32003R1210Uradni list L 169 , 08/07/2003 str. 0006 - 0023


Uredba Sveta (ES) št. 1210/2003

z dne 7. julija 2003

o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2465/96

SVET EVROPSKE UNIJE JE -

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2003/495/SZVP o Iraku ter razveljavitvi skupnih stališč 1996/741/SZVP in 2002/599/SZVP [1],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) V nadaljevanju k Resoluciji 661 (1990) Varnostnega sveta Združenih narodov in naknadnim pomembnim resolucijam, zlasti Resoluciji 986 (1995), je Svet naložil splošni embargo na trgovanje z Irakom. Ta embargo je trenutno določen z Uredbo Sveta (ES) št. 2465/96 z dne 17. decembra 1996 o prekinitvi gospodarskih in finančnih odnosov med Evropsko skupnostjo in Irakom [2].

(2) V svoji Resoluciji 1483 (2003) z dne 22. maja 2003 je Varnostni svet odločil, da se, z nekaterimi izjemami, vse prepovedi, povezane s trgovino z Irakom, in zagotavljanje finančnih ali gospodarskih virov Iraku prenehajo uporabljati.

(3) Razen prepovedi izvoza orožja in sorodnih materialov v Irak Resolucija določa, da se splošne omejitve trgovanja razveljavijo in nadomestijo s posebnimi omejitvami, ki veljajo za iztržek od izvoza nafte, naftnih izdelkov in zemeljskega plina iz Iraka ter trgovino z blagom, ki je del iraške kulturne dediščine, s ciljem olajšati varno vračanje tega blaga.

(4) Resolucija prav tako navaja, da se nekatera finančna sredstva in gospodarski viri, zlasti tisti, ki pripadajo bivšemu iraškemu predsedniku Saddamu Huseinu in visokim uradnikom njegovega režima, zamrznejo, ob upoštevanju določitve Odbora Varnostnega sveta, ustanovljenega v skladu z odstavkom 6 Resolucije 661 (1990), in da se ta sredstva naknadno prenesejo na Sklad za razvoj Iraka.

(5) Da bi se državam članicam omogočil prenos zamrznjenih sredstev, gospodarskih virov in iztržka iz gospodarskih virov na Sklad za razvoj Iraka, je treba predvideti odmrznitev takih sredstev in gospodarskih virov.

(6) Resolucija določa, da so vsa nafta, naftni izdelki in zemeljski plin, ki jih izvozi Irak, in plačilo za tako blago, izvzeti iz sodnih postopkov, zaplembe, zasega ali prisilne izvršbe s strani tistih, ki imajo odškodninske zahtevke do Iraka. Ta začasen ukrep je nujen za pospešitev gospodarske obnove Iraka in prestrukturiranje njegovega dolga, kar bo pomagalo odpraviti grožnjo, ki jo mednarodnemu miru in varnosti predstavljajo trenutne razmere v Iraku, in je v interesu mednarodne skupnosti in zlasti Skupnosti in njenih držav članic.

(7) Skupno stališče 2003/495/SZVP predvideva spremembo trenutnega režima Skupnosti, da se ga uskladi z Resolucijo VSZN 1483 (2003).

(8) Ti ukrepi sodijo na področje uporabe Pogodbe in zato mora, zlasti da bi se izognili izkrivljanju konkurence, zakonodaja Skupnosti izvesti pomembne odločitve Varnostnega sveta, ki zadevajo ozemlje Skupnosti. V tej uredbi se šteje, da ozemlje Skupnosti obsega ozemlja držav članic, za katera velja Pogodba, pod pogoji, določenimi v navedeni Pogodbi.

(9) Da bi se znotraj Skupnosti omogočila največja možna pravna varnost, je treba objaviti imena in druge pomembne podatke o fizičnih ali pravnih osebah, skupinah ali entitetah, ki jih določijo Združeni narodi ter katerih sredstva in gospodarske vire je treba zamrzniti ter znotraj Skupnosti uvesti postopek za spremembo teh seznamov.

