32003R0998Úradný vestník L 146 , 13/06/2003 S. 0001 - 0009


Nariadenie(ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady

z 26. mája 2003

o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37 a článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom určeným v článku 251 Zmluvy [3]na základe spoločného textu schváleného zmierovacou komisiou 18. februára 2003,

keďže:

(1) je potrené zosúladiť veterinárne požiadavky, uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat medzi členskými štátmi a z tretích krajín, a dosiahnutie tohto cieľa môžu umožniť len opatrenia, prijaté na úrovni spoločenstva;

(2) toto nariadenie sa týka premiestňovania živých zvierat, zahrnutých do prílohy I Zmluvy; niektoré z jej ustanovení, najmä ustanovenia týkajúce sa besnoty, majú ako priamy cieľ ochranu zdravia ľudí, zatiaľ čo iné sa týkajú výlučne zdravia zvierat; článok 37 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy sú preto vhodným právnym základom;

(3) za posledných 10 rokov sa situácia vo výskyte besnoty výrazne zlepšila v rámci celého spoločenstva po zavedení programov orálnej vakcinácie líšok v regiónoch postihnutých sylvatickou epidémiou besnoty, ktorá postihuje krajiny severovýchodnej Európy od šesťdesiatych rokov;

(4) toto zlepšenie viedlo Spojené kráľovstvo a Švédsko k zrušeniu systému šesťmesačnej karantény, ktorý uplatňovali celé desaťročia, v prospech alternatívneho, menej reštriktívneho systému poskytujúceho rovnakú úroveň bezpečnosti; preto je potrebné ustanoviť na úrovni spoločenstva uplatňovanie zvláštneho systému pre premiestňovanie spoločenských zvierat do týchto krajín počas prechodného obdobia piatich rokov a aby Komisia na základe získaných skúseností a vedeckého stanoviska Európskeho orgánu pre potravinovú bezpečnosť predložila vo vhodnom čase správu spolu s príslušnými návrhmi; súčasne je potrebné ustanoviť rýchly postup pre rozhodnutie o dočasnom rozšírení uvedeného prechodného režimu, najmä ak by vedecké hodnotenie získaných skúseností vyžadovalo dlhšie obdobia, než sú obdobia určené v súčasnosti;

(5) prípady besnoty pozorovanej u spoločenských mäsožravcov v spoločenstve teraz postihujú najmä zvieratá prichádzajúce z tretích krajín, kde je mestský typ besnoty endemický; veterinárne požiadavky, ktoré členské štáty doteraz bežne používali pre spoločenské mäsožravce, privážané z tretích krajín, by preto mali byť sprísnené;

(6) je však potrebné zvážiť výnimky pre premiestňovanie z tretích krajín, ktoré z veterinárneho hľadiska patria k rovnakému geografickému regiónu ako spoločenstvo;

(7) článok 299 ods. 6 písm. c) Zmluvy a nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami [4] ustanovujú, že veterinárna legislatíva spoločenstva sa uplatňuje na Normandské ostrovy a ostrov Man, ktoré by z tohto dôvodu mali byť považované za súčasť Spojeného kráľovstva na účely tohto nariadenia;

(8) súčasne je potrebné vytvoriť právny rámec pre veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie druhov zvierat nepostihnutých besnotou alebo bez epidemiologického významu, pokiaľ ide o besnotu, a v súvislosti s ostatnými chorobami postihujúcimi druhy zvierat uvedené v prílohe I;

(9) je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov divej fauny a flóry reguláciou obchodu s týmito druhmi [5];

(10) opatrenia nevyhnutné na uplatňovanie tohto nariadenia musia byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre uplatňovanie vykonávacích právomocí delegovaných na Komisiu [6];

