32003R0807

Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 om tilpasning til afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (enstemmighed)

EU-Tidende nr. L 122 af 16/05/2003 s. 0036 - 0062


Rådets forordning (EF) nr. 807/2003

af 14. april 2003

om tilpasning til afgørelse 1999/468/EF af bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter høringsproceduren (enstemmighed)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93, 94, 269, 279 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Revisionsretten for så vidt angår Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5), har erstattet afgørelse 87/373/EØF(6).

(2) I henhold til Rådets og Kommissionens erklæring(7) til afgørelse 1999/468/EF bør bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i henhold til afgørelse 87/373/EØF, justeres for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal justeres automatisk, hvis det ikke berører udvalgets karakter i henhold til basisretsakten.

(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal justeres, bør fortsat være gældende. Hvis der ikke er fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemførelsesbestemmelserne, bør den fastsættes til tre måneder.

(5) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF.

(6) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type IIa- og IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

(7) Bestemmelser i retsakter, ifølge hvilke type IIIa- og IIIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgørelse 87/373/EØF skal anvendes, bør derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF.

(8) Hensigten med denne forordning er udelukkende at tilpasse udvalgsprocedurerne. Navnene på de udvalg, som anvender disse procedurer, er om nødvendigt blevet ændret -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For så vidt angår rådgivningsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag I, som angivet i bilag I, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 2

For så vidt angår forvaltningsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag II, som angivet i bilag II, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 3

For så vidt angår forskriftsproceduren bringes de retsakter, der er omhandlet i bilag III, som angivet i bilag III, i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 4

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i bilag I, II og III, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som tilpasset ved denne forordning.

De eventuelle henvisninger i denne forordning til de tidligere udvalgsbenævnelser skal anses som henvisninger til de nye benævnelser.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.

På Rådets vegne

A. Giannitsis

Formand

(1) EFT C 75 E af 26.3.2000, s. 448.

(2) Udtalelse afgivet 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 128.

(4) EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9.

(5) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(7) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

BILAG I

RÅDGIVNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor rådgivningsproceduren anvendes, og som er tilpasset de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, jf. nedenfor nævnte ændringer:

1) Rådets beslutning 87/95/EØF af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation(1).

I artikel 7 affattes stk. 1 således:

"1. a) Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'gruppen på højt embedsmandsplan vedrørende standardisering inden for informationsteknologi' ved realiseringen af de mål og forvaltningen af de aktioner, der er fastlagt i denne beslutning.

I telekommunikationsspørgsmål bistås Kommissionen af gruppen på højt embedsmandsplan vedrørende telekommunikation, oprettet i henhold til artikel 5 i direktiv 86/361/EØF.

b) Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2)."

2) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften(3).

Artikel 13, stk. 4, affattes således:

"4. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4)."

Følgende stykke tilføjes:

"6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

(1) EFT L 36 af 7.2.1987, s. 31.

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3) EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1026/1999 (EFT L 126 af 20.5.1999, s. 1).

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG II

FORVALTNINGSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor forvaltningsproceduren anvendes, og som er tilpasset de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, jf. nedenfor nævnte ændringer:

1) Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til visse lande i Central- og Østeuropa(1).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'udvalget vedrørende bistand til den økonomiske omstrukturering i de i artikel 1 omhandlede lande'. En observatør fra Den Europæiske Investeringsbank deltager i udvalgets arbejde for så vidt angår spørgsmål, der angår banken.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til seks uger.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

2) Rådets beslutning 1999/21/EF, Euratom af 14. december 1998 om et flerårigt rammeprogram for aktioner inden for energisektoren (1998-2002) og dertil knyttede foranstaltninger(3).

I artikel 4 affattes stk. 2 således:

"2. a) Under forvaltningen af dette rammeprogram bistås Kommissionen af et udvalg.

b) Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4).

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

c) Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

(1) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2500/2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3) EFT L 7 af 13.1.1999, s. 16.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG III

FORSKRIFTSPROCEDURE

Liste over retsakter, hvor forskriftsproceduren anvendes, og som er tilpasset de tilsvarende bestemmelser i afgørelse 1999/468/EF, jf. nedenfor nævnte ændringer:

1) Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(1).

I artikel 27, stk. 2, udgår "stk. 4, litra a)".

Artikel 29 affattes således:

"Artikel 29

Procedure for tilpasning til den tekniske udvikling

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(2).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

2) Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil(3).