(10) Iz razlogov primernosti se Skupnost pooblasti za spremembo prilog k tej uredbi tako, da izdela seznam kulturnih dobrin, oseb, organizacij in entitet, katerih sredstva in gospodarski viri se zamrznejo, in seznam pristojnih organov.

(11) Pristojni organi držav članic se po potrebi pooblastijo za zagotavljanje skladnosti z določbami te uredbe.

(12) Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in drugih pomembnih informacijah, s katerimi razpolagajo, povezanih s to uredbo, ter sodelujejo z odborom, ustanovljenim z Resolucija VSZN 661 (1990), zlasti s posredovanjem informacij odboru.

(13) Države članice morajo določiti pravila, ki se uporabljajo pri sankcijah za kršitve določb te uredbe in zagotovijo njihovo izvajanje. Te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(14) (14) Ker se splošni trgovinski ukrepi Uredbe (ES) št. 2465/96 nadomestijo s posebnimi trgovinskimi omejitvami te uredbe in ker ta uredba nalaga ukrepe zamrznitve, ki naj jih gospodarski subjekti takoj uporabijo, je treba zagotoviti, da je sankcije za kršitve te uredbe mogoče naložiti takoj, ko začne ta veljati.

(15) Zaradi jasnosti se Uredba (ES) št. 2465/96 v celoti razveljavi.

(16) Uredba Sveta (EGS) št. 3541/92 z dne 7. decembra 1992 o prepovedi izpolnjevanja iraških terjatev glede pogodb in transakcij, izvajanje katerih so prizadele Resolucija 661 (1990) in z njo povezane resolucije [3] Varnostnega sveta Združenih narodov, naj ostane v veljavi -

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. "Odbor za sankcije" pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 6 Resolucije 661 (1990);

2. "sredstva" pomenijo vse vrste finančnih sredstev in gospodarskih koristi, vključno z, vendar ne omejeno na:

(a) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b) vloge v finančnih institucijah ali drugih entitetah, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(c) javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati za vrednostne papirje, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, garancijami, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih vrednotnicah;

(d) obresti, dividende ali druge dohodke iz donosov ali generirane v zvezi s takim premoženjem ali sredstvi;

(e) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(f) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g) dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih,

(h) vse druge instrumente izvoznega financiranja;

3. "gospodarski viri" pomenijo vse vrste premoženja, bodisi materialnega ali nematerialnega, premičninskega ali nepremičninskega, ki ni sredstvo, se ga pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali uslug;

4. "zamrznitev sredstev" pomeni preprečitev vsakršnega premika, transferja, spremembe, uporabe ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, kar bi imelo za posledice spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo takih sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

5. "zamrznitev gospodarskih virov" pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali uslug na kakršenkoli način, vključno z, vendar ne omejeno na, njihovo prodajo, najemom ali hipoteko;

6. "Razvojni klad za Irak" pomeni razvojni sklad za Irak, ki je v lasti Centralne banke Iraka.

Člen 2

Vsi iztržki od celotnega izvoza nafte, naftnih proizvodov in zemeljskega plina iz Iraka, kakor so našteti v Prilogi I, se z 22. majem 2003 deponirajo pri Razvojnem skladu za Irak pod pogoji, določenimi v Resoluciji VSZN 1483 (2003) ter zlasti členih 20 in 21 Resolucije, vse do ustrezne vzpostavitve mednarodno priznane reprezentativne vlade Iraka.

