32003R0693Dziennik Urzędowy L 099 , 17/04/2003 P. 0008 - 0014


Rozporządzenie Rady (WE) nr 693/2003

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

ustanawiające ściśle określony uproszczony dokument tranzytowy (FTD), uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) oraz zmieniające Wspólne instrukcje konsularne i Wspólny podręcznik

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu przygotowania do przystąpienia nowych Państw Członkowskich Wspólnota powinna wziąć pod uwagę ściśle określone sytuacje, które mogą zaistnieć w wyniku rozszerzenia, i ustalić odnośną legislację, aby uniknąć przyszłych problemów związanych z przekraczaniem granicy zewnętrznej.

(2) Wspólnota powinna w szczególności zwracać się ku nowej sytuacji obywateli państw trzecich, którzy muszą koniecznie przejechać przez terytorium jednego lub kilku Państw Członkowskich w celu odbycia podróży pomiędzy dwiema częściami ich własnego kraju, które nie są geograficznie przyległe.

(3) Uproszczony dokument tranzytowy (FTD) i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) powinny być ustanowione dla tego konkretnego przypadku tranzytu lądowego.

(4) FTD/FRTD mają stanowić dokumenty posiadające wagę wiz tranzytowych, upoważniających ich posiadaczy do wjazdu w celu przejazdu przez terytoria Państw Członkowskich zgodnie z postanowieniami dorobku Schengen dotyczącymi przekraczania granic zewnętrznych.

(5) Warunki i procedury dla uzyskania tych dokumentów powinny być uproszczone zgodnie z postanowieniami dorobku Schengen.

(6) Kary przewidziane w prawie krajowym powinny być nałożone na posiadacza FTD/FRTD w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania.

(7) Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie uznanie FTD/FRTD, wydanych przez jedno Państwo Członkowskie, przez inne Państwa Członkowskie związane postanowieniami dorobku Schengen dotyczącymi przekraczania granic zewnętrznych, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez Państwa Członkowskie i dlatego może ze względu na skalę działania być lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wychodzi poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

(8) Jednolity wzór dla FTD i FRTD ustanawia się rozporządzeniem (WE) nr 694/2003 [3].

(9) Wspólne instrukcje konsularne [4] i Wspólny podręcznik [5] powinny być odpowiednio zmienione.

(10) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani mu nie podlega. Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie rozbudowuje dorobek Schengen w rozumieniu przepisów tytułu IV część trzecia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego Protokołu, Dania zadecyduje o wdrożeniu niniejszego instrumentu do własnego prawa krajowego w okresie sześciu miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia przez Radę.

(11) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen [6], które jest zgodne z obszarem określonym w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych uzgodnień w sprawie wykonania tego Układu [7].

(12) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o uczestniczenie w niektórych postanowieniach dorobku Schengen [8]; dlatego Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w jego przyjęciu i nie jest nim związane ani mu nie podlega.

(13) Niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie postanowień dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy, zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o uczestniczenie w niektórych postanowieniach dorobku Schengen [9]; dlatego Irlandia nie uczestniczy w jego przyjęciu i nie jest nim związana ani mu nie podlega.

(14) Niniejsze rozporządzenie stanowi akt rozbudowujący dorobek Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu Przystąpienia i dlatego będzie miał zastosowanie jedynie po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Definicje

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia uproszczony dokument tranzytowy (FTD) i uproszczony kolejowy dokument tranzytowy (FRTD) do celów uproszczonego tranzytu.

2. Uproszczony tranzyt oznacza ściśle określony i bezpośredni tranzyt lądowy obywatela państwa trzeciego, który musi koniecznie przejechać przez terytorium jednego lub kilku Państw Członkowskich w celu odbycia podróży pomiędzy dwiema częściami jego własnego kraju, które nie są geograficznie przyległe.

Artykuł 2

Ściśle określone zezwolenie (FTD/FRTD)

1. FTD jest ściśle określonym zezwoleniem na uproszczony tranzyt, które może być wydane przez Państwa Członkowskie na wiele wjazdów, niezależnie od środka transportu lądowego.