Artikel 13 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling'."

b) Stk. 3 affattes således:

"3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(4).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

c) Følgende stykke tilføjes:

"6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

3) Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indførelse af fællesskabsprøveudtagningsmåder og analysemetoder for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer(5).

Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(6).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(7).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

4) Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af fersk fjerkrækød(8).

Artikel 21 affattes således:

"Artikel 21

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fædevarekæden og Dyresundhed, nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(9).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(10).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

5) Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder(11).

Artikel 17, stk. 2, udgår.

Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af de i artikel 16 nævnte direktiver.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(12).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

6) Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrørende handel med fersk kød inden for Fællesskabet(13).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(14).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(15).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

7) Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(16).

Artikel 29 og 30 affattes således:

"Artikel 29

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(17).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(18).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 30

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage."

8) Rådets direktiv 73/361/EØF af 19. november 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende certificering og mærkning af ståltove, lænkekæder og kroge(19).

Artikel 4, stk. 2, udgår.

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindinger for Løftemidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(20).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

9) Rådets direktiv 73/404/EØF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengøringsmidler(21).

Artikel 7a, stk. 2, udgår.

Artikel 7b affattes således:

"Artikel 7b

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindinger for Vaske- og Rengøringsmidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(22).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

10) Rådets direktiv 73/437/EØF af 11. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om visse former af sukker bestemt til menneskeføde(23).

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(24).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(25).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

11) Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer(26).

Artikel 12, stk. 2, udgår.

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for Landbrugs- og Skovbrugstraktorer.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(27).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

12) Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende honning(28).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(29).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(30).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

13) Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler(31).

Artikel 6, stk. 2, udgår.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske udvikling af 'aerosol-direktiverne'.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(32).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

14) Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager(33).

Artikel 7, 8 og 8a affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(34).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(35).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

Artikel 8a

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

15) Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand(36).

Artikel 10, stk. 2, udgår.

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(37).

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

16) Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning(38).

Artikel 10, stk. 2, udgår.

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for gødning.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(39).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

17) Rådets direktiv 76/117/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære(40).

Artikel 6, stk. 2, udgår.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(41).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

18) Rådets direktiv 76/118/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse former for konserveret, helt eller delvis inddampet mælk bestemt til menneskeføde(42).

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(43).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(44).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

19) Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fødevarer, der tilsættes olier eller fedtstoffer(45).

Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(46).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(47).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

20) Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse(48).

Artikel 19, stk. 2, udgår.

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for trykbeholdere.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(49).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

21) Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tamsvin fra tredjelande(50).

Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(51).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(52).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

22) Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kødprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse(53).

Artikel 20 affattes således:

"Artikel 20

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(54).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(55).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

23) Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg(56).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Zootekniske Komité nedsat ved afgørelse 77/505/EØF(57).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(58).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

24) Rådets beslutning 77/795/EØF af 12. december 1977 om indførelse af en fælles procedure for udveksling af oplysninger vedrørende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet(59).

Artikel 7, stk. 2, udgår.

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af denne beslutning.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(60).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

25) Rådets direktiv 78/25/EØF af 12. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse(61).

Artikel 5, stk. 2, udgår.

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(62).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

26) Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri(63).

Artikel 13, stk. 2, udgår.

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(64).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

27) Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer(65).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(66).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(67).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

28) Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger(68).

Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(69).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(70).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

29) Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle(71).

Artikel 16, stk. 2, udgår.

Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling af dette direktiv.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(72).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

30) Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for prøveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne(73).

Artikel 10, stk. 2, udgår.

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(74).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

31) Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet(75).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(76).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(77).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

32) Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest(78).

Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(79).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(80).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

33) Rådets direktiv 82/130/EØF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner(81).

Artikel 6, stk. 2, ophæves.

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Det Snævre Udvalg under det Stående Udvalg for Sikkerheds- og Sundhedsforhold i Miner og anden Udvindingsindustri.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(82).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

34) Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljøer, der berøres af udledninger fra titandioxidindustrien(83).

Artikel 10, stk. 2, udgår.

Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(84).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

35) Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet(85).

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(86).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(87).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

36) Rådets direktiv 83/417/EØF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum(88).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(89).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(90).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

37) Rådets direktiv 84/539/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektriske apparater, der anvendes i læge- og dyrlægepraksis(91).

Artikel 5, stk. 2. udgår.

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Teknisk Tilpasning af Direktiverne om Fjernelse af Tekniske Handelshindringer for Elektriske Apparater, der anvendes i Læge- og Dyrlægepraksis.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(92).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

38) Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge(93).