Člen 3

1. Prepovedan je:

(a) uvoz ali vnos na ozemlje Skupnosti,

(b) izvoz ali iznos iz ozemlja Skupnosti in

(c) trgovanje z iraškimi kulturnimi dobrinami in drugimi predmeti arheološke, zgodovinske, kulturne, redke znanstvene in religiozne vrednosti, vključno s predmeti, naštetimi v Prilogi II, če so bili nezakonito odstranjeni iz Iraka, zlasti če:

(i) predmeti predstavljajo sestavni del bodisi javnih zbirk, naštetih v popisih iraških muzejev, arhivov ali knjižničnih konzervatorskih zbirk bodisi popisov iraških religioznih institucij, ali

(ii) obstaja upravičen sum, da so bile dobrine odstranjene iz Iraka brez soglasja njihovega zakonitega lastnika ali s kršitvijo iraških zakonov in določb.

2. Te prepovedi se ne uporabljajo, če se izkaže, da:

(a) so bili kulturni predmeti bodisi izvoženi iz Iraka pred 6. avgustom 1990; ali pa

(b) se kulturni predmeti vračajo iraškim institucijam v skladu s ciljem varnega vračanja, kakor je določeno v odstavku 7 Resolucije VSZN 1483 (2003).

Člen 4

1. Vsa sredstva in gospodarski viri, locirani izven Iraka 22. maja 2003 ali po tem datumu, prejšnje iraške vlade ali katerih koli javnih organov, družb, vključno z družbami, ustanovljenimi po zasebnem pravu, v katerih imajo organi oblasti večinski delež, in agencij navedene republike, ki jih je določil Odbor za sankcije in so navedeni v Prilogi III, se zamrznejo.

2. Vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo ali so v lasti ali posesti naslednjih oseb, ki jih je določil Odbor za sankcije in so navedene v Prilogi IV, se zamrznejo:

(a) bivšega predsednika Saddama Husseina;

(b) visokih uradnikov njegovega režima;

(c) najbližjih članov njihovih družin; ali

(d) pravnih oseb, organizacij ali entitet v lasti ali pod neposrednim ali posrednim nadzorom oseb iz pododstavkov (a), (b) in (c) ali katere koli fizične ali pravne osebe, ki deluje v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

3. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati fizičnim ali pravnim osebam, organizacijam ali entitetam, navedenim v prilogah III in IV, na voljo ali v njihovo korist kakršna koli sredstva.

4. Prepovedano je, neposredno ali posredno, dajati fizičnim ali pravnim osebam, organizacijam ali entitetam, navedenim v prilogah III in IV, na voljo ali v njihovo korist kakršne koli gospodarske vire, ki bi taki osebi, skupini ali entiteti omogočili pridobivanje sredstev, blaga ali uslug.

Člen 5

1. Kreditiranje zamrznjenih računov je dovoljeno pod pogojem, da se zamrznejo vsi dodatki.

2. Ta uredba ne zahteva zamrznitve prenosa sredstev na upravičenca v Skupnosti s strani ali prek iraške banke ob izpolnjevanju pogojev člena 4(1), če tak prenos predstavlja plačilo za blago in storitve, naročene s strani strank navedene banke. Uredba ne omejuje veljavnosti in uporabe garancij in kreditnih pisem, ki so jih izdale iraške banke ob izpolnjevanju pogojev člena 4(1) na zahtevo strank z namenom plačila blaga in uslug, ki so jih takšne zadevne stranke naročile v Skupnosti.

Člen 6

Sredstva, gospodarski viri in iztržek iz gospodarskih virov, zamrznjeni v skladu s členom 4, se odmrznejo samo z namenom njihovega prenosa na Razvojni sklad za Irak, ki je v lasti Centralne banke Iraka, pod pogoji, določenimi v Resoluciji VSZN 1483 (2003).

Člen 7

1. Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, ki imajo za cilj ali posledico neposredno ali posredno zaobiti člen 4 ali podpirati transakcije iz členov 2 in 3.

2. Vse informacije o potekajočem ali preteklem izogibanju določbam te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic, kot so našteti v Prilogi V, ter, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji.

