32003R0694Uradni list L 099 , 17/04/2003 str. 0015 - 0021


Uredba sveta (ES) št. 694/2003

z dne 14. aprila 2003

o enotnih formatih za Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD), predvidena v Uredbi (ES) št. 693/2003

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 62(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi Skupnost pripravila pristop novih držav članic, mora upoštevati posebne situacije, ki lahko nastanejo kot posledica širitve, in določiti ustrezno zakonodajo, da bi se v prihodnosti izognili problemom v zvezi s prehajanjem zunanje meje.

(2) Uredba Sveta (ES) št. 693/2003 [3] uvaja Poenostavljeni tranzitni dokument (FTD) in Poenostavljeni železniški tranzitni dokument (FRTD) za primer posebnega tranzita po kopnem državljanov tretjih držav, ki morajo nujno prečkati ozemlje ene ali več držav članic, da bi lahko potovali med dvema deloma lastne države, ki se geografsko ne stikata. Določiti je treba enotne formate teh dokumentov.

(3) Ti enotni formati morajo vsebovati vse potrebne informacije in izpolnjevati visoke tehnične standarde, zlasti glede zaščite pred ponarejanjem in prenarejanjem. Formati morajo biti tudi primerni za uporabo v vseh državah članicah in biti opremljeni s splošno priznanimi usklajenimi zaščitami, jasno vidnimi s prostim očesom.

(4) Pristojnost za sprejetje takih skupnih standardov je treba dati Komisiji, ki ji mora pomagati odbor, ustanovljen s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 1683/95 z dne 29. maja 1995 o enotni obliki za vizume [4].

(5) Za zagotovitev, da se zadevne informacije ne razširijo bolj, kakor je potrebno, je bistveno, da vsaka država članica, ki izdaja FTD/FRTD, imenuje en organ za tiskanje enotnega formata FTD/FRTD, s pridržkom možnosti spremembe tega organa, če je potrebno. Zaradi varnosti mora vsaka taka država članica sporočiti ime pristojnega organa Komisiji in drugim državam članicam.

(6) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [5].

(7) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, priloženega k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te uredbe in je ta uredba ne zavezuje in se zanjo ne uporablja. Glede na to, da ta uredba razvija schengenski pravni red po določbah naslova IV Dela tri Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v šestih mesecev potem, ko to uredbo sprejme Svet, odloči, ali jo bo izvajala v okviru svoje nacionalne zakonodaje.

(8) Glede Islandije in Norveške ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško, o pridružitvi teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [6], kar sodi na področje iz točke B člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo navedenega sporazuma [7].

(9) Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Združeno kraljestvo v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [8] ne sodeluje; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri njenem sprejemanju in je ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(10) Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, v katerem Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [9] ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri njenem sprejemanju in je ta ne zavezuje in se zanjo ne uporablja.

(11) Ta uredba je akt, ki razvija schengenski pravni red ali je drugače povezan z njim v smislu člena 3(1) Akta o pristopu –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Poenostavljeni tranzitni dokumenti (FTD), ki jih izdajo države članice po členu 2(1) Uredbe (ES) št. 693/2003, se sestavijo v enotnem formatu (nalepki) in imajo enako vrednost kot tranzitni vizumi. Ustrezati morajo specifikacijam iz Priloge I te uredbe.

2. Poenostavljeni železniški tranzitni dokumenti (FRTD), ki jih izdajo države članice po členu 2(2) Uredbe (ES) št. 693/2003, se sestavijo v enotnem formatu (nalepki) in imajo enako vrednost kot tranzitni vizumi. Ustrezati morajo specifikacijam iz Priloge II te uredbe.

Člen 2

1. Nadaljnje tehnične specifikacije za enotno obliko FTD in FRTD v zvezi z naslednjim se določijo v skladu s postopkom iz člena 4(2):

(a) dodatne zaščite in zahteve, vključno z zvišanimi standardi za preprečevanje prirejanja, ponarejanja in prenarejanja;

(b) tehnični postopki in pravila za izpolnjevanje enotnega FTD/FRTD;

(b) druga pravila, ki jih je treba upoštevati pri izpolnjevanju enotnega FTD/FRTD.

2. Barve enotnega FTD in FRTD se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 4(2).

Člen 3

1. Specifikacije iz člena 2 so tajne in se ne objavijo. Na voljo so samo organom, ki jih države članice imenujejo kot odgovorne za tiskanje, in osebam, ki jih država članica ali Komisija ustrezno pooblasti.

2. Vsaka država članica, ki se je odločila izdajati FTD/FRTD, imenuje en organ, odgovoren za njihovo tiskanje. Ime tega organa sporoči Komisiji in drugim državam članicam. Za ta namen lahko dve ali več držav članic imenujejo isti organ. Vsaka država članica ima pravico, da spremeni svoj imenovani organ. O tem obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 4

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 1683/95.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša dva meseca.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 5

Brez poseganja v pravila o varovanju podatkov imajo osebe, katerim se izda FTD in FRTD, pravico preveriti osebne podatke iz FTD/FRTD in, kjer je ustrezno, zahtevati njihov popravek ali izbris. V FTD in FRTD se ne vključijo nobene informacije v strojno berljivi obliki, razen če je to določeno v prilogah k tej uredbi ali če so navedene v zadevni potni listini.

Člen 6

Države članice, ki so se za to odločile, izdajo enotno obliko FTD in FRTD iz člena 1 najpozneje eno leto po sprejetju dodatnih zaščit in zahtev iz člena 2(1)(a).

