do iného členského štátu v súlade s odsekmi 2 až 16. Takéto premiestnenie nevedie k zrušeniu SCE, ani k vzniku novej právnickej osoby.

2. Riadiaci alebo správny orgán zostaví návrh na premiestnenie sídla a zverejní ho v súlade s článkom 12 bez toho, aby boli dotknuté ďalšie formy uverejnenia, ktoré stanovuje členský štát sídla. V návrhu sa uvedie súčasné obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo SCE a:

a) navrhované sídlo SCE,

b) navrhované stanovy SCE vrátane, ak je to vhodné, nového obchodného mena,

c) navrhovaný časový harmonogram premiestnenia sídla,

d) akékoľvek dôsledky, ktoré môže mať premiestnenie sídla na účasť zamestnancov,

e) akékoľvek práva určené na ochranu členov, veriteľov a držiteľov ostatných práv.

3. Riadiaci alebo správny orgán zostaví správu, v ktorej vysvetlí a zdôvodní právne a ekonomické aspekty, ako aj účinky premiestnenia sídla na zamestnanosť a vysvetlí dôsledky premiestnenia sídla pre členov, veriteľov, zamestnancov a držiteľov ostatných práv.

4. Členovia, veritelia a držitelia ostatných práv v SCE a každý iný orgán, ktorý podľa vnútroštátneho práva môže vykonávať toto právo, sú oprávnení najmenej jeden mesiac pred konaním členskej schôdze zvolanej na účely rozhodnutia o premiestnení sídla preskúmať v sídle SCE návrh na premiestnenie sídla a správu zostavenú podľa odseku 3 a na požiadanie bezplatne obdržať kópie týchto dokumentov.

5. Každý člen, ktorý namietal premiestnenie sídla na členskej schôdzi alebo na zasadnutí sektoru alebo sekcie, môže oznámiť vzdanie sa členstva v lehote dvoch mesiacov od rozhodnutia členskej schôdze. Členstvo sa končí na konci účtovného obdobia, v ktorom člen oznámil vzdanie sa členstva; vo vzťahu k tomuto členovi premiestnenie sídla nenadobúda účinnosť. Vzdanie sa členstva oprávňuje člena na vyplatenie vyrovnacieho podielu za podmienok stanovených v článku 4 ods. 4 a článku 16.

6. Počas dvoch mesiacov od zverejnenia návrhu na premiestnenie sídla sa nemôže prijať žiadne rozhodnutie o premiestnení sídla. Toto rozhodnutie sa prijme tak, ako je stanovené v článku 62 ods. 4

7. Pred vydaním osvedčenia podľa odseku 8 príslušným orgánom, musí SCE splniť požiadavku, aby v prípade záväzkov vzniknutých pred zverejnením návrhu na preloženie boli záujmy veriteľov a vlastníkov iných práv vo vzťahu k SCE (vrátane pohľadávok verejnoprávnych inštitúcií) primerane chránené v súlade s požiadavkami upravenými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom má SCE sídlo pred preložením.

Členský štát môže rozšíriť uplatnenie prvého pododseku na záväzky, ktoré vzniknú, alebo môžu vzniknúť, pred premiestnením sídla.

Prvým a druhým pododsekom nie je vo vzťahu k SCE dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú poskytovania alebo zabezpečenia platieb verejnoprávnym inštitúciám.

8. Súd, notár alebo iný príslušný orgán členského štátu sídla SCE vydá osvedčenie o vykonaní potrebných právnych úkonov a splnení formalít pred premiestnením.

9. Nový zápis do registra nemožno vykonať, kým sa nepredloží osvedčenie uvedené v odseku 8 a pokiaľ sa nepreukáže, že boli splnené formality, ktoré sa vyžadujú na zápis do registra v štáte nového sídla.

10. Premiestnenie sídla SCE a následné zmeny jeho stanov nadobúdajú účinnosť dňom zápisu SCE v súlade s článkom 11 ods 1 do registra príslušného pre jeho nové sídlo.

11. Po zápise SCE do registra, register príslušný pre jeho nové sídlo oznámi túto skutočnosť registru predchádzajúceho sídla. Výmaz predchádzajúceho zápisu sa vykoná najskôr v deň doručenia takéhoto oznámenia.

12. Nový zápis do registra a výmaz starého zápisu sa zverejní v príslušných členských štátoch v súlade s článkom 12.

13. Od zverejnenia nového zápisu SCE do registra je pre tretie osoby účinné nové sídlo. Ak však výmaz zápisu SCE z registra príslušného pre jeho predchádzajúce sídlo nebol zverejnený, tretie osoby sa môžu naďalej odvolávať na predchádzajúce sídlo, pokiaľ SCE nepreukáže, že tieto tretie osoby vedeli o novom sídle.

14. Právne predpisy členského štátu môžu vo vzťahu k SCE zapísanému do registra v tomto členskom štáte stanoviť, že premiestnenie sídla, ktoré by mohlo viesť k zmene rozhodného práva, nenadobudne účinnosť, ak ktorýkoľvek z príslušných orgánov takéhoto členského štátu vyjadrí nesúhlas v lehote dvoch mesiacov podľa odseku 6. Takýto nesúhlas môže byť založený len na dôvodoch verejného záujmu.

Ak je SCE podľa smerníc spoločenstva po d dohľadom vnútroštátneho orgánu finančného dohľadu, právo vyjadriť námietku voči premiestneniu sídla sa vzťahuje aj na tento orgán.

Takáto námietka je preskúmateľná súdom.

15. SCE nesmie premiestniť svoje sídlo, ak sa proti nemu začalo konanie vo veci zrušenia, vrátane dobrovoľného zrušenia, likvidácie, platobnej neschopnosti alebo zastavenia platieb alebo iné obdobné konanie.

16. SCE, ktoré premiestnilo svoje sídlo do iného členského štátu sa považuje vo vzťahu k akémukoľvek návrhu založenému na pohľadávkach vzniknutých pred premiestnením v zmysle odseku 10 za SCE so sídlom v členskom štáte zápisu do registra pred premiestnením, aj keď bol tento návrh na začatie konania podaný po premiestnení.

Článok 8

Rozhodné právo

1. SCE sa spravuje:

a) týmto nariadením,

b) ak to toto nariadenie výslovne pripúšťa, ustanoveniami svojich stanov,

c) vo veciach neupravených v tomto nariadení alebo vo veciach upravených týmto nariadením iba čiastočne vo zvyšnej časti, ktorá nie je upravená:

i) právnymi predpismi, ktoré prijali členské štáty pri vykonávaní opatrení spoločenstva týkajúcich sa výslovne SCE,

ii) právnymi predpismi členských štátov uplatniteľných na družstvo založené podľa práva členského štátu sídla SCE,

iii) ustanoveniami svojich stanov za rovnakých podmienok ako v prípade družstva založeného podľa práva členského štátu sídla SCE.

2. Ak vnútroštátne právne predpisy stanovujú osobitné pravidlá, a/alebo obmedzenia súvisiace s predmetom podnikania alebo činnosti, ktoré vykonáva SCE, alebo formami kontroly vykonávaných orgánom dohľadu, tak tieto pravidlá sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na SCE.

Článok 9

Zásada nediskriminácie

Podľa tohto nariadenia sa s SCE zaobchádza v každom členskom tak, akoby to bolo družstvo podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má svoje sídlo.

Článok 10

Údaje, ktoré sa uvádzajú v dokumentoch

1. Právne predpisy uplatňované v členskom štáte sídla SCE na akciové spoločnosti upravujúce obsahové náležitosti listov a dokumentov zaslaných tretím stranám sa analogicky uplatňujú aj na toto SCE. Za alebo pred obchodným menom SCE nasleduje skratka "SCE" a, tam kde je to odôvodnené, dodatok "s ručením obmedzeným".

2. Len SCE môže na určenie jeho právnej formy používať skratku "SCE" pred alebo za svojim obchodným menom.

3. Od obchodných spoločností a ostatných právnických osôb, v ktorých obchodnom mene sa vyskytuje skratka "SCE", zapísaných do registra v členskom štáte pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa zmena ich obchodného mena nevyžaduje.

Článok 11

Požiadavky na zápis do registra a zverejňovanie

1. Každé SCE sa zapisuje do registra členského štátu, v ktorom má sídlo, určeného právom tohto členského štátu, v súlade s právom uplatňovaným na akciové spoločnosti.

2. SCE nesmie byť zapísané, pokiaľ nie je uzavretá dohoda o spôsoboch účasti zamestnancov podľa článku 4 smernice 2003/72/ES, alebo pokiaľ nebolo prijaté rozhodnutie podľa článku 3 ods. 6 smernice alebo pokiaľ lehota na vyjednávanie podľa článku 5 smernice neuplynula bez uzavretia dohody.

3. Aby mohlo byť SCE založené zlúčením alebo splynutím zapísané v členskom štáte, ktorý využil možnosť voľby podľa článku 7 ods. 3 smernice 2003/72/ES, je potrebné buď uzavrieť dohodu o spôsobe účasti zamestnancov na riadení, vrátane spolurozhodovania podľa článku 4 uvedenej smernice, alebo na žiadne z družstiev podieľajúcich sa na založení pred zápisom SCE nevzťahovali predpisy o spolurozhodovaní.

4. Stanovy SCE nesmú byť nikdy v rozpore s dojednanou dohodou o účasti zamestnancov. Ak je nová dohoda prijatá podľa smernice 2003/72/ES v rozpore s platnými stanovami, tieto stanovy sa v nevyhnutnom rozsahu zmenia a doplnia.

