32003R0696Uradni list L 099 , 17/04/2003 str. 0024 - 0025


Uredba Sveta (ES) št. 696/2003

z dne 14. aprila 2003

o spremembah Uredbe (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 181A Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora [3],

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sredi avgusta 2002 je bila zaradi poplav na podeželskih območjih v različnih državah kandidatkah povzročena precejšnja škoda. Skupnost mora biti v stanju da se ustrezno odzove na take izjemne naravne katastrofe, kadar pride do njih v državah kandidatkah z uporabo različnih instrumentov, vključno s predpristopnim instrumentom, vzpostavljenim z Uredbo Sveta (ES) št. 1268/1999 [4]; eden od ciljev le-tega je razrešiti prednostne in posebne probleme za trajnostno prilagoditev kmetijskega sektorja in podeželskih območij v teh državah.

(2) V navedeni uredbi ni posebne določbe za aktivnosti, ki bi pomagale obnoviti podeželska območja, ki so bila prizadeta v izjemnih naravnih katastrofah.

(3) Po takih katastrofah je potrebno ustrezno ukrepanje Skupnosti. Takšni dogodki med drugim znatno gospodarsko obremenijo prizadete strani tako v javnem kot zasebnem sektorju in sovpadajo s pripravami na pristop. V skladu z instrumentom finančne politike, kot je ta po Uredbi (ES) št. 1268/1999, mora primerno ukrepanje v obliki ustreznih projektov v zadevnih državah zajemati tako povečanje stopnje pomoči Skupnosti kot tudi zgornje meje intenzivnosti običajne pomoči.

(4) Uredba (ES) št. 1268/1999 se morala zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1268/1999 se spremeni kakor sledi:

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 8

Stopnja prispevka Skupnosti

1. Prispevek Skupnosti lahko znaša do 75 % skupnih upravičenih javnih izdatkov, razen naslednjih:

(a) za relevantne projekte po katerem koli ukrepu, kadar Komisija ugotovi, da je prišlo do izjemnih naravnih katastrof, lahko prispevek Skupnosti znaša do 85 % skupnih upravičenih javnih izdatkov;

(b) za ukrepe, ki se nanašajo na zadnjo alinejo člena 2 in člena 7(4) lahko prispevek Skupnosti za financiranje znaša do 100 % skupnih upravičenih stroškov.

2. Za dohodke, ki jih generirajo investicije,

(a) razen za tiste iz odstavka 1(1) lahko javna pomoč znaša do 50 % skupnih upravičenih stroškov, od katerega lahko prispevek Skupnosti znaša do 75 %;

(b) iz odstavka 1(1) lahko državna pomoč znaša do 75 % skupnih upravičenih stroškov, od katerega lahko prispevek Skupnosti znaša do 85 % državne pomoči.

Prispevek Skupnosti pa mora v vsakem primeru biti v skladu z zgornjimi mejami stopenj pomoči in kumulacije, določenih za državno pomoč.

3. Finančna podpora in plačila se morajo navesti v evrih."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2002.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 14. aprila 2003

Za Svet

Predsednik

A. Giannitsis

[1] UL C 331E, 31.12.2002, str. 195.

[2] Mnenje z dne 11. marca 2003 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 61, 14.3.2003, str. 194.

[4] UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2500/2001 (UL L 342, 27.12.2001, str. 1).

--------------------------------------------------