32003R1213

Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2003 av den 7 juli 2003 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 169 , 08/07/2003 s. 0027 - 0029


Kommissionens förordning (EG) nr 1213/2003

av den 7 juli 2003

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier(1), särskilt artikel 22.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 304/2003 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (PIC-konventionen). Konventionen undertecknades den 11 september 1998 och godkändes av gemenskapen genom rådets beslut 2003/106/EG(2). Genom förordning (EG) nr 304/2003 genomförs även, i avvaktan på att konventionen träder i kraft, det provisoriska PIC-förfarande som fastställdes genom en resolution om provisoriska överenskommelser som ingick i slutakten vid den diplomatkonferens där konventionen antogs.

(2) Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 består av tre delar, som innehåller en förteckning över kemikalier för vilka exportanmälan skall göras, en förteckning över kemikalier för vilka PIC-anmälan skall göras och en förteckning över kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet enligt Rotterdamkonventionen.

(3) Mot bakgrund av en granskning av nyligen antagen slutgiltig gemenskapslagstiftning om förbud eller stränga restriktioner beträffande vissa kemikalier bör ett antal kemikalier läggas till i de kemikalieförteckningar som ingår i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(4) Den mellanstatliga förhandlingskommittén för konventionen beslutade vid sin nionde session, mellan den 30 september och 4 oktober 2002, att även kemikalien monokrotofos skall omfattas av PIC-förfarandet. Monokrotofos bör således läggas till i kemikalieförteckningen i del 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 och den befintliga uppgiften i del 1 ändras.

(5) Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 bör ändras i enlighet härmed.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 67/548/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 807/2003(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 juli 2003.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 63, 6.3.2003, s. 1.

(2) EUT L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3) EGT 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EUT L 122, 16.5.2003, s. 36.

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 skall ändras på följande sätt:

1. Del 1 skall ändras enligt följande:

a) Följande uppgifter skall läggas till:

">Plats för tabell>"

b) Uppgiften för metylparation skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) Uppgiften för monokrotofos skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. Del 2 skall ändras på följande sätt:

a) Följande uppgifter skall läggas till:

">Plats för tabell>"

b) Uppgiften för paration skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) Uppgiften för teknazen skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

3. I del 3 skall följande uppgift läggas till:

">Plats för tabell>"