V takom prípade môže členský štát stanoviť, že riadiaci orgán alebo správny orgán SCE je oprávnený zmeniť stanovy bez toho, aby bolo potrebné rozhodnutie členskej schôdze.

5. Právne predpisy uplatňované v členskom štáte sídla SCE na akciové spoločnosti týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie dokumentov a údajov sa primerane uplatnia aj na toto SCE.

Článok 12

Zverejňovanie dokumentov v členských štátoch

1. Dokumenty a údaje týkajúce sa SCE, ktoré sa musia zverejňovať podľa tohto nariadenia, sa zverejnia spôsobom stanoveným v právnych predpisoch členského štátu uplatňovaných na akciové spoločnosti, v ktorom má SCE svoje sídlo.

2. Vnútroštátne predpisy prijaté podľa smernice 89/666/EHS platia pre organizačné zložky SCE otvorené v inom členskom štáte než je ten, v ktorom má svoje sídlo. Členské štáty ale môžu stanoviť výnimky z vnútroštátnych predpisov implementujúcich túto smernicu tak, aby sa zohľadnili osobitné črty družstiev.

Článok 13

Oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie

1. Oznámenie o zápise SCE a o výmaze takéhoto zápisu sa uverejní na informačné účely v Úradnom vestníku Európskej únie po zverejnení v súlade s článkom 12. Oznámenie musí obsahovať obchodné meno, identifikačné číslo, dátum a miesto zápisu SCE do registra, dátum a miesto zverejnenia a označenie vestníka, sídlo SCE a predmet jeho podnikania alebo činnosti.

2. Ak je sídlo SCE premiestnené v súlade s článkom 7, uverejní sa oznámenie poskytujúce informáciu podľa odseku 1 spolu s informáciou o novom zápise.

3. Údaje podľa odseku 1 sa poskytnú Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev v lehote jedného mesiaca od ich zverejnenia podľa článku 12 ods. 1

Článok 14

Nadobudnutie členstva

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 33 ods. 1 písm. b), vznik členstva v SCE podlieha súhlasu riadiaceho alebo správneho orgánu. Proti zamietnutiu členstva sa možno odvolať na členskú schôdzu, ktorá sa koná po podaní žiadosti o členstvo.

Ak to umožňujú právne predpisy členského štátu sídla SCE, stanovy môžu určiť, že osoby od ktorých sa neočakáva, že budú spotrebúvať alebo vyrábať tovary a využívať alebo poskytovať služby SCE, sa môžu prijať ako investujúci členovia (ktorí sa nepodieľajú na činnosti SCE). Nadobudnutie takéhoto členstva podlieha súhlasu členskej schôdze alebo iného orgánu, ktorý členská schôdza alebo stanovy splnomocnili na udelenie takéhoto súhlasu.

Členovia, ktorí sú právnickými osobami, sa považujú za členov, ktorí sa podieľajú na činnosti SCE, na základe skutočnosti, že zastupujú svojich vlastných členov za predpokladu, že ich členovia, ktorí sú fyzickými osobami, sa podieľajú na činnosti SCE.

Pokiaľ stanovy neurčia inak, členmi SCE sa môžu stať fyzické alebo právnické osoby.

2. Stanovy môžu ďalej podmieniť vznik členstva najmä:

- upísaním minimálneho vstupného vkladu,

- podmienkami súvisiacimi s predmetom podnikania alebo činnosti SCE.

3. Ak to stanovy umožňujú, od členov sa môže požadovať poskytnutie dodatočného vkladu.

4. V sídle SCE sa uchováva abecedný zoznam všetkých členov spolu s ich adresami a identifikačnými číslami a, ak je to vhodné, aj druhom členských podielov, ktoré vlastnia. Každá osoba, ktorá preukáže priamy oprávnený záujem, môže na požiadanie nahliadnuť do zoznamu a môže dostať kópiu celého zoznamu alebo jeho časti za cenu nie vyššiu ako sú náklady na jej vyhotovenie.

5. Každý úkon, ktorý ovplyvňuje spôsob prerozdelenia základného imania alebo spôsob jeho zvýšenia alebo zníženia sa zapíše do zoznamu členov uvedenom v odseku 4 najneskôr do jedného mesiaca od takejto zmeny.

6. Úkony uvedené v odseku 5 nenadobudnú účinnosť vo vzťahu k SCE alebo tretím stranám, ktoré majú priamy oprávnený záujem, pokiaľ nie sú zapísané do zoznamu uvedenému v odseku 4.

7. Členovia na požiadanie dostanú písomné osvedčenie o zapísaní zmeny.

Článok 15

Zánik členstva

1. Členstvo zaniká:

- vystúpením,

- vylúčením, ak člen vážne poruší svoje povinnosti alebo koná v rozpore so záujmami SCE,

- ak to umožňujú stanovy, prevodom všetkých členských podielov na iného člena alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nadobudla členstvo,

- zrušením v prípade člena, ktorý nie je fyzickou osobou,

- konkurzom,

- smrťou,

- iným spôsobom uvedeným v stanovách alebo v právnych predpisoch, ktoré sa uplatňujú na družstvá podľa práva členského štátu sídla SCE.

2. Menšinový člen, ktorý namietal zmenu stanov na členskej schôdzi, ktorým sa:

i) zaviedli nové povinnosti s ohľadom na platby alebo iné služby, alebo

ii) pre členov podstatne rozšírili existujúce povinnosti, alebo

iii) výpovedná lehota plynúca od oznámenia o vystúpení z SCE predĺžila na viac ako päť rokov,

môže oznámiť vzdanie sa členstva v lehote dvoch mesiacov od rozhodnutia členskej schôdze.

V prípadoch uvedených v bodoch i) a ii) prvého pododseku členstvo zaniká na konci prebiehajúceho účtovného obdobia a v prípade uvedenom v bode iii) tohto pododseku zaniká uplynutím lehoty na oznámenie, ktorá platila pred zmenou stanov. Zmena stanov je voči tomuto členovi neúčinná. Vystúpenie oprávňuje člena na vyplatenie vyrovnacieho podielu za podmienok stanovených v článku 3 ods. 4 a článku 16.

3. Rozhodnutie o vylúčení člena prijme správny alebo riadiaci orgán po vypočutí tohto člena. Člen sa môže odvolať voči takémuto rozhodnutiu na členskú schôdzu.

Článok 16

Finančné nároky členov v prípade vystúpenia alebo vylúčenia

1. Okrem prípadov prevodu členských podielov a s výhradou článku 3 zánik členstva oprávňuje člena na vyplatenie jeho podielu na základnom imaní pomerne zníženého o straty započítané voči základnému imaniu SCE.

2. Sumy odpočítané podľa odseku 1 sa vypočítajú na základe súvahy za účtovné obdobie, v ktorom vznikol nárok na vyplatenie.

3. Stanovy určia postup a podmienky na výkon práva na vystúpenie a stanovia lehotu na vyplatenie vyrovnacieho podielu, ktorá nesmie presiahnuť tri roky. SCE však nie je povinné vyplatiť vyrovnací podiel skôr ako po šiestich mesiacoch od schválenia súvahy vyhotovenej po zániku členstva.

4. Odseky 1, 2 a 3 platia aj pri vyplatení vyrovnacieho podielu len za časť členského podielu.

KAPITOLA II

ZALOŽENIE

Oddiel 1

Všeobecne

Článok 17

Rozhodné právo pre založenie

1. Ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, spravuje sa založenie SCE právom uplatňovaným na družstvá v členskom štáte budúceho sídla SCE, ak toto nariadenie neustanovuje inak.

2. Zápis SCE do registra sa zverejní podľa článku 12.

Článok 18

Nadobudnutie právnej spôsobilosti

1. SCE nadobúda právnu subjektivitu dňom svojho zápisu v členskom štáte sídla do registra určeného týmto štátom v súlade s článkom 11 ods. 1

2. Ak boli v mene SCE vykonané právne úkony pred jeho zápisom do registra v súlade s článkom 12 a SCE po zápise neprevezme záväzky z takýchto právnych úkonov, fyzické osoby, obchodné spoločnosti alebo iné právnické osoby, ktoré vykonali takéto úkony, za ne zodpovedajú bez obmedzenia spoločne a nerozdielne, ak sa nedohodnú inak.

Oddiel 2

Založenie zlúčením alebo splynutím

Článok 19

Postupy pri založení zlúčením alebo splynutím

SCE môže byť založené zlúčením alebo splynutím, ktoré sa vykoná v súlade s:

- postupom pre zlúčenie,

- postupom pre splynutie.

Pri zlúčení má nadobúdajúce družstvo právnu formu SCE odo dňa účinnosti zlúčenia. Pri splynutí má novovzniknuté družstvo právnu formu SCE.

Článok 20

Použiteľné právo pre zlúčenie alebo splynutie

Pokiaľ ide o záležitosti neupravené v tomto oddieli alebo upravené iba čiastočne, z hľadiska tých záležitostí, ktoré nie sú upravené v tomto oddieli, každé družstvo, ktoré sa podieľa na založení SCE zlúčením alebo splynutím, sa spravuje ustanoveniami práva toho členského štátu, ktorému podlieha, vzťahujúcimi sa na družstvá; inak ustanoveniami platnými pre vnútroštátne splynutie alebo zlúčenie akciových spoločností podľa práva daného členského štátu.

Článok 21

Dôvody pre námietky voči zlúčeniu alebo splynutiu

Právne predpisy členského štátu môžu stanoviť, že družstvo, ktoré sa spravuje právom daného členského štátu, sa nemôže podieľať na založení SCE zlúčením alebo splynutím, ak ktorýkoľvek z príslušných orgánov členského štátu má námietky voči zlúčeniu alebo splynutiu pred vydaním osvedčenia podľa článku 29 ods. 2

Takáto námietka môže byť založená len na dôvodoch verejného záujmu. Musí byť preskúmateľná súdom.

