32003R0668Uradni list L 096 , 12/04/2003 str. 0014 - 0015


Uredba Komisije (ES) št. 668/2003

z dne 11. aprila 2003

o trajnem dovoljenju dodatka v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi [1] kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2002 [2], in zlasti členov 3 in 9d Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS zahteva, da se ne sme noben dodatek dati v promet brez dovoljenja Komisije.

(2) Trajno dovoljenje že dovoljenega dodatka za uporabo v krmi se lahko dodeli, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3a Direktive.

(3) Pripravek encimov, določen v tej uredbi, je bil prvič začasno dovoljen z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 [3] v skladu z Direktivo Sveta 93/113/ES [4] in pozitivnim mnenjem Znanstvenega odbora za prehrano živali (SCAN), zlasti glede varnosti proizvoda. Začasno dovoljenje tega dodatka je bilo podaljšano do 30. junija 2004 [5] v skladu z Direktivo 70/524/EGS.

(4) Proizvajalna družba je predložila nove podatke v podporo vlogi za podaljšanje dovoljenja brez časovne omejitve pripravka encima iz te uredbe.

(5) 4. decembra 2002 je dal SCAN pozitivno mnenje o učinkovitosti pripravka encima pod pogoji, določenimi v Prilogi.

(6) Ob upoštevanju mnenja SCAN ocena vloge za dovoljenje, predložene za pripravek encima, kaže, da so pogoji iz člena 3a Direktive 70/524/EGS izpolnjeni. Navedeni pripravek se zato dovoli za neomejeno časovno obdobje.

(7) Ocena vloge kaže, da se lahko zahtevajo določeni postopki za zaščito delavcev pred izpostavljanjem dodatku iz Priloge. Vendar je treba tako zaščito zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu [6].

(8) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek, ki spada v skupino "Encimi", določen v Prilogi, se dovoli za uporabo kot dodatek v krmi pod pogoji, določenimi v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

[2] UL L 265, 3.10.2002, str. 1.

[3] UL L 191, 7.7.1998, str. 15.

[4] UL L 334, 31.12.1993, str. 17.

[5] Zadnje podaljšanje v Uredbi Komisije (ES) št. 2200/2001 (UL L 299, 15.11.2001, str. 1).

[6] UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Številka (ali številka ES) | Dodatek | Kemijska formula, opis | Vrsta ali kategorija živali | Zgornja meja starosti živali | Najmanjša vsebnost | Največja vsebnost | Druge določbe | Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet |

Enota aktivnosti na/kg | popolne krmne mešanice |

Encimi

1601 | Endo-1,3(4)-beta-glukanaze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8 | Pripravek iz endo-1,3(4)-beta-glukanaze in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki ju proizvaja Aspergillus niger(NRRL 25541) z najmanjšo aktivnostjo: endo-1,3(4)-beta-glukanaze1100 U/gendo-1,4-beta-ksilanaze1600 U/g | Piščanci za pitanje | — | endo-1,3(4)-beta-glukanaze 138 U endo-1,4-beta-ksilanaze 200 U | — | 1.V navodilih za uporabo dodatka in premiksov je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.2.Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice:endo-1,3(4)-beta-glukanaze: 138 U /gendo-1,4-beta-ksilanaze: 200 U /g.3.Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma arabinoksilani in beta-glukani), npr. mešana hrana, ki vsebuje žitarice (npr. ječmen, pšenica, rž, tritikala) | Brez časovne omejitve |

--------------------------------------------------