32003R0745Uradni list L 106 , 29/04/2003 str. 0022 - 0023


Uredba Komisije (ES) št. 745/2003

z dne 28. aprila 2003

o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o določenih ukrepih zoper nekatere osebe in entitete v zvezi z bojem proti terorizmu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o določenih restriktivnih ukrepih zoper nekatere osebe in entitete v zvezi z bojem proti terorizmu [1], in zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga Uredbe (ES) št. 2580/2001 navaja pristojne organe, katerim je treba poslati podatke in zahtevke v zvezi z ukrepi, vzpostavljenimi s to uredbo.

(2) Nizozemska in Velika Britanija sta zahtevali, da se spremenijo podrobnosti v naslovih v zvezi z njihovimi pristojnimi organi in da se morajo zaradi sprememb pri osebju spremeniti podrobnosti v naslovih v zvezi s Komisijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 2580/2001 se spremeni v skladu s prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. aprila 2003

Za Komisijo

Christopher Patten

Član Komisije

[1] UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 2580/2001 se spremeni na naslednji način:

1. podrobnosti naslova pod naslovom "Nizozemska" se zamenja z:

"Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Faks (31-70) 342 79 18."

2. podrobnosti naslova pod naslovom "Velika Britanija" se zamenja z:

"HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Faks (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Faks (44-207) 601 43 09."

3. podrobnosti naslova pod naslovom "Evropska Skupnost" se zamenja z:

"Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Brussels

Tel. (32-2) 295 81 48/296 25 56

Faks (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int."

--------------------------------------------------