Článok 22

Podmienky zlúčenia alebo splynutia

1. Riadiaci alebo správny orgán zlučujúcich sa alebo splývajúcich družstiev pripraví návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia. Návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia obsahuje tieto náležitosti:

a) obchodné meno a sídlo každého zlučovaného alebo splývajúceho družstva a navrhované obchodné meno a navrhované sídlo SCE;

b) výmenný pomer členských podielov a výška prípadného vyrovnania v peniazoch. Ak nie sú vydané žiadne členské podiely, presné rozdelenie obchodného majetku a jeho primerané vyjadrenie v členských podieloch;

c) podmienky rozdelenia členských podielov v SCE;

d) dátum, od ktorého majiteľovi členského podielu v SCE vzniká právo podieľať sa na zisku a všetky osobitné podmienky ovplyvňujúce tento nárok;

e) dátum, od ktorého sa úkony zlučovaných alebo splývajúcich družstiev považujú na účely účtovníctva za úkony SCE;

f) osobitné podmienky alebo výhody prináležiace k dlhopisom alebo iným cenným papierom než sú členské podiely, ktoré podľa článku 66 nepriznávajú postavenie člena,

g) práva, ktoré SCE priznáva majiteľom členských podielov, s ktorými sú spojené osobitné práva a držiteľom iných cenných papierov než sú členské podiely, alebo opatrenia navrhované vo vzťahu k nim;

h) formy ochrany práv veriteľov zlučovaných alebo splývajúcich družstiev,

i) všetky osobitné výhody poskytované znalcom, ktorí skúmajú návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia alebo členom správneho, riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu zlučovaných alebo splývajúcich družstiev;

j) stanovy SCE;

k) informácie o postupoch na určenie spôsobov účasti zamestnancov na riadení podľa smernice 2003/72/ES.

2. Zlučované alebo splývajúce družstvá môžu do návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia uviesť aj ďalšie údaje.

3. Právne predpisy uplatňované na akciové spoločnosti, ktoré sa týkajú návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia, sa použijú primerane aj na cezhraničné zlúčenie alebo splynutie družstiev, ktorým sa zakladá SCE.

Článok 23

Vysvetlenie a odôvodnenie podmienok zlúčenia alebo splynutia

Správny alebo riadiaci orgán každého zlučovaného alebo splývajúceho družstva pripraví podrobnú písomnú správu, v ktorej vysvetlí a odôvodní návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia z právneho a ekonomického hľadiska, najmä výmenný pomer členských podielov. V správe sa uvedú aj všetky osobitné ťažkosti spojené s oceňovaním.

Článok 24

Zverejnenie

1. Právne predpisy upravujúce podmienky zverejnenia návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia akciovej spoločnosti sa primerane použijú na každé zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev, a to za splnenia ďalších požiadaviek, ktoré ukladá členský štát, ktorého právom sa dotknuté družstvo spravuje.

2. Pre každé zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev sa vo vestníku členského štátu zverejnia nasledovné údaje:

a) právna forma, obchodné meno a sídlo každého zlučovaného alebo splývajúceho družstva,

b) adresu miesta alebo registra, v ktorom sú uložené stanovy, všetky ostatné dokumenty a údaje vo vzťahu ku každému zlučovanému alebo splývajúcemu družstvu a číslo zápisu v tomto registri,

c) odkaz na úpravu spôsobu výkonu práv veriteľov dotknutého družstva podľa článku 28 a adresu, na ktorej možno bezplatne získať všetky informácie o takejto úprave;

d) odkaz na úpravu spôsobu výkonu práv členov dotknutého družstva podľa článku 28 a adresu na ktorej možno bezplatne získať všetky informácie o takejto úprave;

e) navrhované obchodné meno a sídlo SCE,

f) podmienky určenia dátumu, kedy zlúčenie nadobudne účinnosť podľa článku 31.

Článok 25

Právo na informácie

1. Každý člen má právo aspoň jeden mesiac pred dátumom konania členskej schôdze, ktorá rozhodne o zlúčení alebo splynutí, nahliadnuť v sídle družstva do týchto dokumentov:

a) návrh podmienok zlúčenia uvedených v článku 22,

b) účtovné závierky a výročné správy zlučovaných alebo splývajúcich družstiev za tri predchádzajúce účtovné obdobia,

c) priebežná účtovná závierka zostavená v súlade s ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú pre vnútroštátne zlúčenie alebo splynutie akciových spoločností, ak ju tieto ustanovenia vyžadujú,

d) znalecký posudok o hodnote členských podielov, ktoré sa majú vymeniť za majetok zlučovaným alebo splývajúcim družstvám alebo výmenný pomer členských podielov podľa článku 26,

e) správa správneho alebo riadiaceho orgánu družstva podľa článku 23.

2. Každý člen má na požiadanie právo na bezplatné obdržanie dokumentov uvedených v odseku 1 alebo výpisu z nich.

Článok 26

Posudok nezávislých znalcov

1. Jeden alebo viac nezávislých znalcov vymenovaných každým z družstiev podľa ustanovení článku 4 ods. 6 preskúma návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia a vypracuje pre členov písomný posudok.

2. Ak to umožňujú právne poriadky členských štátov, ktorým podliehajú družstvá, môže byť pre všetky zlučované alebo splývajúce družstvá vypracovaný spoločný znalecký posudok.

3. Pre zlúčenie alebo splynutie družstiev sa primerane použije právo upravujúce práva a povinnosti znalcov pri zlúčení alebo splynutí akciových spoločností.

Článok 27

Schválenie podmienok zlúčenia alebo splynutia

1. Návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia schvaľuje členská schôdza každého zlučovaného alebo splývajúceho družstva.

2. O účasti zamestnancov na riadení SE sa rozhoduje v súlade so smernicou 2003/72/ES. Členská schôdza každého zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev si môže vyhradiť právo podmieniť zápis SCE do registra svojím výslovným súhlasom s takouto dohodou.

Článok 28

Rozhodné právo pre založenie SCE zlúčením alebo splynutím

1. Právo členského štátu, ktorým sa spravuje každé zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev, sa použije tak, ako v prípade zlúčenia alebo splynutia akciových spoločností, berúc do úvahy cezhraničnú povahu zlúčenia alebo splynutia so zreteľom na ochranu záujmov:

- veriteľov zlučovaných alebo splývajúcich družstiev,

- držiteľov dlhopisov v zlučovaných alebo splývajúcich družstvách.

2. Členský štát môže v prípade zlučovaných alebo splývajúcich družstiev, ktoré sa spravujú jeho právom, schváliť ustanovenia na zabezpečenie vhodnej ochrany menšinových členov, ktorí nesúhlasia so zlúčením alebo splynutím.

Článok 29

Kontrola postupu zlúčenia alebo splynutia

1. Zákonnosť zlúčenia alebo splynutia družstva sa preskúmava vo vzťahu ku konaniu týkajúcemu sa každého zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev v súlade s právom upravujúcim zlúčenie alebo splynutie družstva členského štátu, ktorému podlieha zlučované alebo splývajúce družstvo; ak to právo neupravuje, v súlade s ustanoveniami použiteľnými pre vnútroštátne zlúčenie alebo splynutie akciových spoločností spravujúcich sa právom daného členského štátu.

2. V každom dotknutom členskom štáte súd, notár alebo iný príslušný orgán vydá osvedčenie potvrdzujúce vykonanie všetkých úkonov a splnenie formalít požadovaných pred uskutočnením zlúčenia alebo splynutia.

3. Ak právo členského štátu, ktorým sa spravuje zlučované alebo splývajúce družstvo upravuje konanie o podrobnom preskúmaní a zmene výmenného pomeru členských podielov alebo konanie o náhradách pre menšinových členov bez toho, aby takéto konanie bránilo zápisu zlúčenia alebo splynutia družstva do registra, takéto konanie sa uplatní iba v prípade, ak ostatné zlučované alebo splývajúce družstvá spravujúce sa právom členských štátov, ktoré neupravujú takéto konanie, výslovne súhlasia pri schvaľovaní návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia v súlade s článkom 27 ods. 1 s možnosťou, aby sa členovia tohto zlučovaného alebo splývajúceho družstva mohli takéto konanie uplatniť. V takých prípadoch súd, notár alebo iný príslušný orgán môže vydať osvedčenie podľa odseku 2, aj keď sa takéto konanie začalo. V osvedčení sa však uvedie, že konanie prebieha. Rozhodnutie v konaní je záväzné pre nadobúdajúce družstvo a pre všetkých jeho členov.

Článok 30

Kontrola zákonnosti zlúčenia alebo splynutia

1. Zákonnosť zlúčenia alebo splynutia, pokiaľ ide o časť dokončenia zlúčenia a splynutia a založenie SCE, preskúmava súd, notár alebo iný orgán v členskom štáte navrhovaného sídla SCE príslušný na podrobné preskúmanie tohto aspektu zákonnosti zlúčenia alebo splynutia družstiev, prípadne zlúčenia alebo splynutia akciových spoločností.

2. Na tento účel každé zlučované alebo splývajúce družstvo predloží príslušnému orgánu osvedčenie uvedené v článku 29 ods. 2 do šiestich mesiacov od jeho vydania spolu s kópiu návrhu podmienok zlúčenia alebo splynutia schválených týmto družstvom.

