32003R0816Uradni list L 116 , 13/05/2003 str. 0012 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 816/2003

z dne 12. maja 2003

o spremembi Uredbe (ES) št. 2808/98 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za evro v kmetijstvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o kmetijsko-monetarni ureditvi za evro [1] ter zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Člen 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2452/2000 [3], določa, da je menjalni tečaj za menjavo v domačo valuto za pomoč na hektar in zneske strukturne ali okoljske narave povprečje menjalnih tečajev iz meseca pred datumom uveljavitve, izračunan po načelu časovnega zaporedja. Treba je določiti način izračuna tega povprečja.

(2) Uredbo (ES) št. 2808/98 je treba ustrezno spremeniti.

(3) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem zadevnih Upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednji stavek se doda členu 4(3) Uredbe (ES) št. 2808/98:

"Povprečje menjalnih tečajev Komisija določi v mesecu po datumu uveljavitve."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2003

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

[2] UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

[3] UL L 282, 8.11.2000, str. 9.

--------------------------------------------------