2. FRTD jest ściśle określonym zezwoleniem na uproszczony tranzyt, które może być wydane przez Państwa Członkowskie na pojedynczą podróż pociągiem tam i z powrotem.

3. FTD/FRTD są wydawane w postaci jednolitych druków, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 694/2003.

Artykuł 3

Zakres i termin ważności

1. FTD i FRTD posiadają taką samą wartość jak wizy tranzytowe i są terytorialnie ważne w wydającym je Państwie Członkowskim i innych Państwach Członkowskich, przez które odbywa się uproszczony tranzyt.

2. FTD jest ważny na maksymalny okres do trzech lat. Tranzyt oparty na FTD nie przekracza 24 godzin.

3. FRTD jest ważny na maksymalny okres do trzech miesięcy. Tranzyt oparty na FRTD nie przekracza sześciu godzin.

ROZDZIAŁ II

WYDAWANIE FTD/FRTD

Artykuł 4

Warunki

W celu uzyskania FTD/FRTD składający wniosek powinien:

a) posiadać ważny dokument upoważniający go do przekroczenia granic zewnętrznych, jak określono zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., podpisanej w Schengen w dniu 19 czerwca 1990 r. [10];

b) nie być osobą, w stosunku do której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu;

c) nie być uważany za zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa narodowego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich. Jednakże w odniesieniu do FRTD wcześniejsze konsultacje zgodnie z art. 17 ust. 2 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen nie mają zastosowania;

d) dla FTD, mieć ważny powód do częstych podróży pomiędzy tymi dwiema częściami terytorium swojego kraju.

Artykuł 5

Procedura składania wniosków

1. Wniosek o FTD przedstawiany jest władzom konsularnym Państwa Członkowskiego, które powiadomiło o swojej decyzji o wydawaniu FTD/FRTD zgodnie z art. 12. Jeżeli więcej niż jedno Państwo Członkowskie powiadomiło o swojej decyzji o wydawaniu FTD, wniosek składany jest władzom konsularnym Państwa Członkowskiego pierwszego wjazdu. Niniejsza procedura przewiduje złożenie w stosownych przypadkach dokumentacji wykazującej potrzebę częstych podróży, w szczególności dokumentów dotyczących powiązań rodzinnych lub motywów społecznych, gospodarczych lub innych.

2. W przypadku FRTD Państwo Członkowskie może, z zasady, akceptować wnioski przekazane przez inne władze lub strony trzecie.

3. Wniosek o FTD przedstawiany jest na standardowym formularzu określonym w załączniku I.

4. Dane osobowe do FRTD dostarczane są w oparciu o arkusz danych osobowych określony w załączniku II. Arkusz danych osobowych może być wypełniony w pociągu przed przybiciem FRTD, a w każdym przypadku przed wjazdem na terytorium Państwa Członkowskiego, przez które przejeżdża pociąg, pod warunkiem że podstawowe dane osobowe, jak określono w załączniku II, zostaną przekazane drogą elektroniczną władzom właściwego Państwa Członkowskiego w momencie zgłoszenia wniosku o nabycie biletu kolejowego.

Artykuł 6

Procedura wydawania

1. FTD/FRTD wydawane są przez biura konsularne Państwa Członkowskiego i nie są wydawane na granicy. Decyzja w sprawie wydania FRTD zostaje podjęta przez właściwe władze konsularne najpóźniej 24 godziny po elektronicznym przekazaniu przewidzianym w art. 5 ust. 4.

2. Nie umieszcza się FTD/FRTD w dokumencie podróżnym, którego ważność wygasła.

3. Okres ważności dokumentu podróżnego, w którym umieszczone są FTD/FRTD, będzie dłuższy niż okres ważności FTD/FRTD.

4. Nie umieszcza się FTD/FRTD w dokumencie podróżnym, jeżeli ten dokument podróżny nie jest ważny na terytorium któregokolwiek z Państw Członkowskich. W tym przypadku zezwolenie jest umieszczane przez biura konsularne na jednolitym wzorze dla druków do wizowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 333/2002 [11]. Jeżeli dokument podróżny jest ważny tylko na terytorium jednego Państwa Członkowskiego lub kilku Państw Członkowskich, FTD/FRTD zostaje ograniczone do danego Państwa Członkowskiego lub Państw Członkowskich.