Potreba po vstavitvi fotografije iz točke 2 Priloge I in točke 2 Priloge II se lahko določi do konca leta 2005.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Luxembourgu, 14. aprila 2003

Za Svet

Predsednik

A. Giannitsis

[1] Še ni bilo objavljeno v Uradnem listu

[2] Mnenje z dne 8. aprila 2003 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 99, 17.4.2003, str. 8.

[4] UL L 164, 14.7.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 334/2002 (UL L 53, 23.2.2002, str. 23.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

[7] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

[8] UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

[9] UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

POENOSTAVLJENI TRANZITNI DOKUMENT (FTD)

Zaščita

1. Na tem mestu mora biti optično spremenljiv znak (OVD), ki omogoča kakovost prepoznavanja in varnostno raven, ki nista manjši kakor pri znaku, uporabljenem pri sedanjih enotnih oblikah vizumov. Glede na vidni kot je 12 zvezd, črka "E" in globus vidnih v različnih velikostih in barvah.

2. Vstavljena fotografija, izdelana po visokih varnostnih standardih.

3. Na tem mestu mora biti logotip iz črke ali črk, ki označujejo državo članico izdajateljico, v obliki skrite podobe. Ta logotip mora biti svetel, kadar je vodoravno, in temen, kadar je pod kotom 90o. Logotipi se uporabijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1683/95.

4. Na sredi tega mesta mora biti beseda "FTD" z velikimi tiskanimi črkami v optično spremenljivi barvi. Glede na vidni kot mora biti zelena ali rdeča.

5. To okence mora vsebovati številko FTD, ki mora biti natisnjena vnaprej in se mora začenjati s črko ali črkami, ki označujejo državo izdajateljico, kakor je opisano v točki 3. Uporabi se posebna pisava.

Polja, ki se izpolnijo

6. To okence se začne z besedama "veljavno za". Organ izdaje navede ozemlje ali ozemlja, za katere velja FTD.

7. To okence se začne z besedo "od" in beseda "do" je navedena kasneje v vrstici. Organ izdaje tu navede rok veljavnosti FTD.

8. To okence se začne z besedama "število vstopov" in kasneje v vrstici so navedene besede "trajanje tranzita" in še "dni".

9. To okence se začne z besedama "izdano v" in se uporabi za označitev kraja izdaje.

10. To okence se začne z besedo "dne" (za katero organ izdaje navede datum izdaje) in kasneje v vrstici so navedene besede "številka potnega lista" (za katerimi se navede številka potnega lista imetnika).

11. V tem okencu sta navedena priimek in ime imetnika.

12. To okence se začne z besedo "opombe". Organ izdaje ga uporabi za navedbo morebitnih dodatnih informacij, ki jih šteje za potrebne, pod pogojem, da upošteva člen 5 te uredbe. Naslednje dve in pol vrstice se pustijo prazne za take opombe.

13. To okence vsebuje ustrezne strojno čitljive informacije za lažjo kontrolo na zunanjih mejah.

Papir ne sme biti v barvah (osnovna bela barva).

Besede, ki označujejo vsebino okenca, so v angleščini, francoščini in jeziku države izdajateljice.

Model FTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POENOSTAVLJENI ŽELEZNIŠKI TRANZITNI DOKUMENT (FRTD)

Varnostne zahteve

1. Na tem mestu mora biti optično spremenljiv znak (OVD), ki omogoča kakovost prepoznavanja in varnostno raven, ki nista manjši kakor pri znaku, uporabljenem pri sedanjih enotnih oblikah vizumov. Glede na vidni kot je 12 zvezd, črka "E" in globus vidnih v različnih velikostih in barvah.

2. Vstavljena fotografija, izdelana po visokih varnostnih standardih.

3. Na tem mestu mora biti logotip iz črke ali črk, ki označujejo državo članico izdajateljico, v obliki skrite podobe. Ta logotip mora biti svetel, kadar je vodoravno, in temen, kadar je pod kotom 90o. Logotipi se uporabijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1683/95.

4. Na sredi tega mesta mora biti beseda "FRTD" z velikimi tiskanimi črkami v optično spremenljivi barvi. Glede na vidni kot mora biti zelena ali rdeča.

5. To okence mora vsebovati številko FRTD, ki je natisnjena vnaprej in se začne s črko ali črkami, ki označujejo državo izdajateljico, kakor je opisano v točki 3 zgoraj. Uporabi se posebna pisava.

Polja, ki se izpolnijo

6. To okence se začne z besedama "veljavno za". Organ izdaje navede ozemlje ali ozemlja, za katere velja FRTD.

7. To okence se začne z besedo "od" in beseda "do" je navedena kasneje v vrstici. Organ izdaje tu navede rok veljavnosti FRTD.

8. V tem okencu je navedeno "enkraten vstop in vrnitev" in kasneje v vrstici beseda "ur".

9. To okence se začne z besedama "izdano v" in se uporabi za označitev kraja izdaje.

10. To okence se začne z besedo "dne" (za katero organ izdaje navede datum izdaje) in kasneje v vrstici so navedene besede "številka potnega lista" (za katerimi se navede številka potnega lista imetnika).

11. V tem okencu sta navedena priimek in ime imetnika.

12. To okence se začne z besedo "opombe". Organ izdaje ga uporabi za navedbo morebitnih dodatnih informacij, ki jih šteje za potrebne, pod pogojem, da upošteva člen 5 te uredbe. Naslednje dve in pol vrstice se pustijo prazne za take opombe.

13. To okence vsebuje ustrezne strojno čitljive informacije za lažjo kontrolo na zunanjih mejah.

Papir ne sme biti v barvah (osnovna bela barva).

Besede, ki označujejo vsebino okenca, so v angleščini, francoščini in jeziku države izdajateljice.

Model FRTD

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------