(11) existujúce veterinárne požiadavky spoločenstva, presnejšie smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992 ustanovujúca veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so zvieratami a dovoz do spoločenstva zvierat, semena, vajíčok a embryí nepodliehajúcich veterinárnym požiadavkám určeným v špecifických predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A(I) smernice 90/425/EHS [7], sa obyčajne uplatňujú len na obchod; aby sa zabránilo komerčným premiestneniam, ktoré sú podvodne maskované ako nekomerčné premiestnenia spoločenských zvierat v zmysle tohto nariadenia, ustanovenia smernice 92/65/EHS o pohybe zvierat druhov uvedených v častiach A a B prílohy I musia byť revidované s cieľom zabezpečiť ich súlad s predpismi uvedenými v tomto nariadení; s rovnakým cieľom je potrebné prijať ustanovenie, ktoré poskytuje možnosť špecifikovania maximálneho počtu zvierat, ktoré môžu byť predmetom premiestnenia v zmysle tohto nariadenia, a ktoré podlieha uplatňovaniu predpisov týkajúcich sa obchodu;

(12) opatrenia ustanovené týmto nariadením majú zabezpečiť dostatočnú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o príslušné zdravotné riziká; netvoria odôvodnené prekážky premiestňovaniu, spadajúcemu do oblasti jeho uplatňovania, pretože vychádzajú zo záverov skupín expertov, s ktorými bola záležitosť konzultovaná, a najmä zo správy Vedeckého veterinárneho výboru uverejnenej 16. septembra 1997,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Toto nariadenie ustanovuje veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a predpisy týkajúce sa kontrol tohto premiestňovania.

Článok 2

Toto nariadenie sa uplatňuje na premiestňovanie spoločenských zvierat, druhov uvedených v prílohe I medzi členskými štátmi alebo z tretích krajín.

Bude sa uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (ES) č. 338/97.

Ustanovenia, ktoré vychádzajú z iných skutočností ako sú skutočnosti týkajúce sa veterinárnych požiadaviek, a ktoré majú obmedziť premiestňovanie niektorých druhov alebo plemien spoločenských zvierat, nebudú dotknuté týmto nariadením.

Článok 3

Na účely tohto nariadenia:

a) "spoločenské zvieratá" sú zvieratá druhov uvedených v prílohe I, ktoré sprevádzajú svojich vlastníkov alebo fyzickú osobu, zodpovednú za tieto zvieratá v mene vlastníka, počas ich premiestňovania a nemajú byť predané alebo prevedené na iného vlastníka;

b) "pas" je každý dokument umožňujúci jasnú identifikáciu spoločenského zvieraťa a obsahujúci body, ktoré umožňujú overiť jeho štatút s ohľadom na toto nariadenie, ktorý bude vystavený v súlade s druhým odsekom článku 17;

b) "premiestnenie" je každé premiestnenie spoločenského zvieraťa medzi členskými štátmi alebo jeho vstup alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny.

Článok 4

1. Počas osemročného prechodného obdobia, ktoré začne plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, zvieratá druhov uvedených v častiach A a B prílohy I budú považované za označené, ak majú na tele:

a) dobre čitateľné tetovanie; alebo

b) elektronický identifikačný systém (transpondér).

V prípade uvedenom v bode b) predchádzajúceho pododseku, ak transpondér nespĺňa normu ISO 11784 alebo prílohu A normy ISO 11785, vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera v mene vlastníka musí poskytnúť prostriedky potrebné na čítanie transpondéra v čase každej kontroly.

2. Bez ohľadu na formu identifikačného systému, podľa ktorého je zviera identifikovateľné, malo by sa prijať ustanovenie, aby sa uvádzali aj podrobnosti identifikujúce meno a adresu vlastníka zvieraťa.

3. Členské štáty, ktoré vyžadujú, aby zvieratá vstupujúce na ich územie inak než do karantény, boli označené v súlade s bodom b) prvého pododseku odseku 1, môžu ďalej vyžadovať toto označenie počas prechodného obdobia.

4. Po uplynutí prechodného obdobia bude ako prostriedok označenia zvieraťa akceptovaná len metóda uvedená v bode b) prvého pododseku odseku 1.

