32003R0871Uradni list L 125 , 21/05/2003 str. 0003 - 0004


Uredba Komisije (ES) št. 871/2003

z dne 20. maja 2003

o trajnem dovoljenju novega krmnega dodatka manganovega manganioksida

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1] kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2002 [2], in zlasti členov 3 in 9d Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS predvideva, da se lahko dovoli novi dodatek po pregledu vloge v skladu s členom 4 Direktive.

(2) Vloga za dovoljenje je bila predložena za dodatek "manganov manganioksid" kot vir mangana, ki spada v skupino elementov v sledovih iz dela II Priloge C Direktive 70/524/EGS.

(3) Znanstveni odbor za prehrano živali (SCAN) je podal mnenje o uporabi tega dodatka v krmi dne 6. februarja 2002 z zaključkom, da manganov manganioksid ne predstavlja tveganja za zdravje živali, zdravje ljudi ali okolje.

(4) Ocena zahteve za dovoljenje, predložene za manganov manganioksid kaže, da ta dodatek iz člena 2(aaaa) ustreza vsem zahtevam iz člena 3a Direktive 70/524/EGS, pod pogoji, določenimi v Prilogi k tej uredbi. Zato se ta dodatek dovoli za neomejeno časovno obdobje.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Manganov manganioksid, ki spada v skupino "elementi v sledovih", naveden v Prilogi k tej uredbi se dovoli za uporabo kot dodatek v krmi pod pogoji, določenimi v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 265, 3.10.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Elementi v sledovih

Številka ES | Element | Dodatek | Kemijska formula | Največja vsebnost elementa mg/kg popolne krmne mešanice | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

E5 | Mangan - Mn | Manganov manganioksid | MnO Mn2O3 | 150 (skupaj) | | |

--------------------------------------------------