Člen 8

1. Brez poseganja v veljavne določbe v zvezi s poročanjem, zaupnostjo in poslovno skrivnostjo in v določbe člena 284 Pogodbe fizične in pravne osebe, entitete in organizacije:

(a) nemudoma priskrbijo v Prilogi V naštetim pristojnim organom držav članic, v katerih imajo sedež ali so locirani, ter, neposredno ali prek teh pristojnih organov, Komisiji vse informacije, ki bi pripomogle k skladnosti s to uredbo, na primer račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 4;

(b) sodelujejo s pristojnimi organi, naštetimi v Prilogi V, pri vsakem preverjanju teh informacij.

2. Vse informacije, posredovane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabijo samo za namene, za katere so bile posredovane ali prejete.

3. Vse dodatne informacije, ki jih prejme neposredno Komisija, so na voljo pristojnim organom zadevnih držav članic.

Člen 9

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, izpeljana v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali entitete, ki jo uveljavlja, ali njenih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 10

1. Naslednje uživa imuniteto pred sodnimi postopki in ni predmet zaplembe, zasega ali prisilne izvršbe v kakršnikoli obliki:

(a) nafta, naftni izdelki in zemeljski plin, s poreklom iz Iraka, dokler se pravica do takih dobrin ne prenese na kupca;

(b) iztržek in obveznosti iz prodaje nafte, naftnih izdelkov in zemeljskega plina, s poreklom iz Iraka, vključno s plačili takih dobrin, deponiranimi pri Razvojnem skladu za Irak, ki je v lasti Centralne banke Iraka;

(c) sredstva in gospodarski viri, zamrznjeni v skladu s členom 4;

(d) Sklad za razvoj Iraka, ki je v lasti Centralne banke Iraka.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 iztržek in obveznosti iz prodaje nafte, naftnih izdelkov in zemeljskega plina, s poreklom iz Iraka, in Razvojni sklad za Irak ne uživajo imunitete pred zahtevki, temelječimi na odgovornosti Iraka za škodo, povezano z vsemi ekološkimi nesrečami, ki so se zgodile po 22. maju 2003.

Člen 11

Komisija je pooblaščena za:

(a) spremembe Priloge II, če so potrebne;

(b) spremembe ali dopolnitve prilog III in IV na podlagi odločitev, ki sta jih sprejela bodisi Varnostni svet Združenih narodov bodisi Odbor za sankcije; in

(c) spremembe Priloge V na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice.

Člen 12

Brez poseganja v pravice in obveznosti držav članic, ki izhajajo iz listine Združenih narodov, Komisija ohranja vse potrebne stike z Odborom za sankcije z namenom učinkovitega izvajanja te uredbe.

Člen 13

Komisija in države članice se nemudoma obvestijo o vseh ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo. Posredujejo si vse s to uredbo povezane pomembne informacije, s katerimi razpolagajo, zlasti informacije, prejete v skladu s členom 8, in informacije o kršitvah določb te uredbe, problemih pri izvrševanju in sodbah, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 14

Ta uredba se uporablja ne glede na pripadajoče pravice ali naložene obveznosti iz podpisanih mednarodnih sporazumov ali sklenjenih pogodb ali licenc ali dovoljenj, dodeljenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Člen 15

1. Države članice določijo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo ob kršitvah določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Do sprejetja kakršne koli v ta namen potrebne zakonodaje se za primere kršitve določb te uredbe po potrebi naložijo sankcije, ki jih države članice določijo zaradi uveljavitve učinka člena 7(3) Uredbe (ES) št. 2465/96.

3. Vsaka država članica je odgovorna za sprožitev postopkov proti katerikoli fizični ali pravni osebi, skupini ali entiteti v njeni pristojnosti v primerih kršitev katerih koli omejevalnih ukrepov, določenih v tej uredbi, s strani katere koli take osebe, skupine ali entitete.

Člen 16

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) za vsako drugje nahajajočo se osebo, ki je državljan države članice;

(d) za vse pravne osebe, skupine ali entitete, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice;

(e) za vse pravne osebe, skupine ali entitete, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 17

Uredba (ES) št. 2465/96 se razveljavi.