KAPITOLA II Ustanovenia uplatniteľné na premiestňovanie medzi členskými štátmi

Článok 5

1. Druhy spoločenských zvierat uvedené v častiach A a B prílohy I musia byť pri premiestňovaní:

a) označené v súlade s článkom 4, a

b) sprevádzané pasom, ktorý vydal veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom potvrdzujúcim platnú vakcináciu proti besnote alebo revakcináciu, ak je potrebné, v súlade s odporúčaniami výrobného laboratória, vykonanú na danom zvierati pomocou inaktivovanej vakcíny obsahujúcej aspoň jednu antigénnu jednotku na dávku (norma WHO).

2. Členské štáty môžu povoliť premiestnenie zvierat uvedených v častiach A a B prílohy I, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé.

Článok 6

1. Počas prechodného obdobia piatich rokov začínajúceho dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vstup spoločenských zvierat uvedených v časti A prílohy I na územie Írska, Švédska a Spojeného kráľovstva bude podliehať nasledujúcim požiadavkám:

- musia byť označené v súlade s bodom b) prvého pododseku článku 4 ods. 1, ak členský štát určenia neuznáva identifikáciu v súlade s bodom a) prvého pododseku článku 4 ods. 1, a

- musia byť sprevádzané pasom, ktorý vydal veterinárny lekár, oprávnený príslušným orgánom potvrdzujúcim okrem podmienok určených v článku 5 ods. 1 písm. b) aj titer neutralizačných protilátok zodpovedajúci aspoň 0,5 IU/ml vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke v lehotách určených vo vnútroštátnych predpisoch platných v deň uvedený v druhom odseku článku 25.

Táto titrácia protilátok nemusí byť zopakovaná na zvierati, ktoré po tejto titrácii bolo pravidelne revakcinované v intervaloch určených v článku 5 ods. 1, bez prestávky vo vakcinačnom protokole požadovanom výrobným laboratóriom.

Členský štát určenia môže oslobodiť spoločenské zvieratá premiestňujúce sa medzi týmito tromi členskými štátmi od požiadaviek vakcinácie a titrácie protilátok ustanovených v prvom pododseku tohto odseku, v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými v deň uvedený v druhom odseku článku 25.

2. Ak príslušný orgán neudelí výnimku v špecifických prípadoch, zvieratá mladšie ako tri mesiace druhov uvedených v časti A prílohy I nesmú byť premiestňované predtým, ako dosiahnu vek požadovaný pre vakcináciu a ak to ustanovujú predpisy, kým sa nepodrobia skúške na zistenie titru protilátok.

3. Prechodné obdobie určené v odseku 1 môže byť predĺžené Európskym parlamentom a Radou konajúcou na návrh Komisie v súlade so Zmluvou.

Článok 7

Premiestňovanie medzi členskými štátmi alebo z územia uvedeného v oddieli 2 časti B prílohy II zvierat druhov uvedených v časti C prílohy I nebude podliehať žiadnej požiadavke v súvislosti s besnotou. V prípade potreby môžu byť vypracované špecifické požiadavky, vrátane možného obmedzenia počtu zvierat a vzorové osvedčenie, ktoré bude sprevádzať tieto zvieratá, v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2, v súvislosti s inými chorobami.

KAPITOLA III Podmienky týkajúce sa premiestnení z tretích krajín

Článok 8

1. V čase premiestnenia spoločenské zvieratá druhov uvedených v častiach A a B prílohy I:

a) ak prichádzajú z tretej krajiny uvedenej v oddieli 2 časti B a v časti C prílohy II a vstupujú:

i) do jedného z členských štátov uvedených v oddieli 1 časti B prílohy II budú spĺňať požiadavky článku 5 ods. 1;

ii) do jedného z členských štátov uvedených v časti A prílohy II priamo alebo po tranzite cez jedno z území uvedených v časti B prílohy II budú spĺňať požiadavky článku 6;

b) ak prichádzajú z inej tretej krajiny a vstupujú:

i) do jedného z členských štátov uvedených v oddieli 1 časti B prílohy II:

- budú identifikované pomocou identifikačného systému definovaného v článku 4, a

- musia sa predtým podrobiť:

- vakcinácii proti besnote v súlade s požiadavkami článku 5, a

- titrácii neutralizačných protilátok zodpovedajúcej aspoň 0,5 IU/ml, ktorá bola vykonaná na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom aspoň 30 dní po vakcinácii a tri mesiace pred ich premiestnením.