3. Orgán podľa odseku 1 najmä overí, či zlučované alebo splývajúce družstvá schválili návrh podmienok zlúčenia alebo splynutia v rovnakom znení a či je dohoda o účasti zamestnancov na riadení v súlade so smernicou 2003/72/ES.

4. Tento orgán sa tiež presvedčí o tom, že SCE bolo založené v súlade s požiadavkami práva členského štátu sídla.

Článok 31

Zápis zlúčenia

1. Zlúčenie alebo splynutie spoločností a súčasne vznik SCE nadobúda účinnosť dňom zápisu SCE do registra podľa článku 11 ods. 1

2. SCE nesmie byť zapísané do registra, pokiaľ nie sú splnené formality stanovené v článku 29 a 30.

Článok 32

Zverejnenie

Zlúčenie alebo splynutie sa zverejňuje pre každé zo zlučovaných alebo splývajúcich družstiev podľa práva dotknutého členského štátu v súlade s ustanoveniami upravujúcimi zlúčenie alebo splynutie akciových spoločností.

Článok 33

Účinky zlúčenia alebo splynutia

1. Zlúčenie vykonané podľa prvej zarážky článku 19 prvého odseku má zo zákona súčasne tieto účinky:

a) všetok obchodný majetok a záväzky každého zanikajúceho družstva sa prevedú na nadobúdajúcu právnickú osobu,

b) členovia nadobúdaného družstva sa stávajú členmi nadobúdajúcej právnickej osoby,

c) nadobúdané družstvo zaniká,

d) nadobúdajúca právnická osoba nadobúda formu SCE.

2. Splynutie vykonané podľa druhej zarážky článku 19 prvého odseku má zo zákona súčasne tieto účinky:

a) všetok obchodný majetok a záväzky splývajúcich družstiev sa prevádzajú na SCE,

b) členovia splývajúcich družstiev sa stávajú členmi SCE,

c) splývajúce družstvá zanikajú.

3. Ak v prípade zlúčenia alebo splynutia družstiev právo členského štátu vyžaduje splnenie osobitných formalít pred tým, ako sa prevod určitého majetku, práv a záväzkov zlučujúcimi alebo splývajúcimi družstvami stáva účinným voči tretím osobám, tieto formality sa uplatnia a vykonajú ich zlučované alebo splývajúce družstvá alebo SCE po zápise do registra.

4. Práva a povinnosti zúčastnených družstiev týkajúce sa jednotlivých i kolektívnych podmienok zamestnania vyplývajúcich z vnútroštátneho práva, zvyklostí a individuálnych pracovných zmlúv alebo pracovných vzťahov existujúcich ku dňu zápisu do registra, prechádzajú bez ďalšieho na SCE dňom jeho zápisu do registra.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na právo zástupcov zamestnancov zúčastňovať sa na členských, sektorových alebo sekčných schôdzach podľa článku 59 ods. 4

5. Ak sa vykonal zápis zlúčenia alebo splynutia SCE do registra, členom zanikajúceho alebo splývajúceho družstva sa bezodkladne oznámi, že boli zapísaní do registra členov, a výška ich členských podielov.

Článok 34

Zákonnosť zlúčenia alebo splynutia

1. Zlúčenie alebo splynutie podľa štvrtej zarážky článku 2 ods 1 nemožno po zápise SCE do registra vyhlásiť za neplatné a neúčinné.

2. Neexistencia preskúmania zákonnosti zlúčenia alebo splynutia podľa článkov 29 a 30 môže byť jedným z dôvodov pre zrušenie SCE v súlade s článkom 74.

Oddiel 3

Zmena právnej formy existujúceho družstva na SCE

Článok 35

Konanie pri založení SCE zmenou právnej formy

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, zmena právnej formy družstva na SCE nevedie k zrušeniu družstva ani k založeniu novej právnickej osoby.

2. V čase uskutočňovania zmeny právnej formy nemožno premiestniť sídlo z jedného členského štátu do iného podľa článku 7.

3. Správny alebo riadiaci orgán družstva pripraví návrh podmienok zmeny právnej formy a správu, v ktorej vysvetlí a odôvodní právne a ekonomické aspekty, ako aj účinky zmeny právnej formy na zamestnanosť a účinky prijatia novej právnej formy SCE pre členov a zamestnancov.

4. Návrh podmienok zmeny právnej formy sa zverejní spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu aspoň jeden mesiac pred členskou schôdzou, ktorá má o tom rozhodovať.

5. Pred konaním členskej schôdze podľa odseku 6 jeden alebo viacerí nezávislí znalci menovaní alebo schválení v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami súdom alebo správnym orgánom v členskom štáte, ktorého právom sa spravuje družstvo meniace právnu formu na SCE, primerane osvedčia dodržanie ustanovení článku 22 ods. 1 písm.b).

6. Členská schôdza družstva schváli návrh podmienok zmeny právnej formy spolu so stanovami SCE.

7. Členské štáty môžu podmieniť zmenu právnej formy súhlasom kvalifikovanej väčšiny alebo jednomyseľnosťou v kontrolnom orgáne družstva meniaceho právnu formu, v ktorom sa zamestnanci podieľajú na riadení.

8. Práva a povinnosti družstva, ktoré mení právnu formu, týkajúce sa jednotlivých i kolektívnych podmienok zamestnania vyplývajúcich z vnútroštátneho práva, zvyklostí a individuálnych pracovných zmlúv alebo pracovných vzťahov existujúcich ku dňu zápisu do registra, prechádzajú bez ďalšieho na SCE dňom jeho zápisu do registra.

KAPITOLA III

ŠTRUKTÚRA SCE

Článok 36

Štruktúra orgánov

Za podmienok stanovených týmto nariadením má SCE tieto orgány:

a) členskú schôdzu a

b) buď dozorný orgán a riadiaci orgán (dualistický model) alebo správny orgán (monistický model) v závislosti od formy prijatej v stanovách.

Oddiel 1

Dualistický model

Článok 37

Funkcie riadiaceho orgánu; vymenovanie členov

1. Riadiaci orgán zodpovedá za riadenie SCE a zastupuje ho v konaní s tretími stranami a v konaniach pred súdmi. Členský štát môže stanoviť, že výkonný riaditeľ zodpovedá za bežné riadenie za rovnakých podmienok ako v prípade družstiev so sídlom na území daného členského štátu.

2. Člena alebo členov riadiaceho orgánu vymenúva a odvoláva dozorný orgán.

Členský štát však môže požadovať alebo povoliť, aby stanovy upravovali, že člena alebo členov riadiaceho orgánu volí alebo odvoláva členská schôdza za rovnakých podmienok ako v prípade družstiev, ktoré majú sídlo na jeho území.

3. Člen riadiaceho orgánu nesmie byť zároveň členom dozorného orgánu toho istého SCE. Dozorný orgán však môže vymenovať jedného zo svojich členov, aby konal ako člen riadiaceho orgánu v čase neobsadeného miesta. Počas tohto obdobia má takáto osoba pozastavený výkon funkcie v dozornom orgáne. Členský štát môže obmedziť túto dobu.

4. Počet členov riadiaceho orgánu alebo pravidlá pre jeho určenie stanovia stanovy SCE. Členský štát však môže stanoviť minimálny a/alebo maximálny počet.

5. Členský štát môže prijať vhodné opatrenia vo vzťahu k SCE, ak dualistický model riadenia nie je upravený vo vzťahu k družstvám so sídlom na jeho území.

Článok 38

Predsedníctvo a zvolávanie zasadnutí riadiaceho orgánu

1. Riadiaci orgán si v súlade so stanovami zo svojich členov zvolí predsedu.

2. Predseda zvolá zasadnutie riadiaceho orgánu za podmienok stanovených v stanovách, buď z vlastného podnetu alebo na žiadosť ktoréhokoľvek člena. Každá takáto žiadosť obsahuje dôvody zvolania zasadnutia. Ak sa do 15 dní nevykoná žiadny úkon v súvislosti s touto žiadosťou, zasadnutie riadiaceho orgánu môže zvolať člen (členovia), ktorý podal (podali) žiadosť.

Článok 39

Funkcie dozorného orgánu; vymenovanie členov

1. Dozorný orgán dohliada nad plnením povinností riadiaceho orgánu. Nemá právomoc riadiť SCE. Dozorný orgán nesmie zastupovať SCE v konaní s tretími stranami. Zastupuje SCE v konaniach s riadiacim orgánom alebo s členmi, ktoré sa týkajú súdnych sporov alebo uzatvárania zmlúv.

2. Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva členská schôdza. Členovia prvého dozorného orgánu však môžu byť vymenovaní v stanovách. Tým nie sú dotknuté dohody týkajúce sa účasti zamestnancov na riadení podľa smernice 2003/72/ES.

3. Najviac jedna štvrtina z počtu členov dozorného orgánu môže byť tvorená členmi, ktorí sa nepodieľajú na činnosti družstva.

4. Počet členov dozorného orgánu alebo pravidlá, ktorými sa určí, upravia stanovy. Členský štát však môže stanoviť počet členov dozorného orgánu alebo zloženie dozorného orgánu pre SCE, ktoré majú sídla na jeho území alebo ich minimálny a/alebo maximálny počet.

Článok 40

Právo na informácie

1. Riadiaci orgán predkladá dozornému orgánu najmenej raz za tri mesiace správu o pokroku a predpokladanom vývoji podnikateľskej činnosti SCE, berúc do úvahy všetky informácie súvisiace s podnikmi kontrolovanými SCE, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ďalšie podnikanie alebo činnosť SCE.

2. Okrem pravidelných informácií uvedených v odseku 1 riadiaci orgán bezodkladne oznámi dozornému orgánu všetky informácie o udalostiach, ktoré by mohli mať značný vplyv na SCE.