Člen 18

1. Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske skupnosti.

2. Uporablja se od 23. maja 2003, razen členov 4 in 6.

3. Člen 10 se uporablja do 31. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2003

Za Svet

Predsednik

F. Frattini

[1] UL L 169, 8.7.2003, str. 72.

[2] UL L 337, 27.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2003 (UL L 28, 4.2.2003, str. 26).

[3] UL L 361, 10.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam blaga iz člena 2

Oznaka KN | Poimenovanje izdelka |

270900 | Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova |

2710 | Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70 % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov |

2711 | Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki |

271210 | Vazelin |

27122000 | Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75 % mase olja |

Ex271290 | "Mehki vosek", "rafinirani parafinski vosek" |

2713 | Naftni koks, naftni bitumen in drugi ostanki naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov |

2714 | Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine |

27150000 | Bituminozne mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (na primer bituminozni kit, "cutback") |

2901 | Aciklični ogljikovodiki |

29021100 | Cikloheksan |

29022000 | Benzen |

29023000 | Toluen |

29024100 | o-ksilen |

29024200 | m-ksilen |

29024300 | p-ksilen |

290244 | Mešani ksilenovi izomeri |

29025000 | Stiren |

29026000 | Etilbenzen |

29027000 | Kumen |

29051100 | Metanol (metil alkohol) |

34031910 | Mazalni pripravki (vključno s pripravki iz rezalnega olja, pripravki za sornike in navoje, pripravki za preprečevanje rjavenja in korozije, pripravki za kalupe na lubrikantni osnovi) in pripravki, ki kot temeljno sestavino vsebujejo nad 70 % utežnega deleža naftnih olj ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki pa niso temeljna sestavina |

38112100 | Dodatki za mazilna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov |

38249010 | Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline iz olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam blaga iz člena 3

Ex oznaka KN | Poimenovanje izdelka |

97050000 97060000 | 1.Arheološki predmeti, starejši od 100 let, ki so predmet:izkopavanj in najdb na kopnem ali pod vodoarheoloških najdiščarheoloških zbirk |

97050000 97060000 | 2.Elementi, ki tvorijo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali religioznih spomenikov, ki so bili razkosani in so starejši od 100 let |

9701 | 3.Slike, ki niso vključene v kategorijah 3A ali 4, v celoti ročno izdelane v kakršnem koli mediju in na kakršnem koli materialu, ki so starejše od 50 let in ne pripadajo izvoru |

9701 | 3A.Akvareli, gvaši in pasteli, v celoti ročno izdelani na katerem koli materialu, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru |

6914 9701 | 4.Mozaiki iz katerega koli materiala, v celoti ročno izdelani, ki ne spadajo v kategoriji 1 ali 2, in risbe v kakršnem koli mediju, v celoti ročno izdelane na katerem koli materialu, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru |

Poglavje 49 97020000 84425099 | 5.Originalne gravure, odtiski, serigrafije in litografije s pripadajočimi ploščami in originalnimi plakati, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru |

97030000 | 6.Originalni kipci ali kipi in kopije, narejeni z istim postopkom kot original, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru, z izjemo tistih iz kategorije 1 |

3704 3705 3706 49119180 | 7.Fotografije, filmi in negativi fotografij, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru |

97020000 97060000 49011000 49019900 49040000 49059100 49059900 49060000 | 8.Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in glasbenimi partiturami, posamezni ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let in ne pripadajo izvoru |

97050000 97060000 | 9.Knjige, starejše od 100 let, posamezne ali v zbirkah |

97060000 | 10.Natisnjeni zemljevidi, starejši od 200 let |

3704 3705 3706 4901 4906 97050000 97060000 | 11.Arhivi in vsi elementi arhivov, kakršnikoli in v kakršnem koli mediju, ki so starejši od 50 let |