Artykuł 7

Koszty administracyjne FTD/FRTD

1. Opłata odpowiadająca kosztom administracyjnym przetwarzania wniosku o FTD wynosi 5 EUR.

2. Wydanie FRTD zwolnione jest od opłat.

ROZDZIAŁ III

WSPÓLNE PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO FTD/FRTD

Artykuł 8

Odmowa

1. Procedury i odwołanie się w przypadku, gdy placówka konsularna odmawia rozpatrzenia wniosku lub wydania FTD/FRTD, są regulowane przez prawo krajowe właściwych Państw Członkowskich.

2. Jeżeli odmówiono FTD/FRTD i prawo krajowe wymaga podania powodów takiej odmowy, powód jest podawany składającemu wniosek.

Artykuł 9

Kary

Kary przewidziane w prawie krajowym powinny być nakładane na posiadacza FTD/FRTD w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania.

Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i obejmują możliwość unieważnienia lub odwołania FTD/FRTD.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 10

Z zastrzeżeniem szczególnie określonych zasad wymienionych w niniejszym rozporządzeniu, postanowienia dorobku Schengen odnoszące się do wiz stosuje się również do FTD/FRTD.

Artykuł 11

1. Niniejszym wprowadza się następujące zmiany do Wspólnych instrukcji konsularnych.

a) W części I dodaje się ppkt 2.5 w brzmieniu:

"2.5. Dokumenty posiadające tę samą wartość, co wiza, upoważniające do przekraczania granic zewnętrznych: FTD/FRTD

Dla uproszczonego tranzytu może być wydany FTD lub FRTD zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 693/2003 [12] oraz (WE) nr 694/2003 [13] (patrz załącznik 17)."

b) Tekst niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 694/2003 dodaje się jako załącznik 17.

2. We Wspólnym podręczniku wprowadza się następujące zmiany:

a) W części I dodaje się ppkt 3.4 w brzmieniu:

"3.4. Dokumenty posiadające tę samą wartość, co wiza, upoważniające do przekraczania granic zewnętrznych: FTD/FRTD.

Dla uproszczonego tranzytu może być wydany FTD lub FRTD zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE) nr 693/2003 [14] oraz (WE) nr 694/2003 [15] (patrz załącznik 15)."

b) Tekst niniejszego rozporządzenia i rozporządzenia (WE) nr 694/2003 dodaje się jako załącznik 15.

Artykuł 12

Wykonanie

1. Państwa Członkowskie, które podejmują decyzję o wydawaniu FTD i FRTD, powiadamiają o tej decyzji Radę i Komisję. Komisja publikuje decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzi ona w życie w dniu jej opublikowania.

2. Jeżeli Państwa Członkowskie podejmują decyzję o niewydawaniu FTD i FRTD, powiadamiają o tej decyzji Radę i Komisję. Komisja publikuje decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzi ona w życie trzynastego dnia po jej opublikowaniu.

Artykuł 13

Sprawozdanie

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie o funkcjonowaniu projektu uproszczonego tranzytu najpóźniej trzy lata po wejściu w życie pierwszej z decyzji określonych w art. 12 ust. 1.

Artykuł 14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 14 kwietnia 2003 r.

W imieniu Rady

A. Giannitsis

Przewodniczący

[1] Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

[2] Opinia wydana dnia 8 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 15.

[4] Dz.U. C 313 z 16.12.2002, str. 1. Instrukcje zmienione rozporządzeniem (WE) nr 415/2003 (Dz.U. L 64 z 7.3.2003, str. 1).

[5] Dz.U. C 313 z 16.12.2002, str. 97.

[6] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

[7] Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

[8] Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

[9] Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

[10] Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona decyzją 2003/170/WSiSW (Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 27).

[11] Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 4.

[12] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 8.

[13] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 15.

[14] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 8.

[15] Dz.U. L 99 z 17.4.2003, str. 15.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------