Titrácia protilátok nemusí byť zopakovaná na spoločenskom zvierati, ktoré bolo revakcinované v intervaloch určených v článku 5 ods. 1

Toto trojmesačné obdobie sa nebude uplatňovať na opätovný vstup spoločenského zvieraťa, ktorého pas potvrdzuje, že titrácia bola vykonaná s pozitívnym výsledkom predtým, ako zviera opustilo územie spoločenstva;

ii) do jedného z členských štátov uvedených v časti A prílohy II priamo alebo po tranzite cez jedno z území uvedených v časti B prílohy II budú umiestnené do karantény, ak neboli zosúladené s požiadavkami článku 6 po vstupe do spoločenstva.

2. Spoločenské zvieratá musia byť sprevádzané osvedčením, ktoré vydal úradný veterinárny lekár alebo pri opätovnom vstupe pasom potvrdzujúcim splnenie ustanovení odseku 1.

3. Bez ohľadu na ustanovenia uvedené vyššie:

a) spoločenské zvieratá prichádzajúce z území uvedených v oddieli 2 časti B prílohy II, v prípade ktorých bolo pomocou postupu určeného v článku 24 ods. 2 zistené, že tieto územia uplatňujú predpisy aspoň rovnocenné s predpismi spoločenstva ustanovenými v tejto kapitole, budú podliehať predpisom určeným v kapitole II;

b) premiestňovanie spoločenských zvierat medzi San Marinom, Vatikánom a Talianskom, Monakom a Francúzskom, Andorou a Francúzskom alebo Španielskom, a Nórskom a Švédskom môže pokračovať za podmienok určených vnútroštátnymi predpismi platnými v deň určený v druhom odseku článku 25;

c) v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2 a za podmienok, ktoré budú určené, vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat mladších ako tri mesiace patriacich k druhom uvedeným v časti A prílohy I z tretích krajín uvedených v častiach B a C prílohy II môže byť povolený, ak to dovoľuje situácia pokiaľ ide o besnotu v príslušnej krajine.

4. Opatrenia na implementáciu tohto článku a najmä vzorové osvedčenie budú prijaté v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2

Článok 9

Podmienky uplatniteľné na premiestňovanie zvierat druhov uvedených v časti C prílohy I z tretích krajín a vzorové osvedčenie, ktoré ich musí sprevádzať, budú ustanovené v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2

Článok 10

Zoznam tretích krajín ustanovený v časti C prílohy II bude vypracovaný pred dňom uvedeným v druhom odseku článku 25 a v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 2 Aby tretia krajina mohla byť uvedená na tomto zozname, musí najprv preukázať svoj štatút pokiaľ ide o besnotou, a že:

a) podozrenie besnoty musí byť oznámené príslušnému orgánu;

b) aspoň dva roky existuje účinný monitorovací systém;

c) štruktúra a organizácia jej veterinárnych služieb sú dostatočné na zaručenie platnosti osvedčení;

d) boli vykonané všetky regulačné opatrenia na prevenciu a kontrolu besnoty, vrátane predpisov o dovoze;

e) má v platnosti predpisy o obchode s vakcínami proti besnote (zoznam povolených vakcín a laboratórií).

Článok 11

Členské štáty poskytnú verejnosti jasné a ľahko dostupné informácie týkajúce sa veterinárnych požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na území spoločenstva a podmienok, za ktorých môžu vstupovať a vracať sa na toto územie. Súčasne zabezpečia, aby zamestnanci v miestach vstupu boli podrobne oboznámení s týmito predpismi a schopní ich implementovať.

Článok 12

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spoločenské zvieratá, ktoré boli privezené na územie spoločenstva z tretej krajiny neuvedenej v oddieli 2 časti B prílohy II boli podrobené:

a) v prípade najviac piatich spoločenských zvierat kontrole dokladov a totožnosti zo strany príslušných orgánov v mieste vstupu cestujúcich na územie spoločenstva;

b) v prípade viac ako piatich spoločenských zvierat požiadavkám a kontrolám ustanoveným v smernici 92/65/EHS.