97050000 97050000 | 12.(a)Zbirke, kakor jih opredeljuje Sodišče v svoji sodbi v primeru 252/84, in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk;(b)Zbirke, kakor jih opredeljuje Sodišče v svoji sodbi v primeru 252/84, zgodovinske, paleontološke, etnografske ali numizmatične vrednosti |

97050000 Poglavja 86-89 | 13.Prevozna sredstva, starejša od 75 let |

| 14.Vsi ostali antični predmeti, ki niso vključeni v kategorije od 1 do 13 |

| (a)med 50 in 100 let starosti: |

Poglavje 95 | —igrače, igre |

7013 | —steklena posoda |

7114 | —izdelki iz zlata in srebra |

Poglavje 94 | —pohištvo |

Poglavje 90 | —optična, fotografska in kinematografska oprema |

Poglavje 92 | —glasbeni inštrumenti |

Poglavje 91 | —stenske in ročne ure in njihovi deli |

Poglavje 44 | —leseni izdelki |

Poglavje 69 | —keramika |

58050000 | —tapiserije |

Poglavje 57 | —preproge |

4814 | —tapete |

Poglavje 93 | —orožje |

97060000 | (b)starejši od 100 let |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Seznam javnih organizacij, družb in agencij ter fizičnih in pravnih oseb, organizacij in entitet prejšnje iraške vlade, navedenih v členu 4(1), (3) in (4)

p. m.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

Seznam fizičnih in pravnih oseb, organizacij ali entitet, povezanih z režimom bivšega predsednika Saddama Huseina, navedenih v členu 4(2), (3) in (4)

1. IME: Saddam Hussein Al-Tikriti

ALIAS: Abu Ali

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 28. april 1937, al-Awja, bližina Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

Imenovan v Resoluciji 1483

2. IME: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1965 ali 1966, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

Saddamov drugi sin;

nadziral posebno republikansko gardo, posebno organizacijo za varnost, republikansko gardo

3. IME: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1964 ali 1967, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

Saddamov najstarejši sin;

vodja paravojaške organizacije Saddamovih fedajinov

4. IME: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ALIAS: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

polk. Abdel Hamid Mahmmud

Abed Mahmud Hamud

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1957, al-Awja, bližina Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

Saddamov predsedniški sekretar in glavni svetovalec

5. IME: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ALIAS: Al-Kimawi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1943, al-Awja, bližina Tikrita, Irak

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednikov svetovalec in vodilni član Sveta revolucionarnega poveljstva

6. IME: Izzat Ibrahim al-Duri

ALIAS: Abu Brays

Abu Ahmad

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1942, al-Dur

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik vrhovnega poveljnika iraške vojske;

namestnik sekretarja, regionalno poveljstvo stranke Ba'th;

podpredsednik, Svet revolucionarnega poveljstva

7. IME: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1962, al-Awja, bližina Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

št. 2 v posebni organizaciji za varnost

8. IME: Aziz Salih al-Numan

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1941 ali 1945, An Nasiriyah

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th;

bivši guverner Karbale in An Najafa;

bivši minister za kmetijstvo in kmetijske reforme (1986-1987)

9. IME: Muhammad Hamza Zubaidi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1938, Babilon, Babil

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

bivši ministrski predsednik

10. IME: Kamal Mustafa Abdallah

ALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1952 ali 4. maj 1955, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

sekretar republikanske garde;

vodil posebne republikanske garde in poveljeval obema korpusoma republikanske garde

11. IME: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ALIAS: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1960, Salah al-Din

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

poveljnik, posebna republikanska garda

12. IME: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1946 ali 1949 ali 1960, Salah al-Din ali al-Awja, bližina Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

vodil iraške sile zračne obrambe;

namestnik direktorja Organizacije za vojaško industrializacijo

13. IME: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950, Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

poveljnik štaba oboroženih sil

14. IME: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ALIAS: Ayad Futayyih Al-Rawi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Ramadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

poveljnik štaba republikanske garde

15. IME: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1954, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

direktor Direktorata za splošno varnost

16. IME: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

direktor iraških obveščevalnih služb;

vodja Direktorata za splošno varnost od 1997 do 1999

17. IME: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1950 Bajdži, upravna enota Salah al-Din

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

poveljnik zračnih sil

18. IME: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1941, ar-Rašidija, predmestje Bagdada

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik predsednika vojaškega urada stranke Ba'th;

minister za delo in socialne zadeve (1993-1996)