3. Dozorný orgán môže vyžadovať, aby mu riadiaci orgán poskytol informácie akéhokoľvek druhu, ktoré potrebuje pre výkon dohľadu v súlade s článkom 39 ods. 1 Členský štát môže stanoviť, aby takéto oprávnenie mal každý člen dozorného orgánu.

4. Dozorný orgán môže vykonať alebo zariadiť šetrenie potrebné pre výkon svojich úloh.

5. Každý člen dozorného orgánu má právo oboznámiť sa so všetkými informáciami, ktoré boli predložené dozornému orgánu.

Článok 41

Predsedníctvo a zvolávanie zasadnutí dozorného orgánu

1. Dozorný orgán si zo svojich členov zvolí predsedu. Ak polovicu členov zvolia zamestnanci, len člen zvolený členskou schôdzou môže byť zvolený za predsedu.

2. Predseda zvolá zasadnutie dozorného orgánu za podmienok uvedených v stanovách, zo svojho podnetu alebo na požiadanie najmenej jednej tretiny členov dozorného orgánu alebo na žiadosť riadiaceho orgánu. Takáto žiadosť obsahuje dôvody zvolania zasadnutia. Ak sa do 15 dní neurobí žiadny úkon v súvislosti s touto žiadosťou, zasadnutie dozorného orgánu môžu zvolať tí, ktorí podali žiadosť.

Oddiel 2

Monistický model

Článok 42

Funkcie správneho orgánu; vymenovanie členov

1. Správny orgán riadi SCE a zastupuje ho v konaniach s tretími stranami a v konaniach pred súdmi alebo pred inými orgánmi. Členský štát môže určiť, aby bol výkonný riaditeľ zodpovedný za bežné riadenie za tých istých podmienok ako v prípade družstiev, ktoré majú svoje sídla na území tohto členského štátu.

2. Počet členov správneho orgánu alebo pravidlá pre jeho určenie určia stanovy SCE. Členský štát však môže stanoviť minimálny, a ak je to potrebné, aj maximálny počet členov. Členovia, ktorí sa nepodieľajú na činnosti družstva, môžu tvoriť najviac jednu štvrtinu z počtu členov správneho orgánu.

Správny orgán má najmenej troch členov, ak je účasť zamestnancov upravená podľa smernice 2003/72/ES.

3. Členov správneho orgánu a ak tak stanovy určujú, aj ich náhradníkov volí členská schôdza. Členovia prvého správneho orgánu môžu byť určení v stanovách. Týmto nie sú dotknuté dohody o účasti zamestnancov na riadení spoločnosti podľa smernice 2003/72/ES.

4. Členský štát môže prijať vhodné opatrenia vo vzťahu k SCE, ak monistický model vo vzťahu k družstvám so sídlom na jeho území nie je upravený.

Článok 43

Intervaly medzi zasadnutiami a právo na informácie

1. Správny orgán musí zasadať v intervaloch upravených stanovami, avšak aspoň raz za tri mesiace, aby prejednal pokrok a predpokladaný vývoj podnikateľskej činnosti SE, s prihliadnutím, ak je to vhodné, na všetky informácie súvisiace s podnikmi kontrolovanými SCE, ktoré môžu výrazne ovplyvniť ďalšie podnikanie alebo činnosť SCE.

2. Každý člen správneho orgánu má nárok na preskúmanie všetkých správ, dokumentov a informácií, ktoré boli predložené správnemu orgánu.

Článok 44

Predsedníctvo a zvolávanie zasadnutí správneho orgánu

1. Správny orgán si zo svojich členov zvolí predsedu. Ak polovicu členov zvolia zamestnanci, za predsedu môže byť zvolený len člen zvolený členskou schôdzou.

2. Predseda zvolá zasadnutie správneho orgánu za podmienok stanovených v stanovách, z vlastného podnetu alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny členov správneho orgánu. Takáto žiadosť musí obsahovať dôvody zvolania zasadnutia. Ak sa do 15 dní neurobí žiadny úkon v súvislosti s touto žiadosťou, zasadnutie správneho orgánu môžu zvolať tí, ktorí podali žiadosť.

Oddiel 3

Spoločné pravidlá pre monistický a dualistický model

Článok 45

Funkčné obdobie

1. Členovia orgánov SCE sú volení na dobu určenú v stanovách ktorá však nesmie presiahnuť šesť rokov.

2. Ak stanovy neurčujú iné obmedzenia, môžu byť členovia orgánov SCE volení aj opätovne na funkčné obdobie určené podľa odseku 1.

Článok 46

Podmienky členstva

1. Stanovy SCE môžu umožniť, aby členom niektorého z orgánov SCE bola obchodná spoločnosť alebo družstvo podľa článku 48 Zmluvy, ak vnútroštátne právo, ktoré sa uplatňuje na družstvá v členskom štáte sídla neustanovuje inak.

Táto obchodná spoločnosť alebo družstvo určí fyzickú osobu ako svojho zástupcu na výkon funkcie v orgáne SCE. Na zástupcu sa vzťahujú rovnaké podmienky a povinnosti, ako keby bol osobne členom orgánu.

2. Členom orgánu SCE alebo zástupcom člena orgánu podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá je:

- podľa práva členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo SCE, vylúčená z členstva v zodpovedajúcom orgáne družstva, ktoré sa spravuje právom tohto členského štátu, alebo

- na základe súdneho alebo správneho rozhodnutia vydaného v členskom štáte vylúčená z členstva v zodpovedajúcom orgáne družstva, ktoré sa spravuje právom tohto členského štátu.

3. Stanovy SCE môžu v súlade s právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje na družstvá, určiť osobitné podmienky spôsobilosti pre členov zastupujúcich správny orgán.

Článok 47

Právo zastupovať SCE a ručenie SCE

1. Ak je právo zastupovať SCE v konaniach s tretími osobami podľa článku 37 ods. 1 a článku 42 ods. 1 udelené dvom alebo viacerým členom, konajú títo členovia spoločne, ak právo členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo SCE, neumožňuje, aby si SCE určilo odlišnú úpravu v stanovách; v tom prípade je také ustanovenie stanov účinné voči tretím osobám, ak bolo zverejnené podľa článku 11 ods. 5 a článku 12.

2. Právny úkon orgánov SCE zaväzuje SCE voči tretím osobám aj v prípade, že bol týmto úkonom prekročený predmet podnikania alebo činnosti SCE, pokiaľ nebolo prekročené oprávnenie orgánu SCE, ktoré tomuto orgánu zveruje alebo umožňuje zveriť právo členského štátu sídla SCE.

Členský štát však môže ustanoviť, že SCE nebude viazaná takým právnym úkonom svojich orgánov, ktorým bol prekročený predmet podnikania alebo činnosti SCE, ak SCE preukáže, že tretie osoby o tejto skutočnosti vedeli alebo za daných okolností o nej museli vedieť; zverejnenie stanov SCE samo osobe nemožno považovať za dostatočný dôkaz o tejto skutočnosti.

3. Obmedzenia oprávnení orgánov SCE vyplývajúce zo stanov SCE alebo z rozhodnutia príslušných orgánov nie sú účinné voči tretím osobám ani v prípade, keď boli zverejnené.

4. Členský štát môže v právnom predpise ustanoviť, že oprávnenie zastupovať SCE môžu stanovy SCE udeliť jednej osobe alebo viacerým osobám konajúcim spoločne. Takéto právne predpisy členského štátu môžu tiež stanoviť, že v tomto prípade je príslušné ustanovenie stanov účinné voči tretím osobám, ak sa týka pôsobnosti konať v mene SCE vo všeobecnosti. Skutočnosť, či je toto ustanovenie stanov SCE účinné voči tretím osobám, sa spravuje ustanoveniami článku 12.

Článok 48

Úkony vyžadujúce schválenie

1. Stanovy SCE musia obsahovať vymedzenie druhov úkonov pri ktorých sa vyžaduje:

- v dualistickom modeli schválenie pre riadiaci orgán od dozorného orgánu alebo členskej schôdze,

- v monistickom modeli výslovné rozhodnutie správneho orgánu alebo schválenie členskou schôdzou.

2. Odsek 1 platí bez toho, aby bol dotknutý článok 47

3. Právo členského štátu však môže vymedziť tie druhy úkonov a ich schvaľujúci orgán, ktoré musia byť uvedené v stanovách SCE, ktoré má sídlo na jeho území, a/alebo ustanoviť, že v dualistickom modeli môže dozorný orgán sám určiť, ktoré druhy úkonov si vyžadujú jeho schválenie.

Článok 49

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Členovia orgánov SCE sú aj po skončení vykonávania funkcie povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré majú a ktoré sa týkajú SCE a ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy družstva alebo jeho členov, okrem prípadov, kedy takéto zverejnenie vyžaduje alebo umožňuje právo členského štátu, ktoré sa uplatňuje na družstvá alebo obchodné spoločnosti tohto členského štátu, alebo ak je to vo verejnom záujme.

Článok 50

Rozhodovanie orgánov

1. Ak nie je v tomto nariadení alebo v stanovách ustanovené inak, vnútorné pravidlá pre uznášaniaschopnosť a rozhodovanie v orgánoch SCE sú tieto:

a) uznášaniaschopnosť: musí byť prítomná alebo zastúpená najmenej polovica členov s hlasovacími právami,

b) rozhodovanie: väčšina prítomných alebo zastúpených členov s hlasovacími právami.

Chýbajúci členovia sa môžu zúčastniť rozhodovania tým, že splnomocnia iného člena orgánu alebo náhradníkov, ktorí boli vymenovaní zároveň s nimi, na ich zastupovanie.