Členské štáty určia orgány zodpovedné za tieto kontroly a okamžite budú o nich informovať Komisiu.

Článok 13

Každý členský štát vypracuje zoznam miest vstupu uvedených v článku 12 a pošle ho ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 14

V čase každého premiestnenia vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera musí byť schopný(á) predložiť orgánom zodpovedným za kontroly pas alebo osvedčenie uvedené v článku 8 ods. 2, ktoré potvrdzuje, že zviera spĺňa požiadavky stanovené pre toto premiestnenie.

Najmä v prípade uvedenom v bode b) prvého pododseku článku 4 ods. 1, ak transpondér nespĺňa normu ISO 11784 alebo prílohu A normy ISO 11785, vlastník alebo fyzická osoba zodpovedná za spoločenské zviera musí poskytnúť prostriedky potrebné na čítanie transpondéra v čase každej kontroly.

Ak tieto kontroly ukážu, že zviera nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, príslušné orgány rozhodnú po konzultácii s úradným veterinárnym lekárom:

a) o vrátení zvieraťa do jeho krajiny pôvodu;

b) o izolácii zvieraťa pod úradnou kontrolou na čas, ktorý potrebuje, aby splnilo veterinárne požiadavky, na náklady vlastníka alebo fyzickej osoby, ktorá je zaň zodpovedná; alebo

c) ako o poslednej možnosti o utratení zvieraťa bez finančnej náhrady, ak jeho vrátenie alebo izolácia v karanténe nie sú možné.

Členské štáty zabezpečia, aby zvieratá, ktorým bude odoprené povolenie na vstup na územie spoločenstva, boli umiestnené pod úradnú kontrolu, kým nebudú vrátené na svoje územie pôvodu alebo kým nebude prijaté iné administratívne rozhodnutie.

KAPITOLA IV Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 15

Ak požiadavky uplatniteľné na premiestňovanie ustanovujú titráciu protilátok proti besnote, vzorku musí odobrať oprávnený veterinárny lekár a skúšku musí vykonať laboratórium schválené v súlade s rozhodnutím Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti [8].

Článok 16

Počas prechodného obdobia piatich rokov, ktoré začne plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, členské štáty, ktoré majú zvláštne predpisy pre kontrolu echinokokózy a kliešťov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu podmieniť vstup spoločenských zvierat na svoje územie splnením týchto požiadaviek.

Na tento účel pošlú Komisii správu o svojej situácii v súvislosti s príslušnou chorobou, so zdôvodnením potreby ďalších záruk s cieľom zabrániť riziku zavlečenia tejto choroby.

Komisia bude informovať členské štáty v rámci výboru ustanoveného v článku 24 o týchto ďalších zárukách.

Článok 17

Pre premiestňovanie zvierat druhov, uvedených v častiach A a B prílohy I, môžu byť ustanovené požiadavky technického charakteru okrem tých, ktoré ustanovuje toto nariadenie v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 2

Vzorové pasy, ktoré musia sprevádzať premiestňované zvieratá druhov uvedených v častiach A a B prílohy I, budú vypracované v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 2

Článok 18

Budú sa uplatňovať ochranné opatrenia ustanovené smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990, ktorá sa týka veterinárnych a zootechnických kontrol uplatniteľných v obchode vo vnútri spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu [9]a smernicou Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [10].

Na žiadosť členského štátu alebo z iniciatívy Komisie, ak to umožňuje situácia besnoty v členskom štáte alebo tretej krajine, môže byť v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 3 prijaté rozhodnutie, že zvieratá druhov uvedených v častiach A a B prílohy I prichádzajúce z tohto územia musia spĺňať podmienky ustanovené v článku 8 ods. 1 písm. b).

Článok 19

Časť C prílohy I a časti B a C prílohy II môžu byť zmenené a doplnené v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2 tak, aby brali do úvahy vývoj situácie na území spoločenstva alebo v tretích krajinách, pokiaľ ide o choroby, postihujúce druhy zvierat, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najmä besnotu a v prípade potreby obmedziť na účely tohto nariadenia počet zvierat, ktoré môžu byť premiestňované.

