32003R1176Uradni list L 164 , 02/07/2003 str. 0012 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 1176/2003

z dne 1. julija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1019/2002 o tržnih standardih za oljčno olje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o skupni ureditvi trga za olja in masti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št.1513/2001 [2], in zlasti člena 35a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 12(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1019/2002 [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1964/2002 [4], določa, da se razen členov 2, 3, 5 in 6, ki se uporabljajo od 1. novembra 2003, uredba uporablja od 1. novembra 2002, razen v zvezi s proizvodi, ki so se zakonito proizvedli in označili v Evropski skupnosti ali zakonito uvozili v Evropsko skupnost in se sprostili v prost promet pred 1. novembrom 2003, ki so lahko dajejo na trg do porabe vseh zalog.

(2) V skladu s členom 5(c) Uredbe (ES) št. 1019/2002 se lahko uporabljajo le pozitivni atributi, navedeni v Prilogi XII Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 796/2002 [6]. Vendar pa se zaradi izjemno majhnega število organoleptičnih atributov, določenih v navedeni prilogi, pridelovalci srečujejo s težavami pri opisovanju organoleptičnih lastnosti pri oznakah svojega olja.

(3) Ker trenutno ni na voljo objektivne metode za preverjanje organoleptičnih lastnosti, ki bi močno obogatile oljčno olje glede na okus, aromo in barvo, se taki atributi ne morejo navesti na oznakah. Poleg tega pozitivni organoleptični atributi, navedeni v Prilogi XII k Uredbi (EGS) št. 2568/91, ne morejo vključevati vseh raznolikih sort oljk ali okusov deviškega oljčnega olja.

(4) Glede na to, da raziskave novih metod za ocenjevanje organoleptičnih lastnosti, katerih cilj je večanje števila pozitivnih atributov deviškega oljčnega olja, še niso končane ter zato, da se organom, ki so odgovorni za razvoj novih, celovitejših metod, da na voljo dovolj časa za določitev takih metod, bi bilo treba datum, na katerega se mora začeti uporabljati člen 5(c) Uredbe (ES) št. 1091/2002, preložiti za eno leto.

(5) Uredba (ES) št. 1019/2002 bi se zato morala ustrezno spremeniti.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 12(2) Uredbe (ES) št. 1019/2002 se nadomesti:

"2. Uporablja se od 1. novembra 2002.

Člena 2 in 3, člen 5(a), (b) in (d) ter člen 6 se uporabljajo od 1. novembra 2003.

Člen 5(c) se uporablja od 1. novembra 2004.

Člen 11 se uporablja od 1. julija 2002.

Vendar so proizvodi, ki so se zakonito proizvedli in označili v Skupnosti ali zakonito uvozili v Skupnost in dali v prost promet pred 1. novembrom 2003, lahko dajejo na trg do porabe vseh zalog."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. julija 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL 172, 30.9.1966, str. 3025/66.

[2] UL L 201, 26.7.2001, str. 4.

[3] UL L 155, 14.6.2002, str. 27.

[4] UL L 300, 5.11.2002, str. 3.

[5] UL L 248, 5.9.1991, str. 1.

[6] UL L 128, 15.5.2002, str. 8.

--------------------------------------------------