2. Ak neexistuje príslušné ustanovenie v stanovách, predseda každého orgánu má rozhodujúci hlas v prípade rovnosti hlasov. Stanovy však nemôžu ustanoviť inak, ak sa polovica dozorného orgánu skladá zo zástupcov zamestnancov.

3. Ak je účasť zamestnancov stanovená v súlade so smernicou 2003/72/ES, členský štát môže stanoviť, že uznášaniaschopnosť a rozhodovanie dozorného orgánu, ako výnimka z ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2, podlieha pravidlám platným za tých istých podmienok pre družstvá upravené zákonom dotknutého členského štátu.

Článok 51

Občianskoprávna zodpovednosť

Členovia riadiaceho, dozorného a správneho orgánu zodpovedajú, v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na družstvá v členskom štáte sídla SCE, za stratu alebo škodu, ktorá vznikla SCE akýmkoľvek porušením zákonných povinností, povinností vyplývajúcich zo stanov alebo iných povinností z ich strany v rámci výkonu ich funkcií.

Oddiel 4

Členská schôdza

Článok 52

Pôsobnosť

Členská schôdza rozhoduje o veciach, v ktorých má výlučnú pôsobnosť vyplývajúcu:

a) z tohto nariadenia alebo

b) z právnych predpisov členského štátu sídla SCE, prijatých na vykonanie smernice 2003/72/ES.

Okrem toho členská schôdza rozhoduje o veciach, v ktorých je členskej schôdzi družstva pôsobnosť zverená právom členského štátu sídla SCE alebo stanovami SCE prijatými v súlade s týmto právom.

Článok 53

Vedenie členských schôdzí

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto oddielu, organizácia a vedenie členských schôdzí vrátane postupov pri hlasovaní sa spravuje právnymi predpismi platnými pre družstvá v členskom štáte sídla SCE.

Článok 54

Konanie členských schôdzí

1. Členská schôdza SCE sa koná najmenej raz za kalendárny rok, do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia, ak právo členského štátu, ktoré sa uplatňuje na družstvá v členskom štáte sídla SCE vykonávajúce ten istý druh činnosti ako SCE, nestanovuje povinnosť konať častejšie členské schôdze. Členský štát však môže stanoviť, že prvá členská schôdza sa môže konať kedykoľvek počas lehoty osemnástich mesiacov od založenia SCE.

2. Členskú schôdzu môže kedykoľvek zvolať riadiaci orgán alebo správny orgán, dozorný orgán alebo iný orgán SCE, ako aj iný príslušný orgán podľa práva členského štátu, ktoré sa uplatňuje na družstvá v členskom štáte sídla SCE. Riadiaci orgán je povinný zvolať členskú schôdzu na žiadosť dozorného orgánu.

3. Na programe členskej schôdze, ktorá sa koná po ukončení účtovného obdobia musí byť aspoň schvaľovanie riadnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku.

4. Členská schôdza môže v priebehu svojho zasadnutia rozhodnúť o zvolaní ďalšej členskej schôdze a určiť jej dátum a program.

Článok 55

Členská schôdza zvolaná menšinovými členmi

Členovia SCE, ktorých je spolu viac ako 5000 alebo ktorí majú aspoň 10 % celkového počtu hlasov, môžu požadovať zvolanie členskej schôdze SCE a navrhnúť jej program. Tieto hranice možno znížiť v stanovách.

Článok 56

Oznámenie o konaní členskej schôdze

1. Členská schôdza sa zvoláva písomným oznámením, ktoré sa zašle akýmikoľvek dostupnými prostriedkami každej osobe oprávnenej zúčastniť sa na členskej schôdzi v súlade s článkom 58 ods. 1 a 2 a ustanoveniami stanov. Oznámenie možno vykonať aj jeho uverejnením v oficiálnom vnútornom publikačnom prostriedku SCE.

2. Oznámenie o zvolaní členskej schôdze musí obsahovať aspoň tieto údaje:

- obchodné meno a sídlo SCE,

- miesto, dátum a čas konania členskej schôdze,

- druh členskej schôdze, ak je to vhodné,

- program členskej schôdze, s uvedením jednotlivých rokovacích bodov a návrhmi rozhodnutí.

3. Doba medzi dátumom odoslania oznámenia podľa odseku 1 a dátumom začatia členskej schôdze musí byť aspoň 30 dní. V naliehavých prípadoch sa však táto doba môže skrátiť na 15 dní. Ak sa na uznášaniaschopnosť členskej schôdze uplatní článok 61 ods. 4, dobu medzi prvou a druhou členskou schôdzou zvolanou s cieľom prerokovania rovnakého programu možno skrátiť podľa práva členského štátu sídla SCE.

Článok 57

Dodatky k programu

Členovia SCE, ktorých je spolu viac ako 5000 alebo ktorí majú aspoň 10 % celkového počtu hlasov, môžu žiadať, aby bol do programu členskej schôdze doplnený jeden alebo viac bodov. Tieto hranice možno znížiť v stanovách.

Článok 58

Účasť a zastupovanie

1. Každý člen má právo vyjadriť sa na členskej schôdzi a právo hlasovať o bodoch, ktoré sú zahrnuté v programe.

2. Bez hlasovacieho práva sa môžu členskej schôdze zúčastniť členovia orgánov SCE a držitelia iných cenných papierov ako členských podielov a dlhopisov podľa článku 64 a, ak to umožňujú stanovy, aj ktorákoľvek iná osoba, ktorá je na to oprávnená podľa práva členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo SCE.

3. Osoba oprávnená hlasovať má právo poveriť zástupcu, ktorý bude zastupovať na členskej schôdzi v súlade so stanovami.

Stanovy určia maximálny počet osôb, za ktoré môže zástupca konať.

4. Stanovy môžu umožniť hlasovanie poštou alebo elektronické hlasovanie; v takom prípade musia obsahovať úpravu podrobností o postupe pri hlasovaní týmito formami.

Článok 59

Hlasovacie práva

1. Každý člen SCE má jeden hlas bez ohľadu na počet členských podielov, ktorých je majiteľom.

2. Ak to pripúšťa právo členského štátu sídla SCE, môžu stanovy prideliť členovi družstva určitý počet hlasov, ktorý bude závisieť od miery jeho účasti na takej činnosti družstva, ktorá nesúvisí s majetkovou účasťou člena v SCE. Toto pridelenie nesmie presiahnuť päť hlasov na člena alebo 30 % celkového počtu hlasovacích práv v závislosti od toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.

Ak to pripúšťa právo členského štátu sídla SCE, môžu stanovy SCE, ktoré pôsobí vo finančnej alebo poisťovacej oblasti určiť, že počet hlasov pridelených jednotlivým členom SCE bude závisieť od miery účasti členov na činnosti SCE, vrátane majetkovej účasti v SCE. Toto pridelenie nesmie presiahnuť päť hlasov na člena alebo 20 % celkového počtu hlasovacích práv v závislosti od toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.

Ak to pripúšťa právo členského štátu sídla SCE, môžu stanovy SCE, ktorého väčšina členov má právnu formu družstva, určiť, že počet hlasov pridelených jednotlivým členom SCE bude závisieť od miery účasti členov na činnosti SCE, vrátane majetkovej účasti v SCE a/alebo od počtu členov každého člena SCE.

3. Ak ide o hlasovacie práva, ktoré môžu stanovy prideliť členom SCE, ktorí sa nepodieľajú na činnosti SCE (investorom), SCE sa spravuje právom členského štátu sídla SCE. Títo členovia SCE však nesmú spolu disponovať hlasovacími právami, ktoré by predstavovali viac ako 25 % celkových hlasovacích práv.

4. Ak to v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia pripúšťa právo členského štátu sídla SCE, môžu stanovy SCE upraviť účasť zástupcov zamestnancov SCE na členskej schôdzi alebo na sektorovej, prípadne sekčnej členskej schôdzi za predpokladu, že zástupcovia zamestnancov spolu nedisponujú viac ako 15 % celkového počtu hlasovacích práv. Toto ustanovenie stanov prestáva platiť, ak SCE premiestni svoje sídlo do členského štátu, ktorého právne predpisy nepripúšťajú takúto účasť.

Článok 60

Právo na informácie

1. Každý člen, ktorý o to požiada na členskej schôdzi, má právo požadovať od riadiaceho alebo správneho orgánu poskytnutie informácií o záležitostiach SCE, ktoré sa týkajú záležitostí, o ktorých môže členská schôdza rozhodnúť podľa článku 61 ods. 1 Ak je to možné, informácie sa poskytnú na tejto členskej schôdzi.

2. Riadiaci alebo správny orgán môže odmietnuť poskytnutie takýchto informácií, len ak:

- by ich poskytnutie mohlo spôsobiť SCE vážnu ujmu,

- by ich poskytnutie nebolo v súlade so zákonom stanovenou povinnosťou mlčanlivosti.

3. Člen, ktorého žiadosti o poskytnutie informácie sa nevyhovelo, môže požadovať, aby sa jeho otázka a dôvody nevyhovenia žiadosti zaznamenali v zápisnici z členskej schôdze.

4. Členovia SCE majú právo najmenej 10 dní pred dňom konania členskej schôdze, ktorá má prijať rozhodnutia týkajúce sa ukončenia účtovného obdobia, oboznámiť sa so súvahou, výkazom zisku a strát a s poznámkami, ako aj so správou o podnikateľskej činnosti SCE a stave jeho majetku, s výsledkami auditu vykonaného na to oprávnenou osobou a ak ide o materský podnik podľa smernice 83/349/EHS, aj s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Článok 61

Rozhodnutia

1. Členská schôdza môže prijať rozhodnutia o bodoch, ktoré sú na programe rokovania. Členská schôdza môže tiež prerokúvať body, ktoré boli do programu zaradené menšinou členov podľa článku 57 a prijímať rozhodnutia o nich.