19. IME: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1957 ali 14. marec 1942, Mosul ali Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik ministrskega predsednika;

direktor Organizacije za vojaško industrializacijo

20. IME: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1938, Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

podpredsednik od 1991

21. IME: Rukan Razuqi Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1956, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

vodja plemenskih zadev v predsednikovem kabinetu

22. IME: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 4. maj 1955, al-Samnah, bližina Tikrita

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik vodje plemenskih zadev v predsednikovem kabinetu

23. IME: Mizban Khadr Hadi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1938, okrožje Mandali, Diyala

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

član, regionalno poveljstvo stranke Ba'th in Svet revolucionarnega poveljstva od 1991

24. IME: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1924, Sulaymaniyah

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

podpredsednik, Svet revolucionarnega poveljstva

25. IME: Tariq Aziz

ALIAS: Tariq Mikhail Aziz

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1. julij 1936, Mosul ali Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik ministrskega predsednika;

POTNI LIST: (julij 1997): št. 34409/129

26. IME: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1954, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

guverner Basre

27. IME: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

minister za obrambo

28. IME: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1934, Diyala

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

namestnik ministrskega predsednika in minister za finance

29. IME: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Bagdad ali Mosul

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

minister za notranje zadeve

30. IME: Ayad Futtayyih Khalifa Al-Rawi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1942, Rawah

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

poveljnik štaba, mestne sile, 2001 do 2003;

bivši guverner Bagdada in Ta'mima

31. IME: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: cca. 1948

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

direktor, vojaška obveščevalna služba

32. IME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 5. april 1938, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednikov svetovalec za znanost;

namestnik, Organizacija za vojaško industrializacijo, 1988 do 1991;

bivši predsednik, tehnični korpus za posebne projekte;

POTNI LISTI: ? št. 33301/862

Izdan: 17. oktober 1997

Velja do: 1. oktober 2005

? M0003264580

Izdan: neznano

Velja do: neznano

? H0100009

Izdan: maj 2001

Velja do: neznano

33. IME: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1939, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

minister za nafto, 1996 do 2003;

vodja, Organizacija za vojaško industrializacijo, začetek 1990-ih.

34. IME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953 ali 1958, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

vodja, Nacionalni direktorat za nadzor

35. IME: Muhammad Mahdi Al-Salih

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947 ali 1949, upravna enota al-Anbar

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

minister za trgovino, 1987 do 2003;

šef, predsedniški kabinet, sredi 1980-ih.

36. IME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednikov svetovalec;

direktor Splošne varnosti, zgodnja 1990-a;

šef, Iraške obveščevalne službe, 1990 do 1991;

polbrat Saddama Husseina

37. IME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ALIAS: Watab Ibrahim al-Hassan

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1952, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednikov svetovalec;

minister za notranje zadeve, zgodnja 1990-a;

polbrat Saddama Husseina

38. IME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1951, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednikov svetovalec;

stalni predstavnik v ZN (Ženeva), 1989 do 1998;

vodja, Iraške obveščevalne službe, zgodnja 1980-a;

polbrat Saddama Husseina

39. IME: Huda Salih Mahdi Ammash

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1953, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