Článok 20

Každé implementačné opatrenie technického charakteru bude prijaté v súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2

Článok 21

V súlade s postupom určeným v článku 24 ods. 2 môžu byť prijaté všetky prechodné implementačné ustanovenia potrebné na umožnenie prechodu od existujúcich postupov k postupom určeným týmto nariadením.

Článok 22

Smernica 92/65/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 10:

a) v odseku 1 sa vypúšťa slovo "fretky";

b) odseky 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

"2. Aby mohli byť predmetom obchodovania, psy, mačky a fretky musia spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 5 a 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS [11].

Osvedčenie sprevádzajúce zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.

3. Odlišne od odseku 2, v prípade predaja do Írska, Spojeného kráľovstva alebo Švédska psy, mačky a fretky budú musieť spĺňať podmienky stanovené v článkoch 6 a 16 nariadenia (ES) č. 998/2003.

Osvedčenie sprevádzajúce zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.";

c) v odseku 4 sa za slovom

"mäsožravce"

pridávajú nasledujúce slová:

"s výnimkou druhov uvedených v odsekoch 2 a 3";

d) odsek 8 sa vypúšťa.

2. k článku 16 sa pridávajú nasledujúce pododseky:

"Pokiaľ ide o mačky, psy a fretky, podmienky dovozu musia byť aspoň rovnocenné s podmienkami kapitoly III nariadenia (ES) č. 998/2003.

Osvedčenie, sprevádzajúce zvieratá, musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia."

Článok 23

Do 1. februára 2007 Komisia po prijatí stanoviska Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť týkajúceho sa potreby zachovať sérologickú skúšku predloží Európskemu parlamentu a Rade správu vychádzajúcu zo získaných skúseností a z hodnotenia rizík, spolu s príslušnými návrhmi na určenie režimu, ktorý sa má uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2008 pre články 6, 8 a 16.

Článok 24

1. Komisii bude pomáhať výbor.

2. V prípade odkazu na tento odsek sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES bude trvať tri mesiace.

3. V prípade odkazu na tento odsek sa budú uplatňovať články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES bude trvať 15 dní.

4. Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať od 3. júla 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2003

Za Európsky parlament

za Radu

predseda

predseda

P. COX

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 29 E, 30.1.2001, s. 239, a Ú. v. ES C 270 E, 25.9.2001, s. 109.

[2] Ú. v. ES C 116, 20.4.2001, s. 54.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. mája 2001 (Ú. v. ES C 27 E, 31.1.2002, s. 55), spoločné stanovisko Rady z 27. júna 2002 (Ú. v. ES C 275 E, 12.11.2002, s. 42) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2002 (ešte neuverejnené v Úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2003 a rozhodnutie Rady z 25. apríla 2003.

[4] Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1174/86 (Ú. v. ES L 107, 24.4.1986, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2476/2001 (Ú. v. ES L 334, 18.12.2001, s. 3).

[6] Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1282/2002 (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 3).

[8] Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 40.

[9] Ú. V. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/118/EHS (Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49).

[10] Ú. V. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/43/ES (Ú. v. ES L 162, 1.7.1996, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 146, 13.6.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

DRUHY ZVIERAT

ČASŤ A

Psy

Mačky

ČASŤ B

Fretky

ČASŤ C

Bezstavovce (okrem včiel a kôrovcov), ozdobné tropické ryby, obojživelníky, plazy.

Vtáky: všetky druhy (okrem hydiny zahrnutej do smerníc Rady 90/539/EHS [1]

a 92/65/EHS).

Cicavce: hlodavce a domáce králiky.

[1] PRÍLOHA I

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAMY KRAJÍN A ÚZEMÍ

ČASŤ A

Švédsko

Írsko

Spojené kráľovstvo

ČASŤ B

Oddiel 1

Členské štáty okrem štátov, uvedených v časti A

Oddiel 2

Andora

Island

Lichtenštajnsko

Monako

Nórsko

San Marino

Švajčiarsko

Vatikán

ČASŤ C

Zoznam tretích krajín alebo častí území ustanovený v článku 10.

--------------------------------------------------