2. Členská schôdza prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov, ktoré platne odovzdali prítomní členovia alebo zastúpení členovia.

3. Stanovy určia požiadavky na uznášaniaschopnosť a väčšinu, ktoré sa majú uplatniť na prijímanie rozhodnutí členskej schôdze.

Ak stanovy upravujú možnosť, aby boli za členov prijaté osoby, ktoré sa nebudú podieľať na činnosti družstva (investori) alebo aby boli hlasy prideľované podľa miery majetkovej účasti v SCE, ktoré pôsobí vo finančnej alebo poisťovacej oblasti, musia stanovy osobitne upraviť aj požiadavky na uznášaniaschopnosť vo vzťahu k členom, ktorí nie sú investormi alebo k členom, ktorých hlasy nie sú pridelené podľa miery majetkovej účasti v SCE, ktoré pôsobí vo finančnej alebo poisťovacej oblasti. Členské štáty môžu ustanoviť minimálnu úroveň takýchto osobitných požiadaviek na uznášaniaschopnosť pre tie SCE so sídlom na ich území.

4. Členská schôdza, ktorá má prijať rozhodnutie o zmene stanov, je uznášaniaschopná iba vtedy, ak prítomní alebo zastúpení členovia tvoria na prvej členskej schôdzi zvolanej na tento účel aspoň polovicu celkového počtu členov SCE v deň, na ktorý bola zvolaná členská schôdza; na prijatie rozhodnutia členskej schôdze, ktorá bola druhýkrát zvolaná na rozhodovanie o rovnakom programe sa nepredpisujú žiadne požiadavky na uznášaniaschopnosť.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku prijíma členská schôdza rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou platných hlasov, ak právne predpisy členského štátu, ktoré sa uplatňujú na družstvá v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo SCE, nevyžadujú väčšiu väčšinu.

Článok 62

Zápisnica

1. O každom zasadnutí členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica musí obsahovať aspoň tieto údaje:

- miesto a dátum konania členskej schôdze,

- prijaté rozhodnutia,

- výsledok hlasovania.

2. Listina prítomných, dokumenty súvisiace so zvolaním členskej schôdze a správy o bodoch programu predložené členom tvoria prílohu zápisnice.

3. Zápisnica a jej prílohy sa uchovávajú po dobu najmenej piatich rokov. Kópiu zápisnice a jej príloh môže na požiadanie získať každý člen SCE, ak uhradí náklady na jej vyhotovenie.

4. Zápisnicu podpisuje predseda členskej schôdze.

Článok 63

Sektorové alebo sekčné členské schôdze

1. Ak SCE vykonáva rôzne činnosti alebo činnosti vo viac než jednej územnej jednotke alebo má viacero organizačných zložiek alebo viac než 500 členov, môžu jej stanovy upraviť sektorové alebo sekčné členské schôdze, ak to umožňujú právne predpisy príslušného členského štátu. Stanovy upravia rozdelenie do sektorov alebo sekcií a počet delegátov za každý sektor alebo sekciu.

2. Sektorové alebo sekčné členské schôdze si zvolia svojich delegátov najviac na obdobie štyroch rokov, ak nedôjde k ich predčasnému odvolaniu. Takto zvolení delegáti vytvoria členskú schôdzu SCE a zastupujú na nej svoj sektor alebo sekciu, ktorému/ktorej podávajú správy o výsledkoch členskej schôdze. Ustanovenia kapitoly 3 oddielu 4 sa primerane použijú na zasadnutia sektorových a sekčných členských schôdzí.

KAPITOLA IV

VYDANIE ČLENSKÝCH PODIELOV S OSOBITNÝMI PRÁVAMI

Článok 64

Iné cenné papiere ako členské podiely a dlhopisy, s ktorými sú spojené osobitné práva

1. Stanovy SCE môžu upraviť vydávanie iných cenných papierov ako členských podielov alebo dlhopisov, ktorých majitelia nemajú hlasovacie práva. Tieto cenné papiere môžu upísať členovia alebo tretie osoby. Ich nadobudnutím nevzniká členstvo. Stanovy upravia aj spôsob ich spätného splácania.

2. Majitelia cenných papierov alebo dlhopisov uvedených v odseku 1 môžu byť na základe stanov alebo na základe podmienok stanovených pri ich vydaní priznané osobitné práva.

3. Celková menovitá hodnota cenných papierov alebo dlhopisov uvedených v odseku 1 nesmie prekročiť hodnotu určenú stanovami.

4. Bez toho, aby tým bolo dotknuté právo účasti na členskej schôdzi podľa článku 58 ods. 2, môžu stanovy určiť, že držitelia cenných papierov alebo dlhopisov uvedených v odseku 1 sa budú schádzať na osobitných zasadnutiach. Takéto osobitné zasadnutia môžu pred rozhodnutím členskej schôdze, ktoré sa týka práv a záujmov týchto osôb, predložiť stanovisko, ktoré členskej schôdzi oznámia zástupcovia určení na osobitnom zasadnutí.

Stanovisko podľa prvého pododseku sa zaznamená v zápisnici z členskej schôdze.

KAPITOLA V

ROZDELENIE ZISKU

Článok 65

Zákonný rezervný fond

1. Bez toho, aby boli dotknuté kogentné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, stanovy určia pravidlá pre použitie čistého zisku za každé účtovné obdobie.

2. Stanovy pre prípady dosiahnutia čistého zisku určia, že pred jeho použitím sa povinne vytvorí rezervný fond.

Kým výška rezervného fondu nedosiahne sumu základného imania podľa článku 3 ods. 2, nesmie byť prídel do rezervného fondu nižší ako 15 % sumy čistého zisku za účtovné obdobie znížený o straty z minulých období.

3. Členovia SCE, ktorých členstvo v SCE zaniká, nemajú nárok na prostriedky určené pre rezervný fond.

Článok 66

Dividenda

Stanovy môžu určiť, že členovia sa budú podieľať na zisku v pomere k ich účasti na podnikaní SCE alebo v pomere k činnosti, ktoré pre SCE vykonali.

Článok 67

Rozdelenie čistého zisku

1. Zostatok čistého zisku znížený o prídel do zákonného rezervného fondu, o sumy vyplatené ako dividendy a o neuhradenú stratu z minulých období, zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a o fondy vytvorené zo zisku, tvorí disponibilný čistý zisk, ktorý je možné rozdeliť.

2. Členská schôdza, ktorá rozhoduje o schválení účtovnej závierky za účtovné obdobie, môže čistý zisk rozdeliť v poradí a v rozsahu určenom v stanovách, a najmä:

- ho môže preniesť,

- ho môže určiť na pridelenie do fondov vytváraných na základe zákona alebo na základe stanov,

- ho môže použiť na splateného základného imania a jemu na roveň postaveného majetku, pričom sa platba vykoná v hotovosti alebo prostredníctvom pridelenia členských podielov.

3. Stanovy môžu rozdelenie vylúčiť.

KAPITOLA VI

ROČNÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY A KONSOLIDOVANÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY

Článok 68

Zostavovanie ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok

1. Na účely zostavovania ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ak sa ich zostavenie vyžaduje, vrátane priloženej výročnej správy, ako aj ich auditu a zverejnenia, sa SCE spravuje právnymi predpismi členského štátu sídla SCE prijatými na vykonanie smerníc 78/660/EHS a 83/349/EHS. Členské štáty však môžu ustanoviť zmeny a doplnenia týchto právnych predpisov takým spôsobom, ktorý umožní zohľadniť osobitnú povahu družstiev.

2. Ak sa podľa práva členského štátu sídla SCE na SCE neuplatňuje povinnosť zverejňovania podľa článku 3 smernice 68/151/EHS, musí SCE aspoň vo svojom sídle sprístupniť verejnosti dokumenty, ktoré sa týkajú účtovných závierok. Kópie týchto dokumentov musia byť dostupné na požiadanie. Výška poplatku požadovaného za vydanie týchto kópií nesmie presiahnuť náklady na ich vyhotovenie.

3. Ak je SCE povinné zostavovať ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, zostavuje ju v národnej mene. Aj SCE, ktorého sídlo sa nachádza mimo Eurozóny, môže zostaviť svoju ročnú účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v euro. V takom prípade sa v poznámkach uvedie, na akom základe boli položky uvedené v závierke, ktoré znejú na inú menu alebo zneli na inú menu, prepočítané na euro.

Článok 69

Účtovné závierky SCE s úverovou alebo finančnou činnosťou

1. SCE, ktoré je úverovou alebo finančnou inštitúciou, sa pokiaľ ide o zostavovanie ročných účtovných závierok a prípadne i konsolidovaných účtovných závierok, ako aj výročných správ a audítorských správ a zverejňovania týchto dokumentov spravuje právnymi predpismi členského štátu sídla SCE prijatými na vykonanie smerníc o založení a vykonávaní činnosti úverových inštitúcií.

2. SCE, ktoré je poisťovňou, sa pokiaľ ide o zostavovanie ročných účtovných závierok a prípadne i konsolidovaných účtovných závierok, ako aj výročných správ a audítorských správ a zverejňovania týchto dokumentov, spravuje právnymi predpismi členského štátu sídla SCE prijatými na vykonanie smerníc.