Artikel 16 og 17 affattes således:

"Artikel 16

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(94).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(95).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 17

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

39) Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg(96).

Artikel 14, stk. 2, udgår.

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(97).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

40) Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn(98).

Artikel 11a, 11b og 12 affattes således:

"Artikel 11a

1. Kommissionen bistås et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(99).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11b

1. Kommissionen bistås et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(100).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

41) Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse(101).

Artikel 11a, 11b og 12 affattes således:

"Artikel 11a

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(102).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11b

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(103).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

42) Rådets direktiv 86/594/EØF af 1. december 1986 om luftbåren støj fra husholdningsapparater(104).

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

"2. For så vidt angår de nationale standarder og tekniske forskrifter, jf. artikel 8, stk. 2, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(105).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

43) Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljøforurening med asbest(106).

Artikel 11, stk. 2, udgår.

Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske og Videnskabelige Udvikling af dette Direktiv.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(107).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

44) Rådets beslutning 91/666/EØF af 11. december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner(108).

Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002(109).

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(110).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til 15 dage.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

45) Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed(111).

Artikel 24 affattes således:

"Artikel 24

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'Punktafgiftsudvalget'.

2. De foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 5, 7, 15b, 18, 19 og 23, vedtages efter proceduren i stk. 3.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(112).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, undersøger udvalget spørgsmål om anvendelsen af fællesskabsbestemmelserne om punktafgifter, der rejses af udvalgets formand eller på anmodning af en medlemsstats repræsentant.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

46) Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om finansiel og faglig bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien og Latinamerika(113).

Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

1. Kommissionen varetager forvaltningen af den finansielle og faglige bistand og af det økonomiske samarbejde.

2. Kommissionen bistås af et udvalg.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(114).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

4. Kommissionen meddeler regelmæssigt og mindst en gang om året medlemsstaterne de oplysninger, den er i besiddelse af, vedrørende de sektorer, projekter og aktioner, som den har kendskab til, og som vil kunne støttes i henhold til denne forordning.

5. Endelig sker der ligeledes i udvalget gennem udveksling af oplysninger en samordning mellem Fællesskabets samarbejdsaktioner og de aktioner, der gennemføres bilateralt af medlemsstaterne.

6. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

47) Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering(115).

Artikel 72 og 73 affattes således:

"Artikel 72

1. Kommissionen bistås af:

- Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler i sager, som vedrører humanmedicinske lægemidler

- Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler i sager, som vedrører veterinærlægemidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(116).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalgene vedtager selv deres forretningsorden.

Artikel 73

1. Kommissionen bistås af:

- Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler i sager, som vedrører humanmedicinske lægemidler

- Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler i sager, som vedrører veterinærlægemidler.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

48) Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker(117).

Artikel 141 affattes således:

"Artikel 141

Nedsættelse af et udvalg og procedure for vedtagelse af gennemførelsesforordningen

1. Kommissionen bistås af et udvalg, benævnt 'Udvalget vedrørende Gebyrer, Gennemførelsesbestemmelser og Sagsbehandling for Appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller)'.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(118).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

49) Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(119).

Artikel 115 affattes således:

"Artikel 115

Procedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(120).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

50) Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf(121).

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 7, litra b) og c), bistås Kommissionen af et udvalg.

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(122).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to uger.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

51) Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne(123).

Artikel 43, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(124).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

I artikel 43 tilføjes følgende stykke:

"7. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

52) Rådets beslutning 98/253/EF af 30. marts 1998 om et flerårigt EF-program for at fremme informationssamfundet i Europa ("Informationssamfundet")(125).

I artikel 5 tilføjes følgende stykke:

"5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

1. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(126).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder."

53) Rådets forordning (EF) nr. 976/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande(127).

Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

1. Kommissionen bistås af et udvalg benævnt 'Udvalget for Menneskerettigheder og Demokrati', der er nedsat ved artikel 13 i forordning (EF) nr. 975/1999.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(128).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/59/EF (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3) EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/116/EF (EFT L 18 af 21.1.2002, s. 1).

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 170 af 3.8.1970, s. 2. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(6) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23. Senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 31).

(9) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(11) EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(12) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(13) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(14) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(15) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(16) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1452/2001 (EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11).

(17) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(18) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(19) EFT L 335 af 5.12.1973, s. 51. Senest ændret ved direktiv 91/368/EØF (EFT L 198 af 22.7.1991, s. 16).