član, regionalno poveljstvo stranke Ba'th;

vodja, biološki laboratoriji, Organizacija za vojaško industrializacijo, sredina 1990-ih;

bivši vodja, Urad za študente in mladino, stranka Ba'th;

bivši vodja, Strokovni urad za ženske zadeve

40. IME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1947

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Diyala;

namestnik poveljnika, južna regija, 1998 do 2000;

bivši predsednik državnega zbora

41. IME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1942, okrožje Suq Ash-Shuyukh, Dhi-Qar

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, At-Tamin;

minister za notranje zadeve, 1995 do 2001

42. IME: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1937 ali 1938, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, vzhodni Bagdad;

43. IME: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ALIAS: Humam 'Abd-al-Khaliq 'Abd-al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1945, Ar-Ramadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

minister za višje izobraževanje in raziskave, 1992 do 1997, 2001 do 2003;

minister za kulturo, 1997 do 2001;

direktor in namestnik direktorja, Iraška organizacija za atomsko energijo, 1980-a;

POTNI LIST: 0018061/104, izdan 12. september 1993

44. IME: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Basrah

45. IME: Nayif Shindakh Thamir Ghalib

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

Predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, An-Najaf;

član, iraški državni zbor;

OPOMBA: preminul 2003

46. IME: Saif-al-Din al-Mashhadani

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1956, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Al-Muthanna

47. IME: Fadil Mahmud Gharib

ALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Dujail

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Babil;

predsednik, Splošna zveza iraških sindikatov

48. IME: Muhsin Khadr Al-Khafaji

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Qadisyah

49. IME: Rashid Taan Kathim

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, al-Anbar

50. IME: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ALIAS: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Kubaisi, al-Anbar

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Maysan

51. IME: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Bagdad

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Wasit

52. IME: Adil Abdallah Mahdi

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1945, al-Dur

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Dhi-Qar;

bivši predsednik stranke Ba'th za Diyalo in al-Anbar

53. IME: Qaid Husein Al-Awadi

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Ninawa;

bivši guverner An-Najafa, cca. 1998 do 2002

54. IME: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ALIAS: Dr. Fnu Mnu Khamis

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Karbala

55. IME: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

DATUM ROJSTVA/KRAJ ROJSTVA: 1944, Tikrit

DRŽAVLJANSTVO: Iračan

PODLAGA RESOLUCIJE VSZN 1483:

predsednik regionalnega poveljstva stranke Ba'th, Salah Ad-Din;

bivši podsekretar za varnost, Zunanje ministrstvo

--------------------------------------------------

PRILOGA V

Seznam pristojnih organov iz členov 7 in 8

BELGIJA

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANSKA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NEMČIJA

Za sredstva in finančna sredstva:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 95661

Fax (49-69) 5601071

Za iraške kulturne dobrine:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel. (49-221) 6720

Fax (49-221) 6724500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

GRČIJA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 30210 32 86 021, 32 86 051

Φαξ: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel. 30210 32 86 021, 32 86 051

Fax 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

ŠPANIJA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tel. (34-91) 349 38 60

Fax (34-91) 457 28 63

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43174678/5968/5032

Fax (33-1) 43174691

IRSKA

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel. (353-1) 6312534

Fax (353-1) 6312562

ITALIJA

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel. (39-06) 59647534

Fax (39-06) 59647506

Collaboratori:

Tel. (39-06) 59933295

Fax (39-06) 59932430

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

NIZOZEMSKA

Splošna koordinacija sankcij proti Iraku

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax (31-70) 348 4638

Tel. (31-70) 348 6211

e-mail: DPZ@minbuza.nl

Posebej za finančne sankcije

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax (31-70) 342 7918

Tel. (31-70) 342 8148

Za iraške kulturne dobrine

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel. (31-70) 302 8120

Fax (31-70) 365 1914

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 71100/8345

Fax (43-1) 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20 0

Fax (43-1) 404 20 7399

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tel: (351-21) 3946702

Fax: (351-21) 3946073

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 1000

Fax (46-8) 723 1176

ZDRUŽENO KRALJESTVO

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5550,

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4768

Fax (44-207) 601 4309

EVROPSKA SKUPNOST

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations - Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

--------------------------------------------------