Článok 70

Audit

Zákonom predpísané overenie ročnej účtovnej závierky SCE a konsolidovanej účtovnej závierky SCE, ak sa táto vyhotovuje, vykoná jedna osoba alebo viac osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa právnych predpisov členského štátu sídla SCE prijatých na vykonanie smerníc 84/253/EHS a 89/48/EHS.

Článok 71

Systém auditu

Ak právo členského štátu vyžaduje, aby sa všetky družstvá, alebo určitý typ družstiev podľa práva tohto členského štátu, podrobili osobitnému auditu vykonávanému vonkajšia, zákonom na to oprávnená inštitúcia, táto úprava sa bez ďalšieho uplatní aj na SCE, ktoré má sídlo v tomto členskom štáte, za predpokladu, že táto inštitúcia spĺňa požiadavky smernice 84/253/EHS.

KAPITOLA VII

ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA, PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ A ZASTAVENIE PLATIEB

Článok 72

Zrušenie, platobná neschopnosť a podobné postupy

Ak ide o zrušenie, likvidáciu, platobnú neschopnosť, zastavenie platieb a podobné postupy, SCE sa riadi právom členského štátu, ktorým by sa spravovalo družstvo podľa práva členského štátu sídla SCE; to platí aj pre úpravu rozhodovania na členskej schôdzi.

Článok 73

Zrušenie SCE rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu členského štátu sídla SCE

1. Na návrh osoby, ktorá preukáže oprávnený záujem, alebo na návrh príslušného orgánu, súd alebo iný príslušný správny orgán členského štátu sídla rozhodne o zrušení SCE, ak zistí porušenie článku 2 ods. 1 a/alebo článku 3 ods. 2 a v prípadoch podľa článku 34.

Súd alebo príslušný správny orgán môže pred rozhodnutím o zrušení určiť SCE lehotu na dosiahnutie nápravy. Ak SCE v takto určenej lehote nevykoná nápravu, súd alebo príslušný správny orgán rozhodne o jeho zrušení.

2. Ak SCE prestane spĺňať požiadavky stanovené v článku 6, členský štát sídla SCE prijme vhodné opatrenia, ktorými SCE uloží povinnosť v určitej lehote odstrániť protiprávny stav tým spôsobom, že:

- si opätovne zriadi ústredie v členskom štáte sídla, alebo

- premiestni svoje sídlo postupom podľa článku 7.

3. Členský štát sídla SCE prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie likvidácie SCE, ktoré neodstráni protiprávny stav podľa odseku 2.

4. Členský štát sídla SCE zabezpečí, že rozhodnutiu, ktorým sa vyslovilo porušenie článku 6, je prípustné preskúmanie súdom alebo iný opravný prostriedok. Podanie tohto opravného alebo iného prostriedku má odkladný účinok na postup podľa odsekov 2 a 3.

5. Ak sa na základe podnetu orgánu alebo dotknutej osoby zistí, že sa ústredie SCE nachádza na území určitého členského štátu v rozpore s článkom 6, orgány tohto členského štátu o tom bezodkladne informujú členský štát sídla SCE.

Článok 74

Zverejnenie zrušenia

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré vyžadujú ďalšie zverejnenie, začiatok a ukončenie konania o zrušení SCE, vrátane dobrovoľného zrušenia, začiatok a ukončenie likvidácie SCE, začiatok konkurzného alebo iného obdobného konania súvisiaceho s platobnou neschopnosťou alebo so zastavením platieb a ukončenie týchto konaní, ako aj každé rozhodnutie o pokračovaní v podnikateľskej činnosti SCE sa zverejnia v súlade s článkom 12.

Článok 75

Rozdelenie čistého obchodného majetku

Čistý obchodný majetok sa rozdelí v súlade so zásadou nestranného prerozdelenia alebo, ak to pripúšťa právo členského štátu sídla SCE, v súlade s iným mechanizmom vymedzeným v stanovách SCE. Na účely tohto článku čistý obchodný majetok pozostáva z majetku, ktorý zostane po uspokojení všetkých veriteľov a vrátení vkladov členov.

Článok 76

Zmena právnej formy SCE na družstvo podľa práva členského štátu

1. SCE môže zmeniť právnu formu na družstvo, ktoré sa spravuje právom členského štátu sídla SCE. Rozhodnutie o zmene právnej formy možno prijať najskôr po uplynutí dvoch rokov od zápisu SCE do registra alebo od schválenia účtovných závierok za prvé dva roky.

2. Zmena právnej formy SCE na družstvo nevedie k jeho zrušeniu, ani k vzniku novej právnickej osoby.

3. Riadiaci alebo správny orgán SCE pripraví návrh podmienok na zmenu právnej formy a správu, v ktorej vysvetlí a zdôvodní právne a ekonomické aspekty, ako aj účinky zmeny právnej formy na zamestnanosť a uvedie dôsledky prijatia právnej formy družstva pre členov a majiteľov členských podielov uvedených v článku 14 a pre zamestnancov.

4. Návrh podmienok na zmenu právnej formy sa zverejní spôsobom ustanoveným právom každého členského štátu najmenej jeden mesiac pred konaním členskej schôdze, ktorá má rozhodnúť o zmene právnej formy.

5. Pred konaním členskej schôdze podľa odseku 6 jeden alebo viacerí nezávislí znalci určení alebo menovaní súdnym alebo správnym orgánom v súlade s vnútroštátnym právom, ktorým sa spravuje SCE, ktoré mení právnu formu na družstvo, osvedčia, že SCE má obchodný majetok minimálne vo výške základného imania.

6. Členská schôdza SCE schváli návrh podmienok na zmenu právnej formy spolu so stanovami družstva. Rozhodnutie členskej schôdze sa prijme podľa ustanovení vnútroštátneho práva.

KAPITOLA VIII

DOPLŇUJÚCE A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 77

Hospodárska a menová únia

1. Ak a pokiaľ sa na členský štát nevzťahuje tretia etapa HMÚ, môže podriadiť SCE so sídlom na jeho území, pokiaľ ide o otázku meny, v ktorej má byť vyjadrené základné imanie SCE, tým istým ustanoveniam, aké sa uplatňujú na družstvá alebo akciové spoločnosti podľa vnútroštátneho práva. V každom prípade môže SCE vyjadriť svoje základné imanie aj v euro. V takom prípade sa na určenie výmenného kurzu národnej meny voči euru použije výmenný kurz platný v posledný deň mesiaca, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom došlo k založeniu SCE.

2. Ak a pokiaľ sa tretia etapa HMÚ nevzťahuje na členský štát sídla SCE, SCE môže zostaviť a zverejniť svoju ročnú účtovnú závierku a prípadne aj konsolidovanú účtovnú závierku v euro. Členský štát môže vyžadovať, aby boli ročné a prípadne i konsolidované účtovné závierky vyhotovené a zverejnené v národnej mene za rovnakých podmienok, ktoré platia pre družstvá a akciové spoločnosti, ktoré sa spravujú právom tohto členského štátu. To však nebráni tomu, aby SCE v súlade so smernicou Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke a smernica 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, pokiaľ ide o výnimky pre malé a stredné podniky a zverejnenie účtovných závierok v ECU [20], zverejnila svoje ročné a prípadne aj konsolidované účtovné závierky v euro.

KAPITOLA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 78

Vnútroštátne vykonávacie ustanovenia

1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

2. Každý členský štát určí príslušné orgány v zmysle článkov 7, 21, 29, 30, 54 a 73. Informuje o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 79

Preskúmanie nariadenia

Najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia a návrhy prípadných zmien a doplnení. Správa analyzuje najmä, či je vhodné:

a) umožniť umiestnenie ústredia a sídla SCE v rôznych členských štátoch,

b) umožniť členským štátom, aby v právnych predpisoch, ktoré prijmú pri vykonávaní oprávnení zverených týmto nariadením alebo na účely účinného uplatňovania tohto nariadenia, stanoviť, že stanovy SCE môžu upraviť aj právnu úpravu odchylnú alebo doplňujúcu tieto právne predpisy, ktorú nemôžu upraviť stanovy družstva, ktoré sa spravuje právom tohto členského štátu;

c) pripustiť ustanovenia umožňujúce rozdelenie SCE na dve alebo viaceré družstvá podľa vnútroštátneho práva;

d) umožniť osobitné právne prostriedky nápravy v prípade podvodu alebo chyby počas zápisu SCE založeného splynutím alebo zlúčením.

Článok 80

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2003

Za Radu

predseda

G. Alemanno

[1] Ú. v. ES C 99, 21.4.1992, s. 17 a Ú. v. ES C 236, 31.8.1993, s. 17.

[2] Ú. v. ES C 42, 15.2.1993, s. 75 a stanovisko zo 14. mája 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 223, 31.8.1992, s. 42.

[4] Ú. v. ES C 128, 16.5.1983, s. 51.

[5] Ú. v. ES C 246, 14.9.1987, s. 94.

[6] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 380.

[7] Ú. v. ES C 61, 28.2.1994, s. 231.

[8] Ú. v. ES C 313, 12.10.1998, s. 234.

[9] Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 199, 31.7.1985, s. 1.

[11] Rezolúcia prijatá na Valnom zhromaždení 88. plenárneho zasadnutia Organizácie spojených národov, 19. decembra 2001 (A/RES/56/114).

[12] Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

[13] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

[14] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

[15] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES.

[16] Ú. v. ES L 126, 12.5.1984, s. 20.

[17] Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36.

[18] Ú. v. ES L 372, 31.12.1986; Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2001/65/ES.

[19] Ú. v. ES L 228, 11.8. 1992, s.1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/13/ES (Ú. v. ES L 77, 20.3.2002, s. 17).

[20] Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 57.

--------------------------------------------------