(20) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(21) EFT L 347 af 17.12.1973, s. 51. Senest ændret ved direktiv 86/94/EØF (EFT L 80 af 25.3.1986, s. 51).

(22) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(23) EFT L 356 af 27.12.1973, s. 71. Direktivet er ophævet pr. 12.7.2003 ved direktiv 2001/111/EF (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 53).

(24) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(25) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(26) EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2001/3/EF (EFT L 28 af 30.1.2001, s. 1).

(27) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(28) EFT L 221 af 12.8.1974, s. 10. Direktivet er ophævet pr. 1.8.2003 ved direktiv 2001/110/EF (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47).

(29) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(30) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(31) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(32) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(33) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved direktiv 2002/79/EF (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1).

(34) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(35) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(36) EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(37) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(38) EFT L 24 af 30.1.1976, s. 21. Senest ændret ved direktiv 98/97/EF (EFT L 18 af 23.1.1999, s. 60).

(39) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(40) EFT L 24 af 30.1.1976, s. 45. Direktivet er ophævet pr. 1.7.2003 ved direktiv 94/9/EF (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1).

(41) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(42) EFT L 24 af 30.1.1976, s. 49. Direktivet er ophævet pr. 1. juli 2003 ved direktiv 2001/114/EF (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 19).

(43) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(44) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(45) EFT L 202 af 28.7.1976, s. 35. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(46) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(47) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(48) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(49) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(50) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 67. Senest ændret ved direktiv 94/59/EF (EFT L 315 af 8.12.1994, s. 18).

(51) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(52) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(53) EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85. Senest ændret ved direktiv 97/76/EF (EFT L 10 af 16.1.1998, s. 25).

(54) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(55) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(56) EFT L 206 af 12.8.1977, s. 8. Senest ændret ved direktiv 94/28/EF (EFT L 178 af 12.7.1994, s. 66).

(57) EFT L 206 af 12.8.1977, s. 11.

(58) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(59) EFT L 334 af 24.12.1977, s. 29. Beslutningen ophæves pr. 23.10.2007 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(60) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(61) EFT L 11 af 14.1.1978, s. 18. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

(62) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(63) EFT L 222 af 14.8.1978, s. 1. Direktivet ophæves pr. 23.10.2007 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(64) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(65) EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(66) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(67) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(68) EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Senest ændret ved direktiv 2002/2/EF (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 23).

(69) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(70) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(71) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/49/EF (EFT L 223 af 13.8.1997, s. 9).

(72) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(73) EFT L 271 af 29.10.1979, s. 44. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(74) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(75) EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(76) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(77) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(78) EFT L 47 af 21.2.1980, s. 11. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2002/106/EF (EFT L 39 af 9.2.2002, s. 71).

(79) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(80) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(81) EFT L 59 af 2.3.1982, s. 10. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 98/65/EF (EFT L 257 af 19.9.1998, s. 29).

(82) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(83) EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(84) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(85) EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2002/788/EF (EFT L 274 af 11.10.2002, s. 33).

(86) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(87) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(88) EFT L 237 af 26.8.1983, s. 25. Ændret ved tiltrædelsesakten af 1985.

(89) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(90) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(91) EFT L 300 af 19.11.1984, s. 179. Senest ændret ved direktiv 93/42/EØF (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1).

(92) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(93) EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(94) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(95) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(96) EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(97) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(98) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/79/EF (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1).

(99) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(100) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(101) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/79/EF (EFT L 291 af 28.10.2002, s. 1).

(102) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(103) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(104) EFT L 344 af 6.12.1986, s. 24.

(105) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(106) EFT L 85 af 28.3.1987, s. 40. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(107) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(108) EFT L 368 af 31.12.1991, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2001/181/EF (EFT L 66 af 8.3.2001, s. 39).

(109) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(110) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(111) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2000/47/EF (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 73).

(112) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(113) EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1.

(114) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(115) EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).

(116) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(117) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 3288/94 (EFT L 349 af 31.12.1994, s. 83).

(118) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(119) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 2506/95 (EFT L 258 af 28.10.1995, s. 3).

(120) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(121) EFT L 309 af 29.11.1996, s. 1.

(122) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(123) EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(124) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(125) EFT L 107 af 7.4.1998, s. 10.

(126) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(127) EFT L 120 af 8.5.1999, s. 8.

(128) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.