32003R1160Uradni list L 162 , 01/07/2003 str. 0035 - 0039


Uredba Komisije (ES) št. 1160/2003

z dne 30. junija 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/97 o določitvi pravil za uporabo režimov v sektorju prašičjega mesa, predvidenih v Evropskih sporazumih z Bolgarijo, Češko republiko, Slovaško, Romunijo, Poljsko in Madžarsko

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/286/ES z dne 8. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Bolgarijo na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [1] in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/298/ES z dne 14. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Češko republiko na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [2] in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/299/ES z dne 14. aprila 2003 o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Slovaško republiko na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [3] in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/18/ES z dne 19. decembra 2002 o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [4] in zlasti člena 3(2) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/263/ES z dne 27. marca 2003 o podpisu in sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Poljsko na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [5] in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2003/285/ES z dne 18. marca 2003 o sklenitvi Protokola o prilagajanju trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Madžarsko na drugi strani in ob upoštevanju izida pogajanj med pogodbenicami o novih obojestranskih kmetijskih koncesijah [6] in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sklepi 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES in 2003/285/ES razveljavljajo Uredbe (ES) št. 2290/2000 [7], (ES) št. 2433/2000 [8], (ES) št. 2434/2000 [9], (ES) št. 2435/200 [10], (ES) št. 2851/2000 [11] in (ES) št. 1408/2002 [12], pri čemer je slednja predhodno razveljavila Uredbo (ES) št. 1727/2000 [13].

(2) Po razveljavitvi Uredb (ES) št. 2292/2000, 2433/2000, 2434/2000, 2435/2000, 2851/2000 in 1727/2000 je treba sklicevanja na te akte v Uredbi Komisije (ES) št. 1898/97 [14], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1877/2002 [15], izbrisati.

(3) Za letna obdobja, ki se začenjajo 1. julija, je treba prilagoditi tudi Uredbo (ES) št. 1898/97 v skladu z določbami o proizvodih iz prašičjega mesa, predpisanimi v Sklepih 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES in 2003/285/ES.

(4) Uredbo (ES) št. 1898/97 je treba zato spremeniti.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1898/97 se spremeni:

1. Prvi odstavek člena 1 se nadomesti z:

"Za celoten uvoz v Skupnost v okviru režimov, predpisanih v Sklepih 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES in 2003/285/ES, za proizvode iz skupin št. 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 in 17 iz Priloge I k tej uredbi, je treba predloži uvozno dovoljenje."

2. Priloga I k Uredbi (ES) št. 1898/97 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 2003.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2003

Za Komisijo

Franc Fischler

Član Komisije

[1] UL L 102, 24.4.2003, str. 60.

[2] UL L 107, 30.4.2003, str. 12.

[3] UL L 107, 30.4.2003, str. 36.

[4] UL L 8, 14.1.2003, str. 18.

[5] UL L 97, 15.4.2003, str. 53.

[6] UL L 102, 24.4.2003, str. 32.

[7] UL L 262, 17.10.2000, str. 1.

[8] UL L 280, 4.11.2000, str. 1.

[9] UL L 280, 4.11.2000, str. 9.

[10] UL L 280, 4.11.2000, str. 17.

[11] UL L 332, 28.12.2000, str. 7.

[12] UL L 205, 2.8.2002, str. 9.

[13] UL L 198, 4.8.2000, str. 6.

[14] UL L 267, 30.9.1997, str. 58.

[15] UL L 284, 22.10.2002, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

„PRILOGA I

Za uvoz naslednjih proizvodov v Skupnost veljajo spodaj določene koncesije:

A. PROIZVODI S POREKLOM IZ MADŽARSKE

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 to 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4705 | 1 | 1601009116010099 | Klobase, suhe ali drugo | Prosto | 11375 | 875 | |

09.4706 | 2 | 1602411016024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Drugi pripravki, konzervirano meso domačih prašičev | Prosto | 1170 | 90 | |

09.4704 | 3 | 02101111021012110210194002101951 | Meso domačih prašičev, nasoljeno ali v slanici | Prosto | 1300 | 100 | |

09.4708 | 4 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Prosto | 52000 | 4000 | |

09.4727 | H1 | 15010019 | Prašičja maščoba (vključno z mastjo), drugo | Prosto | 3170 | 290 | |

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 to 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4806 | 7 | 160100 | Klobase in podobni proizvodi, iz mesa, klavničnih proizvodov ali krvi; pripravki hrane na osnovi teh proizvodov, razen oznake KN 16010010 | Prosto | 20800 | 1600 | |

ex1602 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični proizvodi ali kri prašičev: |

160241 | —šunke in njihovi kosi |

160242 | —plečeta in njihovi kosi |

160249 | —drugo, vključno mešanice, razen oznake KN 1602 49 90 |

09.4820 | 8 | 01039219 | Živi prašiči domačih pasem | Prosto | 1750 | | |

09.4809 | 9 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Prosto | 39000 | 3000 | |

ex0210 | Prašičje meso: | |

021011 | —Šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi |

021012 | —prsi s potrebušino in njihovi kosi |

021019 | —drugo |

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 to 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4625 | T1 | 0103911001039219 | Živi prašiči domačih pasem | 20 | 1500 | 0 | |

09.4626 | T2 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Prosto | 14500 | 1500 | |

0210 11 do | Prašičje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno | |

09.4629 | T3 | 160100 | Klobase in podobni proizvodi | Prosto | 4370 | 690 | |

1602 41 do | Pripravljeno ali konzervirano meso prašičev |

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 do 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4632 | S1 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Prosto | 3000 | 300 | |

0210 11 do | Prašičje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno | |

09.4634 | S2 | 160100 | Klobase in podobni proizvodi | Prosto | 350 | 50 | |

1602 41 do | Pripravljeno ali konzervirano meso prašičev |

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 to 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4671 | B1 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | Prosto | 3000 | 500 | |

021011021012021019 | Prašičje meso, nasoljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno |

160100 | Klobase in podobni proizvodi |

160241160242160249 | Pripravljeno ali konzervirano meso, klavnični proizvodi ali kri prašičev |

Zap. št. | Skupina št. | Oznaka KN | Poimenovanje | Veljavna dajatev (% od MFN) | Letna količina od 1.7.2003 to 30.6.2004 (v tonah) | Letno povečanje (v tonah) | Posebne določbe |

09.4751 | 15 | 1601009116010099 | Klobase, razen iz jeter | 20 | 1125 | 0 | |

09.4752 | 16 | 1602411016024210160249111602491316024915160249191602493016024950 | Konzervirano meso domačih prašičev | 20 | 2125 | 0 | |

09.4756 | 17 | ex0203 | Meso domačih prašičev, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno | 20 | 15625 | 0 | |

"

--------------------------------------------------